Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 21 de marzo de 2022 Páx. 18770

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (TU2101).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante LOU, e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro), en diante RDCA, e en virtude do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, da Xunta de Galicia (DOG do 22 de febreiro), conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2020 (Resolución do 14 de decembro de 2020, DOG do 21 de decembro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolveu convocar a concurso a/as praza/s que figura/n no anexo I da presente resolución, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), en diante Lei 39/2015, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro), en diante Lei 40/2015, no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro), en diante EBEP, os estatutos da Universidade de Vigo, polo Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo aprobado polo Claustro universitario o 24 xullo de 2012, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios, aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008, modificada polo acordo do Consello de Goberno do 1 de xullo de 2020, e polas bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poder ser admitidas á realización das presentes probas selectivas, as persoas aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras nos termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe, das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros Estados cando así se prevexa nos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente poderán participar as persoas con nacionalidade estranxeira non comunitaria, cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter feitos os dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberá achegarse credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado/a para o corpo docente de profesores/as titulares de universidade, conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio.

Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o aceso de corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos.

e) Ter aboado as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha Administración pública, nin atoparse en inhabilitación para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta á española deberá acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas correspondentes á praza.

h) As persoas aspirantes que teñan legalmente unha discapacidade igual o superior ao 33 % deberán achegar fotocopia do certificado en vigor que acredite o recoñecemento da discapacidade de que se trate. No caso de precisar algunha adaptación e co obxecto de que se poida garantir a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e poder adoptar as medidas oportunas, xuntarase á solicitude de participación no concurso un escrito solicitando as adaptacións de tempo e medios correspondentes. Entenderase que os aspirantes a que se refire o presente parágrafo, que non soliciten as adaptacións no momento de presentar a solicitude de participación ao concurso, non as precisan ou renuncian a elas, e non poderán solicitalas en ningún outro momento posterior do procedemento.

Á vista das propostas de adaptación efectuadas, a Comisión determinará as medidas de adaptación ás necesidades das persoas con discapacidade que foron admitidas ao concurso e así o solicitaran.

2.2. De conformidade co artigo 9.4 do RDCA e co artigo 65.2 da LOU, non poderá participar neste concurso quen ocupe unha praza de corpos docentes universitarios nesta ou noutra universidade, obtida mediante concurso de acceso, salvo que se producise o desempeño efectivo desta durante polo menos dous anos.

Terceira. Solicitude telemática

3.1. A solicitude de participación farase cubrindo o formulario integrado na aplicación web da Universidade de Vigo. Para presentar a solicitude de participación, as persoas interesadas deberán cubrir o formulario web da solicitude establecido especificamente para a praza e o corpo correspondente, dispoñible na ligazón https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, no prazo de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3.2. Unha vez cuberta e validada a solicitude a través da aplicación web, deberá ser presentada xunto coa documentación correspondente, na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) mediante o procedemento de concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios, TU2101 (profesores titulares de universidade).

De conformidade co disposto no artigo 16.8 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, carecerá de validez e eficacia a presentación de solicitudes e a realización de calquera acto feito a través de medios distintos ao indicado no punto anterior.

3.3. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios da sede electrónica servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da Lei 39/2015.

Con independencia dos lugares en que regulamentariamente deban publicarse, tanto a convocatoria como os actos e acordos que integran este proceso selectivo publicaranse a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

3.4. Os dereitos de exame para cada praza (TU2101) serán de 44,17 euros. A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación web da Universidade de Vigo habilitada para a participación no concurso de acceso. Poderá aboarse o importe correspondente no período indicada na folla de liquidación, ben en efectivo ben con tarxeta.

En efectivo farase nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática que permitirá seleccionar esta opción, sendo preciso seguir con atención o proceso ata súa finalización e comprobar que o pagamento se fixo correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicarase unha bonificación do 50 % na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, e a persoa interesada deberá solicitar a devolución e achegar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Polo tanto, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable á persoa interesada.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, agás que acredite o pagamento ou a exención do pagamento da citada taxa.

3.5. Durante o proceso de inscrición descrito na base 3.1, achegaranse nun ficheiro pdf os seguintes documentos, e será causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir ás expensas ou estar a cargo de quen sexa nacional doutro Estado con que teñan dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Fotocopia do título de doutor ou doutora. Cando corresponda, deberá achegarse coa credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Fotocopia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra d da base 2.1.

d) De ser o caso, documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra h da base 2.1.

e) No suposto de aspirantes que ocupen unha praza de corpos docentes universitarios (funcionarios), certificado orixinal (folla de servizos) da universidade ou organismo de que dependa, que acredite o seu desempeño. O Servizo de Persoal Docente Investigador emitirá de oficio a folla de servizos dos aspirantes que pertenzan á Universidade de Vigo.

f) Xustificante, de ser o caso, da exención parcial ou total de taxas.

3.6. Os erros de feito que se puidesen advertir poderán emendarse en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar nas súas solicitudes, e unicamente poderá demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1 para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo, non se admitirá ningunha petición desta natureza, excepto causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola Universidade.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de 15 días hábiles contado desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará unha resolución en que aprobe a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez días hábiles contado desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente ditarase unha resolución en que se aprobe a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, agás cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. De acordo co que establece o artigo 75.4 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

Agás petición expresa da presidencia e debidamente autorizada, cada Comisión terá a súa sede e actuará no centro en que teña a súa sede o departamento a que se adscriba a praza convocada.

A Universidade fará públicos coa publicación da convocatoria os currículos dos membros das comisións de acceso no enderezo da internet: http://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, agás cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da Comisión deberán absterse de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da Lei 40/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos respectivos suplentes e, na súa falta, por orde correlativa e, en último caso, resolverá o reitor.

5.2. As comisións deberán constituírse no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a Comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a presidencia titular.

5.3. A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, de ser o caso. A presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará quen sexa membro titular e, de ser o caso, suplente, cunha antelación mínima de dez días hábiles, e fixará o lugar, a data e a hora para proceder ao acto de constitución da Comisión, que poderá realizarse por calquera dos procedementos que permitan os medios tecnolóxicos dispoñibles; neste suposto quedará recollida na acta tal circunstancia. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución a Comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza e faraos públicos no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo, e no do lugar onde se realicen as probas, antes do acto de presentación dos candidatos e candidatas.

5.4. Unha vez constituída a Comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a presidencia, será substituída polo catedrático ou catedrática de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a Comisión poida actuar validamente requirirase a asistencia de, alomenos, tres dos seus membros, entre os que figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a presidencia e a secretaría. Os membros da Comisión que estivesen ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen ter incorrido.

5.6. Á secretaria de cada comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da Comisión, auxiliada polo persoal de administración e servizos do departamento a que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a Comisión resolverá as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015 e na Lei 40/2015.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A presidencia da Comisión convocará quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez días hábiles, indicando o lugar e a hora para realizar o acto de presentación.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará por calquera soporte informático o contido das alíneas a) e b):

a) O currículo, que deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo III, en que detallarán os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no currículo, con independencia de que a Comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa orixinal ou compulsada.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas, e a Comisión fixará e publicará no taboleiro de anuncios da sede elctrónica da Universidade de Vigo e do centro onde se realice, o lugar, a data e a hora de comezo da proba, a cal deberá iniciarse no prazo máximo de dez (10) días hábiles contados desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito polas persoas concursantes. Igualmente, a Comisión fixará o prazo durante o que poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concursen.

6.4. As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización do exercicio polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación ou, eventualmente, nos primeiros días do puerperio, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente informe médico oficial. A comunicación deberá realizarse dentro dos cinco (5) días hábiles seguintes ao anuncio da data do exame e implicará o consentimento da interesada para permitir o acceso do tribunal ou do órgano que convoca aos datos médicos necesarios relacionados coa súa situación.

O tribunal acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente, tomando en conta, ademais do alegado, os dereitos dos demais aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables e ás necesidades e intereses da Universidade. Contra tal acordo non caberá recurso sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible, de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.

6.5. A Comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no currículo por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6.6. Os concursos realizaranse en dependencias da Universidade de Vigo, físicas ou virtuais, de acordo co que dispoña a presidencia da correspondente Comisión, e poderanse realizar de forma totalmente presencial, totalmente virtual ou nunha modalidade mixta, con participantes presentes fisicamente e outros a través de medios telemáticos remotos. En todo caso, as persoas concursantes, así como os membros das comisións de acceso que pertenzan á Universidade de Vigo nos ditos concursos, deberán acudir e estar presentes na dependencia física da Universidade de Vigo que sinale a presidencia da Comisión, durante todo o acto de presentación e de realización da proba.

Os concursos constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A continuación, a Comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto do concurso.

6.7. Finalizada a proba, cada membro da Comisión entregaralle á presidencia un informe razoado axustado aos criterios previamente fixados de cada unha das persoas que concursen, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.8. Para superar a proba é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da Comisión. De non acadar ningunha candidatura polo menos tres votos favorables, o proceso poderá concluír coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.9. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da Comisión. En caso de empate recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos e nomeamento

7.1. A Comisión proporá ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, a relación de todas as persoas candidatas que superasen a proba por orde de preferencia. A Comisión poderá propor a non provisión da praza xustificando esta decisión. Esta proposta será publicada no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo, que servirá de notificación ás persoas interesadas para todos os efectos e no centro onde se realice a proba.

7.2. No prazo dos tres días hábiles seguintes ao de finalización da súa actuación, a secretaria da Comisión entregará na Secretaría Xeral da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e un exemplar da documentación presentada por cada persoa que concursase, en formato dixital.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar, no prazo dos vinte días hábiles seguintes ao de publicación da proposta da Comisión e conforme o procedemento previsto na base 3.2, os seguintes documentos:

a) A documentación recollida na base 3.5: fotocopia do documento de identidade, copia electrónica auténtica do título de doutor/a, copia electrónica auténtica da acreditación e folla de servizos orixinal da universidade ou organismo para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos, de conformidade co establecido no artigo 56.1.d) do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que o/a incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario de carreira estará exento de xustificar e presentar os documentos das alíneas c) e d), e deberá presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo de que dependa acreditativo da súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola Comisión nun número delas que non exceda o número de prazas convocadas a concurso, unha vez que acreditasen en prazo a documentación requirida. De non facelo, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicarase ao correspondente rexistro para os efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia e comunicarase ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte días hábiles contado desde o seguinte ao de publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de que se trate.

7.7. As referencias a necesidades e obrigacións docentes e ao centro de adscrición que poida conter a convocatoria non suporán dereito de vinculación exclusiva a tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Oitava. Comisión de Reclamacións

8.1. Contra a proposta da Comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación ante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez días hábiles contado desde o seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2. As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo, publicación que servirá de notificación para todos os efectos. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles para formular alegacións sobre o contido da reclamación.

8.3. As reclamacións serán valoradas pola Comisión de Reclamacións da Universidade de Vigo, que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedementais e verificará o efectivo respecto, por parte da Comisión de Selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade deles no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, retrotraerase o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, e a Comisión de Selección deberá formular nova proposta, tras o que o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da Comisión de Reclamacións.

8.4. As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polos/polas aspirantes

A documentación presentada no concurso deberá ser retirada da secretaría xeral, logo de petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contado desde a finalización do procedemento ou, de ser o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non fose retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección de persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo, coa finalidade de xestionar a tramitación deste concurso e amparados pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e os estatutos da Universidade de Vigo.

Coa súa participación neste concurso as persoas interesadas autorizan a Universidade de Vigo para a publicación dos seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia, cando así derive da natureza deste concurso. Non obstante e co fin de previr riscos para a publicidade de datos persoais de vítimas de violencia de xénero, a persoa afectada comunicará esta circunstancia coa maior celeridade á Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo (986 81 34 19 e igualdade@uvigo.es).

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade e conservaranse durante o prazo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da dita finalidade e do tratamento dos datos.

As persoas participantes están obrigadas a facilitar estes datos en virtude do especificado nos parágrafos anteriores e, en caso de non facelo, serán excluídas do proceso selectivo.

As persoas participantes teñen dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, a rectificación ou a supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento, así como a oporse ao devandito tratamento e a solicitar, agás casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Estes dereitos poderán exercerse mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo na Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP e remitila á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Campus Universitario, 36310 Vigo-Pontevedra. Máis información: https://www.uvigo.gal/ proteccion-datos

Igualmente, pode dirixir a dita solicitude á delegada de Protección de Datos: Ana Garriga Domínguez. Facultade de Dereito, Campus Universitario As Lagoas, 32004 Ourense (España) 988 36 88 34, dpd@uvigo.gal

Tamén pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Décimo primeira. Norma final

11.1. O tempo transcorrido entre a publicación da presente convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder os catro meses. Para estes efectos, o mes de agosto considerarase inhábil.

11.2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, perante o reitor. Neste caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015.

Vigo, 2 de marzo de 2022

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

TU2101-C05-265-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0265 Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

D00c05 Estatística e Investigación Operativa

Actividade docente e investigadora:

Xogos cooperativos

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Praza nº 2.

Referencia:

TU2101-H04-320-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0320 Filoloxía Alemana

Departamento:

D00h04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Actividade docente e investigadora:

Segundo idioma estranxeiro IV: alemán

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 3.

Referencia:

TU2101-H04-345-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0345 Filoloxía Inglesa

Departamento:

D00h04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Actividade docente e investigadora:

Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: inglés

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 4.

Referencia:

TU2101-H09-185-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0185 Debuxo

Departamento:

D00h09 Debuxo

Actividade docente e investigadora:

Proxectos de deseño

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

Praza nº 5.

Referencia:

TU2101-H09-185-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0185 Debuxo

Departamento:

D00h09 Debuxo

Actividade docente e investigadora:

Laboratorio de tendencias

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

Praza nº 6.

Referencia:

TU2101-H10-567-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0567 Lingua Española

Departamento:

D00h10 Lingua Española

Actividade docente e investigadora:

Lexicografía do español

Pragmática e discurso

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 7.

Referencia:

TU2101-H10-567-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0567 Lingua Española

Departamento:

D00h10 Lingua Española

Actividade docente e investigadora:

Lingua de signos española

Lingua española: expresión textual e visual

Centro de traballo:

204 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

Praza nº 8.

Referencia:

TU2101-H12-814-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0814 Tradución e Interpretación

Departamento:

D00h12 Tradución e Lingüística

Actividade docente e investigadora:

Interpretación de enlace idioma 1: inglés-español

Tradución especializada xurídico-administrativa: inglés-galego-inglés/

inglés- español-inglés

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 9.

Referencia:

TU2101-T03-545-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0545 Enxeñaría Mecánica

Departamento:

D00t03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Actividade docente e investigadora:

Teoría de máquinas e mecanismos

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 10.

Referencia:

TU2101-T04-555-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Enxeñaría química II

Tecnoloxía ambiental

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 11.

Referencia:

TU2101-T05-065-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0065 Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 12.

Referencia:

TU2101-T05-605-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0605 Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estr.

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Resistencia de materiais

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 13.

Referencia:

TU2101-T05-605-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0605 Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estr.

Departamento:

D00t05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Actividade docente e investigadora:

Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais

Biocompatibilidade e comportamento mecánico de materiais en implantoloxía

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 14.

Referencia:

TU2101-T06-295-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0295 Explotación de Minas

Departamento:

D00t06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Ambiente

Actividade docente e investigadora:

Rochas industriais e ornamentais

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Praza nº 15.

Referencia:

TU2101-T08-385-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Tecnoloxía láser

Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 16.

Referencia:

TU2101-T13-560-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Computación distribuída

Arquitecturas e servizos telemáticos

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 17.

Referencia:

TU2101-T13-560-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Xestión da seguridade da información

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 18.

Referencia:

TU2101-T15-570-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Informática: algoritmos e estruturas de datos I

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 19.

Referencia:

TU2101-T15-570-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Enxeñaría do coñecemento

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 20.

Referencia:

TU2101-T15-570-TU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Concorrencia e distribución

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 21.

Referencia:

TU2101-T15-570-TU-TC-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Computación distribuída e de altas prestacións

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 22.

Referencia:

TU2101-X01-680-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0680 Personalidade, Aval. e Trat. Psicolóxicos

Departamento:

D00x01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Actividade docente e investigadora:

Sexualidade e saúde

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social

Praza nº 23.

Referencia:

TU2101-X01-805-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0805 Teoría e Historia da Educación

Departamento:

D00x01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Actividade docente e investigadora:

Educación intercultural e para a paz

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social

Praza nº 24.

Referencia:

TU2101-X05-245-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0245 Educación Física e Deportiva

Departamento:

D00x05 Didácticas Especiais

Actividade docente e investigadora:

Metodoloxía e planificación do adestramento deportivo I

Ciclo de vida e normas do proxecto

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Praza nº 25.

Referencia:

TU2101-X09-095-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0095 Comercialización e Investigación de Mercados

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Dirección comercial II

Información e comunicación da RSC

Dirección comercial II

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Praza nº 26.

Referencia:

TU2101-X09-650-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Técnicas de comunicación e liderado

Planificación de destinos turísticos e desenvolvemento sustentable

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Praza nº 27.

Referencia:

TU2101-X09-650-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Empresa: fundamentos de administración

Empresa: fundamentos de administración

Empresa: organización da empresa

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ANEXO II

Comisións de acceso

Praza nº 1: TU2101-C05-265-TU-TC-01.

Área: Estatística e Investigación Operativa.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Gustavo Bergantiños Cid

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Juan José Vidal Puga

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José María Alonso Meijide

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2ª

Leticia Lorenzo Picado

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Silvia María Lorenzo Freire

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Jacobo de Uña Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Gloria Fiestras Janeiro

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Balbina Virginia Casas Méndez

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 2º

Ignacio Miguel García Jurado

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 3ª

María Luisa Carpente Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 2: TU2101-H04-320-TU-TC-01.

Área: Filoloxía Alemá.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Veljka Ruzicka Kenfel

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Helena Cortés Gabaudan

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Javier Pérez Guerra

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Rafael de la Cruz López-Campos Bodineau

Profesor titular de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 3ª

María Mar Soliño Pazó

Profesora titular de universidade

Universidade de Salamanca

Comisión suplente

Presidente

Karin Vilar Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Secretaria

Nuria Yáñez Bouza

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Ana María Pereira Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Miguel Ángel Esparza Torres

Catedrático de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Suplente 3º

Javier de Agustín Guijarro

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 3: TU2101-H04-345-TU-TC-01.

Área: Filoloxía Inglesa.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Carlos Acuña Fariña

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Javier Pérez Guerra

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jorge Luis Bueno Alonso

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Ana Elina Martínez Insua

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Teresa Caneda Cabrera

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Ignacio Miguel Palacios Martínez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Nuria Yáñez Bouza

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Ana María Bringas López

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Martín Urdiales Shaw

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María Dolores González Álvarez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 4: TU2101-H09-185-TU-TC-01.

Área: Debuxo.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Begoña Jordá Albiñana

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretario

Antonio María Bandera Vera

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ignacio Fernando Barcia Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Sebastián García Garrido

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Vogal 3ª

Beatriz García Prosper

Profesora titular de universidade

Universidade Politécnica de València

Comisión suplente

Presidente

Gabriel Songel González

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretaria

Ana María Soler Baena

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Pilar Montero Vilar

Profesora titular de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Suplente 2º

Alfonso Ruiz Rallo

Profesor titular de universidade

Universidade de La Laguna

Suplente 3ª

Marina Susana Cendán Caaveiro

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 5: TU2101-H09-185-TU-TC-02.

Área: Debuxo.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Begoña Jordá Albiñana

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretario

Antonio María Bandera Vera

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ignacio Fernando Barcia Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Sebastián García Garrido

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Vogal 3ª

Beatriz García Prosper

Profesora titular de universidade

Universidade Politécnica de València

Comisión suplente

Presidente

Gabriel Songel González

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretaria

Ana María Soler Baena

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Pilar Montero Vilar

Profesora titular de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Suplente 2º

Alfonso Ruiz Rallo

Profesor titular de universidade

Universidade de La Laguna

Suplente 3ª

Marina Susana Cendán Caaveiro

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 6: TU2101-H10-567-TU-TC-01.

Área: Lingua Española.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Miguel Ángel Esparza Torres

Catedrático de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Secretaria

María del Carmen Cabeza Pereiro

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Inmaculada Anaya Revuelta

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Elena Battaner Moro

Profesora titular de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Vogal 3º

Alfonso Zamorano Aguilar

Catedrático de universidade

Universidade de Córdoba

Comisión suplente

Presidenta

Leonor Ruiz Gurillo

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Secretario

Fernando Ramallo Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María de los Ángeles García Aranda

Profesora titular de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Suplente 2º

Victoriano Gaviño Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Cádiz

Suplente 3º

Daniel Moisés Sáez Rivera

Profesor titular de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Praza nº 7: TU2101-H10-567-TU-TC-02.

Área: Lingua Española.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Alejandro Veiga Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretaria

Inmaculada Concepción Báez Montero

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Rosa Pérez Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Encarnación Atienza Cerezo

Profesora titular de universidade

Universitat Pompeu Fabra

Vogal 3º

Carlos Herminio Moriyón Mojica

Profesor titular de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidenta

Beatriz Gallardo Paúls

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Secretario

Alexandre Rodríguez Guerra

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Benigno Fernández Salgado

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Nancy Josefina Vázquez Veiga

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 3ª

Marta García González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 8: TU2101-H12-814-TU-TC-01.

Área: Tradución e Interpretación.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Anabel Borja Albi

Catedrática de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Secretario

Luis Alonso Bacigalupe

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Miguel Ortega Herráez

Profesor titular de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 2ª

Anne Martin

Profesora titular de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3ª

María del Carmen Toledano Buendía

Profesora titular de universidade

Universidade de La Laguna

Comisión suplente

Presidenta

María Elena Sánchez Trigo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Anxo Fernández Ocampo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Ana Luna Alonso

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Jesús Blasco Mayor

Profesora titular de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Suplente 3º

Alberto Álvarez Lugrís

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 9: TU2101-T03-545-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría Mecánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Antonio Carta González

Catedrático de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Secretario

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Elena Beatriz Martín Ortega

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Enrique Granada Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Marcos López Lago

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

David Patiño Vilas

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Jacobo Porteiro Fresco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María Concepción Paz Penín

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 10: TU2101-T04-555-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Carlos Parajó Liñares

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Eulogio Castro Galiano

Catedrático de universidade

Universidade de Jaén

Vogal 2ª

Anuska Mosquera Corral

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 3º

Jorge Sineiro Torres

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Ángel Manuel Sánchez Bermúdez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Sagrario Beltrán Calvo

Catedrática de universidade

Universidade de Burgos

Suplente 2ª

Elena Falqué López

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Luis Alonso González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 11: TU2101-T05-065-TU-TC-01.

Área: Ciencia dos Mat. e Enxeñ. Metalúrxica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Carmen María Abreu Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Emilio Manuel Zornoza Gómez

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 3º

Isidro Sánchez Martín

Catedrático de universidade

Universidade de Alicante

Comisión suplente

Presidenta

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Consuelo Pérez Vázquez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Antonio Collazo Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Gloria María Pena Uris

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Marta María Cabeza Simo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 12: TU2101-T05-605-TU-TC-01.

Área: Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estr.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Pedro Arias Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Carlos Caamaño Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Antonio Collazo Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Antonio Fernández Álvarez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Elena González Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente/a

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario/a

María Consuelo Pérez Vázquez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Miguel Adam Martínez

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 2º

Henrique Lorenzo Cimadevila

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 13: TU2101-T05-605-TU-TC-02.

Área: Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estr.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan María Pou Saracho

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Carlos Caamaño Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Luis Fernández Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Gloria Fiestras Janeiro

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Mohamed Boutinguiza Larosi

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Antonio Collazo Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Fernando Lusquiños Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Elena Beatriz Martín Ortega

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

María Pau Ginebra Molins

Catedrática de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Praza nº 14: TU2101-T06-295-TU-TC-01.

Área: Explotación de Minas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Javier Taboada Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Elena de las Mercedes Alonso Prieto

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Leandro Rafael Alejano Monge

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Emilio Trigueros Tornero

Profesor titular de universidade

Universidade Politécnica de Cartagena

Vogal 3ª

Marta María Cabeza Simo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Celestino Ordóñez Galán

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Secretario

Pablo Eguía Oller

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Martina Inmaculada Álvarez Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade de Oviedo

Suplente 2ª

María Teresa Rivas Brea

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Fernando María García Bastante

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 15: TU2101-T08-385-TU-TC-01.

Área: Física Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan María Pou Saracho

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Fernando Lusquiños Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Félix Quintero Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Ramón Francisco Soto Costas

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Julia Asunción Serra Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

José Luis Fernández Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Gloria Fiestras Janeiro

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María José Gálvez Ruiz

Catedrática de escuela universitaria

Universidade de Granada

Suplente 2º

Mohamed Boutinguiza Larosi

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Rosa María Benito Zafrilla

Catedrática de escuela universitaria

Universidade Politécnica de Madrid

Praza nº 16: TU2101-T13-560-TU-TC-01.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Martín Llamas Nistal

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Juan Carlos Burguillo Rial

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Manuel José Fernández Iglesias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Alejandra Martínez Monés

Profesora titular de universidade

Universidade de Valladolid

Vogal 3º

Juan Manuel Dodero Beardo

Catedrático de universidade

Universidade de Cádiz

Comisión suplente

Presidenta

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Secretaria

Yolanda Blanco Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Manuel Alonso Castro Gil

Catedrático de universidade

Universidade Nacional de Educación

a Distancia

Suplente 2ª

Inmaculada Plaza García

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 3º

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 17: TU2101-T13-560-TU-TC-02.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Martín Llamas Nistal

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Manuel José Fernández Iglesias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Carina Soledad González González

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Vogal 3ª

Alejandra Martínez Monés

Profesora titular de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidenta

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Secretaria

Cristina López Bravo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Manuel Alonso Castro Gil

Catedrático de universidade

Universidade Nacional de Educación

a Distancia

Suplente 2º

Pedro José Muñoz Merino

Profesor titular de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 3º

Juan Carlos Burguillo Rial

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 18: TU2101-T15-570-TU-TC-01.

Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Florentino Fernández Riverola

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Encarnación González Rufino

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Pedro Cuesta Morales

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Ramón Méndez Reboredo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Eva Onaindia de la Rivaherrera

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretaria

Ana María García Fornes

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 1º

Daniel González Peña

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Miguel Reboiro Jato

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Manuel Pérez Cota

Catedrático de escuela universitaria

Universidade de Vigo

Praza nº 19: TU2101-T15-570-TU-TC-02.

Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Florentino Fernández Riverola

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Encarnación González Rufino

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Pedro Cuesta Morales

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Ramón Méndez Reboredo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Eva Onaindia de la Rivaherrera

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretaria

Ana María García Fornes

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 1º

Daniel González Peña

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Miguel Reboiro Jato

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Manuel Pérez Cota

Catedrático de escuela universitaria

Universidade de Vigo

Praza nº 20: TU2101-T15-570-TU-TC-03.

Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Florentino Fernández Riverola

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Encarnación González Rufino

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Pedro Cuesta Morales

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Ramón Méndez Reboredo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Eva Onaindia de la Rivaherrera

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretaria

Ana María García Fornes

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 1º

Daniel González Peña

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Miguel Reboiro Jato

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Manuel Pérez Cota

Catedrático de escuela universitaria

Universidade de Vigo

Praza nº 21: TU2101-T15-570-TU-TC-04.

Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Florentino Fernández Riverola

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Encarnación González Rufino

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Pedro Cuesta Morales

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

José Ramón Méndez Reboredo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Eva Onaindia de la Rivaherrera

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretaria

Ana María García Fornes

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 1º

Daniel González Peña

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Miguel Reboiro Jato

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Manuel Pérez Cota

Catedrático de escuela universitaria

Universidade de Vigo

Praza nº 22: TU2101-X01-680-TU-TC-01.

Área: Personalidade, Aval. e Trat. Psicolóxicos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Lameiras Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José María Failde Garrido

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María del Pilar Socorro Mataud Aznar

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Vogal 2º

Juan Francisco Díaz Morales

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Vogal 3ª

María Dolores Gil Llario

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Comisión suplente

Presidenta

Rosa María Baños Rivera

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Secretario/a

Antonio González Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Miguel Clemente Díaz

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 2ª

Águeda Gómez Suárez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Rafael Ballester Arnal

Catedrático de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Praza nº 23: TU2101-X01-805-TU-TC-01.

Área: Teoría e Historia da Educación.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Teresa González Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de La Laguna

Secretario

Xosé Manuel Cid Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Belén Caballo Villar

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2º

Antonio González Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Jesús Rodríguez Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Miguel Manuel Clemente Díaz

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

María Carmen Ricoy Lorenzo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Lameiras Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Narciso Antonio de Gabriel Fernández

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 3ª

Renée Depalma Úngaro

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 24: TU2101-X05-245-TU-TC-01.

Área: Educación Física e Deportiva.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Sergio José Ibáñez Godoy

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

Secretario

José María Cancela Carral

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Belén Feriche Fernández-Castanys

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2ª

María Elena Vila Suárez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Paulino A. Padial Puche

Profesor titular de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidenta

Marta Zubiaur González

Catedrática de universidade

Universidade de León

Secretario

Guillermo Jorge Olcina Camacho

Profesor titular de universidade

Universidade de Extremadura

Suplente 1ª

Leonor Gallardo Guerrero

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Suplente 2º

Antonio Ardá Suárez

Profesor titular de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 3ª

Carmen Ferragut Fiol

Profesora titular de universidade

Universidade de Alcalá

Praza nº 25: TU2101-X09-095-TU-TC-01.

Área: Comercialización e Invest. de Mercados.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Antonio Fraiz Brea

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Mª Luisa del Río Araujo

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2º

Julio Cerviño Fernández

Profesor titular de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Vogal 3ª

María Ángeles Revilla Camacho

Profesora titular de universidade

Universidade de Sevilla

Comisión suplente

Presidente

José Enrique Bigne Alcañz

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Secretario

Emilio Ruzo Sanmartín

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 1ª

María Elisa Alén González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Alicia Cándida Blanco González

Profesora titular de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Suplente 3º

Francisco José Molina Castillo

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Praza nº 26: TU2101-X09-650-TU-TC-01.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Antonio Genaro Leal Millán

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Secretario

José Antonio Fraiz Brea

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Elisa Alén González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Carlos Antonio Ferro Soto

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Ángeles López Cabarcos

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María de los Ángeles Quintas Corredoira

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Beatriz Rodrigo Moya

Profesora titular de universidade

Universidade Nacional de Educación

a Distancia

Suplente 2º

Alfonso Antonio Vargas Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

Suplente 3º

Eduardo Parra López

Profesor titular de universidade

Universidade de La Laguna

Praza nº 27: TU2101-X09-650-TU-TC-02.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Xosé Henrique Vázquez Vicente

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Miguel González Loureiro

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Lucio Fuentelsaz Lamata

Catedrático de escuela universitaria

Universidade de Zaragoza

Vogal 2ª

María de los Ángeles Quintas Corredoira

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Raquel Arevalo Tomé

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Isabel Suárez González

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

Secretaria

Ana María Mejías Sacaluga

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Pablo Arocena Garro

Catedrático de universidade

Universidade Pública de Navarra

Suplente 2ª

Zulima Magdalena Fernández Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 3º

José Pla Barber

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

ANEXO III

Curriculum vitae

Datos persoais:

− Apelidos e nome.

− NIF.

− Data, localidade e provincia de nacemento.

− Enderezo, localidade e provincia de residencia.

− Teléfono e enderezo electrónico.

− Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

− Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación, se a houber.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de dedicación, data de nomeamento ou contrato, data de cesamento.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentados a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolta, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do curriculum.