Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 19 de xaneiro de 2022 Páx. 2818

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Crecente (expediente IN407A 2021/224-4).

Expediente: IN407A 2021/224-4.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: LMT e ampliación de potencia CT Escola Crecente.

Concello: Crecente.

Feitos:

Primeiro. O 6 de outubro de 2021, a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación LMT e ampliación de potencia CT Escola.

Examinado o proxecto de execución, conclúese que a instalación consiste nas seguintes actuacións:

1. Ampliación de potencia do centro de transformación Escola Crecente, substituíndoo por un centro de transformación compacto de 250 kVA.

2. Retirada dun tramo de 41 metros en condutor LA-30 no tramo FRI8040614.

3. Substitución do apoio HV AP7H7BVR//18-6-5 por un apoio de tipo C 2000/14 no que se instalará un paso aéreo subterráneo (PAS).

4. Instalación dunha liña de media tensión con condutor RHZ1 e 69 metros de lonxitude.

As obras sitúanse na rúa García Neira, na parroquia de Ribeira, no concello de Crecente (Pontevedra).

Segundo. O 22 de outubro de 2021, esta xefatura territorial solicitou o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizos de interese xeral afectadas, isto é, o Concello de Crecente, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Servizo de Montes de Pontevedra. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados emitidos pola Deputación Provincial e o Servizo de Montes de Pontevedra. O Concello de Crecente non emitiu condicionado técnico.

Consideracións legais e técnicas:

Primeiro. A Xefatura Territorial de Pontevedra é competente para resolver este expediente con fundamento no Decreto 230/2020, do 23 de decembro, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (DOG núm. 5, do 11 de xaneiro de 2021) e no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

Segundo. A lexislación de aplicación ao presente expediente é:

Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguranza en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguranza en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, de 25 de outubro).

Terceiro. As características técnicas da instalación son as que a seguir se describen:

Substitución do apoio HV AP70NBVR//18-6-5 por un apoio do tipo C 2000/14 no cal se instalará un PAS e retensamento do van. Retirada do tramo FRI8040614 da liña de media tensión aérea (LMTA) con condutor tipo LA-30 de 41 metros de lonxitude, con orixe no apoio existente HV AP70NQEH/18-6-4 e final no apoio C-2000/14. Liña de media tensión subterránea (LMTS) a 20 kV con condutor tipo RHZ1 de 69 metros de lonxitude, con orixe no apoio proxectado C-2000/14 e final no centro de transformación (CT) proxectado. Centro de transformación compacto de manobra exterior 2L1P de 250 kVA de potencia en envolvente telecontrolado por GPRS/FO e telexestionado prefabricada de formigón manobra exterior, con relación de transformación 20000/400 V.

As instalacións están situadas na rúa García Neira, na parroquia de Ribeira, no concello de Crecente (Pontevedra).

Conforme con todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar á empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. as autorizacións administrativas previa e de construción da instalación de distribución de enerxía eléctrica denominada LMT e ampliación de potencia CT Escola Crecente, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no proxecto de execución, ás condicións técnicas e de seguranza establecidas nos regulamentos de aplicación e ás condición establecidas nos condicionados dos organismos que constan no expediente.

Segundo. A empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguranza. En todo momento deberanse cumprir as normas e directrices vixentes que resulten de aplicación, en particular, canto establece o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguranza en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguranza en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Terceiro. Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras da instalación autorizada.

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o vicepresidente Segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

Pontevedra, 27 de decembro de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra