Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Venres, 15 de outubro de 2021 Páx. 50490

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 15 de xuño de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 17, do 27 de xaneiro de 2021), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

Pola Resolución do 15 de xuño de 2021 (DOG núm. 121, do 28 de xuño), concédense as axudas ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no seu anexo I.

No artigo 19 da orde de convocatoria indícase que, no caso de que se produza algunha renuncia ou outra causa de extinción do contrato laboral, a entidade beneficiaria deberá comunicala á Secretaría Xeral de Universidades ou á Gain, segundo corresponda, e que se poderá adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza antes do 31 de outubro de 2021. Tamén se indica que as renuncias soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da lista de espera do órgano instrutor en que se produzan e que a persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións e durante o tempo restante de aproveitamento da axuda.

A competencia para adxudicar unha nova axuda procedente da lista de espera da Secretaría Xeral de Universidades correspóndelle á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de acordo co artigo 19 da Orde do 31 de decembro de 2020.

En consecuencia, atendendo ás renuncias recibidas na Consellería de Cultura, Educación e Universidade,

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as renuncias presentadas polas universidades do SUG ás axudas de apoio á etapa predoutoral que se indican a seguir:

Nº exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona de estadía

Puntuación

Tempo de contrato desfrutado

ED481A 2021/199

UDC

Rodríguez

Ruiz

Antonio

2

77,9115

Non asinou o contrato

ED481A 2021/254

USC

Martínez

Castro

Laura

3

80,4095

Non asinou o contrato

ED481A 2021/357

UVigo

Piñeiro

Varela

Paula

2

79,0580

Non asinou o contrato

ED481A 2021/343

UVigo

Rendo

Delsabio

Lucía Belén

-

63,6409

Non asinou o contrato

ED481A 2021/070

UDC

Harriswangler

Harriswangler

Charlene María

3

77,0392

1 mes e 1 día

ED481A 2021/142

USC

Varela

Domínguez

Noa

3

90,4189

1 mes e 1 día

ED481A 2021/354

UVigo

López

Manuel

Lucas

2

69,7440

1 mes e 1 día

Segundo. Aceptar a renuncia presentada á lista de espera que se indica a seguir:

Orde

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona de estadía

Puntuación

01

ED481A 2021/176

USC

Fernández

González

Xulián

3

73,9183

Terceiro. Como consecuencia da estimación do recurso de reposición presentado pola UDC correspondente a Elena Beade Toubes, modificar a puntuación final desta investigadora, que pasa de 70,3740 a 72,8740, e pasa o ocupar o posto número 5 da lista de espera.

Cuarto. Como consecuencia da estimación do recurso de reposición presentado pola UVigo correspondente a Antón Soria López, que figuraba no posto número 3 da lista de espera, adxudicouse unha axuda de 3 anos de duración á UVigo para a contratación deste investigador, polo que quedan 6 axudas pendentes de adxudicar.

Quinto. Conceder as axudas correspondentes ás entidades e persoas candidatas da lista de espera das universidades do SUG que se indican a seguir, polo tempo que resta de aproveitamento da axuda:

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

Duración da axuda

ED481A 2021/312

UDC

Barreiro

Montes

Julio

2

73,6100

3 anos

ED481A 2021/325

UVigo

Núñez

Lugilde

Iago

2

73,1883

3 anos

ED481A 2021/105

UDC

Beade

Toubes

Elena

2

72,8740

3 anos

ED481A 2021/019

USC

Ávila

Concepción

Leandro

3

72,7714

2 anos, 10 meses e 29 días

ED481A 2021/311

UVigo

Iglesias

Menduíña

Óscar

2

72,3690

2 anos, 10 meses e 29 días

ED481A 2021/201

USC

Fojo

Carballo

Hugo

2

72,1965

2 anos, 10 meses e 29 días

Sexto. Actualizar a lista de espera das universidades do SUG tal e como se indica a seguir:

Orde

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

01

ED481A 2021/049

UDC

Fraga

Meizoso

María

1

72,1256

02

ED481A 2021/284

UVigo

Calviño

Barreiro

Uxía

2

72,0433

03

ED481A 2021/164

USC

Entrena

Barbero

Eduardo

2

71,9551

04

ED481A 2021/060

USC

Fernández

Criado

Marcos

2

71,9537

05

ED481A 2021/318

UVigo

Otero

Martínez

Clara

2

71,9150

06

ED481A 2021/328

UVigo

Álvarez

Rodríguez

Sara

2

71,8469

07

ED481A 2021/184

UDC

Pinto

Pérez

Adonay

2

71,6725

08

ED481A 2021/183

UDC

Gutiérrez

Asorey

Pablo

2

71,5681

09

ED481A 2021/235

USC

Lema

Saavedra

Anxo

2

71,4824

10

ED481A 2021/329

UVigo

Costas

Ríos

Lara

2

71,3897

11

ED481A 2021/054

USC

García

Colomer

Mar

2

71,3480

12

ED481A 2021/264

UDC

Naya

Fernández

Mariña

-

71,3328

13

ED481A 2021/220

USC

Romay

Río

María Flora

3

71,2625

14

ED481A 2021/324

UVigo

Vastarella

 

Salvatore

3

71,2480

15

ED481A 2021/056

UDC

Nodar

Carro

Enrique

2

71,1739

16

ED481A 2021/344

UVigo

Varela

Rouco

Nair

2

71,1480

17

ED481A 2021/368

UVigo

Barciela

Sánchez

Raúl

2

70,9926

18

ED481A 2021/188

USC

Troitiño

Cora

Sara

2

70,9800

19

ED481A 2021/086

USC

Berenguer

Mimó

Martí

2

70,9453

20

ED481A 2021/099

USC

Hervés

Pardavila

David

2

70,8954

21

ED481A 2021/306

UVigo

López

Caamaño

Laura

2

70,8670

22

ED481A 2021/353

UVigo

Alvite

Álvarez

Carla María

2

70,8062

23

ED481A 2021/055

USC

Amedo

Martínez

Pablo

3

70,7323

24

ED481A 2021/359

UVigo

Fernández

Román

Daniel

2

70,6449

25

ED481A 2021/263

USC

Martínez

Vera

Jorge Manuel

2

70,6200

26

ED481A 2021/064

USC

D’Avino

 

Cinzia

2

70,5540

27

ED481A 2021/008

UDC

Vila

Villar

Aranza

-

70,1491

28

ED481A 2021/253

USC

López

Santamarina

Aroa

1

70,1165

29

ED481A 2021/172

USC

Rivadulla

Cora

Matías

2

70,1114

30

ED481A 2021/229

USC

Gallego

Rodríguez

Cristina

3

69,9520

31

ED481A 2021/048

UDC

Roget

Mourelle

Sergio

2

69,8951

32

ED481A 2021/272

UVigo

Rey

Méndez

Raquel

2

69,8330

33

ED481A 2021/266

UVigo

Vieites

Álvarez

Yedra

2

69,7376

34

ED481A 2021/010

USC

Cobelo

Gómez

Silvia

-

69,6934

35

ED481A 2021/163

UDC

García-Alén

Lores

Gonzalo

2

69,6438

36

ED481A 2021/067

USC

Cascallar

Castro

María

2

69,4260

37

ED481A 2021/285

USC

Pérez

Herrero

Adrián

3

69,3200

Sétimo. Redistribuír o crédito destinado ao financiamento destas axudas entre as universidades beneficiarias segundo as renuncias e as novas adxudicacións:

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2021

2022

2023

2024

Total

10.20.561B.444.0

UDC

13

104.800,04

383.000,00

325.000,00

223.266,63

1.036.066,67

10.20.561B.444.0

USC

52

456.400,17

1.558.000,00

1.300.000,00

840.533,16

4.154.933,33

10.20.561B.444.0

UVigo

25

210.533,41

719.000,00

625.000,00

414.466,59

1.969.000,00

Total

771.733,62

2.660.000,00

2.250.000,00

1.478.266,38

7.160.000,00

Oitavo. A data de comezo dos contratos indicados no punto quinto desta resolución será o día 1 de novembro de 2021.

Noveno. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade