Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 23 de marzo de 2022 Páx. 19111

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2022 de cesamento dun membro do Comité de Ética da Investigación con Medicamentos de Galicia (CEIM-G).

A Presidencia do Comité de Ética da Investigación con Medicamentos de Galicia (CEIM-G) enviou o día 24.2.2022 un escrito á Xerencia do Servizo Galego de Saúde no cal comunica a renuncia dunha persoa como membro do referido comité.

Antecedentes:

Mediante a Resolución do 17 de decembro de 2021, que se publicou no Diario Oficial de Galicia do 31 de decembro, concedeuse a renovación da acreditación do CEIM-G e nomeáronse como membros as persoas que se relacionaban no seu anexo.

Entre as persoas que se relacionaban no anexo figuraba Juan Casariego Rosón, quen renuncia agora por motivos persoais á súa condición de membro do comité.

Consideracións legais e técnicas:

1. O Decreto 63/2013, do 11 de abril, regula os comités de ética de investigación clínica de Galicia. No relativo á súa composición, o artigo 5.4 sinala que as persoas membros deste comité serán designados/as e nomeados/as pola persoa titular da consellería competente en materia de sanidade, por proposta da Secretaría Xeral Técnica, garantindo en todo caso a representación equilibrada entre homes e mulleres.

O punto 7 do artigo 5 dispón que o nomeamento efectuarase por un período coincidente co de vixencia da acreditación do comité, aínda que poderá ser revogado ben por solicitude de baixa da persoa interesada, ben por se teren modificado as circunstancias que motivaron a súa designación de modo que supoña a perda dos requisitos para integrar o comité, ou ben por incumprimento notorio das súas funcións, por criterio do comité, e logo audiencia do/da interesado/a.

Sobre a composición numérica, en concreto, o punto 1 do mesmo artigo sinala que estará formado por un mínimo de nove e un máximo de vinte e cinco membros, de maneira que se asegure a independencia, competencia e experiencia na toma de decisións e no cumprimento das súas funcións.

Na actualidade, o Comité axústase na súa composición aos citados topes numéricos.

2. O Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, dispón no artigo 5.7 que se adscribe á Xerencia do Servizo Galego de Saúde o Comité Autonómico de Ética da Investigación de Galicia, ou órgano que o substitúa.

Logo de ver o que se expuxo e de acordo coa proposta que efectuou o xerente do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVO:

O cesamento, por causa de renuncia, de Juan Casariego Rosón como membro do Comité de Ética da Investigación con Medicamentos de Galicia (CEIM-G).

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2022

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade