Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Xoves, 21 de outubro de 2021 Páx. 51276

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2021 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (programa Innova peme), a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convocadas pola Resolución desta axencia do 22 de abril de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 84, do 5 de maio).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 22 de abril de 2021 (DOG núm. 84, do 5 de maio) convocáronse as subvencións para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 20 regúlanse a resolución e a notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección establecida no artigo 17 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 18.

De acordo con isto, e atendendo ao informe elaborado na sesión do 5 de outubro de 2021 pola Comisión de Selección establecida no artigo 17 das bases da Resolución do 22 de abril de 2021, esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, a todas as solicitudes que acadaron unha puntuación igual ou superior a 70,5 puntos que figuran como anexo I.

2. O importe total das axudas concedidas é 2.796.961,91 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2021

Ano 2022

06.A2.561A.770.0 (CP 2016 00007)

1.040.254,28 €

1.756.707,63 €

3. Elaborar unha listaxe de agarda para aquelas solicitudes que superan a puntuación mínima establecida na convocatoria para ser beneficiaras destas axudas (55 puntos), por non dispor de crédito suficiente para o seu financiamento. Estas solicitudes relaciónanse no anexo II.

4. Denegar as solicitudes que non acadaron a puntuación mínima de 55 puntos, de conformidade co disposto no artigo 18.3 das bases reguladoras. Estas solicitudes relaciónanse no anexo III.

5. Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 1, prioridade de investimento 1.2, obxectivo específico 1.2.1, actuación 1.2.1.2 «Desenvolvemento de medidas de fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos produtos ou á mellora de produtos existentes, propiciándolles acceso a activos e recursos tanxibles e intanxibles».

6. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 28 da resolución de convocatoria.

7. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 26 e 27 da resolución de convocatoria, no prazo establecido no artigo 25, no seu punto 2.

8. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Entidades beneficiarias

Código de expediente

Razón social

NIF

Valoración

Subvención 2021

Subvención 2022

Total subvención

050_IN848D_2021_1372345

Neboda Farms, S.L.

B94187028

92,50

14.350,00 €

85.466,50 €

99.816,50 €

092_IN848D_2021_1375569

Revertia Reusing and Recycling, S.L.

B27736768

88,50

21.013,30 €

41.208,60 €

62.221,90 €

042_IN848D_2021_1370830

Biostatech Advice Training & Innovation in Biostatistics, S.L.

B70326459

87,50

24.500,00 €

50.450,00 €

74.950,00 €

110_IN848D_2021_1376593

Anta Norte, S.L.

B70580097

87,00

33.773,75 €

45.976,24 €

79.749,99 €

120_IN848D_2021_1377228

Mecanizados Oliveira, S.L.

B36152296

87,00

40.553,00 €

48.817,08 €

89.370,08 €

049_IN848D_2021_1372343

Newbiofeed, S.L.

B06837371

84,00

39.215,50 €

54.155,50 €

93.371,00 €

015_IN848D_2021_1356097

Inprosec Auto, S.L.

B27851443

83,00

25.509,00 €

48.833,50 €

74.342,50 €

002_IN848D_2021_1306761

Keybiological, S.L.

B27832898

81,50

23.170,41 €

56.493,06 €

79.663,47 €

051_IN848D_2021_1372391

Maxelga 93, S.L.

B36711075

81,50

39.155,02 €

50.840,39 €

89.995,41 €

096_IN848D_2021_1375762

Ictel Ingenieros, S.L.

B36872117

81,50

23.995,00 €

58.002,50 €

81.997,50 €

047_IN848D_2021_1371562

Asesoramiento Económico y Jurídico 360, S.L.

B70410139

79,50

32.014,56 €

35.749,02 €

67.763,58 €

077_IN848D_2021_1374843

Efimob Efficient Solutions, S.L.

B27805423

79,00

32.263,82 €

39.661,25 €

71.925,07 €

099_IN848D_2021_1375907

Iseltec, S.L.

B70444823

78,00

10.880,00 €

43.365,00 €

54.245,00 €

057_IN848D_2021_1373097

Movelco Mobility, S.L.

B27784248

77,50

18.424,42 €

67.083,33 €

85.507,75 €

001_IN848D_2021_1269350

Nanocel Technoloy, S.L.

B02852234

77,00

26.750,00 €

50.675,00 €

77.425,00 €

078_IN848D_2021_1374957

Implicatum Consultoría, S.L.

B70407093

77,00

28.700,44 €

59.976,52 €

88.676,96 €

114_IN848D_2021_1376884

Galician Brew, S.L.

B94169521

77,00

19.087,85 €

37.397,81 €

56.485,66 €

048_IN848D_2021_1372068

Icoda Innovación, S.L.

B70557087

76,50

21.354,13 €

55.678,97 €

77.033,10 €

061_IN848D_2021_1374057

Willbo Engineering 2 Build, S.L.

B27851872

76,50

29.775,00 €

42.875,00 €

72.650,00 €

085_IN848D_2021_1375287

Aqua-Nor Aguas del Noroeste, S.L.

B36769305

76,50

35.783,73 €

51.589,47 €

87.373,20 €

060_IN848D_2021_1374004

Álvaro Rodríguez Eiras, S.L.

B27015304

74,00

31.750,00 €

33.250,00 €

65.000,00 €

032_IN848D_2021_1367774

Rodamientos Vigo, S.A.

A36634434

73,50

33.008,73 €

54.011,88 €

87.020,61 €

022_IN848D_2021_1362904

Envita Digital Solutions, S.L.

B27867621

73,00

17.786,75 €

53.485,00 €

71.271,75 €

039_IN848D_2021_1369684

Valver, S.L.

B36640969

73,00

35.307,58 €

64.094,13 €

99.401,71 €

081_IN848D_2021_1375067

Multisports Galicia, S.L.U.

B27266113

73,00

30.554,00 €

54.729,50 €

85.283,50 €

121_IN848D_2021_1374554

Probotec Procesos Industriales, S.L.

B27763234

73,00

36.847,00 €

62.816,75 €

99.663,75 €

013_IN848D_2021_1353437

Berete, S.L.

B36469179

72,50

10.269,71 €

36.522,83 €

46.792,54 €

016_IN848D_2021_1357109

Stgwood, S.L.

B02735579

72,50

24.235,00 €

33.005,00 €

57.240,00 €

024_IN848D_2021_1363634

Ps Vet Dairyquality, S.L.

B70437363

72,00

28.211,50 €

43.285,50 €

71.497,00 €

021_IN848D_2021_1359588

Himikode Tech, S.L.

B27504208

71,50

19.982,15 €

44.932,11 €

64.914,26 €

058_IN848D_2021_1373479

Pomar Water, S.L.

B70438783

71,50

32.750,00 €

22.250,00 €

55.000,00 €

070_IN848D_2021_1374662

Luxury Delivery, S.L.

B06806319

71,50

40.145,28 €

32.151,24 €

72.296,52 €

100_IN848D_2021_1375924

Lemmar Granite, S.L.

B94148483

71,50

30.667,17 €

39.726,83 €

70.394,00 €

091_IN848D_2021_1375551

Tacore, S.L.

B36019230

71,00

34.207,50 €

65.762,50 €

99.970,00 €

036_IN848D_2021_1368357

Hermasa Canning Tecnology, S.A.

A36608800

70,50

46.250,48 €

53.639,62 €

99.890,10 €

043_IN848D_2021_1370857

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

70,50

48.012,50 €

38.750,00 €

86.762,50 €

1.040.254,28 €

1.756.707,63 €

2.796.961,91 €

ANEXO II

Lista de agarda (denegados por esgotamento de crédito orzamentario)

Orde

Código de expediente

Razón social

NIF

1

067_IN848D_2021_1374448

Vertifil Industrial, S.L.

B36452399

2

074_IN848D_2021_1374758

Roeirasa, S.A.

A36615037

3

084_IN848D_2021_1375265

Resinas Castro, S.L.

B36640811

4

104_IN848D_2021_1376256

Industrias Guerra, S.A.

A36018026

5

063_IN848D_2021_1374152

Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27704337

6

035_IN848D_2021_1368261

Topconsulnor, S.L.

B32493397

7

031_IN848D_2021_1366832

Alumisel, S.A.U.

A36058634

8

068_IN848D_2021_1374579

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

9

072_IN848D_2021_1374696

Art & Graphic Packaging, S.L.

B70464359

10

122_IN848D_2021_1376998

Aqualgae, S.L.

B04711503

11

086_IN848D_2021_1375290

Grupo Eco3g Consultores, S.L.

B26403071

12

090_IN848D_2021_1375465

La Región, S.A.

A32100653

13

012_IN848D_2021_1351378

Femxa Formación, S.L.U.

B36338051

14

026_IN848D_2021_1363723

Legalmit, S.L.

B27500339

15

025_IN848D_2021_1363700

Demaq Galicia, S.L.

B27323138

16

034_IN848D_2021_1368219

Mining Calx, S.L.

B32499857

17

053_IN848D_2021_1372604

Mc Valnera, S.L.U.

B39712864

18

056_IN848D_2021_1373025

Gallanova Norte, S.L.U.

B70161559

19

054_IN848D_2021_1372610

Ingeniería y Control Merasys, S.L.

B27837327

20

010_IN848D_2021_1347154

Welgood Solutions, S.L.

B94087871

21

027_IN848D_2021_1363756

Proymaes, S.L.

B94120136

22

112_IN848D_2021_1376658

BMC Construction Estudio & Contract, S.L.

B36844991

23

033_IN848D_2021_1367950

Epoltech, S.L.

B70602958

24

038_IN848D_2021_1369370

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

25

098_IN848D_2021_1375812

Goycar Galicia, S.L.

B36787018

26

003_IN848D_2021_1311308

Almacenes Gamallo, S.L.

B32145013

27

102_IN848D_2021_1376013

Carrocerías Hermanos Rega, S.L.

B27163625

28

113_IN848D_2021_1376661

D3 Applied Tech, S.L.

B70349089

29

041_IN848D_2021_1370222

Algas Atlánticas Algamar, S.L.

B36545853

30

008_IN848D_2021_1341130

Edafotec Suelos a la Carta, S.L.

B27701028

31

018_IN848D_2021_1357948

Lightbee Mobility, S.L.

B27850429

32

009_IN848D_2021_1342459

Phivehicle, S.L.

B32503633

33

044_IN848D_2021_1371314

Veovisión Soluciones IP, S.L.U.

B27761923

34

069_IN848D_2021_1374635

Tasga Renovables, S.L.

B32354664

35

006_IN848D_2021_1334037

Muebles de Cocina Vicente de la Fuente, S.L.

B15053697

36

119_IN848D_2021_1377171

Isetech Machinery, S.L.

B42754606

37

093_IN848D_2021_1375578

Aerocámaras, S.L.

B72075922

38

071_IN848D_2021_1374682

Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.

A15056393

39

076_IN848D_2021_1374835

Xermolo, S.A.

A36022374

40

079_IN848D_2021_1375038

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

41

040_IN848D_2021_1369842

Kinarca, S.A.

A36646040

42

088_IN848D_2021_1375391

Akunatura de Ourense, S.L.

B32361685

43

023_IN848D_2021_1362942

Bodegas Milenium, S.L.

B32317455

ANEXO III

Denegados por non acadar a puntuación mínima (55 puntos)

Orde

Código de expediente

Razón social

NIF

1

108_IN848D_2021_1376497

Teiga Tmi, S.L.

B15030026

2

007_IN848D_2021_1340086

Euro-Bandas, S.A.

A36159135

3

117_IN848D_2021_1377069

Instituto Interculturas Promoción Educativa, S.L.

B94100310

4

005_IN848D_2021_1333563

Celtarys Research, S.L.

B42952028

5

080_IN848D_2021_1375054

Centro de Valorización Ambiental del Norte, S.L.

B70335831

6

095_IN848D_2021_1375685

Servicios dos Concellos Galegos, S.L.

B27154731

7

052_IN848D_2021_1372426

Laboratorio Cifga, S.A.

A27351402

8

073_IN848D_2021_1374746

H Paniagua, S.L.

B32001893

9

106_IN848D_2021_1376354

Genesal Energy IB, S.A.

A15482904

10

014_IN848D_2021_1354680

Microlaminas Pizarra XXI, S.L.

B88405253

11

083_IN848D_2021_1375204

Pasek Minerales, S.A.

A70203286

12

118_IN848D_2021_1377071

Ain, Empresa de Servicios para la Construcción, S.L.

B15400419

13

105_IN848D_2021_1376331

Acerola Capital, S.L.

B94120268

14

116_IN848D_2021_1376946

Soluciones Eléctricas y Metalúrgicas, S.L.

B36889137

15

075_IN848D_2021_1374800

Nodosa, S.L.

B36611705

16

062_IN848D_2021_1374114

Babe y Cía, S.L.

B36600245

17

046_IN848D_2021_1371554

Agata Technology, S.L.

B70457536

18

087_IN848D_2021_1375332

Arnoia Distribución de Libros, S.A.

A36046019

19

020_IN848D_2021_1359335

Ingeniería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L.

B36938694

20

064_IN848D_2021_1374360

Kusilas, S.L.

B15748965

21

004_IN848D_2021_1321754

Irsam Galicia, S.L.

B36510634

22

082_IN848D_2021_1375086

Hércules Formación, S.L.

B70226154

23

045_IN848D_2021_1371534

Ironor Metalurgia, S.L.

B70410931

24

055_IN848D_2021_1372624

Utingal, S.L.

B36254258

25

103_IN848D_2021_1376094

Granitos del Louro, S.A.

A36057305

26

094_IN848D_2021_1375654

Castrotek Porriño, S.L.

B36998946

27

065_IN848D_2021_1374399

Talleres Aguín, S.L.

B36049955

28

028_IN848D_2021_1365637

Escariz Proyectos de Carpintería, S.L.

B94175221

29

029_IN848D_2021_1365761

Propetan Investment, S.L.

B83050427

30

101_IN848D_2021_1375930

Marcos Samariego, S.L.

B15747918

ANEXO IV

Solicitudes non admitidas a trámite

Código de expediente

Razón social

NIF

Motivo

011_IN848D_2021_1348101

Ferreiro Boullón y Asociados, S.L.

B70056148

Conforme o artigo 4.3.b)

017_IN848D_2021_1357593

Tormeal, S.L.

B36746923

Conforme o artigo 10.a)

019_IN848D_2021_1358336

Manuel Barrio Blanco

34985964C

Conforme o artigo 5.1.d) e 10.a)

030_IN848D_2021_1366451

Tecnología Enológica del Salnés, S.L.

B94007747

Conforme o artigo 5.1.d)

037_IN848D_2021_1368908

Ultraconfort, S.L.

B36019834

Conforme o artigo 10.a)

059_IN848D_2021_1373555

Luxury Delivery, S.L.

B06806319

Renuncia por duplicidade

066_IN848D_2021_1374404

Nosa Carne, S.L.

B32496366

Conforme o artigo 10.a)

089_IN848D_2021_1375450

Xestcourido, S.L.

B15986490

Conforme o artigo 5.1.d)

097_IN848D_2021_1375787

Taresko Nt, S.L.

B70594130

Conforme o artigo 7.4.b).6

107_IN848D_2021_1376462

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

Conforme o artigo 5.1.d)

109_IN848D_2021_1376532

Celtclinic, S.L.

B15960958

Conforme o artigo 5.1.d)

111_IN848D_2021_1376629

Agroamb Prodalt, S.L.

B27257666

Conforme o artigo 10.a)

115_IN848D_2021_1376937

Tailor-Made Leafy Greens, S.L.

B05389432

Conforme o artigo 10.a)

123_IN848D_2021_1382096

Sinapse Neurología, S.L.

B70362876

Conforme o artigo 9.2