Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Martes, 8 de marzo de 2022 Páx. 16554

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se publica o prego de prescricións particulares do servizo portuario de practicaxe no porto de Ribadeo, así como o seu acordo de aprobación.

O Consello Reitor da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia, en sesión ordinaria do 22 de decembro de 2021, de conformidade coas previsións contidas na Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, á vista da correspondente proposta, acordou aprobar o prego de prescricións particulares do servizo portuario de practicaxe no porto de Ribadeo.

Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición previo ao contencioso-administrativo no prazo dun mes contado desde esta publicación, ante o Consello Reitor de Portos de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante ou Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados desde esta publicación.

O que, en cumprimento do expresado acordo, faise público para xeral coñecemento; queda, ademais, o dito prego, ao dispor dos interesados nas oficinas desta EPE Portos de Galicia e na súa páxina web www.portosdegalicia.com

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2022

Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia

ANEXO

Prego de cláusulas particulares de prestación do servizo portuario
de practicaxe e amarre no porto de Ribadeo

Artigo 1. Obxecto e fundamento legal

O obxecto do presente prego de cláusulas particulares (en diante, PCP) é a regulación do outorgamento de licenzas e da prestación do servizo técnico-náutico de practicaxe portuario no porto de Ribadeo (Lugo), xestionado pola Autoridade Portuaria da Xunta de Galicia, Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia (en diante, Autoridade Portuaria), conforme o Regulamento (UE) 2017/352 (coa excepción do capítulo II e o artigo 21 que non son de aplicación ao servizo de practicaxe) e en virtude do disposto nos artigos 116, 119 e concordantes da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

Conforme o anterior, neste prego recóllense as condicións particulares coas cales se debe prestar o servizo portuario especial de practicaxe mediante licenza no porto de Ribadeo, así como os procedementos de control da súa prestación e dos sancionadores, nos termos previstos na Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, o Regulamento xeral de practicaxe (Real decreto 393/1996, do 1 de marzo), e no prego de condicións xerais de practicaxe elaborado polo ente público Portos de Galicia.

Tamén é o seu obxecto a regulación do servizo portuario especial de amarre cuxas prescricións específicas se recollen no clausulado anexo a este prego, para o mesmo ámbito xeográfico, nos termos previstos no artigo 115 e seguintes da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

Artigo 2. Requisitos de capacidade persoal e solvencia profesional

Poderán ser prestadoras dos servizos especiais as empresas xurídicas españolas, doutros países da Unión Europea ou de terceiros países, condicionadas estas últimas á proba de reciprocidade, salvo nos supostos en que os compromisos da Unión Europea coa Organización Mundial do Comercio non exixan o dito requisito, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en causa de incompatibilidade nin en causa de prohibición para contratar coas administracións públicas e o acrediten nos termos previstos neste prego regulador do servizo.

Os solicitantes manterán ao día o cumprimento das obrigas fiscais, laborais e de seguridade social tanto no momento da solicitude como durante todo o período de duración da licenza e así deberán acreditalo ante a Autoridade Portuaria.

As autorizacións poderán ser transmitidas, logo de autorización de Portos de Galicia, sempre que se faga a prol dunha persoa xurídica que cumpra os requisitos previstos nesta epígrafe, e que as persoas que realizan a transmisión e as adquirentes cumpran os requisitos establecidos nas prescricións reguladoras do servizo. A transmisión terá, respecto dos contratos de traballo do persoal ao servizo da persoa titular da autorización, os efectos previstos na lexislación e convenios laborais.

Como requisito de solvencia profesional, o solicitante deberá acreditar que o servizo será realizado por prácticos debidamente habilitados pola Administración competente e contar coa habilitación profesional e coa colexiación que legalmente resulte exixible.

Artigo 3. Requisitos de solvencia

Solvencia económica:

Exixiráselles ás empresas solicitantes, como condición de solvencia económica, que conten, polo menos, cun 10 % de fondos propios con respecto do investimento que van realizar ou da súa facturación anual prevista, que será debidamente xustificada na solicitude e que deberá axustarse ao establecido na cláusula de medios materiais e humanos. Este requisito acreditarase polos seguintes medios:

Xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais cuxa contía será de 120.000,00 €, nos termos que se concretan no artigo 15.

Declaración relativa á cifra de negocios global e, de ser o caso, dos servizos de practicaxe prestados pola empresa nos tres últimos anos.

Se por razóns xustificadas un empresario non pode facilitar as referencias solicitadas, poderá acreditar a súa solvencia económica mediante calquera outra documentación considerada como suficiente por Portos de Galicia.

Ao non afectar o prazo da autorización, non é preciso definir o investimento significativo no servizo portuario de practicaxe.

Segundo o artigo 123 da LPG, as persoas titulares de autorizacións para a prestación de servizos portuarios especiais deberán levar, para cada un dos servizos que presten, unha estrita separación contable conforme os usos e prácticas comerciais admitidas entre os devanditos servizos e actividades, e aqueles que presten fóra do ámbito portuario.

Xustificante da existencia dun seguro de continxencias profesionais que cubra a incapacidade, temporal ou permanente do práctico titular ata 1 ano de servizo polo importe que garanta o salario e as obrigas tributarias e de seguridade social deste.

Solvencia técnica e profesional:

A solvencia técnico-profesional do solicitante quedará acreditada tendo en conta a súa capacidade para a prestación do servizo nas condicións establecidas na Lei 6/2017, de portos de Galicia, no que resulte de aplicación, no texto refundido da Lei de portos do Estado e mariña mercante e nestas prescricións particulares:

a) Cando a empresa acredite, segundo o indicado neste prego dispoñer dos medios humanos establecidos e que estes teñan a cualificación profesional exixida regulamentariamente (coa excepción da carencia de 6 meses na obtención das habilitacións que se mencionarán no seu punto correspondente).

b) Cando a empresa acredite, segundo o indicado neste prego, dispoñer dos medios materiais exixidos e demostre a súa capacidade para manter os devanditos equipos nas condicións exixidas neste prego para prestar o servizo.

Artigo 4. Condicións para a prestación do servizo de practicaxe

As seguintes normas serán de obrigado cumprimento para a prestación dos servizos de practicaxe de entrada, saída, movementos interiores e practicaxe voluntario no porto de Ribadeo.

1. O servizo de practicaxe prestarase a bordo dos buques, dentro dos límites xeográficos especificados no prego de cláusulas particulares, e nel incluiranse as instrucións impartidas polo práctico desde o momento en que parta da estación de practicaxe, para velar pola seguridade da navegación, dos buques, das súas tripulacións, das instalacións portuarias e dos usuarios do servizo, así como para unha boa operativa portuaria e a protección do ambiente mariño.

2. O práctico asegurarase, antes de comezar unha manobra, de que todos os elementos de seguridade e asistencia, cos cales debe contar para a realización da devandita manobra, se atopan á disposición do buque e de que as condicións meteorolóxicas permiten a execución da dita manobra.

Entre os elementos de seguridade e asistencia atópase o sistema de balizamento do porto, o cal depende de tres entidades diferentes.

En caso de non ser posible a execución da manobra con seguridade, esta cancelarase e avisarase, de ser o caso, ao organismo responsable do mantemento do elemento fóra de servizo e á Capitanía Marítima de Burela para que suspenda o servizo de practicaxe no porto durante as horas nocturnas, por seguridade da navegación, ata que se restableza o servizo.

3. O práctico debe dar conta de forma inmediata á Capitanía Marítima e a Portos de Galicia, de calquera suceso que se produza con motivo da prestación do servizo de practicaxe e que afecte, ou puidese afectar, á seguridade marítima, á seguridade da vida humana no mar ou ao ambiente mariño. Inclúense entre os devanditos sucesos as deficiencias observadas e as anomalías detectadas nos buques durante as manobras de entrada e saída de porto ou as manobras náuticas dentro del.

4. A orde de prestación de servizo no porto atenderá en primeiro lugar a criterios de seguridade e en segundo lugar á eficiencia, isto é, se hai que facer unha manobra de entrada e unha de saída, realízase primeiro a de saída e despois a de entrada, sempre que as condicións meteorolóxicas e de marea o permitan, valorando caso por caso a orde de execución das manobras.

Artigo 5. Horario de prestación do servizo de practicaxe e cobertura universal

O servizo de practicaxe no porto de Ribadeo estará dispoñible para prestar o servizo as vinte e catro horas do día durante todos os días do ano.

Hai que ter en conta que o horario de prestación do servizo neste porto está marcado polas mareas, dispoñendo duns períodos de tempo antes e despois das preamares, máis ou menos amplos en función do coeficiente da marea, condicións meteorolóxicas, dimensións do buque e condición deste, isto é se está cargado ou en lastre.

O prestameiro do servizo deberá adoptar as medidas oportunas para garantir a prestación do servizo no horario indicado no parágrafo anterior.

O prestador do servizo estará obrigado a atender toda demanda razoable en condicións non discriminatorias.

Con todo o anterior, o prestador do servizo poderá suspender temporalmente a prestación a un usuario por falta de pagamento reiterada de servizos anteriores, notificando a adopción desta medida a Portos de Galicia e sempre que non quede comprometida a seguridade marítima.

Artigo 6. Límites e zonas do servizo de practicaxe e puntos de embarque e desembarque do práctico

Os límites e zonas do servizo de practicaxe no porto de Ribadeo son os seguintes:

Zona de practicaxe.

Está constituída polas augas interiores do porto e as exteriores ata o punto de embarque e desembarque do práctico fóra de puntas ou no punto que determine a Capitanía Marítima en función das circunstancias de seguridade.

Punto de embarque/desembarque do práctico.

Segundo está recollido na carta náutica número 4071 Porto de Ribadeo, editada polo Instituto Hidrográfico da Mariña e cuxas coordenadas xeográficas son as seguintes:

Latitude: 43º36,6’N

Lonxitude: 007º02,3’W

Artigo 7. Solicitude do servizo

As solicitudes do servizo de practicaxe efectuaranse por parte dos consignatarios ou armadores da seguinte maneira, sen prexuízo da forma que con posterioridade se poida fixar entre a Capitanía Marítima e Portos de Galicia.

Entrada.

Con independencia das comunicacións que o consignatario ou armador deberá manter con Portos de Galicia e coa Capitanía Marítima correspondente, os consignatarios ou armadores quedan obrigados a comunicarlle ao práctico a chegada dos buques ao porto canto antes, confirmando o ETA/ETB con 24 horas de antelación mínima, e ratificándoa con 6 horas. Con esta información, o anuario de mareas e a previsión meteorolóxica, establécese a hora de embarque do práctico (PBT).

Corenta e cinco minutos antes da hora establecida para o embarque do práctico, este contactará co buque en VHF canle 12, e daralle instrucións para a colocación da escala de embarque do práctico e o seu punto de embarque, así como confirmación da hora de embarque.

O práctico subirá a bordo do buque no punto de embarque de práctico indicado no artigo 4. No caso de que as condicións meteorolóxicas non lle permitan o embarque, o práctico asesorará o capitán desde a embarcación de prácticos ata o lugar e momento en que poida efectualo, e fará constar esta circunstancia na folla de servizo.

No caso de que non sexa posible en ningún punto o embarque do práctico o buque permanecerá en navegación á espera da melloría do tempo.

En caso de discrepancia profesional entre o práctico e Portos de Galicia en materia de seguridade marítima, será competencia da Autoridade Marítima a decisión sobre a posibilidade de realizar en condicións aceptables as operacións de practicaxe ou sobre as condicións da súa realización.

Saída e manobras interiores.

O consignatario confirmaralle ao práctico a hora de saída ou de inicio da manobra interior acordada, cunha antelación mínima de tres horas. Previamente establecerase unha hora de saída en función da hora de remate das operacións de carga/descarga, das condicións meteorolóxicas e da marea.

O práctico desembarcará no punto de desembarque indicado no artigo 4 ou no punto onde deixe o buque en franquía, logo de indicación do seu capitán, e fará constar tal incidencia na folla de servizo. No caso de que as condicións meteorolóxicas non permitisen o desembarque do práctico nos puntos indicados, poderá, de acordo co capitán, impartirlle as instrucións necesarias para deixar o buque en franquía e desembarcar antes, continuando o asesoramento do capitán desde a embarcación de prácticos ata deixar o buque en franquía, e fará constar esta circunstancia na folla de servizo.

Durante o tempo que o buque permaneza no interior das augas portuarias, o único representante autorizado daquel para solicitar a realización das manobras portuarias de practicaje é o armador do buque ou os seus representantes (capitán e consignatario).

En situacións de emerxencia que afecten a seguridade, a asistencia do práctico poderá ser requirida polo capitán marítimo ou polo propio capitán do buque.

Artigo 8. Conceptos tarifarios obxecto da facturación dos servizos de practicaxe e amarre

Defínense a continuación os conceptos tarifarios correspondentes aos servizos de practicaxe.

Practicaxe de entrada: mar a peirao de atracada.

Practicaxe de saída: peirao de atracada a mar.

Movementos interiores: son os que teñen lugar dentro dos límites da zona de servizo de practicaxe.

Mediante resolución da Capitanía Marítima as emendadas poderán ser realizadas pola propia tripulación do buque se son inferiores a unha eslora, ata un máximo de 100 metros, con atención, ademais, a certas condicións meteorolóxicas e técnicas. Se a emendada é superior a unha eslora ou é de máis de 100 metros, é obrigatorio a utilización do servizo de amarradores portuarios e se a emendada é superior a dúas esloras ou superior a 200 metros, require a desatracada do buque ou a utilización da súa máquina principal ou remolcador, será necesario ademais a utilización do servizo de practicaxe.

No caso de utilización do servizo de amarre facturarase polo traballo realmente realizado, isto é un desamarre máis un amarre.

Fondeos:

No porto de Ribadeo non se prevén zonas de fondeo.

Artigo 9. Facturación do servizo

As tarifas correspondentes aos servizos de practicaxe son as aprobadas anualmente por Portos de Galicia. As tarifas facturaranse en función do arqueo ou GT dos buques, medido con arranxo ao Convenio internacional, do 23 de xuño de 1969, sobre arqueo de buques, feito en Londres.

Os custos de practicaxe de entrada e de saída son idénticos.

O importe das manobras náuticas no interior do porto recóllese, así mesmo, no dito anexo.

As tarifas de practicaxe comprenden, ademais do custo dos servizos profesionais do práctico, a subministración das informacións necesarias para a correcta realización do servizo.

O prestador do servizo de practicaxe recollerá nun libro de rexistro ou sistema informático con garantías equivalentes, autorizado polo ente público Portos de Galicia, as características que definan o servizo prestado e as necesarias para determinar a súa facturación, así como calquera incidencia producida durante a prestación do servizo.

Forma de facturación.

A facturación e o control dos servizos de practicaxe realizaranse conforme as tarifas anuais aprobadas por Portos de Galicia, que garantan a correcta correlación entre o servizo prestado e a facturación realizada, así como a obtención de suficiente información para efectos estatísticos.

Forma de aboamento.

O prestatario do servizo de practicaxe facturaralles directamente aos consignatarios os importes do servizo de cada buque.

O prestatario do servizo deberá proporcionar a Portos de Galicia trimestralmente os datos relativos aos servizos prestados, no formato que determine Portos de Galicia, co fin de posuír a información que lle permita controlar e planificar adecuadamente o servizo e introducir as melloras oportunas.

Portos de Galicia poderá inspeccionar, cando o considere oportuno, a documentación respecto da prestación do servizo indicada no presente prego e será obxecto de sanción a súa non achega.

Artigo 10. Atrasos, cancelacións e outras situacións

Anulacións e atrasos debidos ao buque.

Os capitáns están obrigados a ter o buque listo para o inicio das manobras á hora fixada na súa petición do servizo.

Se se atrasa o inicio das manobras, por causas imputables ao buque/capitán, serán de aplicación as seguintes recargas:

• Os primeiros 30 minutos non serán obxecto de recarga.

• O atraso superior a 30 minutos e ata unha hora devindicará unha recarga do 50 % sobre a tarifa correspondente (tarifa base + recargas por nocturnidade/festivo correspondente).

• O atraso superior a unha hora devindicará unha recarga do 100 % sobre a tarifa correspondente (tarifa base + recargas por nocturnidade/festivo correspondente).

O capitán do buque decidirá a permanencia ou non do práctico a bordo se existise atraso. Con todo, o práctico poderá decidir non permanecer a bordo do buque por razóns xustificadas do servizo cando se atrase a operación máis de 45 minutos. Enténdese nestes casos que o desembarque do práctico supón a obrigatoriedade de solicitar novamente o servizo.

Se o representante do buque ou o capitán cancelan un servizo xa solicitado, dará lugar ás seguintes recargas e modificacións:

• Se a cancelación da manobra se realiza dentro da hora anterior á solicitada inicialmente para o comezo da manobra, facturarase o 100 % da tarifa correspondente (tarifa base + recargas por nocturnidade/festivo correspondente).

• Para cancelacións efectuadas entre unha hora e dúas horas antes da hora solicitada inicialmente para o comezo da manobra, facturarase o 50 % da tarifa correspondente (tarifa base + recargas por nocturnidade/festivo correspondente).

• Non serán obxecto de recarga as modificacións sobre a hora de inicio dun servizo xa solicitado e realizadas cunha antelación superior a dúas horas.

Estas recargas serán de aplicación sempre e cando non obedezan a circunstancias ou condicións meteorolóxicas de excepción recoñecidas pola Capitanía Marítima.

Atrasos debidos ao prestameiro do servizo.

O tempo máximo de resposta para prestar un servizo de practicaxe será de 30 minutos, contados desde a hora prevista para que o práctico suba a bordo do buque no lugar sinalado.

Os atrasos sobre o inicio da prestación real do servizo que superen a hora fixada nun período de tempo superior a 30 minutos deberán ser debidamente xustificados.

En todo caso, o atraso en acudir o práctico a bordo do buque ou iniciar a prestación dos servizos, respecto da hora solicitada, por causa imputable ao prestameiro do servizo, dará lugar a unha redución das correspondentes tarifas nas seguintes contías:

• Os primeiros 30 minutos non serán obxecto de ningunha redución.

• Entre 30 minutos e unha hora de espera, unha redución dun 25 % sobre a tarifa aplicable.

• Entre unha hora e dúas horas de espera, unha redución dun 50 % sobre a tarifa aplicable.

• A partir da segunda hora de espera, unha redución dun 100 % sobre a tarifa aplicable.

A xustificación de atrasos aducindo condicións meteorolóxicas de excepción deberá ser certificada pola Capitanía Marítima.

Buques sen medios de propulsión.

Terán unha recarga do 100 % as tarifas correspondentes aos servizos realizados a todo buque coa súa propulsión ou goberno fóra de servizo (exceptúanse as horas de posta á disposición ou espera).

Artigo 11. Garantía de cobramento dos importes de practicaxe

Se algún buque ou consignatario non aboase a facturación dos servizos de practicaxe ou se demorase no seu pagamento, sempre e cando as facturas se tramitasen correctamente, o prestador do servizo poñerao en coñecemento do ente público Portos de Galicia para que este tome as determinacións que correspondan, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo das accións legais que o prestador do servizo considere oportuno emprender.

En caso de falta de pagamento non xustificada dos servizos prestados, o prestador do servizo, logo de conformidade de Portos de Galicia, poderá exixir o pagamento por adiantado.

Artigo 12. Outras recargas autorizadas

Non existe ningún outro tipo de recarga autorizada diferente dos citados no artigo 8 do presente prego, excepto a recarga polos servizos prestados en horario considerado nocturno, días festivos ou domingos.

Calquera gasto ou actividade prestado en relación co servizo de practicaxe no ámbito do porto, tales como desprazamentos, subministracións de información, instrucións de fondeo exterior, comunicacións, etc., están comprendidos nas tarifas aprobadas.

Artigo 13. Actualización de tarifas

Criterios de actualización e revisión das tarifas.

1. Criterios de actualización de tarifas máximas:

1.1. Portos de Galicia actualizará as tarifas máximas como consecuencia exclusivamente das variacións de custos que se puidesen producir conforme os criterios indicados neste punto.

1.2. Conforme o establecido na Lei 2/2015, de desindexación da economía española, e no Real decreto 55/2017 que a desenvolve, estas actualizacións terán carácter de revisión periódica non predeterminada.

1.3. Para a realización destas actualizacións, teranse en conta os seguintes índices de variación de prezos obxectivos e públicos dos elementos de custo máis significativos do servizo:

1.3.1. Índice de variación do prezo do custo laboral:

1.3.1.1. Con base nos datos publicados polo INE no seu número «50. Transporte marítimo e por vías navegables interiores» considerando a media do últimos catro trimestres respecto da media dos trimestres 5 a 8 anteriores.

1.3.1.2. O incremento repercutible polos custos de man de obra non poderá ser maior do incremento experimentado pola retribución do persoal ao servizo do sector público, conforme as leis de orzamentos xerais do Estado.

1.3.1.3. O peso deste factor de custo laboral respecto do custo total que resultou da estrutura de custos analizada para a determinación das tarifas é de 0,76.

1.3.2. Índice de variación do prezo do combustible utilizado polas embarcacións:

1.3.2.1. Tomarase como referencia o índice de variación do prezo do gasóleo de automoción publicado polo ministerio competente en materias de enerxía nos seus informes anuais denominados «Prezos carburantes. Comparación 20XX-20XX» ou informe similar que o substitúa.

1.3.2.2. O peso do custo do combustible na estrutura de custos do servizo é de 0,02.

1.3.2.3. Índice de variación do prezo das operacións de mantemento e reparacións no sector naval:

1.3.2.3.1. Obterase da variación anual do índice «3315: Reparación e mantemento naval» publicado polo INE na epígrafe «Índice de prezos industriais».

1.3.2.3.2. O peso dos custos de mantemento e reparacións respecto dos custos totais da estrutura de custos do servizo é de 0,02.

1.3.2.4. Índice de variación anual do prezo dos seguros:

1.3.2.4.1. Obterase da variación anual do índice «Seguros relacionados co transporte» publicado polo INE na alínea «Índice de prezos de consumo».

1.3.2.4.2. O peso do custo dos seguros respecto dos custos totais da estrutura de custos do servizo é de 0,01.

1.4. Todos os índices de prezos que se utilicen corrixiranse excluíndo as variacións impositivas, en caso de que existan.

1.4.0.1. Parte do índice de invariable: considérase que existe unha parte equivalente ao 0,19 do índice que se mantén invariable ao corresponder con amortizacións e elementos de custo non actualizable.

1.5. No caso de que non se empregue esta metodoloxía de actualización, a actualización das tarifas máximas considerarase revisión extraordinaria, e realizarase con idénticos trámites que os seguidos para a aprobación deste PPP.

1.6. En cumprimento do establecido no Real decreto 55/2017, polo que se desenvolve a Lei 2/2015, de desindexación da economía española, o expediente de actualización de tarifas máximas debe incluír unha memoria xustificativa para cuxa elaboración o prestador deberá achegar a Portos de Galicia a información necesaria.

2. Compensacións e revisión extraordinaria.

2.1. Portos de Galicia poderá devindicar ao final do ano natural unha compensación de importe máximo anual que indicada no anexo IV e que sumada ao importe facturado polo servizo cubra a totalidade do importe estimado de contrato (anexo II). En anos non completos de servizo poderán realizarse compensacións trimestrais.

2.2. No caso de que no período de 3 anos sucesivos se produciran compensacións que superen en 1,5 veces o importe anual establecido no anexo IV, Portos de Galicia propoñerá unhas novas tarifas do servizo que poderán ser aceptadas polo prestador –nun prazo máximo de 3 meses desde a última compensación– ou supoñer a extinción do servizo sen ningunha penalidade para este ente.

2.3. Así mesmo, cando os ingresos percibidos polos servizos de practicaxe, amarre e servizos auxiliares superen os valores de referencia do contrato establecidos no anexo II e sexa necesaria a incorporación de medios, xa sexan humanos ou materiais, Portos de Galicia poderá exixir a disposición de medios adicionais que permitan soportar con solvencia –con base no anexo III– o incremento de tráfico; o prestador terá 6 meses para adaptarse ás novas circunstancias.

Artigo 14. Persoal e medios utilizados na prestación

O prestador do servizo dispoñerá en todo momento do persoal coa idoneidade técnica e provisto da debida habilitación para prestar o servizo de practicaxe. Así mesmo, dispoñerá en todo momento do persoal auxiliar coa idoneidade técnica e en número suficiente para atender os servizos que constitúen a actividade normal do porto, así como dos medios técnicos adecuados e suficientes para lograr un bo nivel de calidade na súa prestación.

Os medios marítimos que utilice o servizo de practicaje e o sistema co cal o buque facilite o embarque e o desembarque do práctico, deberán reunir as condicións de seguridade que estableza a normativa vixente, e de idoneidade requirida para lograr un bo nivel de calidade na súa prestación.

1. Persoal.

1.1. Un (1) práctico habilitado e nomeado para o porto de Ribadeo.

1.2. Un (1) práctico habilitado e nomeado substituto, con carácter definitivo ou temporal, segundo o Real decreto 393/1996, do 1 de marzo, para cubrir os descansos e vacacións do práctico titular, máis o tempo empregado por este na realización dos cursos de formación e reciclaxe obrigatorios (tempo estimado polo Colexio Nacional de Prácticos en 4,67 meses (39 %) e calquera outra incidencia.

O prestador garantirá que o práctico substituto realiza polo menos o 15 % das manobras anuais e como mínimo 2 meses de operacións ao ano, co obxecto de poder manter as condicións que garanten conservar a habilitación e garanten, así mesmo, o descanso do titular. As condicións do práctico substituto serán iguais ás do práctico titular.

Os prácticos habilitados no servizo contarán ademais cun seguro de continxencias que permita cubrir calquera incapacidade ou imposibilidade de prestación sobrevida.

Se á firma do prego regulador do servizo, algún dos prácticos requiridos non contase coa habilitación necesaria, dispoñerá o prestador de 6 meses para garantir a realización do período de prácticas e a obtención da habilitación nas condicións definidas, decaendo o dereito á licenza a partir desa data. A efectiva prestación non se poderá realizar ata contar coa solvencia profesional requirida neste prego.

A retirada da licenza farase efectiva unha vez se adxudique unha nova licenza, prestando en precario o prestador saínte o servizo ata a dita data, o que non o eximirá de asumir os prexuízos ocasionados pola falta de dilixencia no cumprimento dos requisitos exixidos.

1.3. Un (1) patrón para a embarcación de prácticos.

1.4. Un (1) mariñeiro-amarrador.

O prestador garantirá a efectiva prestación do servizo poñendo á disposición todos aqueles medios humanos que como persoa xurídica sexan necesarios para o obxecto deste prego, e asumirá a responsabilidade da súa xestión.

2. Medios materiais e equipos utilizados.

2.1. Vehículo para servizo do práctico.

2.2. Embarcación de prácticos cunhas características mínimas:

• Eslora: 10,80 metros.

• Manga: 3,80 metros.

• Puntal: 1,75 metros.

• Arqueo: 10,00 TRB.

• Motor propulsor potencia: 2 x 169 kW.

2.3. Equipos:

• 2 VHF portátil intrinsecamente seguro, con cargador e batería. Para traballo, un para o práctico e outro para o mariñeiro-amarrador.

• A embarcación deberá instalar un sistema AIS.

• VHF 25W/1W.

• GPS plotter.

• Radar.

• Ecosonda.

• VHF portátil (EMERXENCIA-GMDSS).

• Compás magnético.

• Proxector de procura.

• Escala de rescate de home á auga.

• Material de salvamento para 6 persoas.

• Motobomba contra incendios.

• Defensas perimetrais de goma.

Os medios relacionados enúncianse a título de exemplo, podendo ser similares ou análogos sempre que se respecte ou mellore a eslora, potencia ou parámetro de referencia do medio achegado. En caso de urxente necesidade, por mantemento ou avaría sobrevida destes, poderán ser puntualmente substituídos por outros que, sen cumprir aqueles parámetros, garantan a prestación do servizo con plena seguridade. A substitución dos medios relacionados por outros, aínda mellores, non poderá supoñer modificación das tarifas para cobrar polo práctico.

Artigo 15. Seguro de responsabilidade civil

Con amparo no artigo 120.1.p) da Lei 6/2017, de portos de Galicia, e en cumprimento do disposto no artigo 281 do Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da Mariña Mercante, e no artigo 24 do Real decreto 393/1976 polo que se aproba o Regulamento xeral de practicaje, o adxudicatario deberá ter cuberta a súa responsabilidade civil en que puidese incorrer na prestación do servizo de practicaxe no porto de Ribadeo.

O importe deberá de ser de polo menos unha contía que cubra a responsabilidade civil do maior buque que visitase o porto no últimos cinco anos, dado que a eslora dos buques está limitada a 120 metros e o calado aéreo limitado pola Capitanía Marítima; para o paso baixo o Puente de Los Santos é de 29 metros, estímase que o arqueo máximo deste tipo de buques non superará en ningún caso os 6000 GT, que aplicando a limitación legal de responsabilidade do práctico, 20 €/GT, resultaría unha contía máxima de 120.000,00 €.

O prestador do servizo deberá xustificar a Portos de Galicia a concertación de devandito seguro con anterioridade á iniciación da prestación dos servizos e o seu mantemento anual.

Será por conta do empresario o custo destes seguros, debendo xustificar cando se lle requira que se atopa ao día do pagamento das primas.

Artigo 16. Obrigas de servizo público relacionadas cos labores de salvamento, seguridade do porto e loita contra a contaminación

O prestador do servizo especial de practicaxe e amarre estará obrigado, sempre de acordo ás súas capacidades e coa limitación do pleno respecto á normativa sobre prevención de riscos laborais e normas complementarias, a participar en operacións relacionadas con labores de salvamento, seguridade do porto e loita contra a contaminación, cando sexa requirido para iso pola autoridade competente.

As ditas labores e, en xeral, as actividades que ocasionen custos puntuais identificables darán lugar ao pagamento das tarifas do anexo II se se realizasen operacións de practicaxe, amarre ou movemento, ou devindicará un importe específico acordado entre as partes para o resto de actividades.

Artigo 17. Formación e período de prácticas

O prestameiro do servizo de practicaxe estará obrigado a prestar labores de titoría e formación dos titulares de novas habilitacións de práctico no porto de Ribadeo, de acordo coa lexislación nesta materia vixente en cada momento.

No caso de non ter dispoñibilidade o práctico, o prestador do servizo asumirá a dita obrigación, e realizaraa baixo as condicións impostas polas capitanías marítimas e garantindo en todo momento a efectiva prestación do servizo.

Artigo 18. Prestación do servizo de practicaxe

O presente prego de cláusulas particulares formará parte obrigatoria da licenza que outorgue Portos de Galicia ao prestameiro do servizo de practicaxe no porto de Ribadeo.

Artigo 19. Prazo da licenza

O prazo de vixencia da licenza para a prestación do servizo será de 10 anos, e non excederá, en ningún caso, os 11,25 anos indicados na lei, por estar limitada a concorrencia a un único prestador ou corporación.

En todo caso, o prestador saínte estará obrigado á ordenada transición da prestación do servizo que permita garantilo.

Artigo 20. Causas de extinción da licenza

Poderán ser causas de extinción, de conformidade co establecido no artigo 122 da LPG:

1. Vencemento do prazo de vixencia previsto na autorización.

2. Revogación por perda ou incumprimento dos requisitos previstos para poder acceder a prestar o servizo, ou non adaptación ás prescricións reguladoras do servizo cando fosen modificadas.

3. Resolución por incumprimento das condicións do prego regulador do servizo e da autorización que se definan como esenciais nos devanditos documentos.

4. Extinción da autorización ou concesión, da autorización ou ocupación do dominio público portuario que se precise para a prestación do servizo ou do contrato ao que se refire o artigo 116.7.

5. O non acordo no mecanismo de modificación extraordinaria de tarifas.

6. Polas demais causas previstas nos pregos reguladores do servizo e nas leis.

Artigo 21. Sancións por deficiente prestación do servizo ou incumprimentos

A corporación e os seus integrantes profesionais responsabilizaranse de todos aqueles danos e prexuízos causados por un déficit de servizo ou das súas prestacións.

Así mesmo, serán obxecto de sanción as condutas de incumprimento das obrigas formais deste prego, en particular as que supoñan ocultación ou falseamento da documentación necesaria para o control da licenza, podendo supoñer sancións desde a centésima á décima parte do estimado de ingresos anuais ou dos ingresos do ano anterior e a acumulación de ata o quíntuplo da cantidade defraudada.

ANEXO I

Plano de zonas de practicaxe

missing image file

ANEXO II

Tarifas aplicables. Importe estimado do contrato

ANO

Estimado

232.250,00 €

 

Incremento tarifas

 

29,50 %

 

2022

Comp. máx.

90.081,00 €

 

Incremento tráfico

 

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS

Practicaxe

Movemento

Amarre

 

Recargas

 

0

1500

244,76 €

244,76 €

227,92 €

 

Sábados

40,00 %

1500

2500

315,98 €

296,56 €

261,59 €

 

Domingos

50,00 %

2500

3500

374,26 €

335,41 €

308,21 €

 

Nocturnos

40,00 %

3500

5000

397,57 €

383,32 €

348,36 €

 

 

 

+

1000

53,10 €

53,10 €

32,38 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUQUES 

Practicaxe

Movemento

Amarre

Total

 

 

0

1500

0

0

0

0

 

 

1500

2500

86

0

86

172

 

 

2500

3500

185

0

185

370

 

 

3500

5000

20

0

20

40

 

 

+

1000

0

0

0

0

 

 

 

 

291

0

291

582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTES 

Practicaxe

Movemento

Amarre

Total

Recargas

Previsión

0

1500

- €

- €

- €

0,00 €

29,00 %

 

1500

2500

27.174,28 €

- €

22.496,74 €

49.671,02 €

 

 

2500

3500

69.238,10 €

- €

57.018,85 €

126.256,95 €

 

 

3500

5000

7.951,40 €

- €

6.967,20 €

14.918,60 €

 

 

+

1000

0,00 €

- €

0,00 €

0,00 €

 

 

 

 

104.363,78 €

- €

86.482,79 €

190.846,57 €

55.345,51 €

246.192,08 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifas 2022. Tráfico 3T 2020-2T 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado do contrato sobre o que se practicará compensación no caso de non chegar a el: 

232.250,00 €

ANEXO III

Custos aproximados do servizo

Ano compra

Importe

Amortización

Importe anual

Custos estimados-servizo de practicaxe porto de Ribadeo

2022

 

 

232.250,00 €

Medios humanos

 

 

 

190.885,00 €

Práctico

80.000,00 €

1

80.000,00 €

Práctico auxiliar

32.000,00 €

1

32.000,00 €

SS-Práctico

16.200,00 €

1

16.200,00 €

SS-Práctico auxiliar

4.050,00 €

1

4.050,00 €

Mariñeiría e outros

58.635,00 €

1

58.635,00 €

Medios materiais

 

 

10

29.945,00 €

Servizos externos

 

 

1

11.420,00 €

Custos + beneficio (6 %)-servizo de practicaxe porto de Ribadeo

2022

 

 

246.185,00 €

ANEXO IV

Compensacion máxima do servizo

A compensación máxima para equilibrar o servizo recolleito no presente prego será de: 90.081,00 €/ano.

A compensación calcularase coa referencia do previsto estimado do contrato (232.250,00 €/ano) co obxecto de garantir como ingresos mínimos os custos estimados.