Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Mércores, 22 de decembro de 2021 Páx. 63382

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2021 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Enxeñaría Informática.

A Universidade de Santiago de Compostela presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos verificado desta titulación de grao. A dita solicitude presentouse ao abeiro do artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e do artigo 15 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo cal se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obtido informe favorable da Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), con data do 14 de maio de 2021, este reitorado, ao abeiro do artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Informática pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2021

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Enxeñaría Informatica
pola Universidade de Santiago de Compostela (mod. 2021)

Código RUCT: 2501112.

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

132

Optativas

27

Prácticas externas obrigatorias

9

Traballo fin de grao

12

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro

Disciplinas vinculadas

ECTS

Carac.

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Fundamentos de matemáticas

6

FB

Álxebra

6

FB

Matemática discreta

6

FB

Estatística

6

FB

Física

Fundamentos tecnolóxicos e físicos da informática

6

FB

Informática

Sistemas dixitais

6

FB

Programación I

6

FB

Fundamentos de computadores

6

FB

Programación II

6

FB

Empresa

Xestión financeira de empresas

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Materias básicas

Álxebra

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Fundamentos de computadores

Formación básica

6

Fundamentos de matemáticas

Formación básica

6

Fundamentos tecnolóxicos e físicos da informática

Formación básica

6

Matemática discreta

Formación básica

6

Programación I

Formación básica

6

Programación II

Formación básica

6

Sistemas dixitais

Formación básica

6

Xestión financeira de empresas

Formación básica

6

Materias obrigatorias

Administración de sistemas e redes

Obrigatorio

6

Algoritmos e estruturas de datos

Obrigatorio

6

Arquitectura de computadores

Obrigatorio

4,5

Bases de datos I

Obrigatorio

6

Bases de datos II

Obrigatorio

4,5

Cálculo e análise numérica

Obrigatorio

6

Ciberseguridade

Obrigatorio

4,5

Compiladores e intérpretes

Obrigatorio

4,5

Computación distribuída

Obrigatorio

6

Computación gráfica

Obrigatorio

4,5

Desenvolvemento de aplicacións web

Obrigatorio

6

Deseño de software

Obrigatorio

6

Enxeñaría de computadores

Obrigatorio

6

Enxeñaría do software

Obrigatorio

12

Intelixencia artificial

Obrigatorio

6

Interacción persoa-ordenador

Obrigatorio

6

Programación orientada a obxectos

Obrigatorio

6

Redes

Obrigatorio

6

Seguridade da información

Obrigatorio

4,5

Sistemas operativos I

Obrigatorio

6

Sistemas operativos II

Obrigatorio

4,5

Teoría de autómatas e linguaxes formais

Obrigatorio

6

Xestión de proxectos informáticos

Obrigatorio

4,5

Materias optativas

Almacéns e minaría de datos

Optativo

4,5

Aprendizaxe automática

Optativo

4,5

Calidade dos sistemas de información

Optativo

4,5

Computación na nube

Optativo

4,5

Computación ubicua

Optativo

4,5

Coñecemento e razoamento automático

Optativo

4,5

Deseño e administración de redes

Optativo

4,5

Enxeñaría de servizos

Optativo

4,5

Fundamentos de sistemas paralelos

Optativo

4,5

Modelos e técnicas de optimización

Optativo

4,5

Programación de arquitecturas emerxentes

Optativo

4,5

Sistemas intelixentes

Optativo

4,5

Visualización avanzada

Optativo

4,5

Xestión de información non estruturada

Optativo

4,5

Prácticas externas e traballo fin de grao

Prácticas externas

Obrigatorio

9

Traballo fin de grao

Obrigatorio

12

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Fundamentos de matemáticas

Formación básica

6

Álxebra

Formación básica

6

Matemática discreta

Formación básica

6

Sistemas dixitais

Formación básica

6

Programación I

Formación básica

6

Fundamentos tecnolóxicos e físicos da informática

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Fundamentos de computadores

Formación básica

6

Programación II

Formación básica

6

Cálculo e análise numérica

Obrigatorio

6

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Xestión financeira de empresas

Formación básica

6

Bases de datos I

Obrigatorio

6

Algoritmos e estruturas de datos

Obrigatorio

6

Sistemas operativos I

Obrigatorio

6

Redes

Obrigatorio

6

Programación orientada a obxectos

Obrigatorio

6

Bases de datos II

Obrigatorio

4,5

Sistemas operativos II

Obrigatorio

4,5

Arquitectura de computadores

Obrigatorio

4,5

Computación gráfica

Obrigatorio

4,5

Deseño de software

Obrigatorio

6

Terceiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Teoría de autómatas e linguaxes formais

Obrigatorio

6

Administración de sistemas e redes

Obrigatorio

6

Desenvolvemento de aplicacións web

Obrigatorio

6

Xestión de proxectos informáticos

Obrigatorio

4,5

Enxeñaría do software

Obrigatorio

12

Computación distribuída

Obrigatorio

6

Compiladores e intérpretes

Obrigatorio

4,5

Intelixencia artificial

Obrigatorio

6

Seguridade da información

Obrigatorio

4,5

Ciberseguridade

Obrigatorio

4,5

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Interacción persoa-ordenador

Obrigatorio

6

Enxeñaría de computadores

Obrigatorio

6

Traballo fin de grao

Obrigatorio

12

Prácticas externas

Obrigatorio

9

Optativas

Optativo

27

Optativas de cuarto curso

Fundamentos de sistemas paralelos

Optativo

4,5

Visualización avanzada

Optativo

4,5

Calidade dos sistemas de información

Optativo

4,5

Almacéns e minaría de datos

Optativo

4,5

Coñecemento e razoamento automático

Optativo

4,5

Sistemas intelixentes

Optativo

4,5

Deseño e administración de redes

Optativo

4,5

Enxeñaría de servizos

Optativo

4,5

Computación na nube

Optativo

4,5

Computación ubicua

Optativo

4,5

Programación de arquitecturas emerxentes

Optativo

4,5

Xestión de información non estruturada

Optativo

4,5

Modelos e técnicas de optimización

Optativo

4,5

Aprendizaxe automática

Optativo

4,5