Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 9 de febreiro de 2022 Páx. 10234

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 28 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico, PIA) do proxecto do parque eólico A Lagoa I, nos concellos de Santa Comba e Zas (expediente IN661A 2009/001).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotor: Viruleiros, S.L. (CIF B70017710).

Domicilio social: r/ Xosé Pasín, nº 7, baixo, 15706 Santiago de Compostela.

Enderezo notificacións: Enel Green Power España, S.L. r/ Fernando Casas Novoa, nº 35, portal B, 2º andar, 15707 Santiago de Compostela.

Denominación do proxecto: parque eólico A Lagoa I (expediente IN661A 2009/001).

Concellos afectados: Santa Comba e Zas (A Coruña).

Potencia máxima do parque: 16,2 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 4 x 6 MW.

Produción neta: 58.410,9 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 17.086.766,27 €.

Prazo de execución: doce (12) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico A Lagoa I

A.D.E.

Lagoa

Vértice poligonal

Parque eólico A Lagoa I

(Santa Comba e Zas)

UTM-X

UTM-Y

V1

507.361

4.767.542

V2

510,417

4.767.542

V3

509.362

4.764.905

V4

505.875

4.760.904

V5

505.875

4.765.286

Aeroxerador

Parque eólico A Lagoa I

(Santa Comba e Zas)

ETRS89 H29

Concellos

UTM-X

UTM-Y

WTG01

508.717

4.765.705

Santa Comba

WTG02

508.550

4.766.225

Santa Comba

WTG03

508.338

4.766.713

SantaComba

WTG04

507.864

4.766.906

Zas

Subestación (posición colectora PE A Lagoa I)

Parque eólico A Lagoa I

(Santa Comba)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

A

508.949,47

4.766.730,00

B

508.966,42

4.766.732,63

C

508.971,92

4.766.697,20

D

508.984,62

4.766.699,18

E

508.987,17

4.766.682,72

F

508.957,52

4.766.678,12

Parque eólico A Lagoa I

Torre meteorolóxica

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TM

508.312

4.765.771

Santa Comba

Características técnicas das instalacións:

– 4 aeroxeradores modelo SG-6.0 do fabricante Siemens-Gamesa ou similar, de 6,00 MW de potencia unitaria. Aeroxeradores con velocidade variable e paso variable, teñen unha altura ata a buxa de 115 m e un diámetro de rotor de 170 m. O sistema de regulación de potencia configurarase para limitar a potencia activa máxima do parque a 16,2 MW de forma permanente, de acordo coa potencia admisible no punto de conexión.

– 4 centros de transformación tipo seco en góndola de potencia unitaria de 6.500 kVA e relación de transformación de 0,69/33 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

– Rede eléctrica soterrada de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora do parque de 30/66 kV, composta por 2 circuítos con condutores tipo RH5 Z1 18/30 kV de seccións 240 mm² e 95 mm² de aluminio.

– Rede de terras xeral de modo que as instalacións electromecánicas e a subestación do parque eólico forman un conxunto equipotencial. A rede de terras dos aeroxeradores e gabia será con condutor de Cu-50mm² e a SET con Cu-95 mm².

– Rede de comunicacións constituída por condutor de fibra óptica.

– Unha torre meteorolóxica de 115 m.

– A subestación 30/66 kV dos parques A Lagoa I e Lagoa II está formada por:

• Posición de transformador de potencia 66/30 kV (tramítase no expediente IN407A 2019/008).

• Posición PE Lagoa II (tramítase en expediente IN661A 2009/02).

• Posición PE A Lagoa I que inclúe:

◦ No edificio de celas atoparase o parque de 30 kV, formado por celas blindadas illadas en SF6 con configuración de simple barra e relés de protección incorporados, coa seguinte configuración: unha posición de transformador, dúas posicións de liña para a conexión dos aeroxeradores e unha posición de liña de reserva, unha posición de transformador de servizos auxiliares e unha posición de batería de condensadores. Nese edificio tamén se atopa o transformador de servizos auxiliares de tipo seco de 160 kVA e relación de transformación 33/0,42 kV.

◦ Liña subterránea de interconexión entre a cela do transformador de 30 kV e o transformador de potencia intemperie.

◦ Nos edificios proxectados situarase tamén o centro de control, xunto coas comunicacións e proteccións.

– A evacuación da enerxía xerada no parque eólico A Lagoa I realizarase de forma conxunta coa enerxía xerada no parque eólico Lagoa II modificado I (IN661A 02/2009 ) a través dunha posición de transformación da subestación e da correspondente liña de evacuación (IN407A 2019/008 e IN407 2016/166) ata a subestación colectora de Lagoa (IN407A 2016/3040), situada no concello de Dumbría, para a posterior incorporación da devandita enerxía ao nó de Regoelle de REE.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico, PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O Proxecto de execución (xullo 2020, visado o 16.11.2020) documentos complementarios

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura nos anexos que se insiren neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (marzo 2021, asinado o 22.7.2021).

3. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico, PIA) (maio 2020, visado o 16.11.2020).

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, isto faise público, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 as 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 23), así como nos concellos de Santa Comba e Zas (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón: https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/lagoa-i 

A Coruña, 28 de xaneiro de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico A Lagoa I nos concellos de Santa Comba e Zas (A Coruña)

Nº parc. segundo o proxecto

Titular(es)

Datos catrastrais

Lugar

Uso

Afeccións (m2)

Ocup. temporal

Nº aero

Pleno dominio

Serv. Paso

Serv. voo

Políg. catast.

Nº parc. catast.

Cim.

Plat.

Set

Vía

Gabia

1

Castro Pérez, Elvira

046

00676

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

1.281,23

--

--

--

2

Novo Martínez, José Antonio

046

00675

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

40,19

--

--

--

3

Amigo Maroñas, Flora
Amigo Maroñas, Carmen
Amigo Maroñas, Francisco
Amigo Maroñas, Isabel

046

00654

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

791,85

--

--

--

4

Concello de Santa Comba

046

09031

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

327,49

--

--

--

5

Pose López, Herminda

046

00661

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

643,52

--

22,02

--

6

Fariña Mallón, Erundina

046

00963

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

113,49

--

--

--

7

Fariña Mallón, Erundina

046

00655

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

206,34

--

--

--

8

Novo Antelo, Eduardo

046

00656

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

740,79

--

--

--

9

Cives Grille, José

046

00658

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

1.192,78

--

--

--

10

Casais Grille, Francisco
Costa Mallón, Marcelino
Casais Grille, María Albina

046

00668

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

--

--

11,43

--

11

Novas Fandiño, Emilio Gabriel

046

00667

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

--

--

57,95

--

12

Martínez Riveiro, Aurora

046

00662

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

--

--

4.165,07

--

13

Costa Vázquez, Áurea Saladina

046

00666

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

--

--

58,52

--

14

Antelo Negreira, José Antonio

046

00665

Coviñas

Matogueira

--

--

--

--

--

--

3,16

--

15

Herdeiros de Vieites Pardo, Adelina

046

00898

Fosas

Matogueira

WTG-3

784,46

2.833,07

--

2.847,43

901,28

3.730,16

302,50

16

Lema Vázquez, Manuel

046

00689

Prado da Redonda

Eucaliptos

WTG-3

--

1.994,99

--

1.834,45

--

64,81

620,34

17

Pérez González, Manuel

046

00686

Cabeza das Fosas

Matogueira

--

--

--

--

221,48

--

--

--

18

Pose López, Erminda

046

00687

Cabeza das Fosas

Matogueira

--

--

--

--

1.768,53

--

--

--

19

Pérez Ramos, Soledad
Pérez Ramos, Alberto
Pérez Ramos, Susana

046

00683

Lagoa de Tras

Matogueira

--

--

--

--

2.570,19

--

--

827,96

20

Concello de Santa Comba

046

09027

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

191,92

--

--

132,30

21

Redondo Prol, Filomena

046

00682

Lagoa de Tras

Matogueira

--

--

--

--

6.014,99

--

--

905,22

22

Martínez Ferreiro, Bienvenido

046

00684

Lagoa de Tras

Matogueira

--

--

--

--

2.571,13

--

--

341,68

23

Redondo López, Palmira Lenita

046

00566

Lagoa

Improdutivo

--

--

--

--

2.931,90

--

--

1.658,83

24

Redondo López, Elisa Luz

046

00899

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

1.962,62

--

--

9,52

25

Fernández Pérez, Josefa

046

00567

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

1.950,98

--

--

160,03

26

Herdeiros de Esperante Ferreiro, Ricardo

046

00568

Lagoa

Prados ou pradeiras

WTG-2

--

148,55

--

888,25

600,40

--

599,99

27

Pérez Ramos, Soledad
Pérez Ramos, Alberto
Pérez Ramos, Susana

046

00569

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

3,50

369,90

5,20

422,24

28

Capilla de las Mercedes

046

00681

Chispa

Matogueira

WTG-2

--

2.313,16

--

127,69

--

211,68

211,68

29

Redondo López, Agustín

046

00509

Lagoa

Eucaliptos

--

--

--

--

--

0,14

--

--

30

Trians Peréz, Manuel

046

00511

Lagoa

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

--

125,16

--

--

31

Trians Peréz, Manuel

046

00510

Lagoa

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

--

504,01

606,36

--

32

Vázquez Gerpe, Domingo
Maroñas Pazos, Antonio
Maroñas Pazos, José
Maroñas Pazos, Manuel

046

00677

Chispa

Matogueira

--

--

--

--

--

2.347,95

--

33

Martínez Riveiro, Herminia

046

00512

Lagoa

Matogueira

WTG-2

6,54

--

--

4,17

1.112,92

1.648,19

--

34

Martínez Riveiro, Herminia

046

00513

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

1,22

874,52

1.235,64

--

35

Rial Rial, Manuel

046

00514

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

2,11

552,01

1.113,87

205,08

36

Rial Calvo, Dorinda

046

00515

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

--

156,49

459,54

119,02

37

López Redondo, María Isabel

046

00516

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

--

316,42

968,88

117,91

38

Maroñas Vázquez, María
Maroñas Vázquez, María
Maroñas Vázquez, Celia
Maroñas Vázquez, Berta
Herdeiros de Maroñas Vázquez, Julio

046

00678

Chispa

Matogueira

WTG-2

4,66

--

--

--

97,24

3.234,48

225,74

39

Amigo Maroñas, Flora
Amigo Maroñas, Carmen
Amigo Maroñas, Francisco
Amigo Maroñas, Isabel

046

00679

Chispa

Matogueira

WTG-2

357,37

17,66

--

0,03

70,38

1.586,48

490,00

40

Amigo Maroñas, Flora
Amigo Maroñas, Carmen
Amigo Maroñas, Francisco
Amigo Maroñas, Isabel

046

00964

Chispa

Matogueira

WTG-2

116,41

103,69

--

--

--

213,59

38,39

41

Blanco García, Matilde

046

00570

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

--

778,18

1.473,90

69,37

42

Blanco Ramos, Manuel

046

00889

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

--

228,67

271,67

102,50

43

Vázquez Gerpe, Domingo

046

00680

Chispa

Matogueira

WTG-2

254,20

2.893,88

--

231,20

--

1.576,10

692,78

44

Pérez Ramos, Soledad
Pérez Ramos, Alberto
Pérez Ramos, Susana

046

00888

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

--

476,31

328,56

388,06

45

Concello de Santa Comba

046

09028

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

WTG-2

68,52

108,94

--

72,58

11,68

505,58

394,87

46

Casais Grille, María Albina

046

00550

Cais

Matogueira

--

--

--

--

1.554,16

--

--

--

47

Novas Fandiño, Emilio Gabriel

046

00552

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

1.487,64

--

--

--

48

Casais Grille, María Albina

046

00555

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

3.056,43

--

--

--

49

Concello de Santa Comba

046

09002

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

3.410,01

--

--

--

50

Costa Mallón, Segundo

046

00565

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

175,11

--

--

--

51

Carro Barreiro, José Luis

046

00685

Lagoa de Atrás

Matogueira

--

--

--

--

1.835,94

--

--

--

52

Pérez Pardo, Manuel

046

00688

Carrasqueira

Matogueira

--

--

--

--

1.057,25

--

--

305,51

53

Trigo Román, Carmen

046

00690

Cabeza de Fosas

Matogueira

--

--

--

--

563,21

--

--

538,39

54

Herdeiros de Casanova Calvo, Estrella

046

00660

Fosas

Matogueira

WTG-3

0,00

--

--

195,83

--

2.936,31

2.133,10

55

Casanova Calvo, Francisco

046

00897

Fosas

Matogueira

WTG-3

23,26

--

--

89,69

--

4.456,06

752,65

56

Herdeiros de Casanova Calvo, José

046

00896

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

--

71,49

--

57

Garabal Moreira, Jorge

046

00498

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

14,42

--

--

--

58

Gerpe Grille, Julio

046

00497

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

902,12

--

--

--

59

Gerpe Grille, Julio

046

00885

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

28,71

--

--

--

60

Concello de Santa Comba

046

09004

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

787,94

--

--

--

61

Espasandín Trigo, Rudesindo

046

00502

Fonte Rubila

Matogueira

--

--

--

--

--

--

--

--

62

Descoñecido

046

00503

Fonte Rubila

Matogueira

--

--

--

--

--

--

--

--

63

Gerpe Pose, Dolores

046

00504

Fonte Rubila

Matogueira

--

--

--

--

--

--

--

--

64

Calvo Landeira, Avelina

046

00505

Fonte Rubila

Matogueira

--

--

--

--

--

--

--

--

65

Pérez García, Erundina

046

00463

Campelo

Prados ou pradeiras

--

--

--

9.325,92

3.617,62

108,10

--

6.146,43

66

Descoñecido

046

00496

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

527,28

--

--

--

67

Costa Ramos, Emilia

046

00495

Campelo

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

697,71

--

--

--

68

Rial Rial, Manuel

046

00561

Campelo

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

286,53

--

--

--

69

Rial Rial, Manuel

046

00560

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

258,66

--

--

--

70

Novas Fandiño, Emilio Gabriel

046

00559

Campelo

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

443,78

--

--

--

71

Novas Fandiño, Emilio Gabriel

046

00558

Campelo

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

399,43

--

--

--

72

Cives Ferreiro, Minia

046

00556

Campelo

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

504,64

--

--

--

73

Cives Grille, José

046

00557

Campelo

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

538,29

--

--

--

74

Casais Grille, María Albina

046

00554

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

691,10

--

--

--

75

Novas Fandiño, Emilio Gabriel
Varela Ferreiro, Dina

046

00553

Campelo

Matogueira

--

--

--

--

324,65

--

--

--

76

Casais Grille, Mª Albina

046

00548

Cais

Matogueira

--

--

--

--

508,71

--

--

--

77

Casais Grille, Mª Albina

046

00549

Cais

Matogueira

--

--

--

--

132,25

--

--

--

78

Vázquez Pose, Luz

046

00545

Cais

Matogueira

--

--

--

--

335,78

--

--

--

79

Vázquez Pose, Luz

046

00546

Cais

Matogueira

--

--

--

--

427,04

--

--

--

80

Costa Vázquez, Áurea Saladina

046

00544

Cais

Labor ou labradío secaño

--

--

--

--

112,73

--

--

--

81

Costa Vázquez, Áurea Saladina

046

00543

Cais

Labor ou labradío secaño

--

--

--

--

159,87

--

--

--

82

Negreira López, Filomena

046

00539

Toutizo

Matogueira

--

--

--

--

20,71

--

--

--

83

Pazos Santos, Soledad

046

00538

Cais

Matogueira

--

--

--

--

58,13

--

--

--

84

Blanco García, Matilde

046

00540

Toutizo

Matogueira

--

--

--

--

61,91

--

--

--

85

García Pazos, Mª Josefina Margarita

046

00537

Cais

Matogueira

--

--

--

--

76,99

--

--

--

86

Vieites Fandiño, Manuel

046

00533

Cais

Matogueira

--

--

--

--

185,43

--

--

--

87

Vieites Fandiño, Manuel

046

00534

Cais

Eucaliptos

--

--

--

--

116,80

--

--

--

88

Vieites Fandiño, Manuel

046

00535

Cais

Matogueira

--

--

--

--

30,34

--

--

--

89

Novo Antelo, Eduardo

046

00532

Cais

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

424,13

--

--

--

90

Pérez Castro, Mª del Carmen

046

00429

Cais

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

991,82

--

--

--

91

Pérez González, Manuel

046

00531

Cais

Matogueira

--

--

--

--

444,94

--

--

--

92

Castro Pérez, Elvira

046

00522

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

--

931,23

--

--

93

Concello de Santa Comba

046

09026

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

51,73

--

--

--

94

Castro Pérez, Elvira

046

00523

Lagoa

Matogueira

--

--

--

--

--

1.044,51

--

--

95

Redondo Costa, José Manuel

046

00524

Prado do Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

873,58

--

--

96

Redondo Prol, José

046

00530

Fonte Cousieira

Matogueira

--

--

--

--

653,18

--

--

--

97

Redondo López, Antonio José

046

00428

Cais

Matogueira

--

--

--

--

1.880,98

--

--

--

98

Redondo Costa, José Manuel

046

00525

Prado do Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

304,22

--

--

99

Concello de Santa Comba

046

09010

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

3.704,69

2.691,98

203,31

--

100

Pérez Pardo, Hermelinda

046

00325

Prado Do Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

913,99

--

--

101

Martínez Antelo, Manuel

046

00526

Fonte Cousieira

Matogueira

--

--

--

--

--

174,30

--

--

102

Martínez Riveiro, Herminia

046

00527

Fonte Cousieira

Matogueira

--

--

--

--

--

66,08

--

--

103

Rial Rial, Manuel

046

00334

Redonda

Matogueira

--

--

--

--

--

616,14

--

--

104

Herdeiros de Castro Pérez, Elvira

046

00326

Prado do Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

277,77

--

--

105

Rial Rial, Manuel

046

00333

Redonda

Matogueira

--

--

--

--

--

136,10

--

--

106

Martínez Ferreiro, Manuel Albino

046

00332

Prado do Redonda

Matogueira

--

--

--

--

--

131,04

--

--

107

Pérez Pose, Carmen Victoria

046

00331

Prado do Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

273,82

--

--

108

Pérez Pose, Carmen Victoria

046

00330

Prado do Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

545,05

--

--

109

Pérez García, Erundina

046

00329

Prado da Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

258,46

--

--

110

Herdeiros de Castro Pérez, Elvira

046

00327

Prado do Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

55,37

--

--

111

Costa Mallón, Hermosinda

046

00324

Redonda

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

--

86,13

--

--

112

Pérez García, Erundina

046

00328

Prado da Saco

Matogueira

--

--

--

--

--

76,00

--

--

113

Herdeiros de Maroñas Pensado, Josefa

046

00529

Fonte Cousieira

Matogueira

--

--

--

--

41,68

--

--

--

114

Arosa Martínez, Pilar

046

00381

Caixe

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

1.559,73

--

--

--

115

Casanova Vieites, Manuel

046

00426

Cais

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

669,32

--

--

--

116

Martínez Antelo, Manuel
Redondo Cundines, José

046

00308

Canle da Loba

Piñeiral madeirable

--

--

--

--

711,93

--

--

--

117

Redondo Prol, José

046

00380

Cotón

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

3.303,67

--

--

--

118

Martínez Antelo, Manuel
Redondo Cundines, José
Martínez Antelo, Efigenia
Espasandín Gómez, Josefina

046

00299

Cotón

Matogueira

--

--

--

--

2.465,67

--

--

--

119

Redondo Tuñas, Isabel Cristina

046

00377

Preguiza

Matogueira

--

--

--

--

2.522,89

--

--

--

120

Herdeiros de Casanova Calvo, José

046

00298

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

309,44

--

--

--

121

Vázquez Pose, Luz

046

00297

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

309,53

--

--

--

122

Mouro López, Francisco

046

00296

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

297,16

--

--

--

123

Costa Mallón, Segundo

046

00295

Alpaián

Piñeiral madeirable

--

--

--

--

256,86

--

--

--

124

Antelo Negreira, Manuel

046

00294

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

282,51

--

--

--

125

Pérez Ramos, Soledad
Pérez Ramos, Alberto
Pérez Ramos, Susana

046

00293

Alpaián

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

159,66

--

--

--

126

Gerpe Grille, Julio

046

00292

Alpaián

Eucaliptos

--

--

--

--

528,28

--

--

--

127

Redondo Costa, José Manuel

046

00291

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

156,11

--

--

--

128

Negreira López, Antonio

046

00287

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

218,52

--

--

--

129

Redondo Prol, José

046

00286

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

291,62

--

--

--

130

Pardiñas Pérez, Carmen

046

00285

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

36,13

--

--

--

131

Recarey Turnes, Manuel Castor

046

00284

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

115,16

--

--

--

132

Martínez Riveiro, Herminda

046

00290

Alpaián

Matogueira

--

--

--

--

2.399,69

--

--

--

133

Rial Méndez, Isolino

046

00277

Cruces

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

372,19

--

--

--

134

Martínez Antelo, Manuel

503

00526

Granxa

Labor ou labradío secaño

--

--

--

--

1.174,97

--

--

--

135

Rial Rial, Manuel

046

00282

Alpaián

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

1.128,51

--

--

--

136

Mouro López, Antonio

046

00281

Estivadiña

Eucaliptos

--

--

--

--

160,79

--

--

--

137

Suárez Martínez, Celia Dolores e Hnos.

046

00280

Estivadiña

Eucaliptos

--

--

--

--

147,55

--

--

--

138

Concello de Santa Comba

046

09032

Estrada de Vila a Vilar

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

459,82

--

--

--

139

Vidal Redondo, Francisco Javier

503

10525

Granxa

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

778,68

--

--

--

140

Concello de Santa Comba

503

09027

Estrada de Vila a Vila

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

115,61

--

--

--

141

Augas de Galicia

503

09080

Regato

Hidrografía natural (río, lagoa, rego)

--

--

--

--

22,74

--

--

--

142

Concello de Santa Comba

503

09050

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

51,83

--

--

--

143

Blanco García, Matilde

503

05043

Pinal

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

3,61

--

--

--

144

Cives Ferreiro, Minia

503

00527

Surregos

Labor ou labradío secaño

--

--

--

--

737,91

--

--

--

145

Redondo Prol, José

503

00530

Surregos

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

415,02

--

--

--

146

Concello de Santa Comba

503

09048

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

85,06

--

--

--

147

Pérez Castro, Mª Isabel

503

00528

Surregos

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

779,46

--

--

--

148

Concello de Santa Comba

051

09022

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

43,63

--

--

--

149

Fernández Pérez, Josefa

046

00300

Prado da Leña

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

373,02

--

--

--

150

Esperante Casanova, Antonio

046

00301

Prado da Leña

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

349,93

--

--

--

151

Antelo Trigo, José
Doval Vázquez, María Luisa

046

00302

Prado La Leña

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

198,28

--

--

--

152

Pérez Ramos, Susana

051

00360

Prado Monte

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

1.717,82

--

--

--

153

Esperante Casanova, Antonio

046

00305

Prado Pequeno

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

254,63

--

--

--

154

Fernández Pérez, Josefa

046

00304

Prado Pequeno

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

395,18

--

--

--

155

Redondo Prol, José

051

00357

Canle da Loba

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

497,12

--

--

--

156

Martínez Riveiro, Herminia

046

00306

Canle da Loba

Matogueira

--

--

--

--

796,59

--

--

--

157

Calvo Landeira, Manuel

046

00317

Campo da Sola

Pastos

--

--

--

--

914,51

--

--

--

158

Redondo Prol, Filomena

046

00316

Canto de Álava

Pastos

--

--

--

--

168,00

--

--

--

159

Concello de Santa Comba

046

09012

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

31,29

--

--

--

160

Redondo Prol, Filomena

046

00318

Canle da Loba

Matogueira

--

--

--

--

135,20

--

--

--

161

Pérez González, Manuel

046

00365

Canle da Loba

Matogueira

WTG-1

97,88

--

--

238,37

--

4.613,08

267,96

162

Redondo Prol, José

051

00356

Canle da Loba

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

4.333,82

--

--

--

163

Pose López, Erminda

046

00363

Canle da Loba

Matogueira

--

--

--

--

6,34

--

--

--

164

Concello de Santa Comba

046

09001

Estrada de Vila a Vila

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

7.740,50

--

--

--

165

Concello de Santa Comba

051

09027

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

93,81

--

--

--

166

Recarey Turnes, Manuel Castor

051

00349

Chouza de Fonteseca

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

73,55

--

--

--

167

Concello de Santa Comba

051

09016

Camiño de Crucelas

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

150,25

--

--

--

168

Costa Vázquez, Manuel

046

00361

Fonte Seca

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

1,74

--

--

--

169

Casais Pérez, Sofía

051

00348

Fonte Seca

Piñeiral madeirable

--

--

--

--

1.012,31

--

--

--

170

Herdeiros de Vieites Pardo, Adelina

046

00359

Fonte Seca

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

402,81

--

--

--

171

Herdeiros de Vázquez Pose, Estrella

046

00358

Fonte Seca

Piñeiral madeirable

--

--

--

--

1.313,88

--

--

--

172

Recarey Turnes, Manuel Castor

051

00347

Fonte Seca

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

2.066,80

--

--

--

173

Redondo Prol, José

046

00357

Fonte Seca

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

489,49

--

--

--

174

Mouro López, Antonio

051

00331

Fonte Seca

Eucaliptos

--

--

--

--

233,94

--

--

--

175

Mouro López, Francisco

051

01000

Fonte Seca

Eucaliptos

--

--

--

--

861,29

--

--

--

176

Suárez Vieites, José

046

00356

Fonte Seca

Eucaliptos

--

--

--

--

1.966,48

--

--

--

177

Novo Antelo, Eduardo

051

00330

Fonte Seca

Matogueira

--

--

--

--

821,42

--

--

--

178

Concello de Santa Comba

051

09019

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

32,71

--

--

--

179

Concello de Santa Comba

046

09014

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

57,59

--

--

--

180

Novas Fandiño, Emilio Gabriel

046

00406

Fonte Seca

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

5.858,06

--

--

--

181

Pose López, Herminda

046

00352

Fonte Seca

Matogueira

--

--

--

--

1.208,58

--

--

541,21

182

Novas Fandiño, Emilio Gabriel

046

00346

Redonda

Matogueira

--

--

--

--

--

45,87

--

--

183

Herdeiros de Esperante Ferreiro, Ricardo

046

00343

Redonda

Prados ou pradeiras

WTG-1

--

1.487,65

--

--

380,74

595,74

75,38

184

Concello de Santa Comba

046

09013

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

--

--

--

--

185

Herdeiros de Casais Pérez, Sofía

046

00355

Fonte Seca

Matogueira

--

--

--

--

--

--

604,44

310,32

186

Casais Grille, Francisco
Costa Mallón, Marcelino
Casais Grille, María Albina

046

00354

Fonte Seca

Matogueira

WTG-1

58,97

5,87

--

99,01

--

3.697,82

1.747,72

187

Recarei Turnes, Manuel Castor

046

00353

Fonte Seca

Matogueira

WTG-1

36,55

1.800,65

--

511,05

--

1.118,01

1.598,45

188

Negreira Turnes, José

046

00345

Redonda

Matogueira

WTG-1

--

41,34

--

9,62

970,14

392,97

--

189

Novo Antelo, Eduardo

046

00340

Redonda

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

--

881,02

--

190

Boo Calvo, Digna
Blanco Carril, José

046

00344

Redonda

Matogueira

--

--

407,73

--

52,26

954,87

1.441,57

67,30

191

Herdeiros de Espasandín Blanco, Olivia

046

00339

Redonda

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

--

343,70

151,14

--

192

Novo Calvo, Clarisa

046

00342

Redonda

Matogueira

WTG-1

--

1.612,77

--

--

508,78

419,62

300,06

193

Boo Calvo, Digna
Blanco Carril, José

046

00341

Redonda

Matogueira

WTG-1

614,33

27,98

--

--

1.888,97

4.055,60

270,74

194

Vázquez Gerpe, Domingo
Maroñas Pazos, Antonio
Maroñas Pazos, José
Maroñas Pazos, Manuel

046

00371

Redonda

Matogueira

--

--

--

--

--

35,06

--

--

195

Pérez Pose, Carmen Victoria

046

00338

Redondo

Matogueira

--

--

--

--

--

823,84

--

--

196

Pérez Pose, Carmen Victoria

046

00337

Redonda

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

--

586,19

--

--

197

Herederos de Casais Peréz, Sofía

046

00335

Prado Redonda

Matogueira

--

--

--

--

--

268,28

--

--

198

Pérez Pose, Carmen Victoria

046

00336

Prado Redonda

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

--

483,91

--

--

199

Martínez Antelo, José Manuel

046

00351

Fonte Seca

Matogueira

--

--

--

--

891,15

1,42

--

17,75

200

Novo Antelo, Eduardo

046

00350

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

826,68

--

--

--

201

Casais Grille, Francisco
Casais Grille, Domingo
Casais Grille, María Albina

046

00349

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

1.558,25

--

--

--

202

Blanco, Francisco

046

00409

Forno da Cruz

Matogueira

--

--

--

--

1.201,71

--

--

--

203

Novo Antelo, Eduardo

046

00408

Forno da Cruz

Matogueira

--

--

--

--

1.641,94

--

--

--

204

Rial Rial, Manuel

046

00407

Forno da Cruz

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

691,74

--

--

--

205

Vázquez Pose, Estrella

046

00410

Forno da Cruz

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

70,97

--

--

--

206

Concello de Santa Comba

046

09015

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

135,09

--

--

--

207

Suárez Martínez, Celia Dolores

046

00402

Forno da Cruz

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

2.559,51

--

--

--

208

Vázquez Gerpe, Domingo e outros

046

00401

Forno da Cruz

Matogueira

--

--

--

--

1.247,60

--

--

--

209

Redondo Prol, José

046

00399

Forno da Cruz

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

2.958,49

--

--

--

210

Pérez Ramos, José Alberto

046

00411

Fornos da Cruz

Matogueira

--

--

--

--

1.037,09

--

--

--

211

Suárez Mato, Herminia

046

00398

Prado dos Vilas

Prados ou pradeiras

TM

62,40

371,18

--

1.022,20

183,60

--

--

212

Novo Antelo, Eduardo

046

00404

Forno da Cruz

Matogueira

--

--

--

--

2.386,45

--

--

--

213

Costa Mallón, Segundo

046

00405

Forno da Cruz

Matogueira

--

--

--

--

547,04

--

--

--

214

Campos Lourido, Manuel

051

00329

Forno da Cruz

Prados ou pradeiras

--

--

--

--

1.516,49

--

--

--

215

Fandiño Ferreiro, Juan

024

00322

Coviñas

Eucaliptos

WTG-4

--

1.289,42

--

435,46

--

--

701,61

216

Romero Castiñeira, Enrique

022

00016

Crisco

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

--

--

217

Rey Blanco, Carmen

022

00427

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

--

--

--

--

218

Concello de Zas

022

09002

Camiño Sen Nome

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

--

--

--

--

219

Rey Blanco, Carmen

022

00106

Crisco

Matogueira

--

--

--

--

--

--

--

220

Romar Pereira, Estrella

022

00105

Pedras do Crisco

Matogueira

--

--

--

--

500,75

--

721,54

--

221

Otero Espasandín, Manuel
Mourelle Suárez, Pilar

022

00104

Pedras do Crisco

Matogueira

--

--

--

--

551,46

--

120,37

0,34

222

García Vilarnovo, Carmen

022

00103

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

651,63

--

--

13,75

223

Blanco Oreiro, María
Blanco Oreiro, Manuel
Blanco Oreiro, Carmen Inés

022

00102

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

539,06

--

--

28,30

224

Espasandín Romar, José Mª

022

00101

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

365,80

--

--

62,29

225

Otero Espasandín, Manuel
Mourelle Suárez, Pilar

022

00021

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

--

--

--

226

Vázquez Pose, Luz

024

00316

Coviñas

Matogueira

--

--

--

--

--

--

638,58

227

García Vilarnovo, Carmen

022

00020

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

--

0,01

--

228

Blanco Oreiro, María
Blanco Oreiro, Manuel
Blanco Oreiro, Carmen Inés

022

00022

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

81,14

--

--

--

229

Romar Pereira, Estrella

022

00100

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

1.865,25

--

--

1.499,80

230

Espasandin Romar, José Mª

022

00023

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

358,72

--

--

--

231

Arán Fernández, Teodoro

022

00099

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

222,40

--

--

1.297,51

232

Romar Pereira, Antonio

022

00024

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

854,96

--

--

--

233

Romar Pereira, Generosa
Duarte García, Bienvenido

022

00096

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

--

--

--

286,67

234

Doval Fernández, Manuela

022

00025

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

818,96

--

--

--

235

Recarey Mourelle, Juan

022

00095

Riba do Prado

Pastos

--

--

--

--

--

--

--

1.394,10

236

Suárez García, Francisco

022

00026

Prado das Foxas de Abaixo

Eucaliptos

--

--

--

--

1.437,77

--

--

406,66

237

Landeira Calvo, Manuel

024

00315

Coviñas

Matogueira

--

--

--

--

28,81

--

27,65

535,69

238

Pereira Moreira, Rosario

022

00097

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

--

--

--

387,92

239

Doval Fernández, Manuela

022

00094

Prado do Toxo

Pastos

--

--

--

--

--

--

--

164,66

240

Suárez García, Daniel

022

00435

Prado das Foxas de Arriba

Piñeiral madeirable

--

--

--

--

1.468,40

--

--

--

241

Doval Fernández, Manuela

022

00098

Pedras do Crisco

Pastos

--

--

--

--

--

--

--

1.142,00

242

Blanco Rial, Erundina

022

00027

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

684,35

--

--

--

243

Blanco Rial, José
Pastoriza Couto, Mª Ángel

022

00028

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

762,51

--

--

--

244

Blanco Rial, José Manuel

022

00029

Fosas

Matogueira

--

--

--

--

735,56

--

--

--

245

Fernández González, Mª Luisa

022

00030

Fosas

Eucaliptos

--

--

--

--

850,67

--

--

--

246

Fandiño Ferreiro, Juan

022

00018

Coviñas

Eucaliptos

WTG-4

--

2.497,15

--

--

--

272,55

--

247

Fernández Pose, Domitila

022

00017

Coviñas

Matogueira

WTG-4

--

69,73

--

161,87

--

1.311,61

889,43

248

Rial Calvo, Dorinda

022

00433

Coviñas

Matogueira

WTG-4

--

83,01

--

80,70

--

766,61

438,66

249

Maroñas Vázquez, María
Maroñas Vázquez, Julio
Maroñas Vázquez, Josefina
Maroñas Vázquez, Celia
Maroñas Vázquez, Berta

022

00432

Coviñas

Matogueira

WTG-4

--

94,71

--

68,09

--

667,04

373,85

250

Ferreiro Castiñeira, Manuel

022

00381

Crisco

Eucaliptos

WTG-4

--

118,73

--

71,34

--

776,65

423,30

251

Suárez Blanco, Maximino

022

00019

Crisco

Eucaliptos

WTG-4

974,97

1.347,26

--

2.332,52

--

10.224,76

1.446,89

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

Vía: dereito de paso polas vías en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.