Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 21 de xaneiro de 2022 Páx. 3573

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT236A).

BDNS (Identif.): 605896.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Obxecto

Establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas ás entidades locais de Galicia para a realización de actividades de dinamización de lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas de Galicia, e proceder á súa convocatoria para o ano 2022, no marco do programa Ler conta moito (código de procedemento CT236A).

Segundo. Beneficiarias

Poderán ser beneficiarias desta subvención as entidades locais de Galicia que sexan titulares de bibliotecas ou axencias de lectura pública integradas na Rede de bibliotecas de Galicia, estean ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, non teñan pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, e teñan cumprido o establecido no artigo 4.1 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

Tamén poden ser beneficiarias as agrupacións de concellos para a prestación de servizos bibliotecarios comúns, cuxos integrantes cumpran individualmente os requisitos establecidos na orde.

Non poderán ser beneficiarias destas axudas aquelas que se atopen nalgún dos supostos previstos nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As bibliotecas e axencias de lectura municipais para as que se solicita a subvención deberán estar integradas na Rede de bibliotecas de Galicia antes da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, ter un horario de apertura ao público dun mínimo de 15 horas semanais, ter cuberta e remitida ao Servizo do Sistema de Bibliotecas a estatística de bibliotecas do ano 2020 (agás as creadas durante 2021 ou que reactivasen os seus servizos ao longo de 2021) e ter informatizada a súa xestión.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT236A).

Cuarto. Importe

Destinarase un crédito total de 195.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 10.40.432A.760.3 dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade