Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Venres, 15 de outubro de 2021 Páx. 50479

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se nomean os membros do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Primeiro. O artigo 91 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, configura o Comité Galego de Xustiza Deportiva como o órgano administrativo superior da xurisdición deportiva no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Está adscrito ao órgano da Administración autonómica competente en materia de deporte e actúa con independencia funcional deste e da Administración xeral da Comunidade Autónoma.

Segundo. A composición do Comité Galego de Xustiza Deportiva atópase regulada tanto no artigo 92 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, coma no artigo 4 do Decreto 120/2013, do 24 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva. De conformidade con estes preceptos, o Comité Galego de Xustiza Deportiva está integrado por unha presidenta ou por un presidente e catro vogais, todos eles licenciados/as en dereito.

Terceiro. A competencia para o nomeamento dos membros do Comité Galego de Xustiza Deportiva, titulares e suplentes, correspóndelle ao órgano da Administración autonómica competente en materia deportiva.

Cuarto. Mediante a Resolución do 27 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte (DOG núm. 224, do 5 de novembro) nomeáronse os membros titulares e suplentes do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Quinto. Mediante escritos dirixidos á secretaria xeral para o Deporte, presentaron, ao abeiro do artigo 8 Decreto 120/2013, do 24 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva, a súa renuncia voluntaria á condición de membro do Comité Galego de Xustiza Deportiva o vogal titular Ángel Rebolledo Varela e os membros suplentes Carlos Bueno Rey e Marta Gándara Moure.

Deste xeito, aceptadas as renuncias, faise necesario ditar a presente resolución para nomear os novos membros do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Por todo o exposto, e en uso das competencias atribuídas polo Decreto 109/2021, do 15 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro. Nomear como membro titular do Comité Galego de Xustiza Deportiva a Carlos Pérez Ramos.

Segundo. Ordenar a publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante a Secretaria Xeral para o Deporte no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2021

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte