Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2022 Páx. 2933

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

DECRETO 2/2022, do 13 de xaneiro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022.

O Plan galego de estatística é, conforme o artigo 6 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade Autónoma. Para o seu desenvolvemento e execución, o Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, aprobará un Programa estatístico que terá a vixencia dun ano natural, conforme establece o artigo 9 da citada lei.

O Plan galego de estatística 2022-2026, aprobado pola Lei 16/2021, do 20 de decembro, prevé que os programas estatísticos anuais inclúan a relación de operacións, actividades estatísticas e actividades de interese estatístico que satisfagan os seus obxectivos, recollendo para cada unha delas as características que se determinan no seu artigo 9. Ademais, os programas incluirán unha relación das actividades vencelladas coas liñas de actuación salientables do artigo 6.5.

En cumprimento do disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, o proxecto do Programa estatístico anual 2022 foi elaborado polo Instituto Galego de Estatística, logo do informe preceptivo do Consello Galego de Estatística.

En virtude de todo o anterior, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do trece de xaneiro de dous mil vinte e dous,

DISPOÑO:

Artigo 1. Aprobación do Programa estatístico anual 2022

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, e no 3.2 da Lei 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 2022-2026, apróbase o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022. Este programa inclúe as operacións e as actividades estatísticas e de interese estatístico que dan cumprimento aos obxectivos do plan, realizadas polo IGE, polos órganos superiores da Administración xeral e polas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, que coordinarán a súa actuación mediante os órganos estatísticos sectoriais. Nos anexos I, II, III e IV recóllense, clasifícanse e descríbense as operacións e as actividades programadas. No anexo V figuran as modificacións con respecto ao programa 2021.

Artigo 2. Obxectivos informativos

Os obxectivos informativos do artigo 6 do PGE 2022-2026 comprenden as metas de información, a obriga de considerar as perspectivas de xénero e idade e as liñas de actuación salientables.

1. Metas de información.

O plan recolle no anexo II as metas de información estatística, que constitúen os seus obxectivos específicos de información. Para cumprir estes obxectivos, prográmanse no ano 2022 as operacións e actividades estatísticas incluídas no anexo I deste decreto.

2. Perspectivas de xénero e idade.

As operacións e as actividades estatísticas programadas deberán ter en conta as perspectivas de xénero e idade. As incluídas no programa que obteñan datos sobre persoas físicas deberanse recoller e difundir por sexo e grupo de idade, sempre que as restricións técnicas de segredo estatístico e a primacía da perspectiva de xénero o permitan.

3. Liñas de actuación salientables.

Dentro dos obxectivos informativos e como liñas de actuación salientables, o PGE 2022-2026 encomenda impulsar o uso da información estatística dispoñible para mellorar o seguimento e a avaliación das políticas públicas e afondar na análise das seguintes materias: demografía, estrutura sociolaboral, estrutura sociocultural, cohesión territorial, conxuntura económica e estrutura económica. No anexo IV deste programa figuran as actividades de interese estatístico coas actuacións concretas que se van realizar en 2022, para avanzar no obxectivo de incrementar o valor da información dispoñible. Xunto con esas, cómpre engadir outras de máis difícil concreción, pero tamén vencelladas coas liñas de actuación salientables, que se presentan a seguir:

a) Liña de actuación salientable 1. Demografía.

– Estudo para a identificación das vivendas familiares principais a partir de información administrativa.

b) Liña de actuación salientable 2. Estrutura sociolaboral.

– Estudo de nova información mensual dos ficheiros de afiliacións á Seguridade Social.

– Análise da falta de resposta na variable de horas traballadas da Enquisa de poboación activa.

c) Liña de actuación salientable 3. Estrutura sociocultural.

– Estudo interxeracional do galego.

d) Liña de actuación salientable 5. Cohesión territorial.

– Estudo da predición do comportamento de magnitudes socioeconómicas a partir da Enquisa conxuntural a fogares.

– Viabilidade da elaboración dun indicador de incerteza da economía galega.

e) Liña de actuación salientable 6. Estrutura económica.

– Estudo sobre a formación bruta de capital fixo por sector institucional e tipo de activo.

– Estudo de métodos e fontes estatísticas para elaborar unha análise do sector do deporte.

– Estudo de métodos e fontes para a desagregación territorial da Renda dos fogares municipal.

– Estudo de métodos, estándares e fontes estatísticas para analizar o sector aeroespacial de Galicia.

– Estudo da viabilidade de explotar a mostra asociada a un inventario forestal continuo segundo variables sociodemográficas.

– Pautas de consumo dos fogares galegos.

– Análise da construción da base de datos de empresas e establecementos de Galicia.

Artigo 3. Obxectivos instrumentais

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse en 2022 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 4. Obxectivos de calidade

Para cubrir estes obxectivos e outros do plan, prográmanse en 2022 as actividades de interese estatístico incluídas no anexo IV deste decreto.

Artigo 5. Carácter das operacións estatísticas

As operacións incluídas nos programas anuais con proxecto técnico consideraranse oficiais após a publicación dos seus resultados.

Disposición adicional

As actuacións estatísticas deste programa realizaranse dentro das dispoñibilidades orzamentarias existentes no estado de gastos do orzamento da Comunidade Autónoma para o ano 2022.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública para ditar cantas disposicións sexan necesarias para desenvolver e executar esta norma.

Disposición derradeira segunda

Esta disposición entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trece de xaneiro de dous mil vinte e dous

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO I. Metas de información coas operacións e actividades estatísticas que as satisfán.

ANEXO II. Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable.

ANEXO III. Descrición das operacións e das actividades estatísticas.

ANEXO IV. Actividades de interese estatístico.

ANEXO V. Relación entre os programas 2021 e 2022.

ANEXO I

Obxectivos informativos coas operacións e actividades estatísticas
que os satisfán

• Metas de información.

1. Territorio, recursos naturais e ambiente.

1.1 Territorio e recursos naturais.

1.1.01 Territorio.

1101-01-OE06 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso.

1101-02-OE06 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio: en curso.

1.1.02 Estradas.

1102-01-OE06 Contaxe de vehículos nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso.

1.1.03 Caza e pesca continental.

1103-01-OE06 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso.

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade.

1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

1.1.05 Incendios forestais.

1105-01-AE06 Incendios forestais.

1.1.06 Montes veciñais e comunidades de montes.

1106-01-AE06 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais de Man Común.

1.1.07 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións.

1107-01-AE06 Producións forestais.

1.2 Ambiente.

1.2.01 Climatoloxía.

1201-01-AE06 Climatoloxía.

1.2.02 Calidade do aire.

1202-01-AE06 Calidade do aire.

1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

1.2.03 Reservas e usos das augas.

1203-01-OE06 Reservas de auga: en curso.

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

1204-01-OE06 Sistema de información sobre a calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso.

1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

1205-01-OE06 Xestión de residuos de competencia municipal: en curso.

1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais.

1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

2. Sociedade.

2.1 Poboación e fogares.

2.1.01 Estrutura da poboación.

2101-01-OE06 Indicadores demográficos: en curso.

2101-02-OE06 Cifras poboacionais de referencia: en curso.

2101-03-OE06 Táboas de mortalidade: en curso.

2101-04-AE06 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

2101-05-OE06 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso.

2101-06-AE06 Indicadores de infancia e adolescencia.

2506-01-OE06 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2.1.02 Dinámica da poboación.

2102-01-AE06 Explotación do movemento natural da poboación.

2102-02-AE06 Explotación dos movementos migratorios.

2102-03-AE06 Galicia aberta: a emigración en cifras.

2102-04-AE06 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

2102-05-AE06 Indicadores migratorios.

2505-01-AE06 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2.1.03 Estrutura dos fogares.

2103-01-OE06 Estatística de familias numerosas: en curso.

2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2.1.04 Dinámica dos fogares.

2104-01-OE06 Proxeccións de fogares: en curso.

2.1.05 Proxeccións demográficas.

2105-01-OE06 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso.

2.2 Sanidade.

2.2.01 Asistencia sanitaria.

2201-01-OE06 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en cumprimento.

2201-02-AE06 Información estatística do sistema sanitario galego.

2.2.02 Listas de agarda.

2202-01-OE06 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso.

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación.

2101-03-OE06 Táboas de mortalidade: en curso.

2203-01-AE06 Esperanza de vida sen limitación.

2.2.04 Morbilidade.

2204-01-OE06 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento.

2204-02-OE06 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso.

2204-03-AE06 Enfermidades de declaración obrigatoria.

2.2.05 Mortalidade por causas.

2205-01-OE06 Análise da mortalidade: en cumprimento.

2206-02-OE06 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

2206-01-OE06 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento.

2206-02-OE06 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

2.3 Educación e capital humano.

2.3.01 Ensino preobrigatorio.

2301-01-OE06 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2301-01-OE06 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

2301-01-OE06 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra.

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións.

2305-01-OE06 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2.3.05 Ensino universitario.

2305-01-OE06 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra.

2.3.06 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral.

2306-01-OE06 Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional: en curso.

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas.

2307-01-OE06 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso.

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra.

2.4 Traballo.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2401-01-OE06 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso.

2401-02-OE06 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento.

2401-03-OE06 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento.

2401-04-AE06 Apertura de centros de traballo.

2401-05-OE06 Centros especiais de emprego: en curso.

2401-06-AE06 Información do mercado laboral rexistrado.

2401-07-AE06 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

2401-08-AE06 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

2401-09-AE06 Informe do paro rexistrado.

2401-10-OE06 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso.

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra.

2401-12-AE06 Emprego na Seguridade Social e nas mutualidades.

2401-13-AE06 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

2403-02-AE06 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2410-02-AE06 EPA. Módulo sobre a situación dos migrantes e os seu fillos en relación co mercado laboral.

2505-01-AE06 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2507-02-AE06 EPA. Emprego das persoas con discapacidade.

3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia: en implantación.

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais.

2402-01-OE06 Sinistralidade laboral: en curso.

2.4.03 Salarios e custos laborais.

2403-01-AE06 Estudo sobre salarios.

2403-02-AE06 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2.4.04 Outras condicións laborais.

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra.

2404-01-OE06 Empresas de traballo temporal: en curso.

2.4.05 Flexibilidade na aplicación das condicións laborais.

2.4.06 Concertación laboral.

2406-01-AE06 Negociación colectiva.

2406-02-AE06 Conciliacións individuais e colectivas.

2.4.07 Eleccións sindicais.

2407-01-OE06 Eleccións sindicais: en curso.

2.4.08 Infraccións e sancións.

2408-01-OE06 Infraccións e sancións na orde social: en curso.

2.4.09 Regulación de emprego.

2409-01-OE06 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso.

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras.

2410-01-OE06 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso.

2410-02-AE06 EPA. Módulo sobre a situación dos migrantes e os seu fillos en relación co mercado laboral.

2.5 Condicións sociais.

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2501-01-OE06 Enquisa conxuntural a fogares: en curso.

2502-02-AE06 EEF. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos.

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares: en curso.

3902-05-OE06 Contas do sector fogares: en curso.

2.5.02 Benestar.

2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2502-01-OE06 Indicadores de cohesión social: en curso.

2502-02-AE06 EEF. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos.

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares: en curso.

3902-05-OE06 Contas do sector fogares: en curso.

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

2503-01-OE06 Estatística sobre as persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2503-02-AE06 Pensións e outras prestacións.

2503-03-OE06 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en curso.

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares: en curso.

3902-05-OE06 Contas do sector fogares: en curso.

2.5.04 Emprego do tempo.

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade.

2505-01-AE06 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

2503-01-OE06 Estatística sobre as persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2506-01-OE06 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2506-02-OE06 Estatística de protección de menores: en curso.

2506-03-OE06 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en curso.

2506-05-AE06 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

2506-06-OE06 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais: en curso.

2511-03-OE06 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores: en curso.

2.5.07 Discapacidade.

2203-01-AE06 Esperanza de vida sen limitación.

2507-01-OE06 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso.

2507-02-AE06 EPA. Emprego das persoas con discapacidade.

2.5.08 Violencia de xénero.

2508-01-OE06 Estatística de violencia de xénero: en curso.

2.5.09 Conciliación familiar e laboral.

2502-02-AE06 EEF. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos.

2.5.10 Capital social e participación cidadá.

2.5.11 Xustiza e seguridade.

2511-01-OE06 Estatística de chamadas ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112: en curso.

2511-02-AE06 Asistencia xurídica gratuíta.

2511-03-OE06 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores: en curso.

2.6 Cultura, deporte e lecer.

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais.

2601-01-AE06 Estatística de bibliotecas públicas.

2.6.02 Hábitos e prácticas culturais.

2.6.03 Hábitos e prácticas deportivas e do lecer.

2.6.04 Prácticas lingüísticas.

2.6.05 Equipamentos e recursos deportivos.

2.7 Vivenda.

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda.

2701-01-AE06 Accesibilidade á vivenda.

2.7.02 Parque de vivendas. Equipamento e características.

3. Estrutura produtiva.

3.1 Sector agrario.

3.1.01 Superficies agrarias.

3101-01-OE06 Superficies agrícolas: en curso.

3.1.02 Efectivos gandeiros.

3102-01-OE06 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso.

3102-02-OE06 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso.

3102-03-OE06 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario.

3103-01-OE06 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso.

3.1.04 Producións e rendementos vexetais.

3104-01-AE06 Rendementos de cultivos.

3.1.05 Sacrificio de gando e outras producións e rendementos animais.

3105-01-OE06 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento.

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade.

1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

3102-03-OE06 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3107-02-OE06 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso.

3107-03-AE06 Explotación do Rexistro de Avicultura.

3.2 Pesca e acuicultura.

3.2.01 Buques pesqueiros.

3201-01-OE06 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso.

3.2.02 Acuicultura.

3204-02-AE06 Estatística de produción da acuicultura mariña.

3205-01-OE06 Enquisa de ocupación na pesca: en curso.

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros.

3203-01-OE06 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso.

3.2.04 Características das unidades de produción.

3204-01-AE06 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

3204-02-AE06 Estatística de produción da acuicultura mariña.

3205-01-OE06 Enquisa de ocupación na pesca: en curso.

3.2.05 Ocupación no sector da pesca.

3205-01-OE06 Enquisa de ocupación na pesca: en curso.

3.3 Enerxía e industria.

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

3301-01-AE06 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

3301-02-AE06 Actividade industrial en Galicia.

3.3.02 Produción, distribución e consumo de enerxía.

3302-01-AE06 Balance enerxético.

3.3.03 Outras industrias manufactureiras.

3301-02-AE06 Actividade industrial en Galicia.

3303-01-AE06 Explotación do índice de produción industrial.

3.4 Construción.

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

3401-01-AE06 Seguimento e análise da construción.

3401-02-OE06 Estatística de construción de edificios: en cumprimento.

3.5 Servizos de mercado.

3.5.01 Comercio interior.

3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos: en curso.

3501-02-AE06 Explotación do índice de comercio polo miúdo.

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros e pasaxeiras.

3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos: en curso.

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos: en curso.

3503-01-AE06 Emprego no sector turístico galego.

3.5.04 Movemento de viaxeiros e viaxeiras. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

3504-04-AE06 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, a ocupación e a rendibilidade empresarial.

3504-05-AE06 Indicador da intensidade da demanda turística.

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado.

3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos: en curso.

3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia: en implantación.

3.6 Administración pública e outros servizos non de mercado.

3.6.01 Institucións sen fins de lucro.

2506-06-OE06 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais: en curso.

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios.

3602-01-AE06 Explotación estatística da información tributaria.

3.6.03 Recursos e gasto das administracións públicas galegas.

2201-02-AE06 Información estatística do Sistema sanitario galego.

3.6.04 Recursos e gasto na I+D+I.

4201-02-AE06 Explotación da estatística sobre actividades de I+D.

3.7 Mercados e prezos.

3.7.01 Intercambios comerciais.

3701-01-AE06 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

3.7.02 Prezos nos sectores produtivos.

3702-01-OE06 Prezos da terra: en cumprimento.

3702-02-OE06 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de leite: en curso.

3702-04-OE06 Prezos agrarios: en cumprimento.

3.7.03 Prezos no sector externo.

3703-01-OE06 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso.

3.7.04 Nivel xeral de prezos.

3704-01-AE06 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3.7.05 Competitividade.

3705-01-OE06 Índices de competitividade: en curso.

3.8 Actividade empresarial.

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

3301-02-AE06 Actividade industrial en Galicia.

3801-01-OE06 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso.

3801-02-OE06 Contas das sociedades mercantís de Galicia: en curso.

3801-03-OE06 Explotación do Boletín Oficial del Registro Mercantil: en curso.

3801-04-OE06 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso.

3801-06-AE06 Indicadores de demografía empresarial.

3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia: en implantación.

3.8.02 Conxuntura empresarial.

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

3803-01-OE06 Cooperativas: en curso.

3803-02-OE06 Sociedades laborais: en curso.

3.9 Sistema de contas.

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

3704-01-AE06 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3901-01-OE06 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo: en curso.

3901-02-AE06 Banco de series de conxuntura.

3901-03-AE06 Posición cíclica da economía galega.

3.9.02 Contas económicas.

3902-01-OE06 Contas económicas anuais: en curso.

3902-02-OE06 Contas económicas trimestrais: en curso.

3902-03-OE06 Produto interior bruto municipal: en curso.

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares: en curso.

3902-05-OE06 Contas do sector fogares: en curso.

3.9.03 Marco input-output.

3903-01-OE06 Marco input-output: en curso.

3.9.04 Sectores institucionais.

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares: en curso.

3902-05-OE06 Contas do sector fogares: en curso.

3904-01-OE06 Matriz de contabilidade social: en curso.

3.9.05 Contas satélites.

3904-01-OE06 Matriz de contabilidade social: en curso.

4. Coñecemento e tecnoloxía.

4.1 Sociedade da información.

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

4101-02-OE06 Galicia Dixital: sistema de indicadores: en curso.

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

4101-02-OE06 Galicia Dixital: sistema de indicadores: en curso.

4102-01-OE06 Galicia Dixital: o sector TIC de Galicia: en curso.

4102-02-AE06 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

4101-02-OE06 Galicia dixital: sistema de indicadores: en curso.

4103-01-OE06 Estatística sobre a administración dixital na Xunta de Galicia: en curso.

4103-02-OE06 Estatística da administración dixital nos concellos galegos: en curso.

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo.

2301-01-OE06 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario.

4105-01-OE06 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso.

4.1.06 Sociedade da información no medio rural.

4106-01-AE06 Galicia dixital: a modernización tecnolóxica no rural.

4.2 Ciencia e tecnoloxía.

4.2.01 I+D+I nas empresas.

4201-01-AE06 Indicadores de innovación.

4201-02-AE06 Explotación da estatística sobre actividades de I+D.

4.2.02 I+D+I nas administracións.

4201-01-AE06 Indicadores de innovación.

4201-02-AE06 Explotación da estatística sobre actividades de I+D.

4.2.03 I+D+I na universidade.

4201-01-AE06 Indicadores de innovación.

4201-02-AE06 Explotación da estatística sobre actividades de I+D.

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos.

4204-01-AE06 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

• Liñas de actuación salientable.

LAS 1. Demografía.

LAS 2. Estrutura sociolaboral.

LAS 3. Estrutura sociocultural.

LAS 4. Cohesión territorial.

0004-01-AE06 Panorama rural e urbano.

0004-02-AE06 Panorama dos sete grandes concellos.

0004-03-OE06 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km²: en implantación.

LAS 5. Conxuntura económica.

LAS 6. Estrutura económica.

LAS 7. Seguimento e avaliación das políticas públicas.

0007-01-OE06 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso.

0007-02-AE06 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural.

0007-03-AE06 Indicadores de contexto da economía galega.

• Perspectivas.

Perspectiva de xénero.

8000-01-OE06 Indicadores de xénero: en curso.

Perspectiva de idade.

ANEXO II

Operacións e actividades estatísticas por organismo responsable

• Presidencia da Xunta.

2102-03-AE06 Galicia aberta: a emigración en cifras.

4101-02-OE06 Galicia dixital: sistema de indicadores: en curso.

4102-01-OE06 Galicia dixital: o sector TIC de Galicia: en curso.

4102-02-AE06 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

4103-01-OE06 Estatística sobre a administración dixital na Xunta de Galicia: en curso.

4103-02-OE06 Estatística da administración dixital nos concellos galegos: en curso.

4106-01-AE06 Galicia dixital: a modernización tecnolóxica no rural.

• Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

2101-05-OE06 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito: en curso.

2511-01-OE06 Estatística de chamadas ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112: en curso.

2511-02-AE06 Asistencia xurídica gratuíta.

3503-01-AE06 Emprego no sector turístico galego.

3504-04-AE06 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, a ocupación e a rendibilidade empresarial.

• Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

3302-01-AE06 Balance enerxético.

• Consellería de Facenda e Administración Pública.

2401-02-OE06 Persoal ao servizo da Administración autonómica: en cumprimento.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

1101-01-OE06 Estado do planeamento urbanístico dos concellos: en curso.

1101-02-OE06 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio: en curso.

1103-01-OE06 Estatística de licenzas de pesca e caza: en curso.

1201-01-AE06 Climatoloxía.

1202-01-AE06 Calidade do aire.

1205-01-OE06 Xestión de residuos de competencia municipal: en curso.

1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

• Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1102-01-OE06 Contaxe de vehículos nas estradas competencia da Comunidade Autónoma: en curso.

1203-01-OE06 Reservas de auga: en curso.

• Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

2301-01-OE06 Estatística do ensino non universitario en Galicia: en curso.

2305-01-OE06 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia: en curso.

2306-01-OE06 Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional: en curso.

2601-01-AE06 Estatística de bibliotecas públicas.

• Consellería de Emprego e Igualdade.

2307-01-OE06 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego: en curso.

2401-01-OE06 Datos sobre ocupacións máis contratadas: en curso.

2401-04-AE06 Apertura de centros de traballo.

2401-05-OE06 Centros especiais de emprego: en curso.

2401-09-AE06 Informe do paro rexistrado.

2401-13-AE06 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

2402-01-OE06 Sinistralidade laboral: en curso.

2404-01-OE06 Empresas de traballo temporal: en curso.

2406-01-AE06 Negociación colectiva.

2406-02-AE06 Conciliacións individuais e colectivas.

2407-01-OE06 Eleccións sindicais: en curso.

2408-01-OE06 Infraccións e sancións na orde social: en curso.

2409-01-OE06 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada: en curso.

2410-01-OE06 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras: en curso.

2508-01-OE06 Estatística de violencia de xénero: en curso.

3803-01-OE06 Cooperativas: en curso.

3803-02-OE06 Sociedades laborais: en curso.

• Consellería de Sanidade.

1204-01-OE06 Sistema de información sobre a calidade microbiolóxica das zonas de baño: en curso.

2101-03-OE06 Táboas de mortalidade: en curso.

2201-01-OE06 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo: en cumprimento.

2202-01-OE06 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica: en curso.

2204-01-OE06 Explotación do Rexistro Galego da Sida: en cumprimento.

2204-02-OE06 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose: en curso.

2204-03-AE06 Enfermidades de declaración obrigatoria.

2205-01-OE06 Análise da mortalidade: en cumprimento.

2206-01-OE06 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas: en cumprimento.

2206-02-OE06 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas: en cumprimento.

4105-01-OE06 Situación das TIC nos centros sanitarios: en curso.

• Consellería de Política Social.

2103-01-OE06 Estatística de familias numerosas: en curso.

2503-01-OE06 Estatística sobre as persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social: en curso.

2506-02-OE06 Estatística de protección de menores: en curso.

2506-03-OE06 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: en curso.

2507-01-OE06 Explotación do censo de persoas con discapacidade: en curso.

2511-03-OE06 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores: en curso.

• Consellería do Medio Rural.

0007-01-OE06 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso.

0007-02-AE06 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural.

1105-01-AE06 Incendios forestais.

1106-01-AE06 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais en Man Común.

1107-01-AE06 Producións forestais.

3101-01-OE06 Superficies agrícolas: en curso.

3102-01-OE06 Explotación do Rexistro de Gando Bovino: en curso.

3102-02-OE06 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún: en curso.

3102-03-OE06 Sector porcino industrial: en cumprimento.

3103-01-OE06 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola: en curso.

3104-01-AE06 Rendementos de cultivos.

3105-01-OE06 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros: en cumprimento.

3107-02-OE06 Explotación do Rexistro Vitícola: en curso.

3107-03-AE06 Explotación do Rexistro de Avicultura.

3301-01-AE06 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

3702-01-OE06 Prezos da terra: en cumprimento.

3702-02-OE06 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite: en curso.

3702-04-OE06 Prezos agrarios: en cumprimento.

• Consellería do Mar.

3201-01-OE06 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma: en curso.

3203-01-OE06 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos: en curso.

3204-01-AE06 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

3204-02-AE06 Estatística de produción da acuicultura mariña.

3205-01-OE06 Enquisa de ocupación na pesca: en curso.

• Instituto Galego de Estatística.

0004-01-AE06 Panorama rural e urbano.

0004-02-AE06 Panorama dos sete grandes concellos.

0004-03-OE06 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km²: en implantación.

0007-01-OE06 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso.

0007-02-AE06 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural.

0007-03-AE06 Indicadores de contexto da economía galega.

2101-01-OE06 Indicadores demográficos: en curso.

2101-02-OE06 Cifras poboacionais de referencia: en curso.

2101-03-OE06 Táboas de mortalidade: en curso.

2101-04-AE06 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

2101-06-AE06 Indicadores de infancia e adolescencia.

2102-01-AE06 Explotación do movemento natural da poboación.

2102-02-AE06 Explotación dos movementos migratorios.

2102-04-AE06 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

2102-05-AE06 Indicadores migratorios.

2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso.

2104-01-OE06 Proxeccións de fogares: en curso.

2105-01-OE06 Proxeccións de poboación a curto prazo: en curso.

2201-02-AE06 Información estatística do sistema sanitario galego.

2203-01-AE06 Esperanza de vida sen limitación.

2401-03-OE06 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA): en cumprimento.

2401-06-AE06 Información do mercado laboral rexistrado.

2401-07-AE06 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

2401-08-AE06 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

2401-10-OE06 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso.

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra.

2401-12-AE06 Emprego na Seguridade Social e nas mutualidades.

2403-01-AE06 Estudo sobre salarios.

2403-02-AE06 EPA. Decil de salarios do emprego principal.

2410-02-AE06 EPA. Módulo sobre a situación dos migrantes e os seu fillos en relación co mercado laboral.

2501-01-OE06 Enquisa conxuntural a fogares: en curso.

2502-01-OE06 Indicadores de cohesión social: en curso.

2502-02-AE06 EEF Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos.

2503-02-AE06 Pensións e outras prestacións.

2503-03-OE06 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en curso.

2505-01-AE06 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

2506-01-OE06 Sistema de indicadores de lonxevidade: en curso.

2506-05-AE06 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

2506-06-OE06 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais: en curso.

2507-02-AE06 EPA. Emprego das persoas con discapacidade.

2701-01-AE06 Accesibilidade á vivenda.

3301-02-AE06 Actividade industrial en Galicia.

3303-01-AE06 Explotación do índice de produción industrial.

3401-01-AE06 Seguimento e análise da construción.

3401-02-OE06 Estatística de construción de edificios: en cumprimento.

3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos: en curso.

3501-02-AE06 Explotación do índice de comercio polo miúdo.

3504-05-AE06 Indicador da intensidade da demanda turística.

3602-01-AE06 Explotación estatística da información tributaria.

3701-01-AE06 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

3703-01-OE06 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario: en curso.

3704-01-AE06 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

3705-01-OE06 Índices de competitividade: en curso.

3801-01-OE06 Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso.

3801-02-OE06 Contas das sociedades mercantís de Galicia: en curso.

3801-03-OE06 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso.

3801-04-OE06 Indicadores de multilocalización empresarial: en curso.

3801-06-AE06 Indicadores de demografía empresarial.

3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia: en implantación.

3901-01-OE06 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo: en curso.

3901-02-AE06 Banco de series de conxuntura.

3901-03-AE06 Posición cíclica da economía galega.

3902-01-OE06 Contas económicas anuais: en curso.

3902-02-OE06 Contas económicas trimestrais: en curso.

3902-03-OE06 Produto interior bruto municipal: en curso.

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares: en curso.

3902-05-OE06 Contas do sector fogares: en curso.

3903-01-OE06 Marco input-output: en curso.

3904-01-OE06 Matriz de contabilidade social: en curso.

4201-01-AE06 Indicadores de innovación.

4201-02-AE06 Explotación da estatística sobre actividades de I+D.

4204-01-AE06 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

8000-01-OE06 Indicadores de xénero: en curso.

ANEXO III

Descrición das operacións e actividades estatísticas

• 0004-01-AE06 Panorama rural e urbano.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial.

Obxectivos concretos:

Explotar datos demográficos, sociolaborais e económicos segundo o grao e subgrao de urbanización.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: varios ámbitos e sectores.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 0004-02-AE06 Panorama dos sete grandes concellos.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial.

Obxectivos concretos:

Explotar datos territoriais, demográficos e sociolaborais con nivel de desagregación de sección e/ou distrito censual.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: varios ámbitos e sectores.

Territorial: sección e/ou distrito censual.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en abril de 2022.

• 0004-03-OE06 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km².

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

LAS 4. Cohesión territorial.

Obxectivos concretos:

Difundir información agregada de carácter demográfico, do mercado laboral e de pensións con nivel de desagregación a cuadrícula de 1 km².

Estado: en implantación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: varios ámbitos e sectores.

Territorial: cuadrícula de 1 km².

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en decembro de 2022 a información sobre poboación referida a 2021 e o resto de variables a 2020.

• 0007-01-OE06 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

LAS 7. Seguimento e avaliación das políticas públicas.

Obxectivos concretos:

Elaborar un sistema de indicadores que complemente os de contexto construídos pola Comisión Europea co gallo de reflectir mellor as peculiaridades e de servir para analizar o efecto do PDR dentro de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 0007-02-AE06 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

LAS 7. Seguimento e avaliación das políticas públicas.

Obxectivos concretos:

Elaborar os indicadores comúns de contexto de Galicia do Plan de desenvolvemento rural que permitan avaliar a situación do sector agrario.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 0007-03-AE06 Indicadores de contexto da economía galega.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

LAS 7. Seguimento e avaliación das políticas públicas.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información cuantitativa, nunha epígrafe específica, sobre o contorno socioeconómico para facilitar o seguimento e avaliación do Plan estratéxico.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: economía galega.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Actualizarase a información continuamente.

• 1101-01-OE06 Estado do planeamento urbanístico dos concellos.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio.

Obxectivos concretos:

Explotar estatisticamente os datos obtidos do planeamento vixente nos concellos por provincias, e os datos das aprobacións de planeamentos en curso.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: planeamento urbanístico municipal.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundiranse na internet en febreiro de 2022.

• 1101-02-OE06 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio.

Organismo responsable:

Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.01 Territorio.

Obxectivos concretos:

Recompilar os principais indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio e do Plan de ordenación do litoral.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: territorio da Comunidade Autónoma.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes.

• 1102-01-OE06 Contaxe de vehículos nas estradas competencia da Comunidade Autónoma.

Organismo responsable:

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Obxectivos informativos:

1.1.02 Estradas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e a distribución temporal dos vehículos que circulan polas estradas que son competencia da Comunidade Autónoma (tráfico viario).

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estradas competencia da Comunidade Autónoma.

Territorial: estacións de medición do tráfico.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase en papel e na internet en abril de 2022.

• 1103-01-OE06 Estatística de licenzas de pesca e caza.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.03 Caza e pesca continental.

Obxectivos concretos:

Explotar estatisticamente os datos obtidos a partir das licenzas de caza e de pesca en augas continentais da Comunidade Autónoma outorgadas polo departamento responsable.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: licenzas de caza e pesca en augas continentais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

• 1105-01-AE06 Incendios forestais.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Defensa do Monte. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

1.1.05 Incendios forestais.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de incendios forestais, a superficie e as especies arbóreas afectadas e a superficie queimada.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: lumes forestais.

Territorial: distritos forestais.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 1106-01-AE06 Explotación do Rexistro de Montes Veciñais en Man Común.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

1.1.06 Montes veciñais e comunidades de montes.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información estatística dos montes veciñais en man común especificando superficie declarada, número de parcelas.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: montes veciñais en man común rexistrados.

Territorial: distritos forestais.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 1107-01-AE06 Producións forestais.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

1.1.07 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboacións.

Obxectivos concretos:

Coñecer as cortas de madeira (m³) por especies e provincias na Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: madeira producida na Comunidade.

Territorial: distritos forestais.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 1201-01-AE06 Climatoloxía.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.2.01 Climatoloxía.

Obxectivos concretos:

Coñecer os datos climatolóxicos significativos de Galicia e difundilos no Informe climatolóxico anual.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas.

Territorial: estacións meteorolóxicas e climatolóxicas.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

• 1202-01-AE06 Calidade do aire.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.2.02 Calidade do aire.

Obxectivos concretos:

Coñecer o nivel de contaminantes na atmosfera e difundilo no Informe anual de calidade do aire en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estacións de medición.

Territorial: estacións de medición da calidade do aire.

Periodicidade:

Regular: anual.

Regular: diaria.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 1203-01-OE06 Reservas de auga.

Organismo responsable:

Augas de Galicia. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Obxectivos informativos:

1.2.03 Reservas e usos das augas.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre o volume de auga e a ocupación dos encoros nas bacías de Galicia-Costa.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: encoros situados nas bacías Galicia-Costa.

Territorial: encoro.

Periodicidade:

Regular: semanal.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos correspondentes a cada luns difundiranse na internet ao día seguinte.

• 1204-01-OE06 Sistema de información sobre a calidade microbiolóxica das zonas de baño.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

Obxectivos concretos:

Coñecer a calidade microbiolóxica das augas de uso recreativo en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: zonas de baño marítimas e continentais.

Territorial: zonas de baño.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xuño de 2022.

• 1205-01-OE06 Xestión de residuos de competencia municipal.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

Obxectivos concretos:

Coñecer o volume e tipo dos residuos de competencia municipal.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: residuos de competencia municipal xestionados en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 1206-01-AE06 Indicadores ambientais.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Obxectivos informativos:

1.1.04 Recursos naturais e biodiversidade.

1.2.02 Calidade do aire.

1.2.04 Calidade e depuración de auga.

1.2.05 Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe.

1.2.06 Hábitos e prácticas ambientais.

3.1.06 Produción ecolóxica e de calidade.

Obxectivos concretos:

Pór á disposición do público datos ambientais de Galicia baseados en indicadores para que sirvan como instrumento de difusión e información da situación ambiental da nosa Comunidade, dando así cumprimento ao indicado na Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente, onde se indica que as autoridades públicas elaborarán e publicarán informes sobre o estado do ambiente e que deberán organizar e actualizar a información ambiental mediante as tecnoloxías da información e das telecomunicacións, sempre que sexa posible.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: estado do ambiente en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 2101-01-OE06 Indicadores demográficos.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estrutura da poboación.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un sistema de indicadores demográficos que ofreza unha imaxe de síntese sobre a situación demográfica nos distintos ámbitos territoriais.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en marzo de 2022 os indicadores de poboación referidos a 2021 e os de fecundidade, nupcialidade e mortalidade referidos a 2020.

• 2101-02-OE06 Cifras poboacionais de referencia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estrutura da poboación.

Obxectivos concretos:

Ofrecer cifras poboacionais de referencia con nivel de desagregación municipal.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en xaneiro de 2022 as cifras con data de referencia 1 de xullo de 2020 e 1 de xaneiro de 2021 definitivas, e con data de referencia 1 de xullo de 2021 provisionais.

• 2101-03-OE06 Táboas de mortalidade.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estrutura da poboación.

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación.

Obxectivos concretos:

Elaborar as táboas de mortalidade de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2019 difundirase na internet en febreiro de 2022.

• 2101-04-AE06 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estrutura da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir as cifras de poboación dos residentes nas diversas entidades territoriais de Galicia, o nomenclátor e unha aplicación divulgativa cos nomes e apelidos da poboación residente en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet as cifras de poboación, o nomenclátor en 1.1.2021 en febreiro de 2022 e os datos provisionais das cifras de poboación en 1.1.2022 en abril de 2022.

• 2101-05-OE06 Explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estrutura da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre o número de inscricións no Rexistro Autonómico de Parellas de Feito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: expedientes de inscrición no rexistro.

Territorial: xefaturas territoriais.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

• 2101-06-AE06 Indicadores de infancia e adolescencia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estrutura da poboación.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un sistema de indicadores que ofreza unha imaxe de síntese sobre a poboación galega de 0 a 17 anos de idade.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia de 0 a 17 anos de idade.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas a medida que o permitan as fontes.

• 2102-01-AE06 Explotación do movemento natural da poboación.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir os datos do movemento natural da poboación dos residentes na Comunidade Autónoma, xunto cos nomes dos neonatos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida ao ano 2020, datos definitivos, difundirase na internet en febreiro de 2022.

A información referida ao segundo trimestre do ano 2021, datos provisionais, difundirase na internet en xaneiro de 2022.

A información referida ao terceiro trimestre do ano 2021, datos provisionais, difundirase na internet en abril de 2022.

A información referida ao total anual do ano 2021, datos provisionais, difundirase na internet en xullo de 2022.

A información referida ao primeiro trimestre do ano 2022 e o total anual do ano 2021, datos provisionais, xunto cos nomes dos neonatos de 2021, difundirase na internet en outubro de 2022.

• 2102-02-AE06 Explotación dos movementos migratorios.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das variacións de residencia no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: cambios de residencia con orixe e/ou destino na Comunidade Autónoma.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xullo de 2022.

• 2102-03-AE06 Galicia aberta: a emigración en cifras.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Emigración. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e características sociodemográficas dos galegos no exterior e galegos retornados, a partir de diferentes fontes.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: emigrantes e emigrantes retornados.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 2102-04-AE06 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Ofrecer para cada trimestre a carga de poboación que pernocta e a carga de poboación diúrna dos concellos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación que soportan os concellos.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2102-05-AE06 Indicadores migratorios.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Dinámica da poboación.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un sistema de indicadores migratorios que ofreza unha imaxe de síntese sobre a situación migratoria da poboación galega.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia e galegos residentes no estranxeiro.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase o ano 2022 dos indicadores relativos a galegos residentes no estranxeiro e o ano 2021 do resto de indicadores en xullo de 2022.

• 2103-01-OE06 Estatística de familias numerosas.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.1.03 Estrutura dos fogares.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características ‒categorías, tipoloxía dos/das fillos/as, idade dos cónxuxes e fillos/as, situación laboral e estado civil do titular‒ das familias numerosas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: familias numerosas.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xullo de 2022.

• 2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF).

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.03 Estrutura dos fogares.

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2.5.02 Benestar.

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

Obxectivos concretos:

Analizar e describir as principais características dos fogares galegos, en canto á súa composición demográfica e á súa situación económica.

No ano 2022 recollerase, ademais, información adicional sobre novas tecnoloxías.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: grupos de comarcas e grandes concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: persoa e fogar.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 550.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 2104-01-OE06 Proxeccións de fogares.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.04 Dinámica dos fogares.

Obxectivos concretos:

Estimar o número de fogares galegos en distintas datas do futuro.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fogares galegos.

Territorial: grupos de comarcas.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

As cifras proxectadas para o período 2022-2037 difundiranse na internet en decembro de 2022.

• 2105-01-OE06 Proxeccións de poboación a curto prazo.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.05 Proxeccións demográficas.

Obxectivos concretos:

Estimar a evolución da poboación galega a curto prazo con base na información demográfica dispoñible.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: comarcas.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

As cifras proxectadas para o período 2022-2037 difundiranse na internet en decembro de 2022.

• 2201-01-OE06 Explotación do Rexistro Galego de Interrupcións Voluntarias do Embarazo.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria.

Obxectivos concretos:

Coñecer a frecuencia e as características das interrupcións voluntarias do embarazo realizadas polas mulleres que residen en Galicia.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: interrupcións voluntarias do embarazo.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 2201-02-AE06 Información estatística do sistema sanitario galego.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.2.01 Asistencia sanitaria.

3.6.03 Recursos e gasto das administracións públicas galegas.

Obxectivos concretos:

Difundir información sobre a dotación e os indicadores de funcionamento dos establecementos sanitarios con réxime de internado a nivel de Galicia e provincias.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos sanitarios con réxime de internado.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en abril de 2022.

• 2202-01-OE06 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica.

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.02 Listas de agarda.

Obxectivos concretos:

Dar información cuantitativa sobre o número de pacientes e tempo de espera nos centros do Servizo Galego de Saúde.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: centros hospitalarios.

Periodicidade:

Regular: semestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados en 31.12.2021 difundiranse na internet en xaneiro de 2022.

Os resultados en 30.6.2022 difundiranse na internet en xullo de 2022.

• 2203-01-AE06 Esperanza de vida sen limitación.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.2.03 Estado xeral de saúde da poboación.

2.5.07 Discapacidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer e difundir a esperanza de vida sen limitación e sen limitación grave en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Irregular.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida ao ano 2019 difundirase na internet en marzo de 2022.

• 2204-01-OE06 Explotación do Rexistro Galego da Sida.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade.

Obxectivos concretos:

Describir a incidencia, evolución e características da síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: casos de sida, isto é, casos de infección por VIH manifestada clinicamente por unha ou máis das enfermidades indicativas da sida.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en novembro de 2022.

• 2204-02-OE06 Explotación do Rexistro Galego de Tuberculose.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de casos, incidencia, evolución e características da tuberculose.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: casos de tuberculose.

Territorial: estruturas organizativas de xestión integrada (as EOXI).

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 2204-03-AE06 Enfermidades de declaración obrigatoria.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.04 Morbilidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer a incidencia das enfermidades de declaración obrigatoria en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: enfermidades de declaración obrigatoria.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2019, 2020 e 2021 difundiranse na internet en setembro de 2022.

• 2205-01-OE06 Análise da mortalidade.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas.

Obxectivos concretos:

Coñecer a causa da morte dos residentes en Galicia.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: defuncións de residentes na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en novembro de 2022.

• 2206-01-OE06 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas.

Organismo responsable:

Servizo Galego de Saúde. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de persoas admitidas a tratamento ambulatorio por abuso ou dependencia de substancias psicoactivas.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: pacientes drogodependentes dos centros da rede do Plan galego de drogas.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 24.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 2206-02-OE06 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

2.2.05 Mortalidade por causas.

2.2.06 Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes.

Obxectivos concretos:

Analizar a mortalidade real logo da reacción aguda por consumo de drogas e as características desa morte ‒circunstancias en que se produciu, substancias que causaron a morte, etc.‒.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas falecidas por reacción aguda a substancias psicoactivas.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 23.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os anos 2019, 2020 e 2021 difundiranse na internet en decembro de 2022.

• 2301-01-OE06 Estatística do ensino non universitario en Galicia.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Obxectivos informativos:

2.3.01 Ensino preobrigatorio.

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

4.1.04 Sociedade da información no sistema educativo.

Obxectivos concretos:

Amosar os aspectos máis significativos ‒centros, alumnos e profesores‒ da educación non universitaria. Coñecer a situación dos centros educativos públicos e privados no referente á implantación neles das novas tecnoloxías.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: centros de ensino non universitario.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 62.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados detallados definitivos referidos ao curso 2020/21 difundiranse na internet en xullo de 2022.

Os principais resultados provisionais referidos ao curso 2021/22 difundiranse na internet en setembro de 2022.

• 2305-01-OE06 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Universidades. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Obxectivos informativos:

2.3.04 Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións.

2.3.05 Ensino universitario.

Obxectivos concretos:

Amosar e recompilar os aspectos máis significativos da educación universitaria en Galicia. Recompilar, sintetizar e difundir a información derivada das probas de acceso á universidade.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: alumnado matriculado e alumnado graduado nas universidades galegas.

Territorial: campus universitario.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 1.270 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os cursos 2017/18, 2018/19 e 2019/20 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2306-01-OE06 Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Obxectivos informativos:

2.3.06 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer a situación laboral e as vías de adquisición de emprego das persoas tituladas da formación profesional transcorrido un tempo desde o remate dos seus estudos.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas tituladas en FP.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: persoa titulada en formación profesional.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 50.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos ao alumnado que rematou no curso 2019/20 difundiranse na internet no último trimestre do ano 2022.

• 2307-01-OE06 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e características dese tipo de centros e do seu alumnado.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2401-01-OE06 Datos sobre ocupacións máis contratadas.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Dar unha información descritiva das ocupacións máis destacadas polo seu volume contractual no mercado laboral galego.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: contratos laborais rexistrados.

Territorial: comarcas.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en marzo de 2022.

• 2401-02-OE06 Persoal ao servizo da Administración autonómica.

Organismo responsable:

Dirección Xeral da Función Pública. Consellería de Facenda e Administración Pública.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o persoal ao servizo da Administración autonómica.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoal ao servizo da Administración autonómica.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: semestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre de 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

O primeiro semestre de 2022 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2401-03-OE06 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA).

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Instituto Nacional de Estatística (INE).

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Obter as principais características da poboación en relación coa actividade no ámbito de Galicia, a partir da unión das mostras recollidas polo IGE e polo INE segundo o convenio asinado.

No ano 2022 inclúe o módulo sobre habilidades profesionais.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais.

Territorial: provincias e grandes concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: persoa.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 370.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 27 de xaneiro de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 28 de abril de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 28 de xullo de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 27 de outubro de 2022.

• 2401-04-AE06 Apertura de centros de traballo.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Relacións Laborais. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as aperturas de centros de traballo ou de restablecemento de actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: centros de traballo de nova creación, restablecemento da actividade, cambio de actividade e traslado.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2401-05-OE06 Centros especiais de emprego.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número de centros especiais de emprego segundo as súas principais características.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: centros especiais de emprego con domicilio social na Comunidade Autónoma.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en maio de 2022.

• 2401-06-AE06 Información do mercado laboral rexistrado.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Difundir os datos das afiliacións á Seguridade Social por conta de cotización (procedentes da explotación estatística do ficheiro de afiliación dos traballadores da Seguridade Social), a información do paro rexistrado segundo diversas variables e os contratos rexistrados por concello de residencia do traballador.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: afiliacións por provincia de traballo, paro rexistrado e contratos rexistrados por concello de residencia do traballador.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet en xaneiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet en febreiro de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet en marzo de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet en abril de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet en maio de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet en xuño de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet en xullo de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet en setembro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet en outubro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet en novembro de 2022.

A información referida a novembro de 2022 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 2401-07-AE06 Explotación da mostra continua de vidas laborais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da Seguridade Social, tanto desde unha perspectiva transversal como desde unha perspectiva lonxitudinal.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares.

Territorial: provincias e grandes concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información do ano 2020 de carácter transversal difundirase na internet en outubro de 2022.

A información de carácter lonxitudinal difundirase na internet en decembro de 2022.

• 2401-08-AE06 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Estimar, en colaboración co INE, as transicións brutas entre as situacións de ocupación, paro e inactividade dun trimestre a outro na Enquisa de poboación activa e difundir as táboas coa clasificación da poboación de 16 e máis anos segundo a relación coa actividade económica, nas cales se representa de onde proceden os ocupados, parados e inactivos de cada trimestre respecto da súa clasificación no trimestre precedente.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 27 de xaneiro de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 28 de abril de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 28 de xullo de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 27 de outubro de 2022.

• 2401-09-AE06 Informe do paro rexistrado.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as características ‒idade, xénero, etc.‒ dos demandantes de emprego non ocupados e rexistrados nas oficinas do servizo público de emprego.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: demandantes de emprego rexistrados nas oficinas de emprego.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte.

• 2401-10-OE06 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Calcular as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada a partir dos ficheiros que a Tesouraría da Seguridade Social lle proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE núm. 90, do 15 de abril de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do Padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: afiliacións á Seguridade Social.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados de decembro de 2021 difundiranse na internet o 28 de xaneiro de 2022.

Os resultados do primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 18 de maio de 2022.

Os resultados de segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 17 de agosto de 2022.

Os resultados de terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 15 de novembro de 2022.

• 2401-11-AE06 EPA Variables de submostra.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.3.02 Ensino obrigatorio.

2.3.03 Ensino postobrigatorio non universitario.

2.3.05 Ensino universitario.

2.3.07 Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.4.04 Outras condicións laborais.

Obxectivos concretos:

Obter información adicional, en colaboración co INE, sobre a caracterización do mercado laboral en Galicia a partir da explotación das preguntas adicionais que se inclúen no cuestionario de 6ª entrevista da Enquisa de poboación activa (variables de submostra). Estas preguntas proporcionan información sobre catro bloques de variables: ensino e formación, condicións de traballo, experiencia profesional e busca de emprego e cambio de residencia no último ano.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xuño de 2022.

• 2401-12-AE06 Emprego na Seguridade Social e nas mutualidades.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Difundir información trimestral das afiliacións nas distintas mutualidades: Seguridade Social, Instituto Social das Forzas Armadas (ISFAS), Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e Mutualidade Xeral Xudicial (Muxexu). A información publicarase por concello de residencia do traballador.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: afiliacións á Seguridade Social e Mutualidades.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en maio de 2022.

• 2401-13-AE06 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e tipoloxía dos contratos de traballo rexistrados no servizo público de emprego.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: contratos rexistrados.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados referidos a un mes difundiranse na internet ao mes seguinte.

• 2402-01-OE06 Sinistralidade laboral.

Organismo responsable:

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.02 Accidentes laborais e enfermidades profesionais.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre os accidentes laborais con baixa e das enfermidades profesionais segundo as características do accidente/enfermidade, das empresas e das persoas traballadoras.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: accidentes en xornada de traballo con baixa e enfermidades profesionais.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 1.140 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xullo de 2022.

• 2403-01-AE06 Estudo sobre salarios.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.03 Salarios e custos laborais.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos que contribúan a un mellor coñecemento sobre os salarios e outros custos laborais en Galicia a partir de diferentes fontes de información.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: salarios e outros custos laborais.

Territorial: provincias e grandes concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información sobre salarios desde a perspectiva do fogar difundirase na internet en marzo de 2022.

A información sobre o mercado de traballo en Galicia difundirase na internet en maio de 2022.

A información sobre a remuneración do factor traballo na economía galega difundirase na internet en xuño de 2022.

A información sobre salarios desde o punto de vista do pagador difundirase na internet en xullo de 2022.

A información sobre salarios nos sete grandes concellos galegos difundirase na internet en outubro de 2022.

A información sobre salarios nas fontes tributarias difundirase na internet en decembro de 2022.

• 2403-02-AE06 EPA Decil de salarios do emprego principal.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.4.03 Salarios e custos laborais.

Obxectivos concretos:

Obter, en colaboración co INE, a clasificación dos asalariados segundo as principais variables socioeconómicas da EPA e o decil de salarios do seu emprego principal.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: decil de salarios e distribución das persoas asalariadas.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en novembro de 2022.

• 2404-01-OE06 Empresas de traballo temporal.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Relacións Laborais. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.04 Outras condicións laborais.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das empresas de traballo temporal.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas de traballo temporal con domicilio na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2406-01-AE06 Negociación colectiva.

Organismo responsable:

Consello Galego de Relacións Laborais. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral.

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características ‒número, traballadores afectados…‒ dos convenios colectivos vixentes, así como cuantificar os convenios colectivos negociados.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: convenios colectivos con vixencia e efectos económicos.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos en 31.12.2021 difundiranse na internet en abril de 2022.

Os resultados provisionais en 30.4.2022 difundiranse na internet en maio de 2022.

Os resultados provisionais en 30.6.2022 difundiranse na internet en xullo de 2022.

Os resultados provisionais en 30.9.2022 difundiranse na internet en outubro de 2022.

• 2406-02-AE06 Conciliacións individuais e colectivas.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Relacións Laborais. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.06 Concertación laboral.

Obxectivos concretos:

Obter información das conciliacións individuais e colectivas segundo as características destas: motivación, resolución, etc.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: conciliacións e mediacións entre empresarios e traballadores.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2407-01-OE06 Eleccións sindicais.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Relacións Laborais. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.07 Eleccións sindicais.

Obxectivos concretos:

Coñecer de xeito detallado os resultados das eleccións sindicais en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: eleccións sindicais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2408-01-OE06 Infraccións e sancións na orde social.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Relacións Laborais. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.08 Infraccións e sancións.

Obxectivos concretos:

Obter información sobre as actas de infraccións levantadas pola Inspección de Traballo en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actas de infracción levantadas pola Inspección de Traballo e Seguridade Social na Comunidade Autónoma en materia de traballo e en materia de seguridade e saúde laboral.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2409-01-OE06 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Relacións Laborais. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.09 Regulación de emprego.

Obxectivos concretos:

Coñecer os expedientes e o número de traballadores afectados por medidas de regulación de emprego.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2410-01-OE06 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras.

Obxectivos concretos:

Coñecer os desprazamentos de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: desprazamento de persoas traballadoras no marco dunha prestación transnacional.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 270 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2410-02-AE06 EPA Módulo sobre a situación dos migrantes e os seu fillos en relación co mercado laboral.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.4.10 Persoas traballadoras estranxeiras.

Obxectivos concretos:

Obter información, en colaboración co INE, sobre a situación dos inmigrantes no mercado laboral, en concreto sobre problemas laborais, discriminación e grao de integración da poboación inmigrante, distinguindo entre cidadáns da UE e de terceiros países.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Irregular.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2501-01-OE06 Enquisa conxuntural a fogares.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

Obxectivos concretos:

Estudar o comportamento dos fogares galegos como consumidores, nos seus plans de gasto en servizos, bens de consumo duradeiro, etc. segundo as principais variables sociodemográficas. Esta enquisa permite calcular o índice de confianza do consumidor e o índice de sentimento do consumidor, indicadores resumo con que se obtén un rápido coñecemento dos cambios na percepción do consumidor con respecto ás súas expectativas de gasto e aforro, así como da situación persoal e xeral da Comunidade Autónoma.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: fogar.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 62.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 4 de xaneiro de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 4 de abril de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 4 de xullo de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 4 de outubro de 2022.

• 2502-01-OE06 Indicadores de cohesión social.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.02 Benestar.

Obxectivos concretos:

Ofrecer para Galicia os indicadores estruturais de cohesión social definidos por Eurostat.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 2502-02-AE06 EEF Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2.5.02 Benestar.

2.5.09 Conciliación familiar e laboral.

Obxectivos concretos:

Avaliar o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas e fogares residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: grupos de comarcas e grandes concellos.

Periodicidade:

Irregular.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en maio de 2022.

• 2503-01-OE06 Estatística sobre as persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Inclusión Social. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xuño de 2022.

• 2503-02-AE06 Pensións e outras prestacións.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos sobre as pensións non contributivas e outras prestacións procedentes de diversas fontes.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: pensións e outras prestacións.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 2503-03-OE06 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

Obxectivos concretos:

Calcular as pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista a partir dos ficheiros que o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña lle proporcionan ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE núm. 219, do 12 de setembro de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do Padrón municipal continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: pensións contributivas básicas en alta da Seguridade Social de residentes en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xuño de 2022.

• 2505-01-AE06 EPA Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.02 Dinámica da poboación.

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.5.05 Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade.

Obxectivos concretos:

Investigar, en colaboración co INE, a relación entre a empregabilidade das persoas e a súa disposición a cambiar de residencia, a través do estudo conxunto das características laborais e o tempo que levan vivindo no municipio, e difundir táboas en que se cruzarán as principais características sociolaborais derivadas da EPA coas variables de mobilidade xeográfica derivadas do padrón.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2022 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 2506-01-OE06 Sistema de indicadores de lonxevidade.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.1.01 Estrutura da poboación.

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Caracterizar o colectivo de persoas maiores, proporcionando información específica en distintos ámbitos: estrutura de poboación, mercado laboral, formación, atención médica, etc.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 65 e máis anos.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes e publicarase un resumo de resultados en maio de 2022.

• 2506-02-OE06 Estatística de protección de menores.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características dos nenos, nenas e adolescentes en situación de risco ou desamparo, incluídos no sistema de protección de menores da Xunta de Galicia, e das súas familias.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: nenos, nenas e adolescentes en situación de desprotección e as súas familias.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xullo de 2022.

• 2506-03-OE06 Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: entidades prestadoras de servizos sociais.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en marzo de 2022.

• 2506-05-AE06 EPA Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

Obxectivos concretos:

Investigar, en colaboración co INE, a relación coa actividade laboral ‒ocupación e paro‒ da poboación xuvenil a partir dos datos da Enquisa de poboación activa. Explotaranse e difundiranse as principais variables proporcionadas pola enquisa para o colectivo de 16 a 29 anos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en vivendas familiares principais menores de 30 anos.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 27 de xaneiro de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 28 de abril de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 28 de xullo de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 27 de outubro de 2022.

• 2506-06-OE06 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

3.6.01 Institucións sen fins de lucro.

Obxectivos concretos:

Obter as contas de produción e explotación das entidades prestadoras de servizos sociais, así como unha mellor información de base sobre este colectivo para elaborar diversas operacións.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas, institucións sen fins de lucro e persoas físicas cuxa actividade principal se clasifica nas divisións 87 (asistencia en establecementos residenciais) e 88 (actividades de servizos sociais sen aloxamento) da CNAE 2009.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: empresa.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 2507-01-OE06 Explotación do censo de persoas con discapacidade.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.07 Discapacidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas con discapacidade.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en abril de 2022.

• 2507-02-AE06 EPA Emprego das persoas con discapacidade.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

2.5.07 Discapacidade.

Obxectivos concretos:

Coñecer, en colaboración co INE, a situación das persoas con discapacidade e a súa integración no mercado laboral.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas de 16 a 64 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e asimilados (segundo o Real decreto lexislativo 1/2013) residentes en vivendas familiares principais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en febreiro de 2022.

• 2508-01-OE06 Estatística de violencia de xénero.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral da Igualdade. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

2.5.08 Violencia de xénero.

Obxectivos concretos:

Difundir información estatística sobre as prestacións e demais axudas dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: axudas, prestacións e acreditacións dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: semestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O segundo semestre do ano 2021 e o total deste ano difundiranse na internet en febreiro de 2022.

O primeiro semestre do ano 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

• 2511-01-OE06 Estatística de chamadas ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112.

Organismo responsable:

Axencia Galega de Emerxencias. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o número de chamadas atendidas e emerxencias xestionadas na Comunidade Autónoma de Galicia, a través do Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: chamadas e emerxencias.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en marzo de 2022.

• 2511-02-AE06 Asistencia xurídica gratuíta.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Xustiza. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Obxectivos informativos:

2.5.11 Xustiza e seguridade.

Obxectivos concretos:

Informar sobre a poboación que utiliza o Sistema legal de asistencia xurídica gratuíta, as súas necesidades de defensa xurídica e os tipos de conflitos que as afectan.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: os suxeitos referidos no artigo 2 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta e a poboación con recursos insuficientes para litigar de acordo co establecido nos artigos 3 e 5 da referida Lei 1/1996.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en marzo de 2022.

• 2511-03-OE06 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Consellería de Política Social.

Obxectivos informativos:

2.5.06 Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais.

2.5.11 Xustiza e seguridade.

Obxectivos concretos:

Coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: medidas xudiciais impostas polos xulgados de menores e remitidas á Comunidade Autónoma para a súa execución.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xullo de 2022.

• 2601-01-AE06 Estatística de bibliotecas públicas.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Obxectivos informativos:

2.6.01 Equipamentos e recursos culturais.

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relevante sobre persoal, fondos, orzamentos, instalacións, servizos, número e tipo de usuarios e usuarias e préstamos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: bibliotecas públicas.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 2701-01-AE06 Accesibilidade á vivenda.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.7.01 Demanda e acceso á vivenda.

Obxectivos concretos:

Obter un conxunto de indicadores que nos permita analizar a accesibilidade á compra dunha vivenda.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: mercado inmobiliario e préstamos hipotecarios.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 31 de marzo de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 30 de xuño de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 30 de setembro de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 30 de decembro de 2022.

• 3101-01-OE06 Superficies agrícolas.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.01 Superficies agrarias.

Obxectivos concretos:

Determinar os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos agrícolas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: cultivos agrícolas.

Territorial: comarcas.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 42.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 3102-01-OE06 Explotación do Rexistro de Gando Bovino.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros.

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos de gando bovino por tipoloxías e razas, así como os datos das explotacións e as súas dimensións.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións de gando bovino.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 3102-02-OE06 Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros.

Obxectivos concretos:

Obter o número de explotacións e efectivos de gando ovino e cabrún por tipoloxías e actividades, así como os datos das súas dimensións e capacidades produtivas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións de gando ovino e cabrún.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 3102-03-OE06 Sector porcino industrial.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.02 Efectivos gandeiros.

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

Obxectivos concretos:

Recoller e difundir as principais características do sector porcino industrial ‒efectivos e explotacións‒ na Comunidade Autónoma.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: efectivos e explotacións do sector porcino industrial na Comunidade Autónoma.

Territorial: concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: explotación.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 3.500 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 3103-01-OE06 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.03 Maquinaria e outro capital agrario.

Obxectivos concretos:

Determinar a cantidade de efectivos de maquinaria agraria en uso por tipoloxías e categorías.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: máquinas inscritas no Rexistro de Maquinaria Agrícola.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en agosto de 2022.

• 3104-01-AE06 Rendementos de cultivos.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.04 Producións e rendementos vexetais.

Obxectivos concretos:

Obter os rendementos e producións dos cultivos con maior incidencia na renda agraria galega.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: cultivos agrícolas.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 3105-01-OE06 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.05 Sacrificio de gando e outras producións e rendementos animais.

Obxectivos concretos:

Obter os datos de sacrificio de gando nos matadoiros da Comunidade Autónoma e o destino desta carne.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: matadoiros.

Territorial: provincias.

Persoa obrigada a subministrar información: matadoiro.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xullo de 2022.

• 3107-02-OE06 Explotación do Rexistro Vitícola.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

Obxectivos concretos:

Determinar as superficies e producións das distintas variedades de viñedo, así como os sistemas de cultivo empregados.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións inscritas no Rexistro Vitícola.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 3107-03-AE06 Explotación do Rexistro de Avicultura.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.1.07 Características das explotacións agrarias.

Obxectivos concretos:

Obter o número de efectivos avícolas por tipoloxías, así como os datos das explotacións por actividades.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: explotacións avícolas existentes en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 3201-01-OE06 Explotación do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.01 Buques pesqueiros.

Obxectivos concretos:

Coñecer as características ‒actividade, artes empregadas, zonas xeográficas de pesca, capacidade de pesca (CV) e capacidade de almacenamento (GT)‒ da frota pesqueira con base nos portos da Comunidade Autónoma.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: buques pesqueiros con base nos portos da Comunidade Autónoma.

Territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

• 3203-01-OE06 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.03 Primeira venda de produtos pesqueiros.

Obxectivos concretos:

Obter os datos de primeira venda dos produtos pesqueiros frescos nas lonxas ou centros de primeira venda autorizados.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: primeira venda de produtos pesqueiros frescos.

Territorial: lonxa, centro de venda ou establecemento autorizado de primeira venda de pesca fresca.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2021 difundiranse na internet en abril de 2022. Tamén se publican datos provisionais diariamente.

• 3204-01-AE06 Estatística de permisos de marisqueo a pé.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.04 Características das unidades de produción.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información dos permisos en vigor para a explotación desta actividade segundo tipos de permiso e zonas de produción.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: permisos de marisqueo a pé.

Territorial: zonas de produción pesqueira e marisqueira.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

• 3204-02-AE06 Estatística de produción da acuicultura mariña.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.02 Acuicultura.

3.2.04 Características das unidades de produción.

Obxectivos concretos:

Obter os datos de produción dos establecementos de acuicultura mariña da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos de cultivos mariños.

Territorial: distrito marítimo.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en maio de 2022.

• 3205-01-OE06 Enquisa de ocupación na pesca.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar.

Obxectivos informativos:

3.2.02 Acuicultura.

3.2.04 Características das unidades de produción.

3.2.05 Ocupación no sector da pesca.

Obxectivos concretos:

Coñecer a ocupación nas unidades de pesca con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia. Coñecer a ocupación nas unidades de acuicultura localizadas na Comunidade Autónoma de Galicia. Avaliar a produción e as características económicas das unidades de produción da pesca extractiva e da acuicultura.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: persoas ocupadas na pesca.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: armador ou propietario do buque e responsable das explotacións de acuicultura.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 46.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3301-01-AE06 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa á produción de pensos por especie e consumo de materias primas e de aditivos e premesturas para pensos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: fábricas de alimentos compostos da Comunidade Autónoma.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos do ano 2021 difundiranse na internet en marzo de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet en xuño de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet en setembro de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3301-02-AE06 Actividade industrial en Galicia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.3.01 Subsector industrial relacionado co sector primario.

3.3.03 Outras industrias manufactureiras.

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados das principais variables de emprego e actividade na industria, cunha desagregación sectorial coherente coa realidade económica de Galicia, tomando como base os microdatos da Enquisa industrial de empresas (INE).

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas do sector industrial en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en setembro de 2022.

• 3302-01-AE06 Balance enerxético.

Organismo responsable:

Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Obxectivos informativos:

3.3.02 Produción, distribución e consumo de enerxía.

Obxectivos concretos:

Coñecer e analizar a distribución da enerxía importada, xerada e consumida en Galicia, así como das distintas transformacións ata o seu consumo e a súa exportación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: produtos enerxéticos importados, xerados, transformados, consumidos e exportados en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3303-01-AE06 Explotación do índice de produción industrial.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.3.03 Outras industrias manufactureiras.

Obxectivos concretos:

Difundir resultados do índice de produción industrial por seccións e divisións da CNAE no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades industriais.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2021 difundirase na internet en xaneiro de 2022.

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet en marzo de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet en abril de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet en maio de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet en xuño de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet en xullo de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet en setembro de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet en outubro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet en novembro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3401-01-AE06 Seguimento e análise da construción.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o sector da construción que permita coñecer a evolución da actividade neste sector, así como proporcionar series periodificadas.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades de construción de edificios e obras de enxeñaría civil.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 31 de marzo de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 30 de xuño de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 30 de setembro de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 30 de decembro de 2022.

• 3401-02-OE06 Estatística de construción de edificios.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

Obxectivos informativos:

3.4.01 Edificación residencial e non residencial.

Obxectivos concretos:

Coñecer a evolución da actividade da construción e rehabilitación de edificios residenciais e non residenciais.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: licenzas concedidas para obras de edificación.

Territorial: concellos.

Persoa obrigada a subministrar información: promotor inmobiliario ou técnico responsable da obra no seu nome.

Periodicidade:

Regular: anual.

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2021 difundiranse na internet en novembro de 2022.

A información referida a outubro de 2021 difundirase na internet o 31 de xaneiro de 2022.

A información referida a novembro de 2021 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2022.

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet o 31 de marzo de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet o 29 de abril de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet o 31 de maio de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet o 30 de xuño de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet o 29 de xullo de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet o 31 de agosto de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet o 30 de setembro de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet o 31 de outubro de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet o 30 de novembro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet o 30 de decembro de 2022.

• 3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.5.01 Comercio interior.

3.5.02 Transporte de mercadorías e de pasaxeiros e pasaxeiras.

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado.

Obxectivos concretos:

Analizar a conxuntura da actividade económica no sector servizos en Galicia, no marco dun sistema integrado de contas económicas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: servizos de mercado non financeiros.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2021 difundirase na internet en xaneiro de 2022.

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet en marzo de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet en abril de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet en maio de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet en xuño de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet en xullo de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet en setembro de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet en outubro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet en novembro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3501-02-AE06 Explotación do índice de comercio polo miúdo.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.5.01 Comercio interior.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir o índice de comercio polo miúdo por produtos no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades de comercio polo miúdo.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet en xaneiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet en marzo de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet en marzo de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet en abril de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet en maio de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet en xuño de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet en xullo de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet en setembro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet en outubro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet en novembro de 2022.

A información referida a novembro de 2022 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3503-01-AE06 Emprego no sector turístico galego.

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Obxectivos informativos:

3.5.03 Infraestruturas turística e hostaleira.

Obxectivos concretos:

Cuantificar e coñecer as principais características dos traballadores nas ramas características do turismo mediante a publicación de informes coa información estatística referida ás afiliacións á Seguridade Social e á Enquisa de poboación activa.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: traballadores/as do sector turístico.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O informe anual do ano 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

O informe do cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet en febreiro de 2022.

O informe do primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet en maio de 2022.

O informe do segundo trimestre de 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

O informe do terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet en novembro de 2022.

• 3504-04-AE06 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, a ocupación e a rendibilidade empresarial.

Organismo responsable:

Axencia Turismo de Galicia. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros e viaxeiras. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

Obxectivos concretos:

Realizar unha análise detallada do comportamento e evolución do sector hoteleiro da Comunidade, de acordo coas cifras da Enquisa de ocupación hoteleira que o INE lle facilita a Turismo de Galicia. Inclúense datos de oferta, demanda, ocupación e rendibilidade.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos hoteleiros da Comunidade Autónoma.

Territorial: xeodestinos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O mes t difundirase na internet no mes t+2 de 2022.

• 3504-05-AE06 Indicador da intensidade da demanda turística.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.5.04 Movemento de viaxeiros e viaxeiras. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados.

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que ofreza información sobre a demanda turística de Galicia segundo o destino do viaxeiro cunha maior desagregación territorial da cal proveñen outras fontes de información.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos turísticos regulamentados.

Territorial: destinos turísticos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en maio de 2022.

• 3602-01-AE06 Explotación estatística da información tributaria.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.6.02 Ingresos tributarios e non tributarios.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos a partir da información procedente da Axencia Estatal de Administración Tributaria e dos tributos cedidos e propios da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos mensuais difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

A información referida a ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia do ano 2021 actualizarase en abril de 2022.

• 3701-01-AE06 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.01 Intercambios comerciais.

Obxectivos concretos:

Elaborar e difundir resultados estatísticos de comercio exterior e intracomunitario no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os resultados definitivos do ano 2020 difundiranse na internet o 17 de marzo de 2022.

A información referida a novembro de 2021 difundirase na internet o 20 de xaneiro de 2022.

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet o 17 de febreiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet o 17 de marzo de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet o 18 de abril de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet o 17 de maio de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet o 16 de xuño de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet o 18 de xullo de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet o 18 de agosto de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet o 20 de setembro de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet o 18 de outubro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet o 17 de novembro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet o 15 de decembro de 2022.

• 3702-01-OE06 Prezos da terra.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos nos sectores produtivos.

Obxectivos concretos:

Estimar o valor das diferentes categorías e especificacións da terra e analizar a evolución do prezo da terra.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: terras de cultivo non susceptibles doutros aproveitamentos diferentes dos agrícolas.

Territorial: provincias.

Persoa obrigada a subministrar información: comprador e vendedor de terras, rexistros, notarías, profesionais do sector...

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.750 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xuño de 2022.

• 3702-02-OE06 Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos nos sectores produtivos.

Obxectivos concretos:

Explotar o prezo do leite que declaran os compradores que recollen leite en Galicia para dispor del dun xeito máis áxil.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: compradores de leite autorizados.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O mes t difundirase na internet no mes t+2 de 2022.

• 3702-04-OE06 Prezos agrarios.

Organismo responsable:

Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Consellería do Medio Rural.

Obxectivos informativos:

3.7.02 Prezos nos sectores produtivos.

Obxectivos concretos:

Estimar os principais valores dos prezos agrarios percibidos e pagados polos agricultores.

Estado: en cumprimento.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: produtos das explotacións agrarias.

Territorial: provincias.

Persoa obrigada a subministrar información: explotación agraria e entidades relacionadas coa actividade agraria.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.800 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en xullo de 2022.

• 3703-01-OE06 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.03 Prezos no sector externo.

Obxectivos concretos:

Obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e/ou expedición e importación e/ou introdución de mercadorías con orixe/destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a novembro de 2021 difundirase na internet o 28 de xaneiro de 2022.

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet o 28 de febreiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet o 31 de marzo de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet o 29 de abril de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet o 31 de maio de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet o 30 de xuño de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet o 29 de xullo de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet o 31 de agosto de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet o 30 de setembro de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet o 28 de outubro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet o 30 de novembro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet o 30 de decembro de 2022.

• 3704-01-AE06 Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.04 Nivel xeral de prezos.

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

Obxectivos concretos:

Analizar os resultados do IPC e realizar unha predición a curto prazo no ámbito da Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: produtos de consumo.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2021 difundirase na internet en xaneiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet en febreiro de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet en marzo de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet en abril de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet en maio de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet en xuño de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet en xullo de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet en setembro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet en outubro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet en novembro de 2022.

A información referida a novembro de 2022 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3705-01-OE06 Índices de competitividade.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.7.05 Competitividade.

Obxectivos concretos:

Obter uns índices que permitan seguir a evolución da competitividade exterior da economía galega nos mercados internacionais.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Regular: anual.

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Realizarase na internet unha actualización mensual nas seguintes datas: 11 de xaneiro, 7 de febreiro, 7 de marzo, 13 de abril, 6 de maio, 6 de xuño, 6 de xullo, 5 de agosto, 6 de setembro, 6 de outubro, 7 de novembro e 7 de decembro de 2022.

• 3801-01-OE06 Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un conxunto organizado de información básica sobre empresas e unidades locais con actividade económica en Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3801-02-OE06 Contas das sociedades mercantís de Galicia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar unha serie de indicadores que permitan seguir a evolución da actividade empresarial galega.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades mercantís que teñen a sede social en Galicia.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en novembro de 2022.

• 3801-03-OE06 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información das sociedades creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das sociedades que amplían e reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada provincia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

A información referida a decembro de 2021 e o total anual do ano 2021 difundiranse na internet o 5 de xaneiro de 2022.

A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet o 4 de febreiro de 2022.

A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet o 4 de marzo de 2022.

A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet o 6 de abril de 2022.

A información referida a abril de 2022 difundirase na internet o 5 de maio de 2022.

A información referida a maio de 2022 difundirase na internet o 6 de xuño de 2022.

A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet o 6 de xullo de 2022.

A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet o 4 de agosto de 2022.

A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet o 6 de setembro de 2022.

A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet o 6 de outubro de 2022.

A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet o 7 de novembro de 2022.

A información referida a novembro de 2022 difundirase na internet o 7 de decembro de 2022.

• 3801-04-OE06 Indicadores de multilocalización empresarial.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Proporcionar información relativa ás principais características e indicadores de estrutura e actividade en Galicia das empresas con sede fóra de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: establecementos en Galicia de empresas con sede social fóra e empresas con sede social en Galicia con actividade fóra.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 3801-06-AE06 Indicadores de demografía empresarial.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Elaborar e manter un conxunto de indicadores de demografía empresarial en canto á creación e supervivencia das empresas con actividade económica en Galicia.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas que realizan algunha actividade en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en xaneiro de 2022.

• 3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.4.01 Caracterización do mercado laboral.

3.5.05 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado.

3.8.01 Estrutura e caracterización do sector empresarial.

Obxectivos concretos:

Mellorar a estimación do número de postos vacantes nas empresas de Galicia, coa finalidade principal de elaborar unha curva de Beveridge. Estimar o grao de utilización da capacidade produtiva e calcular o indicador de sentimento do sector servizos en Galicia.

Estado: en implantación.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas con polo menos un asalariado no réxime xeral en polo menos un establecemento en Galicia, con actividade incluída nas sección B a S da CNAE para o estudo das vacantes e con actividade incluída nas seccións G a S da CNAE (excepto as seccións O, P e Q) para o estudo da capacidade produtiva e indicador de sentimento.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet en maio de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet en agosto de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet en novembro de 2022.

• 3803-01-OE06 Cooperativas.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades cooperativas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades cooperativas con domicilio social na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en maio de 2022.

• 3803-02-OE06 Sociedades laborais.

Organismo responsable:

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. Consellería de Emprego e Igualdade.

Obxectivos informativos:

3.8.03 Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas.

Obxectivos concretos:

Coñecer o número e as principais características das sociedades laborais.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedades laborais con domicilio social na Comunidade Autónoma.

Territorial: provincias.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en maio de 2022.

• 3901-01-OE06 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

Obxectivos concretos:

Elaborar un cadro macroeconómico que explique a evolución en termos reais do PIB desde a óptica da demanda, así como a evolución do PIB en termos nominais e do emprego.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O escenario macroeconómico 2022-2023 difundirase na internet en outubro de 2022.

• 3901-02-AE06 Banco de series de conxuntura.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información conxuntural actualizada para Galicia a través dunha aplicación web que permite consultar estas series en forma de táboas e gráficos, así como a súa ciclotendencia e as mesmas series corrixidas de estacionalidade e calendario.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: varios ámbitos e sectores.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: mensual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundirase na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

• 3901-03-AE06 Posición cíclica da economía galega.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.01 Previsións macroeconómicas.

Obxectivos concretos:

Estimar o crecemento potencial e o output gap da economía galega.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O período 2021-2025 difundirase na internet en agosto de 2022.

• 3902-01-OE06 Contas económicas anuais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas.

Obxectivos concretos:

Ofrecer unha representación cuantificada da realidade económica galega, que sexa completa, sistemática, sinxela e detallada. Achegar información da estrutura total da economía, afondar en aspectos específicos desta e seguir o desenvolvemento no tempo das macromagnitudes económicas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos de 2020 difundiranse na internet en novembro de 2022.

• 3902-02-OE06 Contas económicas trimestrais.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas.

Obxectivos concretos:

Proporcionar unha descrición cuantitativa coherente do conxunto da actividade económica galega no pasado inmediato mediante un cadro macroeconómico trimestral elaborado desde a óptica da oferta e da demanda.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: trimestral.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O último venres laborable de febreiro, maio, agosto e novembro.

O cuarto trimestre de 2021 difundirase na internet o 25 de febreiro de 2022.

O primeiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 27 de maio de 2022.

O segundo trimestre de 2022 difundirase na internet o 26 de agosto de 2022.

O terceiro trimestre de 2022 difundirase na internet o 25 de novembro de 2022.

• 3902-03-OE06 Produto interior bruto municipal.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.02 Contas económicas.

Obxectivos concretos:

Realizar unha estimación do valor engadido xerado en cada concello de Galicia, e por agregación das comarcas e provincias. Ofrecer información da estrutura produtiva por comarcas.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2020 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2.5.02 Benestar.

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

3.9.02 Contas económicas.

3.9.04 Sectores institucionais.

Obxectivos concretos:

Realizar, para os concellos e comarcas de Galicia, a desagregación municipal das contas de asignación de renda primaria e distribución secundaria da renda do sector institucional dos fogares. Proporcionar unha estimación da renda dispoñible bruta a nivel de concellos e a procedencia da dita renda (remuneración de asalariados, rendas mixtas, prestacións sociais, etc.).

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sector institucional dos fogares.

Territorial: concellos.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos de 2019 difundiranse na internet en febreiro de 2022.

• 3902-05-OE06 Contas do sector fogares.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

2.5.01 Ingresos e gastos dos fogares.

2.5.02 Benestar.

2.5.03 Pensións e outras prestacións.

3.9.02 Contas económicas.

3.9.04 Sectores institucionais.

Obxectivos concretos:

Elaborar a sucesión de contas económicas para o sector institucional fogares.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sector institucional dos fogares.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos de 2019 difundiranse na internet en febreiro de 2022.

• 3903-01-OE06 Marco input-output.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.03 Marco input-output.

Obxectivos concretos:

Describir o proceso produtivo e os fluxos de bens e servizos da economía de Galicia.

Durante o ano 2022 iniciaranse os traballos para o cambio de base (revisión estatística) con ano de referencia 2021. Avaliaranse as fontes dispoñibles e, de ser preciso, desenvolveranse enquisas complementarias para o marco input-output.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas con centros de interese económico no territorio económico galego.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Irregular.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

No ano 2022 non se publicarán resultados.

• 3904-01-OE06 Matriz de contabilidade social.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.9.04 Sectores institucionais.

3.9.05 Contas satélites.

Obxectivos concretos:

Describir os vínculos entre o valor engadido xerado polas ramas de actividade da economía e a renda primaria por subgrupos de fogares, divididos en función de categorías de persoas ocupadas, dentro do marco xeral do sistema de contas de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: unidades económicas residentes en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos de 2020 difundiranse na internet en decembro de 2022.

• 4101-02-OE06 Galicia Dixital: sistema de indicadores.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.01 Sociedade da información nos fogares.

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

Obxectivos concretos:

Elaboración dunha serie de indicadores que traten de recoller todas as variables relevantes en materia de tecnoloxías da información e da comunicación que permitan analizar a repercusión e evolución das medidas adoptadas neste campo.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sector TIC.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet os resultados referidos a diferentes datas en decembro de 2022.

• 4102-01-OE06 Galicia dixital: o sector TIC de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

Obxectivos concretos:

Estudar e caracterizar a realidade do sector empresarial TIC galego (dado o seu carácter estratéxico no desenvolvemento económico de Galicia e o efecto tractor e dinamizador TIC que exerce no resto de actividades empresariais). Servir de elemento de apoio para a definición das políticas públicas en materia da sociedade da información e modernización de Galicia.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas do sector TIC.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: empresa.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 25.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos do ano 2021 difundiranse na internet en decembro de 2022.

• 4102-02-AE06 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.02 Sociedade da información nas empresas.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o desenvolvemento da sociedade da información e a administración electrónica en Galicia, en particular a relativa a empresas con actividade en Galicia (incluíndo as que teñen sede fóra da Comunidade Autónoma), ás microempresas ou ao comercio electrónico.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: microempresas e empresas de 10 ou máis traballadores con sede e/ou actividade en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 4103-01-OE06 Estatística sobre a administración dixital na Xunta de Galicia.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da administración electrónica e a implantación das tecnoloxías no ámbito da Administración autonómica.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: Administración autonómica.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 10.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 4103-02-OE06 Estatística da administración dixital nos concellos galegos.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.03 Sociedade da información nas administracións.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre o uso da administración electrónica e a implantación das diferentes tecnoloxías nos concellos.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: Administración local: concellos.

Territorial: Galicia.

Persoa obrigada a subministrar información: responsable de informática.

Periodicidade:

Regular: bienal.

Orzamento aproximado: 9.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos do ano 2021 difundiranse na internet en decembro de 2022.

• 4105-01-OE06 Situación das TIC nos centros sanitarios.

Organismo responsable:

Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Sanidade.

Obxectivos informativos:

4.1.05 Sociedade da información no sistema sanitario.

Obxectivos concretos:

Coñecer a situación dos centros sanitarios no referente á implantación neles das novas tecnoloxías.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sistema sanitario público de Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en maio de 2022.

• 4106-01-AE06 Galicia dixital: a modernización tecnolóxica no rural.

Organismo responsable:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Presidencia da Xunta.

Obxectivos informativos:

4.1.06 Sociedade da información no medio rural.

Obxectivos concretos:

Elaboración e difusión de táboas e/ou mapas estatísticos que ofrezan información sobre a implantación, equipamento e uso das tecnoloxías da información e a comunicación desde un punto de vista territorial, con especial foco nas áreas rurais, atendendo á variable grao de urbanización.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: sociedade da información nos fogares.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 6.000 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 4201-01-AE06 Indicadores de innovación.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

4.2.01 I+D+I nas empresas.

4.2.02 I+D+I nas administracións.

4.2.03 I+D+I na universidade.

Obxectivos concretos:

Ofrecer, nunha epígrafe específica, uns indicadores xerais sobre innovación en Galicia e, en concreto, nunha serie de sectores estratéxicos predefinidos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: actividades de innovación.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O resumo de resultados difundirase na internet en setembro de 2022.

• 4201-02-AE06 Explotación da estatística sobre actividades de I+D.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

3.6.04 Recursos e gasto na I+D+I.

4.2.01 I+D+I nas empresas.

4.2.02 I+D+I nas administracións.

4.2.03 I+D+I na universidade.

Obxectivos concretos:

Difundir información sobre os recursos económicos e humanos destinados a investigación e desenvolvemento polos distintos sectores: empresas, administracións públicas, ensinanza superior e institucións privadas sen fins de lucro, para coñecer o esforzo en I+D realizado na Comunidade Autónoma.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: empresas, organismos públicos, universidades e centros de ensinanza superior e institucións privadas sen fins de lucro con sede social en Galicia que realizan actividades de I+D.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

O ano 2021 difundirase na internet en decembro de 2022.

• 4204-01-AE06 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

4.2.04 Comercio externo de produtos tecnolóxicos.

Obxectivos concretos:

Ofrecer información sobre as exportacións e importacións dos produtos tecnolóxicos.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: comercio exterior (terceiros países) e intracomunitario de produtos tecnolóxicos.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Os datos definitivos do ano 2020 e os datos provisionais do ano 2021 difundiranse na internet o 8 de abril de 2022.

• 8000-01-OE06 Indicadores de xénero.

Organismo responsable:

Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística.

Obxectivos informativos:

Perspectiva de xénero.

Obxectivos concretos:

Elaborar un conxunto de indicadores que permitan analizar as diferenzas entre xéneros existentes nos diferentes ámbitos da sociedade.

Estado: en curso.

Ámbitos de investigación:

Poboacional: poboación residente en Galicia.

Territorial: Galicia.

Periodicidade:

Regular: anual.

Orzamento aproximado: 0 euros.

Forma e prazos de difusión:

Difundiranse na internet en varias datas segundo o permitan as fontes.

ANEXO IV

Actividades de interese estatístico

• AIE01 Perfeccionamento profesional do Sistema estatístico de Galicia.

Outras actuacións formativas para o perfeccionamento profesional do Sistema estatístico de Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 1).

Curso sobre introdución ás novas ferramentas de Big Data para a análise de datos.

Obxectivos:

Instrumental 1).

• AIE02 I+D+i na actividade estatística.

Prácticas de alumnos do máster interuniversitario en Técnicas Estatísticas.

Obxectivos:

Instrumental 2).

• AIE03 Relacións externas en materia de estatística.

Actualización do Observatorio Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal.

Obxectivos:

Instrumental 2).

Grupo de traballo do grupo institucional de CC.AA. Indicadores da Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable.

Obxectivos:

Instrumental 2).

Grupo de traballo do CITE: nodo de interoperabilidade estatística (Interstat).

Obxectivos:

Instrumental 2).

Grupo de traballo do CITE sobre métodos e fontes para a estimación das ramas industriais non manufactureiras nos sistemas de contas económicas do INE e das comunidades autónomas.

Obxectivos:

Instrumental 2).

• AIE05 Catalogación e difusión da información estatística.

Folgas e peches patronais.

Obxectivos:

Instrumental 4).

Atlas estatístico comarcal.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Galicia en cifras.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Banco de datos territorial.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Indicadores do mercado laboral.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Datos estatísticos básicos de Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Anuario de estatísticas sociolaborais.

Obxectivos:

Instrumental 4).

A realidade da muller galega.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Indicadores Europa 2020.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Boletín de conxuntura.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Recompilación e difusión de resultados estatísticos sobre Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 3).

Instrumental 4).

De calidade 5).

A enerxía en Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 4).

Información estatística sobre a cadea forestal-madeira.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Indicadores estatísticos da Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable en Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 4).

• AIE06 Tecnoloxías da información e das comunicacións para o proceso estatístico.

Novas ferramentas de difusión de información estatística empregando R-Markdown e R-Shiny.

Obxectivos:

Instrumental 5).

Redeseño do portal web do IGE, mellorando a súa funcionalidade en todo tipo de dispositivos e aliñándoo cos estándares de accesibilidade e as demais políticas web da Xunta de Galicia.

Obxectivos:

Instrumental 5).

De calidade 5).

• AIE08 Inventario, programación, seguimento e avaliación da actividade estatística. Plan de calidade.

Informe de seguimento do PEA 2021.

Obxectivos:

De calidade 3).

De calidade 6).

Avaliación do Plan galego de estatística 2017-2021.

Obxectivos:

De calidade 6).

• AIE09 Análise estatística da poboación e dos fogares.

Informe sobre as cifras de poboación.

Obxectivos:

Informativo LAS 1).

• AIE13 Análise estatística da conxuntura económica.

Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre comercio exterior.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre a Enquisa trimestral de custo laboral.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre o índice de comercio polo miúdo.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre afiliacións á Seguridade Social.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

Informe sobre o índice de produción industrial.

Obxectivos:

Informativo LAS 5).

• AIE14 Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral.

Análise do sector da pesca.

Obxectivos:

Informativo LAS 6).

• AIE15 Apoio estatístico á redacción dos orzamentos xerais e outra normativa.

Indicadores estatísticos de perspectiva de xénero nos orzamentos xerais.

Obxectivos:

De calidade 1).

• AIE16 Redacción de proxectos técnicos de operacións estatísticas.

Conta satélite do deporte.

Obxectivos:

De calidade 6).

Novo proxecto para reestruturar a operación Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada.

Obxectivos:

De calidade 6).

Posición cíclica da economía galega.

Obxectivos:

De calidade 6).

ANEXO V

Relación entre o programa estatístico anual 2021 e 2022

Operacións e outras actividades do PEA 2022 que non se incluían no PEA2021

Código

Nome

Tipo

Estado

Observacións

2104-01-OE06

Proxeccións de fogares

Operación

En curso

Periodicidade irregular

2105-01-OE06

Proxeccións de poboación a curto prazo

Operación

En curso

Alta por periodicidade

2203-01-AE06

Esperanza de vida sen limitación

Actividade

Periodicidade irregular

2410-02-AE06

EPA. Módulo sobre a situación dos migrantes e dos seu fillos en relación co mercado laboral

Actividade

2502-02-AE06

EEF. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos

Actividade

2506-06-OE06

Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais

Operación

En curso

Alta por periodicidade

3205-01-OE06

Enquisa de ocupación na pesca

Operación

En curso

Alta por periodicidade

3801-07-OE06

Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia

Operación

En implantación

3901-03-AE06

Posición cíclica da economía galega

Actividade

3902-03-OE06

Produto interior bruto municipal

Operación

En curso

Alta por periodicidade

3903-01-OE06

Marco input-output

Operación

En curso

Periodicidade irregular

Operacións e outras actividades do PEA 2021 que non figuran no PEA 2022

Código

Nome

Tipo

Estado

Observacións

2402-02-AE05

EPA. Módulo sobre accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo

Actividade

Periodicidade irregular *

2403-03-AE05

Explotación da Enquisa de estrutura salarial

Actividade

Baixa por periodicidade *

2702-01-AE05

EEF. Características básicas dos fogares

Actividade

Periodicidade irregular

3107-01-OE05

Sector cunícola

Operación

En cumprimento

Baixa por periodicidade

3504-02-OE05

Enquisa de movemento aeroportuario de Galicia

Operación

En curso

*

3504-03-AE05

Enquisa sobre o turismo en destino de Galicia

Actividade

*

3801-05-OE05

Enquisa a empresas multilocalizadas

Operación

En curso

Baixa por periodicidade

3903-02-AE05

Actualización do Marco input-output

Actividade

Periodicidade irregular*

Operacións e outras actividades do PEA 2021 que se modifican no PEA 2022

Cambios no tipo e/ou estado das operacións e actividades:

Código

Nome

Tipo 2021

Estado 2021

Tipo 2022

Estado 2022

0004-03-OE06

Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1 km²

Actividade

Operación

En implantación

1101-02-OE06

Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio

Operación

En reestruturación

Operación

En curso

2401-04-AE06

Apertura de centros de traballo

Operación

En curso

Actividade

Cambios na periodicidade das operacións e actividades:

Código

Nome

Periodicidade 2021

Periodicidade 2022

1106-01-AE06

Explotación do Rexistro de Montes Veciñais en Man Común

Irregular

Regular: anual

1107-01-AE06

Producións forestais

Irregular

Regular: anual

Cambios no máximo nivel de desagregación das operacións e actividades:

Código

Nome

Desagregación máxima 2021

Desagregación máxima 2022

3602-01-AE06

Explotación estatística da información tributaria

Concellos

Provincias

Cambios de nome das operacións e actividades:

Código

Nome 2022

Nome 2021

4101-02-OE06

Galicia dixital: sistema de indicadores

Sistema de indicadores da sociedade da información

4102-01-OE06

Galicia dixital: o sector TIC de Galicia

Empresas TIC de Galicia

4103-01-OE06

Estatística sobre a administración dixital na Xunta de Galicia

Estatística sobre a administración electrónica na Xunta de Galicia

4103-02-OE06

Estatística da administración dixital nos concellos galegos

Estatística da administración electrónica nos concellos galegos

4106-01-AE06

Galicia dixital: a modernización tecnolóxica no rural

A sociedade da información no medio rural

Cambios no organismo responsable:

Código

Nome

Organismo responsable 2021

Organismo responsable 2022

1105-01-AE06

Incendios forestais

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería de Medio Rural

Dirección Xeral de Defensa do Monte

2307-01-OE06

Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Formación e Colocación

2401-01-OE06

Datos sobre ocupacións máis contratadas

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Formación e Colocación

2401-04-AE06

Apertura de centros de traballo

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Relacións Laborais

2401-05-OE06

Centros especiais de emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

2401-09-AE06

Informe do paro rexistrado

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Formación e Colocación

2401-13-AE06

Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Formación e Colocación

2404-01-OE06

Empresas de traballo temporal

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Relacións Laborais

2406-02-AE06

Conciliacións individuais e colectivas

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Relacións Laborais

2407-01-OE06

Eleccións sindicais

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Relacións Laborais

2408-01-OE06

Infraccións e sancións na orde social

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Relacións Laborais

2409-01-OE06

Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Relacións Laborais

2410-01-OE06

Desprazamento transnacional de persoas traballadoras

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Formación e Colocación

2507-01-OE06

Explotación do censo de persoas con discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria

3101-01-OE06

Superficies agrícolas

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3102-01-OE06

Explotación do Rexistro de Gando Bovino

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3102-02-OE06

Explotación do Rexistro de Ovino e Cabrún

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3102-03-OE06

Sector porcino industrial

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3103-01-OE06

Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3104-01-AE06

Rendementos de cultivos

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3105-01-OE06

Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3107-01-OE06

Sector cunícola

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3107-02-OE06

Explotación do Rexistro Vitícola

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3107-03-AE06

Explotación do Rexistro de Avicultura

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3301-01-AE06

Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3702-01-OE06

Prezos da terra

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3702-02-OE06

Explotación do Rexistro sobre Prezos Declarados polos Compradores de Leite

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3702-04-OE06

Prezos agrarios

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e Secretaría Xeral da Consellería do Medio Rural

Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal)

3803-01-OE06

Cooperativas

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

3803-02-OE06

Sociedades laborais

Secretaría Xeral de Emprego

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social