Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Martes, 19 de outubro de 2021 Páx. 50924

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2021 pola que se convocan varias edicións dos cursos de condución evasiva e condución 4x4, dirixidos a membros dos corpos de Policía Local dos concellos de Galicia e da Unidade de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 4.2 da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Agasp. convócanse varias edicións dos cursos de condución evasiva e condución 4×4, dirixidas a membros dos corpos de Policía Local dos concellos de Galicia e da Unidade de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Datos das actividades.

– Condución evasiva.

Denominación: Condución evasiva.

Tipo: curso.

Horas lectivas: 12 horas.

Modalidade: presencial.

Obxectivo:

• Adquirir coñecementos en materia de condución evasiva e seguridade.

Contido:

• Técnica de condución:

• Posición de condución.

• Manexo do volante.

• Trazados e traxectorias.

• Adherencia do pneumático.

• Uso do freo e acelerador.

• Dinámica de pesos.

• Dinámica do vehículo:

• Subviraxe/sobreviraxe.

• Condución de seguridade:

• Manobras de evasión: a súa eficacia actual.

– Condución 4×4.

Denominación: Condución 4×4.

Tipo: curso.

Horas lectivas: 12 horas.

Modalidade: presencial.

Obxectivo:

• Coñecer as técnicas básicas de condución de vehículos tracción 4×4.

• Dominar diversas manobras de seguridade que poden axudar na condución.

• Saber como evitar ou atacar determinados obstáculos con este tipo de vehículos, explotando todas as posibilidades que ofrecen.

Contido:

• O vehículo todoterreo. Transferencia de pesos. Centro de gravidade. Adherencia do pneumático. Uso do acelerador. Dinámica do 4×4 (ángulo de ataque, saída, ventral, inclinación lateral, vadeo, etc.).

• Técnica de condución. O uso da tracción. O uso da redutora. Bloqueo de diferenciais.

• Manobras especificas. Ascenso/descenso de pendentes máximas. Cruzamento de pontes. Paso de cristas. Lombos e gabias.

• Introdución ao autorescate. Tracción, poleas, reenvíos, ancoraxes seguridade.

2. Destinatarios/as.

Membros dos corpos de Policía Local dos concellos de Galicia e da Unidade de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Solicitudes de participación.

3.1. Persoal dos corpos de Policía Local dos concellos de Galicia.

O persoal dos corpos de Policía Local dos concellos de Galicia que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp (htpp://agasp.xunta.es), non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

É preciso que todas as persoas que desexen participar en cursos da Agasp manteñan actualizados os seus datos persoais, especialmente a conta de correo electrónico e o teléfono móbil, co obxecto de posibles comunicacións, no suposto de non ser correctos ou exactos os devanditos datos, a Agasp non é responsable dos posibles prexuízos causados aos interesados.

A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas solicitantes dará lugar a exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente todos os datos para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao modelo normativizado ou sexan presentadas fóra de prazo.

No caso de atoparse nalgún dos supostos que a continuación se indican, o/a solicitante deberán remitir a Agasp, no mesmo prazo establecido para o envío da solicitude de inscrición, a certificación orixinal ou fotocopia legalizada que acredite tal situación: (non será preciso, se tal documentación xa consta en poder da Agasp, neste caso, deberán comunicalo na propia solicitude).

– Profesionais que estean a gozar ou gozasen nos dous últimos anos dunha licenza de maternidade, dun permiso de paternidade, dunha redución de xornada ou dunha excedencia por coidado de familiares.

O prazo de presentación de solicitudes será desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 14.00 horas do día 3 de novembro de 2021.

Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas, e o/a alumno/a non poderá participar noutros cursos durante un ano desde que se detecte este feito.

Listaxe de solicitudes seleccionadas:

O día 8 de novembro de 2021 a Academia Galega de Seguridade publicará no sitio web http://agasp.xunta.es, as solicitudes de participación recibidas que cumpran os requisitos anteriores.

Os/as alumnos/as seleccionados serán informados da súa selección a través do correo electrónico e da mensaxaría telefónica.

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas ou necesidade do servizo, sempre que se acredite documentalmente o feito alegado.

No caso de cambios de cadrante ou quendas de traballo, deberá quedar acreditado suficientemente os seus motivos e que se coñeceron con posterioridade á solicitude de inscrición no curso.

A renuncia debe ser comunicada por escrito a través do modelo que figura na páxina web da Agasp e cunha antelación de 3 días hábiles ao comezo do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

A renuncia non xustificada ou a non acreditación documental da causa que a produce supoñerá a exclusión da persoa seleccionada nos seguintes 10 cursos que se convoquen polo servizo de formación en Seguridade Pública da Agasp e nas cales a persoa figurase como posible destinataria, sen contar edicións repetidas, cursos xa realizados e que polo menos teñan a mesma carga horaria do curso polo que foi penalizado.

3.2. Persoal da Unidade de Policia adscrita á CCAA de Galicia.

As solicitudes enviaranse directamente á Xefatura da UPA, órgano encargado tamén da selección do alumnado. Os criterios de selección para cada acción formativa serán os indicados pola Xefatura da UPA.

4. Desenvolvemento dos cursos.

4.1. Condución evasiva (4 edicións).

A sesión teórica celebrarase na Agasp conxuntamente para todos os seleccionados ás edicións o día 12 de novembro das 9.30 ás 13.30 horas.

As sesións prácticas terán lugar os días 16, 17, 18 e 19 de novembro, respectivamente.

4.2. Condución 4×4 (2 edicións).

A sesión teórica celebrarase na Agasp conxuntamente para todos os seleccionados o día 15 de decembro das 9.30 ás 13.30 horas.

As sesións prácticas terán lugar os días 15, 16 e 17 de decembro, respectivamente.

1. Os cursos realizaranse respectando en todo momento as indicacións das autoridades sanitarias. O uso das máscaras é obrigatorio, así como o mantemento da distancia de seguridade que en todas as accións formativas que se convocan se garantirá nas instalacións da Agasp reducindo o número de alumnos por curso.

2. Ningún alumno nin alumna seleccionado/a nun curso presencial asistirá ao curso con síntomas asociados á COVID-19, nin se tivo contacto cunha persoa diagnosticada como positiva nesta enfermidade nos últimos 14 días anteriores a comezar o dito curso.

3. É obrigatoria a asistencia con puntualidade a todas as sesións do curso.

Durante a realización dos cursos levará un control permanente da asistencia a través dos sistemas que se establezan para o efecto. Poderán realizarse controis de asistencia extraordinarios.

Unicamente se autorizará a ausencia por causas xustificadas e debidamente acreditadas e, en ningún caso, poderá superar o 10 % das horas lectivas.

A ausencia xustificada superior ao 10 % do total das horas lectivas supoñerá a perda do dereito á expedición do diploma, no caso de haber unha segunda edición do curso en cuestión, o servizo de formación en Seguridade Pública poderá valorar a posibilidade de que o/a alumno/poida recuperar as horas non realizadas na edición anterior. En todo caso, para poder valorar esta posibilidade non poden transcorrer máis de seis meses entre unha edición e a seguinte.

A falta de asistencia dun número superior ao 10 % das horas lectivas sen xustificación ou falta de acreditación documental da causa alegada no só dará lugar á perda do dereito ao diploma do curso, senón tamén á penalización coa non participación en cursos da Agasp durante un ano, contado desde o día seguinte ao da finalización do curso.

4. O alumnado asistirá aos cursos co uniforme regulamentario. No caso de non facelo, e non existir causa suficientemente xustificada, a Agasp poderá impedir a asistencia ao curso e non emitirá diploma nin certificado acreditativo ningún.

Certificado de superación do curso:

A avaliación será realizada polo/a profesor/a en función da participación dos/das alumnos/as.

5. Modificacións e incidentes.

1. A Agasp poderá suspender a realización de actividades formativas convocadas cando sexa necesario por motivos técnicos ou insuficiencia de solicitudes de participación.

2. A Agasp poderá modificar as datas, horarios, contidos e desenvolvemento dos cursos, así como resolver todas as continxencias e incidentes que poidan xurdir.

3. A Agasp poderá programar cursos diferentes cando así veña exixido por circunstancias que afecten a organización, xestión e docencia.

A Estrada, 7 de outubro de 2021

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública