Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 7 de febreiro de 2022 Páx. 8075

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 28 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A), publicada no Diario Oficial de Galicia número 39, do 26 de febreiro de 2021.

O día 26 de febreiro de 2021, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 16 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 e medida 8.5 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 10.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpolos; ademais, reflectirase que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015, sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

Primeiro. A publicación do contido da Resolución do 23 de decembro de 2021 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209, 14.03.713B.760.0.2016.00209 e 14.03.713B.770.0.216.00210, e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA), ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, no cal se inclúen as medidas 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes) e 8.5 (investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015, e modificado, por última vez, mediante a Decisión de execución da Comisión C (2021) 4527 final, do 17 de xuño de 2021.

Segundo. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención:

a) Liña I: (medida Feader 8.3), axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e do control selectivo de combustible, como son as rozas, desmestas, rareos e podas), coa finalidade de prevención de incendios.

b) Liña II: (medida Feader 8.5), axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, desmestas, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II, daquelas pertencentes á liña II que foron concedidas. No anexo III preséntanse as axudas desestimadas coa indicación das causas de desestimación. No anexo IV indícanse os criterios de priorización das solicitudes segundo o artigo 10 da orde. Finalmente, no anexo V indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial e que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable, para cuxa presentación dispoñen de 3 meses contados desde a publicación do presente anuncio; no caso de non presentalo perderán o dereito ao cobramento do expediente de axuda. Estas listas atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

Terceiro. As persoas beneficiarias das axudas concedidas, recollidas nos anexo I e II, deberán:

1. Presentar, por escrito, antes do 31 de maio de 2022, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro indivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (sociedades anónimas, sociedades limitadas...), e o 30 de xuño de 2022 para as comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC), unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación, que deberá achegar segundo o disposto no artigo 19, punto 3, da devandita orde de axudas:

a) Xustificantes de gasto (facturas) e pagamento. As instrucións para presentar os xustificantes de gasto e de pagamento indícanse no anexo X.

b) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos coas unidades desagregadas por parcelas e traballos coma na resolución de aprobación.

c) Unha memoria económica xustificativa, que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos pro indivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de Montes ou enxeñaría técnica Forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos na anexo XII.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). E no caso de non telos, declaración expresa do beneficiario de non telos.

d) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo IX.

e) Respecto do material forestal de reprodución empregado:

– Etiquetaxe e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución de acordo co Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.

– Declaración responsable dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos os ditos documentos provedores, na cal certifiquen que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.

– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución de acordo coa lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.

f) Certificado final de obra emitido polo director de obra, agás no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

g) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, recórdase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda con un terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VII da orde.

No caso de que o cedente do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o dito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:

Certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, só no caso de que se opoña á súa consulta.

2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3. O titular comprométese a manter a masa, incluído o cartel informativo, conforme as condicións de comprobación da axuda, e a conservala durante un mínimo de cinco anos –no caso de ter instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados será a quenda da especie indicada no dito instrumento–, contados desde a data da solicitude de pagamento da axuda.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021
(código de procedemento MR605A)

Liña I: (medida Feader 8.3) axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e do control selectivo de combustible, como son as rozas, desmestas, rareos e podas), coa finalidade de prevención de incendios (código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209).

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150001/2021

*** 9316 **

CMVMC de Beba, Agar e Outeiro de Bois

10.071,56

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:46:0:0:57:10047:1

Mazaricos

2,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,84

515,16

1.463,05

1.463,05

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,84

605,70

1.720,19

1.720,19

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,84

682,68

1.938,81

1.938,81

M25

Proxecto

2,84

47,85

135,89

135,89

Total:

5.257,94

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:46:0:0:57:10047:3

Mazaricos

1,98

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,98

515,16

1.020,02

1.020,02

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,98

605,70

1.199,29

1.199,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,98

682,68

1.351,71

1.351,71

M25

Proxecto

1,98

47,85

94,74

94,74

Total:

3.665,76

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:46:0:0:57:10047:2

Mazaricos

0,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,62

515,16

319,40

319,40

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,62

605,70

375,53

375,53

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,62

682,68

423,26

423,26

M25

Proxecto

0,62

47,85

29,67

29,67

Total:

1.147,86

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150005/2021

*** 5047 **

CMVMC Paxareiras e Recarea

10.182,63

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:46:0:0:144:51:11

Mazaricos

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

259,20

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:46:0:0:144:51:15

Mazaricos

1,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,84

515,16

947,89

947,89

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,84

605,70

1.114,49

1.114,49

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,84

682,68

1.256,13

1.256,13

M25

Proxecto

1,84

47,85

88,04

88,04

Total:

3.406,55

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:46:0:0:146:74:1

Mazaricos

3,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,52

515,16

1.813,36

1.813,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,52

605,70

2.132,06

2.132,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,52

682,68

2.403,03

2.403,03

M25

Proxecto

3,52

47,85

168,43

168,43

Total:

6.516,88

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150006/2021

*** 4042 **

CMVMC Grañas do Sor

10.904,69

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:45:0:0:41:35:1

Mañón

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:45:0:0:41:61:2

Mañón

3,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,64

515,16

1.875,18

1.875,18

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,64

605,70

2.204,75

2.204,75

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,64

682,68

2.484,96

2.484,96

M25

Proxecto

3,64

47,85

174,17

174,17

Total:

6.739,06

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:45:0:0:41:64:1

Mañón

2,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,21

515,16

1.138,50

1.138,50

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,21

605,70

1.338,60

1.338,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,21

682,68

1.508,72

1.508,72

M25

Proxecto

2,21

47,85

105,75

105,75

Total:

4.091,57

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:45:0:0:41:9002:2

Mañón

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150007/2021

*** 2770 **

CMVMC Lira

10.441,84

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:20:0:0:6:26:1

Carnota

4,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,42

515,16

2.277,01

2.277,01

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,42

605,70

2.677,19

2.677,19

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,42

682,68

3.017,45

3.017,45

M25

Proxecto

4,42

47,85

211,50

211,50

Total:

8.183,15

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:20:0:0:6:9002:1

Carnota

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:20:0:0:8:122:1

Carnota

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,26

47,85

12,44

12,44

Total:

481,36

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:20:0:0:8:123:6

Carnota

0,94

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,94

515,16

484,25

484,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,94

605,70

569,36

569,36

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,94

682,68

641,72

641,72

M25

Proxecto

0,94

47,85

44,98

44,98

Total:

1.740,31

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150008/2021

*** 5363 **

CMVMC Riomao

34.539,55

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:54:0:0:48:2788:1

Muros

2,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,18

515,16

1.123,05

1.123,05

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,18

605,70

1.320,43

1.320,43

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,18

682,68

1.488,24

1.488,24

M25

Proxecto

2,20

47,85

105,27

105,27

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

4.047,29

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:54:0:0:48:2788:2

Muros

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:54:0:0:48:2791:1

Muros

9,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

8,99

515,16

4.631,29

4.631,29

M22

Podas entre 2 m e 4 m

8,99

605,70

5.445,24

5.445,24

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

8,99

682,68

6.137,29

6.137,29

M25

Proxecto

9,14

47,85

437,35

437,35

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,15

515,16

77,27

77,27

Total:

16.728,44

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:54:0:0:48:2793:1

Muros

4,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,03

515,16

2.076,09

2.076,09

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,03

605,70

2.440,97

2.440,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,03

682,68

2.751,20

2.751,20

M25

Proxecto

4,11

47,85

196,66

196,66

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,08

515,16

41,21

41,21

Total:

7.506,13

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:54:0:0:48:5561:1

Muros

1,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,21

515,16

623,34

623,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,21

605,70

732,90

732,90

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,21

682,68

826,04

826,04

M25

Proxecto

1,21

47,85

57,90

57,90

Total:

2.240,18

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:54:0:0:50:33:1

Muros

0,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,19

515,16

97,88

97,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,19

605,70

115,08

115,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,19

682,68

129,71

129,71

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

351,76

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:54:0:0:50:33:4

Muros

1,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,90

515,16

978,80

978,80

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,90

605,70

1.150,83

1.150,83

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,90

682,68

1.297,09

1.297,09

M25

Proxecto

1,90

47,85

90,92

90,92

Total:

3.517,64

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150009/2021

*** 2515 **

CMVMC S. Adrián da Veiga

8.090,57

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:62:0:0:84:12279:21

Ortigueira

4,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,37

515,16

2.251,25

2.251,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,37

605,70

2.646,91

2.646,91

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,37

682,68

2.983,31

2.983,31

M25

Proxecto

4,37

47,85

209,10

209,10

Total:

8.090,57

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150010/2021

*** 3365 **

CMVMC Feáns

6.924,19

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:3:0:0:6:244:1

Aranga

1,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,90

515,16

978,80

978,80

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,90

605,70

1.150,83

1.150,83

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,90

682,68

1.297,09

1.297,09

M25

Proxecto

1,90

47,85

90,92

90,92

Total:

3.517,64

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:3:0:0:6:120:1

Aranga

1,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,84

515,16

947,89

947,89

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,84

605,70

1.114,49

1.114,49

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,84

682,68

1.256,13

1.256,13

M25

Proxecto

1,84

47,85

88,04

88,04

Total:

3.406,55

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150015/2021

*** 9658 **

CMVMC Castelo

24.003,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:31:0:0:70:12:1

Culleredo

1,46

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,46

515,16

752,13

752,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,46

605,70

884,32

884,32

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,46

682,68

996,71

996,71

M25

Proxecto

1,46

47,85

69,86

69,86

Total:

2.703,02

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:31:0:0:70:465:1

Culleredo

2,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,66

515,16

1.370,33

1.370,33

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,66

605,70

1.611,16

1.611,16

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,66

682,68

1.815,93

1.815,93

M25

Proxecto

2,66

47,85

127,28

127,28

Total:

4.924,70

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:31:0:0:70:465:2

Culleredo

3,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,06

515,16

1.576,39

1.576,39

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,06

605,70

1.853,44

1.853,44

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,06

682,68

2.089,00

2.089,00

M25

Proxecto

3,71

47,85

177,52

177,52

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,65

515,16

334,85

334,85

Total:

6.031,20

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:31:0:0:70:468:1

Culleredo

5,81

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,49

515,16

2.828,23

2.828,23

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,49

605,70

3.325,29

3.325,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,49

682,68

3.747,91

3.747,91

M25

Proxecto

5,81

47,85

278,01

278,01

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,32

515,16

164,85

164,85

Total:

10.344,29

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150016/2021

*** 6548 **

CMVMC Cures e Mouzo

56.111,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:93:0:0:30:647:2

Vimianzo

25,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo (ud.)

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas

25,17

515,16

12.966,58

12.966,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

25,17

605,70

15.245,47

15.245,47

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

25,17

682,68

17.183,06

17.183,06

M25

Proxecto

25,17

47,85

1.204,38

1.204,38

Total:

46.854,49

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:93:0:0:18:1848:2

Vimianzo

5,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,00

515,16

2.575,80

2.575,80

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,00

605,70

3.028,50

3.028,50

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,00

682,68

3.413,40

3.413,40

M25

Proxecto

5,00

47,85

239,25

239,25

Total:

9.256,95

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150017/2021

*** 2544 **

CMVMC Albagueira

7.331,50

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:75:0:0:62:89:1

Rois

2,91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,91

515,16

1.499,12

1.499,11

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,91

605,70

1.762,59

1.762,59

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,91

682,68

1.986,60

1.986,60

M25

Proxecto

2,91

47,85

139,24

139,24

Total:

5.387,54

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:75:0:0:62:45:1

Rois

1,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,05

515,16

540,92

540,92

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,05

605,70

635,99

635,99

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,05

682,68

716,81

716,81

M25

Proxecto

1,05

47,85

50,24

50,24

Total:

1.943,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150020/2021

*** 2518 **

CMVMC Cruces

19.587,70

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:66:0:0:9:22:1

Padrón

5,59

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,59

515,16

2.879,74

2.879,74

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,59

605,70

3.385,86

3.385,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,59

682,68

3.816,18

3.816,18

M25

Proxecto

5,59

47,85

267,48

267,48

Total:

10.349,26

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:66:0:0:9:17:3

Padrón

0,79

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,79

515,16

406,98

406,98

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,79

605,70

478,50

478,50

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,79

682,68

539,32

539,32

M25

Proxecto

0,79

47,85

37,80

37,80

Total:

1.462,60

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:66:0:0:9:27:1

Padrón

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,70

515,16

360,61

360,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,70

605,70

423,99

423,99

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,70

682,68

477,88

477,88

M25

Proxecto

0,70

47,85

33,50

33,50

Total:

1.295,98

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:66:0:0:9:25:1

Padrón

3,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,12

515,16

1.607,30

1.607,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,12

605,70

1.889,78

1.889,78

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,12

682,68

2.129,96

2.129,96

M25

Proxecto

3,12

47,85

149,29

149,29

Total:

5.776,33

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:66:0:0:9:24:1

Padrón

0,38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,38

515,16

195,76

195,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,38

605,70

230,17

230,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,38

682,68

259,42

259,42

M25

Proxecto

0,38

47,85

18,18

18,18

Total:

703,53

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150022/2021

*** 1539 **

CMVMC As Penas do Son

15.292,48

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:23:0:0:16:465:1

Cee

8,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

8,26

515,16

4.255,22

4.255,22

M22

Podas entre 2 m e 4 m

8,26

605,70

5.003,08

5.003,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

8,26

682,68

5.638,94

5.638,94

M25

Proxecto

8,26

47,85

395,24

395,24

Total:

15.292,48

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150024/2021

*** 2558 **

CMVMC Beade e Porto

18.202,18

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:75:0:0:92:22:1

Rois

2,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,70

515,16

1.390,93

1.390,93

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,70

605,70

1.635,39

1.635,39

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,70

682,68

1.843,24

1.843,24

M25

Proxecto

2,73

47,85

130,63

130,63

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

5.015,64

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:75:0:0:92:25:1

Rois

1,93

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,86

515,16

958,20

958,20

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,86

605,70

1.126,60

1.126,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,86

682,68

1.269,78

1.269,78

M25

Proxecto

1,93

47,85

92,35

92,35

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

3.482,99

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:75:0:0:92:68:1

Rois

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:75:0:0:92:9040:1

Rois

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:75:0:0:92:20:1

Rois

5,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,07

515,16

2.611,86

2.611,86

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,07

605,70

3.070,90

3.070,90

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,07

682,68

3.461,19

3.461,19

M25

Proxecto

5,37

47,85

256,95

256,95

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,30

515,16

154,55

154,55

Total:

9.555,45

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150026/2021

*** 2236 **

Braulio Molina Martínez

4.743,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:62:0:0:39:750:1

Ortigueira

0,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,47

515,16

242,13

242,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,47

605,70

284,68

284,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,47

682,68

320,86

320,86

Total:

847,67

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:62:0:0:39:751:1

Ortigueira

2,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,16

515,16

1.112,75

1.112,75

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,16

605,70

1.308,31

1.308,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,16

682,68

1.474,59

1.474,59

Total:

3.895,65

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150027/2021

*** 4005 **

CMVMC Paradela

28.918,71

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:84:0:0:3:612:9

Toques

15,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

15,62

515,16

8.046,80

8.046,80

M22

Podas entre 2 m e 4 m

15,62

605,70

9.461,03

9.461,03

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

15,62

682,68

10.663,46

10.663,46

M25

Proxecto

15,62

47,85

747,42

747,42

Total:

28.918,71

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150029/2021

*** 3181 **

CMVMC Vilas

33.593,75

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:43:0:0:93:128:1

Lousame

1,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,16

515,16

597,59

597,59

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,16

605,70

702,61

702,61

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,16

682,68

791,91

791,91

M25

Proxecto

1,21

47,85

57,90

57,90

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

2.175,77

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:43:0:0:93:9002:1

Lousame

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

11,26

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:43:0:0:93:9010:1

Lousame

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:43:0:0:95:52:1

Lousame

5,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,13

515,16

2.642,77

2.642,77

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,13

605,70

3.107,24

3.107,24

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,13

682,68

3.502,15

3.502,15

M25

Proxecto

5,19

47,85

248,34

248,34

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,06

515,16

30,91

30,91

Total:

9.531,41

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:43:0:0:95:67:1

Lousame

11,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

11,01

515,16

5.671,91

5.671,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

11,01

605,70

6.668,76

6.668,76

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

11,01

682,68

7.516,31

7.516,31

M25

Proxecto

11,01

47,85

526,83

526,83

Total:

20.383,81

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:43:0:0:95:9001:1

Lousame

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

5,63

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:43:0:0:95:9002:1

Lousame

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

5,63

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:43:0:0:95:9004:1

Lousame

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 9

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:43:0:0:108:40:1

Lousame

0,78

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,65

515,16

334,85

334,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,65

605,70

393,71

393,71

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,65

682,68

443,74

443,74

M25

Proxecto

0,78

47,85

37,32

37,32

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,13

515,16

66,97

66,97

Total:

1.276,59

Traballos parcela nº 10

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:43:0:4:505:52:1

Lousame

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150030/2021

*** 3397 **

CMVMC Campelo, Vilar e Cerqueiras

10.589,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:73:0:0:84:120:1

Rianxo

1,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,25

515,16

643,95

643,95

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,25

605,70

757,13

757,13

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,25

682,68

853,35

853,35

M25

Proxecto

1,25

47,85

59,81

59,81

Total:

2.314,24

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:73:0:0:84:83:1

Rianxo

3,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,85

515,16

1.983,37

1.983,37

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,85

605,70

2.331,95

2.331,95

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,85

682,68

2.628,32

2.628,32

M25

Proxecto

3,85

47,85

184,22

184,22

Total:

7.127,86

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:73:0:0:84:89:1

Rianxo

0,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,62

515,16

319,40

319,40

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,62

605,70

375,53

375,53

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,62

682,68

423,26

423,26

M25

Proxecto

0,62

47,85

29,67

29,67

Total:

1.147,86

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150035/2021

*** 3699 **

CMVMC Bandín

11.626,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:66:0:0:73:1:1

Padrón

1,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,23

515,16

633,65

633,63

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,23

605,70

745,01

745,01

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,23

682,68

839,70

839,70

M25

Proxecto

1,23

47,85

58,86

58,86

Total:

2.277,20

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:66:0:0:73:9:1

Padrón

0,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,85

515,16

437,89

437,89

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,85

605,70

514,85

514,85

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,85

682,68

580,28

580,28

M25

Proxecto

0,85

47,85

40,67

40,67

Total:

1.573,69

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:66:0:0:73:10:1

Padrón

0,59

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,59

515,16

303,94

303,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,59

605,70

357,36

357,36

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,59

682,68

402,78

402,78

M25

Proxecto

0,59

47,85

28,23

28,23

Total:

1.092,31

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:66:0:0:73:2:1

Padrón

0,98

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,98

515,16

504,86

504,86

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,98

605,70

593,59

593,59

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,98

682,68

669,03

669,03

M25

Proxecto

0,98

47,85

46,89

46,89

Total:

1.814,37

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:66:0:0:73:1:1

Padrón

1,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,53

515,16

788,19

788,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,53

605,70

926,72

926,72

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,53

682,68

1.044,50

1.044,50

M25

Proxecto

1,53

47,85

73,21

73,21

Total:

2.832,62

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:66:0:0:70:133:5

Padrón

1,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,10

515,16

566,68

566,68

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,10

605,70

666,27

666,27

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,10

682,68

750,95

750,95

M25

Proxecto

1,10

47,85

52,64

52,64

Total:

2.036,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150036/2021

*** 3994 **

José Montes Bermúdez

17.855,05

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:34:0:0:18:766:1

Dumbría

7,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,80

515,16

4.018,25

4.018,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,80

605,70

4.724,46

4.724,46

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,80

682,68

5.324,90

5.324,90

Total:

14.067,61

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:34:0:0:18:394:1

Dumbría

2,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,10

515,16

1.081,84

1.081,84

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,10

605,70

1.271,97

1.271,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,10

682,68

1.433,63

1.433,63

Total:

3.787,44

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150037/2021

*** 7428 **

Manuel Castiñeira Trillo

24.068,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:23:0:0:32:733:1

Cee

8,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

8,00

515,16

4.121,28

4.121,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

8,00

605,70

4.845,60

4.845,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

8,00

682,68

5.461,44

5.461,44

M25

Proxecto

8,00

47,85

382,80

382,80

Total:

14.811,12

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:23:0:0:32:733:1

Cee

5,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,00

515,16

2.575,80

2.575,80

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,00

605,70

3.028,50

3.028,50

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,00

682,68

3.413,40

3.413,40

M25

Proxecto

5,00

47,85

239,25

239,25

Total:

9.256,95

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150040/2021

*** 5551 **

CMVMC Cruxeiras, Sobrerribas, Casal, Lamas e Xuane

23.826,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:66:0:0:28:417:1

Padrón

7,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,30

515,16

3.760,67

3.760,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,30

605,70

4.421,61

4.421,61

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,30

682,68

4.983,56

4.983,56

M25

Proxecto

7,33

47,85

350,74

350,74

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

13.532,03

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:66:0:0:28:417:1

Padrón

0,74

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,56

515,16

288,49

288,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,56

605,70

339,19

339,19

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,56

682,68

382,30

382,30

M25

Proxecto

0,74

47,85

35,41

35,41

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,18

515,16

92,73

92,73

Total:

1.138,12

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:66:0:0:50:758:2

Padrón

5,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,90

515,16

2.524,28

2.524,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,90

605,70

2.967,93

2.967,93

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,90

682,68

3.345,13

3.345,13

M25

Proxecto

5,05

47,85

241,64

241,64

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,15

515,16

77,27

77,27

Total:

9.156,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150041/2021

*** 1664 **

CMVMC Xestoso

13.563,29

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:20:0:0:51:292:1

Carnota

7,80

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M11

Rareo en masas de coníferas

7,65

1.031,41

7.890,29

7.890,29

M12

Trituración, picadura ou extracción dos restos

7,65

682,68

5.222,50

5.222,50

M13

Proxecto

7,80

47,85

373,23

373,23

M15

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,15

515,16

77,27

77,27

Total:

13.563,29

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150042/2021

*** 0810 **

CMVMC Mántaras

63.054,15

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:40:0:0:31:1162:1

Irixoa

0,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,68

515,16

350,31

350,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,68

605,70

411,88

411,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,68

682,68

464,22

464,22

M25

Proxecto

0,68

47,85

32,54

32,54

Total:

1.258,95

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:40:0:0:31:1151:21

Irixoa

0,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,21

515,16

108,18

108,18

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,21

605,70

127,20

127,20

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,21

682,68

143,36

143,36

M25

Proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

Total:

388,79

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:40:0:0:31:1163:1

Irixoa

0,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,58

515,16

298,79

298,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,58

605,70

351,31

351,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,58

682,68

395,95

395,95

M25

Proxecto

0,58

47,85

27,75

27,75

Total:

1.073,80

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:40:0:0:31:1151:14

Irixoa

25,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo (ud.)

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas

25,71

515,16

13.244,76

13.244,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

25,71

605,70

15.572,55

15.572,55

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

25,71

682,68

17.551,70

17.551,70

M25

Proxecto

25,71

47,85

1.230,22

1.230,22

Total:

47.854,23

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:40:0:0:31:1151:16

Irixoa

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:40:0:0:31:1151:19

Irixoa

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,30

515,16

154,55

154,55

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,30

605,70

181,71

181,71

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,30

682,68

204,80

204,80

M25

Proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

555,42

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:40:0:0:31:1151:23

Irixoa

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:40:0:0:31:1151:26

Irixoa

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 9

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:40:0:0:31:1151:24

Irixoa

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,45

515,16

231,82

231,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,45

682,68

307,21

307,21

M25

Proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

Total:

833,13

Traballos parcela nº 10

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:40:0:0:31:1151:7

Irixoa

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 11

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:40:0:0:31:1151:17

Irixoa

0,43

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,43

515,16

221,52

221,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,43

605,70

260,45

260,45

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,43

682,68

293,55

293,55

M25

Proxecto

0,43

47,85

20,58

20,58

Total:

796,10

Traballos parcela nº 12

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:40:0:0:31:1151:18

Irixoa

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 13

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:40:0:0:31:1151:20

Irixoa

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

277,71

Traballos parcela nº 14

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:40:0:0:31:1151:25

Irixoa

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

314,74

Traballos parcela nº 15

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:40:0:0:31:1151:1

Irixoa

0,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,84

515,16

432,73

432,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,84

605,70

508,79

508,79

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,84

682,68

573,45

573,45

M25

Proxecto

0,84

47,85

40,19

40,19

Total:

1.555,16

Traballos parcela nº 16

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:40:0:0:31:1151:22

Irixoa

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 17

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:40:0:0:31:1151:15

Irixoa

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 18

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

15:40:0:0:31:1162:1

Irixoa

2,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,36

515,16

1.215,78

1.215,78

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,36

605,70

1.429,45

1.429,45

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,36

682,68

1.611,12

1.611,12

M25

Proxecto

2,36

47,85

112,93

112,93

Total:

4.369,28

Traballos parcela nº 19

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

15:40:0:0:31:1161:1

Irixoa

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 20

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

20

15:40:0:0:31:173:2

Irixoa

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 21

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

15:40:0:0:31:1161:4

Irixoa

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 22

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

15:40:0:0:31:1161:3

Irixoa

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 23

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

15:40:0:0:31:1161:2

Irixoa

1,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,55

515,16

798,50

798,50

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,55

605,70

938,84

938,84

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,55

682,68

1.058,15

1.058,15

M25

Proxecto

1,55

47,85

74,17

74,17

Total:

2.869,66

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150044/2021

*** 6793 **

Joaquín Blanco Franco

17.082,09

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:34:0:0:505:292:1

Dumbría

0,88

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,88

515,16

453,34

453,32

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,88

605,70

533,02

533,02

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,88

682,68

600,76

600,76

Total:

1.587,10

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:34:0:0:505:293:6

Dumbría

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

Total:

468,92

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:34:0:0:505:293:9

Dumbría

5,54

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,54

515,16

2.853,99

2.853,99

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,54

605,70

3.355,58

3.355,58

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

5,54

682,68

3.782,05

3.782,05

Total:

9.991,62

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:34:0:0:505:295:1

Dumbría

2,82

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,78

515,16

1.432,14

1.432,14

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,78

605,70

1.683,85

1.683,85

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,78

682,68

1.897,85

1.897,85

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

5.034,45

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150045/2021

*** 2985 **

CMVMC Baroña

15.822,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:72:0:0:14:1627:4

Porto do Son

4,54

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,42

515,16

2.277,01

2.277,01

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,42

605,70

2.677,19

2.677,19

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,42

682,68

3.017,45

3.017,45

M25

Proxecto

4,54

47,85

217,24

217,24

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,12

515,16

61,82

61,82

Total:

8.250,71

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:72:0:0:27:700:1

Porto do Son

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:72:0:0:27:700:2

Porto do Son

4,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,05

515,16

2.086,40

2.086,40

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,05

605,70

2.453,09

2.453,09

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,05

682,68

2.764,85

2.764,85

M25

Proxecto

4,05

47,85

193,79

193,79

Total:

7.498,13

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150046/2021

*** 5947 **

Monte do Vilar, S.L. (Sofor014)

26.972,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:34:0:0:9:3:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:34:0:0:7:225:1

Dumbría

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,48

682,68

327,69

327,69

M25

Proxecto

0,50

47,85

23,93

23,93

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

899,94

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:34:0:0:9:506:1

Dumbría

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,48

682,68

327,69

327,69

M25

Proxecto

0,50

47,85

23,93

23,93

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

899,94

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:34:0:0:7:220:2

Dumbría

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:34:0:0:6:713:2

Dumbría

0,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,41

515,16

211,22

211,22

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,41

605,70

248,34

248,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,41

682,68

279,90

279,90

M25

Proxecto

0,41

47,85

19,62

19,62

Total:

759,08

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:34:0:0:7:221:1

Dumbría

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,30

515,16

154,55

154,55

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,30

605,70

181,71

181,71

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,30

682,68

204,80

204,80

M25

Proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

555,42

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:34:0:0:9:302:3

Dumbría

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

5,63

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:34:0:0:9:522:1

Dumbría

0,22

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,22

515,16

113,34

113,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,22

605,70

133,25

133,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,22

682,68

150,19

150,19

M25

Proxecto

0,22

47,85

10,53

10,53

Total:

407,31

Traballos parcela nº 9

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:34:0:0:7:223:1

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

431,45

Traballos parcela nº 10

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:34:0:0:6:714:1

Dumbría

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 11

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:34:0:0:9:1:1

Dumbría

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,26

47,85

12,44

12,44

Total:

481,36

Traballos parcela nº 12

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:34:0:0:9:305:1

Dumbría

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

85,32

Traballos parcela nº 13

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:34:0:0:9:515:1

Dumbría

0,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,68

515,16

350,31

350,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,68

605,70

411,88

411,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,68

682,68

464,22

464,22

M25

Proxecto

0,68

47,85

32,54

32,54

Total:

1.258,95

Traballos parcela nº 14

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:34:0:0:9:311:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

116,71

Traballos parcela nº 15

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:34:0:0:9:313:1

Dumbría

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

190,77

Traballos parcela nº 16

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:34:0:0:9:509:1

Dumbría

0,61

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,59

515,16

303,94

303,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,59

605,70

357,36

357,36

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,59

682,68

402,78

402,78

M25

Proxecto

0,61

47,85

29,19

29,19

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.103,57

Traballos parcela nº 17

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:34:0:0:9:507:1

Dumbría

0,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,58

515,16

298,79

298,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,58

605,70

351,31

351,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,58

682,68

395,95

395,95

M25

Proxecto

0,60

47,85

28,71

28,71

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.085,06

Traballos parcela nº 18

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

15:34:0:0:9:563:1

Dumbría

0,32

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 19

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

15:34:0:0:9:309:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

116,71

Traballos parcela nº 20

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

20

15:34:0:0:9:519:1

Dumbría

0,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,55

515,16

283,34

283,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,55

605,70

333,14

333,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,55

682,68

375,47

375,47

M25

Proxecto

0,55

47,85

26,32

26,32

Total:

1.018,27

Traballos parcela nº 21

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

15:34:0:0:7:77:1

Dumbría

0,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,29

515,16

149,40

149,40

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,29

605,70

175,65

175,65

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,29

682,68

197,98

197,98

M25

Proxecto

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

536,91

Traballos parcela nº 22

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

15:34:0:0:7:80:1

Dumbría

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 23

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

15:34:0:0:9:516:1

Dumbría

0,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,64

515,16

329,70

329,70

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,64

605,70

387,65

387,65

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,64

682,68

436,92

436,92

M25

Proxecto

0,64

47,85

30,62

30,62

Total:

1.184,89

Traballos parcela nº 24

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

24

15:34:0:0:9:721:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

116,71

Traballos parcela nº 25

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

25

15:34:0:0:6:711:3

Dumbría

0,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,29

515,16

149,40

149,40

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,29

605,70

175,65

175,65

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,29

682,68

197,98

197,98

M25

Proxecto

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

536,91

Traballos parcela nº 26

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

26

15:34:0:0:6:711:2

Dumbría

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 27

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

27

15:34:0:0:9:319:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 28

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

28

15:34:0:0:9:390:1

Dumbría

0,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

387,17

Traballos parcela nº 29

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

29

15:34:0:0:9:307:1

Dumbría

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

503,89

Traballos parcela nº 30

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

30

15:34:0:0:7:80:2

Dumbría

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,26

47,85

12,44

12,44

Total:

481,36

Traballos parcela nº 31

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

31

15:34:0:0:6:712:1

Dumbría

0,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,85

515,16

437,89

437,89

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,85

605,70

514,85

514,85

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,85

682,68

580,28

580,28

M25

Proxecto

0,85

47,85

40,67

40,67

Total:

1.573,69

Traballos parcela nº 32

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

32

15:34:0:0:9:391:1

Dumbría

0,74

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,71

515,16

365,76

365,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,71

605,70

430,05

430,05

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,71

682,68

484,70

484,70

M25

Proxecto

0,74

47,85

35,41

35,41

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

1.331,37

Traballos parcela nº 33

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

33

15:34:0:0:7:226:1

Dumbría

0,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

598,07

Traballos parcela nº 34

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

34

15:34:0:0:9:520:1

Dumbría

0,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,42

515,16

216,37

216,37

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,42

605,70

254,39

254,39

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,42

682,68

286,73

286,73

M25

Proxecto

0,42

47,85

20,10

20,10

Total:

777,59

Traballos parcela nº 35

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

35

15:34:0:0:9:521:1

Dumbría

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

277,71

Traballos parcela nº 36

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

36

15:34:0:0:9:2:1

Dumbría

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

314,74

Traballos parcela nº 37

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

37

15:34:0:0:7:79:1

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

Total:

444,33

Traballos parcela nº 38

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

38

15:34:0:0:7:215:1

Dumbría

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,30

515,16

154,55

154,55

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,30

605,70

181,71

181,71

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,30

682,68

204,80

204,80

M25

Proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

555,42

Traballos parcela nº 39

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

39

15:34:0:0:9:298:1

Dumbría

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

190,77

Traballos parcela nº 40

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

40

15:34:0:0:9:510:1

Dumbría

0,59

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,57

515,16

293,64

293,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,57

605,70

345,25

345,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,57

682,68

389,13

389,13

M25

Proxecto

0,59

47,85

28,23

28,23

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.066,55

Traballos parcela nº 41

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

41

15:34:0:0:9:317:1

Dumbría

0,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Proxecto

0,31

47,85

14,83

14,83

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

535,27

Traballos parcela nº 42

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

42

15:34:0:0:9:508:1

Dumbría

0,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,60

515,16

309,10

309,10

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,60

605,70

363,42

363,42

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,60

682,68

409,61

409,61

M25

Proxecto

0,62

47,85

29,67

29,67

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.122,10

Traballos parcela nº 43

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

43

15:34:0:0:7:214:1

Dumbría

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

518,39

Traballos parcela nº 44

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

44

15:34:0:0:6:711:1

Dumbría

0,77

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,77

515,16

396,67

396,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,77

605,70

466,39

466,39

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,77

682,68

525,66

525,66

M25

Proxecto

0,77

47,85

36,84

36,84

Total:

1.425,56

Traballos parcela nº 45

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

45

15:34:0:0:7:227:1

Dumbría

0,49

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,47

515,16

242,13

242,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,47

605,70

284,68

284,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,47

682,68

320,86

320,86

M25

Proxecto

0,49

47,85

23,45

23,45

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

881,42

Traballos parcela nº 46

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

46

15:34:0:0:7:228:1

Dumbría

0,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,22

515,16

113,34

113,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,22

605,70

133,25

133,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,22

682,68

150,19

150,19

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

412,94

Traballos parcela nº 47

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

47

15:34:0:0:9:315:1

Dumbría

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 48

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

48

15:34:0:0:9:296:1

Dumbría

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

61,16

Traballos parcela nº 49

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

49

15:34:0:0:7:78:1

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

Total:

444,33

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150047/2021

*** 6486 **

CMVMC Santa María de Ordes

33.553,18

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:84:0:0:17:742:1

Toques

3,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,71

515,16

1.396,08

1.396,08

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,30

605,70

1.998,81

1.998,81

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

3,30

682,68

2.252,84

2.252,84

M25

Proxecto

3,30

47,85

157,91

157,91

Total:

5.805,64

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:84:0:0:17:417:1

Toques

6,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,99

515,16

2.570,65

2.570,65

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,33

605,70

3.834,08

3.834,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

6,33

682,68

4.321,36

4.321,36

M25

Proxecto

6,33

47,85

302,89

302,89

Total:

11.028,98

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:84:0:0:17:428:1

Toques

9,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,35

515,16

3.786,43

3.786,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

9,03

605,70

5.469,47

5.469,47

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

9,03

682,68

6.164,60

6.164,60

M25

Proxecto

9,03

47,85

432,09

432,09

Total:

15.852,59

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:84:0:0:6:288:2

Toques

0,49

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,41

515,16

211,22

211,22

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,49

605,70

296,79

296,79

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,49

682,68

334,51

334,51

M25

Proxecto

0,49

47,85

23,45

23,45

Total:

865,97

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150048/2021

*** 6696 **

María Erminda Reboredo González

6.910,13

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:86:0:0:517:609:1

Touro

3,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,98

515,16

1.535,18

1.535,17

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,98

605,70

1.804,99

1.804,99

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,98

682,68

2.034,39

2.034,39

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

5.395,16

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:86:0:0:517:609:3

Touro

0,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,84

515,16

432,73

432,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,84

605,70

508,79

508,79

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,84

682,68

573,45

573,45

Total:

1.514,97

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150050/2021

*** 2512 **

CMVMC Cernán

22.024,94

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:75:0:0:103:225:1

Rois

11,81

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

11,50

515,16

5.924,34

5.924,33

M22

Podas entre 2 m e 4 m

11,50

605,70

6.965,55

6.965,55

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

11,50

682,68

7.850,82

7.850,82

M25

Proxecto

11,81

47,85

565,11

565,11

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,31

515,16

159,70

159,70

Total:

21.465,51

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:75:0:0:103:225:4

Rois

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:75:0:0:103:225:6

Rois

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

448,35

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150053/2021

*** 5889 **

Monte Logoso, S.L. (Sofor011)

40.570,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:34:0:0:23:161:1

Dumbría

0,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,52

515,16

267,88

267,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,52

605,70

314,96

314,96

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,52

682,68

354,99

354,99

M25

Proxecto

0,53

47,85

25,36

25,36

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

968,34

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:34:0:0:23:163:1

Dumbría

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

314,74

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:34:0:0:23:163:2

Dumbría

0,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

209,28

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:34:0:0:23:167:1

Dumbría

0,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,52

515,16

267,88

267,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,52

605,70

314,96

314,96

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,52

682,68

354,99

354,99

M25

Proxecto

0,52

47,85

24,88

24,88

Total:

962,71

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:34:0:0:23:167:2

Dumbría

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

461,22

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:34:0:0:23:169:1

Dumbría

1,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,14

515,16

587,28

587,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,14

605,70

690,50

690,50

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,14

682,68

778,26

778,26

M25

Proxecto

1,20

47,85

57,42

57,42

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,06

515,16

30,91

30,91

Total:

2.144,37

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:34:0:0:23:171:1

Dumbría

0,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,79

515,16

406,98

406,98

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,79

605,70

478,50

478,50

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,79

682,68

539,32

539,32

M25

Proxecto

0,85

47,85

40,67

40,67

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,06

515,16

30,91

30,91

Total:

1.496,38

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:34:0:0:23:173:1

Dumbría

0,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,49

515,16

252,43

252,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,49

605,70

296,79

296,79

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,49

682,68

334,51

334,51

M25

Proxecto

0,52

47,85

24,88

24,88

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

924,06

Traballos parcela nº 9

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:34:0:0:23:175:1

Dumbría

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,27

515,16

139,09

139,09

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,27

605,70

163,54

163,54

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,27

682,68

184,32

184,32

M25

Proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

505,50

Traballos parcela nº 10

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:34:0:0:23:177:1

Dumbría

0,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,77

515,16

396,67

396,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,77

605,70

466,39

466,39

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,77

682,68

525,66

525,66

M25

Proxecto

0,80

47,85

38,28

38,28

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

1.442,45

Traballos parcela nº 11

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:34:0:0:23:179:1

Dumbría

0,93

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,89

515,16

458,49

458,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,89

605,70

539,07

539,07

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,89

682,68

607,59

607,59

M25

Proxecto

0,93

47,85

44,50

44,50

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

1.670,26

Traballos parcela nº 12

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:34:0:0:23:181:1

Dumbría

0,51

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,47

515,16

242,13

242,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,47

605,70

284,68

284,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,47

682,68

320,86

320,86

M25

Proxecto

0,51

47,85

24,40

24,40

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

892,68

Traballos parcela nº 13

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:34:0:0:23:181:2

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 14

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:34:0:0:23:183:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 15

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:34:0:0:23:183:2

Dumbría

0,54

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,50

515,16

257,58

257,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,50

605,70

302,85

302,85

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,50

682,68

341,34

341,34

M25

Proxecto

0,54

47,85

25,84

25,84

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,04

515,16

20,61

20,61

Total:

948,22

Traballos parcela nº 16

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:34:0:0:23:185:1

Dumbría

1,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,53

515,16

788,19

788,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,53

605,70

926,72

926,72

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,53

682,68

1.044,50

1.044,50

M25

Proxecto

1,53

47,85

73,21

73,21

Total:

2.832,62

Traballos parcela nº 17

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:34:0:0:23:186:2

Dumbría

0,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,71

515,16

365,76

365,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,71

605,70

430,05

430,05

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,71

682,68

484,70

484,70

M25

Proxecto

0,71

47,85

33,97

33,97

Total:

1.314,48

Traballos parcela nº 18

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

15:34:0:0:23:187:1

Dumbría

0,39

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,39

515,16

200,91

200,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,39

605,70

236,22

236,22

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,39

682,68

266,25

266,25

M25

Proxecto

0,39

47,85

18,66

18,66

Total:

722,04

Traballos parcela nº 19

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

15:34:0:0:23:188:1

Dumbría

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 20

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

20

15:34:0:0:23:261:1

Dumbría

0,87

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,80

515,16

412,13

412,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,80

605,70

484,56

484,56

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,80

682,68

546,14

546,14

M25

Proxecto

0,87

47,85

41,63

41,63

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

1.520,52

Traballos parcela nº 21

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

15:34:0:0:23:264:4

Dumbría

0,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,55

515,16

283,34

283,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,55

605,70

333,14

333,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,55

682,68

375,47

375,47

M25

Proxecto

0,56

47,85

26,80

26,80

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

1.023,90

Traballos parcela nº 22

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

15:34:0:0:23:311:1

Dumbría

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,45

515,16

231,82

231,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,45

682,68

307,21

307,21

M25

Proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

Total:

833,13

Traballos parcela nº 23

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

15:34:0:0:23:313:1

Dumbría

0,38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,38

515,16

195,76

195,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,38

605,70

230,17

230,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,38

682,68

259,42

259,42

M25

Proxecto

0,38

47,85

18,18

18,18

Total:

703,53

Traballos parcela nº 24

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

24

15:34:0:0:23:314:1

Dumbría

0,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,37

515,16

190,61

190,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,37

605,70

224,11

224,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,37

682,68

252,59

252,59

M25

Proxecto

0,37

47,85

17,70

17,70

Total:

685,01

Traballos parcela nº 25

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

25

15:34:0:0:23:314:2

Dumbría

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 26

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

26

15:34:0:0:23:315:1

Dumbría

0,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

Total:

425,83

Traballos parcela nº 27

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

27

15:34:0:0:23:315:2

Dumbría

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 28

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

28

15:34:0:0:23:315:3

Dumbría

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 29

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

29

15:34:0:0:23:316:1

Dumbría

0,22

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,22

515,16

113,34

113,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,22

605,70

133,25

133,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,22

682,68

150,19

150,19

M25

Proxecto

0,22

47,85

10,53

10,53

Total:

407,31

Traballos parcela nº 30

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

30

15:34:0:0:23:316:2

Dumbría

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 31

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

31

15:34:0:0:23:316:3

Dumbría

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 32

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

32

15:34:0:0:23:317:1

Dumbría

0,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,67

515,16

345,16

345,16

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,67

605,70

405,82

405,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,67

682,68

457,40

457,40

M25

Proxecto

0,67

47,85

32,06

32,06

Total:

1.240,44

Traballos parcela nº 33

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

33

15:34:0:0:23:317:2

Dumbría

0,32

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 34

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

34

15:34:0:0:23:319:2

Dumbría

0,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,44

515,16

226,67

226,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,44

605,70

266,51

266,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,44

682,68

300,38

300,38

M25

Proxecto

0,44

47,85

21,05

21,05

Total:

814,61

Traballos parcela nº 35

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

35

15:34:0:0:23:320:1

Dumbría

1,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,16

515,16

597,59

597,59

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,16

605,70

702,61

702,61

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,16

682,68

791,91

791,91

M25

Proxecto

1,16

47,85

55,51

55,51

Total:

2.147,62

Traballos parcela nº 36

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

36

15:34:0:0:23:320:2

Dumbría

0,63

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,63

515,16

324,55

324,55

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,63

605,70

381,59

381,59

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,63

682,68

430,09

430,09

M25

Proxecto

0,63

47,85

30,15

30,15

Total:

1.166,38

Traballos parcela nº 37

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

37

15:34:0:0:23:551:1

Dumbría

0,57

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,57

515,16

293,64

293,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,57

605,70

345,25

345,25

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,57

682,68

389,13

389,13

M25

Proxecto

0,57

47,85

27,27

27,27

Total:

1.055,29

Traballos parcela nº 38

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

38

15:34:0:0:23:551:2

Dumbría

0,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

240,68

Traballos parcela nº 39

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

39

15:34:0:0:23:551:3

Dumbría

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 40

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

40

15:34:0:0:23:551:4

Dumbría

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 41

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

41

15:34:0:0:23:552:1

Dumbría

1,86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,86

515,16

958,20

958,20

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,86

605,70

1.126,60

1.126,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,86

682,68

1.269,78

1.269,78

M25

Proxecto

1,86

47,85

89,00

89,00

Total:

3.443,58

Traballos parcela nº 42

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

42

15:34:0:0:23:552:2

Dumbría

0,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,37

515,16

190,61

190,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,37

605,70

224,11

224,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,37

682,68

252,59

252,59

M25

Proxecto

0,37

47,85

17,70

17,70

Total:

685,01

Traballos parcela nº 43

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

43

15:34:0:0:23:552:4

Dumbría

0,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,19

515,16

97,88

97,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,19

605,70

115,08

115,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,19

682,68

129,71

129,71

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

351,76

Traballos parcela nº 44

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

44

15:34:0:0:23:552:5

Dumbría

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 45

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

45

15:34:0:0:23:553:1

Dumbría

0,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,18

682,68

122,88

122,88

M25

Proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

333,25

Traballos parcela nº 46

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

46

15:34:0:0:23:553:2

Dumbría

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 47

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

47

15:34:0:0:23:883:1

Dumbría

0,89

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,89

515,16

458,49

458,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,89

605,70

539,07

539,07

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,89

682,68

607,59

607,59

M25

Proxecto

0,89

47,85

42,59

42,59

Total:

1.647,74

Traballos parcela nº 48

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

48

15:34:0:0:23:981:1

Dumbría

1,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,03

515,16

530,61

530,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,03

605,70

623,87

623,87

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,03

682,68

703,16

703,16

M25

Proxecto

1,03

47,85

49,29

49,29

Total:

1.906,93

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150057/2021

*** 4033 **

CMVMC Runs, Teaño, Mosquete, Loxo de Arriba, Loxo de Abaixo, Pazos, Coroño, As Coviñas e Ordenario

8.345,65

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:11:0:0:96:746:1

Boiro

2,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,56

515,16

1.318,81

1.318,81

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,56

605,70

1.550,59

1.550,59

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,56

682,68

1.747,66

1.747,66

M25

Proxecto

2,73

47,85

130,63

130,63

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,17

515,16

87,58

87,58

Total:

4.835,27

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:11:0:0:96:746:5

Boiro

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

177,87

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:11:0:0:96:746:3

Boiro

1,78

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,78

515,16

916,98

916,98

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,78

605,70

1.078,15

1.078,15

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,78

682,68

1.215,17

1.215,17

M25

Proxecto

1,78

47,85

85,17

85,17

Total:

3.295,47

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:11:0:0:96:746:6

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:11:0:0:96:746:2

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150058/2021

*** 3097 **

CMVMC Louro

41.137,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:54:0:0:13:83:1

Muros

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

185,15

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:54:0:0:13:1398:2

Muros

0,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,60

515,16

309,10

309,10

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,60

605,70

363,42

363,42

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,60

682,68

409,61

409,61

M25

Proxecto

0,60

47,85

28,71

28,71

Total:

1.110,84

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:54:0:0:13:1398:4

Muros

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:54:0:0:13:1404:2

Muros

1,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,44

515,16

741,83

741,83

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,44

605,70

872,21

872,21

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,44

682,68

983,06

983,06

M25

Proxecto

1,44

47,85

68,90

68,90

Total:

2.666,00

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:54:0:0:13:1405:1

Muros

4,87

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,87

515,16

2.508,83

2.508,83

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,87

605,70

2.949,76

2.949,76

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

4,87

682,68

3.324,65

3.324,65

M25

Proxecto

4,87

47,85

233,03

233,03

Total:

9.016,27

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:54:0:0:13:1406:1

Muros

9,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

9,41

515,16

4.847,66

4.847,66

M22

Podas entre 2 m e 4 m

9,41

605,70

5.699,64

5.699,64

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

9,41

682,68

6.424,02

6.424,02

M25

Proxecto

9,41

47,85

450,27

450,27

Total:

17.421,59

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:54:0:0:13:1406:2

Muros

0,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,42

515,16

216,37

216,37

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,42

605,70

254,39

254,39

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,42

682,68

286,73

286,73

M25

Proxecto

0,42

47,85

20,10

20,10

Total:

777,59

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:54:0:0:13:1406:3

Muros

0,78

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,78

515,16

401,82

401,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,78

605,70

472,45

472,45

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,78

682,68

532,49

532,49

M25

Proxecto

0,78

47,85

37,32

37,32

Total:

1.444,08

Traballos parcela nº 9

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:54:0:0:13:1562:1

Muros

1,86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,86

515,16

958,20

958,20

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,86

605,70

1.126,60

1.126,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,86

682,68

1.269,78

1.269,78

M25

Proxecto

1,86

47,85

89,00

89,00

Total:

3.443,58

Traballos parcela nº 10

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:54:0:0:13:1562:2

Muros

0,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 11

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:54:0:0:13:1564:1

Muros

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 12

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:54:0:0:13:1566:1

Muros

2,22

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,22

515,16

1.143,66

1.143,66

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,22

605,70

1.344,65

1.344,65

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

2,22

682,68

1.515,55

1.515,55

M25

Proxecto

2,22

47,85

106,23

106,23

Total:

4.110,09

Traballos parcela nº 13

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:54:0:0:13:1567:1

Muros

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 14

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:54:0:0:13:9011:1

Muros

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 15

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:54:0:0:13:9012:1

Muros

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 16

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:54:0:0:13:9030:1

Muros

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 17

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:54:0:0:13:9031:1

Muros

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150059/2021

*** 5913 **

Monte de Olveiroa, S.L. (Sofor012)

68.134,91

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:34:0:0:19:430:1

Dumbría

0,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,09

515,16

46,36

46,36

Total:

272,83

Traballos parcela nº 2

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:34:0:0:19:431:1

Dumbría

0,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo (ud.)

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

M26

Roza das superficies conforme as letras c), d), e) e g) do anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

412,75

Traballos parcela nº 3

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:34:0:0:19:432:1

Dumbría

1,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,52

515,16

783,04

783,04

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,52

605,70

920,66

920,66

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

1,52

682,68

1.037,67

1.037,67

M25

Proxecto

1,52

47,85

72,73

72,73

Total:

2.814,10

Traballos parcela nº 4

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:34:0:0:19:433:1

Dumbría

0,94

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,94

515,16

484,25

484,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,94

605,70

569,36

569,36

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,94

682,68

641,72

641,72

M25

Proxecto

0,94

47,85

44,98

44,98

Total:

1.740,31

Traballos parcela nº 5

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:34:0:0:19:435:1

Dumbría

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,70

515,16

360,61

360,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,70

605,70

423,99

423,99

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,70

682,68

477,88

477,88

M25

Proxecto

0,70

47,85

33,50

33,50

Total:

1.295,98

Traballos parcela nº 6

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:34:0:0:19:437:2

Dumbría

0,33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,33

515,16

170,00

170,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,33

605,70

199,88

199,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,33

682,68

225,28

225,28

M25

Proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

Total:

610,95

Traballos parcela nº 7

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:34:0:0:19:439:1

Dumbría

0,32

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 8

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:34:0:0:19:441:2

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

Total:

444,33

Traballos parcela nº 10

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:34:0:0:19:443:3

Dumbría

0,65

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,65

515,16

334,85

334,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,65

605,70

393,71

393,71

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,65

682,68

443,74

443,74

M25

Proxecto

0,65

47,85

31,10

31,10

Total:

1.203,40

Traballos parcela nº 11

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:34:0:0:19:447:2

Dumbría

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,28

682,68

191,15

191,15

M25

Proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

518,39

Traballos parcela nº 12

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:34:0:0:19:449:2

Dumbría

0,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,68

515,16

350,31

350,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,68

605,70

411,88

411,88

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,68

682,68

464,22

464,22

M25

Proxecto

0,68

47,85

32,54

32,54

Total:

1.258,95

Traballos parcela nº 13

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:34:0:0:19:478:1

Dumbría

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 14

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:34:0:0:19:479:1

Dumbría

0,25

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,25

515,16

128,79

128,79

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,25

605,70

151,43

151,43

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,25

682,68

170,67

170,67

M25

Proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

462,85

Traballos parcela nº 15

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:34:0:0:19:480:1

Dumbría

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 16

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:34:0:0:19:481:1

Dumbría

0,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,41

515,16

211,22

211,22

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,41

605,70

248,34

248,34

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,41

682,68

279,90

279,90

M25

Proxecto

0,41

47,85

19,62

19,62

Total:

759,08

Traballos parcela nº 17

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:34:0:0:19:483:1

Dumbría

0,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,56

515,16

288,49

288,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,56

605,70

339,19

339,19

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,56

682,68

382,30

382,30

M25

Proxecto

0,56

47,85

26,80

26,80

Total:

1.036,78

Traballos parcela nº 18

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

15:34:0:0:19:484:1

Dumbría

0,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,48

682,68

327,69

327,69

M25

Proxecto

0,48

47,85

22,97

22,97

Total:

888,68

Traballos parcela nº 19

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

15:34:0:0:19:487:1

Dumbría

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

Total:

444,33

Traballos parcela nº 20

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

20

15:34:0:0:19:489:1

Dumbría

0,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,48

682,68

327,69

327,69

M25

Proxecto

0,48

47,85

22,97

22,97

Total:

888,68

Traballos parcela nº 21

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

15:34:0:0:19:492:1

Dumbría

0,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,67

515,16

345,16

345,16

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,67

605,70

405,82

405,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,67

682,68

457,40

457,40

M25

Proxecto

0,67

47,85

32,06

32,06

Total:

1.240,44

Traballos parcela nº 22

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

15:34:0:0:19:494:1

Dumbría

0,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,67

515,16

345,16

345,16

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,67

605,70

405,82

405,82

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,67

682,68

457,40

457,40

M25

Proxecto

0,67

47,85

32,06

32,06

Total:

1.240,44

Traballos parcela nº 23

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

15:34:0:0:19:500:1

Dumbría

0,65

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,65

515,16

334,85

334,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,65

605,70

393,71

393,71

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,65

682,68

443,74

443,74

M25

Proxecto

0,65

47,85

31,10

31,10

Total:

1.203,40

Traballos parcela nº 24

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

24

15:34:0:0:19:502:1

Dumbría

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

277,71

Traballos parcela nº 25

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

25

15:34:0:0:19:506:1

Dumbría

0,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,19

515,16

97,88

97,88

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,19

605,70

115,08

115,08

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,19

682,68

129,71

129,71

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

351,76

Traballos parcela nº 26

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

26

15:34:0:0:19:507:1

Dumbría

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 27

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

27

15:34:0:0:19:508:1

Dumbría

0,99

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,99

515,16

510,01

510,01

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,99

605,70

599,64

599,64

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,99

682,68

675,85

675,85

M25

Proxecto

0,99

47,85

47,37

47,37

Total:

1.832,87

Traballos parcela nº 28

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

28

15:34:0:0:19:509:1

Dumbría

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración, picadura ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 29

Nº de

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

29

15:34:0:0:19:510:1

Dumbría

0,47

Rozas e podas en masas de coníferas