Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 23 de decembro de 2021 Páx. 63655

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico dos Cotos, situado no concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: Tiraventos, S.L.

Denominación do proxecto: parque eólico dos Cotos.

Concellos afectados: Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Potencia que se vai instalar: 30 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 6.

Produción neta anual estimada: 120.459 (MWh/ano).

Orzamento total (execución material): 20.888.394,55 €.

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértices

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

1

539.389,00

4.702.283,00

2

539.418,00

4.702.502,00

3

540.524,90

4.703.133,60

4

541.402,00

4.702.256,50

5

541.204,00

4.702.070,00

6

540.969,00

4.701.709,00

7

541.140,00

4.701.610,00

8

541.349,00

4.701.610,00

9

541.454,00

4.701.771,00

10

541.522,00

4.701.799,00

11

541.944,00

4.701.653,00

12

542.379,50

4.701.239,10

13

542.815,00

4.700.235,00

14

542.257,00

4.699.050,00

15

542.177,00

4.699.050,00

16

540.846,50

4.699.589,50

17

540.654,70

4.699.948,70

18

541.361,00

4.701.296,00

19

541.320,00

4.701.592,00

20

541.189,00

4.701.557,00

21

540.996,00

4.701.613,00

22

540.877,00

4.701.700,00

23

540.898,00

4.701.826,00

24

539.771,00

4.702.054,00

25

539.559,00

4.701.967,00

Coordenadas dos aeroxeradores:

Aeroxerador

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

1

539.619,00

4.702.357,00

2

540.471,00

4.702.830,00

3

540.904,00

4.699.910,00

4

541.785,00

4.700.604,00

5

542.110,00

4.699.294,00

6

542.471,00

4.700.033,00

Coordenadas da Subestación:

Envolvente

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

A

542.002,50

4.700.300,70

B

542.020,30

4.700.333,50

C

542.060,40

4.700.311,70

D

542.042,60

4.700.278,90

Características técnicas recollidas no proxecto:

– Seis (6) aeroxeradores modelo Vestas V150 de 5.000 kW de potencia nominal unitaria, de 125 m de altura de buxeiro e 150 m de diámetro de rotor.

– Seis (6) centros de transformación de potencia aparente 7.000 kVA e tensión 0,720/30 kV, localizados no interior dos aeroxeradores.

– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por tres (3) circuítos con cables RHZ1 H-16 18/30 kV 1×Al de 150 e 240 mm2 segundo o tramo, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación. A mesma gabia incluirá cablaxe de terra de Cu de 50 mm².

– Subestación de transformación 30/66 kV e centro de mando e control.

A subestación estará composta das seguintes posicións: tres (3) posicións de liña para os circuítos do parque; unha (1) posición de interruptor automático; unha (1) posición de transformador de servizos auxiliares; unha (1) medida de facturación e proteccións; unha (1) posición de liña para a saída ao transformador de potencia; un (1) transformador de servizos auxiliares 30/0,4 kV de 50 kV; un (1) transformador de potencia 30/66 kV de 45 MVA e un módulo híbrido tipo PASS (GIS) de 66 kV con saída a liña de evacuación.

Así mesmo, para realizar as funcións de control, mando e protección da instalación montaranse os seguintes cadros: servizos auxiliares, baterías de corrente continua de 125 Vcc, proteccións eléctricas e sistema de control e SCADA.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Declaración da tramitación de urxencia: de acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresarias en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 21 de outubro de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 25 de outubro de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e relación de bens e dereitos afectados, a cal figura no anexo que se insire a esta resolución.

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións, no prazo de quince (15) días, contados a partir da última publicación desta resolución.

Atendendo ás medidas preventivas fronte ao coronavirus COVID-19, a consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 39.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias do Concello de Cerdedo-Cotobade (praza do Concello, 1, 36130 Cerdedo-Cotobade, Pontevedra).

Pontevedra, 15 de decembro de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados

Ref. catastral

Polígono

Parcela

Propietario

Pleno dominio

Serv. de paso

(vía e gabia)

Serv. voo

Serv. temporal

Serv. de paso (gabia)

Pleno dominio subest.

Uso principal

Cultivo

Lugar

36012A04000859

40

859

Monte veciñal de Carballedo

-

-

3.432,06

-

-

-

Agrario

MT Matogueira

Monte Castelo

36012A04100062

41

62

Monte veciñal de Carballedo

6.706,16

-

17.673,55

11.383,62

-

-

Agrario

EU Eucaliptus/MT Matogueira

Monte Castelo

36012A04100774

41

774

Monte veciñal de Rebordelo

-

-

18.588,67

-

-

-

Agrario

MT Matogueira/EU Eucaliptus

Lg. Lagoas (As)-Rebordelo

36012A04100776

41

776

Descoñecido

-

-

1.317,49

-

-

-

Agrario

MT Matogueira

Porteliña

36012A04100777

41

777

Monte veciñal de Carballedo

5.432,32

-

6.990,25

9.858,98

-

-

Agrario

EU Eucaliptus/MT Matogueira

Monte Castelo

36012A04100782

41

782

Monte veciñal de Viascon

-

-

-

2.198,22

-

-

Agrario

MT Matogueira

Porteliña

36012A04100786

41

786

Descoñecido

-

-

2,68

-

-

-

Agrario

MT Matogueira

Porteliña

36012A05400090

54

90

Monte veciñal de Rebordelo

2.618,06

-

15.180,84

9.327,62

1.416,10

-

Agrario

MT Matogueira/MM Piñeiral madeirable/E- Pastos

Lg. Martices (Os)-Rebordelo

36012A05400771

54

771

Monte veciñal de Loureiro

2.783,58

-

1.164,49

3.045,97

582,30

-

Agrario

MT Matogueira/E- Pastos

Cornas

36012A05500239

55

239

Monte veciñal de Borela

7.334,87

-

7.303,78

12.122,41

-

-

Agrario

MT Matogueira/EU Eucaliptus

Lg. Pazos-Borela, Siltalto

36012A05500267

55

267

Monte veciñal de Rebordelo

8.220,82

-

34.770,74

12.469,05

-

-

Agrario

EU Eucaliptus/MM Piñeiral madeirable

Pb Quinteiro Riba-Rebordelo, Coto do Facho

36012A05600446

56

446

Monte veciñal de Borela

-

-

2.266,10

-

-

-

Agrario

MT Matogueira

Lg.Graña (A)-Borela, Monte de Pena Gadeira

36012A05601165

56

1165

Monte veciñal de Rebordelo

-

-

317,37

-

-

-

Agrario

MT Matogueira

Pena Gadeira

36012A05700030

57

30

Monte veciñal de Borela

1.602,03

-

-

8.984,83

-

-

Agrario

MT Matogueira

Freixa

36012A05700249

57

249

Monte veciñal de Rebordelo

6.063,50

4.441,32

8.894,77

2.563,72

-

861,50

Agrario

MT Matogueira

Freixa

36012A05700250

57

250

Monte veciñal de Loureiro

-

-

511,04

-

-

-

Agrario

MT Matogueira

Freixa

36012A05700251

57

251

Monte veciñal de Augasantas

890,61

-

-

-

-

-

Agrario

EU Eucaliptus

Freixa

36012B51401907

514

1907

Descoñecido

-

-

391,62

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Cancela

36012B51401908

514

1908

Luis Félix

-

-

306,75

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Cancela

36012B51401909

514

1909

José Bernárdez Martínez

-

-

714,74

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable/PD Prados ou pradeiras

Cancela

36012B51401910

514

1910

Dolores Piñon

-

-

329,25

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable/PD Prados ou pradeiras

Lg. Pozo Negro (O)-Rebordelo, Coba

36012B51401911

514

1911

José Vicente Garcia Nogueira

-

-

980,34

-

-

-

Solo sen edif.

PD Prados ou pradeiras

Lg. Pozo Negro (O)-Rebordelo, Coba

36012B51401919

514

1919

Hrdos. de Aurita Touriño

-

-

41,61

-

-

-

Agrario

PD Prados ou pradeiras

Lg. Quinteiro Baixo-Rebordelo, Cancela

36012B51401962

514

1962

Igrexia católica

-

-

59,98

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Pb Quinteiro Riba-Rebordelo

36012B51401986

514

1986

Delmiro Morgado

-

-

75,94

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401987

514

1987

Descoñecido

-

-

910,71

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401988

514

1988

Descoñecido

-

-

1.413,25

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401989

514

1989

Descoñecido

-

-

13,82

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401990

514

1990

Antonio Ogando

-

-

422,51

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401991

514

1991

Antonio Vidal

-

-

158,93

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Fentales

36012B51401992

514

1992

Descoñecido

-

-

101,49

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401993

514

1993

Descoñecido

-

-

85,55

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401994

514

1994

Francisco Morgade

-

-

889,16

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Abeleira

36012B51401995

514

1995

Miguel Morgade

-

-

282,78

-

-

-

Agrario

PD Prados ou pradeiras

Finca Diestro

36012B51401996

514

1996

Descoñecido

-

-

150,47

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51401997

514

1997

José Míguel Estévez

-

-

349,05

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Finca Diestro

36012B51402000

514

2000

Aurora Rodríguez Pousada

-

-

302,28

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Cancela

36012B51402001

514

2001

Consuelo Ogando Vidal

-

-

889,26

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Arriba da Pedra

36012B51411918

514

1918

Consuelo Ogando Vidal

-

-

-

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Carballinos

36012B51421916

514

1916

Descoñecido

-

-

49,69

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Carballinos

36012B51421918

514

1918

Descoñecido

-

-

239,35

-

-

-

Agrario

MM Piñeiral madeirable

Lg. Quinteiro Baixo-Rebordelo, Carballinos

36012B51602140

516

2140

Descoñecido

-

-

211,89

-

-

-

Solo sen edif.

PD Prados ou pradeiras

Pb Quinteiro Riba-Rebordelo, Salgueiro

36012B51602141

516

2141

Descoñecido

-

-

85,83

-

-

-

Solo sen edif.

MM Piñeiral madeirable

Lg. Salgueiro (O)-Rebordelo, Salgueiro

36012B51602142

516

2142

Descoñecido

-

-

0,93

-

-

-

Solo sen edif.

MM Piñeiral madeirable

Pb Quinteiro Riba-Rebordelo, Salgueiro

36012B51605036

516

5036

Descoñecido

-

-

175,73

-

-

-

Solo sen edif.

MM Piñeiral madeirable

Pb Quinteiro Riba-Rebordelo, Quinteiro de Arriba