Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Venres, 26 de novembro de 2021 Páx. 57869

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Carballeda de Valdeorras (32/PARI01/21).

Antecedentes:

Primeiro. Conforme o previsto no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 22.5 para as zonas de actuación prioritaria e urxente por existir unha situación obxectiva de grave risco para as persoas ou os bens nos casos de incumprimento por parte das persoas responsables das súas obrigas de xestión da biomasa vexetal, poderán declararse perímetros de alto risco de incendios (PARI), con carácter non permanente, baseados na información histórica e nos datos estatísticos sobre a ocorrencia de incendios forestais, vulnerabilidade poboacional, ameazas aos ecosistemas forestais e protección do solo fronte á erosión, aqueles lugares en que o estado de abandono signifique un alto risco de propagación de incendios forestais, mediante resolución da persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de prevención de incendios forestais, contando cos oportunos informes previos.

Segundo. De acordo cos criterios establecidos no devandito artigo da Lei 3/2007, do 9 de abril, a resolución conterá, ademais da descrición do perímetro, as medidas de xestión da biomasa que se terán que levar a cabo para a prevención de incendios forestais. Os traballos planificaranse en marxes de pistas, en áreas devasa e noutras actuacións encamiñadas a romper a continuidade dos combustibles forestais, actuando sobre a biomasa tanto por medios manuais como mecánicos ou mediante queimas controladas.

Terceiro. No marco do Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias en aplicación do disposto na cláusula sétima e no punto 2.e), que foi engadido coa 3ª addenda asinada o 28 de maio de 2020, o Concello de Carballeda de Valdeorras realizou unha solicitude atendendo á posibilidade que se recolle neste de realización material de actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal ata un máximo de 10 quilómetros por concello e ano nos concellos adheridos.

Por estar adherido ao convenio, o concello de Carballeda de Valdeorras propuxo, dentro deses máximos, os puntos quilométricos en que se delimitará un PARI, de conformidade co procedemento establecido no artigo 12 da Lei 3/2007, do 9 de abril, no cal realizar actuacións de roza e corta de especies non permitidas, incluíndo as seguintes actuacións:

– Xestión da biomasa nos 6 metros a cada lado porque o concello é zona de alto risco (ZAR) segundo a Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.

– Retirada de piñeiros, acacias e eucaliptos neses 6 metros.

Cuarto. O 16 de xuño de 2021, o subdirector xeral de Prevención emitiu un informe favorable sobre a declaración do PARI nas vías de Carballeda de Valdeorras con código 32/PARI01/21 e con carácter non permanente que afecta unha superficie de 11,8949 hectáreas repartidas polas parcelas cuxa referencia catastral se sinala no anexo desta resolución, situadas nas parroquias de Pumares (San Martiño) e Soutadoiro (Santa Isabel) no concello de Carballeda de Valdeorras da provincia de Ourense. Dentro destas parroquias afecta os lugares de Soutadoiro e Ricosende e as coordenadas de situación son as seguintes:

Punto situado máis ao norte: 675.834 X, 4.6979.21 Y.

Punto situado máis ao sur: 675.617 X, 4.685.365 Y.

Punto situado máis ao leste: 677.473 X, 4.688.315 Y.

Punto situado máis ao oeste: 675.615 X, 4.685.397 Y.

Punto situado no centro xeográfico (aproximado): 676.616 X, 4.688.337 Y.

O PARI comprende a vía que discorre entre as parcelas do anexo e unha franxa lateral de 6 metros a cada lado dela, contada desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da vía.

O informe baséase na avaliación do risco para as persoas e os bens que se considera globalmente alto, tendo en conta o estado da vexetación, a orografía, a exposición aos ventos dominantes e o risco debido á proximidade a núcleos de poboación e edificacións illadas destinadas ás persoas. Así mesmo, infórmase que se sitúa nunha zona onde houbo incendios forestais recorrentes no pasado, cunha media de 14,3 lumes/ano rexistrados no concello nos derradeiros 10 anos. O concello tivo en 2019 unha parroquia de alta actividade incendiaria, Casaio (Santa María). En canto aos antecedentes de grandes incendios forestais na zona, cabe destacar que na última década, no distrito forestal XIII: Valdeorras-Trives, en que se inclúe o concello de Carballeda de Valdeorras, rexistráronse 11 incendios que queimaron un total de 12.472,26 hectáreas. Tamén neste período producíronse neste distrito oito situacións de risco para as persoas e bens non forestais.

As actuacións propostas consisten na xestión da vexetación mediante a roza e a eliminación de piñeiros, eucaliptos e acacias, incluíndo o abatemento, tronzado, saca e amoreado da madeira, a recollida e eliminación de restos nas faixas laterais das vías de titularidade municipal delimitadas polo PARI.

Quinto. De conformidade co artigo 12.4 da antedita Lei 3/2007, do 9 de abril, os titulares dos predios ou dos dereitos de aproveitamento en que teñan que realizarse os traballos preventivos dispoñerán dun prazo de trinta días naturais contados a partir do día seguinte ao da notificación para realizalos e, no caso de non o faceren, a consellería con competencias en materia de prevención de incendios poderá realizalos con cargo aos seus orzamentos, atendendo ás dispoñibilidades orzamentarias.

De conformidade coa proposta,

RESOLVO:

– Declarar o perímetro de alto risco de incendio nas vías de Carballeda de Valdeorras (32PARI01/21) no concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense), con carácter non permanente, coa descrición e o establecemento das medidas de xestión da biomasa, recollidas no punto cuarto dos antecedentes desta resolución.

– Publicar no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial del Estado e no taboleiro de anuncios do concello de Carballeda de Valdeorras a presente resolución, así como notificarlla aos titulares catastrais dos predios afectados, indicando os labores que deberán realizar os titulares dos predios ou dos seus dereitos de aproveitamento para diminuír o risco de incendios forestais.

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Manuel Rodríguez Vázquez
Director xeral de Defensa do Monte

ANEXO

Referencias catastrais das parcelas afectadas polo PARI
nas vías de Carballeda de Valdeorras 32PARI01/21

1

000100100PG79F0001GG

41

32018A006005400000IJ

2

32018A004002430000IW

42

32018A006005480000IB

3

32018A004002520000IP

43

32018A006005490000IY

4

32018A004002540000IT

44

32018A006005500000IA

5

32018A004002550000IF

45

32018A006005520000IY

6

32018A004002560000IM

46

32018A006005530000IG

7

32018A004002700000IE

47

32018A006005540000IQ

8

32018A004002710000IS

48

32018A006015270000IT

9

32018A004002720000IZ

49

32018A006015280000IF

10

32018A004002730000IU

50

32018A006015290000IM

11

32018A004003290000IE

51

32018A006015300000IT

12

32018A004003300000II

52

32018A006015310000IF

13

32018A004003310000IJ

53

32018A006015320000IM

14

32018A004003360000IH

54

32018A006015350000IR

15

32018A004003370000IW

55

32018A006015380000II

16

32018A004003380000IA

56

32018A006015910000IQ

17

32018A004016640000IB

57

32018A006015920000IP

18

32018A004017320000IQ

58

32018A006015940000IT

19

32018A004017330000IP

59

32018A006015960000IM

20

32018A004017340000IL

60

32018A006015990000IR

21

32018A004017350000IT

61

32018A006016000000IR

22

32018A004090010000IX

62

32018A006016010000ID

23

32018A006005190000IQ

63

32018A006025510000IU

24

32018A006005200000IY

64

32018A006090140000IR

25

32018A006005210000IG

65

32018A046000330000ID

26

32018A006005220000IQ

66

32018A046000370000IE

27

32018A006005230000IP

67

32018A046000380000IS

28

32018A006005250000IT

68

32018A046000390000IZ

29

32018A006005260000IF

69

32018A046000400000IE

30

32018A006005270000IM

70

32018A046000410000IS

31

32018A006005280000IO

71

32018A046000440000IH

32

32018A006005290000IK

72

32018A046000450000IW

33

32018A006005300000IM

73

32018A046000460000IA

34

32018A006005310000IO

74

32018A046000500000IB

35

32018A006005330000IR

75

32018A046000530000IQ

36

32018A006005340000ID

76

32018A046000540000IP

37

32018A006005350000IX

77

32018A046000560000IT

38

32018A006005360000II

78

32018A046000570000IF

39

32018A006005370000IJ

79

32018A046000580000IM

40

32018A006005380000IE

80

32018A046000590000IO

81

32018A046000600000IF

121

32018A046009710000IU

82

32018A046000850000IQ

122

32018A046009720000IH

83

32018A046000890000IF

123

32018A046009730000IW

84

32018A046000900000IL

124

32018A046009740000IA

85

32018A046000910000IT

125

32018A046009830000IL

86

32018A046000920000IF

126

32018A046009840000IT

87

32018A046000930000IM

127

32018A046009950000II

88

32018A046001070000IW

128

32018A046009960000IJ

89

32018A046001080000IA

129

32018A046009970000IE

90

32018A046001090000IB

130

32018A046009980000IS

91

32018A046001100000IW

131

32018A046010000000IO

92

32018A046001110000IA

132

32018A046010010000IK

93

32018A046003380000IQ

133

32018A046010020000IR

94

32018A046003400000IG

134

32018A046010030000ID

95

32018A046003410000IQ

135

32018A046010040000IX

96

32018A046003590000IZ

136

32018A046010050000II

97

32018A046003600000IE

137

32018A046010060000IJ

98

32018A046007930000IT

138

32018A046010090000IZ

99

32018A046007940000IF

139

32018A046010100000IE

100

32018A046007970000IK

140

32018A046010110000IS

101

32018A046007980000IR

141

32018A046010130000IU

102

32018A046007990000ID

142

32018A046011170000IQ

103

32018A046008000000ID

143

32018A046011180000IP

104

32018A046008010000IX

144

32018A046011190000IL

105

32018A046009060000IW

145

32018A046011200000IQ

106

32018A046009090000IY

146

32018A046011620000IK

107

32018A046009530000IF

147

32018A046011660000II

108

32018A046009540000IM

148

32018A046011670000IJ

109

32018A046009550000IO

149

32018A046011680000IE

110

32018A046009560000IK

150

32018A046011690000IS

111

32018A046009570000IR

151

32018A046011700000IJ

112

32018A046009580000ID

152

32018A046011710000IE

113

32018A046009590000IX

153

32018A046011720000IS

114

32018A046009600000IR

154

32018A046011730000IZ

115

32018A046009640000IJ

155

32018A046011740000IU

116

32018A046009650000IE

156

32018A046011750000IH

117

32018A046009660000IS

157

32018A046011760000IW

118

32018A046009670000IZ

158

32018A046011780000IB

119

32018A046009690000IH

159

32018A046011790000IY

120

32018A046009700000IZ

160

32018A046011800000IA

161

32018A046012330000IE

201

32018A046020050000ID

162

32018A046012340000IS

202

32018A046020600000IQ

163

32018A046012350000IZ

203

32018A046020880000IG

164

32018A046013000000IZ

204

32018A046021370000IJ

165

32018A046013010000IU

205

32018A046021380000IE

166

32018A046013020000IH

206

32018A046021390000IS

167

32018A046013130000IL

207

32018A046021400000IJ

168

32018A046013140000IT

208

32018A046021410000IE

169

32018A046013150000IF

209

32018A046021420000IS

170

32018A046013200000IO

210

32018A046021430000IZ

171

32018A046013210000IK

211

32018A046021440000IU

172

32018A046013240000IX

212

32018A046021450000IH

173

32018A046013250000II

213

32018A046021460000IW

174

32018A046013260000IJ

214

32018A046021470000IA

175

32018A046013270000IE

215

32018A046021480000IB

176

32018A046013280000IS

216

32018A046021490000IY

177

32018A046013300000IE

217

32018A046021590000IM

178

32018A046013320000IZ

218

32018A046021600000IT

179

32018A046013340000IH

219

32018A046021610000IF

180

32018A046013360000IA

220

32018A046090240000IR

181

32018A046013370000IB

221

32018A046090260000IX

182

32018A046013380000IY

222

32018A046090300000II

183

32018A046018490000IY

223

32018A046090590000II

184

32018A046018500000IA

224

32018A046090610000IX

185

32018A046018580000IF

225

32018A046090620000II

186

32018A046018590000IM

226

32018A046090630000IJ

187

32018A046018620000IM

227

32018A046090690000IW

188

32018A046018630000IO

228

32018A046090780000IP

189

32018A046019130000IB

229

32018A046090790000IL

190

32018A046019190000IT

230

32018A046090800000IQ

191

32018A046019200000IP

231

32018A046090810000IP

192

32018A046019620000IR

232

32018A046090920000ID

193

32018A046019630000ID

233

32018A046090940000II

194

32018A046019650000II

234

32018A046090970000IS

195

32018A046019660000IJ

235

32018A046091330000IH

196

32018A046019690000IZ

197

32018A046019720000IZ

198

32018A046019730000IU

199

32018A046019740000IH

200

32018A046019850000IL