Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 28 de xaneiro de 2022 Páx. 5846

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Piñor

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a continuación son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa, e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta de inspección

Referencia catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa
responsable

9.4.2021

32062A06200208

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

062

00208

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500090

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00090

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500111

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00111

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500120

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00120

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500137

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00137

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500146

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00146

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500347

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00347

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500363

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00363

Descoñecida

12.4.2021

32062A06500364

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00364

Descoñecida

9.4.2021

32062A06500509

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

065

00509

Descoñecida

12.4.2021

32062A06600281

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

066

00281

Descoñecida

12.4.2021

32062A07000084

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

070

00084

Descoñecida

13.4.2021

32062A07200147

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

072

00147

Descoñecida

13.4.2021

32062A07200151

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

072

00151

Descoñecida

13.4.2021

32062A07400137

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

074

00137

Descoñecida

12.4.2021

32062A07800016

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

078

00016

Descoñecida

12.4.2021

32062A07800017

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

078

00017

Descoñecida

12.4.2021

32062A07800027

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

078

00027

Descoñecida

12.4.2021

32062A07800078

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

078

00078

Descoñecida

12.4.2021

32062A07800192

A Corna (Santa María do Desterro), Piñor, Ourense

078

00192

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección referenciada se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o Concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión de biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa:

Nº de expediente

Referencia catastral

ha afectadas por execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

2021/32062A06200208

32062A06200208

0,1784

2.056,00 €

366,76 €

2021/32062A06500090

32062A06500090

0,0054

3.545,82 €

19,01 €

2021/32062A06500111

32062A06500111

0,0439

3.545,82 €

155,56 €

2021/32062A06500120

32062A06500120

0,2569

3.545,82 €

910,76 €

2021/32062A06500137

32062A06500137

0,0337

2.056,00 €

69,25 €

2021/32062A06500146

32062A06500146

0,1045

2.056,00 €

214,77 €

2021/32062A06500347

32062A06500347

0,0028

3.545,82 €

9,84 €

2021/32062A06500363

32062A06500363

0,0111

3.545,82 €

39,49 €

2021/32062A06500364

32062A06500364

0,0115

3.545,82 €

40,91 €

2021/32062A06500509

32062A06500509

0,0308

3.545,82 €

109,26 €

2021/32062A06600281

32062A06600281

0,0429

3.545,82 €

152,15 €

2021/32062A07000084

32062A07000084

0,0195

2.056,00 €

40,06 €

2021/32062A07200147

32062A07200147

0,0032

3.545,82 €

11,46 €

2021/32062A07200151

32062A07200151

0,0016

3.545,82 €

5,69 €

2021/32062A07400137

32062A07400137

0,0129

2.056,00 €

26,49 €

2021/32062A07800016

32062A07800016

0,0226

3.545,82 €

80,14 €

2021/32062A07800017

32062A07800017

0,3077

3.545,82 €

1.091,10 €

2021/32062A07800027

32062A07800027

0,0238

2.056,00 €

48,88 €

2021/32062A07800078

32062A07800078

0,0155

2.056,00 €

31,79 €

2021/32062A07800192

32062A07800192

0,0031

2.056,00 €

6,44 €

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (artigo 51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.

Piñor, 20 de decembro de 2021

José Luis González Rodríguez
Alcalde