Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Luns, 31 de xaneiro de 2022 Páx. 5895

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade dunha encomenda de xestión, para o ano 2022, pola que se encarga ao medio propio empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) o servizo técnico cualificado para a análise, xestión, planificación e control da xestión de residuos de Galicia.

Encomenda de xestión:

– Actividade: a encomenda comprende o servizo técnico cualificado para a análise, xestión, planificación e control da xestión de residuos de Galicia.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: esta encomenda ten natureza intersubxetiva, ao ter a empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) a consideración de medio propio instrumental da Administración segundo o disposto na disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e de conformidade co disposto nos artigos 45 e 47 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: o período de execución comenza o 1 de xaneiro de 2022, sendo o prazo máximo o 31 de decembro de 2022 ou ata a total execución das unidades orzamentadas.

– Importe e modalidade de financiamento: o importe da encomenda ascende á cantidade de cincocentos corenta e catro mil oitocentos trinta e oito euros con catro céntimos (544.838,04 €) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, aplicación orzamentaria 08.02.541D.640.1.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda