Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 251 Venres, 31 de decembro de 2021 Páx. 65781

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021 pola que se adxudican as axudas convocadas pola Orde do 15 de setembro de 2021 destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2021/22.

Mediante a Orde do 15 de setembro de 2021 (DOG do 28 de setembro) aprobáronse as bases e convocáronse axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2021/22.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, desde o día 18 de novembro ao 1 de decembro de 2021 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2021/22 ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variacións nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar esta axuda ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 15 de setembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 28 de setembro), e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade

ANEXO I

Listaxe de axudas concedidas

Número de expediente

Solicitante

NIF

Universidade

Máster universitario

Importe (€)

2021/000174-0

Abad Cives, Raquel

***5424**

UVIGO

Deseño e Dirección Creativa en Moda

591

2021/000192-0

Acción García, Emilio

***2476**

UDC

Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

835,8

2021/000055-0

Alonso Álvarez, Iria

***7972**

UVIGO

Dirección de Arte en Publicidade

591

2021/000092-0

Alonso González, Lucía

***4342**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2021/000001-0

Alonso Rodríguez, Sofia

***0901**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2021/000058-0

Álvarez Baños, Víctor

***3131**

UDC

Dirección e Administración de Empresas

591

2021/000119-0

Álvarez Soto, Ana

***9020**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000060-0

Antepazo Nogueira, Xabier

***1173**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

2021/000132-0

Arca Figueroa, Juan

***9633**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000222-0

Areal González, Andrea

***9759**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000074-0

Arias González, Olga

***3789**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000079-0

Arnoso Martínez, Felipe

***9939**

USC

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

835,8

2021/000105-0

Arregoces de la Cruz, Aldair José

***5222**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2021/000136-0

Baleato Valle, María Elena

***6277**

USC

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

591

2021/000075-0

Balsa Fernández, Marta

***9095**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000230-0

Baluja Mallo, Sheila

***9243**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000178-0

Barros Fernández, Francisco

***4509**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000215-0

Bernárdez Campos, María Belén

***7273**

UDC

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

591

2021/000005-0

Blanco González, Víctor

***3728**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000112-0

Buceta Vázquez, Juan Antonio

***8286**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000021-0

Bustabad García, Bruno

***3051**

USC

Enxeñaría Ambiental

835,8

2021/000210-0

Campos Vázquez, Álvaro

***7802**

UVIGO

Finanzas

591

2021/000057-0

Cancela Castiñeira, Carolay

***3215**

UVIGO

Sistemas Aéreos non Tripulados

835,8

2021/000040-0

Carballo de Jesús, Javier

***3119**

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

591

2021/000114-0

Carril Santiago, Juan Carlos

***4957**

UVIGO

Dirección Integrada de Proxectos

835,8

2021/000218-0

Caruncho Ledo, Amara

***7245**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000099-0

Casas Pais, Alba

***0958**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000224-0

Castrillo Pérez, Diego

***9830**

UVIGO

Enxeñaría da Automoción

835,8

2021/000204-0

Castro Torres, Juan Antonio

***1226**

USC

Acuicultura

835,8

2021/000153-0

Cibeyra, María Belén

***0811**

UDC

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

591

2021/000009-0

Cid González, Xiana

***8606**

USC

Igualdade, Xénero e Educación

591

2021/000158-0

Cid Pérez, Inmaculada

***8137**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2021/000172-0

Comesaña Lorenzo, Juan Diego

***9780**

UVIGO

Tradución para a Comunicación Internacional

591

2021/000186-0

Cornado Rodríguez, Lucía

***5693**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000221-0

Couceiro Torres, Sara

***1230**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000176-0

da Silva Santos, Giulia Gabrielle

***8566**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000035-0

Dacosta Rodríguez, Óscar Alejandro

***6779**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

2021/000032-0

Dias Fernández, Alba Ágata

***5303**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000080-0

Diéguez Piñeiro, Alicia

***8020**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000226-0

Dosil Santiago, María del Carmen

***2527**

UDC

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

591

2021/000043-0

Eisherbini Riad, Aya

***7139**

UVIGO

Tradución para a Comunicación Internacional

591

2021/000023-0

Febreiro López, Ángeles

***1117**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000049-0

Fernández Hadi, Nuria

***1778**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000082-0

Fernández Méndez, Inés

***5535**

UVIGO

Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

591

2021/000150-0

Fernández Pacheco, Sergio

***0863**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

591

2021/000022-0

Ferreiros Losada, Juan Antonio

***9511**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000017-0

Frías Nores, Noa

***7226**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000163-0

Galbán López, Luisa María

***9010**

USC

Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado de Arte

591

2021/000062-0

García Busto, Jonatan

***9056**

UVIGO

Técnicas Estatísticas

835,8

2021/000212-0

García Cabanas, Lucía

***5540**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000170-0

García Carballeira, José Ramón

***2960**

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

591

2021/000101-0

García Domínguez, Paula

***2246**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000181-0

García Infante, Vanesa

***4381**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000015-0

García Laranxeiro, Diego

***9433**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000084-0

González Álvarez, Leticia

***8916**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

2021/000076-0

González dos Santos, Andrea Cristina

***0981**

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

591

2021/000091-0

González Rodríguez, Lois Anxo

***1352**

UVIGO

Industria 4.0

835,8

2021/000033-0

González Rodríguez, Verónica

***8035**

UVIGO

Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural

591

2021/000090-0

González Seoane, Lucía

***3418**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

2021/000162-0

Iglesias Rodríguez, Pedro

***9962**

USC

Economía

591

2021/000026-0

Laborda Buela, Juan Ignacio

***4974**

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

591

2021/000024-0

Lago Iglesias, Mirian

***9606**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2021/000144-0

Landrove López, Carlos Eduardo

***6652**

USC

Servizos Culturais

591

2021/000177-0

Longueira Monelos, Lorena

***3616**

UDC

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

591

2021/000086-0

López Ares, Nerea

***8337**

UDC

Psicopedagoxía

591

2021/000107-0

López Gómez, Helena

***8198**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000225-0

López Méndez, Xoel Agustín

***0163**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000031-0

Luna Pérez, Martín

***8942**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000098-0

Mallou Couto, Olga

***3552**

USC

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

591

2021/000229-0

Marín Pérez, Clara

***3009**

UVIGO

Oceanografía

835,8

2021/000025-0

Martín Alonso, Santiago

***8662**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000152-0

Martínez Cortés, Teresa

***6849**

UDC

Bioinformática para Ciencias da Saúde

835,8

2021/000066-0

Martíns Cividanes, Yasmina

***7983**

USC

Igualdade, Xénero e Educación

591

2021/000051-0

Martíns Rodríguez, Isabel

***3153**

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

591

2021/000014-0

Melle Goyanes, Eva

***8337**

UVIGO

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

591

2021/000020-0

Méndez Baamonde, Xacobe

***1244**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2021/000115-0

Milicevic, Isidora

***0813**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000199-0

Mosteiro Sigüenza, Sonsoles

***7231**

UDC

Asistencia e Investigación Sanitaria

835,8

2021/000046-0

Novo Cuñarro, Mónica

***9478**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

295,52

2021/000053-0

Novo López, Ramón

***6447**

USC

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

591

2021/000087-0

Ordóñez Fernández, María Manuela

***9972**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

2021/000201-0

Paredes Martín-Ambrosio, Silvia

***6561**

UVIGO

Deseño e Dirección Creativa en Moda

591

2021/000206-0

Pedre López, Iván

***9260**

UDC

Avogacía

591

2021/000124-0

Penedo González, Iria

***8158**

USC

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

835,8

2021/000078-0

Penín Rodríguez, Alejandro

***1772**

UVIGO

Investigación Química e Química Industrial

417,95

2021/000197-0

Peña Narváez, Juan Diego

***5165**

UDC

Informática Industrial e Robótica

835,8

2021/000139-0

Pérez Lencinas, María Cecilia

***7260**

UDC

Rehabilitación Arquitectónica

835,8

2021/000088-0

Pérez López, Ana

***8268**

UDC

Psicoloxía Aplicada

591

2021/000041-0

Pérez Martínez, Rubén

***6154**

UVIGO

Finanzas

591

2021/000029-0

Pérez Montoya, María del Carmen

***1402**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000063-0

Piñeiro Tenorio, Sara

***1464**

USC

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

591

2021/000034-0

Pitombeira Pereira Pedro, Karina

***9150**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000056-0

Pombo Díaz, Lúa

***9087**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

295,52

2021/000059-0

Porral Iglesias, José Manuel

***2924**

USC

Sistemas Aéreos non Tripulados

835,8

2021/000168-0

Pousa Contreras, Luis

***8003**

USC

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

591

2021/000016-0

Prieto Rodríguez, Luis Miguel

***0153**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000106-0

Quintana Silva, Karla Sofia

***1642**

UVIGO

Neurociencia

835,8

2021/000166-0

Rico Alonso, Sonia

***1290**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000160-0

Rodríguez Cruz, Álvaro

***9735**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000127-0

Rodríguez Díaz, Vanessa

***4738**

USC

Dirección de Proxectos

835,8

2021/000120-0

Rodríguez Domínguez, Óscar

***6267**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000110-0

Rodríguez Juanes, Xeila

***8502**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000028-0

Rodríguez Martínez, Benjamín

***9691**

UVIGO

Dirección de Arte en Publicidade

591

2021/000193-0

Rodríguez Nicolás, Adrián

***2544**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000219-0

Rodríguez Rodríguez, Iria

***6631**

UVIGO

Avogacía

591

2021/000196-0

Rodríguez Santiago, Héctor

***0665**

UDC

Xestión e Dirección Laboral

591

2021/000183-0

Saglam, Gokcen

***4247**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

835,8

2021/000202-0

Sampedro Crujeiras, María

***9855**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000128-0

Sánchez Acosta, Helena

***7450**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2021/000134-0

Sánchez Gómez, Silvia

***6257**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

417,95

2021/000067-0

Sánchez Juan, Ana María

***3510**

UDC

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

591

2021/000008-0

Santomil González, Xisela

***4073**

UVIGO

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

591

2021/000002-0

Sendón Barreira, Blanca Covadonga

***7144**

USC

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

835,8

2021/000195-0

Simal Varela, Diego

***0430**

UDC

Avogacía

591

2021/000027-0

Souto Pérez, Rena

***7074**

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

591

2021/000154-0

Tabuyo Pedrosa, Cristina

***4344**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

295,52

2021/000094-0

Tavera Mogollón, Cristhian Enrique

***2209**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2021/000096-0

Torrado Pazos, Alejandro

***8515**

USC

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

417,95

2021/000133-0

Turnes Andrade, Patricia

***2725**

UDC

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

591

2021/000007-0

Valenzuela Rosero, Maricela Alexandra

***2921**

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

591

2021/000223-0

Vallejo Vaqueiro, Francisco Antonio

***3038**

UVIGO

Finanzas

591

2021/000037-0

Vázquez Pedreira, Agustín Manuel

***7073**

UDC

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

591

2021/000228-0

Vázquez Rico, Andrea

***6113**

UDC

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

591

2021/000004-0

Ventín Lorenzo, Carlota

***9548**

UVIGO

Dirección de Arte en Publicidade

591

2021/000137-0

Vidal Soroa, Daniel Armando

***9455**

UDC

Informática Industrial e Robótica

835,8

2021/000118-0

Vieytez Crespo, Begoña

***3785**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

417,95

2021/000068-0

Yáñez Portal, Javier

***9055**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

Listaxe de axudas denegadas

Número de expediente

Solicitante

NIF

Universidade

Máster universitario

Motivo de exclusión

2021/000093-0

Agraso Fabregas, Natalia

***9704**

USC

Igualdade, Xénero e Educación

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000072-0

Amado Ramalho, Anderson

***2667**

USC

Xestión e Dirección Laboral

Incompatibilidade: ser beneficiario doutra axuda concedida para a mesma finalidade

2021/000003-0

Aran Loureiro, Iria

***2453**

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000108-0

Baleato Domínguez, Marco

***7088**

USC

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000147-0

Barcia Molina, Cristina

***5885**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000103-0

Boullosa Costas, Soraya

***5123**

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000140-0

Caamaño Arzúa, Melissa

***8115**

UVIGO

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000122-0

Cabadas Magaz, Sara

***6783**

USC

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Psicoloxía Xurídico-Forense

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000131-0

Campos Cuíña, Andrés

***8007**

USC

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000209-0

Campos Pazos, Laura

***7828**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000187-0

Canosa Leiro, Rubén

***6595**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000169-0

Caperan Dafos, María

***3676**

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000135-0

Castro Diéguez, Jonathan

***9718**

USC

Dirección e Xestión Contable e Financeira

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000203-0

Celeiro González, Álvaro

***5945**

UVIGO

Mecatrónica

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000198-0

Cerviño Coutinho, Berta

***8915**

UDC

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000061-0

Copena Amigo, Pablo

***6483**

UVIGO

Acuicultura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000085-0

Costas Comesaña, Eloy

***7608**

UVIGO

Enxeñaría da Automoción

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000159-0

Costas Lorenzo, Trinidad

***1413**

UVIGO

Finanzas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000006-0

Daban Losada, Paula

***6971**

UVIGO

Bioloxía Mariña

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000010-0

de Araújo Pérez, Lía

***9902**

UVIGO

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000047-0

Díaz Castro, Tatiana

***4015**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000089-0

Díaz Vázquez, Beatriz

***8292**

USC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000146-0

Diz Domínguez, Andrés

***6126**

USC

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000232-0

Domínguez Groba, Hugo

***7588**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000184-0

Espiño López, Lucía

***4167**

USC

Servizos Culturais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000109-0

Falcón Fariña, Sara

***9061**

USC

Química Orgánica

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000117-0

Fernández Calvo, Verónica

***7863**

USC

Xestión e Dirección Laboral

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000036-0

Fernández Domínguez, Alberto

***8885**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000065-0

Fernández García, Sandra

***7503**

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000208-0

Fernández Maroño, Nerea

***9120**

UDC

Dirección e Administración de Empresas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000157-0

Fernández Pernas, José Manuel

***8271**

USC

Dirección e Xestión Contable e Financeira

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000207-0

Fernández Rodríguez, Paula

***8785**

UDC

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000164-0

Freiría Bautista, María

***8359**

UVIGO

Neurociencia

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000081-0

Frieiro Santaya, Javier

***3300**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000141-0

Gago Varela, Sara

***5265**

USC

Estudos Internacionais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000019-0

Gálvez Valdés, Daymil

***4885**

UVIGO

Nutrición

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000111-0

Gándara Suárez, Tania

***0454**

USC

Igualdade, Xénero e Educación

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000097-0

García del Castillo Escarti, Roberto

***0407**

UVIGO

Enxeñaría da Automoción

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000102-0

García García, Yolanda

***3230**

UVIGO

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000165-0

Garrido Romano, Aitor

***7390**

UVIGO

Neurociencia

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000113-0

Gierszewska, Anna María

***5848**

USC

Estudos Internacionais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000030-0

Gil Soto, David

***8782**

UVIGO

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000052-0

Giráldez Otero, Alba

***9342**

UVIGO

Tradución para a Comunicación Internacional

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000145-0

Gómez Noya, Uxía

***5664**

USC

Psicoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000217-0

González Vázquez, Luis Daniel

***8430**

UVIGO

Xenómica e Xenética

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000227-0

Gutiérrez Puente, Ana Belén

***3493**

USC

Estudos da Literatura e da Cultura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000071-0

Hermida García, Mencía

***9324**

USC

Dirección de Empresas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000191-0

Juanes Fariñas, Bibiana

***5562**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000123-0

Lado Bascoy, Millán

***4926**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000190-0

Lago Alonso, María

***9639**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000194-0

Laplacette, Mariana

***5644**

UVIGO

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000073-0

Leite Estévez, André Luiz

***8505**

USC

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

Incompatibilidade: ser beneficiario doutra axuda concedida para a mesma finalidade.

2021/000173-0

Lestegas Soto, Adán

***2398**

UDC

Biotecnoloxía Avanzada

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000012-0

Lizarza Pecoraro, Paula Evelina

***4633**

UDC

Bioloxía Mariña

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000155-0

López Gómez, Tamara

***0067**

UVIGO

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000189-0

Losada Antón, Gabriel

***4282**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000161-0

Loureiro Bouzón, Elena

***9761**

UDC

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000149-0

Maceiras Vidal, Daniel

***5271**

UVIGO

Enxeñaría Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000104-0

Manuel Alves, Jorge

***9418**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000011-0

Martínez Pena, Elena

***9724**

UDC

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000156-0

Meira Suárez, José Manuel

***7548**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000064-0

Méndez Alonso, Rubén

***8030**

UVIGO

Acuicultura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000013-0

Moreu Badia, Ignacio

***0854**

UDC

Acuicultura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000179-0

Navarro Jamardo, María

***9051**

USC

Técnicas Estatísticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000042-0

Nerga Rodríguez, Nerea

***1116**

USC

Igualdade, Xénero e Educación

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000175-0

Ojea Gonçalves, Anxo Lois

***1327**

UDC

Building Information Modeling (máster propio)

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000125-0

Ojo, Adesuyi Peter

***8039**

USC

Enxeñaría Ambiental

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000185-0

Pazos Español, Patricia

***7459**

USC

Técnicas Estatísticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000050-0

Pereiras Martínez, Alba

***7904**

UVIGO

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000211-0

Pérez López, Javier Jesús

***5578**

USC

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000213-0

Pizcueta Leirós, Juan

***1721**

UVIGO

Xenómica e Xenética

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000048-0

Prado Rielo, Daniel

***8169**

USC

Tecnoloxías en Márketing e Comunicación Política

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000180-0

Radianu, Andreea Roxana

***0899**

UVIGO

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000200-0

Reboreda Miranda, María Patricia

***2950**

UVIGO

Biotecnoloxía Avanzada

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000070-0

Rigueiro Alvite, Iago

***8144**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000188-0

Rocamonde Bustelo, Iago

***1309**

USC

Dirección e Xestión Contable e Financeira

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000121-0

Rodríguez Calo, Blanca

***0889**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000129-0

Rodríguez Camiña, Rubén

***9790**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000100-0

Rodríguez Chiarroni, Cristina

***1397**

UVIGO

Dirección de Arte en Publicidade

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000083-0

Rodríguez Rodríguez, Paula

***9753**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000214-0

Rodríguez Rúa, Sofía

***9636**

UVIGO

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000151-0

Romero Castillo, Jorge

***4251**

USC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000039-0

Sáez Cabrera, Raúl

***6672**

UVIGO

Comercio Internacional

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000018-0

Sáez Cabrera, Sergio

***6672**

UVIGO

Técnicas Estatísticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000045-0

Salgado López, Sila

***4916**

USC

Xerontoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000130-0

Salvador Vázquez, Cristina

***8684**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000231-0

Santiago Vázquez, Mario

***4117**

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000126-0

Seoane Palomanes, Carolina

***3428**

UVIGO

Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000205-0

Serrano Freijeiro, Andrés

***4806**

USC

Investigación Química e Química Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000095-0

Simón Nieto, Lucía

***6151**

USC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000148-0

Somoza Costa, Manuel

***8099**

USC

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000171-0

Soto Táboas, Álvaro

***7388**

UVIGO

Enxeñaría da Automoción

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000167-0

Tedín González, José Luis

***0950**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000220-0

Trucios Montesinos, Ellen Samantha

***0298**

USC

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000044-0

Varela Casal, Susana

***5927**

USC

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000142-0

Vázquez Campos, Manuel Antonio

***3206**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000038-0

Vázquez García, David

***2829**

UDC

Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000182-0

Vázquez Quintela, Airas

***5965**

USC

Técnicas Estatísticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000216-0

Vázquez Rendo, Marcos

***7147**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000116-0

Vázquez Ríos, Esteban

***9247**

UDC

Arquitectura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000069-0

Victorero Domínguez, Alejandro

***2886**

USC

Matemática Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000054-0

Vilas González, Ana Sol

***8563**

UVIGO

Lingüística Aplicada

Non se axusta ás bases da convocatoria

2021/000138-0

Viñal Álvarez, Gabriel

***9288**

UVIGO

Deseño e Dirección Creativa en Moda

Non se axusta ás bases da convocatoria