Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2021 Páx. 65314

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Exposición de motivos

I

Os orzamentos de 2022 veñen condicionados pola situación de crise sanitaria a nivel mundial, motivada pola irrupción do virus SARS-CoV-2, que afortunadamente en Galicia xa está a superarse. Porén, as consecuencias derivadas da pandemia da covid-19 e da situación de emerxencia sanitaria declarada en marzo de 2020 deixaron importantes leccións que condicionan o deseño e a prestación dos servicios públicos básicos do futuro.

Deste xeito, se a actividade sanitaria do ano 2020 veu marcada pola abordaxe da situación epidemiolóxica e o desenvolvemento das ferramentas de detección e control do virus, o ano 2021 supuxo o desenvolvemento loxístico dun dispositivo de vacinación que logrou o éxito da inmunización da inmensa maioría da poboación galega.

Así, superada a peor etapa da pandemia, o 2022 preséntase como o ano da recuperación económica e da actividade sanitaria ordinaria. Mais mantendo algunhas peculiaridades respecto dos anos previos á pandemia, en especial no que atinxe á vixilancia epidemiolóxica e ao control de gromos, así como a eventuais novas campañas de vacinación segundo o consenso científico recomende novas terceiras doses ou a vacinación das persoas menores de doce anos.

Por conseguinte, os orzamentos do 2022 supoñerán unha volta á senda de crecemento san que viña caracterizando as finanzas galegas, baseada nun desenvolvemento sustentable dos servizos públicos, un endebedamento controlado e uns impostos á baixa para impulsar a actividade económica e o emprego, coa garantía da protección e do benestar das familias e das empresas, o que permitirá recuperar, a mediados do ano 2022, o nivel de riqueza precovid.

Antes de xurdir a pandemia, Galicia levaba unha senda ininterrompida de crecemento de seis anos; con todo, no ano 2019 o crecemento moderouse, medrando case un dous por cento. España fíxoo nun dous por cento. E os países da nosa contorna tamén experimentaron esta moderación; en concreto, as economías da área do euro acadaron un 1,4 por cento. Malia ser certo que dentro da senda da economía mundial xa se prevía unha desaceleración progresiva, a chegada da covid-19 supuxo unha muda total, o que orixinou un abrupto parón da actividade económica e a conseguinte caída do produto interior bruto (PIB). Esta caída supuxo unha contracción do PIB mundial dun 4,3 por cento, nos países da zona euro foi do 6,5 por cento e do 10,8 por cento no conxunto da economía nacional.

Na nosa comunidade o comportamento foi mellor do que na economía nacional, sendo a caída do PIB galego dun 8,9 por cento no 2020; taxa case dous puntos inferior á media nacional. A menor dependencia do turismo, a importancia do sector primario no PIB, a estabilidade nas exportacións e un maior control da pandemia de resultas das políticas implementadas e mais o seguimento das recomendacións do Comité de Expertos, creado pola Xunta, son algúns dos factores que explican a maior resistencia da economía galega fronte á crise.

Se no 2021 se iniciou a recuperación económica, cuxas estimacións últimas, segundo o Instituto Galego de Estatística, sitúan o crecemento do PIB galego no 5,5 por cento, o ano 2022 preséntase como o ano da consolidación da recuperación. As previsións económicas aprecian unha importante recuperación da economía, pois sitúan a suba do PIB arredor do seis por cento para a nosa economía. Este panorama require que o orzamento, principal instrumento do Goberno galego para o desenvolvemento da súa política económica, sexa a canle principal para o retorno á senda de crecemento san xa indicada.

Por iso, as prioridades asignativas das contas do ano 2022 comezan pola garantía do financiamento dos servizos públicos básicos, que acompañan o gasto sanitario na volta á normalidade e continúan co programa de investimentos pendentes, garanten o desenvolvemento con normalidade do ano académico e avanzan cara á modernización e a dixitalización no eido educativo, apoiando con decisión unha formación profesional e unha educación universitaria de calidade, e mais evolucionan o modelo de servizos e prestacións sociais, mellorando a capacidade, a calidade e a seguridade das existentes.

Os orzamentos do 2022 mobilizarán os recursos financeiros precisos para apoiar o crecemento sustentable da nosa economía e a xeración de emprego estable e de calidade, co reforzo da aposta por modernizar e impulsar as reformas estruturais que fagan máis resistente e competitivo o noso tecido produtivo, adaptándose aos requirimentos das transicións verde e dixital.

Os recursos que sustentarán as políticas de gasto recollidas nas contas do 2022 van ter unhas características especiais motivadas pola realidade que conformou a crise sanitaria e os instrumentos dos que se dotaron as administracións para afrontala.

Nas actuais circunstancias, é previsible unha sólida recuperación da recadación tributaria.

Porén, volve evidenciarse que o sistema de financiamento autonómico non está deseñado para afrontar perturbacións extraordinarias como a presente, o que deriva novamente nunha importante liquidación negativa, aínda que neste caso se habilita unha partida extraordinaria para paliar este axuste negativo (uns 367,6 millóns de euros é a estimación de liquidación negativa para Galicia), o que non evita unha baixa sistemática de recursos nesta sección respecto do ano 2021, ao pasar dunha liquidación de 376 millóns de euros a cero.

A anterior mingua vese compensada en parte polo pagamento da sentenza sobre a retención indebida dunha mensualidade do imposto sobre o valor engadido (IVE) na liquidación de 2017, estimada en 211 millóns de euros máis xuros. Galicia tivo que acudir aos tribunais para reclamar esta contía en compensación dos efectos negativos na recadación do IVE dimanantes da implantación do sistema de información inmediata impulsada polo Ministerio de Facenda, tras a resolución favorable do Tribunal Supremo no pasado mes de maio, que recoñece o dereito de Galicia a ser compensada pola mensualidade do IVE de 2017 –máis os xuros de mora–, e no Consello de Política Fiscal e Financeira acordouse indemnizar a todas as comunidades autónomas por este concepto. Este ingreso extraordinario colaborará parcialmente a paliar a mingua da liquidación do Sistema de financiamento autonómico e a desaparición dos fondos extraordinarios covid.

Mais, sen dúbida, o impacto de maior calado nos recursos autonómicos é que a Administración xeral do Estado deixa de achegar fondos para afrontar os efectos residuais da pandemia ao non habilitar un fondo covid para o 2022. Isto supón unha mingua de 685 millóns de euros sobre o orzamento inicial de 2021.

No que se refire aos fondos finalistas e europeos, ao igual que no ano 2021, no 2022 o importante paquete de apoio financeiro aprobado pola Comisión Europea contribuirá a afianzar as políticas de gasto encamiñadas a reformas e modernización dos servizos públicos e do tecido económico. Polo miúdo, dos fondos Next Generation EU (Próxima xeración UE) as contas autonómicas recollen 508 millóns de euros da parte que xestionará a Comunidade Autónoma dos recursos vinculados ao mecanismo de recuperación e resiliencia (Regulamento (UE) 2021/241) e 249 millóns procedentes da axuda á recuperación para a cohesión e os territorios de la Unión Europea, REACT-EU; un novo instrumento que segue a lóxica do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e do Fondo Social Europeo (FSE) para financiar proxectos de impacto contra os efectos da crise.

No que atinxe ao financiamento procedente do resto dos fondos europeos, estímase unha baixa do 9,9 por cento, debido á finalización dos recursos do período 2014-2020, e de que aínda non se puideron presentar os programas operativos dos fondos estruturais e de investimento 2021-2027.

Como consecuencia da extraordinaria situación, a Comisión Europea, ao igual que fixera para o 2020 e 2021, confirmou en xuño o mantemento da activación da cláusula xeral de salvagarda do Pacto de estabilidade e crecemento. A cláusula, tal como se recolle no artigo 5, alínea 1, no artigo 6, alínea 3, no artigo 9, alínea 1, e no artigo 10, alínea 3, do Regulamento (CE) nº 1466/97, e no artigo 3, alínea 5, e no artigo 5, alínea 2, do Regulamento (CE) nº 1467/97, facilita a coordinación das políticas orzamentarias en tempos de grave recesión económica.

Na súa comunicación inicial de marzo ao Consello, «Un ano despois da pandemia covid-19: resposta en materia de política orzamentaria», a Comisión, tendo en conta o nivel da actividade económica na Unión Europea ou na zona euro en comparación cos niveis anteriores á crise (finais do 2019), considera que se dá cumprimento aos «requisitos para manter en vigor a cláusula xeral de salvagarda para este ano 2022 atrasando a súa desactivación ata 2023». A activación da cláusula xeral de salvagarda permite unha desviación temporal respecto da traxectoria de axuste cara ao obxectivo orzamentario no mediano prazo, sempre que esta non poña en perigo a sustentabilidade orzamentaria a medio prazo. Deste xeito, ten posibilitado que os estados membros adoptasen medidas moi importantes en materia de gastos e ingresos para minimizar o impacto social da pandemia.

En aplicación desta, o Consello de Ministros do pasado 27 de xullo aprobou a suspensión das regras fiscais para o ano 2022, que se substitúen por unhas taxas de referencia ao déficit e á débeda pública, co obxecto de paliar a deterioración que produce esta crise sanitaria.

Na nosa comunidade, o 29 de xullo deste ano, aprobouse o Acordo polo que se fixa o límite máximo de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, ao cal se refire o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, modificado polo artigo 92 da Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Este acordo establece o límite do gasto para o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia en 11.571 millóns de euros. Este límite de gasto modifícase á alza pola inclusión de novos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR) asignados nos últimos meses, por un importe de 73,1 millóns adicionais aos previstos no límite de gasto, e á baixa en 16,7 millóns de euros polo impacto das baixadas de tributación no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (ITP-AXD) e do xogo. O que deixa o límite de gasto non financeiro en 11.627 millóns de euros, ou sexa, sesenta e catro millóns de euros adicionais ao gasto non financeiro contido nos orzamentos consolidados de 2021.

Se desbotamos os fondos covid, o crecemento do gasto non financeiro acada os 749 millóns de euros, un 6,9 por cento superior ao do exercicio corrente; o que é unha mostra manifesta do esforzo de consolidacións dos servizos públicos e do impulso económico que se quere acadar no 2022.

En efecto, continuando a senda xa iniciada no 2021, a Xunta de Galicia non reparará en medios para mobilizar todos os recursos dispoñibles que acheguen a suficiente masa crítica financeira para impulsar as políticas de gasto que permitan consolidar o crecemento e modernizar a nosa estrutura económica.

O punto de partida dunhas finanzas saneadas e rigorosas e mais unha débeda moderada facilitarán esta achega extraordinaria de recursos. Galicia, segundo os últimos datos de débeda do Protocolo de déficit excesivo, publicados polo Banco de España, segue a ser a terceira comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España.

Na liña xa iniciada de achega extraordinaria de recursos, a Xunta está a emprender diferentes actuacións de consolidación do crecemento económico, que priorizarán a recuperación da actividade económica e do emprego mobilizando recursos e impulsando proxectos públicos e privados baseados na estratexia Next Generation (Próxima xeración) Galicia e o Plan estratéxico de Galicia, que apostan por un crecemento sustentable e cohesionado social e territorialmente. Pero non só miramos aos demais, senón que tamén froito dunha avaliación crítica da xestión interna se aposta por afondar na modernización administrativa e na revisión de procedementos que fagan posible executar estes recursos con eficacia e mellorar a prestación de servizos á cidadanía.

O apoio aos sectores produtivos estratéxicos resulta prioritario, en especial á industria, fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado e sustentable que xere máis empregos e de máis calidade a través da transición verde e dixital.

A outra gran prioridade é a garantía dos medios e o persoal precisos nos eidos sanitario, educativo e social para seguir a prestar uns servizos públicos de calidade, e reforzar as políticas sociais para garantir que a recuperación chegue a todos os galegos e galegas, en especial aos colectivos máis vulnerables.

No eido da planificación económica e orzamentaria, no 2022 verán a luz o Plan estratéxico de Galicia 2021-2030 e a programación do novo período 2021-2027 dos fondos estruturais e de investimento europeos. O Plan estratéxico de Galicia 2021-2030 fundamentará a estratexia de crecemento a medio prazo de Galicia arredor de catro eixes de actuación: a dinamización demográfica e o benestar, a transición ecolóxica, a competitividade e a cohesión social e territorial.

En materia de fondos europeos, no 2022 intensificarase a execución do eixe REACT-EU (axuda á recuperación para a cohesión e os territorios da Unión Europea), iniciado en 2021, así como os novos fondos MRR, para impulsar a recuperación e o crecemento económico e reforzar e modernizar os servizos públicos, en especial as capacidades do sistema sanitario no contexto da crise asociada á pandemia covid-19, a educación e a política social.

Así mesmo, no marco do Plan xeral de mellora da calidade dos servizos do sector público autonómico de Galicia, aprobado no 2021, impulsarase a transparencia e a axilización dos procedementos administrativos, a través de melloras tecnolóxicas nos eidos da participación cidadá na elaboración de normas e plans, de atención á cidadanía e no marco da contratación pública.

Coma en exercicios anteriores, os orzamentos recollerán unha visión transversal das políticas de gasto con perspectiva de xénero, de infancia e en termos de obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS).

Xa por último, débese salientar que no próximo ano segue a celebrarse o Xacobeo iniciado no ano 2021. Deste xeito, os beneficios do xubileo prorrogaranse durante o 2022 debido ás circunstancias especiais da pandemia da covid-19 que se estenderon a boa parte de 2021, tras unha demanda que respondía ao sentir de todo o pobo galego e apoiada desde a Xunta.

Declarado acontecemento de «excepcional interese público» na Lei 6/2018, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, na súa disposición adicional octoxésimo sétima, o Xacobeo constitúe un acontecemento de singular importancia para a nosa comunidade, tanto desde o punto de vista económico coma social. O seu impulso durante o 2022 tenta consolidar Galicia como un destino turístico sostible, atractivo e seguro a nivel mundial.

II

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, quince disposicións adicionais, tres disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica «Aprobación dos créditos e do seu financiamento», se aproban os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta –que, para os efectos orzamentarios, teñen a consideración de organismos autónomos–, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables, entre os que se inclúen os créditos que financien a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos para o segundo fillo ou filla e sucesivos, e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, establece a evolución da masa salarial en función do que regule a normativa básica do Estado na materia, recollendo as previsións que figuran no Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado.

Así mesmo, recolle que para o ano 2022 só se poderá proceder, no sector público, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e aos requisitos establecidos na normativa básica estatal. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal, de persoal funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xestión ou ás encargas a medio propio.

O capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establece que as retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo, así como as das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, do persoal funcionario, do persoal laboral, do persoal ao servizo das institucións sanitarias e do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza experimentarán un incremento do dous por cento en relación coas vixentes o 31 de decembro do 2021. Tal e como se establece na disposición adicional oitava, estes incrementos serán aplicables no momento en que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

O capítulo III, dedicado a «Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo», recolle que para o ano 2022 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal, sen que se poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación, e mais que no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos.

O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou a modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores e as profesoras de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás «Universidades», fixa o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a obriga de comunicación mensual da provisión de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables. Así mesmo, establécese que as universidades poderán aplicar a taxa de reposición prevista na normativa básica estatal, con respecto ás dispoñibilidades orzamentarias dotadas no capítulo I.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos, relativos ás operacións de crédito e ao afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese que para o ano 2022 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderá incrementarse na contía máxima do 0,6 por cento do PIB rexional. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do sector público, a única excepción refírese ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), no que se recolle a posibilidade, para os préstamos directos, de que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e os adxudicatarios ou as adxudicatarias que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao IGVS e para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou cesión de remate delas a prol do IGVS.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2022 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de cincocentos millóns de euros. Así mesmo, incorpórase a autorización relativa á concesión de avais para a articulación dos instrumentos financeiros incluídos no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2022, cofinanciados polo Fondo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, á fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, á fiscalización dos nomeamentos ou dos contratos de substitución do persoal, á identificación dos proxectos de investimento, á autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, á regulación das transferencias de financiamento, ás subvencións nominativas, á concesión directa de axudas e subvencións, á simplificación da acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Seguridade Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma para determinados supostos, ao pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, ao informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda e Administración Pública, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e mais aos expedientes de dotación artística e ao módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados. Neste establécese a posibilidade da aceptación por parte da Administración autonómica de pagamentos á conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que se asinen as táboas salariais para o ano 2022.

Por último, incorpórase un novo artigo para a xestión dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia.

O título V, dedicado ás «Corporacións locais», estrutúrase en dous capítulos.

O primeiro deles, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para recoller a mesma contía que se establece no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III da Administración xeral desde aquel ano ata o 2021. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os concellos para o fondo base, de maneira que estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no ano 2011. Non obstante, no ano 2022, as entregas á conta do fondo adicional increméntanse notablemente respecto do establecido no orzamento do ano 2021, como consecuencia do incremento dos capítulos I, II e III dos ingresos da Administración xeral no orzamento do ano 2022 verbo do inicial do ano pasado. O fondo adicional repartirase no ano 2022 conforme o acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local. Entre os criterios aprobados para a repartición destacan os concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal, os concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade, as prazas en conservatorios municipais de grao medio, os concellos resultantes dun proceso de fusión en cumprimento do sinalado na Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, os concellos que teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal, os concellos que teñen que asumir o financiamento das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios e os concellos que realicen gastos na renovación do parque municipal de motobombas contra incendios e en camións de recollida de lixo para os que se graduará atendendo á eficiencia e sustentabilidade daqueles.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos concellos contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao exercicio 2021. Neste ano incorpórase como novidade, co obxecto de facilitar e dar unha maior seguridade xurídica, a posibilidade de aplicar este procedemento nos supostos de achegas dos concellos que teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles, ao abeiro da norma con rango de lei que regule estas achegas no marco de relacións de colaboración ou cofinanciamento de servizos e establezan esta compensación coa remisión ao procedemento de compensación regulado neste capítulo.

No título VI, relativo ás «Normas tributarias», inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.

O contido desta Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas cales se recollen uns preceptos de índole moi variada.

Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento; o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio; a autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación; a obriga de adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias efectivamente aprobadas nesta lei; as normas para a remisión de información económico-financeira e o control desta, coa finalidade de recoller as obrigas en relación co inventario das entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia á normativa vixente, en relación coas axencias e cos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma que deben auditar as súas contas anuais; as porcentaxes de gastos xerais de estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra; a venda de solo empresarial por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo; as prestacións extraordinarias para as persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos, e no relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, e no caso dos centros concertados, de se aprobar algunha variación nas contías dos módulos estatais de distribución de fondos públicos para o seu sostemento, aplicarase a mesma variación porcentual aos módulos vixentes o 31 de decembro de 2021 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Regúlase ademais o dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros, a razón de cen euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias que teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano no 2021. Adicionalmente, para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos. A contía das axudas para as familias con estas rendas será de seiscentos euros por ano, a razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro; de mil douscentos euros por ano, a razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo, e de dous mil catrocentos euros por ano, a razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos. Para as familias que residan no rural e para as que teñan o terceiro fillo ou a terceira filla e sucesivos, a axuda incrementarase nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

A última das disposicións adicionais establece un mecanismo para axilizar a xestión orzamentaria ao habilitar a Consellería de Facenda e Administración Pública para efectuar determinadas modificacións orzamentarias.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais, a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se prevía na Lei de orzamentos do ano 2021 e a creación dun mecanismo de garantía de investimentos públicos.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome do rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

TÍTULO I

Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito

CAPÍTULO I

Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2022, nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral, na cal se incorporan os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para os efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por un importe de 13.117.948.261 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII

Gastos non financeiros

Cap. VIII

Activos financeiros

Cap. IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral

5.833.554.774

122.161.539

1.254.715.908

7.210.432.221

Organismos autónomos

4.690.336.002

1.190.000

4.691.526.002

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

2.310.118

2.310.118

Axencias públicas autonómicas

1.101.162.075

97.015.576

15.502.269

1.213.679.920

Total

11.627.362.969

220.367.115

1.270.218.177

13.117.948.261

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 5.590.708.604 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe

Destino

Organismos autónomos

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

Axencias públicas autonómicas

Total

Administración xeral

4.491.139.929

2.310.118

1.074.027.140

5.567.477.187

Organismos autónomos

23.231.417

23.231.417

Total

4.491.139.929

2.310.118

1.097.258.557

5.590.708.604

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma

40.299.202

12 Administración xeral

74.233.807

13 Xustiza

162.519.072

14 Administración local

17.322.882

15 Normalización lingüística

10.105.395

16 Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas

2.000.000

21 Protección civil e seguridade

29.404.925

31 Acción social e promoción social

987.149.580

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

395.173.891

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento

7.834.886

41 Sanidade

4.584.078.658

42 Educación

2.696.305.533

43 Cultura

96.413.889

44 Deportes

32.489.463

45 Vivenda

112.760.386

46 Outros servizos comunitarios e sociais

123.180.216

51 Infraestruturas

336.790.767

52 Ordenación do territorio

16.474.877

53 Promoción de solo para actividades económicas

10.821.048

54 Actuacións ambientais

219.728.835

55 Actuacións e valorización do medio rural

169.798.833

56 Investigación, desenvolvemento e innovación

266.529.479

57 Sociedade da información e do coñecemento

143.302.171

58 Información estatística básica

4.940.978

61 Actuacións económicas xerais

30.393.815

62 Actividades financeiras

77.662.485

71 Dinamización económica do medio rural

402.458.645

72 Pesca

128.248.309

73 Industria, enerxía e minaría

89.092.913

74 Desenvolvemento empresarial

241.358.556

75 Comercio

18.375.611

76 Turismo

126.027.362

81 Transferencias a entidades locais

138.106.353

91 Débeda pública

1.326.565.439

Total

13.117.948.261

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Parlamento

10.601.687

6.914.122

2.428.045

702.046

100

107.000

20.753.000

Consello de Contas

6.308.898

1.082.011

23.705

508.039

36.061

7.958.714

Consello da Cultura Galega

1.776.200

913.200

35.000

118.000

2.842.400

Presidencia da Xunta de Galicia

10.941.719

8.254.023

59.311.314

14.363.146

177.472.161

114.228.478

526.104

385.096.945

Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

147.002.192

37.557.983

266.582

65.123.639

27.044.154

114.746.710

40.000

391.781.260

Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

18.538.467

1.197.183

33.324.568

6.032.966

326.902.481

385.995.665

Consellería de Facenda e Administración Pública

23.756.150

699.408

3.000

22.844.824

2.003.813

1.952.500

51.259.695

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

32.293.834

6.181.335

28.549.107

38.582.391

143.449.834

249.056.501

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

10.180.537

71.752.102

29.217.816

29.233.329

322.017.879

462.401.663

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

1.578.201.091

153.872.082

27.532

707.813.809

167.502.681

143.916.912

1.624.365

2.752.958.472

Consellería de Emprego e Igualdade

42.041.280

32.599.180

324.300.974

14.320.125

15.243.391

428.504.950

Consellería de Sanidade

50.916.539

4.569.871

3.967.871.626

30.897.963

325.362.459

4.379.618.458

Consellería de Política Social

141.161.493

246.130.684

476.256.865

47.496.863

16.367.716

927.413.621

Consellería do Medio Rural

150.604.675

6.565.667

28.716.158

120.055.729

314.914.512

7.000.000

627.856.741

Consellería do Mar

34.038.067

3.109.570

3.977.089

44.906.669

108.073.102

194.104.497

Consello Consultivo de Galicia

1.774.692

294.927

101.000

2.170.619

Transferencias a corporacións locais

135.713.928

135.713.928

Débeda pública da Comunidade Autónoma

74.000.000

1.252.565.439

1.326.565.439

Gastos de diversas consellarías

3.910.000

22.843.015

3.143.825

13.500.000

960.000

750.000

750.000

45.856.840

Administración Xeral

2.264.047.521

604.536.363

74.297.114

5.888.652.292

13.500.000

544.828.914

2.011.169.757

122.161.539

1.254.715.908

12.777.909.408

Academia Galega de Seguridade Pública

862.149

2.138.376

228.038

3.228.563

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

5.276.659

677.193

164.867

660.000

24.000

6.802.719

Escola Galega de Administración Pública

1.325.081

1.641.462

581.870

635.000

4.183.413

Instituto Galego de Estatística

3.143.050

333.724

1.200.000

4.676.774

Instituto de Estudos do Territorio

2.268.676

64.397

37.975

905.348

2.320.500

5.596.896

Instituto Galego da Vivenda e Solo

10.097.600

4.530.615

11.717.360

34.663.165

62.032.694

540.000

123.581.434

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

5.534.512

640.000

441.901

6.616.413

Servizo Galego de Saúde

1.906.799.060

1.339.903.573

889.745.080

31.917.175

323.082.111

2.845.318

650.000

4.494.942.317

Fondo Galego de Garantía Agraria

4.780.796

458.600

3.000

1.846.300

58.040.194

65.128.890

Organismos autónomos

1.940.087.583

1.350.387.940

3.000

902.247.152

31.917.175

363.661.863

125.262.706

1.190.000

4.714.757.419

Consello Económico e Social de Galicia

673.707

208.418

156.279

1.038.404

Consello Galego de Relacións Laborais

720.834

420.000

42.000

88.880

1.271.714

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.394.541

628.418

198.279

88.880

2.310.118

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

18.800.571

16.359.131

813.000

161.353.188

4.425.573

7.835.920

209.587.383

Axencia de Turismo de Galicia

11.570.885

6.489.780

1.000

6.165.000

54.837.039

46.963.658

126.027.362

Axencia Galega de Emerxencias

511.863

152.633

61.796

7.481.120

8.207.412

Axencia Galega de Innovación

5.903.955

465.692

117.279

6.048.725

24.453.080

107.947.421

2.350.000

4.495.848

151.782.000

Axencia Galega da Industria Forestal

1.064.171

369.806

673.179

619.131

14.151.023

16.877.310

Instituto Galego de Promoción Económica

6.692.006

2.092.550

3.746.657

13.170.183

78.459.274

94.665.576

3.160.000

201.986.246

Instituto Enerxético de Galicia

2.274.000

352.903

64.385

1.179.000

49.849.967

53.720.255

Axencia Tributaria de Galicia

13.540.359

2.225.424

105.000

15.870.783

Axencia Galega de Infraestruturas

13.700.217

1.050.000

50.000

2.645.205

237.709.683

15.739.534

270.894.639

Axencia Galega das Industrias Culturais

2.986.827

633.750

1.262.519

4.701.646

12.600.888

22.185.630

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

2.266.487

945.523

8.000

515.030

3.735.040

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

11.112.022

14.193.903

480.000

25.785.925

Axencia Galega de Servizos Sociais

11.632.028

2.100.000

300.000

14.032.028

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

3.467.269

696.726

9.220.335

33.818.940

47.203.270

Axencia Galega de Calidade Alimentaria

13.978.130

2.713.177

170

1.004.446

15.707.051

8.526.348

10.501

41.939.823

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

2.366.517

609.759

884.378

3.860.654

Axencias públicas autonómicas

121.867.307

51.450.757

168.449

22.492.912

532.715.864

372.482.626

97.015.576

15.502.269

1.213.695.760

Total orzamento bruto

4.327.396.952

2.007.003.478

74.468.563

6.813.590.635

45.417.175

1.441.295.521

2.508.915.089

220.367.115

1.270.218.177

18.708.672.705

Total transferencias internas

23.231.417

4.171.093.471

1.396.399.556

5.590.724.444

Total orzamento consolidado

4.327.396.952

1.983.772.061

74.468.563

2.642.497.164

45.417.175

1.441.295.521

1.112.515.533

220.367.115

1.270.218.177

13.117.948.261

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 13.117.948.261 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII

Ingresos non financeiros

Cap. VIII

Activos financeiros

Cap. IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral e órganos estatutarios

11.013.127.159

1.942.480

1.762.839.769

12.777.909.408

Organismos autónomos

222.927.490

690.000

 

223.617.490

Axencias públicas autonómicas

24.369.420

92.051.943

 

116.421.363

Total

11.260.424.069

94.684.423

1.762.839.769

13.117.948.261

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 2.410.677.000 euros, dos que 2.142.678.157 euros corresponden á normativa estatal e 267.998.843 euros á normativa autonómica, consonte o seguinte detalle:

– imposto sobre sucesións e doazóns: 185.082.000 euros

– imposto sobre a renda das persoas físicas: 443.260.000 euros

– imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: 173.510.000 euros

– imposto sobre o patrimonio: 136.975.000 euros

– imposto sobre o xogo: 3.000.000 de euros

– imposto sobre o valor engadido: 1.350.050.000 euros

– imposto sobre hidrocarburos: 98.630.000 euros

– imposto sobre o alcol e bebidas derivadas: 6.350.000 euros

– imposto sobre a electricidade: 9.890.000 euros

– imposto sobre determinados medios de transporte: 3.930.000 euros.

Os beneficios fiscais das taxas establecidas en virtude do disposto na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estímanse en 3.437.000 euros e, en cumprimento do establecido no artigo 55.2 da dita lei, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 244.711.797 euros.

Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo

Un. Entidades públicas empresariais

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Dous. Consorcios autonómicos

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a alínea f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Catro. Fundacións do sector público autonómico

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a alínea h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas

Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 dela, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo II. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellaría competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustifican tal aumento.

Seis. A Xunta de Galicia dará conta, trimestralmente, ao Parlamento de Galicia da relación, porcentaxe e clase de participación que manteña en calquera sociedade mercantil non pertencente ao sector público autonómico.

CAPÍTULO II

Das modificacións orzamentarias

Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias

Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto coma, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.

Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.

Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2014-2020 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire o punto dous do artigo 9.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.

c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».

d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores que non acadase a fase de recoñecemento da obriga no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos e das axencias, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre o tratamento dos créditos para as provisións de riscos non executados.

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda pola maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo III desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda polos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, pola contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

h) Para xerar crédito na sección 14, Consellería do Medio Rural, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a Consellería de Facenda e Administración Pública tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.

i) Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:

– 37, «Ingresos por ensaios clínicos»

– 36, «Prestacións de servizos sanitarios»

– 353, «De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma»

– 354, «De fundacións públicas autonómicas».

j) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre as entregas á conta que, con carácter definitivo, se establecerán para o exercicio 2022, a liquidación de exercicios anteriores correspondente aos distintos recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas do réxime común, as transferencias do Estado provenientes do Fondo de Compensación Interterritorial e as cantidades consignadas no estado de ingresos por estes conceptos.

k) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro do punto un e o punto dous do artigo 37 desta lei.

l) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera administración que non estivesen orzadas inicialmente.

m) Para xerar crédito, por solicitude motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión ou, se é o caso, das autoridades de xestión dos programas operativos, co obxecto de garantir a completa execución do Marco financeiro de fondos comunitarios 2014-2020 e dos fondos do mecanismo extraordinario do instrumento Next Generation EU (Próxima xeración UE).

Así mesmo, unha vez aprobados os programas operativos correspondentes aos fondos europeos do Marco financeiro 2021-2027, poderá xerar crédito financiado con eles.

n) Para xerar crédito no programa 312D, «Atención á dependencia», a partir do momento en que se publique a norma xurídica que estableza unha suba das contías do nivel mínimo de protección garantido pola Administración xeral do Estado para cada persoa beneficiaria do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.

A esta xeración de crédito non lle resultarán aplicables as limitacións establecidas no artigo 69.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

ñ) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

o) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais co fin de reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias internas dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

p) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas, ou do traspaso de competencias nas cales estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse un incremento de gasto.

q) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes ao financiamento condicionado.

r) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellaría, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.

s) Autorizar transferencias de crédito entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

t) Autorizar transferencias de crédito derivadas de convenios ou acordos de colaboración para o desempeño conxunto de tarefas comúns, entre as distintas seccións orzamentarias.

u) Autorizar transferencias de crédito desde a sección 23 aos distintos programas de gasto.

v) Autorizar as transferencias de crédito dos remanentes de crédito de fondos propios existentes no pechamento ao programa 621B.

Artigo 6. Vinculación de créditos

Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

– 120.20, «Substitucións de persoal non docente»

– 120.21, «Substitucións de persoal docente»

– 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente»

– 120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza»

– 130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade»

– 130.10, «Segunda actividade dos bombeiros e das bombeiras forestais»

– 131, «Persoal laboral temporal»

– 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal»

– 132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)»

– 133, «Persoal laboral temporal indefinido»

– 136, «Persoal investigador en formación»

– 226.01, «Atencións protocolarias e representativas»

– 226.02, «Publicidade e propaganda»

– 226.06, «Reunións, conferencias e cursos»

– 226.13, «Gastos de funcionamento dos tribunais de oposicións e de probas selectivas»

– 227.06, «Estudos e traballos técnicos»

– 228, «Gastos de funcionamento dos centros e servizos sociais»

– 229, «Gastos de funcionamento dos centros docentes non universitarios».

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 13.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 09.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas».

O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás para as entidades con personalidade xurídica de seu, as cales vincularán a nivel de servizo.

Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha parte, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», da sección 10, que vincularán entre eles.

Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que aparezan nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico, agás para as axencias públicas autonómicas, nas que haberá que aterse ao nivel de vinculación existente nelas.

Igualmente, serán vinculantes entre si os créditos correspondentes ás aplicacións orzamentarias 09.02.512A.223.06, «Servizo regular integrado», e 09.02.423A.223.08, «Transporte escolar», da Dirección Xeral de Mobilidade.

Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Tres. Agás o previsto no artigo 7.un.r), no Servizo Galego de Saúde serán vinculantes entre si os créditos destinados a gastos de funcionamento autorizados no mesmo concepto, na mesma estrutura organizativa de xestión integrada e en distinto programa.

Tamén serán vinculantes entre si os créditos destinados a gastos de funcionamento autorizados no mesmo concepto e programa e en distinta estrutura organizativa de xestión integrada.

As redistribucións destes créditos serán autorizadas pola persoa titular do Servizo Galego de Saúde.

Catro. Sen prexuízo do disposto no artigo 83.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos autorizados nos estados de gasto comprenderán, dentro do nivel de vinculación existente, todos os programas que xestiona cada axencia pública.

Artigo 7. Créditos ampliables

Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos nas aplicacións 07.A2.621A.227.07 e 07.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación na vía executiva, así como nas transferencias da sección 07 que as financian.

b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á cal figuren adscritos.

d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e as participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.

f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.2, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.

g) Os créditos vinculantes incluídos nos subconceptos 120.20, «Substitucións de persoal non docente», e 120.21, «Substitucións de persoal docente», que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.

h) Os créditos incluídos na aplicación 11.02.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero, e os incluídos na aplicación 11.02.313D.480.1, con destino ao pagamento das indemnizacións previstas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.

Esta ampliación financiarase con baixa nas dotacións da aplicación 06.01.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.

j) Os créditos da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación e Universidade», a que se refire o artigo 55 desta lei.

k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas, de xeito que permitan dar cobertura a todas as persoas beneficiarias delas que cumpran os requisitos exixidos pola administración.

l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (Risga).

m) Os créditos destinados ao pagamento das bolsas a estudantes universitarios e en formación.

n) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos financiados por eles.

ñ) Os gastos de receitas médicas.

o) As dotacións da aplicación 04.A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.

p) Os créditos destinados á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións. Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións ou da mesma sección.

q) Os créditos incluídos na aplicación 04.30.312C.480.2, destinados ao pagamento das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

r) Os créditos dos subconceptos orzamentarios 221.06, 221.15, 221.16 e 221.19 do programa 412A, que serán vinculantes a nivel da súa estrutura organizativa de xestión integrada.

s) Os créditos incluídos na aplicación 13.02.312B.470.2 que financien a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos para o segundo fillo ou filla e os sucesivos.

Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.

Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.

Artigo 8. Transferencias de crédito

Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive un incremento do gasto corrente.

Esa restrición non será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta de Galicia da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.

d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto catro do artigo 13 desta lei.

e) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto sete do artigo 15 desta lei.

f) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.

g) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo ao gasto corrente.

h) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo ao gasto corrente.

Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación e Universidade», función 41 da sección 12, «Consellería de Sanidade», e función 31 da sección 13, «Consellería de Política Social», a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o cinco por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII en termos consolidados.

No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren os créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na alínea a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia dun informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres. Sen prexuízo do disposto no resto dos puntos deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:

a) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

A limitación de non incrementar o subconcepto 226.02 non afectará a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, nin a Consellería de Sanidade, nin as súas entidades dependentes cando a transferencia teña por causa medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas de riscos non previstos ou de medidas sanitarias para a saúde pública.

b) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto na alínea l) do artigo 7 desta lei.

c) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.

d) Non se poderán incrementar os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Catro. As limitacións sobre as transferencias de crédito contidas nas alíneas b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico nin aos centros concertados de educación.

Cinco. Para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas pola súa persoa titular.

Seis. As limitacións establecidas nos puntos anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non serán aplicables:

– aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Comisión de Seguimento do Plan

– aos créditos do proxecto 201800112 do Plan especial contra a violencia de xénero

– aos créditos do programa 331A vinculados aos proxectos que van desenvolver no exterior os axentes galegos de cooperación para o desenvolvemento

– ás transferencias do artigo 5, alíneas t), u) e v)

– ás transferencias de fondos propios para financiar incorporacións de créditos comprometidos de exercicios anteriores.

Sete. Cando nas subvencións outorgadas en réxime de concorrencia pública con cargo aos orzamentos da Xunta de Galicia resulten beneficiarias algunhas das entidades incluídas nos orzamentos consolidados, ás transferencias aos artigos 41, 43, 44, 71, 73 ou 74 que procedan non lles serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, nin tampouco as establecidas nos restantes puntos deste artigo.

Así mesmo, para os efectos das porcentaxes do artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, as partidas a que se refire o parágrafo anterior vincularán conxuntamente coa partida na que orixinariamente se orzou a subvención, de xeito que soamente será precisa a modificación destas cando o compromiso total plurianual conxunto supere as porcentaxes indicadas.

Artigo 9. Adecuación de créditos

Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2022, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Sen prexuízo do indicado na alínea ñ) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta de Galicia adoptará, por proposta da Consellería de Facenda e Administración Pública, os acordos de non-dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Así mesmo, poderá efectuarse a dita reasignación en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Interterritorial, por proposta motivada da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

As intervencións susceptibles de seren cofinanciadas no marco dos programas operativos Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) e FSE (Fondo Social Europeo) Galicia 2014-2020 e do Programa operativo de emprego xuvenil precisarán da autorización da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos nos termos establecidos nos correspondentes sistemas de xestión e control dos programas.

Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda e Administración Pública poderá limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación, procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais.

TÍTULO II

Gastos de persoal

CAPÍTULO I

Dos gastos do persoal ao servizo do sector público

Artigo 11. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:

a) Os órganos estatutarios e consultivos de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

d) As axencias públicas autonómicas e as entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.

f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dous. No ano 2022 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar un incremento global superior ao dous por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2021, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal coma á súa antigüidade.

Así mesmo, conforme a normativa básica, os gastos de acción social, en termos globais, non poderán experimentar ningún incremento verbo do ano anterior. A este respecto, considérase que os gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos ou melloras distintos ás contraprestacións polo traballo realizado, cuxa finalidade é satisfacer determinadas necesidades como consecuencia de circunstancias persoais dos traballadores e das traballadoras.

Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior para o ano 2022, sen prexuízo dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia durante os anos 2017 a 2021.

Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.

Cinco. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.

Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal

Un. Durante o ano 2022 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior, e no marco do disposto ao respecto na lexislación básica estatal, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular no referente á taxa de reposición de efectivos, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos.

Dous. Para dar cumprimento aos obxectivos sobre a estabilización do persoal no emprego público, dentro dos acordos asinados pola Administración xeral do Estado e pola Administración xeral da Comunidade Autónoma, aplicaranse as disposicións que se establezan na normativa básica do Estado.

Tres. Para a aplicación do disposto neste artigo, a oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal adaptarase aos límites e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.

Catro. Durante o ano 2022 a cobertura de postos de persoal nalgunha das entidades do sector público autonómico incluídas no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector público autonómico poderán efectuar a cobertura de postos con persoal funcionario de carreira, estatutario ou laboral con destino nas consellarías ou nos organismos públicos do sector público estatal, autonómico ou local que dispoña da titulación requirida para o desempeño do posto, garantindo en todo caso a publicidade e a libre concorrencia.

Esta mobilidade xerará o dereito para o persoal do sector público autonómico a seguir percibindo e consolidando, desde a data da toma de posesión no ente, o complemento de antigüidade e a retribución adicional ao complemento de destino na mesma contía que se viña percibindo ou que se teña dereito a percibir no posto de procedencia, así como o cumprimento dos requirimentos e das prescricións contidas nos artigos 58 e 59 da citada lei.

A dita adscrición terá unha duración de dous anos prorrogables, será voluntaria e a persoa funcionaria continuará en activo no seu posto de orixe.

Esta mobilidade xerará o dereito para o persoal do sector público estatal e local a seguir percibindo, desde a data da toma de posesión no ente, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viña percibindo ou que se teña dereito a percibir no posto de procedencia, así como o que se estableza nos acordos de reciprocidade entre administracións.

Cinco. A oferta de emprego público, no ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta de Galicia, por proposta do centro directivo competente en materia de función pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da dirección xeral competente en materia de orzamentos.

Seis. Durante o ano 2022 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, ás funcións e ás categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais.

No ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei será precisa a previa e expresa autorización das direccións xerais competentes en materia de función pública e orzamentos, sen prexuízo do establecido nos artigos seguintes. Para estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.

Artigo 13. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2022, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, poderán proverse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto seis do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:

a) Persoal docente, non docente e persoal laboral das categorías 65, 99 e 104 do grupo III, categorías 4 e 5 do grupo IV e categorías 1 e 11 do grupo V do V Convenio colectivo para o persoal laboral da Xunta, de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

g) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

h) Persoal que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.

As direccións xerais competentes remitirán á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Dous. Durante o ano 2022, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a unha praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.

Tres. Durante o ano 2022, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.

Esta autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:

a) Persoal docente, non docente e persoal laboral das categorías 65, 99 e 104 do grupo III, categorías 4 e 5 do grupo IV e categorías 1 e 11 do grupo V do V Convenio colectivo para o persoal laboral da Xunta, de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia de medio rural e de mar.

g) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da Administración da Comunidade Autónoma.

h) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

i) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

j) Persoal que se encontre en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento, ou permiso de paternidade, así como na situación de excedencia por coidado de familiares ou fillos ou fillas menores.

k) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial ou especial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.

l) Persoal que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

Catro.

1. Durante o ano 2022, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 23.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, cos seguintes requisitos:

a) O financiamento debe proceder ou ben de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal, ou ben doutros ingresos con financiamento afectado.

b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata doce meses máis de o xustificar a duración do correspondente programa.

2. Poderanse realizar contratos de duración determinada por unha obra ou un servizo determinado para a execución de programas de actuación específica cando o servizo que constitúa o seu obxecto deba ser desempeñado necesariamente por persoal pertencente a unha das categorías do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia e concorran, ademais, as seguintes circunstancias:

a) Que o servizo teña autonomía e substantividade propia dentro da actividade laboral da consellaría ou do órgano encargado da execución do programa.

b) Que a execución do programa sexa de duración incerta, pero teña unha clara natureza temporal.

c) Que no contrato se especifique con precisión e claridade o obxecto do servizo que as persoas contratadas deban desempeñar.

d) O financiamento debe proceder de ingresos con financiamento afectado.

e) Xunto coa solicitude de autorización conxunta acompañarase unha copia do instrumento mediante o que se aprobe o programa de actuación específica e unha proposta da cláusula específica do contrato de traballo que se pretenda formalizar, na cal se precise de forma clara e concreta o obxecto do contrato, previamente informada polos servizos xurídicos da consellaría ou do organismo, no que tamén se manifestará sobre a adecuación da modalidade contractual.

3. Non se poderá ocupar en ningún caso as persoas contratadas ao amparo da execución destes programas de carácter específico en tarefas distintas das que constitúa o obxecto do programa nin por máis tempo do que requira a execución do programa.

4. Nin o persoal funcionario interino nin o persoal laboral contratado ao amparo destes programas ocupará prazas da relación de postos de traballo, axustándose a súa selección e nomeamento ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, ou na norma que o substitúa.

5. Os nomeamentos ou as contratacións para a execución destes plans requirirán unha autorización conxunta dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública. Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa e unha valoración económica.

Artigo 14. Contratación de persoal estatutario temporal no ámbito da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2022 non se procederá ao nomeamento de persoal estatutario temporal no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que afecten o funcionamento dos servizos públicos.

Dous. Estes nomeamentos non requirirán autorización previa da dirección xeral competente en materia de orzamentos. Porén, deberán ser comunicados con carácter mensual á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e mais o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Tres. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo as necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos

Un. Durante o ano 2022, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, así como nas entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para realizar obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público, ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 ao 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento ou órgano equivalente certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e abondo na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.

Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que pasen máis alá do devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá un informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.

Seis. Durante o ano 2022, no ámbito a que se refire o punto un, requirirán un informe favorable da dirección xeral competente en materia de avaliación e reforma administrativa e mais unha autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos as contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos e os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica e técnica consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores.

Sete. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente dos artigos 13 e 16 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as modificacións de crédito correspondentes.

Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais

Un. Durante o ano 2022, no ámbito a que se refiren as alíneas c), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei, poderán realizarse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto seis do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos existentes, contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal funcionario interino, así como de persoal estatutario temporal, para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2022 nos seguintes ámbitos:

a) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.

b) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

Dous. Durante o ano 2022, no ámbito determinado no punto un, poderanse realizar, con carácter excepcional, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:

– contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado

– contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.

Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica en que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Tres. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.

Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión ou a encargas a medio propio

Durante o ano 2022 as encomendas de xestión ou as encargas a medio propio que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as alíneas f), h) e i) do artigo 11.un desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión ou das encargas a medio propio.

Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.

Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos finalistas do Estado e da Unión Europea.

CAPÍTULO II

Dos réximes retributivos

Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

Un. No ano 2022 as retribucións do presidente, vicepresidente e conselleiros e conselleiras experimentarán un incremento do dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan establecidas nas seguintes contías:

– presidente da Xunta de Galicia: 79.651,68 euros

– vicepresidentes e conselleiros e conselleiras: 69.517,32 euros.

Dous. No ano 2022 as retribucións dos altos cargos non experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan establecidas nas seguintes contías:

– secretarios e secretarias xerais, secretarios e secretarias xerais técnicos, directores e directoras xerais, delegados e delegadas territoriais e asimilados: 61.493,74 euros.

Tres. No ano 2022 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

– conselleiro ou conselleira maior: 73.979,16 euros

– conselleiros e conselleiras: 69.517,32 euros.

Catro. No ano 2022 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

– presidente ou presidenta: 73.979,16 euros

– conselleiros e conselleiras: 69.517,32 euros.

Cinco. No ano 2022 as retribucións dos membros do Consello da Cultura Galega non experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

– presidenta ou presidente: 73.979,16 euros.

Seis. No ano 2022 as retribucións do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, non experimentarán un incremento superior ao dous por cento con respecto ás retribucións vixentes o 31 de decembro de 2021.

Sete. Agás aqueles supostos en que, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade, sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, a provisión de postos directivos das entidades instrumentais do sector público autonómico que non deban ser cubertos necesariamente por persoal funcionario requirirán da autorización conxunta dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública. Para estes efectos, deberase achegar un borrador do contrato que se vai formalizar.

Artigo 19. Complemento persoal

O persoal designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de empregado público con algunha administración pública non poderá percibir unhas retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, e durante o tempo que permaneza nela, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

As retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2022 quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro:

– delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Bos Aires: 61.493,74 euros

– delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Montevideo: 52.236,16 euros.

Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 21. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2022 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, nos termos da disposición derradeira cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:

a) O soldo e os trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2022, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Grupo/subgrupo

Real decreto lexislativo 5/2015

Soldo

Trienio

A1

14.864,16

572,04

A2

12.852,72

466,56

B

11.235,00

409,32

C1

9.650,28

353,16

C2

8.031,60

240,36

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

(Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro)

7.351,08

180,96

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e se percibirán de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para 1989. O importe de cada unha destas pagas será a suma do soldo e dos trienios establecidos a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:

Grupo/subgrupo

Real decreto lexislativo 5/2015

Soldo

Trienio

A1

764,37

29,43

A2

781,15

28,35

B

809,20

29,50

C1

695,06

25,41

C2

663,20

19,83

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

(Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro)

612,59

15,08

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Nivel

Importe

30

12.983,88

29

11.645,88

28

11.156,52

27

10.666,32

26

9.357,96

25

8.302,56

24

7.812,72

23

7.323,60

22

6.833,40

21

6.344,40

20

5.893,32

19

5.592,60

18

5.291,64

17

4.990,44

16

4.690,20

15

4.388,76

14

4.088,40

13

3.787,08

12

3.486,00

11

3.184,80

10

2.884,32

d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe. Este complemento específico anual percibirase en catorce pagas iguais, das que doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro, respectivamente.

e) A retribución adicional ao complemento de destino, que corresponda ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria.

f) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas polo complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

g) As gratificacións por servizos extraordinarios.

Estas gratificacións serán concedidas logo da autorización do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2022, de oitenta mil euros, considerando de forma conxunta cada consellaría e os seus organismos e axencias. No caso contrario, a súa autorización corresponderá á consellaría.

En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.

Tamén terán tal consideración as compensacións económicas a que se refire o artigo 137.2.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

h) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2022, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, a retribución adicional, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios para estes efectos.

Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao se producir a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos os trienios e as pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Tres. O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino a que se refire o punto anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2022 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.

Artigo 22. Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto un do artigo 11 desta lei, e que se adecuará ao establecido no seu punto dous, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais devindicadas polo dito persoal no ano 2022.

Exceptúanse en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora, agás sentenza xudicial que así o determine.

e) Os gastos de acción social, que, conforme a normativa básica, sen prexuízo do establecido no artigo 11.dous determinaranse en termos de homoxeneidade respecto do número de efectivos. A este respecto, considérase que os gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos ou melloras distintos ás contraprestacións polo traballo realizado, cuxa finalidade é satisfacer determinadas necesidades como consecuencia de circunstancias persoais dos traballadores e das traballadoras.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste coma ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, co que se computarán, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2022 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2022 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar un crecemento con respecto ao ano 2021.

Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei non experimentarán un incremento global superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.

Artigo 23. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 21.un.

O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal experimentarán un incremento do dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.

A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.tres.c) e mais na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.

Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.

Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá a acreditación da prestación efectiva dos servizos.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista unha prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente recollidos nunha norma con rango de lei.

Catro. Coa finalidade de diferenciar o concepto retributivo das gardas médicas de servizos xerarquizados do concepto de módulo de actividade para o persoal que resulte exento das ditas gardas, determínase que no ano 2022 a retribución correspondente a cada módulo de actividade, de catro horas en réxime de presenza física, efectivamente realizado polo persoal facultativo de atención hospitalaria exento de gardas, queda establecida na contía de 176,64 euros.

Cinco. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 29 desta lei.

Artigo 24. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións que se determinen na Lei de orzamentos xerais do Estado e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán un incremento superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, sen prexuízo dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia no ano 2020.

Artigo 25. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores

Un. No ano 2022 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores experimentarán un incremento do dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesario para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, experimentará un incremento do dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.

Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

Artigo 26. Complemento persoal das vítimas de violencia de xénero

O persoal ao que lle sexa adxudicado provisionalmente un posto de traballo noutra administración pública por razón de violencia de xénero non poderá percibir retribucións inferiores ás que teña asignadas no posto de traballo que desempeñaba na Xunta de Galicia.

Cando se produza esta circunstancia, o persoal terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións que lle correspondan polo posto que ocupe na administración de destino.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento realizarao en cada caso a Dirección Xeral da Función Pública, e será aboado pola consellaría en que desempeñaba o posto de traballo desde o que se traslada.

CAPÍTULO III

Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo

Artigo 27. Prohibición de ingresos atípicos

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que correspondan á administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a el, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre o gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 28. Relacións de postos de traballo

Un. As relacións de postos de traballo poderanse modificar para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a el o persoal afectado.

Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.

A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.

Malia o anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.

Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2022 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación no dito anexo. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos específicos.

Artigo 29. Requisitos para a determinación ou modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario

Un. Será necesario un informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei.

Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2022, deberase solicitar da Consellería de Facenda e Administración Pública a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2021.

Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.

Cando se trate de persoal non suxeito a un convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante un contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda e Administración Pública as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2021.

Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación abastará coa emisión do informe a que se refire o punto un deste artigo.

Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderanse por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:

a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.

b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no punto un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

d) A fixación de retribucións mediante un contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por un tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante un convenio colectivo.

e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.

Catro. Co fin de emitir o informe sinalado no punto un deste artigo, as consellarías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.

Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data da recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2022 coma para exercicios futuros, e especialmente no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.

Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2022 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 30. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma

Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, por razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Dous. As persoas titulares dos órganos executivos, a dirección ou a secretaría xeral, ou os cargos asimilados das entidades instrumentais sinaladas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, serán nomeados e separados libremente entre persoas que reúnan a cualificación necesaria para o cargo, segundo se determine no estatuto de cada entidade, agás naqueles supostos en que sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade instrumental.

Tres. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación administrativa que corresponda segundo o réxime xurídico que lle sexa aplicable.

O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.

Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade e a retribución adicional ao complemento de destino a que teña dereito na súa condición de empregada ou empregado público en situación de servizo activo.

O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.

Artigo 31. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade tratará de completar o horario docente do persoal interino, coa compartición, de ser necesario, de varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.

No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.

Artigo 32. Profesores e profesoras de corpos docentes

Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 129 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e atendendo as peculiaridades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 6.2 da referida lei, o profesorado do corpo docente previsto no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade poderá percibir ata o total das súas retribucións, tanto básicas coma complementarias, cando sexa autorizado para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, nos termos, nos prazos e nas condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 33. Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.

Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.

CAPÍTULO IV

Universidades

Artigo 34. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

Un. Consonte o establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse para o ano 2022 os custos do persoal docente e investigador e de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia nas seguintes contías, expresadas en miles de euros:

 

Masa salarial

Seguridade Social

Total

Santiago Compostela

143.651

22.651

166.302

A Coruña

 90.384

14.953

105.337

Vigo

 96.189

14.925

111.114

Total

330.224

52.529

382.753

Este importe da masa salarial máxima inclúe o importe previsto para a aplicación, se é o caso, dun incremento global do dous por cento no momento en que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

Nas anteriores contías non está incluído o custo do persoal investigador de proxectos e contratos de investigación, nin o do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses proxectos e contratos.

Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia non experimentarán un incremento global superior ao do dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.

Artigo 35. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia

O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor non experimentarán un incremento global superior ao dous por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.

Artigo 36. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia

Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán a taxa de reposición máxima establecida na normativa básica ditada ao respecto e con suxeición aos límites e requisitos establecidos para os corpos de catedráticos e catedráticas de universidade e de profesores e profesoras titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.

As correspondentes ofertas de emprego público deberaas autorizar a Consellería de Facenda e Administración Pública, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 34 desta lei e de acordo co que dispón a normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario de Galicia poderán proceder excepcionalmente á contratación de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables.

Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante unha resolución destes centros directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes contratos.

TÍTULO III

Operacións de endebedamento e garantía

CAPÍTULO I

Operacións de crédito

Artigo 37. Operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano

Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2022 nunha contía máxima equivalente ao 0,6 por cento do produto interior bruto da comunidade autónoma.

Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.

Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo importe que se amortice.

Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, poderá ser excedida no curso deste e quedará automaticamente revisada:

a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos na alínea 1.b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.

d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.

e) Polos anticipos reintegrables ou préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos.

f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.

Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.

Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.

Cando co obxecto de optimizar a carga financeira derivada da débeda da Comunidade Autónoma se formalicen operacións de endebedamento que teñan por finalidade a amortización total ou parcial de operacións vivas contratadas con anterioridade, a contía das ditas amortizacións anticipadas non computará para os efectos do cálculo do límite a que se refire o artigo 30.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 38. Débeda da tesouraría

Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por un prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o quince por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e mais o concepto 400.

Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública en calquera das súas modalidades.

Tres. Non obstante, atribúeselle ao director ou á directora xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.

Artigo 39. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público

Un. Para que os organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas e as demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poidan concertar ou renovar calquera tipo de operación de endebedamento ou de cobertura sobre ela, ou modificar as condicións financeiras de operacións de endebedamento vixentes, deberán contar coa autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Independentemente do anterior, no caso de operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, o seu saldo vivo o 31 de decembro de 2022 non poderá superar o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Dous. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar coas entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das cales deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

Así mesmo, no suposto de préstamos directos para a adquisición de vivendas concertadas entre as entidades financeiras e os adquirentes de vivendas de promoción pública ao abeiro dos convenios de financiamento asinados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e as ditas entidades, poderá establecerse, para os supostos de execución hipotecaria, a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

Tamén poderá establecerse a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo nos préstamos directos que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e os adxudicatarios e as adxudicatarias que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao Instituto Galego da Vivenda e Solo por parte das entidades financeiras e pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A. (Sareb), co obxecto de lles facilitar o acceso á propiedade ás actuais persoas adxudicatarias.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2022 non poderá superar en ningún caso os vinte e catro millóns de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Tres. O réxime de autorización establecido nos puntos anteriores realizarase a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

As mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:

a) o detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira

b) o detalle das operacións financeiras activas.

Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigadas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda e Administración Pública co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.

Artigo 40. Outras operacións financeiras

A formalización de calquera operación de carácter financeiro non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

CAPÍTULO II

Afianzamento por aval

Artigo 41. Avais

Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2022 será de trinta millóns de euros.

Dous. Así mesmo, e de conformidade co disposto no artigo 44 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, autorízase a concesión de avais para a articulación dos instrumentos financeiros incluídos no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2022, cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), coas características e os beneficiarios que figuran nel e na súa normativa aplicable.

Tres. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.

Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.

Catro. Consonte o disposto no artigo 45 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o ano 2022 avais nunha contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de cincocentos millóns de euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata trinta millóns de euros.

Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, ben en relación co importe da operación individual, ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na alínea i) do artigo 7 desta lei.

Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.

Cinco.

a) O Consello da Xunta de Galicia, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública e da consellaría a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo do pedimento dos interesados e do informe da consellaría correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica e mais a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:

1ª) O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afecta grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais, e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permite considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a administración, por lle permitir recuperar nun maior grao o importe dos seus créditos.

2ª) A parte debedora deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.

3ª) A novación xustificarase en atención á capacidade económica e as previsións de ingresos do titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír a quitación ou a minoración do importe debido, ademais do adiamento do pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario ou da beneficiaria.

b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os xuros de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.

O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.

Seis. Así mesmo, de conformidade co disposto no artigo 44 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo para a concesión de avais, por un importe máximo de cinco millóns de euros, con destino á compra da primeira vivenda para menores de trinta e cinco anos, cun límite máximo do quince por cento do prezo da compravenda, polo tempo necesario para a amortización do importe avalado durante os primeiros anos da vixencia do préstamo, coas características e as condicións establecidas no programa que aprobe o dito instituto.

TÍTULO IV

Xestión orzamentaria

Artigo 42. Intervención limitada

A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, comprobándose o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.

Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e abondo.

Artigo 45. Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.

Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta de Galicia para a tramitación de determinados expedientes

Un. Requirirá unha autorización previa por parte do Consello da Xunta de Galicia a tramitación de expedientes de contratación e de encargas a medio propio cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a catro millóns de euros.

Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta de Galicia requirirá autorización previa do mesmo órgano. Porén, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte un incremento do importe total das obrigas de contido económico asumidas polas entidades do sector público autonómico ou no número de exercicios orzamentarios aos que se imputan as ditas obrigas, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 47. Transferencias de financiamento

Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.

Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doceavas partes, no caso de que se financien con fondos propios da Comunidade Autónoma. No caso de que se financien con fondos finalistas, as achegas realizaranse atendendo o ritmo de execución do gasto destes fondos nos organismos ou entidades.

Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de capital da entidade.

Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán da autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.

Artigo 48. Xestión dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia

No marco da xestión dos fondos provenientes do mecanismo de recuperación e resiliencia, Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro, cando a entidade executora do expediente financiado co mecanismo non coincida co órgano xestor, segundo a terminoloxía das ordes HFP/1031/2021 e HFP/1030/2021, do 29 de setembro, a asignación de recursos para executar os expedientes de gasto deberá articularse mediante un acordo interno no que se concreten:

a) o código identificador único do subproxecto ou da liña de acción asignado polo sistema de información de xestión e seguimento

b) a fonte ou as fontes de financiamento

c) os fitos e obxectivos

d) os indicadores

e) as partidas orzamentarias da entidade executora a través das que se financia o subproxecto ou actuación

f) unha descrición breve da finalidade que se pretende acadar

g) as datas de inicio e finalización

h) o custo estimado

i) outra información relevante.

Artigo 49. Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta de Galicia cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento á conta ou un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 50. Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta de Galicia cando a súa contía supere o importe de seis mil dez euros por beneficiario ou beneficiaria e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os sesenta mil cen euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante un convenio ou instrumento bilateral, ás cales lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a doce mil euros e cento vinte mil trescentos euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 51. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social

De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:

a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de mil cincocentos euros.

b) As concedidas aos beneficiarios e ás beneficiarias para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.

d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 52. Exoneración da obriga de constituír garantías para os beneficiarios e as beneficiarias de axudas e subvencións

De acordo co previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, quedan exoneradas da constitución de garantía as universidades públicas e as entidades vinculadas ou dependentes delas.

Artigo 53. Pagamento das axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 54. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda e Administración Pública para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.

No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.

Dous. As persoas beneficiarias dos préstamos deberán acreditar que se encontran ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou unha certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.

Tres. Mediante unha orde da Consellería de Facenda e Administración Pública poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 55. Expedientes de dotación artística

Para a aplicación do previsto no artigo 119 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente ao ano 2022 será do dous por cento, quedando excluídas da base de aplicación desta porcentaxe as obras por uns importes inferiores a cento vinte mil euros.

Artigo 56. Módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados

Un. De acordo co establecido nas alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2022, é o fixado no anexo IV desta lei.

Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2022, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para o 2022 do convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos á conta, logo de solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos á conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2022.

As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas as cargas sociais, serán aboadas directamente pola administración, mediante o pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A administración só aboará as categorías funcionais directivas de director ou directora e xefe ou xefa de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas «xefaturas de departamento», aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2022 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2022.

As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.

As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».

Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa da ou do profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos da persoa orientadora, que se incluirán na nómina do pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Catro. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para fixar as relacións profesor ou profesora por unidade concertada adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor ou profesora con vinte e cinco horas semanais.

A administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.

Cinco. A relación profesor ou profesora por unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesorado afectado polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se encontren en pagamento delegado.

TÍTULO V

Corporacións locais

CAPÍTULO I

Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

Artigo 57. Créditos asignados ás corporacións locais

O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 488.618.681 euros, coa distribución funcional que figura no anexo V.

Artigo 58. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

Un. Consonte o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,3200880 por cento para o exercicio de 2022.

O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado nese exercicio, é positivo con respecto á de 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.

Ademais, de xeito extraordinario no exercicio 2022, para calcular o importe dos ingresos dos capítulos I e II non se terán en conta as contías das liquidacións do sistema de financiamento autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas, do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais do ano 2020.

En consecuencia, no ano 2022 repartirase un fondo adicional entre os concellos, e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:

a) o 2,0808924 por cento corresponde ao fondo base

b) o 0,2391955 por cento corresponde ao fondo adicional.

Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas á conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 125.958.864 euros, dos cales 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 12.986.058 euros ao fondo adicional.

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe de seiscentos mil euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo VI.

Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local, con anterioridade á repartición do fondo adicional deducirase un importe de 271.058 euros, que se destinará á Federación Galega de Municipios e Provincias, co obxecto de actualizar as dotacións financiadoras dos seus gastos de funcionamento. O resto da dotación deste fondo repartirase en función dos seguintes criterios:

– cento corenta e cinco mil euros aos concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal

– dous millóns catrocentos setenta mil euros aos concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade

– novecentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos custos de mantemento dos conservatorios de grao medio

– un millón cincocentos mil euros aos concellos resultantes dun proceso de fusión, en cumprimento do sinalado no artigo 13.un, alíneas a) e f), da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia. A repartición deste importe realizarase nas condicións que estableza a consellaría competente en materia de Administración local

– dous millóns setecentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal

– dous millóns de euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios

– un millón dous centos mil euros aos concellos integrados no Plan de retirada sistemática de tartagueiros ou niños do tártago negro de patas amarelas (Vespa velutina nigrithorax)

– un millón oitocentos mil euros en función do gasto realizado polos concellos na renovación do parque municipal de motobombas contra incendios e en camións de recollida de lixo. A repartición deste importe realizarase nas condicións que estableza mediante unha orde a consellaría competente en materia de Administración local, que priorizará que sexan vehículos eficientes e sostibles.

Mediante un acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local determinaranse tanto as variables que se van utilizar na repartición de cada un dos bloques sinalados neste punto coma os módulos unitarios que se van considerar en relación con cada unha desas variables, e sinalarase a contía que corresponde a cada concello polo fondo adicional de 2022.

Para o caso dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal, das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios e do Plan de retirada sistemática de tartagueiros ou niños do tártago negro de patas amarelas (Vespa velutina nigrithorax), a Administración autonómica poderá optar, de conformidade co acordado coa Federación Galega de Municipios e Provincias, por asumir directamente a xestión das actuacións. Neste suposto, as dotacións antes expresadas e precisas para o seu financiamento adscribiranse ás correspondentes aplicacións do orzamento de gastos das consellarías competentes, polo que non se precisará a súa repartición entre os concellos.

Cinco. O disposto nos puntos un e tres será aplicable na distribución da entrega á conta e da liquidación definitiva do exercicio 2022.

No caso do fondo adicional, se a diferenza entre o importe total da liquidación definitiva e o correspondente ás entregas á conta realizadas é positiva, esta distribuirase exclusivamente entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, de acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, cincuenta e cinco por cento; maiores de sesenta e cinco anos, dez por cento; superficie, quince por cento; núcleos de poboación, vinte por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2022.

As cantidades asignadas a cada concello na repartición deste resto do fondo adicional, conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos redistributivos e unha ponderación do cinco por cento, da variable esforzo fiscal, co que se obteñen así as participacións finais de cada concello.

O índice de esforzo fiscal municipal obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

EFM = (RM/RG) – (PM/PG)

na que:

– EFM é o índice de esforzo fiscal municipal

– RM é a recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos polo Estado

– RG é a recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos cedidos polo Estado

– PM é a poboación do concello o 1 de xaneiro do ano considerado para a recadación

– PG é a poboación de todos os concellos na mesma data.

Os datos de recadación para considerar no cálculo do índice de esforzo fiscal son os correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro de 2022 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas no prazo e na forma, de conformidade co exixido pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.

No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas no prazo e na forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación per cápita dos concellos que a presentasen.

Seis. Para determinar a liquidación definitiva de 2020 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado como definitivas para ese exercicio.

No que se refire ao fondo base, a distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle corresponderon na entrega á conta do exercicio que se liquida.

No caso do fondo adicional, a diferenza entre a liquidación definitiva que lle corresponde e o importe da entrega á conta distribuirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, conforme os criterios establecidos para estes concellos no artigo 57.cinco da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Sete. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas á conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2022. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2022 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.

Artigo 59. Transferencias derivadas de convenios ou subvencións

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 352.904.753 euros, coa distribución funcional que figura no anexo VII.

CAPÍTULO II

Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local

Artigo 60. Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.

Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.

Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, coa achega das facturas ou doutros documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por unha resolución motivada.

Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles, ao abeiro dun convenio coa Administración xeral da Comunidade Autónoma ou coas entidades pertencentes ao seu sector público, ou ben ao abeiro da norma con rango de lei que regule estas achegas no marco de relacións de colaboración ou cofinanciamento de servizos e establezan esta compensación coa remisión ao procedemento de compensación regulado neste capítulo.

Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á consellaría competente en materia de facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.

Artigo 61. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas á conta

Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.

Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto tres do artigo 60. Porén, cando a propia norma con rango de lei que se menciona no precepto ou o convenio establezan expresamente a posibilidade de realizar a compensación con cargo á participación no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención, por solicitude do órgano ou da entidade interesada.

Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou da alcaldesa ou do presidente ou da presidenta da entidade local acredora da débeda, que axuntará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na cal se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporaráselle unha copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.

Artigo 62. Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:

1) a débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta tiver carácter negativo

2) as restantes débedas previstas no artigo 60.

Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas á conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega á conta.

Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.

Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e no acordo de retención concorran outras débedas previstas no artigo 60, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega á conta coma na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.

Catro. Se no acordo de retención existe a concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto un deste artigo, e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.

Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas:

– ao cumprimento regular das obrigas de persoal

– á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio

– á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.

Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto un deste artigo inferior ao cincuenta por cento da entrega á conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.

Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios.

Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:

– un certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras no cal se acredite que se atendeu o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data da solicitude da certificación

– un informe da situación financeira actual subscrito polo interventor ou a interventora local, o cal inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto

– un plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.

Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento ou á verificación do cumprimento doutro en curso.

Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire o punto un deste artigo, un tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.

Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.

TÍTULO VI

Normas tributarias

CAPÍTULO I

Tributos propios

Artigo 63. Criterios de afectación de determinados tributos

Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto os gastos de investimento destinados ao saneamento, á protección e á mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.

Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541D, 551B e 733A, así como neste último programa os gastos correspondentes co sinalado no artigo 13.catro.

Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento

Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública facilitará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun soporte informático apto para o tratamento dos datos, a información referida ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma coma aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico, tales como o Instituto Galego de Promoción Económica, XesGalicia ou Sodiga.

d) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta de Galicia a que se refire o artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dous. A Consellería de Facenda e Administración Pública facilitará trimestralmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun soporte informático apto para o tratamento dos datos, a información referida á seguinte actuación:

a) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.

Tres. A Consellería de Facenda e Administración Pública comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de dez días naturais:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na alínea p) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo do 2022.

Catro. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

Disposición adicional segunda. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación

Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2022 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública e por iniciativa da consellaría da que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial, que se deberán remitir para o seu coñecemento ao Parlamento de Galicia.

O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, o organismo ou a entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:

a) A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

b) Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, manténdose o equilibrio orzamentario.

Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nos puntos anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2022 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.

Disposición adicional terceira. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda e Administración Pública, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2022. Os ditos orzamentos deberanse remitir ao Parlamento de Galicia.

Disposición adicional cuarta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais

Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, das sociedades mercantís públicas autonómicas, das fundacións do sector público autonómico e das demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei, no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta norma.

Disposición adicional quinta. Remisión e control de información económico-financeira

Un. Todas as entidades pertencentes ao sector público autonómico, segundo a definición que realiza a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e mais todas as entidades clasificadas como «administracións públicas», segundo a definición que realiza o Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010), están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información prevista na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na súa normativa de desenvolvemento, nos termos e prazos que lles sexan requiridos por esta.

As entidades non incluídas no parágrafo anterior, calquera que sexa a súa forma e natureza xurídica, que teñan a súa sede na comunidade autónoma de Galicia están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información que esta lles requira para os efectos de analizar a súa posible clasificación como «administración pública», segundo os criterios fixados no Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010).

Dous. Para os efectos de garantir a exactitude e a coordinación da información económico-financeira subministrada pola Administración xeral e os organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.

As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas e dos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Para a execución das auditorías de contas anuais, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá, no caso de insuficiencia de medios propios dispoñibles, solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán axustarse ás normas e instrucións que determine aquela. A contratación da colaboración nos traballos de auditoría de contas anuais das axencias e dos consorcios que en cada caso se sinale realizaraa a Consellería de Facenda e Administración Pública.

Toda contratación de empresas privadas de auditoría, no ámbito sinalado anteriormente, deberá ir precedida, con carácter anual, dunha orde por parte da Consellería de Facenda e Administración Pública, na cal se especificará a insuficiencia dos servizos da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma que xustifique a dita contratación.

Os auditores e as auditoras que sexan contratados non poderán selo mediante contratacións sucesivas para a realización de traballos sobre unha mesma entidade por máis de dez anos. Posteriormente non poderán ser contratados de novo ata transcorridos dous anos desde a finalización do período anterior. Transcorridos cinco anos desde o contrato inicial, será obrigatoria para as sociedades de auditoría ou os auditores contratados a rotación dos auditores responsables principais dos traballos contratados, que non poderán intervir na realización de traballos sobre a entidade ata que transcorran tres anos desde a finalización do período de cinco anos antes referido, no caso en que siga vixente o período máximo de contratación.

As sociedades de auditoría ou os auditores e as auditoras de contas individuais concorrentes en relación con cada traballo para adxudicar non poderán ser contratados cando, no ano anterior a aquel en que van desenvolver o seu traballo ou nese mesmo ano, realizasen ou realicen outros traballos para a entidade, sobre áreas ou materias respecto das cales deba pronunciarse o auditor ou a auditora no seu informe.

No exercicio das súas funcións de control, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá acceder aos papeis de traballo que servisen de base aos informes de auditoría de contas do sector público da Comunidade Autónoma realizados por auditores e auditoras privados.

Disposición adicional sexta. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra

En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución dos gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:

a) o trece por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da administración, que inciden sobre o custo das obras, e os demais derivados das obrigas do contrato

b) o seis por cento en concepto de beneficio industrial do contratista.

Disposición adicional sétima. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a quince anos e sen repercusión de xuros.

Disposición adicional oitava. Adaptación do título II desta lei ao establecido na normativa básica estatal

Un. As retribucións do persoal do sector público recollidas no anexo de persoal para o ano 2022 recollen a previsión dun incremento retributivo do dous por cento; porén, este importe non será aplicable ata que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

A consellaría competente en materia de facenda levará a cabo as xestións necesarias para facer efectivos os aumentos retributivos, no seu límite máximo, habilitados pola normativa básica estatal como máximo no mes seguinte, que se contará desde a notificación da autorización estatal que a faculte para implantalos.

Dous. A aplicación do disposto no artigo 12 desta lei en relación coa oferta pública de emprego ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal será efectiva no momento en que entre en vigor a correspondente normativa da Administración xeral do Estado.

Disposición adicional novena. Retribucións dos consellos de administración

No ano 2022 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán un incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.

As retribucións dos membros do Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., deberán axustarse ao establecido no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xaneiro de 2016.

Disposición adicional décima. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde

Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR/EIR (persoal médico e enfermeiro interno residente en formación) e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluído nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.

En idénticas condicións corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicas e médicos, practicantes e comadroas e comadróns titulares.

En todo caso, darase conta á Consellería de Facenda e Administración Pública logo de se tramitar a correspondente modificación e deberán ser respectados os dereitos laborais do persoal afectado.

Disposición adicional décimo primeira. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e co Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Durante o ano 2022 quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Ademais, durante as épocas de perigo baixo, quedará suspendido o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

Disposición adicional décimo segunda. Centros concertados

Un. No ámbito do ensino privado concertado mantense a suspensión do Acordo do 24 de abril de 2008 polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante a Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do dous por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de corenta e cinco euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.

Dous. No caso dos centros concertados, os módulos económicos para o seu sostemento, que se publican como anexo IV desta lei, recollen un incremento do dous por cento con respecto aos vixentes o 31 de decembro de 2021. Porén, este incremento non será aplicable ata que se aproben os módulos estatais de distribución de fondos públicos para o sostemento dos centros concertados para o ano 2022. Se os módulos estatais establecen unha variación porcentual distinta aplicarase a mesma porcentaxe aos módulos vixentes o 31 de decembro de 2021.

Se durante o exercicio 2022 se aplicar calquera outra variación adicional dos módulos estatais, tamén se aplicará aos módulos vixentes nese momento na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional décimo terceira. Prestacións extraordinarias para persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos

No ano 2022 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a douscentos dez euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta de Galicia por proposta da consellaría con competencias en materia de benestar social.

Disposición adicional décimo cuarta. Prestación de axuda económica a través da Tarxeta Benvida

As familias que no ano 2022 teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena terán dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros durante un ano nas condicións que estableza a consellaría con competencia en materia de benestar social. No caso de adopción ou garda con fins adoptivos, o dereito á percepción da axuda producirase desde o mes en que se emita a resolución administrativa ou xudicial.

Para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros, a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

A axuda ampliarase nas seguintes contías:

a) Seiscentos euros por ano, a razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro.

b) Mil douscentos euros por ano, a razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo.

c) Dous mil catrocentos euros por ano, a razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos.

Para as familias que residan no rural e para as que teñan o terceiro fillo ou filla e sucesivos, a axuda incrementarase nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

Disposición adicional décimo quinta. Habilitación para efectuar modificacións orzamentarias

Autorízase a Consellería de Facenda e Administración Pública para:

1) Efectuar as modificacións precisas para adaptar as partidas orzamentarias financiadas cos fondos REACT-EU (axuda á recuperación para a cohesión e os territorios da Unión Europea) máis co MRR (mecanismo de recuperación e resiliencia) á natureza das actuacións de gasto que finalmente se recollan nos proxectos do programa operativo ou en conferencia sectorial.

2) Xerar crédito con base nos importes efectivamente asignados á Administración autonómica, financiados polos novos fondos recollidos no instrumento Next Generation EU (Próxima xeración UE), xestionados pola Administración xeral do Estado ou directamente pola Comisión Europea.

3) Realizar as retencións de crédito que sexan precisas nas diferentes seccións orzamentarias e transferir o seu importe ao programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», para o caso de novos episodios de emerxencia sanitaria.

4) Para os efectos do cálculo do límite de compromisos de gasto para exercicios futuros a que se refire a alínea 3 do artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non formará parte do crédito inicial que haxa que considerar a parte financiada coas modalidades 4190 e 4390 dos fondos REACT-UE.

5) Autorizar a incorporación dos remanentes de crédito do programa 621B da sección 23 ao mecanismo de garantía de investimentos públicos.

Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais

O disposto nesta lei para as entidades incluídas no punto cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición transitoria segunda. Dotación do fondo de continxencia

A dotación do fondo de continxencia de execución orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente durante o período de consolidación orzamentaria. Para o ano 2022, a dotación será de 45.417.175 euros e poderá empregarse para financiar necesidades inaprazables non previstas no orzamento inicial en calquera capítulo do orzamento consolidado.

Disposición transitoria terceira. Mecanismo de garantía de investimentos públicos

Créase un mecanismo de garantía de investimentos públicos, que estará dotado coa incorporación dos saldos de crédito orzamentario na sección 23. Este instrumento orzamentario achegará financiamento para garantir a normal execución dos investimentos planificados no orzamento plurianual, facilitando o encaixe de posibles reprogramacións por execución ou necesidades de cofinanciamentos adicionais, e sempre suxeito ao cumprimento das regras fiscais vixentes en cada momento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Vixencia

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2022.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2022.

Santiago de Compostela, vinte e sete de decembro de dous mil vinte e un

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

ANEXO I

Artigo 3.un

Entidades públicas empresariais

Explotación

Capital

Portos de Galicia

17.917

 15.610

Augas de Galicia

37.412

100.485

Total

55.329

116.094

(Miles de euros)

Artigo 3.dous

Consorcios autonómicos

Explotación

Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

3.920

1.983

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

91.770

5.778

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

1.268

33

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

916

58

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela

386

 

Consorcio Casco Vello de Vigo

477

2.956

Consorcio Local dos Peares

69

6

Total

98.806

10.814

(Miles de euros)

Artigo 3.tres

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Explotación

Capital

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

9.015

385

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

3.525

926

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

788

 

XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.

2.338

20

Galicia Calidade, S.A.

798

7

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

2.467

182

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

6.095

 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

27.605

102

Xenética Fontao, S.A.

3.802

380

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

16.534

2.472

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

105.886

34.418

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.

32.836

12

Corporación Radio e Televisión de Galicia S.A.

112.451

9.109

Total

324.139

48.012

(Miles de euros)

Artigo 3.catro

Fundacións do sector público autonómico

Explotación

Capital

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

1.339

62

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

9.666

5.835

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061

77.082

 

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

7.154

36

Fundación Galicia Europa

756

4

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas

1.558

5

Fundación Semana Verde de Galicia

3.094

 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

763

5

Fundación Centro Tecnolóxico Supercomputación de Galicia

2.978

6.286

Fundación Exposicións e Congresos da Estrada

215

 

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

523

29

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

1.429

64

Instituto Feiral da Coruña

418

 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

1.559

98

Fundación Pública Galega Rof Codina

2.064

10

Fundación Deporte Galego

3.399

10

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

4.182

 

Fundación Galega Formación para o Traballo

626

2

Fundación Camilo José Cela

296

 

Total

119.100

12.446

(Miles de euros)

ANEXO II

Artigo 3.cinco

Entidades públicas empresariais

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Portos de Galicia

 

10.351

Augas de Galicia

 

67.304

Total

0

77.656

(Miles de euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

 

9.812

Galicia Calidade, S.A.

395

220

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

638

635

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

4.566

 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

 

5.696

Xenética Fontao, S.A.

150

 

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

16.421

1.380

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

 

24.250

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S. A.

 

7.500

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

 

250

Total

22.169

49.743

(Miles de euros)

ANEXO III

Artigo 5.e)

Distribución de taxas e prezos (euros)

Seccións

Taxas

Prezos

Total

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

2.163.769

85.000

2.248.769

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

4.162.669

1.750.000

5.912.669

Consellería de Facenda e Administración Pública (Selección persoal)

600.000

600.000

Consellería de Facenda e Administración Pública (Outras)

87.205

87.205

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

2.487.988

171.500

2.659.488

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

3.768.093

3.768.093

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

2.936.532

8.174.564

11.111.096

Consellería de Emprego e Igualdade

65.930

65.930

Consellería de Sanidade

3.029.209

3.029.209

Consellería de Política Social

41.879

15.877.757

15.919.636

Consellería do Medio Rural (Produtos e aproveitamentos forestais)

1.000.000

1.000.000

Consellería do Medio Rural (Outros)

1.207.360

434.055

1.641.415

Consellería do Mar

1.017.668

167.932

1.185.600

Total

21.568.302

27.660.808

49.229.110

ANEXO IV

Artigo 56

Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2022, do seguinte xeito:

 

 

Educación infantil:

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,08:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

34.890,98

Gastos variables

 

4.511,49

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

7.892,23

Outros gastos

 

6.779,74

Importe total anual

 

54.074,44

 

 

Educación primaria:

 

Centros de ata seis unidades de primaria

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,40:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

45.229,03

Gastos variables

 

5.848,23

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

10.230,66

Outros gastos

 

6.779,74

Importe total anual

 

68.087,66

 

 

Centros de máis de seis unidades de primaria

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,36:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

43.936,79

Gastos variables

 

5.681,15

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

9.938,37

Outros gastos

 

6.779,74

Importe total anual

 

66.336,05

 

 

Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

 

 

 

I. Educación básica primaria:

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,12:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

36.183,25

Gastos variables

 

4.678,59

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

8.184,51

Outros gastos

 

7.228,09

Importe total anual

 

56.274,44

 

 

Persoal complementario (logopedistas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias: 

 

Psíquicos

 

22.349,61

Autistas ou problemas graves de personalidade

 

25.810,10

Auditivos

 

20.795,42

Plurideficientes

 

25.810,10

 

 

II. Programas de formación para a transición á vida adulta:

 

(Ratio profesor/a / unidade: 2:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

64.612,90

Gastos variables

 

5.480,98

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

14.615,21

Outros gastos

 

10.172,69

Importe total anual

 

94.881,78

 

 

Persoal complementario (logopedistas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias: 

 

Psíquicos

 

35.684,24

Autistas ou problemas graves de personalidade

 

39.680,43

Auditivos

 

27.648,21

Plurideficientes

 

39.680,43

 

 

Educación secundaria obrigatoria:

 

 

I. Primeiro e segundo cursos:

 

Centros de ata catro unidades de ESO

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,56:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

59.182,86

Gastos variables

 

10.795,64

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais (*)

14.502,98

Outros gastos

 

8.797,09

Importe total anual

 

93.278,57

Centros de máis de catro unidades de ESO

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,52:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

57.665,33

Gastos variables

 

10.518,85

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais (*)

14.131,13

Outros gastos

 

8.797,09

Importe total anual

 

91.112,40

II. Terceiro e cuarto cursos:

 

Centros de ata catro unidades de ESO

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,84:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

69.805,43

Gastos variables

 

12.733,30

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

13.695,75

Outros gastos

 

9.704,00

Importe total anual

 

105.938,48

 

 

Centros de máis de catro unidades de ESO

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,66:1)

 

Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

62.976,65

Gastos variables

 

11.487,69

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

12.355,96

Outros gastos

 

9.704,00

Importe total anual

 

96.524,30

 

 

Ciclos formativos:

 

(Ratio profesor/a / unidade grao medio: 1,52:1)

 

(Ratio profesor/a / unidade: grao superior: 1,52:1)

 

 

 

I. Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais:

 

 

 

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

 

Primeiro curso

 

56.293,38

Segundo curso

 

0,00

 

 

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

 

Primeiro curso

 

56.293,38

Segundo curso

 

56.293,38

 

 

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

 

Primeiro curso

 

56.293,38

Segundo curso

 

0,00

 

 

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

 

Primeiro curso

 

56.293,38

Segundo curso

 

56.293,38

II. Gastos variables:

 

 

 

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

 

Primeiro curso

 

7.221,67

Segundo curso

 

0,00

 

 

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

 

Primeiro curso

 

7.221,67

Segundo curso

 

7.221,67

 

 

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

 

Primeiro curso

 

7.772,84

Segundo curso

 

0,00

 

 

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

 

Primeiro curso

 

7.772,84

Segundo curso

 

7.772,84

 

 

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais:

 

 

Ciclos formativos de grao medio

 

11.313,89

Ciclos formativos de grao superior

 

11.313,89

 

 

IV. Outros gastos:

 

 

 

Grupo 1. Ciclos formativos de:

 

Animación turística

 

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

 

Estética persoal decorativa

 

Hixiene bucodental

 

Química ambiental

 

Primeiro curso

 

11.423,38

Segundo curso

 

2.658,72

 

 

Grupo 2. Ciclos formativos de:

 

Coidados auxiliares de enfermaría

 

Comercio

 

Curtidos

 

Documentación sanitaria

 

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns

 

Laboratorio de imaxe

 

Laboratorio

 

Mergullo a media profundidade

 

Muiñaría e industrias cerealistas

 

Procesos de ennobrecemento téxtil

 

Secretariado

 

Servizos ao consumidor

 

Xestión comercial e márketing

 

Primeiro curso

 

13.877,38

Segundo curso

 

2.658,72

 

 

Grupo 3. Ciclos formativos de:

 

Industrias de proceso de pasta e papel

 

Operacións de ennobrecemento téxtil

 

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos

 

Operacións de transformación de plásticos e caucho

 

Plástico e caucho

 

Transformación de madeira e cortiza

 

Primeiro curso

 

16.505,51

Segundo curso

 

2.658,72

 

 

Grupo 4. Ciclos formativos de:

 

Calzado e marroquinaría

 

Encadernados e manipulados de papel e cartón

 

Fabricación e transformación de produtos de vidro

 

Fundición

 

Impresión en artes gráficas

 

Operacións de fabricación de vidro e transformados

 

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada

 

Procesos téxtiles de teceduría de punto

 

Produción de fiadura e teceduría de calada

 

Produción de tecidos de punto

 

Tratamentos superficiais e térmicos

 

Primeiro curso

 

19.087,72

Segundo curso

 

2.658,72

 

 

Grupo 5. Ciclos formativos de:

 

Animación sociocultural

 

Asesoría de imaxe persoal

 

Integración social (plan vello)

 

Radioterapia

 

Realización e plans de obra

 

Primeiro curso

 

11.423,38

Segundo curso

 

4.299,46

Grupo 6. Ciclos formativos de:

 

Aceite de oliva e viños

 

Actividades comerciais

 

Administración de aplicacións multiplataforma

 

Administración de sistemas informáticos en rede

 

Administración de sistemas informáticos

 

Administración e finanzas

 

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

 

Anatomía patolóxica e citoloxía

 

Animación sociocultural e turística

 

Aproveitamento e conservación do medio natural

 

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

 

Asistencia á dirección

 

Atención a persoas en situación de dependencia

 

Atención sociosanitaria

 

Audioloxía protésica

 

Axencias de viaxes e xestión de eventos

 

Calzado e complementos de moda

 

Caracterización e maquillaxe profesional

 

Caracterización

 

Comercio internacional

 

Condución de vehículos de transporte por estrada

 

Construción

 

Coordinación de emerxencias e protección civil

 

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

 

Desenvolvemento de aplicacións web

 

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble

 

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas

 

Deseño e produción de calzado e complementos

 

Deseño técnico en téxtil e pel

 

Dietética

 

Dirección de cociña

 

Dirección de servizos de restauración

 

Documentación e administración sanitarias

 

Educación infantil

 

Elaboración de produtos alimenticios

 

Electromedicina clínica

 

Emerxencias e protección civil

 

Emerxencias sanitarias

 

Estética e beleza

 

Estética integral e benestar

 

Estética

 

Estilismo e dirección de perrucaría

 

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

 

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles

 

Farmacia e parafarmacia

 

Gandería e asistencia en sanidade animal

 

Guía de información e asistencia turísticas

 

Hixiene bucodental

 

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

 

Imaxe para o diagnóstico

 

Integración social

 

Interpretación da lingua de signos

 

Laboratorio de diagnóstico clínico e biomédico

 

Laboratorio de diagnóstico clínico

 

Laboratorios de análises e de control de calidade

 

Márketing e publicidade

 

Mediación comunicativa

 

Navegación e pesca do litoral

 

Navegación, pesca e transporte marítimo

 

Obras de albanelaría

 

Obras de formigón

 

Operación e mantemento de maquinaria de construción

 

Operacións de laboratorio

 

Óptica de anteollaría

 

Organización e control de obras de construción

 

Ortoprotésica

 

Ortoproteses e produtos de apoio

 

Paisaxismo e medio rural

 

Panadaría, repostaría e confeitaría

 

Perrucaría estética e capilar

 

Perrucaría

 

Pesca e transporte marítimo

 

Planta química

 

Prevención de riscos profesionais

 

Produción de audiovisuais e espectáculos

 

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos

 

Promoción de igualdade de xénero

 

Proxectos de edificación

 

Proxectos de obra civil

 

Química e saúde ambiental

 

Química industrial

 

Radiodiagnóstico e densitometría

 

Saúde ambiental

 

Servizos en restauración

 

Termalismo e benestar

 

Traballos forestais e de conservación do medio natural

 

Transporte e loxística

 

Transporte marítimo e pesca de altura

 

Vestiario á medida e de espectáculos

 

Xardinaría e floraría

 

Xestión administrativa

 

Xestión de aloxamentos turísticos

 

Xestión de vendas e espazos comerciais

 

Xestión do transporte

 

Xestión e organización de empresas agropecuarias

 

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos

 

Xestión forestal e do medio natural

 

Primeiro curso

 

10.293,65

Segundo curso

 

12.423,32

 

 

Grupo 7. Ciclos formativos de:

 

Acabados de construción

 

Automatización e robótica industrial

 

Centrais eléctricas

 

Cociña e gastronomía

 

Confección e moda

 

Desenvolvemento de produtos electrónicos

 

Educación e control ambiental

 

Enerxías renovables

 

Equipos electrónicos de consumo

 

Instalacións de telecomunicacións

 

Instalacións eléctricas e automáticas

 

Mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón

 

Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina

 

Mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón

 

Mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina

 

Mantemento de aviónica

 

Mantemento de embarcacións de recreo

 

Mantemento de estruturas de madeira e mobiliario de embarcacións de recreo

Mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos de aeronaves

 

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións

 

Mantemento electrónico

 

Montaxe de estruturas e instalacións de sistemas aeronáuticos

 

Obras de interior, decoración e rehabilitación

 

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque

 

Operacións subacuáticas e hiperbáricas

 

Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

 

Patronaxe e moda

 

Produción agroecolóxica

 

Produción agropecuaria

 

Próteses dentais

 

Sistemas de regulación e control automáticos

 

Sistemas electrotécnicos e automatizados

 

Sistemas microinformáticos e redes

 

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

 

Primeiro curso

 

12.665,23

Segundo curso

 

14.449,03

 

 

Grupo 8. Ciclos formativos de:

 

Acondicionamento físico

 

Actividades ecuestres

 

Animación de actividades físicas e deportivas

 

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

 

Artista falleiro e construción de escenografías

 

Automoción

 

Carpintaría e moble

 

Carrozaría

 

Conformado por moldeo de metais e polímeros

 

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos

 

Deseño e amoblamento

 

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

 

Deseño e produción editorial

 

Deseño e xestión da produción gráfica

 

Deseño en fabricación mecánica

 

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

 

Electromecánica de maquinaria

 

Electromecánica de vehículos automóbiles

 

Ensinanza e animación sociodeportiva

 

Escavacións e sondaxes

 

Fabricación á medida e instalación de madeira e moble

 

Guía no medio natural e tempo libre

 

Iluminación, captación e tratamento da imaxe

 

Imaxe

 

Instalación e amoblamento

 

Instalacións de produción de calor

 

Instalacións frigoríficas e de climatización

 

Mantemento aeromecánico

 

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

 

Pedra natural

 

Produción de madeira e moble

 

Produción en industrias de artes gráficas

 

Produción por fundición e pulvimetalurxia

 

Programación da produción en fabricación mecánica

 

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros

 

Realización de audiovisuais e espectáculos

 

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos

 

Redes e estacións de tratamento de augas

 

Sistemas de telecomunicación e informáticos

 

Son en audiovisuais e espectáculos

 

Son

 

Vídeo, disc-jóckey e son

 

Xestión de augas

 

Primeiro curso

 

14.886,83

Segundo curso

 

16.510,61

 

 

Grupo 9. Ciclos formativos de:

 

Acuicultura

 

Construcións metálicas

 

Cultivos acuícolas

 

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos

 

Fabricación de produtos cerámicos

 

Impresión gráfica

 

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas

 

Mantemento de equipo industrial

 

Mantemento de material rodante ferroviario

 

Mantemento electromecánico

 

Mantemento ferroviario

 

Mecanizado

 

Mecatrónica industrial

 

Postimpresión e acabados gráficos

 

Preimpresión dixital

 

Preimpresión en artes gráficas

 

Procesos de calidade na industria alimentaria

 

Produción acuícola

 

Soldadura e caldeiraría

 

Vitivinicultura

 

Xoiaría

 

Primeiro curso

 

17.211,27

Segundo curso

 

18.451,65

Formación profesional básica

 

(Ratio profesor/a / unidade: 1,44:1)

 

I. Salarios do persoal docente, incluídas as cargas sociais

 

53.330,58

II. Gastos variables

 

6.841,59

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas as cargas sociais

 

10.790,45

 

 

 

IV. Outros gastos (primeiro e segundo cursos):

 

Acceso e conservación de instalacións deportivas

 

9.663,01

Actividades agropecuarias

 

10.856,75

Actividades de panadaría e pastelaría

 

10.856,75

Actividades domésticas e limpeza de edificios

 

10.856,75

Actividades pesqueiras

 

13.387,41

Agroxardinaría e composicións florais

 

10.856,75

Aloxamento e lavandaría

 

10.181,67

Aproveitamentos forestais

 

10.856,75

Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel

 

9.663,01

Artes gráficas

 

12.498,61

Carpintaría e moble

 

11.787,85

Cociña e restauración

 

10.856,75

Electricidade e electrónica

 

10.856,75

Fabricación de elementos metálicos

 

11.787,85

Fabricación e montaxe

 

13.387,41

Industrias alimentarias

 

9.663,01

Informática de oficina

 

12.206,94

Informática e comunicacións

 

12.206,94

Instalacións electrotécnicas e mecánicas

 

10.856,75

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

 

11.787,85

Mantemento de vehículos

 

11.787,85

Mantemento de vivendas

 

10.856,75

Perrucaría e estética

 

9.663,01

Reforma e mantemento de edificios

 

10.856,75

Servizos administrativos

 

10.228,17

Servizos comerciais

 

10.228,17

Tapizaría e cortinaxe

 

9.663,01

Vidraría e olaría

 

13.387,41

 

 

 

(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma do profesorado licenciado de primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria axustarase, de xeito que a suma do salario, o complemento de equiparación de licenciados e o complemento retributivo da Comunidade Autónoma (CRCA) sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de terceiro e cuarto de ESO.

ANEXO V

Artigo 57

Créditos asignados ás corporacións locais

12

Administración xeral

572.614

13

Xustiza

815.908

14

Administración local

12.985.174

15

Normalización lingüística

350.000

21

Protección civil e seguridade

300.000

31

Acción social e promoción social

139.522.156

32

Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

71.136.046

41

Sanidade

6.108.114

42

Educación

6.708.789

43

Cultura

8.625.117

44

Deportes

2.210.554

45

Vivenda

5.237.500

51

Infraestruturas

4.794.475

52

Ordenación do territorio

4.786.668

54

Actuacións ambientais

18.813.161

55

Actuacións e valoración do medio rural

15.270.452

56

Investigación, desenvolvemento e innovación

120.000

57

Sociedade da información e do coñecemento

1.053.463

71

Dinamización económica do medio rural

15.916.712

73

Industria, enerxía e minaría

11.351.750

75

Comercio

1.274.617

76

Turismo

22.559.058

81

Transferencias a entidades locais

138.106.353

 

Total

488.618.681

ANEXO VI

Artigo 58. Coeficientes do fondo base

Concello

Coeficiente

Concello

Coeficiente

Abadín

0,2067100

 

Abegondo

0,2479098

Agolada

0,2207326

 

Alfoz

0,1469580

Allariz

0,2919105

 

Ames

0,7217843

Amoeiro

0,1426595

 

Antas de Ulla

0,1606026

Aranga

0,1629145

 

Arbo

0,1957850

Ares

0,2114099

 

Arnoia (A)

0,1310605

Arteixo

0,8392101

 

Arzúa

0,2792102

Avión

0,1853746

 

Baiona

0,3736793

Baleira

0,1686745

 

Baltar

0,1301123

Bande

0,1694552

 

Baña (A)

0,2529409

Baños de Molgas

0,1590171

 

Baralla

0,1922172

Barbadás

0,2828940

 

Barco de Valdeorras (O)

0,4301403

Barreiros

0,1684317

 

Barro

0,1506496

Beade

0,0786331

 

Beariz

0,1252191

Becerreá

0,2118851

 

Begonte

0,1901471

Bergondo

0,2648589

 

Betanzos

0,3707458

Blancos (Os)

0,1139576

 

Boborás

0,2002334

Boimorto

0,1754150

 

Boiro

0,6212726

Bola (A)

0,1312506

 

Bolo (O)

0,1406423

Boqueixón

0,1991911

 

Bóveda

0,1631081

Brión

0,3149912

 

Bueu

0,3480399

Burela

0,2791427

 

Cabana de Bergantiños

0,2383138

Cabanas

0,1517693

 

Caldas de Reis

0,3230698

Calvos de Randín

0,1331193

 

Camariñas

0,2218404

Cambados

0,4482263

 

Cambre

0,6719665

Campo Lameiro

0,1229686

 

Cangas

0,6634023

Cañiza (A)

0,2508672

 

Capela (A)

0,1257712

Carballeda de Avia

0,1288474

 

Carballeda de Valdeorras

0,2004554

Carballedo

0,1919363

 

Carballiño (O)

0,4213130

Carballo

1,0189948

 

Cariño

0,1979143

Carnota

0,2179250

 

Carral

0,2350158

Cartelle

0,2028462

 

Castrelo de Miño

0,1507406

Castrelo do Val

0,1423348

 

Castro Caldelas

0,1581306

Castro de Rei

0,2526847

 

Castroverde

0,2111839

Catoira

0,1627668

 

Cedeira

0,2937099

Cee

0,2849336

 

Celanova

0,2824090

Cenlle

0,1205109

 

Cerceda

0,2839626

Cerdedo-Cotobade

0,3932569

 

Cerdido

0,1217594

Cervantes

0,2205991

 

Cervo

0,1849849

Chandrexa de Queixa

0,1597812

 

Chantada

0,3446127

Coirós

0,1277721

 

Coles

0,1710474

Corcubión

0,1055991

 

Corgo (O)

0,2202468

Coristanco

0,3444762

 

Cortegada

0,1236633

Coruña (A)

5,7223532

 

Cospeito

0,2266415

Covelo

0,1836211

 

Crecente

0,1518362

Cualedro

0,1536004

 

Culleredo

0,7511051

Cuntis

0,2313623

 

Curtis

0,2110332

Dodro

0,1478049

 

Dozón

0,1461331

Dumbría

0,2163445

 

Entrimo

0,1343366

Esgos

0,1264033

 

Estrada (A)

0,9562726

Fene

0,4883731

 

Ferrol

1,4033745

Fisterra

0,1932941

 

Folgoso do Courel

0,1775662

Fonsagrada (A)

0,3394342

 

Forcarei

0,2473005

Fornelos de Montes

0,1459411

 

Foz

0,3709426

Frades

0,1727013

 

Friol

0,2882335

Gomesende

0,1079040

 

Gondomar

0,3970006

Grove (O)

0,3569587

 

Guarda (A)

0,2949532

Gudiña (A)

0,1633406

 

Guitiriz

0,3119907

Guntín

0,1943199

 

Illa de Arousa (A)

0,1693188

Incio (O)

0,1833191

 

Irixo (O)

0,2078820

Irixoa

0,1396301

 

Lalín

0,9982437

Lama (A)

0,1983302

 

Láncara

0,1758728

Laracha (A)

0,4560195

 

Larouco

0,0845254

Laxe

0,1581089

 

Laza

0,1930750

Leiro

0,1383458

 

Lobeira

0,1288513

Lobios

0,1865623

 

Lourenzá

0,1376373

Lousame

0,1987286

 

Lugo

2,5333955

Maceda

0,1907220

 

Malpica de Bergantiños

0,2395000

Manzaneda

0,1534856

 

Mañón

0,1393901

Marín

0,6390407

 

Maside

0,1783268

Mazaricos

0,2667398

 

Meaño

0,2107086

Meira

0,1250533

 

Meis

0,1878341

Melide

0,3006759

 

Melón

0,1342874

Merca (A)

0,1512802

 

Mesía

0,1744095

Mezquita (A)

0,1360767

 

Miño

0,2151889

Moaña

0,4842483

 

Moeche

0,1231947

Mondariz

0,2156130

 

Mondariz-Balneario

0,0796895

Mondoñedo

0,2125114

 

Monfero

0,1813243

Monforte de Lemos

0,6520722

 

Montederramo

0,1569510

Monterrei

0,1783445

 

Monterroso

0,2084054

Moraña

0,1916877

 

Mos

0,4022970

Mugardos

0,1947774

 

Muíños

0,1680190

Muras

0,1772240

 

Muros

0,3453491

Muxía

0,2706001

 

Narón

0,9974763

Navia de Suarna

0,2212575

 

Neda

0,2321002

Negreira

0,2813109

 

Negueira de Muñiz

0,1197787

Neves (As)

0,2542056

 

Nigrán

0,5058670

Nogais (As)

0,1356073

 

Nogueira de Ramuín

0,1630665

Noia

0,4612592

 

Oia

0,1657653

Oímbra

0,1379582

 

Oleiros

0,9481761

Ordes

0,4395715

 

Oroso

0,2453703

Ortigueira

0,4264662

 

Ourense

2,3097628

Ourol

0,1769400

 

Outeiro de Rei

0,2399189

Outes

0,2940857

 

Oza-Cesuras

0,3195057

Paderne

0,1487551

 

Paderne de Allariz

0,1371535

Padrenda

0,1513969

 

Padrón

0,3296071

Palas de Rei

0,2459084

 

Pantón

0,2128593

Parada de Sil

0,1172362

 

Paradela

0,1531719

Páramo (O)

0,1358236

 

Pastoriza (A)

0,2194690

Pazos de Borbén

0,1428540

 

Pedrafita do Cebreiro

0,1410910

Pereiro de Aguiar (O)

0,2566432

 

Peroxa (A)

0,1567819

Petín

0,1003707

 

Pino (O)

0,2582749

Piñor

0,1451013

 

Pobra de Trives (A)

0,1629020

Pobra do Brollón (A)

0,1865164

 

Pobra do Caramiñal (A)

0,3261184

Poio

0,4483062

 

Pol

0,1541515

Ponte Caldelas

0,2526736

 

Ponteareas

0,6334176

Ponteceso

0,2787591

 

Pontecesures

0,1277450

Pontedeume

0,2807872

 

Pontedeva

0,0820633

Pontenova (A)

0,1822977

 

Pontes de García Rodríguez (As)

0,4372170

Pontevedra

1,8681825

 

Porqueira

0,1116060

Porriño (O)

0,4597799

 

Portas

0,1305640

Porto do Son

0,3665155

 

Portomarín

0,1577170

Punxín

0,1010716

 

Quintela de Leirado

0,0993316

Quiroga

0,2921735

 

Rábade

0,1055933

Rairiz de Veiga

0,1471563

 

Ramirás

0,1624678

Redondela

0,7225794

 

Rianxo

0,4083984

Ribadavia

0,2011900

 

Ribadeo

0,3782688

Ribadumia

0,1766549

 

Ribas de Sil

0,1254150

Ribeira

0,7736127

 

Ribeira de Piquín

0,1232201

Riós

0,1745836

 

Riotorto

0,1293748

Rodeiro

0,2182113

 

Rois

0,2334656

Rosal (O)

0,2516182

 

Rúa (A)

0,1860883

Rubiá

0,1480093

 

Sada

0,5214888

Salceda de Caselas

0,2820813

 

Salvaterra de Miño

0,3643964

Samos

0,1684774

 

San Amaro

0,1293733

San Cibrao das Viñas

0,1953176

 

San Cristovo de Cea

0,1943198

San Sadurniño

0,1788866

 

San Xoán de Río

0,1338677

Sandiás

0,1283188

 

Santa Comba

0,4360316

Santiago de Compostela

3,1499361

 

Santiso

0,1255453

Sanxenxo

0,6310835

 

Sarreaus

0,1405659

Sarria

0,4774302

 

Saviñao (O)

0,2543443

Silleda

0,3386039

 

Sober

0,1822770

Sobrado

0,1592228

 

Somozas (As)

0,1481358

Soutomaior

0,2145708

 

Taboada

0,2127435

Taboadela

0,1331254

 

Teixeira (A)

0,0940781

Teo

0,5681940

 

Toén

0,1459673

Tomiño

0,4233385

 

Toques

0,1333309

Tordoia

0,2273073

 

Touro

0,2510451

Trabada

0,1389962

 

Trasmiras

0,1311433

Trazo

0,2010742

 

Triacastela

0,1181743

Tui

0,4561952

 

Val do Dubra

0,1944456

Valadouro (O)

0,1725363

 

Valdoviño

0,2572379

Valga

0,2063086

 

Vedra

0,2422174

Veiga (A)

0,2162933

 

Verea

0,1514325

Verín

0,4558821

 

Viana do Bolo

0,2706319

Vicedo (O)

0,1482499

 

Vigo

5,5167858

Vila de Cruces

0,3158629

 

Vilaboa

0,1987554

Vilagarcía de Arousa

1,0356627

 

Vilalba

0,8180374

Vilamarín

0,1412373

 

Vilamartín de Valdeorras

0,1403873

Vilanova de Arousa

0,2946715

 

Vilar de Barrio

0,1546345

Vilar de Santos

0,0957600

 

Vilardevós

0,1824825

Vilariño de Conso

0,1573604

 

Vilarmaior

0,1144978

Vilasantar

0,1344608

 

Vimianzo

0,3596027

Viveiro

0,4734862

 

Xermade

0,1864818

Xinzo de Limia

0,3506220

 

Xove

0,2105751

Xunqueira de Ambía

0,1506371

 

Xunqueira de Espadanedo

0,1042797

Zas

0,2614845

 

Total

100,00

ANEXO VII

Artigo 59

CONVENIOS E SUBVENCIÓNS CON ENTIDADES LOCAIS

121A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

146.200

05.21.121A.760.0

PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

146.200

122B-FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

426.414

07.81.122B.460.1

SUBVENCIÓNS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA FORMACIÓN

426.414

131A-ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

815.908

05.22.131A.461.0

SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ

565.908

05.22.131A.461.1

AXUDAS A CORPORACIÓNS LOCAIS. SECRETARÍAS XULGADOS DE PAZ

250.000

141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL

12.985.174

05.23.141A.460.0

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

70.000

05.23.141A.460.1

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL E ENTIDADES LOCAIS MENORES

70.000

05.23.141A.461.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

3.782.587

05.23.141A.461.1

FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. CONVENIOS GRUPOS EMERXENCIA

1.030.000

05.23.141A.760.2

CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE SERVIZOS LOCAIS BÁSICOS

3.500.000

05.23.141A.761.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

3.932.587

05.23.141A.761.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

600.000

151A-FOMENTO DA LINGUA GALEGA

350.000

10.50.151A.460.0

TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS

350.000

212A-PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

300.000

05.25.212A.460.1

SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA O FUNCIONAMENTO DOS GES

300.000

312B-PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

1.500.000

13.02.312B.460.01

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA PARA CONCILIACIÓN

1.000.000

13.02.312B.460.01

GRATUIDADE 2º FILLO/A E SUCESIVOS EN ESCOLAS INFANTÍS

500.000

312C-SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS

495.000

13.03.312C.460.0

ACTUACIÓNS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL REACT-UE

495.000

312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

101.647.127

13.05.312D.460.0

PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

101.647.127

312E-PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE E AS PERSOAS MAIORES

7.878.721

13.04.312E.460.0

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS

729.231

13.04.312E.460.1

FSE PO 2014-2020, SERVIZOS E RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

5.865.990

13.04.312E.760.2

PLAN DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE NOS CONCELLOS DE GALICIA

700.000

13.05.312E.460.0

CONVENIOS PARA ACTUACIÓNS NA PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA

583.500

312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE

165.000

13.06.312F.460.0

ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO VOLUNTARIADO

165.000

312G-APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

1.417.240

11.02.312G.460.1

FOMENTO DA CONCILIACIÓN E DA CORRESPONSABILIDADE

1.417.240

313A-SERVIZOS Á XUVENTUDE

250.000

13.06.313A.460.0

PROXECTO DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA A XUVENTUDE

250.000

313B-ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER

4.490.000

11.02.313B.460.0

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA POR DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

3.990.000

11.02.313B.460.0

ACCIÓNS DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO POR DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

500.000

313C-SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

19.223.052

13.03.313C.460.0

SERVIZOS SOCIOCOMUNITARIOS

663.112

13.03.313C.460.1

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

37.563

13.03.313C.460.1

ACTUACIÓNS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL REACT-UE

704.148

13.03.313C.460.2

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS

14.202.229

13.03.313C.460.2

ACTUACIÓNS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL REACT-UE

3.616.000

313D-PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

2.456.016

11.02.313D.460.0

DESENVOLVEMENTO DA LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO - CENTROS DE ACOLLIDA

232.000

11.02.313D.460.1

PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

2.224.016

322A-MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

48.876.661

11.05.322A.460.0

PROGRAMAS EMPREGO MULLER ÁMBITO RURAL-URBANO

2.814.688

11.05.322A.460.1

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

856.500

11.05.322A.460.2

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

35.007.269

11.05.322A.460.2

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DE MOZOS MENORES, EIXE 1

3.498.204

11.05.322A.460.3

PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO

4.000.000

11.05.322A.460.4

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

2.700.000

322C-PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO

18.398.398

11.04.322C.460.1

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

2.200.000

11.04.322C.460.2

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS

1.500.000

11.04.322C.460.3

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA

7.698.398

11.04.322C.460.5

FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)

7.000.000

323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DAS PERSOAS DESEMPREGADAS

3.800.987

11.05.323A.460.1

FORMACIÓN PRIORITARIA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS

38.025

11.05.323A.460.1

FORMACIÓN CERTIFICABLE DAS PERSOAS DESEMPREGADAS

3.762.962

324C-PROMOCIÓN DA ECONOMÍA SOCIAL

60.000

11.04.324C.460.0

REDE EUSUMO

60.000

412B-ATENCIÓN PRIMARIA

1.300.000

12.80.412B.760.0

REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE DE TITULARIDADE MUNICIPAL

300.000

12.80.412B.760.0

CONVENIO CENTRO SAÚDE SANTA LUCÍA - A CORUÑA

1.000.000

413A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

4.808.114

12.02.413A.460.1

PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS

785.314

12.80.413A.460.0

CONVENIO COA FEGAMP PARA A ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

4.022.800

422A-EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E ESO

5.000.000

10.10.422A.760.0

CONVENIOS MELLORA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS

5.000.000

422E-ENSINANZAS ARTÍSTICAS

350.000

10.10.422E.760.0

CONVENIOS MELLORA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS

350.000

423A-SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA ENSINANZA

1.358.789

10.10.423A.460.0

TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES

699.924

10.10.423A.460.1

CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO

658.865

431A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE CULTURA

1.000.000

10.10.431A.760.0

CONVENIOS PARA A MELLORA DE INFRAESTRUTURAS E BENS CULTURAIS

1.000.000

432A-BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

973.000

10.40.432A.760.0

ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN, XESTIÓN, ADQUISICIÓN E DIRECCIÓN DE ARQUIVOS

110.000

10.40.432A.760.1

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA

362.000

10.40.432A.760.2

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA

200.000

10.40.432A.760.3

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DO LIBRO E DA LECTURA

201.000

10.40.432A.760.4

INVESTIMENTOS E OUTROS GASTOS EN MUSEOS E INFRAESTRUTURAS CULTURAIS

100.000

432B-FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

6.552.117

10.40.432B.460.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

75.000

10.40.432B.460.1

TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA

2.700.000

10.40.432B.760.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

2.488.403

10.40.432B.760.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

100.000

10.A1.432B.460.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

238.714

10.A1.432B.760.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

200.000

10.A1.432B.760.0

INFRAESTRUTURAS E CIRCUÍTOS DE DIFUSIÓN INTERTERRITORIAL. MODERNIZACIÓN, XESTIÓN SUSTENTABLE E FOMENTO

750.000

433A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

100.000

10.41.433A.760.0

AXUDAS E CONVENIOS PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

100.000

441A-PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

2.210.554

04.40.441A.760.0

SUBVENCIÓNS PARA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

2.210.554

451A-FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA

2.550.000

08.81.451A.760.0

INFRAVIVENDA

370.000

08.81.451A.760.1

REHABILITACIÓN DAS ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES E OUTROS COLECTIVOS

2.100.000

08.81.451A.760.3

ACTUACIÓNS DE IMPULSO E DIFUSIÓN EN MATERIA DE REHABILITACIÓN

80.000

451B-ACCESO Á VIVENDA

2.687.500

08.81.451B.760.8

PROGRAMA DE AXUDA Á CONSTRUCIÓN DE VIVENDAS EN ALUGUEIRO SOCIAL EN EDIFICIOS ENERXETICAMENTE EFICIENTES (MRR)

2.687.500

512A-ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DO TRANSPORTE

764.220

09.02.512A.760.0

ESTACIÓN INTERMODAL EN VIGO (INTEGRACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES)

764.220

512B-CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

4.030.255

09.A1.512B.760.0

CONVENIOS CON CORPORACIÓNS LOCAIS

3.594.455

09.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE. VIAL CERDEDO-CAROI

35.800

09.A1.512B.760.0

CONVENIO CO CONCELLOS DE CERDEDO-COTOBADE. TRAVESÍA DE TENORIO

200.000

09.A1.512B.760.0

CONVENIO CO CONCELLO DE CERVO. ESTRADA A QUINTÁS

200.000

521A-URBANISMO

4.786.668

08.04.521A.760.0

AXUDAS PARA A REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO

3.223.998

08.04.521A.762.0

AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS URBANOS - PLAN HURBE

1.562.670

541B-CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL

6.527.309

08.03.541B.460.0

ACTUACIÓNS VINCULADAS COA PROTECCIÓN DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA ABANDONADOS

230.000

08.03.541B.460.0

FONDOS MRR. COMPOÑENTE 4 DO PRTR. AXUDAS RESERVA DA BIOSFERA

369.119

08.03.541B.760.0

AXUDAS PARA A CONSERVACIÓN DAS ÁRBORES SENLLEIRAS

25.000

08.03.541B.760.0

INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO, PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE

100.000

08.03.541B.760.0

AXUDAS NATURA 2000 E ESPAZOS NATURAIS

1.157.617

08.03.541B.760.0

CONSERVACIÓN E SENSIBILIZACIÓN VINCULADAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL

64.995

08.03.541B.760.0

FONDOS MRR. COMPOÑENTE 4 DO PRTR. AXUDAS RESERVA DA BIOSFERA

4.180.578

08.03.541B.760.2

FONDOS MRR. COMPOÑENTE 4 DO PRTR. AXUDAS ÁREAS INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA NO PNIA

400.000

541D-CONTROL AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS

10.965.352

08.02.541D.760.1

AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA ACTUACIÓNS NA MELLORA DA XESTIÓN DOS BIORRESIDUOS

6.738.156

08.02.541D.760.1

AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONSTRUCIÓN DE PUNTOS LIMPOS FIXOS

1.750.000

08.02.541D.760.1

AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A RECOLLIDA SEPARADA DE ACEITES, TÉXTILES E PUNTOS LIMPOS

2.213.583

08.02.541D.760.1

PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR E PIMA RESIDUOS

162.355

08.02.541D.760.1

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DA ECONOMÍA CIRCULAR

101.258

541E-COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE

1.320.500

08.80.541E.760.00

DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN DA ESTRATEXIA DA PAISAXE GALEGA

320.500

08.80.541E.760.00

SUBVENCIÓNS: ACTUACIÓNS DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS

1.000.000

551B-ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL

15.270.452

14.02.551B.760.0

CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

10.072.445

14.02.551B.760.0

PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

5.198.007

561A-PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

120.000

06.A2.561A.760.0

GALICIA TRANSFIRE

120.000

571A-FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

1.053.463

04.A1.571A.460.0

DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

813.000

04.A1.571A.760.0

AXUDAS PARA A DIXITALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

240.463

712A-FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

15.646.212

14.A1.712A.760.0

IMPLEMENTACIÓNS DE OPERACIÓNS LEADER

3.215.161

14.A1.712A.760.0

MELLORA DE CAMIÑOS

10.937.718

14.A1.712A.760.0

ACTUACIÓNS SENLLEIRAS DE MELLORA DO PATRIMONIO RURAL

400.000

14.A1.712A.760.0

INFRAESTURURAS DE SERVIZOS Á POBOACIÓN RURAL

1.093.333

713B-ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS

204.500

14.03.713B.760.0

ESTABLECEMENTO E MANTEMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTAIS

60.500

14.03.713B.760.0

INVESTIMENTOS EN TRABALLOS SILVÍCOLAS PARA AUMENTAR A RESILIENCIA E O VALOR AMBIENTAL DOS ECOSISTEMAS FORESTAIS

72.000

14.03.713B.760.0

SILVICULTURA PREVENTIVA PARA A PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

72.000

713D-MELLORA DA CALIDADE NA PRODUCIÓN AGROALIMENTARIA

48.000

14.A2.713D.760.0

CONTROL DA CALIDADE

48.000

713E-BENESTAR ANIMAL E SANIDADE VEXETAL

18.000

14.04.713E.460.1

DEFENSA SANITARIA GANDEIRA

18.000

731A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE INDUSTRIA

12.000

06.01.731A.460.1

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO

12.000

732A-REGULACIÓN E SOPORTE DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL

6.000.000

06.02.732A.760.0

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

3.250.000

06.02.732A.760.0

REFORZO DE LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN EN POLÍGONOS INDUSTRIAIS

1.600.737

06.02.732A.760.1

CREACIÓN DE VIVEIROS INDUSTRIAIS DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

750.000

06.02.732A.760.2

CONVENIO DEPUTACIÓN DA CORUÑA, OFICINAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN

150.000

06.02.732A.760.3

SUBVENCIÓN AO CONCELLO DAS PONTES, CENTRO LOXÍSTICO

249.263

733A-EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES

4.279.750

06.A3.733A.760.1

MELLORA DA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS

500.000

06.A3.733A.760.5

AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA - FEDER 2014-2020

335.281

06.A3.733A.760.5

MRR. ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS

365.000

06.A3.733A.760.8

AXUDAS A ENERXÍAS RENOVABLES DE XERACIÓN ELÉCTRICA - FEDER 2014-2020

100.000

06.A3.733A.760.8

MRR. ALMACENAMENTO ELÉCTRICO

140.000

06.A3.733A.760.8

MRR. AUTOCONSUMO ELÉCTRICO

1.450.000

06.A3.733A.760.9

CONVENIOS EN MATERIA DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA E DAS ENERXÍAS RENOVABLES

624.469

06.A3.733A.760.9

MRR. ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS

365.000

06.A3.733A.762.1

MRR. MOBILIDADE ELÉCTRICA

400.000

734A-FOMENTO DA MINARÍA

1.060.000

06.02.734A.760.1

AXUDAS PARA OS APROVEITAMENTOS LÚDICOS DE AUGAS TERMAIS

1.000.000

06.02.734A.760.2

CONVENIOS COS CONCELLOS PARA A VALORIZACIÓN DOS RECURSOS

60.000

751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

1.274.617

06.03.751A.761.2

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

10.500

06.03.751A.761.3

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

881.647

06.03.751A.761.5

ACTUACIÓNS EN ARTESANÍA E PROMOCIÓN DA MARCA «ARTESANÍA DE GALICIA»

80.000

06.03.751A.761.6

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

302.470

761A-POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO

22.559.058

05.A2.761A.460.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

85.000

05.A2.761A.760.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

573.058

05.A2.761A.760.0

AXUDAS PARA ACCIÓNS DE EMBELECEMENTO: GALICIA PARABÉNS

450.000

05.A2.761A.760.0

MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA (MRR)

20.000.000

05.A2.761A.760.1

AXUDAS PARA FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO E OUTRAS ACCIÓNS PROMOCIONAIS

851.000

05.A2.761A.760.3

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

600.000

811C-OUTROS SOPORTES FINANCEIROS ÁS ENTIDADES LOCAIS

2.392.425

23.01.811C.460.0

TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR OS GASTOS OCASIONADOS POLA CONDICIÓN DE CAPITALIDADE DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.392.425

 

 

TOTAL

352.904.753

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file