Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Martes, 7 de decembro de 2021 Páx. 59433

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI440A) (Diario Oficial de Galicia número 125, do 2 de xullo).

Mediante Resolución do 15 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2021 as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade (DOG núm. 125, do 2 de xullo).

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de acordo co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como as solicitudes desestimadas, con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e prelación previstos no artigo 16 e segundo o establecido no artigo 7 das bases reguladoras (contía das axudas), por un importe total de 403.432,92 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.312G.480.0, código de proxecto 2021.00061, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2021.

Segundo. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 12.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumprir algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Terceiro. Informar as persoas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución que a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 13 de decembro de 2021, de acordo co artigo 22.1 das bases reguladoras. A falta de presentación da solicitude de pagamento/xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención (artigo 22.3).

A documentación que se ten que presentar é a seguinte:

a) Anexo IV. Solicitude de pagamento da axuda concedida, na cal conste, entre outras, unha declaración complementaria e actualizada das axudas concedidas ou percibidas para a mesma actuación, así como a de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

b) Folla de recollida de datos co obxecto, entre outros, de acreditar e dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de produtividade e de resultado enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) número 1304/2013, obriga recollida no artigo 23 desta convocatoria, referidos á persoa solicitante. Os datos relativos aos indicadores de produtividade e de resultado achegaranse, de forma obrigatoria e debidamente asinado, no modelo que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Así mesmo, infórmaselles que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións coa información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica. E, se lles recorda que deben cumprir cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia e coas obrigas establecidas no artigo 23 das bases reguladoras.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Secretaria Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2021

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Núm. orde

Núm. expediente

Solicitante

DNI

Puntos renda (artigo 15.1.1)

Puntos fillos (artigo 15.1.2)

Total puntos

Importe axuda (€) período 1

Importe axuda (€) período 2

Importe axuda (€) período 3

Importe axuda (€) período 4

Importe total axuda (€)

