Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Martes, 28 de decembro de 2021 Páx. 64271

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos.

Ao estaren vacantes diversos postos de traballo desta universidade, esta xerencia, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio) e modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro (DOG do 17 de outubro), e da delegación de competencias operada pola Resolución reitoral do 14 de xaneiro de 2020 en relación co artigo 20 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, de acordo co que dispón o artigo 79 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, o artigo 90 e seguintes da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, o Decreto 93/1991, da Xunta de Galicia, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo), modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro (DOG do 18 de novembro), o Real decreto 364/1995, do 10 de marzo (BOE do 10 de abril), que aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado, a Resolución da Universidade da Coruña, do 4 de novembro de 2021, pola que se fai pública a relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos (DOG do 15 de novembro), e despois de consultar a Xunta de Persoal Funcionario de Administración e Servizos,

RESOLVE:

Publicar a convocatoria do concurso para cubrir os postos que se relacionan no anexo I desta resolución, así como os que resultaren vacantes no seu proceso de cobertura, conforme as seguintes:

Bases

Primeira. Requisitos e condicións de participación

Poderán participar neste concurso todos/as os/as funcionarios/as de carreira das escalas de administración e servizos da Universidade da Coruña, calquera que for a súa situación administrativa, agás os suspensos en firme, así como os que pertenzan aos distintos corpos ou escalas de calquera das administracións públicas que estean, na data desta convocatoria prestando os seus servizos nesta universidade como funcionario/a de carreira, sempre que reúnan, na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes de participación, as condicións e os requisitos exixidos nesta convocatoria, así como o establecido no artigo 9.2 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo: «os funcionarios deberán permanecer en cada posto de traballo de destino definitivo un mínimo de dous anos para poderen participar nos concursos de provisión a non ser por supresión do posto».

Despois de transcorrer o período de presentación de instancias, as solicitudes formuladas serán vinculantes para a persoa peticionaria e os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que se obtivese outro destino por medio de convocatoria pública antes de finalizar o prazo de toma de posesión.

Segunda. Postos de traballo

Os postos de traballo son os que se detallan no anexo I, e será necesario para poder optar a calquera deles pertencer ao grupo e ao corpo ou escala-subescala que se sinala nese anexo, así como reunir os requisitos específicos que se sinalan nel e na vixente relación de postos de traballo de persoal funcionario de administración e servizos da Universidade da Coruña, coas excepcións feitas na base primeira.

Así mesmo, os funcionarios que o desexaren poderán solicitar os postos que, a resultas, poidan quedar vacantes durante o proceso de cobertura.

Terceira. Valoración de méritos

A valoración dos méritos das persoas aspirantes para a adxudicación dos postos de traballo que soliciten será como a seguir se indica.

1. Méritos xerais.

A puntuación máxima dos méritos xerais: 100 puntos.

1.1. Grao persoal consolidado.

Puntuación máxima desta epígrafe: 15 puntos.

A valoración do grao persoal consolidado efectuarase segundo os seguintes criterios:

Grao consolidado

Máximo: 15

30

15

29

14,5

28

14

27

13,5

26

13

25

12,5

24

12

23

11,5

22

11

21

10,5

20

10

19

9,5

18

9

17

8,5

16

8

15

7,5

14

7

13

6,5

12

6

1.2. Valoración do traballo desenvolvido.

Puntuación máxima desta epígrafe: 25 puntos.

A valoración do traballo desenvolvido na UDC efectuarase segundo os seguintes criterios:

Valorarase o traballo desenvolvido en postos actualmente catalogados como de funcionario que se ocupen con carácter definitivo ou en adscrición provisional, e pertencentes á mesma escala-subescala (administración xeral, bibliotecas, escala técnica).

No caso de ocupar unha praza en comisión de servizos, este tempo valorarase como prestado no último posto que se ocupou con carácter definitivo ou con adscrición provisional.

Para a valoración do traballo desenvolvido na UDC, tomarase a puntuación fixada por ano para cada posto na táboa que a seguir se relaciona. Os períodos inferiores ao ano ratearanse por meses.

Escala de administración xeral

Letrado/a asesor/a

2,45

Vicexerenta/e

2,375

Xefa/e de servizo

2,3

Xefa/e de sección

1,85

Administrador/a

1,775

Secretaria/o do reitor, Consello Social

1,325

Xefa/e de negociado

1,175

Secretaria/o do secretario xeral, vicerreitor, xerente

Secretaria/o de decanato/dirección

0,875

Secretaria/o de instituto universitario

0,8

Secretaria/o administrativa/o

0,725

Posto base ORI

0,650

Posto base

0,5

Xefe de grupo

0,5

Escala de bibliotecas

Xefe/a de servizo

2,3

Xefe/a de sección

1,85

Director/a de biblioteca

1,775

Bibliotecario/técnico de arquivo

1,175

Auxiliar técnico/a de biblioteca

0,8

Escala técnica

Técnico superior/medio-Xefe de servizo

1,850

Técnico superior-Coordinador de área de informática

Técnico superior-Coordinador de área de deportes

Secretario técnico

1,775

Técnico superior en asesoramento científico

Técnico en fomento da innovación

Técnico en relacións internacionais

Técnico superior

1,700

Técnico grao medio informático

1,325

Técnico grao medio

1,175

Técnico especialista en distribución de correos

Técnico especialista

0,875

Conserxe

0,500

Especialista de laboratorio

0,350

Condutor

Mariñeiro especialista

Especialista correos

Socorrista

Especialista de oficios

Telefonista

0,275

Vixilante

0,200

Auxiliar de servizos

Neste punto, considerarase servizos prestados na UDC o traballo desenvolvido na Universidade de Santiago de Compostela con anterioridade á entrada en vigor do Decreto 3/1990, do 11 de xaneiro, de segregación de centros e servizos da Universidade de Santiago de Compostela con todos os seus medios materiais e humanos e da súa integración nas novas universidades da Coruña e Vigo (DOG do 24 de xaneiro).

O traballo desenvolvido noutras administracións valorarase segundo a puntuación que se corresponda cos postos que figuran na táboa, segundo o seu nivel de complemento de destino e específico, de acordo cos niveis de complemento de destino e específico acreditados na certificación de servizos prestados, ou a proporción que corresponda. A diferenza por cada nivel será de 0,075, tanto de complemento de destino como de específico, no caso de non existir ese nivel na UDC. En caso de que non se poida certificar o nivel de complemento específico, asimilarase ao complemento de destino.

Asegurarase, como mínimo, que a puntuación será a que corresponda ao posto de nivel inferior en que se pode prestar servizos nesta universidade dentro de cada grupo funcionarial da RPT vixente.

1.3. Antigüidade.

Os servizos prestados na Administración pública, en que se inclúen os servizos previos recoñecidos que se prestasen con anterioridade á condición de funcionario de carreira, valoraranse por cada ano completo (ou fracción 1/12 por mes completo), ata un máximo de 20 puntos, do seguinte xeito:

– Servizos prestados noutras administracións: 0,667 puntos por ano completo de servizo.

– Servizos prestados no Sistema universitario de Galicia: 0,667 punto por ano completo de servizo.

Neste punto considerarase servizos prestados no Sistema universitario de Galicia o tempo traballado en centros adscritos de natureza xurídico-pública con anterioridade á súa integración e de acordo coas normas da dita integración.

Ao abeiro do disposto no Real decreto 255/2006, polo que se modifican o Real decreto 364/1995 e o Real decreto 365/1995, engadirase á puntuación obtida por antigüidade (por riba dos 20 puntos) e só se terá en conta para postos de igual ou inferior nivel ao do posto que ocupa no momento do concurso con carácter definitivo ou en adscrición provisional, e que se poderá obter polos seguintes supostos:

a) 1,25 puntos no caso de que o destino previo do cónxuxe funcionario, obtido mediante convocatoria pública, se localice no municipio en que radique o posto ou os postos de traballo solicitados, sempre que se acceda desde un municipio distinto.

b) 1,25 puntos no caso de acreditar o coidado de fillos, tanto cando foren por natureza como por adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo, ata que o fillo cumpra doce anos, sempre que a persoa interesada acredite fidedignamente que o posto solicitado permite unha mellor atención do menor.

c) 1,25 puntos no caso de acreditar o coidado dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, sempre que, por razóns de idade, de accidente, de enfermidade ou de discapacidade non se poida valer por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída, sempre que se acceda desde un municipio distinto e sempre que a persoa interesada acredite que o posto que se solicita permite unha mellor atención do familiar. A valoración deste suposto será incompatible coa concedida polo coidado de fillos.

1.4. Formación.

1.4.1. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

A puntuación máxima será de 15 puntos.

Nesta subepígrafe serán valorados os cursos, impartidos e/ou recibidos, de formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo. Non se avaliará a formación no DEA se se posúe a titulación de doutor.

– Cursos de aptitude: 0,075 puntos por hora.

– Cursos de asistencia: 0,05 puntos por hora.

– Actividades formativas en que non conste o número de horas: computarase unha hora por día da actividade.

Os cursos impartidos avaliaranse como un curso de aptitude polo número de horas dunha edición.

As estadías noutras universidades, convocadas para o PAS, de duración igual ou superior a 5 días, valoraranse como 20 horas de asistencia a unha acción formativa, e entenderanse incluídas nesta epígrafe exclusivamente as convocadas para o persoal de administración e servizos.

A formación que teña unha antigüidade de máis de 10 anos na data en que finalice o prazo de presentación de instancias non poderá superar un máximo de 10 puntos.

1.4.1.1. Valoraranse os cursos organizados pola UDC, os recibidos na EGAP, no INAP, servizos de prevención e mutuas ou noutros centros oficiais de calquera Administración pública, así como os homologados pola EGAP e os impartidos por organizacións sindicais e empresariais dentro dos programas de formación continua e outros organismos públicos. Igualmente, para os postos reservados ás escalas de arquivos, bibliotecas e museos, valoraranse os cursos específicos organizados por entidades profesionais, membros da Federación Española de Sociedades de Arquivística, Biblioteconomía, Documentación e Museística.

1.4.1.2. Os títulos propios, o DEA e a suficiencia investigadora valoraranse como os cursos recollidos no punto 1.4.1.1.

1.4.1.3. Non se valorarán cursos académicos completos nin por materias de forma illada.

1.4.1.4. Non serán obxecto de valoración os cursos preparatorios ou integrantes de procesos selectivos que sexan organizados por calquera Administración.

1.4.2. Titulación académica.

A puntuación máxima desta epígrafe: 5 puntos.

Titulacións

Máximo: 5

Doutor

5

Mestrado oficial

1º = 0,5 adicional á titulación de acceso

(2º e sucesivos: 10 % do primeiro)

Licenciado/Grao

4

Diplomatura

3

Ciclo superior de FP

2,5

Bacharelato

2

Ciclo medio de FP

Graduado escolar

1

Segundas e sucesivas titulacións universitarias

10 % do valor da 1ª equivalente no nivel de estudos

As equivalencias de titulacións serán as establecidas polo Ministerio e a persoa interesada deberá citar a disposición e o BOE en que se establece.

Non se lles dará a consideración de 2as titulacións ás que constitúan unha especialidade por itinerario da titulación ou as titulacións adaptadas ao EEES (graos) a que se acceda a través dun curso ponte (ou similar).

No suposto de posuír dúas titulacións, cando se accede ao segundo ciclo dunha titulación mediante a superación do primeiro ciclo doutra só se terá en conta a de nivel superior.

1.4.3. Coñecemento da lingua galega.

A puntuación máxima desta epígrafe: 5 puntos.

Valoraranse os cursos segundo o recollido na Orde do 16 de xullo de 2007 (DOG do 30 de xullo) modificada pola Orde do 13 de xuño de 2011 (DOG do 24 de xuño) pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), así como as equivalencias que esta última orde dispón no artigo 5:

Galego

Máximo: 5

Linguaxe administrativa, nivel superior, ou Celga 5

5

Linguaxe administrativa, nivel medio

3,3

Celga 4

1,6

Celga 3

0,8

1.4.4. Coñecemento de idiomas.

A puntuación máxima desta epígrafe: 2,5 puntos.

O coñecemento de idiomas valorarase seguindo os niveis de competencias lingüísticas establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia das linguas (MECRL), segundo a táboa de equivalencias contida no anexo IV.

Para os efectos de valoración do nivel de competencias lingüísticas, teranse en conta tamén as previsións e equivalencias dos diferentes títulos obtidos nas escolas oficiais de idiomas regulados no Real decreto 1629/2006, do 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como no Decreto 191/2007 da Comunidade Autónoma de Galicia, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio, e o Decreto 239/2008 da Comunidade Autónoma de Galicia, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo de nivel avanzado.

Nivel

Máximo: 2,5

C2

2,25

C1

1,75

B2

1,25

B1

0,75

A2

0,25

A1

0,1

1.5. Grupo do corpo ou escala de pertenza.

A puntuación máxima desta epígrafe: 12,5 puntos.

Polo grupo a que pertence o funcionario e desde o cal participa no concurso concederanse os seguintes puntos:

Subgrupo

Máximo: 12,5

A1

12,5

A2

9,375

C1

6,25

C2

3,125

E (AP)

1

2. Méritos específicos.

A puntuación máxima dos méritos específicos: 80 puntos.

2.1. Para participar no concurso de méritos específicos regulados neste punto é requisito necesario unha antigüidade mínima de tres anos como persoal funcionario de carreira. Esta fase está dirixida á comprobación e á valoración dos méritos específicos das persoas aspirantes a postos que figuran no anexo I como POSTOS CONVOCADOS CONCURSO ESPECÍFICO. Efectuarase da seguinte forma:

2.2. Proba de carácter práctico (artigo 91.5 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

Elaboración dun proxecto, exposición e defensa. Puntuación total: 80 puntos.

Os solicitantes deberán elaborar unha memoria na cal se evidencie o coñecemento da área a que concursa, cunha análise das tarefas do posto e os requisitos, condicións e medios necesarios para desempeñalo, así como unha proposta organizativa do posto e área en que se encadra, que conteña os obxectivos que se van desenvolver nos próximos dous anos e coa descrición de, polo menos, dúas accións para cada obxectivo marcado.

Para os efectos do anterior, os solicitantes deberán presentar por escrito e defender oralmente este proxecto, nun acto público, e ante a Comisión para o posto a que se concurse.

Con ese fin presentarase o proxecto no prazo de solicitude da convocatoria do concurso, nun sobre branco, tamaño 36 cm × 26 cm, pechado e sen ningún tipo de identificación, no cal apareza só o enderezo da Universidade da Coruña. Deberá ter unha extensión máxima de 20 páxinas, en tamaño A4 a espazo e medio e cun tipo de letra Times New Roman ou Arial de tamaño 12. Dentro deste sobre incluirase, ademais do proxecto, un segundo sobre branco, tamaño 18,5 cm × 26 cm, pechado e tamén sen identificación, dentro do cal o aspirante indicará os seus datos persoais (nome, apelidos e fotocopia do documento nacional de identidade).

2.3. Valoración do proxecto. Farase en dúas fases:

Fase a). Lectura do proxecto por parte da Comisión Avaliadora. A valoración farase con base nos criterios que previamente estableza e publique a Comisión de Valoración dos méritos específicos. A valoración farase sen coñecer a identidade dos aspirantes e avaliarase cun máximo de 40 puntos, que resultará da media aritmética das puntuacións outorgadas por cada un dos membros da Comisión. Esta puntuación farase pública antes da exposición (fase b). O aspirante deberá obter nesta fase unha puntuación mínima de 15 puntos para conservar a puntuación obtida nesta fase. No caso de non se presentar ou non obter esta puntuación mínima, non poderá realizar a seguinte fase.

Fase b). Exposición pública do proxecto. A valoración farase con base nos criterios que previamente estableza e publique a Comisión de Valoración dos méritos específicos. O tempo máximo de intervención para a defensa e exposición por cada candidato será de 30 minutos. Con posterioridade, terá que atender as preguntas, as aclaracións, os comentarios e as suxestións que puideren formularlle os membros da Comisión. A puntuación será de 40 puntos, como máximo, que resultará da media aritmética das puntuacións outorgadas por cada un dos membros da Comisión, unha vez escoitada a exposición e concluído o diálogo coa persoa aspirante. O aspirante deberá obter nesta segunda fase unha puntuación mínima de 15 puntos para conservar a puntuación obtida na primeira fase. No caso de non se presentar ou non obter esta puntuación mínima, non se lle computará a puntuación obtida na fase a) precedente.

O acto será único para todos os aspirantes a un mesmo posto e será público. Deste acto quedará constancia mediante gravación da intervención dos aspirantes. Os aspirantes serán convocados para a exposición e defensa pública pola Universidade da Coruña cunha antelación de, como mínimo, tres (3) días hábiles. Unha vez outorgada a puntuación do proxecto, a Comisión levantará a acta correspondente, que será publicada no prazo máximo dos cinco días seguintes ao da data da exposición e na cal deberán figurar os criterios de valoración aplicados pola Comisión.

A valoración en ambas as fases efectuarase mediante a puntuación obtida coa media aritmética das outorgadas por cada un dos membros da Comisión Avaliadora, desbotando para estes efectos a máxima e a mínima concedidas ou, de ser o caso, unha das que aparezan repetidas como tales. As puntuacións outorgadas, así como a avaliación final, deberanse reflectir nas actas da Comisión que se redactarán para o efecto.

A Comisión de Valoración dos méritos xerais fará pública a valoración correspondente á epígrafe de méritos xerais con posterioridade á valoración dos méritos específicos que realizará a Comisión encargada desta valoración.

Cuarta. Solicitudes

As solicitudes para tomar parte neste concurso e o modelo de currículo axustaranse ao modelo que se publica como anexos II e III desta resolución e deberanse presentar no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña, no Rexistro auxiliar da Zapateira-Elviña, no Rexistro auxiliar de Ferrol ou nas restantes formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

No suposto de que foren varios os postos que se soliciten, a preferencia deles virá establecida pola orde en que aparezan consignados na solicitude.

No caso de que non coincida o número de posto coa denominación deste, prevalecerá o nome do posto.

Poderanse condicionar as peticións de dous funcionarios por razón de convivencia familiar ao feito de obteren, ambos, destinos neste concurso e no mesmo municipio, de tal xeito que, se un deles non obtén destino, quedará anulada tamén a solicitude do outro.

Quinta. Relación de persoas admitidas e excluídas

Unha vez rematado prazo de presentación de solicitudes, o Servizo de Persoal elaborará unha proposta que será trasladada ao xerente, que resolverá declarando a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, onde se indicará a causa de exclusión. Esta relación publicarase na sede electrónica e as persoas excluídas terán un prazo de dez días hábiles para reclamaren en contra da exclusión. Unha vez transcorrido o dito prazo, o xerente ditará a resolución en que se declarará aprobada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas, que será publicada na sede electrónica da Universidade da Coruña.

Sexta. Comisións de valoración

Haberá unha Comisión de Valoración dos méritos específicos e unha Comisión de Valoración dos méritos xerais. A composición destas comisións será publicada na sede electrónica da UDC.

As comisións de valoración terán a categoría primeira das recollidas no Decreto 144/2008, do 26 de xuño, polo que se modifica o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razóns de servizos ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Sétima. Acreditación de méritos

Os requisitos, os méritos e os demais datos deberán ser acreditados, xunto coa solicitude de participación, polas persoas interesadas mediante a presentación dos documentos e dos títulos orixinais, ou de fotocopias compulsadas, e/ou as certificacións das correspondentes unidades de persoal. As certificacións deberán estar referidas á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Os servizos prestados na Administración pública serán acreditados de oficio polo Servizo de Persoal de Administración e Servizos da Universidade da Coruña. No caso de que estes non constaren no expediente da persoa interesada, deberán ser acreditados mediante unha certificación expedida pola xefatura de persoal da Administración onde se prestasen.

Os méritos relativos ao número 1.4 (Formación) poderán ser acreditados de oficio polo Servizo de Persoal de Administración e Servizos da Universidade da Coruña sempre que o interesado declare na súa solicitude ter revisada e actualizada no Portal de persoal a documentación correspondente. O prazo de solicitude de actualización da información relativa á formación rematará no mesmo prazo que o de presentación de solicitudes de participación no concurso de méritos.

A Comisión de Valoración non terá en conta os méritos non acreditados pola persoa interesada ou certificados polo Servizo de PAS.

Non obstante, a Comisión de Valoración poderá requirir das persoas concursantes se o considera oportuno a presentación dos documentos adicionais, as aclaracións e as probas que considere precisas.

Oitava. Resolución do concurso e toma de posesión

A orde de prioridade para a adxudicación dos postos virá dada pola puntuación total que se obteña. No concurso a prazas con méritos específicos, a puntuación total será a suma da puntuación obtida polos méritos xerais e específicos. No caso de empate na puntuación, acudirase para dirimilo á orde de valoración de méritos establecida no artigo 10.1 do Decreto da Xunta de Galicia 93/1991, do 20 de marzo, que aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.

Logo de rematados os traballos de valoración de méritos, a Comisión de Valoración publicará na sede electrónica da UDC as puntuacións que obteñan as persoas aspirantes por cada concepto, así como a proposta provisional de adxudicación dos postos, contra a cal as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de dez días hábiles que se contarán a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Unha vez transcorrido este prazo, a Comisión remitiralle ao xerente a proposta definitiva de adxudicación de postos a favor das persoas solicitantes que obtivesen a maior puntuación e especificará, se for o caso, os postos que quedasen desertos. O xerente ditará e publicará a resolución coa adxudicación definitiva dos postos no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para tomar posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia do funcionario ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia.

Cando o/a adxudicatario/a do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.

O prazo de toma de posesión comezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá efectuar na data que se determine xustificadamente mediante resolución do órgano convocante publicada no Diario Oficial de Galicia. Se implica o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberase computar desde a dita data.

Esta convocatoria e as súas bases vinculan a Administración e os que participen nela.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderase interpoñer un recurso de reposición, ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 16 de decembro de 2021

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 14.1.2020)
Ramón del Valle López
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO I

Postos convocados concurso xeral.

NP

Posto

Área

Unidade

Centro directivo

N. C. destino

C. específico

Provisión

Subgrupo

Escalas

Subescalas

Quenda

Campus

Observacións

141

Auxiliar de servizos

Xerencia

Conserxaría centros non docentes Elviña-A Zapateira

Xerencia

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

M

C

 

147

Auxiliar de servizos

Xerencia

Conserxaría centros non docentes Elviña-A Zapateira

Xerencia

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

M

C

 

656

Auxiliar de servizos

Xerencia

Conserxaría centros non docentes Elviña-A Zapateira

Xerencia

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

M

C

 

660

Auxiliar de servizos

Xerencia

Conserxaría centros non docentes Elviña-A Zapateira

Xerencia

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

137

Auxiliar de servizos

Xerencia

Conserxaría da Reitoría A Maestranza, Riazor e Aula Náutica

Xerencia

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

138

Auxiliar de servizos

Xerencia

Conserxaría da Reitoría A Maestranza, Riazor e Aula Náutica

Xerencia

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

452

Posto base

Vicexerencia de Investigación

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

647

Posto base

Vicexerencia de Investigación

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

191

Posto base

Vicexerencia de Investigación

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Xerencia

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

747

Técnico en proxectos europeos

Vicexerencia de Investigación

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Xerencia

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

I+D

M

C

 

766

Técnico/a I+D

Vicexerencia de Investigación

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Xerencia

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

I+D

M

C

 

78

Xefatura de negociado I

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Control Interno

Xerencia

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

79

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Control Interno

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

107

Xefatura de sección de inventario e patrimonio

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Control Interno

Xerencia

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

109

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Contratación Administrativa

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

112

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Contratación Administrativa

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

114

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Contratación Administrativa

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

36

Especialista de correos

Xerencia

Servizo de Distribución e Transporte

Xerencia

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Correos

M

C

 

157

Posto base

Vicexerencia de Investigación

Servizo de Investigación

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

158

Posto base

Vicexerencia de Investigación

Servizo de Investigación

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

159

Xefatura de sección proxectos e axudas á investigación

Vicexerencia de Investigación

Servizo de Investigación

Xerencia

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

164

Xefatura de negociado IV

Vicexerencia de Investigación

Servizo de Investigación

Xerencia

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

167

Posto base

Vicexerencia de Investigación

Servizo de Investigación

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

96

Posto base

Xerencia

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

760

Técnico/a en prevención de riscos laborais

Xerencia

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Xerencia

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Prevención riscos laborais

M

F

 

87

Posto base

Xerencia

Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

69

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

70

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

72

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

74

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

75

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Xestión Financeira

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

44

Posto base

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Xerencia

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

45

Administrador/a de centros e servizos externos

Vicexerencia de Coordinación

Xerencia

Xerencia

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral/escala técnica

 

M

C

 

401

Posto base

Unidade de Xestión Académica Integrada de Ferrol (UXAI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

404

Posto base

Unidade de Xestión Académica Integrada de Ferrol (UXAI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

499

Posto base

Unidade de Xestión Académica Integrada de Ferrol (UXAI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

500

Posto base

Unidade de Xestión Académica Integrada de Ferrol (UXAI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

518

Posto base

Unidade de Xestión Académica Integrada de Ferrol (UXAI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

519

Posto base

Unidade de Xestión Académica Integrada de Ferrol (UXAI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

408

Xefatura de negociado de asuntos económicos II

Unidade de Xestión Económica Integrada de Ferrol (UXEI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

F

 

521

Posto base

Unidade de Xestión Económica Integrada de Ferrol (UXEI-Ferrol)

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

517

Secretario/a administrativo

 

Administración

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

58

Técnico/a en deportes

Área de Deportes

Áreas técnicas Campus de Ferrol

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Deportes

M

F

Dependencia funcional da vicerreitoría con competencias en materia deportiva

59

Posto base de relacións internacionais

Oficina de Relacións Internacionais

Áreas técnicas Campus de Ferrol

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

Dependencia funcional da vicerreitoría con competencias en materia de internacionalización

414

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

F

 

415

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

F

 

416

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

M

F

 

494

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

F

 

526

Conserxe

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

M

F

 

530

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

F

 

531

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

F

 

664

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

F

 

48

Posto base

Unidade administrativa de Ferrol

Vicexerencia do Campus de Ferrol

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

49

Posto base

Unidade administrativa de Ferrol

Vicexerencia do Campus de Ferrol

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

51

Posto base

Unidade administrativa de Ferrol

Vicexerencia do Campus de Ferrol

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

53

Posto base

Unidade administrativa de Ferrol

Vicexerencia do Campus de Ferrol

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

 

350

Xefatura de negociado I

 

Servizo de Persoal Docente e Investigador

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

351

Xefatura de negociado II

 

Servizo de Persoal Docente e Investigador

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

197

Técnico/a en equipos informát. e electró.

 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil-CITEEC

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

24

1.008,88

C

A1/A2

Escala técnica

Equipos informáticos e electrónicos

P

C

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

201

Técnico/a de laboratorio

 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil-CITEEC

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

19

614,06

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mecánica

P

C

Incluído en c. específico o c. de dispoñibilidade

767

Secretario/a administrativo

 

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil-CITEEC

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

769

Secretario/a técnico de centro de investigación

 

Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións-CITIC

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica superior/escala técnica de grao medio

Secretaría técnica

P

C

 

768

Secretario/a técnico de centros tecnolóxicos

 

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas-CICA

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Secretario técnico

M

C

 

233

Técnico/a en química

 

Centro de Investigacións Tecnolóxicas

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Química de materiais plásticos

M

F

 

207

Bibliotecario/a

 

Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

M

C

 

209

Bibliotecario/a

 

Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

T

C

 

217

Bibliotecario/a

 

Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

M

C

 

220

Bibliotecario/a

 

Servizo de Biblioteca Universitaria

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

T

C

 

173

Técnico/a coordinador/a da unidade de microscopia

 

Servizos de Apoio á Investigación

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Microscopia

M

C

 

185

Técnico/a de laboratorio

 

Servizos de Apoio á Investigación

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Química

M

C

 

770

Técnico/a do CUFIE

 

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Formación e innovación educativa

M

C

 

771

Técnico/a do CUFIE

 

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Formación e innovación educativa

M

C

 

772

Técnico/a en medios audiovisuais

 

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

M

C

 

241

Xefatura de sección de xestión académica e plans de estudo

 

Servizo de Organización Académica

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

248

Xefatura de sección de títulos

 

Servizo de Organización Académica

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

251

Posto base

 

Servizo de Organización Académica

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

330

Técnico/a en calidade

 

Unidade Técnica de Calidade

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Calidade

M

C

 

773

Xefatura da Unidade Técnica de Calidade

 

Unidade Técnica de Calidade

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala técnica

Calidade

0

0

 

387

Técnico/a en relacións internacionais

 

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

24

1.030,64

C

A1/A2

Escala xeral/escala técnica

Relacións internacionais

M

C

 

389

Posto base de relacións internacionais

 

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

390

Posto base de relacións internacionais

 

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

391

Posto base de relacións internacionais

 

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

393

Posto base de relacións internacionais

 

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

394

Posto base de relacións internacionais

 

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

16

526,19

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

Exixencia de inglés para vacante en provisión definitiva

780

Xefatura de negociado

 

Oficina de Relacións Internacionais

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

341

Técnico/a instalacións enerxía

Enerxía

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Mantementos

M

C

 

337

Delineante

Obras e Mantemento

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Delineante

M

C

 

339

Arquitecto/a técnico/a

Obras e Mantemento

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade

21

613,95

C

A1/A2

Escala técnica

Arquitecto técnico

M

C

 

342

Especialista de oficios

Obras e Mantemento

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Mantementos

M

C

Presta servizos na Facultade de Ciencias do Deporte

345

Especialista de oficios

Obras e Mantemento

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Vicerreitoría de Infraestruturas e Sustentabilidade

16

489,3

C

C1/C2

Escala técnica

Mantementos

M

C

 

380

Técnico/a en actividades culturais

 

Área de Cultura

Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Actividades culturais

M

C

 

375

Xefatura de sección

 

Sección de Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

778

Técnico/a en igualdade

 

Sección de Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Igualdade

M

C

 

377

Posto base

 

Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes

Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

358

Xefatura de sección de admisión de graos e mestrados

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

360

Xefatura de sección de bolsas

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

25

1.030,64

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

363

Posto base

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

365

Posto base

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

367

Posto base

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

369

Posto base

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

370

Posto base

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

776

Xefatura de negociado III

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

777

Secretario/a administrativo

 

Servizo de Estudantes

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

668

Xefatura de negociado

 

Administración

UXAI Fac. Filoloxía/Fac. Turismo

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

717

Posto base

 

Administración

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI - OZA)

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

723

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI - OZA)

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

726

Administrador/a

 

Administración

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

734

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

735

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

736

Técnico/a en medios audiovisuais

 

Laboratorios

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

M

C

 

19

Xefatura de sección de reclamacións e recursos

 

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral

25

1.030,64

C

A1/A2

Escala xeral

 

M

C

 

20

Xefatura de negociado

 

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

14

Posto base

 

Oficina de Apoio

Secretaría Xeral

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

28

Posto base

 

Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

Secretaría Xeral

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

31

Posto base

 

Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

Secretaría Xeral

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

277

Analista

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

24

921

C

A1/A2

Escala técnica

Informática

M

C

Área rede e comunicacións

295

Técnico/a informático

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

M

C

Área de atención usuario

300

Técnico/a informático

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

M

F

Área de atención usuario

309

Técnico/a informático

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

M

C

Área de atención usuario

316

Técnico/a informático

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

M

C

 

319

Técnico/a informático

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

T

C

 

322

Técnico/a informático

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

M

C

Área de atención usuario

751

Secretario/a administrativo

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

18

504,28

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

756

Técnico/a informático

 

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Informática

T

C

 

709

Secretario/a de decanato

 

Dirección

Facultade de Socioloxía

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

695

Posto base

 

Administración

Facultade de Informática

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

700

Bibliotecario/a

 

Biblioteca

Facultade de Informática

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

T

C

 

701

Auxiliar técnico de biblioteca

 

Biblioteca

Facultade de Informática

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

M

C

 

703

Auxiliar técnico de biblioteca

 

Biblioteca

Facultade de Informática

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

T

C

 

705

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Facultade de Informática

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

M

C

 

706

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Facultade de Informática

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

678

Auxiliar técnico de biblioteca

 

Biblioteca

Facultade de Filoloxía

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

T

C

 

665

Posto base

 

Clínica Universitaria de Podoloxía

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

F

En Hospital Naval

786

Técnico/a de laboratorio

 

Clínica Universitaria de Podoloxía

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Sanitaria

T

F

 

646

Xefatura de negociado de asuntos económicos

 

Administración

Facultade de Economía e Empresa

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

653

Auxiliar técnico de biblioteca

 

Biblioteca

Facultade de Economía e Empresa

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

T

C

 

655

Conserxe

 

Conserxaría

Facultade de Economía e Empresa

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

M

C

 

659

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Facultade de Economía e Empresa

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

619

Posto base

 

Administración

Facultade de Dereito

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

629

Auxiliar técnico de biblioteca

 

Biblioteca

Facultade de Dereito

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

T

C

 

632

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Facultade de Dereito

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

615

Secretario/a de decanato

 

Dirección

Facultade de Dereito

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

600

Bibliotecario/a

 

Biblioteca

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

T

C

 

603

Conserxe

 

Conserxaría

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

M

C

 

607

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

608

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

587

Director/a de biblioteca

 

Biblioteca

Facultade de Ciencias da Saúde

25

921

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

M

C

Biblioteca intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

591

Auxiliar técnico de biblioteca

 

Biblioteca

Facultade de Ciencias da Saúde

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

T

C

Biblioteca intercentros de Ciencias da Saúde e Fisioterapia

564

Xefatura de negociado I

 

Administración

Facultade de Ciencias da Educación

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

572

Posto base

 

Administración

Facultade de Ciencias da Educación

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

573

Posto base

 

Administración

Facultade de Ciencias da Educación

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

585

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

Facultade de Ciencias da Educación

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

550

Bibliotecario/a

 

Biblioteca

Facultade de Ciencias

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

T

C

 

513

Técnico/a de laboratorio

 

Laboratorios

Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Electricidade e electrónica

M

F

 

785

Técnico/a en Deseño Industrial

 

Dirección

E.U. de Deseño Industrial

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Áreas experimentais de volume e forma

T

F

 

486

Conserxe

 

Conserxaría

E.U. de Arquitectura Técnica

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

M

C

 

488

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

E.U. de Arquitectura Técnica

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

489

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

E.U. de Arquitectura Técnica

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

T

C

 

490

Técnico/a de laboratorio

 

Laboratorios

E.U. de Arquitectura Técnica

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Construción

M

C

 

464

Administrador/a

 

Administración

E.T.S. de Náutica e Máquinas

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

467

Xefatura de negociado de asuntos económicos

 

Administración

E.T.S. de Náutica e Máquinas

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

469

Bibliotecario/a

 

Biblioteca

E.T.S. de Náutica e Máquinas

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

T

C

 

470

Auxiliar técnico de biblioteca

 

Biblioteca

E.T.S. de Náutica e Máquinas

18

526,19

C

A2/C1

Axudante/auxiliar

 

M

C

 

450

Xefatura de negociado de asuntos económicos

 

Administración

E.T.S. de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

21

613,95

C

A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

423

Administrador/a

 

Administración

E.T.S. de Arquitectura

25

921

C

A1/A2/C1

Escala xeral

 

M

C

 

426

Posto base

 

Administración

E.T.S. de Arquitectura

16

493,33

C

C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

431

Bibliotecario/a

 

Biblioteca

E.T.S. de Arquitectura

21

613,95

C

A1/A2

Facultativo/axudante

 

M

C

 

437

Conserxe

 

Conserxaría

E.T.S. de Arquitectura

16

493,33

C

C1/C2

Escala técnica

Conserxe

M

C

 

438

Auxiliar de servizos

 

Conserxaría

E.T.S. de Arquitectura

14

478,34

C

C2/E-AP

Escala técnica

Auxiliar de servizos

M

C

 

418

Secretario/a de dirección

 

Dirección

E.T.S. de Arquitectura

19

526,19

C

A2/C1/C2

Escala xeral

 

M

C

 

443

Técnico especialista

 

Laboratorios

E.T.S. de Arquitectura

19

526,19

C

A2/B/C1

Escala técnica

Medios audiovisuais

M

C

 

Postos convocados concurso específico.

NP

Posto

Área

Unidade

Centro directivo

N. C. destino

C. específico

Provisión

Subgrupo

Escalas

Subescalas

Quenda

Campus

Observacións

753

Xefatura de área

Atención Usuarios e Licenzas

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

M

C

 

754

Xefatura de área

Infraestruturas, Comunicacións e Ciberseguridade

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

M

C

 

755

Xefatura de área

Operacións e Administración Electrónica

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

M

C

 

752

Xefatura de área

Proxectos e Servizos Internos

Servizo de Informática e Comunicacións

Reitoría

27

1.249,95

CE

A1/A2

Escala técnica

Informática

M

C

 

757

Xefatura de sección de contabilidade analítica

Xerencia

Contabilidade Analítica

Xerencia

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral

0

M

C

 

764

Xefatura de sección de xestión da investigación I

Vicexerencia de Investigación

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)

Xerencia

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral/escala técnica

0

M

C

 

765

Xefatura de sección de xestión da investigación II

Vicexerencia de Investigación

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)

Xerencia

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral/escala técnica

0

M

C

 

76

Xefatura de servizo de control interno

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Control Interno

Xerencia

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala xeral

0

M

C

 

105

Xefatura de sección de contratación

Vicexerencia de Economía e Finanzas

Servizo de Contratación Administrativa

Xerencia

25

1.030,64

CE

A1/A2/C1

Escala xeral

0

M

C

 

115

Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais

Xerencia

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Xerencia

28

1.447,35

CE

A1/A2

Escala técnica

Prevención riscos laborais

M

C

Especialidade de seguridade no traballo en hixiene industrial e ergonomía e psicosocioloxía aplicada

Notas:

O nivel de coñecemento de idiomas será o que establece a Orde do 18 de febreiro de 2011 (DOG do 26 de abril) do seguinte xeito:

Para os grupos A1 e A2: nivel C1. Para os grupos C1 e C2: nivel B2.

Formación específica:

1

Dominio do idioma inglés.

2

Inglés e outro idioma da EU fóra do Estado español.

3

Dominio dos idiomas inglés e francés. Valoraranse como méritos coñecementos doutros idiomas, principalmente de países da Unión Europea.

4

Galego, inglés e francés. Coñecemento no desenvolvemento de páxinas web.

5

Formación de nivel superior en PRL.

6

Especialidade en deseño gráfico.

7

Coñecemento no desenvolvemento de páxinas web e tratamento dixital de imaxes e publicación.

8

Experiencia na coordinación e execución de tarefas da Unidade de Técnicas Instrumentais de Análise, no deseño do mantemento dos seus equipos e na súa manipulación.

9

Experiencia na coordinación e execución de tarefas da Unidade de Espectrometría Molecular, mantemento dos equipos de resonancia magnética nuclear e espectrometría de masas e na manipulación de equipos e a súa optimización.

10

Experiencia e coñecementos no deseño do mantemento, manipulación, posta a punto e establecemento das condicións de operación dos equipos da Unidade de Microscopia. Previsión de funxibles.

11

Experiencia no deseño do mantemento, posta a punto e establecemento das condicións de operación dos equipos da Unidade de Análise Estrutural. Optimización de recursos de operación, realización de experimentos e previsión de funxibles.

12

Permiso de condución clase D.

13

Pertenza á escala superior -A1, ou técnica -A2, da escala de finanzas.

14

Idioma inglés nivel B1 ou equivalente. Exixible para a súa ocupación por persoal de procesos selectivos ou de provisión convocados con posterioridade á entrada en vigor desta RPT.

15

Idioma inglés nivel B2 ou equivalente. Exixible para a súa ocupación por persoal de procesos selectivos ou de provisión convocados con posterioridade á entrada en vigor desta RPT.

16

Formación de nivel básico en PRL.

Titulación académica:

1

Licenciado/a-graduado/a en Xornalismo ou licenciado/a-graduado/a en Comunicación Audiovisual.

2

Licenciado/a-graduado/a en Dereito.

Administración:

UDC

Ocupación por persoal da UDC.

AAPP

Ocupación por persoal de calquera Administración.

Observacións:

1

Dous postos dos denominados «coordinadores/as» suprimiranse cando se ocupen con carácter definitivo os postos denominados «xefaturas de área» do SIC.

2

Dous postos dos denominados «analistas» suprimiranse cando se ocupen con carácter definitivo os postos denominados «xefaturas de área» do SIC.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file