Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 22 Mércores, 2 de febreiro de 2022 Páx. 7021

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais cualificadores dos procesos selectivos para o ingreso, coa condición de persoal fixo, en diversas categorías estatutarias.

Mediante resolucións do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 245, do 26 de decembro) convocouse concurso-oposición para o ingreso nas categorías de cociñeiro/a, logopeda, pinche e terapeuta ocupacional.

Por resolucións do 29 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 8, do 14 de xaneiro de 2021) convocouse concurso-oposición para o ingreso nas categorías de telefonista, pinche e técnico/a en farmacia, estas últimas en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

Mediante resolucións do 18 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 123, do 30 de xuño, e Diario Oficial de Galicia núm. 126, do 5 de xullo) convocouse concurso-oposición para o ingreso nas categorías de calefactor/a, condutor/a, costureiro/a, electricista, facultativo/a especialista de área das especialidades de cirurxía oral e maxilofacial, cirurxía pediátrica, cirurxía plástica, estética e reparadora, inmunoloxía e oncoloxía radioterápica, fontaneiro/a, lavandeiro/a, mecánico/a, pasador/a de ferro, técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información e traballador/a social.

Na base sétima das anteditas resolucións disponse que os tribunais cualificadores das probas selectivas serán nomeados pola autoridade convocante cunha antelación mínima dun mes ao da data de realización das probas, para o cal se publicará a oportuna resolución no Diario Oficial de Galicia.

A disposición transitoria primeira da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público (BOE núm. 312, do 29 de decembro), establece que os procesos selectivos para a cobertura de prazas incluídas nas ofertas de emprego público aprobadas no marco dos procesos de estabilización de emprego temporal previstos no artigo 19.Un.6) da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017, e 19.Un.9) da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, deberán finalizar antes do 31 de decembro de 2024.

Co obxecto de dar cumprimento ao disposto nesta regulación e de conformidade coa base sétima das respectivas resolucións de convocatoria, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

ACORDA:

Primeiro. Nomear os membros dos tribunais, titulares e suplentes, que xulgarán os procesos selectivos para o ingreso nas categorías de calefactor/a, cociñeiro/a, condutor/a, costureiro/a, electricista, facultativo/a especialista de área de cirurxía oral e maxilofacial, facultativo/a especialista de área de cirurxía pediátrica, facultativo/a especialista de área de cirurxía plástica, estética e reparadora, facultativo/a especialista de área de inmunoloxía, facultativo/a especialista de área de oncoloxía radioterápica, fontaneiro/a, lavandeiro/a, logopeda, mecánico/a, pasador/a de ferro, pinche (quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral), pinche, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, técnico/a en farmacia en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información, telefonista, terapeuta ocupacional e traballador/a social, convocados por resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, con datas do 13 de decembro de 2019, 29 de decembro de 2020 e 18 de xuño de 2021, e que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Declarar de aplicación a estes procesos as normas de funcionamento e actuación dos tribunais e do persoal colaborador, negociadas e aprobadas na Mesa Sectorial de Sanidade, así como o Protocolo de medidas de seguridade e organizativas no desenvolvemento dos procesos selectivos do Servizo Galego de Saúde fronte á pandemia COVID-19 autorizado pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, á disposición das persoas interesadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Terceiro. Esta resolución producirá os seus efectos a partir do mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Calefactor/a

Presidente/a titular

Fernández Fernández, Fernando

Persoal estatutario de xestión e servizos

Calefactor/a

Secretario/a titular

González Nores, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Técnico/a superior en Prevención de Riscos Laborais

Vogal titular

Antelo Lavandeira, Juan Pedro

Persoal estatutario de xestión e servizos

Calefactor/a

Vogal titular

Juncal Pintos, Roberto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal titular

Soto Sánchez, Andrés

Persoal estatutario de xestión e servizos

Calefactor/a

Presidente/a suplente

Carballido Coira, Agustín

Persoal estatutario de xestión e servizos

Calefactor/a

Secretario/a suplente

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Alonso Vieito, Remigio

Persoal estatutario de xestión e servizos

Calefactor/a

Vogal suplente

López Sánchez, Francisco Javier

Persoal estatutario de xestión e servizos

Calefactor/a

Vogal suplente

Sotelo García, Máximo

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a superior

Cociñeiro/a

Presidente/a titular

Romero Lameiro, Yolanda

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Secretario/a titular

Fiel Paz, Nieves

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal titular

Casal Lamas, Pablo

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Vogal titular

Fabián García, Rosa Mª

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Vogal titular

Martínez Castro, Francisco Javier

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Presidente/a suplente

Paz Fabal, Mª Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Secretario/a suplente

González Ramos, Daniel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Xestión da Función Administrativa

Vogal suplente

Abella Arosa, Mª Dolores

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Vogal suplente

Pena Barrientos, Eva

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Vogal suplente

Soneira Veiras, Antonio

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Condutor/a

Presidente/a titular

Seijo Casal, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Condutor/a

Secretario/a titular

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Gómez Vences, Camilo

Persoal estatutario de xestión e servizos

Condutor/a

Vogal titular

Gullón Estévez, Miguel Ángel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Condutor/a

Vogal titular

Rúa Moure, Mª Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Presidente/a suplente

Mera Caldelas, Álvaro Sebastián

Persoal estatutario de xestión e servizos

Condutor/a

Secretario/a suplente

González Ramos, Daniel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Xestión da Función Administrativa

Vogal suplente

Díaz López, Manuel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Rial Bouza, Vicente

Persoal estatutario de xestión e servizos

Condutor/a

Vogal suplente

Simón Peteiro, Daniel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Condutor/a

Costureiro/a

Presidente/a titular

Campos Suárez, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Secretario/a titular

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Fernández Cadenas, Socorro

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Xestión da Función Administrativa

Vogal titular

Sueiras Calvelo, Mª del Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Costureiro/a

Vogal titular

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Presidente/a suplente

Ábalo Martínez, Susana

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Secretario/a suplente

García Caeiro, Javier

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

De Pablo Hermida, Mª Teresa

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Pérez Fernández, Celia

Persoal estatutario de xestión e servizos

Costureiro/a

Vogal suplente

Vázquez Miragaya, Aurora Mª

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Electricista

Presidente/a titular

Villar Martínez Roberto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Electricista

Secretario/a titular

Pérez Otero, Yolanda

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Blanco García, José Miguel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal titular

Viñas Nión, Javier Felipe

Persoal estatutario de xestión e servizos

Electricista

Vogal titular

Sotelo García, Máximo

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a superior

Presidente/a suplente

Valencia López, José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Electricista

Secretario/a suplente

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Castro Sánchez, Juan Carlos

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal suplente

Fernández Torres, José Manuel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal suplente

Trabazo de Pazos, Eugenio

Persoal estatutario de xestión e servizos

Electricista

Facultativo especialista de área de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Presidente/a titular

Patiño Seijas, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Secretario/a titular

Caamaño del Castillo, Mª Begoña

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Albertos Castro, José Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal titular

Díez Gil, Ignacio

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal titular

Luaces Rey, Ramón

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Presidente/a suplente

Vázquez Mahía, Inés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Secretario/a suplente

Díaz López, Manuel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Bilbao Alonso, Arturo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal suplente

García-Rozado González, Álvaro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Vogal suplente

Martínez Seijas, Pedro

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Oral e Maxilofacial

Facultativo especialista de área de Cirurxía Pediátrica

Presidente/a titular

Prada Arias, Marcos

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Secretario/a titular

Recacho Rivas, Laura

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Estévez Martínez, Elina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal titular

García Saavedra, Silvia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal titular

Somoza Argibay, Iván

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Presidente/a suplente

Fernández Eire, Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Secretario/a suplente

Díaz López, Manuel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Dargallo Carbonell, Teresa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal suplente

Méndez Gallart, Roberto

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Vogal suplente

Rodríguez Barca, Pablo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Pediátrica

Facultativo especialista de área de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Presidente/a titular

Brea García, Beatriz

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Secretario/a titular

López Suárez, Alberto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Comellas Melero, Nerea

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal titular

Lagoa Varela, José Vicente

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal titular

Trillo Bravo, Reyes Blanca

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Presidente/a suplente

Lage Bouzamayor, Paloma

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Secretario/a suplente

Martínez Blanco, Ramón

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Casteleiro Roca, Mª Pilar

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal suplente

Mato Codesido, Mª Cristina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Vogal suplente

Midón Míguez, José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

Facultativo especialista de área de Inmunoloxía

Presidente/a titular

Torio Gómez, Silvina

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Inmunoloxía

Secretario/a titular

Balboa Salgado, Mª del Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Gambón Deza, Francisco

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Inmunoloxía

Vogal titular

Rojo Amigo, Ricardo José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Inmunoloxía

Vogal titular

Viñuela Roldán, Juan Evaristo

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Inmunoloxía

Presidente/a suplente

Cid Fernández, José Javier

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Inmunoloxía

Secretario/a suplente

Martínez Blanco, Ramón

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Cabo del Riego, Julia Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Análises Clínicas

Vogal suplente

Eiras Martínez, Pablo Andrés

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Inmunoloxía

Vogal suplente

Gómez Rial, José

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Inmunoloxía

Facultativo especialista de área de Oncoloxía Radioterápica

Presidente/a titular

Calvo Crespo, Patricia

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Secretario/a titular

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Caeiro Muñoz, Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Vogal titular

Salvador Garrido, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Vogal titular

Vázquez de la Torre González, Mª Luisa

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Presidente/a suplente

Castro Gómez, José Enrique

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Secretario/a suplente

López Suárez, Alberto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Carballo Fernández, Mª Esther

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Vogal suplente

Cascallar Caneda, Luis Manuel

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Vogal suplente

Peleteiro Higuero, Paula Mª

Persoal estatutario licenciado sanitario

Especialidade de Oncoloxía Radioterápica

Fontaneiro/a

Presidente/a titular

Pousa Martínez, Alfredo

Persoal estatutario de xestión e servizos

Fontaneiro/a

Secretario/a titular

De Castro-Acuña Iglesias, Nuria

Persoal estatutario licenciado sanitario

Farmacéutico/a de Atención Primaria

Vogal titular

González Abad, José Manuel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal titular

Parada Sánchez, Juan Manuel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Fontaneiro/a

Vogal titular

Sierra Ferreiro, José Antonio

Persoal estatutario de xestión e servizos

Fontaneiro/a

Presidente/a suplente

Folgueira Meilán, Óscar

Persoal estatutario de xestión e servizos

Fontaneiro/a

Secretario/a suplente

Montero Furelos, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Calvo Cheda, Víctor Manuel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal suplente

Chamorro Figueiras, Leandro Miguel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Fontaneiro/a

Vogal suplente

López Fernández, Manuel José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a superior

Lavandeiro/a

Presidente/a titular

Ábalo Martínez, Susana

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Secretario/a titular

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

De Pablo Hermida, Mª Teresa

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Gómez Viaño, Mª Ana

Persoal estatutario de xestión e servizos

Lavandeiro/a

Vogal titular

Miranda Naya, Carmen Rosa

Persoal estatutario de xestión e servizos

Lavandeiro/a

Presidente/a suplente

Andrade Suárez, Paz

Funcionaria Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Secretario/a suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Acuña Olañeta, José Luis

Persoal laboral fixo

Lavandeiro/a

Vogal suplente

Campos Suárez, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Rodríguez Fernández, Mª Teresa

Persoal estatutario de xestión e servizos

Lavandeiro/a

Logopeda

Presidente/a titular

García Cortés, Mónica

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Secretario/a titular

González Ramos, Daniel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Xestión da Función Administrativa

Vogal titular

Fernández García, Teresa

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Vogal titular

Ferro Gómez, Mª Belén

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Vogal titular

Soneira Escariz, Mª del Carmen

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Presidente/a suplente

Aragunde Santos, Diana Mª

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Secretario/a suplente

García Souto, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Bueno Herrera, Francisco Javier

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Vogal suplente

Cabo Varela, Irma

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Vogal suplente

Rico Cantillo, Paloma Virginia

Persoal estatutario diplomado sanitario

Logopeda

Mecánico/a

Presidente/a titular

Paredes Iglesias, José Antonio

Persoal estatutario de xestión e servizos

Mecánico/a

Secretario/a titular

Negreira Vidal, Silvia

Funcionaria Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal titular

Arias Reigada, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal titular

Freire Piñeiro, Juan Carlos

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal titular

González Rodríguez, José Manuel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Mecánico/a

Presidente/a suplente

Rodríguez Ocampo, Eduardo

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Secretario/a suplente

Santalla Vázquez, Alberto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Alonso Caride, Pablo

Persoal estatutario de xestión e servizos

Mecánico/a

Vogal suplente

Castro Sánchez, Juan Carlos

Persoal estatutario de xestión e servizos

Enxeñeiro/a técnico/a

Vogal suplente

Rendo Araujo, Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Mecánico/a

Pasador/a de ferro

Presidente/a titular

Ríos Carro, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Xestión da Función Administrativa

Secretario/a titular

Potel Villar, Daniel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal titular

Ares Díaz, Socorro

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pasador/a de ferro

Vogal titular

Carro López, Rosa Mª

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Auxiliar da Función Administrativa

Vogal titular

Vázquez Miragaya, Aurora Mª

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Presidente/a suplente

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Secretario/a suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Fernández Cadenas, Socorro

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Xestión da Función Administrativa

Vogal suplente

Graña Fachal, Mª Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pasador/a de ferro

Vogal suplente

Paz Chas, Mª Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pasador/a de ferro

Pinche (Acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral)

Presidente/a titular

Díaz Martínez, Blanca Eva

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Secretario/a titular

Castro Seijas, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Braña González, María Guadalupe

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Vogal titular

Cacheiro Insua, Elvira

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Vogal titular

Varela Iglesias, José Antonio

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Presidente/a suplente

Lamas Costas, Mª Ángeles

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Secretario/a suplente

García Caeiro, Javier

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Ayude Salgado, Mª del Carmen

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Vogal suplente

Domínguez Boquete, Manuel Ángel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Vogal suplente

Rosende Couto, Jaime

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Pinche (Acceso discapacidade intelectual)

Presidente/a titular

Mosquera Sánchez , Mª Manuela

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Secretario/a titular

Rúa Moure, Mª Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Mella Albela, Mª Teresa

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Vogal titular

Pazos Leiro, Antonio

Persoal estatutario de xestión e servizos

Cociñeiro/a

Vogal titular

Rey Expósito, Mª Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Presidente/a suplente

López Sánchez, Mª Montserrat

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Secretario/a suplente

López de Barrio, José Manuel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo C2

Vogal suplente

López Gómez, Mª Teresa

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Vogal suplente

López Sánchez, Roberto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Vogal suplente

Prieto Souto, José Manuel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Pinche

Técnico/a en Farmacia (Acceso discapacidade intelectual)

Presidente/a titular

Iglesias Méndez, Mª Mar

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en Farmacia

Secretario/a titular

Ponte García, María

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Constenla Cutrín, Nuria

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en Farmacia

Vogal titular

Elberdín Pazos, Teba

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeiro/a

Vogal titular

Muñoz González, Mª Jesús

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeiro/a

Presidente/a suplente

Rodríguez Álvarez, Ana Mª

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en Farmacia

Secretario/a suplente

López de Barrio, José Manuel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo C2

Vogal suplente

Aradas Rodríguez, Ana Mª

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Enfermeiro/a

Vogal suplente

Fernández Croas, Mª Luisa

Persoal estatutario diplomado sanitario

Enfermeiro/a

Vogal suplente

Touceda Fungueiro, Mª Carmen

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en Farmacia

Técnico/a superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Presidente/a titular

Bueno Iglesias, Antonio

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretario/a titular

Rodríguez Cabo, Esperanza

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

García Navas, Javier

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal titular

Quiles del Río, Javier

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal titular

Varela Gestoso, Rodrigo

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Presidente/a suplente

Prado Casal, Jorge

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretario/a suplente

Peñas González, Orlando

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Escala de Letrados

Vogal suplente

García Sexto, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Mota Ceruelo, Martín

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Pillado Quintáns, Sabela

Funcionaria Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Escala de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Técnico/a de Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Presidente/a titular

Vázquez López, Mª Luisa

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretario/a titular

Ríos Carro, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Xestión da Función Administrativa

Vogal titular

Bermúdez Deza, Jorge Fernando

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal titular

Seoane Rosende, Mª Adela

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal titular

Vila Losada, Miguel Ángel

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Presidente/a suplente

Rico Rubianes, Alberto

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretario/a suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Abad Sabarís, Juan Bautista

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Araújo López, Miguel Ángel

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Rodríguez Fernández, Dulcemaría

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Técnico/a especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Presidente/a titular

Martínez Castro, Francisco José

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo C1

Escala de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretario/a titular

Prado Vaamonde, Margarita

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal titular

Cacheda Vilar, David

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal titular

Puga López, Rosa Mª

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal titular

Rimada Mora, Dolores Elisa

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Presidente/a suplente

Feijoo García, Avelina

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretario/a suplente

Potel Villar, Daniel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Acevedo Díaz, Rosario

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Arosa Rodiño, Antonio

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Vogal suplente

Barcón Orol, Mª José

Persoal estatutario de xestión e servizos

T. Especialista de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Telefonista

Presidente/a titular

Rodríguez Gómez, Inmaculada

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Secretario/a titular

Dubert García, Mª de la O

Funcionaria Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal titular

Domínguez Andrés, Ana Mª

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Vogal titular

Guizán Villares, Mª Soledad

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Vogal titular

De la Barrera de la Iglesia, Mª Dolores

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Presidente/a suplente

García Pérez, Dolores

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Secretario/a suplente

Potel Villar, Daniel

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal suplente

Rodríguez Martínez, Mª Dolores

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Vogal suplente

Sierra Cerdeiras, Jesús

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Vogal suplente

Vales González, Floriana

Persoal estatutario de xestión e servizos

Telefonista

Terapeuta ocupacional

Presidente/a titular

Campoy Carreiras, Ana Mª

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Secretario/a titular

Peñas González, Orlando

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Escala de Letrados

Vogal titular

Lages Pazos, Mª Pilar Enma

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal titular

López Otero, Jesús

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal titular

Sánchez Ucha, Vanesa

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Presidente/a suplente

Seoane Ponte, José Luis

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Secretario/a suplente

Morán Losada, Francisco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Vogal suplente

Budiño Vieira, Irene

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal suplente

Gálvez Bermejo, Concepción

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Vogal suplente

Rocha Pereira, Patricia

Persoal estatutario diplomado sanitario

Terapeuta ocupacional

Traballador/a social

Presidente/a titular

Bodelón Nistal, Clara

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social

Secretario/a titular

García Caeiro, Javier

Funcionario Administración Xunta de Galicia. Subgrupo A1

Vogal titular

Cid Outeiriño, Miguel Ángel

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social

Vogal titular

Moure Rodríguez, Mª Dolores

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social

Vogal titular

Pajares Domínguez, Amador

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social

Presidente/a suplente

Pulgar Rodríguez, Mercedes

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social

Secretario/a suplente

Sampedro Morandeira, José Luis

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo Técnico da Función Administrativa

Secretario suplente

Gómez Coello, Francisco Javier

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social

Vogal suplente

González Loza, Jacinto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social

Vogal suplente

Portabales Pesqueira, Agustina

Persoal estatutario de xestión e servizos

Traballador/a social