Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Venres, 19 de novembro de 2021 Páx. 56892

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 10 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Vilacova, no concello de Lousame (A Coruña) (expediente IN408A 2020/30).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotor: Villar Mir Energía, S.L.U. (CIF: B85253888).

Enderezo para os efectos de notificacións: paseo de la Castellana, 259-D, 28046 Madrid.

Denominación do proxecto: parque eólico Vilacova (nº de expediente IN408A 2020/30).

Concello afectado: Lousame (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 23,00 MW.

Núm. de aeroxeradores que se van instalar: 5 ud. × 4,6 MW de potencia nominal unitaria.

Produción media neta estimada: 83.942 MWh/ano.

Horas netas anuais equivalentes a potencia nominal: 3.650 horas.

Orzamento de execución material: 23.117.274,73 €.

Prazo de execución: dezaoito (18) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico Vilacova

A.D.E.

Monte Treito

Parque eólico Vilacova

Vértice poligonal

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

a

513.380

4.735.825

Lousame

b

513.460

4.736.050

Lousame

c

513.550

4.736.160

Lousame

d

513.630

4.736.210

Lousame

e

513.830

4.736.280

Lousame

f

514.880

4.736.280

Lousame

g

515.840

4.734.630

Lousame

h

515.840

4.733.790

Lousame

i

514.670

4.733.790

Lousame

j

513.380

4.734.790

Lousame

Parque eólico Vilacova

Aeroxerador

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

V-01

513.688,00

4.736.005,00

Lousame

V-02

514.119,83

4.735.944,32

Lousame

V-03

514.399,18

4.735.769,61

Lousame

V-04

514.506,67

4.735.455,75

Lousame

V-05

514.945,46

4.734.951,22

Lousame

Parque eólico Vilacova

Torre meteorolóxica

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TM

515.050,00

4.734.597,00

Lousame

Parque eólico Vilacova

Centro de seccionamento

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

C.S.

514.542

4.735.018

Lousame

Características técnicas da instalación:

– Cinco (5) aeroxeradores tripá, de 4.600 kW de potencia nominal unitaria, con velocidade variable e paso variable, altura ata o buxeiro de 84 m e un diámetro do rotor de 132 m.

– Cinco (5) centros de transformación trifásicos montados no interior das góndolas dos aeroxeradores, de potencia aparente unitaria 5.000 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV, coas súas correspondentes celas de seccionamento, manobra e protección.

– Unha (1) torre meteorolóxica de 84 m de altura.

– Un (1) centro de seccionamento de 30 kV composto polos seguintes elementos:

• Unha cela de liña de evacuación de 30 kV.

• Dúas celas de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores.

• Unha cela de transformador de servizos auxiliares (SS.AA.) e medida de tensión de barras de 30 kV.

• Unha cela de batería de condensadores.

• Un transformador de SS.AA. 30/0,4-0,23 kV de 100 kVA.

• Unha batería de condensadores de 4,5 MVAr.

• Disporá dun edificio de control onde se situarán a sala de control, o local para o grupo electróxeno, a sala de cabinas de media tensión, as baterías de condensadores, o transformador de SS.AA. e os servizos comúns.

– Un sistema colector de media tensión (MT) formado por dous circuítos de 30 kV en instalación subterránea, que ten como obxecto a canalización da enerxía xerada polas aeroturbinas ata o centro de seccionamento. O tipo de cable utilizado para esta rede será HEPRZ1 18/30 kV Al + H16/25, de diferentes seccións (95, 240 y 400 mm²).

– A posta a terra da rede de MT está constituída por un cable de cobre espido, de sección 50 mm², tendido ao longo da canalización de MT, no fondo dela. A rede de terras xeral do parque eólico (PE) forma un conxunto equipotencial.

– Pola mesma gabia que as liñas de MT, instalarase unha rede de comunicacións que utilizará como soporte un cable de fibra óptica e que se empregará para a monitorización e control do PE.

– As infraestructuras de evacuación do PE Vilacova non forman parte do presente proxecto e divídense en dous expedientes independentes:

• LAT 30 kV para evacuación do PE Vilacova, con número de expediente IN408A 2020/142, actualmente en tramitación e do mesmo promotor (Villar Mir Energía), describe a liña de evacuación do parque, que será soterrada en toda a súa lonxitude, desde o PE Vilacova ata a subestación colectora Lousame.

• Solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, con número de expediente IN408A 2020/144, actualmente en tramitación e promovido por Green Capital Power, S.L., no cal, entre outras instalacións, se proxecta a subestación colectora Lousame (á cal chegará a enerxía xerada por diferentes parques eólicos de distintos promotores, entre eles o presente PE Vilacova) e a súa liña de evacuación ata a subestación Lousame 220 kV de REE.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (outubro 2021-vsdo. 7.10.2021).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (xuño 2021-asdo. 2.7.2021).

3. O proxecto de interese autonómico (PIA) (outubro 2021-vsdo. 7.10.2021).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 25 78), así como no Concello de Lousame (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/vilacoba

A Coruña, 10 de novembro de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Vilacova no concello de Lousame (A Coruña)

(exp. IN408A 2020/30)

Relación de bens e dereitos afectados

Nº de
predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Nº aero

Afeccións (m²)

Ocupación temporal (m²)

Pleno dominio

Serv. de paso

Servidume de voo

Ref. catastral

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

C.S.

T. met.

Vieiro

Gabia

1

Descoñecido

15043A071000620000XL

71

62

Vilar de Reconco

MT-Matogueira

V01 y V02

628,32

18.666,68

13.320,96

1.338,28

13.037,24

2.643,34

2

Monte Veciñal en Man Común Monte Dabaixo e Monte

15043A071000630000XT

71

63

Vilar de Reconco

MT-Matogueira

0,54

3

García Figueira, María Nieves e Bargo Rodríguez, Hipólito

15043A071000030000XK

71

3

Fonte Fiosa

MT-Matogueira

162,31

140,45

70,27

4

Iglesias Angueira, Manuel

15043A071000040000XR

71

4

Fonte Fiosa

MT-Matogueira

59,59

49,07

25,68

5

Agra Romero, Josefa

15043A071000070000XI

71

7

Fonte Fiosa

MT-Matogueira

442,16

40,42

21,82

6

Agra Barreiro, José María

15043A071000060000XX

71

6

Fonte Fiosa

MT-Matogueira

875,67

86,56

43,67

7

Maroñas García, Ramiro

15043A071000050000XD

71

5

Fonte Fiosa

EU-Eucalipto

174,63

34,25

19,00

8

Iglesias Angueira, Manuel

15043A071000080000XJ

71

8

Fonte Fiosa

EU-Eucalipto

10,42

64,30

9

Monte Veciñal en Man Común Monte Dabaixo e Monte

15043A071000640000XF

71

64

Vilar de Reconco

MT-Matogueira

V03

314,16

6.329,49

5.741,02

375,79

4.759,27

965,48

10

Concello de Lousame

15043A071090010000XX

71

9001

Camiño da Ponte Fios

VT-Vía de comunicación de dominio público

855,15

138,65

694,82

36,41

494,03

107,59

11

Monte Veciñal en Man Común Monte Dabaixo e Monte

15043A072000660000XQ

72

66

Aguieira

MT-Matogueira

1.887,25

33,02

62,76

1.005,75

143,99

12

Comunidade Veciñal de Vilar de Reconco

15043A072001350000XF

72

135

Vilar de Reconco

MT-Matogueira

385,46

1.314,06

211,57

194,80

13

Descoñecido

15043A071000660000XO

71

66

Cruz de Marselle

MT-Matogueira

1.656,30

1.776,60

179,98

893,86

446,15

14

Tubio Ces, Manuel

15043A072001110000XD

72

111

Xardadas

MT-Matogueira

799,13

91,53

131,40

15

Nimo Ces, Francisco

15043A072001100000XR

72

110

Xardadas

MT-Matogueira

494,14

71,82

1.796,07

107,44

16

Freire Rodríguez, Ramón

15043A072001090000XX

72

109

Xardadas

MT-Matogueira

V04 (65 %)

204,36

531,07

394,10

106,33

2.393,48

109,06

17

Tubio Rey, Ramón

15043A072001080000XD

72

108

Xardadas

MT-Matogueira

V04 (35 %)

109,80

1.851,65

150,99

15,91

539,35

60,86

18

Lorenzo Carou, Filomena

15043A072001070000XR

72

107

Xardadas

MT-Matogueira

1.101,71

74,27

96,43

14,36

19

Rey Chisca, Dolores

15043A072001060000XK

72

106

Xardadas

MT-Matogueira

2.510,45

206,26

105,91

41,98

20

Nimo Ces, María Adelina

15043A072001280000XQ

72

128

Xardanas

MT-Matogueira

745,76

134,32

11,12

30,67

21

Rey Rodríguez, Dorinda

15043A072001050000XO

72

105

Xardadas

MT-Matogueira

506,79

298,39

48,10

36,12

22

Tubio Rodríguez, Isabel

15043A072001040000XM

72

104

Xardadas

MT-Matogueira

698,34

443,83

71,47

35,77

23

Rey Rodríguez, Dorinda

15043A072001030000XF

72

103

Xardadas

MT-Matogueira

397,58

358,10

52,08

33,01

24

Tobio Pan, María

15043A072001020000XT

72

102

Xardadas

MT-Matogueira

756,06

90,29

135,37

25

Froján Chouza, María del Carmen

15043A072001010000XL

72

101

Xardadas

PD-Prados ou pradeiras; MM-Piñeiral madeirable

422,20

76,96

96,10

26

Ces Alfonsín, José

15043A072001000000XP

72

100

Xardadas

PD-Prados ou pradeiras

46,73

88,20

53,06

31,59

27

Froján Froján, José

15043A072000990000XP

72

99

Xardadas

MT-Matogueira

5.061,75

176,20

16,15

28

Tubio Abeijón, José

15043A072000960000XY

72

96

Regueiro

MT-Matogueira

4.012,64

3.273,16

21,69

25,46

29

Nimo Ces María, Adelina

15043A072001290000XP

72

129

Regueiro

MT-Matogueira

451,88

27,99

81,57

41,89

30

Comunidade Veciñal de Marselle

15043A071000600000XQ

71

60

Agudo

MT-Matogueira

382,07

2.206,10

136,29

437,98

31

Concello de Lousame

15043A072090020000XM

72

9002

Camiño

VT-Vía de comunicación de dominio público

222,08

206,49

23,03

15,12

32

Freire Vázquez, José María

15043A078000550000XL

78

55

Cruz de Marselle

MT-Matogueira

11,72

198,04

100,45

33

Comunidade Veciñal de Marselle

15043A072001360000XM

72

136

Regueiro

MT-Matogueira

2.671,03

201,93

53,48

79,34

34

Comunidade Veciñal de Marselle

15043A078000590000XO

78

59

Agudo

MT-Matogueira

272,15

618,62

2,71

278,42

35

Concello de Lousame

15043A078090010000XS

78

9001

Estrada a Lousame

VT-Vía de comunicación de dominio público

501,09

16,29

32,50

36

Veciños de Vilacova

15043A079000290000XL

79

29

Marselle

MM-Piñeiral madeirable

903,30

335,12

292,83

37

Concello de Lousame

15043A079090080000XZ

79

9008

Estrada a Lousame

VT-Vía de comunicación de dominio público

138,87

0,03

3,38

38

Concello de Lousame

15043A071090030000XJ

71

9003

C. Minas de San Fins

VT-Vía de comunicación de dominio público

48,29

39

Comunidade de Monte Veciñal en Man Común Afeosa

15043A078000580000XM

78

58

Agudo

MT-Matogueira

984,03

6.385,52

615,07

2.357,71

40

Comunidade Veciñal de Vilar de Reconco

15043A078000560000XT

78

56

Cruz de Marselle

MT-Matogueira

V05

314,16

9.609,79

3.202,98

860,60

7.163,12

1.261,24

41

CMVMC Froján Lousame

15043A078000570000XF

78

57

Agudo

MT-Matogueira

2.572,18

793,20

42

Tubio Rodríguez, Isabel

15043G505002900000IY

505

290

Cova da Armado

MT-Matogueira

355,62

184,13

43

Concello de Lousame

15043A079090040000XI

79

9004

Estrada a Lousame

VT-Vía de comunicación de dominio público

206,07

44

CMVMC Froxán Lousame

15043A079000320000XL

79

32

Afeosa

MT-Matogueira

695,85

196,56

45

Concello de Lousame

15043A079090030000XX

79

9003

Pista a mina

VT-Vía de comunicación de dominio público

62,29

46

Concello de Lousame

15043A094090030000XL

94

9003

Pista

VT-Vía de comunicación de dominio público

26,70

14,35

47

Concello de Lousame

15043A079090010000XR

79

9001

Silva Redonda-Vilas-

VT-Vía de comunicación de dominio público

64,12

48

CMVMC Froxán Lousame

15043A094001060000XT

94

106

Agro Novo

MM-Piñeiral madeirable

8,51

20,86

49

Concello de Lousame

15043A075090030000XI

75

9003

Camiño

VT-Vía de comunicación de dominio público

21,45

29,49

50

CMVMC Froxán Lousame

15043A075002830000XG

75

283

Monteagudo

E-Pastos

200,45

130,63

51

Concello de Lousame

15043A075090070000XZ

75

9007

Pista a Vilacova

VT-Vía de comunicación de dominio público

373,07

2,45

Afeccións en metros cadrados (m2):

– Superficie de pleno dominio:

• Cimentación (cim.): cimentación do aeroxerador.

• Plataforma (plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

• Centro de seccionamento (c.s.).

• Torre meteorolóxica (t. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

– Servidume de paso:

• Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

• Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

– Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (serv. de voo).

– Outras afeccións:

• Ocupación temporal (ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.