Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Venres, 22 de outubro de 2021 Páx. 51419

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a concesión de oito bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2021/22 nunha universidade galega, a partir da lista de persoas suplentes.

Por Resolución do 13 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, aprobáronse as bases reguladoras e procedeuse á convocatoria de 200 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2021/22 nunha universidade galega (DOG número 22, do 3 de febreiro).

Por Resolución do 30 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, resolveuse a dita convocatoria das bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, concedendo a bolsa a un total de 200 persoas (DOG número 173, do 8 de setembro), que se relacionan no anexo I da desta resolución.

No artigo 2 desa Resolución do 30 de agosto de 2021, establécese unha lista de oito persoas suplentes que se relacionan no anexo II, formada por aquelas persoas que acreditaron estar matriculadas nun máster e non foron adxudicatarias da bolsa, ordenadas segundo a puntuación outorgada, para cubrir as renuncias ou as baixas que poidan producirse dalgunha persoa adxudicataria da bolsa.

As oito persoas que constan a continuación figuran como persoas beneficiarias no anexo I da Resolución do 30 de agosto de 2021 e presentaron escritos de renuncia á bolsa concedida, a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia:

Apelidos

Nome

DNI

pasaporte

Máster

Univ.

Créditos

Anualidade 2021

Anualidade 2022

Importe total

Barbero Díaz

Natalia Yanina

***9239**

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

5.500 €

10.500 €

Ciarlo González

Camila Lucía

*****9980

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do

Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

Doce

Córdoba

Mariano Damian

*****7935

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

Fernández-Arjona Berchansky

Gabriel Alfredo

*****5937

Dereito Dixital e da

Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

Guimerans Sanjorge

Pablo Luciano

***1997**

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

Pardo Álvarez

Álvaro

***5859**

Computación de Altas Prestacións-High

Performance Computing

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

Rodríguez Gimenez

Paula Belén

*****7737

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

Satriano Rey

Nicolás

*****1854

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

De conformidade co disposto nos artigos 11 e 16 da Resolución do 13 de xaneiro de 2021, a Subdirección Xeral do Retorno como órgano instrutor do procedemento, unha vez recibidas as renuncias ás bolsas concedidas polas persoas antes referenciadas, á vista da lista de persoas suplentes, e unha vez verificada a aceptación das bolsas segundo a orde de puntuación, formulou a correspondente proposta de resolución para a concesión das bolsas ás oito persoas da lista de suplentes que aceptaron a bolsa ofertada.

Vista a lista de suplentes e verificada a súa aceptación da adxudicación das bolsas e tamén á vista da proposta da resolución da Subdirección Xeral do Retorno, e de conformidade co establecido na resolución da convocatoria,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder as bolsas ás oito persoas da lista de suplentes que aceptaron a bolsa e que se relacionan no anexo I desta resolución para cursar os másters que se sinalan na correspondente universidade galega e polo importe que se indica.

O pagamento da bolsa realizarase na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria nos prazos establecidos e unha vez presentada a documentación xustificativa segundo o establecido no artigo 20 da resolución da convocatoria.

Artigo 2

As persoas beneficiarias destas bolsas están obrigadas ao cumprimento do establecido no artigo 21 da resolución da convocatoria. Os incumprimentos das ditas obrigacións poderán dar lugar ao reintegro parcial ou total nos termos recollidos no artigo 22 da dita resolución.

Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2021

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO I

Apelidos

Nome

DNI

pasaporte

País de

procedencia

Máster

Universidade

Créditos

Anualidade 2021

Anualidade 2022

Importe total

1

Martínez Paisa

Tomas

***6142**

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

2

Alonso Ramos

Viviana Claudia

*****9127

Uruguai

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

3

Domínguez Juarez

Micaela

*****0151

Arxentina

Finanzas

UVigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

4

Hernández García

Carlos Arturo

*****9251

Cuba

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

5

Brook González

Mariana

*****1228

Italia

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

6

Vidal Bórquez

Gonzalo

***0502**

Chile

Rehabilitación

Arquitectónica

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

7

Corral Ferro

María Belen

*****3419

Venezuela

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

8

Aramayo Parato

Rodrigo

*****1593

Arxentina

Investigación Química e Química Industrial

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €