Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 9 de marzo de 2022 Páx. 16826

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 24 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Monte Neme nos concellos de Carballo e Malpica de Bergantiños (A Coruña) (expediente IN661A 2007/04).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Enel Green Power España, S.L.U. (CIF: B61234613).

Domicilio social: rúa Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.

Domicilio notificacións: rúa Fernando Casa Novoa, 35, portal B, 2º andar, 15707 Santiago de Compostela.

Denominación do proxecto: parque eólico Monte Neme (expediente IN661A 2007/04).

Concellos afectados: Carballo e Malpica de Bergantiños (A Coruña).

Potencia máxima do parque: 16 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 4×6 MW, cun sistema de regulación que se configurará para limitar a potencia activa máxima de parque a 16 MW de forma permanente, de acordo coa potencia admisible no punto de conexión (capacidade de acceso).

Produción neta: 56.526 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 18.458.962,00 €.

Prazo de execución: oito (8) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico Monte Neme

A.D.E.

Área de investigación Monte Neme

Vértice

Parque eólico Monte Neme

Concellos de Carballo e Malpica de Bergantiños

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

V1

522.030

4.788.864

V2

521.875

4.788.786

V3

521.630

4.789.030

V4

521.753

4.789.430

V5

520.679

4.790.237

V6

521.508

4.791.492

V7

522.857

4.790.732

V8

523.226

4.789.479

V9

522.265

4.789.128

Aeroxerador

Parque eólico Monte Neme

(Carballo)

ETRS89 H29

Concello

UTM-X

UTM-Y

WTG01

521.431

4.790.433

Carballo

WTG02

521.892

4.790.546

Carballo

WTG03

522.351

4.790.385

Carballo

WTG04

522.562

4.789.892

Carballo

Subestación

Parque eólico Monte Neme

(Carballo)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

A

522.540,47

4.789.618,87

B

522.561,13

4.789.597,18

C

522.523,16

4.789.560,93

D

522.502,46

4.789.582,65

Parque eólico Monte Neme

(Carballo)

Torre meteorolóxica

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TM

521.672

4.790.790

Carballo

Características técnicas das instalacións:

– 4 aeroxeradores de 6,00 MW de potencia unitaria, cun sistema de regulación que se configurará para limitar a potencia activa máxima de parque a 16 MW de forma permanente, de acordo coa potencia admisible no punto de conexión (capacidade de acceso). Aeroxeradores con velocidade variable e paso variable, altura ata a buxa de 115 m e un diámetro de rotor de 170 m.

– 4 centros de transformación tipo seco en góndola de potencia unitaria de 6.500 kVA e relación de transformación de 0,69/33 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

– Rede eléctrica soterrada de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora do parque de 30/66 kV, composta por 2 circuítos con condutores tipo RH5 Z1 18/30 kV de seccións 240 mm2 e 95 mm2 de aluminio.

– Rede de terras xeral de modo que as instalacións electromecánicas e subestación do parque eólico forman un conxunto equipotencial. A rede de terras será con condutor de Cu-50 mm2.

– Rede de comunicacións constituída por condutor de fibra óptica que interconectará os aeroxeradores co centro de control situado na SET do parque.

– Unha torre meteorolóxica de 115 metros de altura.

– Subestación con transformador de potencia en intemperie, trifásico, en baño de aceite, de potencia 20 MVA ONAN/ ONAF, relación de transformación 66/33 kV, distribuído da seguinte forma:

• Parque de 66 kV en intemperie cunha posición ríxida de liña-trafo con regulación en carga.

• Un conxunto de celas de 30 kV formado por celas blindadas illadas en SF6 con configuración de simple barra e relés de protección incorporados, constituído por:

- 3 posicións de chegada de liña 30 kV dos aeroxeradores P.E. Monte Neme (1 cela de reserva).

- 1 posición de batería de condensadores.

- 1 posición de transformador, lado 30 kV.

- 1 posición de transformador de servizos auxiliares.

- Nese edificio tamén se atopa o transformador de servizos auxiliares de tipo seco de 160 kVA e relación de transformación 33/0,42 kV.

• Nos edificios proxectados situaranse tamén o centro de control, xunto coas comunicacións e proteccións.

– A evacuación da enerxía eléctrica producida no parque eólico realizarase a través dunha liña eléctrica aérea de alta tensión 66 kV que transportará a enerxía desde a subestación Monte Neme ata a subestación Cabana, que será obxecto doutro proxecto independente.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico-PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

– Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (novembro 2019-vsdo. 21.12.2021) máis documentos complementarios.

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (decembro 2019-asdo.16.4.2021).

3. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico-PIA) (novembro 2019-vsdo. 21.12.2021).

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e isto faise público, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que estimen oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como nos concellos de Carballo e Malpica de Bergantiños (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/monte-neme

A Coruña, 24 de febreiro de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados (RBDA) polo parque eólico Monte Neme
nos concellos de Carballo e Malpica de Bergantiños (A Coruña)

Nº parcela segundo o proxecto

Titular/es

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero.

Afeccións (m2)

Ocup. temporal

Pleno dominio

Servidume de paso

Serv.

voo

Políg. catast.

Nº parc. catast.

Cim.

Plat.

SET

Vieiro

Gabia

1

Concello de Carballo

041

09008

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

TM

51,09

--

--

--

--

--

--

2

MVMC Carballeiras

041

00143

Faro

Piñeiral madeireiro

TM

409,79

964,52

--

4.361,94

--

--

--

3

Concello de Carballo

041

09012

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

45,90

--

--

--

4

Concello de Carballo

034

09009

Cm Monteneme-Nétoma

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

128,15

--

--

--

5

Concello de Carballo

034

09013

Estrada de Cances a Monteneme

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

139,65

--

--

--

6

MVMC Carballeiras

034

00002

Barreiros

Piñeiral madeireiro

WTG-2

656,88

5.530,86

--

14.982,94

--

10.980,72

7.561,76

7

Concello de Carballo

034

09000

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

1.802,52

--

39,69

92,11

8

Concello de Carballo

036

09003

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

1.264,98

--

25,89

62,80

9

Concello de Carballo

037

09005

Estrada de Cances a Monteneme

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

693,60

--

--

--

10

Ordóñez, Evaristo

037

00001

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

1.902,50

--

--

--

11

Concello de Carballo

036

09001

Estrada de Cances a Monteneme

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

664,78

--

--

--

12

CMVMC San Martiño de Cances

036

00001

Monteneme

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

12.432,60

--

49,12

472,65

13

Varela Montáns, Vicente

037

00002

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

1.840,48

--

--

--

14

Parafita Ordóñez, Jesús

037

00003

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

1.346,21

--

--

--

15

Regueira García, Perfecto

034

00010

Petón

Matogueira

--

--

--

--

--

--

2.283,75

--

16

Parafita Ordóñez, Jesús

037

00006

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

2.691,92

--

--

--

17

Descoñecido

037

00007

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

86,37

--

--

--

18

CMVMC San Martiño de Cances

037

00005

Fonteseca

Matogueira

--

--

--

--

2.263,41

--

--

32,89

19

Descoñecido

034

00003

Barreiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

237,11

--

--

--

20

Freire Lozano, José

034

00001

Barreiros

Pastos

WTG-2

--

155,37

--

--

--

--

462,79

21

MVMC Carballeiras

034

00009

Petón

Matogueira

--

--

--

--

--

--

277,58

--

22

Concello de Carballo

034

09003

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

155,22

--

--

--

23

Descoñecido

034

00004

Barreiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

61,08

--

--

--

24

Mato Martínez, Antonio

037

00004

Corta da Nocella

Eucaliptos

WTG-1

--

1.774,21

--

2.077,66

1.688,46

--

325,84

25

Muñiz Abelenda, Alicia
Varela Pardo, Manuel

038

00244

Costa da Sabugueira

Eucaliptos

WTG-1

--

1.173,10

--

568,51

--

4.081,30

3.373,16

26

CMVMC San Martiño de Cances

037

00011

Fonteseca

Matogueira

WTG-1

--

1.073,91

--

170,22

561,35

874,49

2.628,10

27

Concello de Carballo

038

09011

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

WTG-1

--

190,90

--

33,63

34,26

90,34

7,92

28

Concello de Carballo

038

09010

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

--

--

18,06

--

29

Descoñecido

038

00254

Costa da Sabugueira

Matogueira

--

--

--

--

--

--

5,75

--

30

CMVMC San Martiño de Cances

038

00279

Pedra Blanca

Matogueira

WTG-1

708,99

1.369,89

--

117,16

1.454,66

10.659,40

675,22

31

MVMC Carballeiras

041

00167

Pedra Blanca

Matogueira

--

--

--

--

--

--

234,61

--

32

CMVMC San Martiño de Cances

036

00012

Monteneme

Eucaliptos

--

--

--

2.444,63

--

--

--

33

Descoñecido

034

00155

Barreiros

Piñeiral madeireiro

WTG-3

683,32

5.633,37

--

10.752,82

3.669,55

14.131,11

7.742,32

34

MVMC Carballeiras

034

00005

Petón

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

--

102,99

--

--

35

Montans Cores, Germán

036

00013

Monteneme

Eucaliptos

--

--

--

--

75,27

--

--

--

36

Descoñecido

036

00083

Rey Cobo

Matogueira

--

--

--

--

740,90

--

--

--

37

Basalo Ferreiro, Manuel
Díaz Seoane, Mª Carmen

036

00085

Rey Combo

Matogueira

--

--

--

--

1.646,21

--

--

--

38

Rodríguez Borrazas, Consuelo

034

00065

Fonte Seca

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

--

--

1.651,06

--

39

Rodríguez Borrazas, Consuelo

034

00064

Fonte Seca

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

--

--

25,03

--

40

Lista Mato, Manuel

034

00062

Petón

Matogueira

--

--

--

--

--

--

373,29

--

41

Abelenda Nieto, Mª Luz

036

00020

Chousa das Vacas

Eucaliptos

--

--

--

--

393,80

--

--

--

42

Baldomir Abelenda, José Antonio

036

00019

Chousa das Vacas

Eucaliptos

--

--

--

--

367,27

--

--

--

43

España Porteiro, Carmen Josefa

034

00153

Barreiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

871,03

--

--

--

44

Loureiro Abelenda, Balbina
Becerra Vázquez, José

036

00018

Chousa das Vacas

Eucaliptos

--

--

--

--

350,90

--

--

--

45

Loureiro Abelenda, Balbina
Becerra Vázquez, José

036

00017

Chousa das Vacas

Eucaliptos

--

--

--

--

341,31

--

--

--

46

Concello de Carballo

036

09002

Camiño de Cances a Malpica

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

2.534,69

--

--

--

47

Souto Rama, Carmen
Rodríguez Souto, Lucía

034

00156

Barreiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

1.182,93

--

--

--

48

Concello de Carballo

032

09004

Cm Cances-Cr Malpica

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

1.562,88

--

--

--

49

Descoñecido

036

00021

Sapeira

Eucaliptos

--

--

--

--

510,92

--

--

--

50

Pose, Jesusa

034

00157

Barreiros

Matogueira

--

--

--

--

743,83

--

--

--

51

Comunal dos veciños de Cances

036

00022

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

186,56

--

--

--

52

Comunal

032

00001

Cercas

Matogueira

--

--

--

--

1.814,70

--

--

--

53

Concello de Carballo

032

09002

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

537,62

--

--

--

54

Freijeiro Rama, José

034

00149

Chousa Vella

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

1.673,54

--

--

--

55

España Porteiro, María

034

00154

Barreiros

Eucaliptos

--

--

--

--

898,25

--

--

--

56

Rama Rodríguez, Mª del Socorro

032

00002

Monisa

Piñeiral madeireiro

--

--

--

3.874,03

--

--

--

57

Descoñecido

036

00034

Sapeira

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

0,57

--

--

--

58

Rama Lista, Emilia

036

00035

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

53,77

--

--

--

59

Vázquez Paz, Plácido
Nieto Longueira, María

034

00147

Chousa Vella

Eucaliptos

--

--

--

--

1.883,23

--

--

120,59

60

Collazo Basalo, Carmen

036

00036

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

231,77

--

--

--

61

Rey López, Esperanza

034

00145

Agueiros

Eucaliptos

--

--

--

--

229,21

12,99

--

--

62

Pose Souto, José

034

00252

Chousa Grande

Eucaliptos

--

--

--

--

335,33

--

--

320,28

63

Vecino Verdía, Blandina

036

00037

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

640,85

--

--

--

64

Ferreiro Vázquez, Bautista
Arantón Ferreiro, Carmen

034

00258

Chousa Nova

Matogueira

--

--

--

--

112,04

119,35

--

78,62

65

Otero Pereira, Ana Belén

034

00143

Fonte Seca

Matogueira

WTG-4

--

31,86

--

94,93

216,76

--

78,17

66

Pereira Seoane, José Manuel

034

00142

Fonte Seca

Matogueira

WTG-4

--

175,94

--

54,94

258,76

--

2,34

67

Vecino Cousillas, Encarnación

036

00038

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

365,64

--

--

--

68

Ferreiro Vázquez, Bautista
Arantón Ferreiro, Carmen

034

00144

Chousa Nova

Eucaliptos

WTG-4

--

2,75

--

35,41

732,85

33,71

457,61

69

Porteiro Freire, Josefa

034

00137

Chousa Grande

Eucaliptos

WTG-4

--

338,16

--

180,35

432,06

903,54

1.012,24

70

Pose Souto, Manuel

034

00077

Chousa Grande

Eucaliptos

WTG-4

--

3.808,20

--

--

--

1.014,63

34,23

71

Vecino Verdía, Blandina

036

00039

Sapeira

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

227,99

--

--

--

72

Pose Souto, Dolores

034

00253

Chousa Grande

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

732,56

--

73

Vilariño Areosa, Manuel

034

00140

Fonte Seca

Eucaliptos

--

--

--

--

--

495,97

217,51

33,30

74

Tasende Ferreiro, José

034

00076

Chousas Vellas

Pastos

--

--

--

--

--

--

94,72

--

75

Seoane Souto, Carmen

034

00074

Castros

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

--

--

76

Pereira Varela, Manuel

034

00075

Chousas Vellas

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

--

--

77

Pardo Ferreiro, Antonia

032

00005

A Munisa

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

0,40

--

--

--

78

España Porteiro, María

034

00136

Petón

Eucaliptos

WTG-4

0,25

1.297,02

--

211,14

--

510,82

510,82

79

Pereira Varela, Lucinda e irmán

034

00139

Fonte Seca

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

--

52,83

480,06

--

80

Vecino Verdía, Josefa

036

00040

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

426,37

--

--

--

81

Pose Souto, Dolores

034

00251

Chousa Grande

Eucaliptos

WTG-4

562,30

80,62

--

77,01

799,70

967,03

667,23

82

Comunal

032

00008

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

822,24

--

--

--

83

Vecino Verdía, Josefa

036

00041

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

389,07

--

--

--

84

Pose Souto, Mª Purificación

034

00250

Chousa Grande

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

--

--

385,62

--

85

Freire Lobera, Celia

034

00078

Castros

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

5.943,02

31,86

86

Castro Piña, Manuela

032

00004

Sapeira

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

1.417,00

--

--

--

87

Villar Lista, Rogelio

034

00133

Xampas

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

41,63

--

88

Pereira Varela, Josefina

034

00135

Xampas

Eucaliptos

WTG-4

70,16

--

--

4,82

753,57

2.622,44

265,02

89

Otero Pereira, Ana Belén

034

00134

Petón

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

--

--

30,66

--

90

Castro Muíño, Manuela

034

00131

Xampas

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

1.126,20

--

91

Facal Veiga, Mª Dolores

034

00130

Petón

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

499,23

--

92

Rama Rey, Mª Purificación

034

00129

Chans

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

--

--

93

Loureiro Abelenda, Balbina

034

00079

Monteneme

Eucaliptos

--

--

--

--

--

--

65,53

--

94

Descoñecido

032

00003

Cercas

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

2.751,42

--

--

--

95

Castro Muíño, Manuela

032

00007

Agueiros

Eucaliptos

--

--

--

--

475,87

--

--

--

96

Varela Busto, Mª Sol

036

00042

Sapeira

Eucaliptos

--

--

--

--

559,79

--

--

--

97

Ferreiro Varela, Pastor

032

00009

Sapeira

Eucaliptos

--

--

--

--

1.778,97

--

--

--

98

Cancela Collazo, Eliseo

036

00084

Rey Cobo

Matogueira

--

--

--

--

353,36

--

--

--

99

Descoñecido

034

00160

Barreiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

1.799,54

--

--

--

100

Comunal dos veciños de Rodo

032

00006

Sapeira

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

2.269,50

--

--

--

101

Cancela Collazo, Filomena

036

00056

Sapeira

Matogueira

--

--

--

--

381,92

--

--

--

102

Freijeiro Rama, José

032

00011

Agueiros

Eucaliptos

--

--

--

--

666,92

--

--

--

103

Arantón Ferreiro, María

034

00161

Barreiros

Eucaliptos

--

--

--

--

591,14

--

--

--

104

Mato Martínez, Genoveva

032

00061

Costa da Cerca

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

401,55

--

--

--

105

Palacios Chouciño, Genoveva Cecilia

036

00057

Rey Cobo

Eucaliptos

--

--

--

--

275,41

--

--

--

106

Vázquez Paz, Plácido
Nieto Longueira, María

032

00014

Agueiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

144,65

--

--

--

107

Chouciño Calvo, Manuel Cándido e irmán

036

00075

Rey Cobo

Eucaliptos

--

--

--

--

179,41

--

--

--

108

Cotelo López, Carmen

032

00015

Pinar

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

363,13

--

--

--

109

Gómez Rodríguez, José

032

00062

Costas

Eucaliptos

--

--

--

--

820,29

--

--

--

110

Trigo Chouciño, Manuel

036

00076

Rey Cobo

Eucaliptos

--

--

--

--

389,28

--

--

--

112

Cotelo López, Carmen

032

00018

Moran

Eucaliptos

--

--

--

--

827,86

--

--

--

113

Pereira Varela, Josefina

034

00164

Castros

Eucaliptos

--

--

--

4.526,60

2.892,21

--

--

5.886,44

114

España Porteiro, Bautista

034

00162

Barreiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

112,15

--

--

--

115

Chouciño Piña, María

036

00077

Rey Cobo

Matogueira

--

--

--

--

183,39

--

--

--

116

Pardiñas Montáns, Dolores

032

00070

Costas

Matogueira

--

--

--

--

140,25

--

--

--

117

Varela Abelenda, Jacinto

036

00078

Rey Cobo

Matogueira

--

--

--

--

160,73

--

--

--

118

Moreno Vilanova, Manuel

032

00071

Costas

Matogueira

--

--

--

--

74,22

--

--

--

119

Palacios Chouciño, Genoveva Cecilia

036

00079

Rey Cobo

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

1.192,84

--

--

--

120

Varela Pardo, Manuel

032

00154

Costa da Cerca

Eucaliptos

--

--

--

--

1.576,12

--

--

--

121

Castro Fariña, Mª Azucena

036

00080

Rey Cobo

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

424,62

--

--

--

122

Ferreiro Martínez, Gerardo e outra

036

00081

Rey Cobo

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

156,21

--

--

--

123

Vázquez Calvete, Jesús

036

00063

Rey Cobo

Matogueira

--

--

--

--

201,53

--

--

--

124

Vázquez Calvete, Jesús e irmáns

036

00064

Rey Cobo

Matogueira

--

--

--

--

192,37

--

--

--

125

Lista Castro, José Manuel

036

00065

Rey Cobo

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

133,45

--

--

--

126

Calvete Otero, José Luis

032

00073

Costa da Cerca

Eucaliptos

--

--

--

--

1.265,20

--

--

--

127

Vázquez Nión, Jesús
Basalo Ferreiro, Consuelo

036

00066

Monteneme

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

175,63

--

--

--

128

Trigo Villar, Antonio

036

00067

Regueiros

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

264,45

--

--

--

129

Comunal dos veciños de Cances

036

00072

Rey Cobo

Matogueira

--

--

--

--

421,50

--

--

--

130

Comunal dos veciños de Cances

032

00089

Cercas

Matogueira

--

--

--

--

3.312,06

--

--

--

131

Castro Pardo, Ermitas

032

00094

Cruceiro

Matogueira

--

--

--

--

1.242,47

--

--

--

132

Facal Barca, Dosinda

036

00071

Chousa do Pinar

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

59,86

--

--

--

133

Concello de Carballo

032

09006

Estrada de Cances a Monteneme

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

51,84

--

--

--

134

Concello de Carballo

035

09011

Estrada de Cances a Monteneme

Vía de comunicación de dominio público

--

--

--

--

51,84

--

--

--

135

Concello de Carballo

035

00081

Rey Cobo

Piñeiral madeireiro

--

--

--

--

3,94

--

--

--

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros nos cales circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.