Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 10 de marzo de 2022 Páx. 17017

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

ORDE do 1 de marzo de 2022 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), anunciada pola Orde do 10 de xaneiro de 2022.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Amtega, anunciada pola Orde do 10 de xaneiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 18 de xaneiro), de conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da mesma lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Amtega, anunciada pola Orde do 10 de xaneiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 18 de xaneiro).

Segundo. Adxudicar destino, nos postos de traballo que se indica, e seleccionar aos funcionarios que se relacionan no anexo desta orde.

Terceiro. O cesamento no destino actual dos funcionarios que obtiveron praza producirase no prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días hábiles a partir do seguinte ao do cesamento, se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando os funcionarios obteñan coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidas aos interesados. Nos supostos de baixa temporal ou transitoria iniciarase a partir da correspondente alta.

Cuarto. A xefatura do centro en que causen baixa os funcionarios, así como a daquel en que obteñan destino, consignarán no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión.

Quinto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2022

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO

Apelidos e nome: Blanco Fernández, Natalia.

DNI: ***5834**.

Subgrupo: A2.

Corpo/escala: corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Denominación do posto: Vicexerencia de Xestión Económica e Contratación.

Código: PX.A11.00.002.15770.125.

Nivel: 28.

Dependencia: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Civeira Moure, José Manuel.

DNI: ***6998**.

Subgrupo: A2.

Corpo/escala: corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Denominación do posto: Xefatura do Departamento de Persoal.

Código: PX.A11.00.002.15770.171.

Nivel: 28.

Dependencia: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Localidade: Santiago de Compostela.

*O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.