Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Martes, 9 de novembro de 2021 Páx. 54931

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021 pola que se nomea profesorado de corpos docentes universitarios con praza asistencial vinculada.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión nomeada para xulgar o concurso para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocado mediante a Resolución conxunta desta universidade e o Servizo Galego de Saúde do 16 de marzo de 2021 (BOE do 29 de marzo), e presentada pola persoa interesada a documentación a que fai referencia a base novena da convocatoria,

Este reitoría, en uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e demais disposicións concordantes, resolve efectuar o nomeamento que se relaciona no anexo.

Este nomeamento producirá plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión pola persoa interesada, que deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, a contar desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpor o recurso contencioso-administrativo ata que non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2021

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Composela

ANEXO

Nº concurso: 2526-V/20

Código praza:

C01859

Apelidos e nome:

Fernández Feijóo, Javier

DNI/NIE:

***4203**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou ben especialista en Estomatoloxía

Área de coñecemento:

Estomatoloxía

Departamento:

Cirurxía e especialidades médico-cirúrxicas

Institución sanitaria:

EOXI Santiago

Localidade:

Santiago de Compostela