Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Martes, 9 de novembro de 2021 Páx. 55331

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Muras

ANUNCIO de oferta de emprego público correspondente ao ano 2021.

Por Resolución da Alcaldía 2021-0476 do 14 de outubro de 2021, a Alcaldía acordou:

Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Muras para o ano 2021, que contén os seguintes postos de traballo:

Persoal funcionario.

Grupo

Subgrupo

Escala/subescala

Nº vacantes

Denominación

Observacións

A

A2

Administración especial

1

Educador social

Concurso-oposición

Persoal laboral.

Categoría laboral

Especialidade

Nº vacantes

Denominación

Observacións

Oficial 1

Oficial

1

Oficial coordinador obras

Concurso-oposición (praza ocupada por indefinido non fixo por sentenza)

Oficial 1

Oficial

1

Operario condutor

Concurso-oposición (praza ocupada por indefinido non fixo por sentenza)

Oficial 1

Oficial

1

Operario condutor

Concurso-oposición (praza ocupada por indefinido non fixo por sentenza)

Oficial 1

Oficial

1

Operario condutor

Concurso-oposición (praza ocupada por indefinido non fixo por sentenza)

Segundo. Publicar a oferta de emprego público na sede electrónica deste concello e no boletín oficial da comunidade autónoma correspondente.

Terceiro. Convocar as prazas ofertadas en execución da presente oferta de emprego público dentro do prazo improrrogable de tres anos contados desde a súa data de publicación.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, durante o prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da referida publicación, sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

Muras, 14 de outubro de 2021

Manuel Requeijo Arnejo
Alcalde