Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 26 de novembro de 2021 Páx. 57942

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Bergondo (15/PARI01/21).

Antecedentes:

Primeiro. Conforme o previsto no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 22.5 para as zonas de actuación prioritaria e urxente por existir unha situación obxectiva de grave risco para as persoas ou os bens nos casos de incumprimento por parte das persoas responsables das súas obrigas de xestión de biomasa vexetal, poderán declararse perímetros de alto risco de incendios (PARI), con carácter non permanente, baseados na información histórica e nos datos estatísticos sobre a ocorrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poboacional, ameazas aos ecosistemas forestais e protección do solo fronte á erosión, aqueles lugares en que o estado de abandono signifique un alto risco de propagación de incendios forestais, mediante resolución da persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de prevención de incendios forestais, contando cos oportunos informes previos.

Segundo. De acordo cos criterios establecidos no devandito artigo da Lei 3/2007, do 9 de abril, a resolución conterá, ademais da descrición do perímetro, as medidas de xestión da biomasa que se terán que levar a cabo para a prevención de incendios forestais. Os traballos planificaranse en marxes de pistas, en áreas devasa e noutras actuacións encamiñadas a romper a continuidade dos combustibles forestais, actuando sobre a biomasa tanto por medios manuais como mecánicos ou mediante queimas controladas.

Terceiro. No marco do Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias en aplicación do disposto na cláusula sétima e no número 2.e), que foi engadido coa 3ª addenda asinada o 28 de maio de 2020, o Concello de Bergondo realizou unha solicitude atendendo á posibilidade que se recolle nel de realización material de actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal ata un máximo de 10 quilómetros por concello e ano nos concellos adheridos.

Por estar adherido ao convenio, o Concello de Bergondo propuxo, dentro deses máximos, os puntos quilométricos en que se delimitará un PARI, de conformidade co procedemento establecido no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, no cal realizar actuacións de roza e corta de especies non permitidas, incluíndo as seguintes actuacións:

– Xestión da biomasa nos 4 metros a cada lado porque o concello non é zona de alto risco (ZAR) segundo a Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.

– Retirada de piñeiros, acacias e eucaliptos neses 4 metros.

Cuarto. O 16 de xuño de 2021, o subdirector xeral de Prevención emitiu un informe favorable sobre a declaración do PARI nas vías de Bergondo con código 15PARI01/21 e con carácter non permanente que afecta unha superficie de 7,895 hectáreas repartidas polas parcelas cuxa referencia catastral se sinala no anexo desta resolución, situadas nas parroquias de Bergondo (San Salvador), Lubre (San Xoán), Ouces (San Xoán), Rois (Santa Mariña), Santa Marta de Babío (Santa Marta) e Vixoi (San Fiz) no concello de Bergondo da provincia da Coruña. Dentro destas parroquias afecta os lugares do Casal, Campo de Leis, Ouces, Reboredo, O Mato e O Río, e as coordenadas de situación son as seguintes:

Punto situado máis ao norte: 561.676 X, 4.798.386 Y.

Punto situado máis ao sur: 560.526 X, 4.793.814 Y.

Punto situado máis ao leste: 562.223 X, 4.794.821 Y.

Punto situado máis ao oeste: 558.347 X, 4.796.559 Y.

Punto situado no centro xeográfico (aproximado): 560.809 X, 4.796.496 Y.

O PARI comprende a vía que discorre entre as parcelas do anexo e unha franxa lateral de 4 metros a cada lado desta, contados desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da vía.

O informe baséase na avaliación do risco para as persoas e os bens que se considera globalmente alto, tendo en conta o estado da vexetación, a orografía, a exposición aos ventos dominantes e o risco debido á proximidade a núcleos de poboación e edificacións illadas destinadas ás persoas. Así mesmo, infórmase que se sitúa nunha zona onde houbo incendios forestais recorrentes no pasado, cunha media de 2,7 lumes/ano rexistrados no concello nos derradeiros 10 anos.

As actuacións propostas consisten na xestión da vexetación mediante a roza e a eliminación de piñeiros, eucaliptos e acacias, incluíndo o abatemento, tronzado, saca e amoreamento da madeira, a recolla e a eliminación de restos nas faixas laterais das vías de titularidade municipal delimitadas polo PARI.

Quinto. De conformidade co artigo 12.4 da antedita Lei 3/2007, do 9 de abril, os titulares dos predios ou dos dereitos de aproveitamento en que teñan que realizarse os traballos preventivos dispoñerán dun prazo de trinta días naturais contados a partir do día seguinte ao da notificación para realizalos e, no caso de non o faceren, a consellería con competencias en materia de prevención de incendios poderá realizalos con cargo aos seus orzamentos, atendendo ás dispoñibilidades orzamentarias.

De conformidade coa proposta,

RESOLVO:

– Declarar o perímetro de alto risco de incendio nas vías de Bergondo (15PARI01/21) no concello de Bergondo (A Coruña), con carácter non permanente, coa descrición e o establecemento das medidas de xestión de biomasa recollidas no punto cuarto dos antecedentes desta resolución.

– Publicar no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial del Estado e no taboleiro de anuncios do Concello de Bergondo a presente resolución, así como notificarllela aos titulares catastrais dos predios afectados, indicando os labores que deberán realizar os titulares dos predios ou dos seus dereitos de aproveitamento para diminuír o risco de incendios forestais.

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Manuel Rodríguez Vázquez
Director xeral de Defensa do Monte

ANEXO

Referencias catastrais das parcelas afectadas polo PARI
nas vías de Bergondo 15PARI01/21

1

000206000NH69E0001ZJ

41

15008A015002460000XA

2

000401700NH59F0001OX

42

15008A015002510000XY

3

000401800NH59F0001KX

43

15008A015002530000XQ

4

001100200NH69E0001DJ

44

15008A015002650000XD

5

001101100NH69E0001ZJ

45

15008A015002760000XH

6

001101700NH69E0001YJ

46

15008A015002830000XY

7

001201600NH69G0001WS

47

15008A015090020000XD

8

001201900NH69G0001YS

48

15008A015090030000XX

9

001601100NH69G0001MS

49

15008A015090040000XI

10

001601400NH69G0001RS

50

15008A016000720000XP

11

001602200NH69G0001ES

51

15008A016000890000XZ

12

001702400NH69G0000WA

52

15008A016001010000XQ

13

001802200NH69G0001DS

53

15008A016001020000XP

14

002100200NH69G0001WS

54

15008A016001170000XE

15

002200300NH69G0001HS

55

15008A016001180000XS

16

002200700NH69G0001YS

56

15008A016090010000XL

17

002201300NH69G0000OA

57

15008A016090040000XM

18

002202200NH69G0001KS

58

15008A020000980000XZ

19

002203800NH69G0000LA

59

15008A020090180000XX

20

002204000NH69G0001AS

60

15008A021090140000XQ

21

002204100NH69G0001BS

61

15008A021090150000XP

22

1464501NH6916S0001AH

62

15008A023001310000XB

23

15008A014000180000XQ

63

15008A023001320000XY

24

15008A014000190000XP

64

15008A023001330000XG

25

15008A014000200000XG

65

15008A023001340000XQ

26

15008A014000260000XM

66

15008A023001350000XP

27

15008A014090010000XS

67

15008A023001410000XF

28

15008A014090020000XZ

68

15008A023001420000XM

29

15008A015001950000XF

69

15008A023001430000XO

30

15008A015001970000XO

70

15008A023001440000XK

31

15008A015001990000XR

71

15008A023001460000XD

32

15008A015002080000XU

72

15008A023001480000XI

33

15008A015002150000XB

73

15008A023001790000XX

34

15008A015002170000XG

74

15008A023001810000XD

35

15008A015002180000XQ

75

15008A023001830000XI

36

15008A015002210000XQ

76

15008A023002020000XT

37

15008A015002240000XT

77

15008A023002030000XF

38

15008A015002250000XF

78

15008A023004340000XD

39

15008A015002390000XZ

79

15008A023004410000XE

40

15008A015002420000XZ

80

15008A023004420000XS

81

15008A023004440000XU

121

15008A025090050000XU

82

15008A023004450000XH

122

15008A026001480000XU

83

15008A023004460000XW

123

15008A026003120000XW

84

15008A023004470000XA

124

15008A026003130000XA

85

15008A023004660000XD

125

15008A026003480000XG

86

15008A023004750000XZ

126

15008A026003490000XQ

87

15008A023004760000XU

127

15008A026003500000XY

88

15008A023004790000XA

128

15008A026003510000XG

89

15008A023004800000XH

129

15008A026003910000XF

90

15008A023004980000XD

130

15008A026090090000XS

91

15008A023090010000XP

131

15008A026090100000XJ

92

15008A023090020000XL

132

15008A028000430000XA

93

15008A023090030000XT

133

15008A028000470000XQ

94

15008A023090160000XE

134

15008A028001090000XQ

95

15008A025000860000XG

135

15008A028001210000XO

96

15008A025000900000XQ

136

15008A028001220000XK

97

15008A025000910000XP

137

15008A028001240000XD

98

15008A025002290000XJ

138

15008A028001490000XM

99

15008A025002300000XX

139

15008A028001720000XA

100

15008A025002310000XI

140

15008A028001730000XB

101

15008A025002320000XJ

141

15008A028001740000XY

102

15008A025002330000XE

142

15008A028001810000XL

103

15008A025002340000XS

143

15008A028001820000XT

104

15008A025002830000XL

144

15008A028001890000XX

105

15008A025002840000XT

145

15008A028001900000XR

106

15008A025002860000XM

146

15008A028001940000XJ

107

15008A025002870000XO

147

15008A028002190000XX

108

15008A025002880000XK

148

15008A028002200000XR

109

15008A025002890000XR

149

15008A028002220000XX

110

15008A025003020000XH

150

15008A028002240000XJ

111

15008A025003030000XW

151

15008A028002260000XS

112

15008A025003040000XA

152

15008A028002300000XZ

113

15008A025003050000XB

153

15008A028002420000XP

114

15008A025003080000XQ

154

15008A028090040000XB

115

15008A025003230000XD

155

15008A028090050000XY

116

15008A025003300000XE

156

15008A028090060000XG

117

15008A025004110000XT

157

15008A028090070000XQ

118

15008A025090020000XE

158

15008A031000440000XB

119

15008A025090030000XS

159

15008A031000630000XX

120

15008A025090040000XZ

160

15008A031001130000XP

161

15008A031001330000XZ

201

15008A051001150000XI

162

15008A031001730000XB

202

15008A051001170000XE

163

15008A031001790000XT

203

15008A051001300000XB

164

15008A031001800000XP

204

15008A051001310000XY

165

15008A031001820000XT

205

15008A051001370000XF

166

15008A031001850000XO

206

15008A051002830000XZ

167

15008A031002050000XG

207

15008A051002840000XU

168

15008A031002060000XQ

208

15008A051003540000XY

169

15008A031002210000XD

209

15008A051003910000XQ

170

15008A031002220000XX

210

15008A051003920000XP

171

15008A031002230000XI

211

15008A051004050000XE

172

15008A031002280000XU

212

15008A051090020000XT

173

15008A031002300000XZ

213

15008A051090090000XX

174

15008A031002310000XU

214

15008A053000480000XB

175

15008A031002360000XY

215

15008A053000670000XX

176

15008A031002410000XQ

216

15008A053000710000XI

177

15008A031002710000XY

217

15008A053000930000XF

178

15008A031002720000XG

218

15008A053000940000XM

179

15008A031002730000XQ

219

15008A053000980000XD

180

15008A031002740000XP

220

15008A053000990000XX

181

15008A031002750000XL

221

15008A053001000000XX

182

15008A031002810000XM

222

15008A053001010000XI

183

15008A031002840000XR

223

15008A053001030000XE

184

15008A031002940000XZ

224

15008A053001040000XS

185

15008A031002950000XU

225

15008A053001100000XH

186

15008A031003050000XL

226

15008A053001110000XW

187

15008A031003120000XO

227

15008A053001120000XA

188

15008A031003180000XJ

228

15008A053001160000XQ

189

15008A031003250000XU

229

15008A053001220000XT

190

15008A031003280000XA

230

15008A053001230000XF

191

15008A031003310000XA

231

15008A053001340000XJ

192

15008A031003350000XQ

232

15008A053001350000XE

193

15008A031003450000XK

233

15008A053001370000XZ

194

15008A031003560000XZ

234

15008A053001390000XH

195

15008A031090090000XL

235

15008A053001460000XY

196

15008A031090100000XQ

236

15008A053001490000XP

197

15008A031090110000XP

237

15008A053001500000XG

198

15008A031090120000XL

238

15008A053001600000XO

199

15008A051001120000XR

239

15008A053001610000XK

200

15008A051001140000XX

240

15008A053001620000XR

241

15008A053001630000XD

281

15008A053002460000XP

242

15008A053001670000XE

282

15008A053002470000XL

243

15008A053001680000XS

283

15008A053002480000XT

244

15008A053001690000XZ

284

15008A053002490000XF

245

15008A053001700000XE

285

15008A053002500000XL

246

15008A053001710000XS

286

15008A053002510000XT

247

15008A053001720000XZ

287

15008A053002550000XK

248

15008A053001730000XU

288

15008A053002560000XR

249

15008A053001740000XH

289

15008A053002570000XD

250

15008A053001750000XW

290

15008A053002580000XX

251

15008A053001800000XB

291

15008A053002600000XD

252

15008A053001830000XQ

292

15008A053002610000XX

253

15008A053001890000XO

293

15008A053003610000XE

254

15008A053001900000XF

294

15008A053003620000XS

255

15008A053001910000XM

295

15008A053003690000XY

256

15008A053001930000XK

296

15008A053003800000XT

257

15008A053001940000XR

297

15008A053003810000XF

258

15008A053002040000XH

298

15008A053003840000XK

259

15008A053002050000XW

299

15008A053003850000XR

260

15008A053002060000XA

300

15008A053003860000XD

261

15008A053002070000XB

301

15008A053003870000XX

262

15008A053002080000XY

302

15008A053003880000XI

263

15008A053002090000XG

303

15008A053003890000XJ

264

15008A053002100000XB

304

15008A053003900000XX

265

15008A053002140000XP

305

15008A053003910000XI

266

15008A053002150000XL

306

15008A053003920000XJ

267

15008A053002230000XK

307

15008A053003930000XE

268

15008A053002240000XR

308

15008A053003940000XS

269

15008A053002280000XJ

309

15008A053003950000XZ

270

15008A053002300000XI

310

15008A053003960000XU

271

15008A053002310000XJ

311

15008A053004000000XA

272

15008A053002320000XE

312

15008A053004150000XR

273

15008A053002330000XS

313

15008A053004160000XD

274

15008A053002340000XZ

314

15008A053004190000XJ

275

15008A053002350000XU

315

15008A053004210000XI

276

15008A053002360000XH

316

15008A053004220000XJ

277

15008A053002370000XW

317

15008A053004230000XE

278

15008A053002380000XA

318

15008A053004240000XS

279

15008A053002400000XW

319

15008A053004340000XY

280

15008A053002430000XY

320

15008A053004350000XG

321

15008A053004430000XF

361

15008A056001480000XM

322

15008A053004440000XM

362

15008A056001490000XO

323

15008A053004470000XR

363

15008A056001500000XF

324

15008A053090020000XS

364

15008A056001790000XF

325

15008A053090030000XZ

365

15008A056002060000XP

326

15008A053090070000XA

366

15008A056090080000XL

327

15008A053090080000XB

367

15008A056090090000XT

328

15008A053090100000XA

368

15008A056090110000XL

329

15008A053090110000XB

369

15008A056092000000XQ

330

15008A054000400000XO

370

15008A057000840000XB

331

15008A054000410000XK

371

15008A057000890000XL

332

15008A054000420000XR

372

15008A057001180000XP

333

15008A054000430000XD

373

15008A057001190000XL

334

15008A054000450000XI

374

15008A057001200000XQ

335

15008A054000460000XJ

375

15008A057001270000XK

336

15008A054000490000XZ

376

15008A057001280000XR

337

15008A054000520000XZ

377

15008A057001350000XJ

338

15008A054000540000XH

378

15008A057001360000XE

339

15008A054000580000XY

379

15008A057001370000XS

340

15008A054000590000XG

380

15008A057001380000XZ

341

15008A054000600000XB

381

15008A057001390000XU

342

15008A054000620000XG

382

15008A057001620000XK

343

15008A054000650000XL

383

15008A057001630000XR

344

15008A054000680000XM

384

15008A057001640000XD

345

15008A054000690000XO

385

15008A057001660000XI

346

15008A054000700000XF

386

15008A057001670000XJ

347

15008A054000710000XM

387

15008A057001680000XE

348

15008A054002980000XD

388

15008A057001710000XE

349

15008A054003240000XM

389

15008A057001720000XS

350

15008A054003670000XE

390

15008A057001770000XA

351

15008A054003680000XS

391

15008A057001780000XB

352

15008A054003730000XU

392

15008A057001790000XY

353

15008A054003740000XH

393

15008A057001800000XA

354

15008A054090030000XD

394

15008A057001810000XB

355

15008A054090150000XW

395

15008A057001820000XY

356

15008A056001420000XG

396

15008A057001830000XG

357

15008A056001440000XP

397

15008A057002210000XF

358

15008A056001450000XL

398

15008A057002230000XO

359

15008A056001460000XT

399

15008A057003140000XT

360

15008A056001470000XF

400

15008A057003430000XQ

401

15008A057003490000XO

441

15008A060002020000XS

402

15008A057003510000XM

442

15008A060002030000XZ

403

15008A057003520000XO

443

15008A060002090000XY

404

15008A057003670000XW

444

15008A060002210000XF

405

15008A057003730000XY

445

15008A060003320000XZ

406

15008A057003760000XP

446

15008A060003720000XB

407

15008A057003770000XL

447

15008A060003780000XT

408

15008A057003780000XT

448

15008A060003930000XJ

409

15008A057003810000XT

449

15008A060004030000XY

410

15008A057003830000XM

450

15008A060004130000XM

411

15008A057003840000XO

451

15008A060004220000XI

412

15008A057003850000XK

452

15008A060004300000XU

413

15008A057003870000XD

453

15008A060004310000XH

414

15008A057003920000XI

454

15008A060004350000XY

415

15008A057003970000XU

455

15008A060004770000XM

416

15008A057003980000XH

456

15008A060004790000XK

417

15008A057005130000XR

457

15008A060090030000XS

418

15008A057005140000XD

458

15008A060090040000XZ

419

15008A057005150000XX

459

15008A060090050000XU

420

15008A057005160000XI

460

15008A060090060000XH

421

15008A057005170000XJ

461

1687214NH6918N0001BL

422

15008A057005220000XS

462

1786903NH6918N0001OL

423

15008A057005230000XZ

463

2349701NH6924N0000JM

424

15008A057005370001MY

464

8367102NH5986N0001EQ

425

15008A057090060000XH

465

8367104NH5986N0001ZQ

426

15008A057090080000XA

466

8367105NH5986N0001UQ

427

15008A057090090000XB

467

8367112NH5986N0001BQ

428

15008A057092000000XH

468

8967903NH5986N0001LQ

429

15008A060000180000XY

430

15008A060001610000XO

431

15008A060001810000XB

432

15008A060001880000XF

433

15008A060001890000XM

434

15008A060001900000XT

435

15008A060001910000XF

436

15008A060001920000XM

437

15008A060001940000XK

438

15008A060001950000XR

439

15008A060001970000XX

440

15008A060001980000XI