Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Mércores, 3 de novembro de 2021 Páx. 53744

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade da encomenda do Servizo Galego de Saúde á Axencia Galega de Infraestruturas da xestión das actuacións para executar as obras de construción do Centro de Saúde Olimpia Valencia en Vigo.

De conformidade co previsto no artigo 9 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e no artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade da seguinte encomenda coas seguintes características:

– Resolución do 15 de outubro de 2021, do conselleiro de Sanidade e presidente do Servizo Galego de Saúde, pola que se encomenda á Axencia Galega de Infraestruturas a xestión das actuacións para a execución das obras de construción do Centro de Saúde Olimpia Valencia en Vigo.

– Actividade: a Axencia Galega de Infraestruturas asumirá a xestión das actuacións para a execución das obras de construción do Centro de Saúde Olimpia Valencia en Vigo.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: o encargo ten natureza de encomenda intersubxectiva a medio propio, segundo o disposto no artigo 13.1 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, e nos artigos 9 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, ao ter a Axencia Galega de Infraestruturas a consideración de medio propio e servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

– Financiamento: a realización das actividades e/ou actos e negocios xurídicos necesarios para a execución desta encomenda de xestión por parte da Axencia Galega de Infraestruturas efectuarase a título gratuíto, sen que exista retribución ou tarifa.

– Prazo de vixencia: a eficacia da encomenda para a xestión das actuacións para a execución das obras de construción do Centro de Saúde Olimpia Valencia, estenderase desde o día seguinte á súa sinatura ata a data de finalización do prazo de garantía das obras.

O dito prazo prorrogarase automaticamente por períodos dun ano, agás que se exprese por algunha das partes a vontade da súa resolución cunha antelación mínima dun mes á data de remate deste, e en todo caso, ata que as obras sexan recibidas pola Administración.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade