Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Luns, 20 de decembro de 2021 Páx. 62390

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se procede á publicación da Resolución do 2 de decembro de 2021 de concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS623C).

A Consellería de Política Social convocou no ano 2021 a través da Orde do 6 de setembro de 2021 (DOG núm. 180, do 17 de setembro) as bases do procedemento de concesión de axudas a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e procedeu á súa convocatoria para os anos 2021 a 2023 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020).

De conformidade co disposto no artigo 16 desta orde, a resolución dos expedientes de axudas corresponde ao director xeral de Inclusión Social. As resolucións ditadas notificaranse ás entidades interesadas no prazo máximo de cinco meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde. As resolucións estarán motivadas e indicarán a puntuación acadada no proceso de valoración.

Dado que a subvención está cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, na resolución de concesión informarase o beneficiario do cofinanciamento comunitario, con expresión do obxectivo temático, prioridade de investimento, obxectivo específico e porcentaxe de cofinanciamento.

Ademais, na resolución de concesión estableceranse as condicións da axuda a que quedan sometidas as entidades beneficiarias derivadas da aceptación da axuda, en especial os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deban obterse con ela, o plan financeiro e o prazo de execución. Así mesmo, informaranse de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

No seu artigo 19 establece que os actos administrativos e a correspondente resolución ditada no procedemento para a concesión de subvencións se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 2 de decembro de 2021, ditada no procedemento BS623C de concesión de axudas a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, que se xunta no anexo.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2021

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Resolución do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se resolve o procedemento BS623C de concesión de axudas a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 a 2023 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020)

Antecedentes.

1. A Subdirección Xeral de Prestacións e Programas de Inclusión, unha vez consultada a base de datos do Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dependente da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, comprobou que as entidades cumprían os requisitos establecidos na orde de convocatoria.

2. A Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social emite certificado en que se constata o cumprimento por parte das entidades dos requisitos establecidos para acceder ás subvencións.

3. A Comisión de Valoración de Subvencións emitiu informe de valoración conxunto de todas as solicitudes presentadas. Conforme o artigo 14.1, a determinación das concesións realízase mediante o procedemento de concorrencia competitiva, e propuxo a denegación e a concesión das solicitudes de actuacións de todas as tipoloxías seguindo o procedemento establecido e a ponderación dos criterios de concesión establecidos no artigo 14 da orde.

4. Unha vez fiscalizado o gasto en conformidade pola Intervención Delegada, o director xeral de Inclusión Social, en virtude do artigo 14 e da disposición derradeira primeira, resolveu a concesión e denegación das subvencións.

Consideracións legais e técnicas.

A convocatoria réxese polo establecido na Orde do 6 de setembro de 2021 (DOG núm. 180, do 17 de setembro) pola que se establecen as bases do procedemento de concesión de axudas a corporacións locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 a 2023 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020), de conformidade cos artigos 12, 13 e 14 das bases, o órgano instrutor elevará a proposta tras o informe elaborado pola Comisión de Valoración ao órgano competente para resolver. A composición da Comisión de Valoración está recollida no artigo 13, esta comisión aplica os criterios recollidos no artigo 14, segundo o baremo establecido.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. A concesión de subvencións ás seguintes corporacións locais polas seguintes tipoloxías (relación no anexo I).

Segundo. A denegación das actuacións por non acadar puntuación suficiente (relación no anexo II).

Terceiro. A denegación das solicitudes de subvención das actuacións polas razóns indicadas (relación no anexo III).

Cuarto. As contías correspondentes ás actuacións financiada nun 100 % co FSE, a través do eixo prioritario R (REACT-UE), obxectivo temático «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; prioridade de investimento R.1 «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía; obxectivo específico R.1.2 (OE REACT-UE 2) «Apoiar o acceso ao mercado de traballo das persoas en situación de vulnerabilidade, o acceso aos sistemas sociais e as medidas de inclusión social e erradicación da pobreza», previsto e liña de actuación 106 da anterior Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020.

Quinto. O método utilizado para a estimación dos custos será, para aquelas axudas subvencionadas polo FSE, incorporar a opción de custos simplificados, conforme o previsto no artigo 14 do Regulamento (UE) nº 1304/2013, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo: custo unitario e tipo fixo.

Sexto. A aceptación da axuda implica a aceptación da inclusión das entidades beneficiarias na lista de operacións que se publicará no portal da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda, co contido previsto no número 1 do anexo XII e no artigo 115.2 do Regulamento (UE) 1303/2013, así como na Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

Sétimo. A recepción deste documento implica aceptar a obriga de aplicar medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión e cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións (RDC artigo 125.4.c), empregando para iso, entre outras ferramentas, as facilitadas polo organismo intermedio (matriz ex post).

A detección de feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, no marco da presente convocatoria, poderá pór os citados feitos en coñecemento do Servicio Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, por medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto:

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

Oitavo. Dispón de 10 días para comunicar a súa aceptación. No caso de non comunicación entenderase tacitamente aceptada en todas as súas condicións.

Cando o importe da axuda sexa inferior ao solicitado, de conformidade co previsto no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 14.5 da orde de convocatoria, a entidade beneficiaria poderá, nun prazo de dez días desde a notificación, reformular a solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención proposta e/ou formular as alegacións que considere pertinentes. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Noveno. O pagamento das axudas farase de acordo co establecido no artigo 24 e unha vez xustificada cada anualidade nos prazos e forma previstos nos artigos 22 e 23 da orde de convocatoria.

As entidades beneficiarias deberán xustificar cada anualidade de xeito independente. A primeira comprende as actuacións realizadas entre o 1 de xullo de 2021 e o 30 de novembro de 2021, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 15 de decembro de 2021; a segunda comprende as actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2021 e o 30 de novembro de 2022, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5 de decembro de 2022; a terceira comprende as actuacións desde o 1 de decembro de 2022 ata o 30 de abril de 2023, ambos incluídos, e a xustificación presentarse con data límite do 5 de maio de 2023.

Décimo. En xeral, as axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento das obrigas establecidas na orde, polo que deberá:

a) Executar e acreditar ante a autoridade de xestión ou, se é o caso, o organismo intermedio ou a Consellería de Política Social a realización da actividade e facilitar as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, achegando para o efecto canta documentación sexa requirida no seu procedemento de verificación, tanto administrativa como sobre o terreo, un conxunto representativo das actuacións e operacións que se estean levando a cabo. A aceptación da axuda supón a declaración de que o beneficiario ten capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións desta (RD artigo 125.3.d).

b) Someterse a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que realice a Unidade Administradora do Fondo Social Europeo, a Intervención Xeral da Administración do Estado ou as súas intervencións delegadas, o Tribunal de Contas, os órganos de control da Comisión Europea ou o Tribunal de Contas Europeo, de acordo co establecido na normativa aplicable á xestión das axudas cofinanciadas con fondos comunitarios, para o que achegará canta información lle sexa requirida.

c) Manter un sistema de contabilidade diferenciado para todas as transaccións relacionadas coa operación, polo menos cun código contable adecuado que permita identificar claramente as ditas transaccións e súa rastrexabilidade.

d) En todo caso, conforme o artigo 140 do Regulamento (UE) 1303/2013, respecto das axudas cofinanciadas con FSE deberán conservar toda a documentación relativa á subvención durante un período de dous anos, que se contará a partir do 31 de decembro seguinte á presentación destas contas en que estean incluídos os gastos da operación perante á Comisión Europea. O comezo deste prazo será oportunamente comunicado pola Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Para os efectos de facilitar auditorías e verificacións, os beneficiarios deberán conservar os contratos laborais ou mercantís e a información de alta na Seguridade Social das persoas traballadoras adscritas aos programas, das horas dedicadas polos traballadores a cada prestación e do lugar de impartición das prestación, da documentación relativa ao control horario e da verificación de asistencia e a que dispoñan naqueles casos en que a titulación exixida poida ser suplida polos coñecementos adquiridos no desempeño da súa profesión e completados con formación específica.

e) Os beneficiarios comprométense a asumir a responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público información sobre as operacións financiadas polo FSE, de acordo co estipulado no artigo 2.2 do anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013 (anexo II, de información, comunicación e visibilidade do apoio procedente dos fondos desta autorización) e dos requisitos de difusión e publicidade establecidos pola Estratexia de comunicación. En particular, deberán facer constar, en todo tipo de publicidade e información das actuacións realizadas, a condición de subvencionados pola Consellería de Política Social, de ser o caso, polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 2014-2020 ou polo PO FSE Galicia 2014-2020, segundo o establecido no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello. En todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo, o beneficiario deberá recoñecer o apoio recibido ao proxecto, e deberá figurar o emblema da Unión e unha referencia á Unión Europea, referencia ao FSE que dá apoio ao proxecto e aos lemas dos fondos. Durante a realización do proxecto e durante o período de duración dos compromisos de mantemento do investimento ou emprego informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispor dela, sobre a actuación e a axuda financeira recibida da Unión Europea, e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada. As características técnicas para a exhibición do emblema da Unión e referencia ao Fondo deberanse axustar ao establecido nos artigos 3, 4 e 5 do Regulamento (UE) 821/2014 da Comisión, do 28 de xullo de 2014.

f) Informar, se é o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social) e, se é o caso, cofinanciadas polo FSE, así como dos obxectivos dos fondos, figurando os emblemas como mínimo nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificados de asistencia.

g) Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento e acreditación da realización da actividade de persoas beneficiadas, ás fórmulas que, de ser o caso, propoña a Consellería de Política Social e, se así é requirido, incorporarse como usuarias da aplicación informática deseñada e implantada para a xestión da Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. Así mesmo, deberán realizar as actuacións precisas para recoller información suficiente relativa ao desenvolvemento das actuacións que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao FSE. Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inmediatamente anterior ao inicio da vinculación do participante coas actuacións subvencionadas, mentres que os indicadores de resultado inmediato se deberán referir ao período comprendido entre o día posterior á finalización da súa vinculación coa operación e as catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención. Así mesmo, a Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento. Para estes efectos, seralle facilitado o acceso á aplicación Participa 1420.

h) Axustarse na execución das accións aos obxectivos que, de ser o caso, estableza a Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Inclusión Social. En particular e coa periodicidade con que sexa requirida, deberá comunicar á Dirección Xeral de Inclusión Social o cumprimento das accións subvencionadas polas persoas participantes, comunicación na cal se fará constar toda a información precisa para dar cumprimento aos requirimentos de información asociados aos indicadores de produtividade e de resultado do FSE. En particular, e con respecto ás persoas participantes, recadará información sobre os indicadores de produtividade e resultado para o FSE. Para a acreditación deste aspecto, a entidade deberá solicitar e custodiar unha declaración das persoas participantes ou outra documentación análoga que lle permita responsabilizarse da súa declaración conxunta perante a Dirección Xeral de Inclusión Social. Esta mesma obriga contraerase cos servizos sociais comunitarios de referencia da persoa participante, cando sexa solicitado para o seguimento da súa intervención social.

i) Comunicar as variacións das datas de inicio e remate das actuacións previstas na solicitude, así como os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social, en especial, os relativos á subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei, e certificado en que se indique o número estimado da poboación beneficiada para a actuación no período subvencionado pola orde de convocatoria.

j) Remitir no prazo de dez días os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social.

k) Someterse ás actuacións de comprobación e control e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Inclusión Social, e ás verificacións dos organismos implicados na xestión e seguimento do PO FSE Galicia 2014-2020, incluídas as visitas sobre o terreo, que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas, o Tribunal de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

l) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

m) Contratar un seguro para o alumnado ou participantes nas actuacións que cubra os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento das actividades e os dos desprazamentos para a asistencia a elas.

n) Todas aquelas obrigas e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e da súa normativa de desenvolvemento.

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse, se é o caso, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir da notificación da resolución expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que as ditou, de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a orde xurisdicional competente, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses, contados desde a súa notificación, se o acto é expreso, ou seis meses a partir do día seguinte a que se produza o acto presunto, e sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden oportuno.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2021

A conselleira de Política Social
P.D. (Artigo 16.1 da Orde do 6.9.2021; DOG núm. 157, do 17 de setembro)
Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO I

RESOLVO:

Primeiro. A concesión de subvencións ás seguintes corporacións locais polas seguintes tipoloxías de programas:

a) Programas dirixidos a persoas en situación ou risco de exclusión.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Concedido 2021

Concedido 2022

Concedido 2023

Concedido total

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de gabinete de inserción sociolaboral

74

38.398,67 €

92.178,24 €

38.398,67 €

168.975,58 €

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Programa de itinerarios inclusión sociolaboral

69

13.413,31 €

34.061,54 €

14.929,20 €

62.404,05 €

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Programa de apoio á inclusión residencial persoas situación de vulnerabilidade social

69

13.413,31 €

34.061,54 €

14.929,20 €

62.404,05 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de diagnose personalizada das persoas en risco de exclusión social

67

0,00 €

34.452,00 €

16.077,60 €

50.529,60 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de deseño proxecto de inclusión sociolaboral. Acompañamento e intermediación laboral

67

0,00 €

44.481,36 €

18.757,20 €

63.238,56 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de inclusión básica

65

16.468,06 €

39.504,96 €

16.445,09 €

72.418,11 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de inclusión e transición ao emprego

65

38.398,67 €

92.178,24 €

38.398,67 €

168.975,58 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de apoio á inclusión residencial

65

2.067,12 €

8.681,90 €

3.100,68 €

13.849,70 €

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de formación en competencias clave (4ª edición)

61

0,00 €

0,00 €

2.009,70 €

2.009,70 €

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de formación preparación ESA (2ª edición)

61

0,00 €

0,00 €

4.019,40 €

4.019,40 €

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de formación en competencias clave (1ª edición)

61

0,00 €

2.009,70 €

0,00 €

2.009,70 €

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de formación en competencias clave (3ª edición)

61

0,00 €

0,00 €

2.009,70 €

2.009,70 €

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de formación preparación ESA (1ª edición)

61

0,00 €

4.019,40 €

0,00 €

4.019,40 €

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de formación en competencias clave (2ª edición)

61

0,00 €

2.009,70 €

0,00 €

2.009,70 €

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Programa de itinerarios de inclusión sociolaboral

59

7.824,43 €

19.882,63 €

8.708,70 €

36.415,76 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de itinerarios inclusión básica Risga

57

4.019,40 €

48.278,74 €

20.119,97 €

72.418,11 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de inclusión e transición ao emprego Risga Pontevedra

57

9.378,60 €

92.178,24 €

38.398,67 €

139.955,51 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de obradoiro de reforzo educativo para menores

57

7.074,14 €

46.089,12 €

19.212,73 €

72.375,99 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa do abandono escolar. Prevención de condutas antisociais

54

0,00 €

0,00 €

9.191,03 €

9.191,03 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de competencias clave poboac. situación ou risco exclusión social (1º grupo)

54

0,00 €

8.038,80 €

4.287,36 €

12.326,16 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de competencias clave poboac. situación ou risco exclusión social (2º grupo)

54

0,00 €

12.594,12 €

0,00 €

12.594,12 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de prevención da discriminación no mercado da vivenda. Mediación e resolución de conflitos

54

0,00 €

9.187,20 €

2.296,80 €

11.484,00 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de formación dixital poboac. situación ou risco exclusión social

52

0,00 €

3.751,44 €

1.875,72 €

5.627,16 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de inserción sociolaboral perceptores Risga e/ou do IMV do CMSS de Coia

47

11.307,91 €

27.144,35 €

11.307,91 €

49.760,17 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de itinerarios de inclusión básica

45

3.077,71 €

45.706,32 €

20.923,85 €

69.707,88 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de itinerarios de inclusión e transición ao emprego

45

8.279,96 €

73.983,76 €

33.093,06 €

115.356,78 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de formación en competencias clave

44

375,14 €

4.662,50 €

1.929,31 €

6.966,95 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de formación preparación ESA

44

267,96 €

3.269,11 €

1.366,60 €

4.903,67 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de formación en competencias clave 2

44

375,14 €

4.662,50 €

1.929,31 €

6.966,95 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa dirixido á mellora promoción desenvolvemento de persoas perceptoras de Risga/IMV

43

0,00 €

0,00 €

574,20 €

574,20 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de inclusión sociolaboral de persoas perceptoras da Risga/IMV do CMSS de Teis

39

9.619,76 €

23.044,56 €

9.619,76 €

42.284,08 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de inclusión e transición ao emprego

36

8.253,17 €

92.178,24 €

38.398,67 €

138.830,08 €

b) Programas dirixidos a persoas sen fogar.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Concedido 2021

Concedido 2022

Concedido 2023

Concedido total

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de inclusión básica das persoas sen fogar

57

16.468,06 €

39.504,96 €

16.445,09 €

72.418,11 €

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Programa de apoio á inclusión residencial de persoas en situación de vulnerabilidade social

57

13.413,31 €

34.061,54 €

14.929,20 €

62.404,05 €

P1501700G

Concello de Cambre

Programa de prestación do servizo de apoio residencial: proxecto Lagare

49

0,00 €

38.586,24 €

16.468,06 €

55.054,30 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de inclusión sociolaboral activa para persoas sen fogar

48

15.664,18 €

37.575,65 €

15.664,18 €

68.904,01 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de apoio á inclusión residencial das persoas sen fogar

47

16.468,06 €

39.504,96 €

16.445,09 €

72.418,11 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de diagnose e acompañamento social; fortalecemento en capacidades sociais

46

0,00 €

32.155,20 €

16.077,60 €

48.232,80 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de deseño do proxecto de inclusión sociolaboral. Acompañamento e intermediación

46

0,00 €

37.514,40 €

18.757,20 €

56.271,60 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de formación adaptada: formación dixital poboac. sen fogar

46

0,00 €

3.751,44 €

0,00 €

3.751,44 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de formación adaptada: competencias clave poboac. sen fogar

46

0,00 €

4.153,38 €

4.153,38 €

8.306,76 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de acompañamento na busca de alternativas de vivenda. Mediación e resolución de conflitos

46

0,00 €

6.890,40 €

2.296,80 €

9.187,20 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de transición á vida autónoma. Transición ao emprego para persoas sen fogar

42

5.359,20 €

12.862,08 €

5.359,20 €

23.580,48 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de inclusión residencial

42

9.187,20 €

22.049,28 €

9.187,20 €

40.423,68 €

P1507400H

Concello de Ribeira

Programa de senfogarismo cero

40

0,00 €

5.052,96 €

2.296,80 €

7.349,76 €

P1507400H

Concello de Ribeira

Programa de sen recunchos

34

0,00 €

15.158,88 €

6.890,40 €

22.049,28 €

c) Programas dirixidos á inclusión social da poboación xitana.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Concedido 2021

Concedido 2022

Concedido 2023

Concedido total

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de mediación social e intercultural

69

0,00 €

982,66 €

409,44 €

1.392,10 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de apoio á inclusión básica da poboación xitana

69

16.468,06 €

39.504,96 €

16.445,09 €

72.418,11 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de apoio no acceso á vivenda estable

69

0,00 €

11.047,61 €

16.468,06 €

27.515,67 €

P3204600E

Concello de Maside

Programa de apoio á inclusión residencial

67

2.434,61 €

5.144,83 €

2.273,83 €

9.853,27 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de intervención co pobo xitano

63

16.468,06 €

39.504,96 €

16.468,06 €

72.441,08 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de mediación social: intervención co pobo xitano

63

6.141,60 €

16.787,04 €

6.141,60 €

29.070,24 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de itinerarios personalizados de inclusión básica

60

4.547,66 €

10.955,74 €

4.317,98 €

19.821,38 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de itinerarios personalizados transición ao emprego

60

7.878,02 €

18.944,77 €

7.878,02 €

34.700,81 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de reforzo e apoio escolar

60

1.071,84 €

4.260,56 €

1.339,80 €

6.672,20 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación competencias clave

60

1.071,84 €

3.805,03 €

0,00 €

4.876,87 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de promoción acceso e mantemento da vivenda

60

1.837,44 €

4.708,44 €

2.067,12 €

8.613,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de inclusión básica

59

0,00 €

16.536,96 €

6.890,40 €

23.427,36 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de reforzo socioeducativo (2)

59

0,00 €

7.717,25 €

3.215,52 €

10.932,77 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de inclusión residencial (2)

59

0,00 €

16.536,96 €

6.890,40 €

23.427,36 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de reforzo socioeducativo de menores de asentamentos chabolistas

59

3.858,62 €

44.320,58 €

16.881,48 €

65.060,68 €

P1505500G

Concello de Narón

Programa de apoio á inclusión básica

58

4.409,86 €

10.611,22 €

4.432,82 €

19.453,90 €

P1505500G

Concello de Narón

Programa de inclusión e transición ao emprego

58

3.001,15 €

7.234,92 €

3.027,95 €

13.264,02 €

P3204600E

Concello de Maside

Programa de inclusión sociolaboral

57

14.607,65 €

30.868,99 €

13.642,99 €

59.119,63 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de diagnose e acompañamento social

57

0,00 €

36.748,80 €

16.077,60 €

52.826,40 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de deseño e acompañamento no proxecto de inclusión sociolaboral

57

0,00 €

40.194,00 €

18.757,20 €

58.951,20 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de prevención da discriminación no mercado da vivenda

57

0,00 €

11.484,00 €

4.593,60 €

16.077,60 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión sociolaboral básica

54

2.916,94 €

7.028,21 €

2.939,90 €

12.885,05 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de apoio a inclusión residencial

54

2.871,00 €

6.890,40 €

2.871,00 €

12.632,40 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de mediación social e/ou intercultural

54

0,00 €

4.913,28 €

2.047,20 €

6.960,48 €

P3208600A

Concello de Verín

Programa de itinerarios de inclusión

53

15.342,62 €

39.504,96 €

13.436,28 €

68.283,86 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación dixital

53

0,00 €

0,00 €

1.714,94 €

1.714,94 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación preparación ESA

53

1.071,84 €

3.805,03 €

0,00 €

4.876,87 €

P1505500G

Concello de Narón

Programa de reforzo socioeducativo para menores

51

803,88 €

2.411,64 €

1.768,54 €

4.984,06 €

P1505500G

Concello de Narón

Programa de apoio residencial

51

1.148,40 €

2.756,16 €

1.148,40 €

5.052,96 €

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de acceso, promoción e vivenda

51

4.662,50 €

9.462,82 €

3.904,56 €

18.029,88 €

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de igualdade e... acción

51

1.760,59 €

3.480,24 €

1.392,10 €

6.632,93 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de transición ao emprego

49

0,00 €

3.858,62 €

267,96 €

4.126,58 €

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de xitanos si, vilagarciáns tamén

48

5.833,87 €

7.923,96 €

0,00 €

13.757,83 €

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de + emprego

48

0,00 €

1.888,85 €

0,00 €

1.888,85 €

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de a por ESO

48

1.929,31 €

15.434,50 €

376,19 €

17.740,00 €

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Programa de itinerarios de inclusión sociolaboral

48

6.706,66 €

34.061,54 €

14.929,20 €

55.697,40 €

P1501700G

Concello de Cambre

Programa de mediación social y/o intercultural: proxecto Amarí

48

0,00 €

34.392,96 €

14.678,42 €

49.071,38 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión e transición ao emprego

47

1.875,72 €

0,00 €

0,00 €

1.875,72 €

P3603900F

Concello do Porriño

Programa de inf. asesoramento, seguimento e acompañamento de carácter xeral e inclusión ao emprego

45

7.663,66 €

0,00 €

0,00 €

7.663,66 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de inclusión social e transición ao emprego

45

5.519,98 €

0,00 €

0,00 €

5.519,98 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de itinerarios inserción

42

6.565,02 €

0,00 €

0,00 €

6.565,02 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de reforzo educativo

39

991,45 €

0,00 €

0,00 €

991,45 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación primaria

35

535,92 €

0,00 €

0,00 €

535,92 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación secundaria I

35

267,96 €

0,00 €

0,00 €

267,96 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación verán 2021

35

803,88 €

0,00 €

0,00 €

803,88 €

P3603900F

Concello do Porriño

Programa de reforzo escolar de menores

32

4.394,54 €

0,00 €

0,00 €

4.394,54 €

P3603900F

Concello do Porriño

Programa de formación de competencias clave

32

4.394,54 €

0,00 €

0,00 €

4.394,54 €

P2705000D

Concello de Quiroga

Programa de reforzo socioeducativo para menores

32

2.679,60 €

0,00 €

0,00 €

2.679,60 €

P2705000D

Concello de Quiroga

Programa de formación en competencias clave

32

4.019,40 €

0,00 €

0,00 €

4.019,40 €

P2705000D

Concello de Quiroga

Programa de formación preparación ESO

32

3.483,48 €

0,00 €

0,00 €

3.483,48 €

P3202000J

Concello do Carballiño

Plan de desenvolvemento xitano concello do Carballiño

32

2.526,48 €

0,00 €

0,00 €

2.526,48 €

d) Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Concedido 2021

Concedido 2022

Concedido 2023

Concedido total

P3200022F

Mancomunidade de Concellos do Carballiño

Programa de educación familiar

78

38.678,11 €

72.096,55 €

33.005,02 €

143.779,68 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de educación e apoio familiar

70

16.445,09 €

39.504,96 €

16.468,06 €

72.418,11 €

P3205300A

Concello de Nogueira de Ramuín

Programa de educación e apoio familiar

63

7.579,44 €

18.190,66 €

7.579,44 €

33.349,54 €

P1501700G

Concello de Cambre

Proxecto de educación e apoio familiar: proxecto Prisma

60

5.627,16 €

38.586,24 €

16.468,06 €

60.681,46 €

P1507200B

Concello de Porto do Son

Programa de intervención socioeducativa dirixido a menores en situación de risco ou conflito social

58

0,00 €

38.586,24 €

16.077,60 €

54.663,84 €

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Programa de inclusión de menores a cargo

58

13.413,31 €

34.061,54 €

14.929,20 €

62.404,05 €

P2706500B

Concello de Vilalba

Programa de educación e apoio familiar

58

14.309,06 €

31.810,68 €

15.158,88 €

61.278,62 €

P1501700G

Concello de Cambre

Programa de educación e apoio familiar: proxecto Píllara

58

5.627,16 €

38.586,24 €

16.468,06 €

60.681,46 €

P1505800A

Concello de Noia

Programa de familiarizar e sentir saíndo do círculo

56

0,00 €

26.987,40 €

12.058,20 €

39.045,60 €

P3206200B

Concello de Piñor

Prog. complem. de educación e apoio familiar do concello de Piñor

56

0,00 €

34.268,26 €

16.468,06 €

50.736,32 €

P3201500J

Concello da Bola

Programa de educación e apoio familiar no concello da Bola

54

0,00 €

30.593,38 €

16.468,06 €

47.061,44 €

P3600400J

Concello de Bueu

Programa de apoio psicolóxico á/ao menor

54

0,00 €

39.504,96 €

16.468,06 €

55.973,02 €

P2703000F

Concello de Mondoñedo

Programa de educación familiar

53

4.088,30 €

39.504,96 €

16.399,15 €

59.992,41 €

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de educación e apoio familiar

52

16.468,06 €

39.504,96 €

16.445,09 €

72.418,11 €

P2704100C

Concello de Pantón

Programa de educación e apoio familiar

52

16.468,06 €

39.504,96 €

16.468,06 €

72.441,08 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de servizo de educación e apoio familiar

49

11.598,84 €

29.123,42 €

13.367,38 €

54.089,64 €

P3204400J

Concello de Maceda

Programa complementario de educación e apoio familiar

48

9.761,40 €

24.093,43 €

10.014,05 €

43.868,88 €

P1508300I

Concello de Teo

Programa de acción de educación e apoio familiar

48

0,00 €

36.220,54 €

16.468,06 €

52.688,60 €

P3200200H

Concello de Allariz

Programa de educación e apoio familiar

48

16.468,06 €

39.504,96 €

16.445,09 €

72.418,11 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa socioeducativo e de apoio familiar

48

16.468,06 €

39.504,96 €

16.445,09 €

72.418,11 €

P3600048G

Concello de Cerdedo-Cotobade

Programa educador familiar

47

3.284,42 €

34.796,52 €

15.526,37 €

53.607,31 €

P1505500G

Concello de Narón

Programa complementario de educación e apoio familiar

45

0,00 €

9.095,33 €

3.789,72 €

12.885,05 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Educación familiar

44

11.943,36 €

26.183,52 €

11.943,36 €

50.070,24 €

P1501900C

Concello de Carballo

Programa complementario de educación e apoio familiar

44

0,00 €

36.519,12 €

15.319,66 €

51.838,78 €

P2704700J

Concello da Pobra do Brollón

Programa de educación e apoio familiar

43

16.468,06 €

39.504,96 €

16.468,06 €

72.441,08 €

P1507100D

Concello das Pontes de García Rodríguez

Programa de educación e apoio familiar

43

3.445,20 €

39.504,96 €

16.468,06 €

59.418,22 €

P3202000J

Concello do Carballiño

Programa de educación e apoio familiar

42

0,00 €

39.504,96 €

16.468,06 €

55.973,02 €

P3204600E

Concello de Maside

Programa de educación e apoio familiar

41

16.468,06 €

36.013,82 €

15.916,82 €

68.398,70 €

P1506600D

Concello de Padrón

Programa de aula de apoio educativo

41

2.388,67 €

10.243,73 €

5.075,93 €

17.708,33 €

P3605800F

Concello de Vilaboa

Programa de intervención familiar con familias en risco de exclusión

40

4.915,15 €

11.438,06 €

4.593,60 €

20.946,81 €

P1507500E

Concello de Rois

Programa de aula reforzo educativo

39

8.498,16 €

11.943,36 €

919,11 €

21.360,63 €

P2701600E

Concello de Chantada

Programa de educación e apoio familiar: fomentando a parentalidade positiva

39

15.687,14 €

39.504,96 €

16.468,06 €

71.660,16 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de educación e apoio familiar

38

6.890,40 €

39.504,96 €

0,00 €

46.395,36 €

P3600800A

Concello de Cangas

Programa de apoio socioeducativo

37

0,00 €

15.158,88 €

0,00 €

15.158,88 €

P1504200E

Concello da Laracha

Programa de educ@ en positivo

37

0,00 €

1.931,26 €

0,00 €

1.931,26 €

P2702200C

Concello de Guitiriz

Programa de educación e apoio familiar

36

1.148,40 €

0,00 €

0,00 €

1.148,40 €

P1500900D

Concello de Betanzos

Programa de autonomía e competencias persoais e sociais

35

5.052,96 €

0,00 €

0,00 €

5.052,96 €

P2705900E

Concello de Sober

Programa municipal de educación e apoio familiar

32

16.468,06 €

0,00 €

0,00 €

16.468,06 €

P3605600J

Concello de Valga

Programa educando en familia

32

1.607,76 €

0,00 €

0,00 €

1.607,76 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de educación e apoio familiar: educación familiar

32

16.468,06 €

0,00 €

0,00 €

16.468,06 €

P1501500A

Concello de Cabanas

Programa complementario do Seaf

31

459,36 €

0,00 €

0,00 €

459,36 €

P1504900J

Concello de Miño

Programa aprendendo a aprender

31

2.572,42 €

0,00 €

0,00 €

2.572,42 €

P3602000F

Concello de Agolada

Programa municipal de educación e apoio familiar

30

16.468,06 €

0,00 €

0,00 €

16.468,06 €

P3207400G

Concello de Rubiá

Programa de educación e apoio familiar para a inclusión

25

16.169,47 €

0,00 €

0,00 €

16.169,47 €

P3208400F

Concello da Veiga

Programa de educación e apoio familiar da Veiga II

22

16.468,06 €

0,00 €

0,00 €

16.468,06 €

P2700300C

Concello de Antas de Ulla

Programa municipal de educación e apoio familiar

17

3.261,46 €

0,00 €

0,00 €

3.261,46 €

e) Programas dirixidos á poboación inmigrante.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Concedido 2021

Concedido 2022

Concedido 2023

Concedido total

P1503000J

Concello da Coruña

Programa de asesoramento técnico especializado xurídico

70

11.943,36 €

35.141,04 €

14.929,20 €

62.013,60 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de mediación social e/ou intercultural

69

3.562,13 €

19.796,42 €

8.475,41 €

31.833,96 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa SAMI, servizo de atención ás migracións

69

0,00 €

42.873,60 €

19.212,73 €

62.086,33 €

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Programa de asesoramento técnico especializado en estranxeiría: asesoría xurídico social

68

8.222,54 €

19.752,48 €

8.222,54 €

36.197,56 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

66

1.339,80 €

6.672,20 €

5.386,00 €

13.398,00 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

66

2.067,12 €

5.650,13 €

2.204,93 €

9.922,18 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de asesoramento técnico

64

0,00 €

30.616,34 €

16.422,12 €

47.038,46 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de asesoramento legal en materia de estranxeiría

63

12.862,08 €

28.296,58 €

12.862,08 €

54.020,74 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de asesoramento trámites estranxeiría

63

0,00 €

6.614,78 €

2.756,16 €

9.370,94 €

P1507400H

Concello de Ribeira

Programa de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

60

0,00 €

5.512,32 €

2.296,80 €

7.809,12 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría

59

0,00 €

6.086,52 €

2.411,64 €

8.498,16 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa SAMI, servizo de mediación social e intercultural

59

0,00 €

29.479,68 €

16.377,60 €

45.857,28 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de apio educativo inmigrantes verán (grupo 2)

58

0,00 €

750,29 €

0,00 €

750,29 €

P3602300J

Concello da Guarda

Programa de mediación intercultural da Guarda

57

0,00 €

7.369,92 €

3.070,80 €

10.440,72 €

P3602300J

Concello da Guarda

Programa de asesoramento xurídico da Guarda

57

0,00 €

8.268,48 €

3.445,20 €

11.713,68 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de reforzo educativo 3

56

0,00 €

0,00 €

2.652,80 €

2.652,80 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de reforzo educativo 2

56

0,00 €

1.634,56 €

0,00 €

1.634,56 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de reforzo educativo 1

56

0,00 €

3.778,24 €

0,00 €

3.778,24 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de formación dixital

56

0,00 €

535,92 €

535,92 €

1.071,84 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de alfabetización nas linguas oficias de Galicia (grupo 3º)

56

0,00 €

2.036,50 €

0,00 €

2.036,50 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de alfabetización nas linguas oficias de Galicia (grupo 4º)

56

0,00 €

0,00 €

1.929,31 €

1.929,31 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de alfabetización nas linguas oficias de Galicia (grupo 5º)

56

0,00 €

0,00 €

1.473,78 €

1.473,78 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida (grupo 3º)

56

0,00 €

643,10 €

0,00 €

643,10 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida (grupo 1º)

56

0,00 €

1.339,80 €

0,00 €

1.339,80 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida (grupo 2º)

56

0,00 €

0,00 €

1.339,80 €

1.339,80 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 1º)

56

0,00 €

2.733,19 €

0,00 €

2.733,19 €

P2706800F

Concello de Burela

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 2º)

56

0,00 €

2.036,50 €

0,00 €

2.036,50 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa SAMI, reforzo socioeducativo a menores inmigrantes

56

0,00 €

22.910,58 €

10.182,48 €

33.093,06 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa SAMI, alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

56

0,00 €

7.234,92 €

7.234,92 €

14.469,84 €

P1505700C

Concello de Negreira

Programa de mediación intercultural no concello de Negreira

55

10.543,08 €

25.303,39 €

14.760,31 €

50.606,78 €

P1505700C

Concello de Negreira

Programa de asesoramento xurídico especializado en estranxeiría no concello de Negreira

55

7.349,76 €

17.639,42 €

10.289,66 €

35.278,84 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de itinerarios de inserción

54

19.105,55 €

40.140,41 €

18.382,06 €

77.628,02 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de mediación intercultural

53

5.118,00 €

12.283,20 €

5.118,00 €

22.519,20 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de itinerarios personalizados de transición ao emprego

53

9.191,03 €

22.106,70 €

8.429,66 €

39.727,39 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida

53

0,00 €

1.071,84 €

0,00 €

1.071,84 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de inclusión sociolaboral básica

53

3.445,20 €

8.268,48 €

0,00 €

11.713,68 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida

53

375,14 €

1.339,80 €

0,00 €

1.714,94 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de reforzo educativo

51

4.555,32 €

11.522,28 €

0,00 €

16.077,60 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de mediación intercultural

51

1.044,07 €

2.640,89 €

0,00 €

3.684,96 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de alfabetización linguas de acollida

51

1.607,76 €

4.046,20 €

0,00 €

5.653,96 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de coñecemento de valores de acollida

51

1.366,60 €

3.456,68 €

0,00 €

4.823,28 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de inclusión básica

50

1.906,34 €

0,00 €

0,00 €

1.906,34 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de inclusión sociolaboral

50

5.814,73 €

12.835,28 €

0,00 €

18.650,01 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de apoio educativo inmigrantes secundaria II

50

0,00 €

354,53 €

0,00 €

354,53 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de apoio educativo inmigrantes primaria I

50

428,74 €

1.772,65 €

0,00 €

2.201,39 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de apoio educativo inmigrantes secundaria I

50

428,74 €

1.772,65 €

0,00 €

2.201,39 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de apoio educativo inmigrantes primaria II

50

0,00 €

354,53 €

0,00 €

354,53 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de itinerarios personalizados de inclusión básica

50

5.627,16 €

13.528,15 €

0,00 €

19.155,31 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de reforzo e apoio escolar

50

1.580,96 €

4.260,56 €

0,00 €

5.841,52 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de mediación social e intercultural

50

696,05 €

1.678,70 €

0,00 €

2.374,75 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

50

1.339,80 €

3.446,82 €

0,00 €

4.786,62 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de integración sociocultural

49

133,98 €

0,00 €

0,00 €

133,98 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de competencia oral

49

107,18 €

0,00 €

0,00 €

107,18 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de mediación intercultural

49

12.795,00 €

0,00 €

0,00 €

12.795,00 €

P3208600A

Concello de Verín

Programa de mediación social e intercultural

47

2.784,19 €

0,00 €

0,00 €

2.784,19 €

P3208600A

Concello de Verín

Programa de itinerarios de inclusión básica

46

7.763,18 €

0,00 €

0,00 €

7.763,18 €

P1505800A

Concello de Noia

Programa de asesoramento xurídico especializado en materia de estranxeiría

45

918,72 €

0,00 €

0,00 €

918,72 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de apoio educativo inmigrantes verán (grupo 1)

43

589,51 €

0,00 €

0,00 €

589,51 €

P3202000J

Concello do Carballiño

Programa de inclusión social da poboación migrante do concello do Carballiño

41

2.641,32 €

0,00 €

0,00 €

2.641,32 €

P1505700C

Concello de Negreira

Programa de itinerario de transición ao emprego para persoas inmigrantes de Negreira

38

4.823,28 €

0,00 €

0,00 €

4.823,28 €

P1505800A

Concello de Noia

Programa de mediación intercultural en Noia

35

1.023,60 €

0,00 €

0,00 €

1.023,60 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión sociolaboral básica a inmigrantes

32

2.526,48 €

0,00 €

0,00 €

2.526,48 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de apoio a inclusión residencial

32

2.296,80 €

0,00 €

0,00 €

2.296,80 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión e transición ao emprego de inmigrantes

25

3.885,42 €

0,00 €

0,00 €

3.885,42 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de asesoramento técnico en trámites de estranxeiría

25

1.722,60 €

0,00 €

0,00 €

1.722,60 €

ANEXO II

Segundo. Denegar as seguintes actuacións por non acadar puntuación suficiente.

Ano 2022.

Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Solicitado 2022

Concedido 2022

P2706700H

Concello de Viveiro

Taller habilidades educativas

37

459,36 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Taller saúde

37

459,36 €

0,00 €

P2702200C

Concello de Guitiriz

Programa de educación e apoio familiar

36

8.727,84 €

0,00 €

P1500900D

Concello de Betanzos

Programa de autonomía e competencias persoais e sociais

35

12.127,10 €

0,00 €

P1501100J

Concello de Boiro

Programa de Educación e apoio familiar: educando en familia IV

34

15.158,88 €

0,00 €

P3209000C

Concello de Vilar de Barrio

Programa complementario de educación familiar

34

14.975,14 €

0,00 €

P2705900E

Concello de Sober

Programa municipal de educación e apoio familiar

32

39.504,96 €

0,00 €

P3605600J

Concello de Valga

Programa educando en familia

32

4.685,47 €

0,00 €

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de educación e apoio familiar: educación familiar

32

39.504,96 €

0,00 €

P1501500A

Concello de Cabanas

Programa complementario do Seaf

31

16.307,28 €

0,00 €

P1504900J

Concello de Miño

Programa aprendendo a aprender

31

10.565,28 €

0,00 €

P3200800E

Concello de Baños de Molgas

Programa complementario de educación familiar

30

12.862,08 €

0,00 €

P3602000F

Concello de Agolada

Programa municipal de educación e apoio familiar

30

39.504,96 €

0,00 €

P3600800A

Concello de Cangas

Programa de reforzo educativo de áreas instrumentais (RAIS)

30

13.826,74 €

0,00 €

P3208200J

Concello de Toén

Programa de educación e apoio familiar

26

39.504,96 €

0,00 €

P3207400G

Concello de Rubiá

Programa de educación e apoio familiar para a inclusión

25

39.367,15 €

0,00 €

P1507400H

Concello de Ribeira

Programa de apoio á aprendizaxe e orientación educativa a familias vulnerables

23

4.961,09 €

0,00 €

P3208400F

Concello da Veiga

Programa de educación e apoio familiar da Veiga II

22

39.504,96 €

0,00 €

P3203700D

Concello de Xunqueira de Ambía

Programa de educación e apoio familiar

17

9.187,20 €

0,00 €

P2700300C

Concello de Antas de Ulla

Programa municipal de educación e apoio familiar

17

39.045,60 €

0,00 €

Poboación xitana.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Solicitado 2022

Concedido 2022

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión e transición ao emprego

47

4.501,73 €

0,00 €

P3603900F

Concello do Porriño

Programa de inf. asesoramento, seguimento e acompañamento de carácter xeral e inclusión ao emprego

45

24.786,30 €

0,00 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa inclusión social básica

45

19.660,61 €

0,00 €

P3205500F

Concello de Ourense

Programa de inclusión social e transición ao emprego

45

11.468,69 €

0,00 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de formación adaptada: formación dixital poboac. xitana

44

1.875,72 €

0,00 €

P1503700E

Concello de Ferrol

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana

44

8.038,80 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de itinerarios inserción

42

17.095,85 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de formación dixital (grupo 1)

42

1.071,84 €

0,00 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de reforzo educativo

39

11.736,65 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 2º)

38

911,06 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 5º)

38

2.733,19 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 3º)

38

3.108,34 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 1º)

38

2.947,56 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 4º)

38

857,47 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación dixital poboac. xitana (grupo 1º)

38

3.215,52 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 6º)

38

911,06 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación secundaria II

35

267,96 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación verán 2022

35

1.366,60 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación primaria

35

2.679,60 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación secundaria I

35

1.339,80 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de educación primaria II

35

535,92 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de competencias clave (grupo 1)

35

1.446,98 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de preparación ESO/ESA (grupo 1)

35

1.446,98 €

0,00 €

P3603900F

Concello do Porriño

Programa de reforzo escolar de menores

32

11.683,06 €

0,00 €

P3603900F

Concello do Porriño

Programa de formación de competencias clave

32

11.683,06 €

0,00 €

P2705000D

Concello de Quiroga

Programa de reforzo socioeducativo para menores

32

6.699,00 €

0,00 €

P2705000D

Concello de Quiroga

Programa de formación en competencias clave

32

10.718,40 €

0,00 €

P2705000D

Concello de Quiroga

Programa de formación preparación ESO

32

9.378,60 €

0,00 €

P3202000J

Concello do Carballiño

Plan de desenvolvemento xitano concello do Carballiño

32

6.063,55 €

0,00 €

Poboación inmigrante.

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Solicitado 2022

Concedido 2022

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de inclusión básica

50

4.432,82 €

0,00 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de integración sociocultural

49

1.634,56 €

0,00 €

P3603800H

Concello de Pontevedra

Programa de competencia oral

49

1.554,17 €

0,00 €

P3605700H

Concello de Vigo

Programa de mediación intercultural

49

30.708,00 €

0,00 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa de formación preparación ESO

49

1.366,60 €

0,00 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa de formación dixital

49

803,88 €

0,00 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa de formación en competencias clave

49

1.205,82 €

0,00 €

P3602400H

Concello de Lalín

Programa SAMI, formación para o coñecemento dos valores da sociedade

49

1.071,84 €

0,00 €

P3208600A

Concello de Verín

Programa de mediación social e intercultural

47

6.653,40 €

0,00 €

P1507400H

Concello de Ribeira

Programa de obradoiro de acreditación do esforzo de integración

47

1.071,84 €

0,00 €

P3208600A

Concello de Verín

Programa de itinerarios de inclusión básica

46

20.349,65 €

0,00 €

P2701000H

Concello de Castro de Rei

Programa de inclusión social da poboación inmigrante particip. social

45

5.359,20 €

0,00 €

P1505800A

Concello de Noia

Programa de asesoramento xurídico especializado en materia de estranxeiría

45

8.268,48 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de inclusión básica (2)

43

16.536,96 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de inclusión residencial

43

6.614,78 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de mediación social e intercultural

43

11.791,87 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de formación dixital poboación inmigrante (grupo 1)

43

535,92 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de alfabetización en las linguas oficiais de Galicia II

43

2.465,23 €

0,00 €

P2706700H

Concello de Viveiro

Programa de alfabetización de las linguas oficiais de Galicia I

43

2.465,23 €

0,00 €

P2701000H

Concello de Castro de Rei

Programa de inclusión social da poboación inmigrante

43

8.268,48 €

0,00 €

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación en competencias clave

43

2.652,80 €

0,00 €

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de mediación intercultural en Vilagarcía de Arousa

42

9.826,56 €

0,00 €

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de servizo asesoramento xurídico estranxeiría Vilagarcía de Arousa

42

5.052,96 €

0,00 €

P1505700C

Concello de Negreira

Programa de curso de castelán: nivel iniciación e alfabetización

42

4.019,40 €

0,00 €

P3202000J

Concello do Carballiño

Programa de inclusión social da poboación migrante do concello do Carballiño

41

6.339,17 €

0,00 €

P1507200B

Concello de Porto do Son

Programa de asesoramento legal para inmigrantes

41

7.717,25 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Asesoramento legal trámites estranxeiría

40

9.922,18 €

0,00 €

P1505700C

Concello de Negreira

Programa de formación dixital

40

1.339,80 €

0,00 €

P1505700C

Concello de Negreira

Programa de formación dixital

40

1.339,80 €

0,00 €

P1507400H

Concello de Ribeira

Programa de mediación intercultural e social

40

2.456,64 €

0,00 €

P1505700C

Concello de Negreira

Programa de itinerario de transición ao emprego para persoas inmigrantes de Negreira

38

11.575,87 €

0,00 €

P2701600E

Concello de Chantada

Programa de mediación intercultural

37

9.826,56 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. inmigrante (grupo 2º)

36

857,47 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. inmigrante (grupo 1º)

36

2.893,97 €

0,00 €

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de formación dixital poboac. inmigrante

36

2.572,42 €

0,00 €

P1507800I

Concello de Santa Comba

Programa de mediación social intercultural

35

4.340,06 €

0,00 €

P1507800I

Concello de Santa Comba

Programa de asesoramento técnico para inmigrantes

35

7.878,02 €

0,00 €

P1505800A

Concello de Noia

Programa de mediación intercultural en Noia

35

7.369,92 €

0,00 €

P2701000H

Concello de Castro de Rei

Programa de inclusión social da poboación inmigrante mediación social

33

9.826,56 €

0,00 €

P2701600E

Concello de Chantada

Programa de asesoramento xurídico

33

8.268,48 €

0,00 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión sociolaboral básica a inmigrantes

32

6.063,55 €

0,00 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de apoio á inclusión residencial

32

5.512,32 €

0,00 €

P3605400E

Concello de Tomiño

Programa dirixido á inclusión social da poboación inmigrante no concello de Tomiño

32

5.420,45 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de reforzo socioeducativo

30

3.858,62 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de formación en competencias clave

30

3.215,52 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida

30

964,66 €

0,00 €

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

30

964,66 €

0,00 €

P1506800J

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de mediación intercultural

29

9.826,56 €

0,00 €

P1506800J

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de asesoramento xurídico especializado en materia de estranxeiría

29

8.268,48 €

0,00 €

P2700600F

Concello de Becerreá

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

28

4.501,73 €

0,00 €

P2700600F

Concello de Becerreá

Programa de mediación intercultural

27

7.369,92 €

0,00 €

P1504200E

Concello da Laracha

Programa de espazo de socialización e expresión cultural Exprésa-T

27

1.929,31 €

0,00 €

P1504200E

Concello da Laracha

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

27

5.144,83 €

0,00 €

P1506800J

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de transición ao emprego para persoas inmigrantes

26

23.151,74 €

0,00 €

P1506800J

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de formación adaptada: cursos de formación dixital

26

3.858,62 €

0,00 €

P2706500B

Concello de Vilalba

Programa de asesoramento profesional estranxeiría

26

7.166,02 €

0,00 €

P2702200C

Concello de Guitiriz

Programa de mediación social e/ou intercultural

25

3.889,68 €

0,00 €

P2702200C

Concello de Guitiriz

Programa do Servizo de Promoción da Participación Social dirixido a inmigrantes

25

1.339,80 €

0,00 €

P2702200C

Concello de Guitiriz

Programa de asesoramento técnico profesional nos trámites de estranxeiría

25

3.330,36 €

0,00 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión e transición ao emprego de inmigrantes

25

9.325,01 €

0,00 €

P3207000E

Concello de Ribadavia

Programa de asesoramento técnico en trámites de estranxeiría

25

4.134,24 €

0,00 €

P2700600F

Concello de Becerreá

Programa de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

24

3.100,68 €

0,00 €

P1505500G

Concello de Narón

Programa de inclusión social poboación inmigrante mediación social

21

5.895,94 €

0,00 €

P1505500G

Concello de Narón

Programa de inclusión social poboación inmigrante asesoramento técnico

21

6.614,78 €

0,00 €

P1501100J

Concello de Boiro

Programa de asesoramento técnico xurídico en estranxeiría

21

7.120,08 €

0,00 €

P1501100J

Concello de Boiro

Programa de mediación intercultural

18

6.551,04 €

0,00 €

P2700600F

Concello de Becerreá

Programa de reforzo educativo para menores

13

4.501,73 €

0,00 €

Ano 2023.

Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo.

Entidade

Actuación

Puntos

Solicitado 2023

Concedido 2023

Concello de Monforte de Lemos

Programa de educación e apoio familiar

38

16.468,06 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Taller habilidades sociais e de comunicación

37

459,36 €

0,00 €

Concello de Cangas

Programa de apoio socioeducativo

37

6.890,40 €

0,00 €

Concello da Laracha

Programa de educ@ en positivo

37

6.431,04 €

0,00 €

Concello de Guitiriz

Programa de educación e apoio familiar

36

4.593,60 €

0,00 €

Concello de Betanzos

Programa de autonomía e competencias persoais e sociais

35

5.052,96 €

0,00 €

Concello de Boiro

Programa de educación e apoio familiar: educando en familia IV

34

1.378,08 €

0,00 €

Concello de Vilar de Barrio

Programa complementario de educación familiar

34

6.890,40 €

0,00 €

Concello de Sober

Programa municipal de educación e apoio familiar

32

16.468,06 €

0,00 €

Concello de Valga

Programa educando en familia

32

1.860,41 €

0,00 €

Concello de Lugo

Programa de educación e apoio familiar: educación familiar

32

16.445,09 €

0,00 €

Concello de Cabanas

Programa complementario do Seaf

31

8.038,80 €

0,00 €

Concello de Miño

Programa aprendendo a aprender

31

5.742,00 €

0,00 €

Concello de Baños de Molgas

Programa complementario de educación familiar

30

5.787,94 €

0,00 €

Concello de Agolada

Programa municipal de educación e apoio familiar

30

16.468,06 €

0,00 €

Concello de Cangas

Programa de reforzo educativo de áreas instrumentais (RAIS)

30

5.466,38 €

0,00 €

Concello de Toén

Programa de educación e apoio familiar

26

16.468,06 €

0,00 €

Concello de Rubiá

Programa de educación e apoio familiar para a inclusión

25

16.353,22 €

0,00 €

Concello de Ribeira

Programa de apoio á aprendizaxe e orientación educativa a familias vulnerables

23

2.756,16 €

0,00 €

Concello da Veiga

Programa de educación e apoio familiar da Veiga II

22

16.468,06 €

0,00 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Programa de educación e apoio familiar

17

4.593,60 €

0,00 €

Concello de Antas de Ulla

Programa municipal de educación e apoio familiar

17

16.261,34 €

0,00 €

Programas dirixidos á poboación xitana.

Entidade

Actuación

Puntos

Solicitado 2023

Concedido 2023

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de xitanos si, vilagarciáns tamén

48

2.733,19 €

0,00 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de + emprego

48

6.189,88 €

0,00 €

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión e transición ao emprego

47

1.875,72 €

0,00 €

Concello do Porriño

Programa de inf. asesoramento, seguimento e acompañamento de carácter xeral e inclusión ao emprego

45

7.663,66 €

0,00 €

Concello de Ourense

Programa inclusión social básica

45

9.003,46 €

0,00 €

Concello de Ourense

Programa de inclusión social e transición ao emprego

45

5.252,02 €

0,00 €

Concello de Ferrol

Programa de formación adaptada: formación dixital poboac. xitana

44

1.875,72 €

0,00 €

Concello de Ferrol

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana

44

4.287,36 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de itinerarios inserción

42

5.252,02 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de formación dixital (grupo 2)

42

1.071,84 €

0,00 €

Concello de Pontevedra

Programa de reforzo educativo

39

4.903,67 €

0,00 €

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 2º)

38

3.537,07 €

0,00 €

Concello de Arteixo

Programa de formación dixital poboac. xitana (grupo 2º)

38

2.679,60 €

0,00 €

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 4º)

38

3.644,26 €

0,00 €

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. xitana (grupo 6º)

38

3.537,07 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de educación secundaria II

35

937,86 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de educación primaria II

35

1.741,74 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de competencias clave (grupo 2)

35

1.045,04 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de preparación ESO/ESA (grupo 2)

35

1.045,04 €

0,00 €

Concello do Porriño

Programa de reforzo escolar de menores

32

5.037,65 €

0,00 €

Concello do Porriño

Programa de formación de competencias clave

32

5.037,65 €

0,00 €

Concello de Quiroga

Programa de reforzo socioeducativo para menores

32

3.215,52 €

0,00 €

Concello de Quiroga

Programa de formación en competencias clave

32

4.019,40 €

0,00 €

Concello de Quiroga

Programa de formación preparación ESO

32

4.019,40 €

0,00 €

Concello do Carballiño

Plan de desenvolvemento xitano concello do Carballiño

32

2.319,77 €

0,00 €

Poboación inmigrante.

Entidade

Actuación

Puntos

Solicitado 2023

Concedido 2023

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida

53

1.071,84 €

0,00 €

Concello de Lugo

Programa de inclusión sociolaboral básica

53

3.445,20 €

0,00 €

Concello de Lugo

Programa para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida

53

964,66 €

0,00 €

Concello de Ourense

Programa de reforzo educativo

51

5.359,20 €

0,00 €

Concello de Ourense

Programa de mediación intercultural

51

1.228,32 €

0,00 €

Concello de Ourense

Programa de alfabetización linguas de acollida

51

1.875,72 €

0,00 €

Concello de Ourense

Programa de coñecemento de valores de acollida

51

1.607,76 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de inclusión básica

50

1.561,82 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de inclusión sociolaboral

50

4.474,93 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de apoio educativo inmigrantes secundaria II

50

1.768,54 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de apoio educativo inmigrantes primaria II

50

1.768,54 €

0,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Programa de itinerarios personalizados de inclusión básica

50

5.627,16 €

0,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Programa de reforzo e apoio escolar

50

1.339,80 €

0,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación dixital

50

2.009,70 €

0,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Programa de mediación social e intercultural

50

696,05 €

0,00 €

Concello de Pontevedra

Programa de integración sociocultural

49

669,90 €

0,00 €

Concello de Pontevedra

Programa de competencia oral

49

643,10 €

0,00 €

Concello de Vigo

Programa de mediación intercultural

49

12.795,00 €

0,00 €

Concello de Lalín

Programa de formación preparación ESO

49

1.607,76 €

0,00 €

Concello de Lalín

Programa de formación en competencias clave

49

1.205,82 €

0,00 €

Concello de Verín

Programa de mediación social e intercultural

47

3.050,33 €

0,00 €

Concello de Verín

Programa de itinerarios de inclusión básica

46

9.095,33 €

0,00 €

Concello de Castro de Rei

Programa de inclusión social poboación inmigrante particip. social

45

2.197,27 €

0,00 €

Concello de Noia

Programa de asesoramento xurídico especializado en materia de estranxeiría

45

3.445,20 €

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Programa de inclusión básica (2)

43

6.890,40 €

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Programa de inclusión residencial

43

2.756,16 €

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Programa de mediación social e intercultural

43

4.913,28 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de formación dixital poboación inmigrante (grupo 2)

43

535,92 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de alfabetización en las linguas oficiais de Galicia II

43

2.679,60 €

0,00 €

Concello de Viveiro

Programa de alfabetización de las linguas oficiais de Galicia I

43

2.679,60 €

0,00 €

Concello de Castro de Rei

Programa de inclusión social da poboación inmigrante

43

3.445,20 €

0,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Programa de formación en competencias clave

43

1.045,04 €

0,00 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de mediación intercultural en Vilagarcía de Arousa

42

3.275,52 €

0,00 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa de servizo asesoramento xurídico estranxeiría Vilagarcía Arousa

42

2.296,80 €

0,00 €

Concello de Negreira

Programa de curso de castelá: nivel iniciación e alfabetización

42

4.019,40 €

0,00 €

Concello do Carballiño

Programa de inclusión social da poboación migrante do concello do Carballiño

41

1.929,31 €

0,00 €

Concello de Porto do Son

Programa de asesoramento legal para inmigrantes

41

3.215,52 €

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Asesoramento legal trámites estranxeiría

40

4.134,24 €

0,00 €

Concello de Negreira

Programa de formación dixital

40

1.339,80 €

0,00 €

Concello de Negreira

Programa de formación dixital

40

1.339,80 €

0,00 €

Concello de Ribeira

Programa de mediación intercultural e social

40

1.023,60 €

0,00 €

Concello de Negreira

Programa de itinerario de transición ao emprego para persoas inmigrantes de Negreira

38

6.752,59 €

0,00 €

Concello de Chantada

Programa de mediación intercultural

37

4.094,40 €

0,00 €

Concello de Arteixo

Programa de formación en competencias clave poboac. inmigrante (grupo 2º)

36

3.644,26 €

0,00 €

Concello de Santa Comba

Programa de mediación social intercultural

35

1.965,31 €

0,00 €

Concello de Santa Comba

Programa de asesoramento técnico para inmigrantes

35

3.537,07 €

0,00 €

Concello de Noia

Programa de mediación intercultural en Noia

35

3.070,80 €

0,00 €

Concello de Castro de Rei

Programa de inclusión social da poboación inmigrante mediación social

33

4.094,40 €

0,00 €

Concello de Chantada

Programa de asesoramento xurídico

33

3.445,20 €

0,00 €

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión sociolaboral básica a inmigrantes

32

2.526,48 €

0,00 €

Concello de Ribadavia

Programa de apoio a inclusión residencial

32

2.296,80 €

0,00 €

Concello de Tomiño

Programa dirixido a inclusión social da poboación inmigrante no concello de Tomiño

32

2.158,99 €

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Programa de reforzo socioeducativo

30

1.607,76 €

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Programa de formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida

30

401,94 €

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Programa de alfabetización en las linguas oficiais de Galicia

30

401,94 €

0,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de mediación intercultural

29

4.094,40 €

0,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de asesoramento xurídico especializado en materia de estranxeiría

29

3.445,20 €

0,00 €

Concello de Becerreá

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

28

2.893,97 €

0,00 €

Concello de Becerreá

Programa de mediación intercultural

27

4.094,40 €

0,00 €

Concello da Laracha

Programa de espazo de socialización e expresión cultural Exprésa-T

27

803,88 €

0,00 €

Concello da Laracha

Programa de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

27

2.143,68 €

0,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de transición ao emprego para persoas inmigrantes

26

9.646,56 €

0,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

Programa de formación adaptada: cursos de formación dixital

26

2.572,42 €

0,00 €

Concello de Vilalba

Programa de asesoramento profesional estranxeiría

estranxeiría

3.031,78 €

0,00 €

Concello de Guitiriz

Programa de mediación social e/ou intercultural

25

2.661,36 €

0,00 €

Concello de Guitiriz

Programa de asesoramento técnico profesional nos trámites de estranxeiría

25

2.181,96 €

0,00 €

Concello de Ribadavia

Programa de inclusión e transición ao emprego de inmigrantes

25

3.885,42 €

0,00 €

Concello de Ribadavia

Programa de asesoramento técnico en trámites de estranxeiría

25

1.722,60 €

0,00 €

Concello de Becerreá

Programa de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

24

1.722,60 €

0,00 €

Concello de Narón

Programa de inclusión social poboación inmigrante mediación social

21

2.456,64 €

0,00 €

Concello de Narón

Programa de inclusión social poboación inmigrante asesoramento técnico

21

2.756,16 €

0,00 €

Concello de Boiro

Programa de asesoramento técnico xurídico en estranxeiría

21

689,04 €

0,00 €

Concello de Boiro

Programa de mediación intercultural

18

614,16 €

0,00 €

Concello de Becerreá

Programa de reforzo educativo para menores

13

2.893,97 €

0,00 €

ANEXO III

Terceiro. A denegación das solicitudes de subvención das seguintes actuacións polas razóns indicadas.

NIF

Entidade

Actuación

Motivo da denegación

P1507800I

Concello de Santa Comba

Programa de reforzo educativo para menores

Non cumprir o requisito previsto no artigo 3.c) da convocatoria por dispoñer o concello do Consorcio Galego de Servizos Sociais para desenvolver o programa

P2706800F

Concello de Burela

Programa de reforzo socioeducativo para menores en risco de exclusión social

Non cumprir o requisito previsto no artigo 3.c) da convocatoria por dispoñer o concello do Consorcio Galego de Servizos Sociais para desenvolver o programa

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de apoio á inclusión básica

Non cumprir o requisito previsto no artigo 3.c) da convocatoria por dispoñer o concello do Consorcio Galego de Servizos Sociais para desenvolver o programa

P1500500B

Concello de Arteixo

Programa de inclusión e transición ao emprego

Non cumprir o requisito previsto no artigo 3.c) da convocatoria por dispoñer o concello do Consorcio Galego de Servizos Sociais para desenvolver o programa

P1500500B

Concello de Arteixo

Prestación de reforzo educativo para persoas en risco de exclusión social

Non cumprir o requisito previsto no artigo 3.c) da convocatoria por dispoñer o concello do Consorcio Galego de Servizos Sociais para desenvolver o programa