1

SI440A-2021-00000421-00

Gil de Gárate Hernández Juan Bosco

***7570**

35

25

60

1.054,17

0

0

0

1.054,17

2

SI440A-2021-00000001-00

Carracedo Liñares Celestino

***0626**

35

20

55

632,08

2.125

0

0

2.757,08

3

SI440A-2021-00000110-00

Delgado García Verónica

***0604**

35

20

55

1.692

0

0

0

1.692

4

SI440A-2021-00000316-00

Collazo Aira Alexandra

***0725**

35

20

55

847,92

0

0

0

847,92

5

SI440A-2021-00000089-00

Santos Alonso Marián

***5355**

35

15

50

1.700

0

0

0

1.700

6

SI440A-2021-00000091-00

Otero Iglesias Pedro

***8929**

30

20

50

817,08

0

0

0

817,08

7

SI440A-2021-00000104-00

Iglesias Granja José Luis

***1172**

35

15

50

124,75

0

0

0

124,75

8

SI440A-2021-00000135-00

Pérez Otero Martín

***1984**

35

15

50

2.000

0

0

0

2.000

9

SI440A-2021-00000137-00

Rivas Pena Raquel

***6145**

35

15

50

2.000

0

0

0

2.000

10

SI440A-2021-00000232-00

Vázquez López María Ángeles

***4526**

35

15

50

1.473,33

0

0

0

1.473,33

11

SI440A-2021-00000245-00

Navarro Hernández Rubén José

***2413**

30

20

50

3.400

0

0

0

3.400

12

SI440A-2021-00000282-00

Vázquez Francisco José Picado

***9380**

30

20

50

2.450,83

0

0

0

2.450,83

13

SI440A-2021-00000293-00

Rodríguez Losada Emilio José

***7882**

35

15

50

3.400

0

0

0

3.400

14

SI440A-2021-00000307-00

Sánchez Filgueiras Carlos

***7573**

35

15

50

3.100

0

0

0

3.100

15

SI440A-2021-00000315-00

Sierra Cardona Inés

***6248**

35

15

50

864,17

56,67

50

1.408,33

2.379,17

16

SI440A-2021-00000352-00

Devesa Diéguez María Estela

***0032**

35

15

50

3.400

0

0

0

3.400

17

SI440A-2021-00000413-00

González Marcote Rafael Manuel

***1460**

35

15

50

3.100

0

0

0

3.100

18

SI440A-2021-00000431-00

Braña Puente Vanina Micaela

***8610**

35

15

50

2.000

0

0

0

2.000

19

SI440A-2021-00000003-00

Fraga Vázquez José Luis

***0499**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

20

SI440A-2021-00000008-00

Acea González Rubén

***7893**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

21

SI440A-2021-00000030-00

Coello Fernández Alberto

***1338**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

22

SI440A-2021-00000035-00

Lamadrid Nazar Laura

***0336**

35

10

45

1.664,58

0

0

0

1.664,58

23

SI440A-2021-00000045-00

Corcobado Moreno Samuel

***2884**

25

20

45

940,42

1.715,42

0

0

2.655,84

24

SI440A-2021-00000046-00

Ramilo Gómez Diego

***4730**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

25

SI440A-2021-00000053-00

Veiga Rodríguez Margarita

***1386**

30

15

45

1.916,67

0

0

0

1.916,67

26

SI440A-2021-00000063-00

Cacabelos Basdedios Santiago

***2331**

30

15

45

155

0

0

0

155

27

SI440A-2021-00000066-00

Naveira Barbeito Gael

***4017**

30

15

45

966,67

0

0

0

966,67

28

SI440A-2021-00000071-00

Flores Santos Antonio

***6676**

35

10

45

1.374,17

0

0

0

1.374,17

29

SI440A-2021-00000081-00

Teijeiro Couselo Francisco José

***1013**

30

15

45

1.325

0

0

0

1.325

30

SI440A-2021-00000084-00

Pesqueira Moreira Raquel

***1174**

35

10

45

1.700

0

0

0

1.700

31

SI440A-2021-00000086-00

Castro Rey Patricia

***6813**

35

10

45

2.325

0

0

0

2.325

32

SI440A-2021-00000100-00

Romaní Fernández David

***3312**

30

15

45

3.400

0

0

0

3.400

33

SI440A-2021-00000115-00

Camiño Quintela Susana

***3505**

35

10

45

1.550

0

0

0

1.550

34

SI440A-2021-00000123-00

Álvarez Jorge Moisés

***9131**

30

15

45

258,33

0

0

0

258,33

35

SI440A-2021-00000128-00

Gómez Abelaira Tatiana María

***6831**

35

10

45

620

1.360

0

0

1.980

36

SI440A-2021-00000133-00

Vázquez Fernández Juan

***6601**

25

20

45

2.300

0

0

0

2.300

37

SI440A-2021-00000151-00

Viña Segura María

***2559**

35

10

45

3.100

0

0

0

3.100

38

SI440A-2021-00000158-00

Maseda Sangiao Javier

***5705**

30

15

45

1.650

0

0

0

1.650

39

SI440A-2021-00000161-00

Castiñeira Díaz Iria

***6535**

30

15

45

1.225

0

0

0

1.225

40

SI440A-2021-00000166-00

Torea Figueiras Juan José

***8537**

30

15

45

2.764,17

0

0

0

2.764,17

41

SI440A-2021-00000168-00

Monje Barcia Mónica

***6684**

30

15

45

1.700

0

0

0

1.700

42

SI440A-2021-00000173-00

Cordo Mariño José Antonio

***2369**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

43

SI440A-2021-00000177-00

De la Fuente Pérez Araceli

***0522**

35

10

45

665,83

0

0

0

665,83

44

SI440A-2021-00000190-00

Cid Campos José

***9278**

30

15

45

3.100

0

0

0

3.100

45

SI440A-2021-00000194-00

Ameneiro Iglesias Luis Ángel

***4815**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

46

SI440A-2021-00000208-00

Villar Grille Beti

***1870**

35

10

45

2.800

0

0

0

2.800

47

SI440A-2021-00000213-00

Suárez Durán Daniel

***0525**

25

20

45

1.925

0

0

0

1.925

48

SI440A-2021-00000216-00

Sotelo González Silvia

***4219**

35

10

45

1.473,33

0

0

0

1.473,33

49

SI440A-2021-00000225-00

Seoane Rodríguez José Ángel

***6663**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

50

SI440A-2021-00000239-00

Álvarez Ferro Andrea

***8915**

35

10

45

1.700

0

0

0

1.700

51

SI440A-2021-00000260-00

Rodríguez Martínez Jesús

***5169**

30

15

45

1.941,67

0

0

0

1.941,67

52

SI440A-2021-00000264-00

Fajardo Filgueira Eva María

***6806**

35

10

45

1.204,17

495,83

0

0

1.700

53

SI440A-2021-00000267-00

Gayoso Tomé Jesús Alejandro

***3632**

30

15

45

1.844

0

0

0

1.844

54

SI440A-2021-00000268-00

Pérez López Héctor

***5070**

30

15

45

3.400

0

0

0

3.400

55

SI440A-2021-00000269-00

Mariño Vila Santiago

***2674**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

56

SI440A-2021-00000272-00

González María Fernández

***7186**

35

10

45

2.505,83

594,17

0

0

3.100

57

SI440A-2021-00000277-00

López Pazos Iván

***6570**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

58

SI440A-2021-00000278-00

Domínguez Vila Samuel

***9310**

35

10

45

1.204,17

0

0

0

1.204,17

59

SI440A-2021-00000319-00

Delgado Jorge Emma

***2548**

25

20

45

2.000

0

0

0

2.000

60

SI440A-2021-00000331-00

Placer Rioboo Alberto

***3721**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

61

SI440A-2021-00000332-00

Penas Paz Fátima

***0617**

35

10

45

1.700

0

0

0

1.700

62

SI440A-2021-00000340-00

Buján Iglesias María

***0542**

35

10

45

1.700

0

0

0

1.700

63

SI440A-2021-00000348-00

Pedreira Rico Julio

***2711**

30

15

45

1.475

0

0

0

1.475

64

SI440A-2021-00000353-00

Lamas Gómez María Elisa

***3620**

30

15

45

3.100

0

0

0

3.100

65

SI440A-2021-00000354-00

Galán Cendán Víctor Miguel

***6125**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

66

SI440A-2021-00000357-00

Peixoto Martínez Alejandra

***7515**

30

15

45

1.059,17

0

0

0

1.059,17

67

SI440A-2021-00000360-00

Alonso Rial Salima

***7012**

30

15

45

408,33

0

0

0

408,33

68

SI440A-2021-00000381-00

Couñago Magariño Genaro

***7164**

30

15

45

3.400

0

0

0

3.400

69

SI440A-2021-00000387-00

Penabella Domínguez Lucía

***7842**

35

10

45

1.700

0

0

1.700

70

SI440A-2021-00000419-00

Fernández Álvarez María Dolores

***4021**

35

10

45

3.100

0

0

3.100

71

SI440A-2021-00000437-00

Muiña Rodríguez Jacobo

***8007**

30

15

45

2.000

0

0

0

2.000

72

SI440A-2021-00000442-00

Valencia Encinas Jorge

***8881**

35

10

45

1.700

0

0

0

1.700

73

SI440A-2021-00000034-00

Lomba Otero Néstor

***0281**

15

25

40

2.620,83

0

0

0

2.620,83

74

SI440A-2021-00000041-00

Agra Otero Yolanda

***8023**

30

10

40

1.168,75

0

0

0

1.168,75

75

SI440A-2021-00000060-00

Lago Xesteira Ramón

***5732**

25

15

40

1.058,33

941,67

0

0

2.000

76

SI440A-2021-00000074-00

Pérez Vargas Roberto

***8234**

25

15

40

2.000

0

0

0

2.000

77

SI440A-2021-00000077-00

Álvarez Díaz Diana

***9627**

30

10

40

1.700

0

0

0

1.700

78

SI440A-2021-00000078-00

Fernández López Ramiro

***7311**

30

10

40

1.061,67

0

0

0

1.061,67

79

SI440A-2021-00000088-00

Pérez Represas Jonathan

***0245**

25

15

40

291,67

0

0

0

291,67

80

SI440A-2021-00000096-00

Mateo Gayoso Óscar

***0425**

30

10

40

729,58

0

0

0

729,58

81

SI440A-2021-00000098-00

Cascallar Chantada Ricardo

***7353**

20

20

40

891,25

0

0

0

891,25

82

SI440A-2021-00000105-00

Fernández Pita Hugo

***1035**

30

10

40

1.494,58

0

0

0

1.494,58

83

SI440A-2021-00000106-00

Segade Saavedra María Estela

***3639**

30

10

40

3.100

0

0

0

3.100

84

SI440A-2021-00000107-00

Mouriz Lamas Roberto

***2948**

20

20

40

3.400

0

0

0

3.400

85

SI440A-2021-00000130-00

Rico Martínez Adrián

***1619**

30

10

40

722,5

0

0

0

722,5

86

SI440A-2021-00000132-00

Castro Vázquez José Pedro

***0681**

25

15

40

2.000

0

0

0

2.000

87

SI440A-2021-00000139-00

Brea Mato Beatriz

***3693**

30

10

40

2.800

0

0

0

2.800

88

SI440A-2021-00000144-00

Diéguez Pose David

***9925**

20

20

40

2.000

0

0

0

2.000

89

SI440A-2021-00000186-00

Calzada Baños Yolanda

***6432**

30

10

40

697,5

1.900,5

0

2.598

90

SI440A-2021-00000192-00

Barreal Faginas-Valoria Marcos

***3803**

25

15

40

458,33

0

0

0

458,33

91

SI440A-2021-00000202-00

Lancina Rouco José Alberto

***6561**

25

15

40

2.000

0

0

0

2.000

92

SI440A-2021-00000207-00

Riveiro Bautis Carlos Alberto

***0626**

25

15

40

1.250

0

0

0

1.250

93

SI440A-2021-00000214-00

Vila Mariño Diana

***7288**

30

10

40

1.289,17

0

0

0

1.289,17

94

SI440A-2021-00000218-00

Rodríguez Álvarez María José

***7115**

30

10

40

595

0

0

0

595

95

SI440A-2021-00000219-00

Santos Pazos Alejandro

***7509**

30

10

40

1.700

0

0

0

1.700

96

SI440A-2021-00000222-00

Suárez Rodríguez David

***5911**

25

15

40

2.000

0

0

0

2.000

97

SI440A-2021-00000226-00

Vázquez Bravo Emilio

***1003**

30

10

40

1.629,17

0

0

0

1.629,17

98

SI440A-2021-00000229-00

Santos Cabanelas Diego

***8703**

30

10

40

1.700

0

0

0

1.700

99

SI440A-2021-00000230-00

Tabernero Vidal Pablo

***3450**

25

15

40

2.000

0

0

0

2.000

100

SI440A-2021-00000235-00

Carballo Fernández Yolanda

***7984**

30

10

40

1.700

0

0

0

1.700

101

SI440A-2021-00000243-00

Iglesias Mata Efrén

***6445**

30

10

40

510

0

0

0

510

102

SI440A-2021-00000270-00

Rey Souto Pablo

***0064**

30

10

40

3.100

0

0

0

3.100

103

SI440A-2021-00000275-00

Seselle Fernández María

***9819**

30

10

40

1.411,67

1.295

0

0

2.706,67

104

SI440A-2021-00000280-00

Valdés Martínez María Elena

***6819**

30

10

40

644,58

1.055,42

0

0

1.700

105

SI440A-2021-00000288-00

López Seoane Mónica

***3677**

30

10

40

1.700

0

0

1.700

106

SI440A-2021-00000289-00

García Barriuso Iago

***4863**

30

10

40

1.700

0

0

0

1.700

107

SI440A-2021-00000294-00

Costas Torres David

***3916**

30

10

40

1.182,92

0

0

0

1.182,92

108

SI440A-2021-00000299-00

Paz Covela Juan Carlos

***7983**

30

10

40

644,58

0

0

0

644,58

109

SI440A-2021-00000312-00

Soñora Neu Isidro

***9409**

30

10

40

2.996,67

0

0

0

2.996,67

110

SI440A-2021-00000333-00

Vicente Gómez Elva

***3800**

30

10

40

658,75

0

0

0

658,75

111

SI440A-2021-00000358-00

Nogueira Moar Juan Carlos

***1189**

25

15

40

2.000

0

0

0

2.000

112

SI440A-2021-00000370-00

Otero Espiñeira Verónica

***0332**

30

10

40

609,17

0

0

0

609,17

113

SI440A-2021-00000382-00

Tojo Bascoy Luisa

***0834**

30

10

40

1.700

0

0

0

1.700

114

SI440A-2021-00000383-00

Campos Ferreiro Adrián

***9051**

25

15

40

297,08

697,5

1.756,67

348,75

3.100

115

SI440A-2021-00000399-00

Rovira Molina Miguel

***2638**

30

10

40

575,58

0

0

0

575,58

116

SI440A-2021-00000404-00

Cedeira Suárez Jaime Francisco

***1943**

25

15

40

1.733,33

0

0

0

1.733,33

117

SI440A-2021-00000407-00

Maneiro Santiago Luis Bernardo

***3581**

20

20

40

479,17

0

0

0

479,17

118

SI440A-2021-00000426-00

García Fernández José Manuel

***0046**

30

10

40

1.494,58

0

0

0

1.494,58

119

SI440A-2021-00000009-00

Villar Casal Francisco Javier

***6719**

20

15

35

1.183,33

0

0

0

1.183,33

120

SI440A-2021-00000010-00

Vázquez Pita David

***6747**

20

15

35

300

0

0

0

300

121

SI440A-2021-00000012-00

Costas Rodríguez Silvia

***3771**

25

10

35

1.252,92

1.668,33

0

0

2.921,25

122

SI440A-2021-00000020-00

Reinero González David

***6432**

25

10

35

2.800

0

0

0

2.800

123

SI440A-2021-00000025-00

Sánchez Rilo Marcos

***9727**

20

15

35

2.000

0

0

0

2.000

124

SI440A-2021-00000028-00

Tuñas Argibay Monserrat

***3809**

25

10

35

1.924,58

0

0

0

1.924,58

125

SI440A-2021-00000036-00

Figueroa Vilela José Antonio

***6013**

20

15

35

3.100

0

0

0

3.100

126

SI440A-2021-00000058-00

Bugallo Pérez Carlos

***6118**

20

15

35

2.000

0

0

0

2.000

127

SI440A-2021-00000067-00

González López Juan Pablo

***7800**

20

15

35

3.400

0

0

0

3.400

128

SI440A-2021-00000076-00

Araujo Lobariñas José Ángel

***7581**

20

15

35

250

0

0

0

250

129

SI440A-2021-00000079-00

Medina Vivas Fabián

***7241**

25

10

35

1.650,42

49,58

0

0

1.700

130

SI440A-2021-00000114-00

Jiménez Núñez María Teresa

***3356**

25

10

35

1.700

0

0

0

1.700

131

SI440A-2021-00000116-00

Gómez Rodríguez Antonio

***1270**

20

15

35

1.841,67

0

0

0

1.841,67

132

SI440A-2021-00000119-00

Pollán Guisasola Carolina

***3172**

25

10

35

1.925

0

0

0

1.925

133

SI440A-2021-00000142-00

Paz Couceiro Marta María

***1979**

25

10

35

3.100

0

0

0

3.100

134

SI440A-2021-00000145-00

Reboreda Bouza Domingos

***9904**

20

15

35

2.000

0

0

0

2.000

135

SI440A-2021-00000210-00

Albela Lamela Simón

***4804**

25

10

35

2.312,08

0

0

0

2.312,08

136

SI440A-2021-00000223-00

Granda Formoso José Manuel

***1674**

20

15

35

1.700

0

0

0

1.700

137

SI440A-2021-00000238-00

Soto da Silva Álvaro

***4510**

15

20

35

2.000

0

0

0

2.000

138

SI440A-2021-00000284-00

Freire Sarandeses Jorge

***6610**

20

15

35

2.000

0

0

0

2.000

139

SI440A-2021-00000300-00

Cameán López Juan Manuel

***6776**

20

15

35

2.000

0

0

2.000

140

SI440A-2021-00000321-00

Gómez Lavandeira Carlos

***1972**

20

15

35

2.000

0

0

0

2.000

141

SI440A-2021-00000326-00

Pombo Pereira Gerardo

***3494**

20

15

35

981,67

920,83

0

0

1.902,5

142

SI440A-2021-00000362-00

Pérez Álvarez Sergio

***0082**

20

15

35

2.000

0

0

0

2.000

143

SI440A-2021-00000002-00

Picáns Cerviño Ricardo

***0794**

15

15

30

3.400

0

0

0

3.400

144

SI440A-2021-00000006-00

Álvarez Amoedo Yago

***0194**

15

15

30

1.816,67

0

0

0

1.816,67

145

SI440A-2021-00000017-00

Castro Fernández Javier

***7563**

20

10

30

1.700

0

0

0

1.700

146

SI440A-2021-00000026-00

Doval Fernández Ruth

***1219**

10

20

30

1.525

0

0

0

1.525

147

SI440A-2021-00000031-00

Rial Blanco Miguel

***2954**

20

10

30

1.579,58

0

0

0

1.579,58

148

SI440A-2021-00000037-00

Vázquez Rodríguez Edgar

***1512**

20

10

30

1.055,42

0

0

0

1.055,42

149

SI440A-2021-00000050-00

Gil Eiriz Carlos

***7082**

15

15

30

1.216,67

0

0

0

1.216,67

150

SI440A-2021-00000061-00

Blanco García Emilio

***1689**

15

15

30

1.725

275

0

0

2.000

151

SI440A-2021-00000087-00

Posada Lorenzo Antonio

***5795**

15

15

30

1.366,67

0

0

0

1.366,67

152

SI440A-2021-00000095-00

Asensio Varela Óscar Antonio

***0127**

15

15

30

2.000

0

0

0

2.000

153

SI440A-2021-00000125-00

González López Adrián

***5991**

15

15

30

1.175

0

0

0

1.175

154

SI440A-2021-00000136-00

Fumega Damián Diego

***2081**

20

10

30

1.700

0

0

0

1.700

155

SI440A-2021-00000140-00

Cruz Flores Diego

***3710**

15

15

30

2.000

0

0

0

2.000

156

SI440A-2021-00000143-00

García Beiro José Manuel

***0381**

15

15

30

2.521,67

516,67

0

0

3.038,34

157

SI440A-2021-00000164-00

Silva Freire Esteban

***0808**

15

15

30

3.100

0

0

0

3.100

158

SI440A-2021-00000174-00

Martínez González Damián

***7013**

20

10

30

1.700

0

0

0

1.700

159

SI440A-2021-00000191-00

Casal López Marcos

***6842**

20

10

30

1.225

545,42

0

0

1.770,42

160

SI440A-2021-00000197-00

Méndez Rodríguez Eduardo

***8081**

15

15

30

2.000

0

0

0

2.000

161

SI440A-2021-00000261-00

Loiacono Antonio

***6178**

15

15

30

291,67

258,33

0

0

550

162

SI440A-2021-00000265-00

Landeira García Javier

***1286**

20

10

30

3.100

0

0

0

3.100

163

SI440A-2021-00000266-00

Fernández Quinteiro David

***4046**

15

15

30

3.100

0

0

0

3.100

164

SI440A-2021-00000273-00

Martínez Guerra Armando Luis

***1890**

20

10

30

295,8

0

0

0

295,8

165

SI440A-2021-00000274-00

Brake Pérez Iván

***3290**

15

15

30

1.241,67

0

0

0

1.241,67

166

SI440A-2021-00000281-00

Papiri Villanueva David Ángel

***7588**

15

15

30

2.000

0

0

0

2.000

167

SI440A-2021-00000285-00

Vila Fernández Micael

***8113**

15

15

30

2.000

0

0

0

2.000

168

SI440A-2021-00000290-00

Crespo Castro Carlos

***1246**

20

10

30

1.700

0

0

0

1.700

169

SI440A-2021-00000301-00

Penabad Arnoso Jorge

***8814**

15

15

30

3.400

0

0

0

3.400

170

SI440A-2021-00000308-00

Piñeiro Omil Alejandro

***2731**

15

15

30

3.400

0

0

0

3.400

171

SI440A-2021-00000311-00

Rodríguez Prieto Rafael

***0508**

20

10

30

1.700

0

0

0

1.700

172

SI440A-2021-00000313-00

Juliana Méndez Rafael

***5031**

15

15

30

2.000

0

0

0

2.000

173

SI440A-2021-00000345-00

González Amoedo Ángel

***0768**

5

25

30

3.400

0

0

0

3.400

174

SI440A-2021-00000380-00

Nartallo Pampín José

***0419**

15

15

30

2.000

0

0

2.000

175

SI440A-2021-00000392-00

Bellido Lage Javier

***2177**

15

15

30

2.000

0

0

0

2.000

176

SI440A-2021-00000409-00

Canosa Boedo Pablo Manuel

***3686**

15

15

30

1.700

0

0

0

1.700

177

SI440A-2021-00000024-00

Prieto Soliño Jorge

***9879**

10

15

25

2.000

0

0

0

2.000

178

SI440A-2021-00000038-00

Santás Álvarez Emilio José

***2347**

10

15

25

2.000

0

0

0

2.000

179

SI440A-2021-00000049-00

Rico López Daniel

***9635**

15

10

25

538,33

0

0

0

538,33

180

SI440A-2021-00000055-00

Nerga Salgado Alberto

***0148**

10

15

25

3.400

0

0

0

3.400

181

SI440A-2021-00000062-00

Posada Estevez José Manuel

***5715**

10

15

25

1.500

0

0

0

1.500

182

SI440A-2021-00000069-00

Salgado Badas Francisco Javier

***5432**

15

10

25

8.57,08

0

0

0

857,08

183

SI440A-2021-00000102-00

Mogica del Río Manuel-Alejandro

***5660**

15

10

25

1.700

0

0

0

1.700

184

SI440A-2021-00000118-00

Correa Rodríguez David

***7557**

15

10

25

1.700

0

0

0

1.700

185

SI440A-2021-00000120-00

Darriba Martínez Aitor

***9655**

15

10

25

899,58

0

0

0

899,58

186

SI440A-2021-00000127-00

Fernández Varela Moisés

***4147**

10

15

25

1.728,33

1.524,17

0

0

3.252,5

187

SI440A-2021-00000131-00

Camba Álvarez Rubén

***5394**

15

10

25

2.461,67

0

0

0

2.461,67

188

SI440A-2021-00000150-00

Rama Rivera Ángel

***2999**

10

15

25

2.399,4

0

0

0

2.399,4

189

SI440A-2021-00000152-00

Torres Gómez Rubén

***6344**

10

15

25

1.700

0

0

0

1.700

190

SI440A-2021-00000182-00

Freiría González Román

***7261**

5

20

25

2.000

0

0

0

2.000

191

SI440A-2021-00000183-00

Becerra Burgos Ricardo

***9505**

15

10

25

1.459,17

0

0

0

1.459,17

192

SI440A-2021-00000204-00

López Fernández Antonio Luis

***4678**

5

20

25

2.300

0

0

0

2.300

193

SI440A-2021-00000205-00

Díaz Fidalgo Dora

***1899**

15

10

25

403,75

0

0

0

403,75

194

SI440A-2021-00000236-00

Vidal Fernández Marcos Felipe

***0233**

15

10

25

807,5

0

0

0

807,5

195

SI440A-2021-00000247-00

Estévez Mora Eulogio Juan

***0510**

10

15

25

366,67

0

0

0

366,67

196

SI440A-2021-00000262-00

Regueira Rodríguez Enrique

***4663**

10

15

25

2.919,17

0

0

0

2.919,17

197

SI440A-2021-00000263-00

Vila Rodríguez Jorge

***7877**

15

10

25

1.126,25

99,17

0

0

1.225,42

198

SI440A-2021-00000322-00

Morales Aguilar Ismael

***1609**

15

10

25

1.700

0

0

0

1.700

199

SI440A-2021-00000364-00

Viñas Carro David

***2907**

15

10

25

1.435

0

0

0

1.435

200

SI440A-2021-00000367-00

Fernández Rodríguez Alejandro

***7882**

15

10

25

1.700

0

0

0

1.700

201

SI440A-2021-00000410-00

Vilas Cabo Fernando

***2195**

10

15

25

2.000

0

0

0

2.000

202

SI440A-2021-00000432-00

González López Francisco Javier

***1340**

10

15

25

2.000

0

0

0

2.000

203

SI440A-2021-00000435-00

Seoane Nieto Gonzalo

***3968**

15

10

25

1.692,92

0

0

0

1.692,92

204

SI440A-2021-00000027-00

Dobarro Ansede Alejandro

***1812**

5

15

20

2.000

0

0

0

2.000

205

SI440A-2021-00000044-00

Flores Díaz Pablo

***5520**

10

10

20

184,17

0

0

0

184,17

206

SI440A-2021-00000108-00

Pérez Rodríguez Santiago

***6218**

5

15

20

658,33

1.316,67

0

0

1.975

207

SI440A-2021-00000141-00

Arjona Berdugo David

***9815**

5

15

20

2.000

0

0

0

2.000

208

SI440A-2021-00000155-00

Durán Juncal Carlos

***1701**

10

10

20

1.352,92

0

0

0

1.352,92

209

SI440A-2021-00000134-00

Varela Varela Óscar

***1468**

0

15

15

2.105,42

0

0

0

2.105,42

210

SI440A-2021-00000233-00

Abasolo Alcantud Igor Aritza

***6276**

0

15

15

591,67

0

0

0

591,67

211

SI440A-2021-00000271-00

Franco Brandariz Diego Miguel

***6569**

0

15

15

383,33

0

0

0

383,33

212

SI440A-2021-00000310-00

Rodríguez López Manuel Antonio

***0820**

5

10

15

1.700

0

0

0

1.700

213

SI440A-2021-00000405-00

Gallego Salgado Pablo

***6859**

0

15

15

710,42

0

0

0

710,42

214

SI440A-2021-00000412-00

Suárez Ruiz Luis

***6184**

0

15

15

425

0

0

0

425

215

SI440A-2021-00000185-00

Justo López Javier

***6940**

0

10

10

2.800

0

0

0

2.800

216

SI440A-2021-00000198-00

Pece Montenegro Juan Pablo

***2606**

0

10

10

1.700

0

0

0

1.700

217

SI440A-2021-00000335-00

Docampo Castro José Luis

***9700**

0

10

10

805

1.995

0

0

2.800

218

SI440A-2021-00000424-00

Varela Gómez Silvia Belén

***3745**

0

10

10

3.100

0

0

0

3.100

373.362,82

26.506,35

1.806,67

1.757,08

403.432,92

ANEXO II

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº orde

Núm. expte.

Persoa solicitante

DNI

Causa de denegación ou desistencia

1

SI440A-2021-00000004-00

Acuña Rial José María

***1393**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

3

SI440A-2021-00000007-00

Alonso Lorenzo María Sol

***7548**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

4

SI440A-2021-00000011-00

Gutiérrez Díaz María Goretti

***8067**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

5

SI440A-2021-00000013-00

Vidal González Guadalupe

***0192**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

6

SI440A-2021-00000014-00

García Santiago Ariana

***1118**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

7

SI440A-2021-00000015-00

Noya Rico Patricia

***3537**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

8

SI440A-2021-00000016-00

Arnejo Mallo Paula

***4784**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

9

SI440A-2021-00000018-00

Pérez González David

***4430**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

10

SI440A-2021-00000019-00

Gil Rocha Norberto

***0100**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

11

SI440A-2021-00000021-00

Alvaredo Rodríguez Luz

***6402**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

12

SI440A-2021-00000022-00

Rodríguez Balayo Lina

***9568**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

13

SI440A-2021-00000023-00

Coello Sánchez María Mercedes

***1530**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

14

SI440A-2021-00000029-00

Villar Cuiñas Alberto

***3942**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

15

SI440A-2021-00000032-00

Sampedro Fernández Aroa

***7855**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

16

SI440A-2021-00000033-00

Lago Fernández Manuel

***3780**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

17

SI440A-2021-00000039-00

Domínguez Rodríguez Noemí

***7102**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

18

SI440A-2021-00000040-00

Jiménez Maruenda Enrique

***2799**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

19

SI440A-2021-00000042-00

Martínez Martín Carmen

***7450**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

20

SI440A-2021-00000043-00

Blanco Carrera Olalla

***8589**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

21

SI440A-2021-00000047-00

Castro Amorim Marcus Vinicius

***6985**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

22

SI440A-2021-00000048-00

Reboredo Castro Susana

***3785**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

23

SI440A-2021-00000051-00

Abal Fernández Zuleika

***4027**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

24

SI440A-2021-00000052-00

Brea Beceiro Silvia

***5041**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

25

SI440A-2021-00000054-00

Vispo Montero Manuela

***5159**

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

26

SI440A-2021-00000056-00

Vázquez Rodríguez María Mercedes

***7969**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

27

SI440A-2021-00000057-00

Carballo Pousada Sandra

***1348**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

28

SI440A-2021-00000059-00

Berzosa Marcos María del Carmen

***0860**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

29

SI440A-2021-00000064-00

Rabuñal Ares Silvia

***1590**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

30

SI440A-2021-00000065-00

Carrajo López Noemí

***6980**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

31

SI440A-2021-00000068-00

Collada Gómez José Javier

***6427**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

32

SI440A-2021-00000070-00

Masafret Méndez Marta

***9149**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

33

SI440A-2021-00000072-00

Mato Gestoso Estefanía

***4915**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

34

SI440A-2021-00000073-00

Limia Presas Pablo

***2935**

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

35

SI440A-2021-00000075-00

Figueroa Figueroa Estefanía

***8023**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

36

SI440A-2021-00000080-00

Martínez Buceta María Isabel

***7010**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

37

SI440A-2021-00000082-00

Rivas García Iria

***4123**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

38

SI440A-2021-00000083-00

Campos Viña María

***2657**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

39

SI440A-2021-00000085-00

Suárez Saa Joana

***8346**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

40

SI440A-2021-00000090-00

Rey Castro Martín

***2283**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

41

SI440A-2021-00000092-00

Otero Ogando Rosa

***3332**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

42

SI440A-2021-00000093-00

Cao Justo Cristina

***0458**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

43

SI440A-2021-00000094-00

Prieto Iglesias Teresa

***7609**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

44

SI440A-2021-00000097-00

González Calvo Aitor

***5693**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

45

SI440A-2021-00000099-00

Alonso Pérez Janina

***9856**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

46

SI440A-2021-00000101-00

Villar Formoso Vanesa

***1476**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

47

SI440A-2021-00000103-00

Rey Castro Martín

***2283**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

48

SI440A-2021-00000109-00

Ayude Sánchez Sandra

***7858**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

49

SI440A-2021-00000111-00

Gosalbez García Aitana

***1892**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

50

SI440A-2021-00000112-00

López Pastoriza Maríana

***4198**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

51

SI440A-2021-00000113-00

Soto Rodríguez Antía

***8417**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

52

SI440A-2021-00000117-00

González López Carmen

***0055**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

53

SI440A-2021-00000121-00

Guerreiro Rego Marta

***2667**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

54

SI440A-2021-00000122-00

Regueiro Rico Adriana María

***9579**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

55

SI440A-2021-00000124-00

Castro Alonso Generoso

***9934**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

56

SI440A-2021-00000126-00

Veiga Dios Julio

***6795**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

57

SI440A-2021-00000129-00

Castro Fernández Rebeca

***8569**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

58

SI440A-2021-00000138-00

Santos López María Olga

***2791**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

59

SI440A-2021-00000146-00

Otero Noya María de las Mercedes

***1150**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

60

SI440A-2021-00000147-00

González Moure Marcial

***3738**

Incumprimento do artigo 5.2.c): o cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera os 30 días naturais no periodo subvencionado

61

SI440A-2021-00000148-00

Requejo García Vanesa

***6219**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

62

SI440A-2021-00000149-00

Pombo Pérez Raquel

***3656**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

63

SI440A-2021-00000153-00

Fernández Lorenzo Lara

***1430**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

64

SI440A-2021-00000154-00

Vázquez Fernández de la Vega Pablo

***9587**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

65

SI440A-2021-00000156-00

Álvarez González Juan Diego

***5703**

Incumprimento do artigo 5.2.c): o cónxuxe ou parella non está traballando ou o período non traballado supera os 30 días naturais no periodo subvencionado

66

SI440A-2021-00000157-00

González Cachafeiro María del Carmen

***1946**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

67

SI440A-2021-00000159-00

Doniz Pérez Adelaida

***0476**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

68

SI440A-2021-00000160-00

Da Costa Fernández Beatriz

***6832**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

69

SI440A-2021-00000162-00

Vázquez Fernández Nemesio

***6654**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

70

SI440A-2021-00000163-00

Méndez Rodríguez Baltasar

***9485**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

71

SI440A-2021-00000165-00

Balea Pérez Ana María

***4250**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

72

SI440A-2021-00000167-00

Ferro Nieto Marta

***7873**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

73

SI440A-2021-00000169-00

Martínez Bello Gabriela

***9884**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

74

SI440A-2021-00000170-00

Prieto Rodríguez Estefanía

***0675**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

75

SI440A-2021-00000171-00

Rilo García-Jalón Isabel

***4759**

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

76

SI440A-2021-00000172-00

Ballesteros Souto Susana

***8200**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

77

SI440A-2021-00000175-00

Blanco González Omaira

***7217**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

78

SI440A-2021-00000176-00

Fernández Paseiro Sonia María

***0030**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

79

SI440A-2021-00000178-00

González López Carmen

***7326**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

80

SI440A-2021-00000179-00

Rodríguez Parapar María Segunda

***5643**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

81

SI440A-2021-00000180-00

Garrido Conchado Manuel Antonio

***0063**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

82

SI440A-2021-00000181-00

González Millán María del Carmen

***5330**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

83

SI440A-2021-00000184-00

Estevanez Yañez Emma

***1003**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

84

SI440A-2021-00000187-00

Maneiro Vila Miriam

***6549**

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

85

SI440A-2021-00000188-00

Estévez Regueira María Guadalupe

***2873**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

86

SI440A-2021-00000189-00

Raso López Beatriz

***7469**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

87

SI440A-2021-00000193-00

Rodríguez Presas Lucía

***9043**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

88

SI440A-2021-00000195-00

Casal Figueroa Laura

***7839**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

89

SI440A-2021-00000196-00

Aguiar Alonso Gema

***0621**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

90

SI440A-2021-00000199-00

Fernández Besadio Sara María

***7531**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

91

SI440A-2021-00000200-00

Barral Carreiro Lourdes

***0080**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

92

SI440A-2021-00000201-00

Huerga Rodríguez Eva

***9091**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

93

SI440A-2021-00000203-00

Maseda Villasante Andrea

***3692**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

94

SI440A-2021-00000206-00

Fernández Fernández María Isabel

***5847**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

95

SI440A-2021-00000209-00

Cachaldora Rivera Vanesa

***9121**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

96

SI440A-2021-00000211-00

González Sampayo José Manuel

***0071**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

97

SI440A-2021-00000212-00

Pérez Torres David

***0128**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

98

SI440A-2021-00000215-00

Berdullas Castro Beatriz

***9204**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

99

SI440A-2021-00000217-00

Esteban Ramírez Ana

***8836**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

100

SI440A-2021-00000220-00

Caride Vidal Ángela

***3422**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

101

SI440A-2021-00000221-00

Moras Cabanas Augusta María

***5338**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

102

SI440A-2021-00000224-00

Taboada Alonso Silvia María

***6524**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

103

SI440A-2021-00000227-00

Álvarez Melón Belén

***8486**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

104

SI440A-2021-00000228-00

García Pazos María

***1372**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

105

SI440A-2021-00000231-00

Andújar Rogel Marta

***3156**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

106

SI440A-2021-00000234-00

Montes Gómez Nuria

***9817**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

107

SI440A-2021-00000237-00

Peña Rodríguez Elena

***8323**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

108

SI440A-2021-00000240-00

Pardal Carreira María

***8367**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

109

SI440A-2021-00000241-00

Rodríguez García Zaila

***5326**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

110

SI440A-2021-00000242-00

Alonso Abalde Rosa María

***1108**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

111

SI440A-2021-00000244-00

Ramírez Guerra Vanesa

***8841**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

112

SI440A-2021-00000246-00

Pardal Tubio María José

***6276**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

113

SI440A-2021-00000248-00

Seco Quintáns Maríana

***4722**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

114

SI440A-2021-00000249-00

Bastón Carballo Paula

***3790**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

115

SI440A-2021-00000250-00

Dopico Losada María

***1266**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

116

SI440A-2021-00000251-00

Figueira Garrido Lucía

***8006**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

117

SI440A-2021-00000252-00

Berreco Muñiz Simón

***0258**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

118

SI440A-2021-00000253-00

Portela Rouco Marta

***3963**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

119

SI440A-2021-00000254-00

Trigo Vilarelle Cristina

***0252**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

120

SI440A-2021-00000255-00

Suárez Insua Natalia María

***6806**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

121

SI440A-2021-00000256-00

Souto Franco Julita

***9993**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

122

SI440A-2021-00000257-00

Carballo Pousada Sandra

***1348**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

123

SI440A-2021-00000258-00

Tafuro García Alexandra

***2519**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

124

SI440A-2021-00000259-00

Castro González Cristina

***3963**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

125

SI440A-2021-00000276-00

Núñez Hernández Raquel

***6783**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

126

SI440A-2021-00000279-00

Escaneo Otero Nuria Gloria

***4025**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

127

SI440A-2021-00000283-00

Solleiro González Marta

***7870**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

128

SI440A-2021-00000286-00

López Mera Patricia Susana

***2807**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

129

SI440A-2021-00000287-00

Gómez Fernández María Fatima

***0162**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

130

SI440A-2021-00000291-00

Martínez Valverde Marta

***0599**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

131

SI440A-2021-00000292-00

Rabina Quijada Marta

***9509**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

132

SI440A-2021-00000295-00

López Guzmán Nuria Dolores

***3906**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

133

SI440A-2021-00000296-00

Siso Álvarez Paula

***5698**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

134

SI440A-2021-00000297-00

Muñoz Pérez Olga

***8244**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

135

SI440A-2021-00000298-00

Vila López María José

***3889**

Incumprimento do artigo 6.2.b): período de redución de xornada solicitado coincide co permiso de maternidade ou con outro permiso, licenza ou excedencia

136

SI440A-2021-00000302-00

Maceiras Seoane Belén

***0713**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

137

SI440A-2021-00000303-00

Alén Fernández Patricia

***7359**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

138

SI440A-2021-00000304-00

Vázquez Taboada Estefanía

***5840**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

139

SI440A-2021-00000305-00

Iglesias Mosquera Noemí

***6195**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

140

SI440A-2021-00000306-00

Castro Montero María Fernanda

***3273**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

141

SI440A-2021-00000309-00

Arias González María Elisa

***7766**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

142

SI440A-2021-00000314-00

Montero Delgado Rodrigo

***8048**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

143

SI440A-2021-00000317-00

Martínez Troncoso María Víctoria

***1425**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

144

SI440A-2021-00000318-00

Didych Eduard

***4172**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

145

SI440A-2021-00000320-00

Gómez Fernández Alfredo

***0087**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

146

SI440A-2021-00000323-00

Varela de Amorín Nuria

***1337**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

147

SI440A-2021-00000324-00

Fernández Gómez Mónica

***4890**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

148

SI440A-2021-00000325-00

Rodríguez Valiño Lorena

***4910**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

149

SI440A-2021-00000327-00

Vázquez Blanco Eugenia

***8208**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

150

SI440A-2021-00000328-00

Naya Maroño Sandra

***4294**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

151

SI440A-2021-00000329-00

Diego Martínez Eva

***0662**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

152

SI440A-2021-00000330-00

Lemos Valcárcel Mónica

***9811**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

153

SI440A-2021-00000334-00

Mazón Castro Lourdes

***3940**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

154

SI440A-2021-00000336-00

Carreiro García Rebeca

***1637**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

155

SI440A-2021-00000337-00

Pinta San José Cristina

***8418**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

156

SI440A-2021-00000338-00

Tourís Pereira Daniel Alejandro

***8674**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

157

SI440A-2021-00000339-00

Centeno Sestelo María Goretti

***0160**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

158

SI440A-2021-00000341-00

Baña Pereira Beatriz

***0152**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

159

SI440A-2021-00000342-00

Regueiro Bello Cristel

***2042**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

160

SI440A-2021-00000343-00

Rodríguez Fernández Mónica

***6810**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

161

SI440A-2021-00000344-00

Carpente García Tania

***1030**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

162

SI440A-2021-00000346-00

Cabarcos Novo Lucía

***2900**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

163

SI440A-2021-00000347-00

Arnejo Mallo Andrea

***6162**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

164

SI440A-2021-00000349-00

Outeiral Otero Iria

***5515**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

165

SI440A-2021-00000350-00

Santos Varela Paulina

***0289**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

166

SI440A-2021-00000351-00

Cascudo Cao Noelia

***3543**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

167

SI440A-2021-00000355-00

Ferreira González Óscar

***2809**

Incumprimento do artigo 5.2.b): non convive co fillo ou filla durante o período subvencionado

168

SI440A-2021-00000356-00

Varela Prego María del Carmen

***4730**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

169

SI440A-2021-00000359-00

Cela Montaña Belén

***3717**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

170

SI440A-2021-00000361-00

Brea Cerqueiro Patricia

***5091**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

171

SI440A-2021-00000363-00

Cartemil Santamariña María José

***3358**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

172

SI440A-2021-00000365-00

Martínez Boo Francisco Javier

***8278**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

173

SI440A-2021-00000366-00

Núñez Portela Beatriz

***1710**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

174

SI440A-2021-00000368-00

Porto Porto María José

***7988**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

175

SI440A-2021-00000369-00

Álvarez González Cristina

***3147**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

176

SI440A-2021-00000371-00

Muñiz Vicente Gaspar

***5021**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

177

SI440A-2021-00000372-00

Giraldo Trigo Tania

***8447**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos

178

SI440A-2021-00000373-00

Salgueiro Muñoz Muñoz Rosa

***3226**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

179

SI440A-2021-00000374-00

Estévez Pérez Tania

***0488**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

180

SI440A-2021-00000375-00

Buján Francesch Elena

***1933**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

181

SI440A-2021-00000376-00

Fernández Lage Paula

***6216**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

182

SI440A-2021-00000377-00

Gómez Tarrío Amparo

***0832**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

183

SI440A-2021-00000378-00

Martínez Lago Óscar

***1873**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

184

SI440A-2021-00000379-00

Cayón Rivas Miguel

***8056**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

185

SI440A-2021-00000384-00

Loureiro García Rosa María

***6540**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

186

SI440A-2021-00000385-00

González Puig Carolina Beatriz

***6567**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

187

SI440A-2021-00000386-00

Fernández Álvarez Isabel

***7219**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

188

SI440A-2021-00000388-00

Pérez Rodríguez María José

***0761**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

189

SI440A-2021-00000389-00

Barandela Montes Lara

***3096**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

190

SI440A-2021-00000390-00

Rey Novoa Beatriz

***3098**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

191

SI440A-2021-00000391-00

Taboada González Sabela

***6918**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

192

SI440A-2021-00000393-00

Gil Álvarez Alberto

***8354**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

193

SI440A-2021-00000394-00

Soto Pazo Tania

***9934**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

194

SI440A-2021-00000395-00

Sanjuan Vázquez Lucía

***3296**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

195

SI440A-2021-00000396-00

López Gómez María Jesús

***6952**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

196

SI440A-2021-00000397-00

Álvarez de la Torre Pablo

***3571**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

197

SI440A-2021-00000398-00

Ínsua Fernández Aitana

***2370**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

198

SI440A-2021-00000400-00

Rodríguez Varela María Eva

***6726**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

199

SI440A-2021-00000401-00

García Fernández Daniel

***2644**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

200

SI440A-2021-00000402-00

López Fernández Belén

***4601**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

201

SI440A-2021-00000403-00

Casar Rodríguez Borja

***6504**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

202

SI440A-2021-00000406-00

Fonseca Correa María Elena

***5838**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

203

SI440A-2021-00000408-00

Mingotes Rodríguez Fernando

***5022**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

204

SI440A-2021-00000411-00

Santiañez Lois Nuria

***0658**

Incumprimento do artigo 6.1): fillo/a maior de tres anos sen discapacidade

205

SI440A-2021-00000414-00

Herrera Álvarez Patricia

***8380**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

206

SI440A-2021-00000415-00

Castro Segade Josefa

***3135**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

207

SI440A-2021-00000416-00

Carrasco Gallego Pio Manuel

***6678**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

208

SI440A-2021-00000417-00

Requejo García Vanesa

***6219**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

209

SI440A-2021-00000418-00

Meijueiro Meijueiro Sabela

***4946**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

210

SI440A-2021-00000420-00

Toucedo Alonso Patricia

***8350**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

211

SI440A-2021-00000422-00

Dorado Vázquez Sonia

***7958**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

212

SI440A-2021-00000423-00

Sierra Torres Teresa

***4200**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

213

SI440A-2021-00000425-00

Meizoso Cruz Rubén

***0691**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

214

SI440A-2021-00000427-00

Rodríguez Candal Begoña

***6076**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

215

SI440A-2021-00000428-00

Cambón Loureiro Lucía

***7284**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

216

SI440A-2021-00000429-00

Pazos Iglesias Beatriz

***2739**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

217

SI440A-2021-00000430-00

Gómez Pifferrer Leizys Caridad

***1189**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

218

SI440A-2021-00000433-00

García Rodríguez Marco Antonio

***0122**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

219

SI440A-2021-00000434-00

González Piñeiro Tamara

***8635**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

220

SI440A-2021-00000436-00

Paz Pita Sergio

***0761**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

221

SI440A-2021-00000438-00

Valuja Framiñan Rut

***8181**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

222

SI440A-2021-00000439-00

Pardo Cacheiro Ángela María

***5451**

Incumprimento do artigo 13: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

223

SI440A-2021-00000440-00

Martínez Sampedro Carolina

***1539**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental

224

SI440A-2021-00000441-00

Barbosa Parra Karol Víctoria

***4110**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é monoparental