Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 4 de febreiro de 2022 Páx. 7662

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

EXTRACTO da Orde do 11 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), e se convocan as correspondentes ao ano 2022, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155B).

BDNS (Identif:): 608487.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os grupos de acción local do sector pesqueiro que reúnan os seguintes requisitos:

a) Ter sido seleccionados pola Consellería do Mar no marco do desenvolvemento sustentable das zonas de pesca do FEMP 2014-2020.

b) Ter asinado un convenio de colaboración coa Consellería do Mar para o desenvolvemento dunha estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP).

c) Participar nun proxecto de cooperación interterritorial e/ou transnacional.

Segundo. Finalidade

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dentro da Unión Europea (UE) dos grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante, GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do FEMP 2014-2020 ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), así como convocar as axudas para o ano 2022 de acordo coas bases reguladoras.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 11 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), e se convocan as correspondentes ao ano 2022, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155B).

Cuarto. Importe

O crédito orzamentario para as solicitudes de axuda tramitadas no exercicio do ano 2022, alcanza o importe de oitenta e dous mil euros euros (82.000,00 €), consignado na seguinte anualidade e partida orzamentaria:

Partida orzamentaria

Ano 2022

15.03.723C.780.1

82.000,00 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes de axudas poderán ser presentadas no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar