Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 8 Xoves, 13 de xaneiro de 2022 Páx. 1302

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2021 pola que se autoriza o plan de pesca de patexo (Polybius henslowii), patulate (Liocarcinus depurator) e conguito (Liocarcinus corrugatus) para o ano 2022 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Feitos.

Anualmente estanse a autorizar plans de pesca de patexo, patulate e conguito con fins non comerciais, para seren usados como engado na pesca coas artes de anzol.

Estes plans elabóranse para distintos portos e neles participan embarcacións con artes de liña ou cordel, palangrillo e/ou palangre de fondo. Cómpre pois, de cara a unha xestión máis áxil, elaborar un plan único para toda a frota que faena con estas artes.

Por outra banda as federacións provinciais de confrarías de pescadores propoñen un aumento no número de nasas e que estas permanezan caladas do día anterior.

Recíbese informe técnico sobre o seguimento do plan de patexo, así como recomendacións para o próximo plan de pesca.

Fundamentos técnicos e xurídicos.

Dentro do capítulo IV, sección primeira, do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, veñen reguladas as artes de nasa para nécora e camarón e a de nasa para polbo.

Por outra banda, a disposición adicional primeira do devandito decreto establece o seguinte: «autorízanse as embarcacións que dispoñan no seu permiso de explotación de aparellos de anzol, simultanear o uso destes co emprego de nasas para patexo (Polybius henslowi) e nécora francesa ou conguito (Liocarcinus corrugatus) e cercos para bolo, co fin de capturar o engado vivo».

En relación ás suxerencias do sector, e en base aos informes achegados, constátase que «os datos obtidos permiten considerar que o número establecido nos últimos plans, 10 nasas para a xornada coa liña ou cordel, 20 nasas para o palangre, e 40 nasas para o palangre de fondo, son suficientes para a captura diaria de cebo ou engado para a xornada posterior de pesca».

Tendo en conta o anterior,

RESOLVO:

Aprobar o plan de pesca de patexo, patulate e conguito para o ano 2022, para as embarcacións da Comunidade Autónoma de Galicia, nos seguintes termos e condicións:

1. Ámbito: o ámbito de aplicación deste plan serán as augas competencia da Comunidade Autónoma de Galicia e para as embarcacións con artes menores que teñan porto base nesta comunidade.

2. Participantes: unicamente participarán no plan as embarcacións que teñan autorizado faenar coas artes de liña ou cordel ou palangrillo no seu permiso de explotación e palangre de fondo na súa licenza de pesca marítima ou no seu permiso de explotación. Tamén poderán participar aquelas embarcacións que teñan autorizado un cambio temporal para algunha das mencionadas modalidades de aparellos ou artes, sempre e cando soliciten expresamente a súa inclusión ao presente plan.

3. Arte: a arte que se usará será a nasa para nécora e camarón ou a nasa para polbo. O número máximo de nasas por embarcación será de dez no caso de liña ou cordel, de vinte no caso do palangrillo e de corenta no caso do palangre de fondo.

Estas nasas poderán quedar caladas do día anterior, debendo en todo caso levantarse e levarse para terra durante as fins de semana.

4. Especies: as especies obxecto da captura serán o patexo (Polybius henslowii), o patulate (Liocarcinus depurator) e o conguito (Liocarcinus corrugatus) con fins non comerciais para o seu uso como engado, quedando expresamente prohibida a captura de calquera outra especie mariña. Os individuos que non sexan obxecto desta autorización deberán ser devoltos ao mar inmediatamente.

5. Época autorizada: a época autorizada abranguerá, con carácter xeral, desde o día 3 de xaneiro de 2022 ata o 31 de decembro de 2022, sen prexuízo das datas de inicio solicitadas polas respectivas confrarías ou entidades asociativas do sector.

6. Punto de control: o punto de control será a zona de pesca.

7. Control e seguimento da actividade pesqueira.

A) Despachos telemáticos: as embarcacións que faenen acolléndose ao Plan, deberán despachar no punto de adhesión a plan de explotación: [«LIÑA OU CORDEL (02A); PALANGRILLO (14A); PALANGRE DE FONDO (03A) PLAN PATEXO, PATULATE E CONGUITO 2022 (C.A. GALICIA)»], segundo corresponda.

Tendo en conta o disposto na disposición adicional primeira do citado Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, autorízase simultanear o uso destas artes co emprego de nasas co fin de capturar o engado vivo.

Por outra banda, advírtese que, ao remate da vixencia deste plan, se non se realiza un novo rexistro de actividade pesqueira, a embarcación pasaría á situación de «pendente rexistro actividade».

B) Remisión de datos de capturas: con periodicidade mensual a confraría deberá remitir datos de extracción do patexo, patulate ou conguito, utilizando como modelo o que como anexo se acompaña, ao Servizo de Pesca da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, vía correo electrónico á dirección serviciopesca@xunta.gal

C) Mostraxes: durante o período de vixencia do plan, técnicos da consellería poderán realizar en calquera das embarcacións participantes, mostraxes para control, seguimento e avaliación do plan; os armadores deben colaborar de tal xeito que se permita acadar os obxectivos propostos. A falta de colaboración neste eido ocasionará a baixa definitiva do plan.

8. Extracción e comercialización: o exercicio da actividade extractiva e comercial establecida neste plan está sometida ao estrito cumprimento da normativa vixente en materia de extracción e comercialización de produtos da pesca fresca.

9. Infraccións e sancións: o incumprimento das condicións establecidas neste plan, poderá ser sancionado segundo o establecido na Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de reposición no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da súa notificación, ante a conselleira do Mar, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021

Rosa Mª Quintana Carballo
Conselleira do Mar

missing image file