Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Mércores, 10 de novembro de 2021 Páx. 55521

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se anuncia a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de catro postos de traballo vacantes nesta consellería.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (DOG núm. 82, do 4 de maio), e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e en uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, os postos de traballo que se indican no anexo I desta orde.

Segundo. Poderá concorrer a ela o persoal funcionario de carreira que reúna os requisitos sinalados no anexo I.

Terceiro. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo de San Caetano, s/n, Santiago de Compostela), ou por calquera dos medios que establece o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro), no prazo de quince (15) días contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II.

Cuarto. As persoas aspirantes deberán unir á petición un curriculum vitae xustificando documentalmente os méritos que aleguen.

Quinto. Se a persoa seleccionada para algún dos postos de traballo que se anuncian no anexo I desta orde ten destino noutras administracións públicas, tramitarase o seu traslado a esta comunidade autónoma, conforme o previsto no artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, e demais disposicións concordantes.

Sexto. A resolución desta convocatoria farase pública no Diario Oficial de Galicia e poderán declararse desertos o postos de traballo, de considerarse oportuno.

Sétimo. O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, de sete días hábiles se comporta cambio de residencia, ou de vinte días hábiles se comporta o reingreso ao servizo activo, conforme o establecido no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro.

O prazo de toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento, que deberá producirse dentro dos tres días seguintes ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou desde a data en que se comunique a resolución do traslado á Comunidade Autónoma, para o caso de persoal funcionario doutras administracións públicas.

Se a resolución comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro), ou poderán impugnala directamente perante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2021

Francisco José Conde López
Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación

ANEXO I

Código: EI.C99.10.000.32001.001.

Consellería: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Denominación do posto: xefe/a territorial.

Dependencia: Xefatura Territorial de Ourense.

Localidade: Ourense.

Corpo ou escala: xeral/ESE3-Especial (Esc. Enxeñeiros-Esp. Enx. Industrial)/ESE4-Especial (Esc. Enxeñeiros-Esp. Enx. de Minas)/EME5-Especial (Esc. Enxeñeiros Técnicos-Esp. Enx. Técnica de Minas)/EME2-Especial (Esc. Enxeñeiros Técnicos-Esp. Enx. Técnica Industrial).

Grupo/subgrupo: A1/A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 20.598,76 €/ano.

Tipo de adscrición: A11 (adscrición indistinta a persoal funcionario da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA.).

Formación específica: 640 (para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Código: EI.C99.10.000.36001.001.

Consellería: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Denominación del posto: xefe/a territorial.

Dependencia: Xefatura Territorial de Pontevedra.

Localidade: Pontevedra.

Corpo ou escala: xeral/ESE3-Especial (Esc. Enxeñeiros-Esp. Enx. Industrial)/ESE4-Especial (Esc. Enxeñeiros-Esp. Enx. de Minas)/EME5-Especial (Esc. Enxeñeiros Técnicos-Esp. Enx. Técnica de Minas)/EME2-Especial (Esc. Enxeñeiros Técnicos-Esp. Enx. Técnica Industrial).

Grupo/subgrupo: A1/A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 20.598,76 €/ano.

Tipo de adscrición: A11 (adscrición indistinta a persoal funcionario da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA.).

Formación específica: 640 (para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Código: EI.301.00.002.15770.001.

Consellería: Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Denominación del posto: subdirector/a xeral de Recursos Minerais.

Dependencia: Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Corpo ou escala: xeral/ESE3-Especial (Esc. Enxeñeiros-Esp. Enx. Industrial)/ESE4-Especial (Esc. Enxeñeiros-Esp. Enx. de Minas).

Grupo/subgrupo: A1.

Nivel: 30.

Complemento específico: 23.026,22 €/ano.

Tipo de adscrición: A11 (adscrición indistinta a persoal funcionario da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA.).

Formación específica: 640 (para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Código: EI.301.00.000.15770.030.

Consellería: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Denominación del posto: Xefatura do Servizo de Ordenación e Coordinación.

Dependencia: Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Corpo ou escala: xeral.

Grupo/subgrupo: A1/A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 17.499,30 €/ano.

Tipo de adscrición: A11 (adscrición indistinta a persoal funcionario da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA.).

Formación específica: 640 (para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

missing image file