Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 28 de marzo de 2022 Páx. 20232

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 15 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte Redondo, no concello de Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/29).

Vista a Sentenza núm. 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e aínda que non adquiriu firmeza e está sendo obxecto de impugnación e discusión en vía de casación pola Xunta de Galicia, conforme o principio de seguridade xurídica e por un criterio de precaución, sométense de novo a información pública por un prazo de 30 días a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia ese crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Naturgy Renovables, S.L.U. – NIF B84160423.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Domicilio para efectos de notificacións: avenida de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Denominación do proxecto: parque eólico Monte Redondo.

Concello afectado: Vimianzo (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 49,5 MW.

Núm. aeroxeradores que se van instalar: 12 ud. × 4,125 MW de potencia nominal unitaria.

Produción media neta estimada: 199.830 GWh/ano.

Horas netas anuais equivalentes á potencia nominal: 4.036 horas.

Orzamento de execución material: 47.908.048,23 €.

Localización (área de afección):

Parque eólico Monte Redondo

ADE

Monte Redondo

Concello

Vimianzo

Parque eólico Monte Redondo

Vértice poligonal

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

1

495.588,19

4.775.785,58

Vimianzo

2

495.588,19

4.771.285,57

Vimianzo

3

493.374,42

4.771.285,56

Vimianzo

4

492.124,41

4.772.785,57

Vimianzo

5

492.624,42

4.773.285,58

Vimianzo

6

492.374,42

4.773.571,27

Vimianzo

7

492.374,42

4.774.535,57

Vimianzo

8

494.124,43

4.774.535,58

Vimianzo

9

494.124,43

4.774.535,58

Vimianzo

Parque eólico Monte Redondo

Aeroxerador

Coordenadas UTM huso 29 ETRS89

Concello

X

Y

C001

494.365

4.775.665

Vimianzo

C002

495.169

4.775.088

Vimianzo

C003

494.843

4.774.270

Vimianzo

C004

492.780

4.772.553

Vimianzo

C005

495.190

4.773.670

Vimianzo

C006

494.110

4.773.863

Vimianzo

C007

493.585

4.774.227

Vimianzo

C008

492.882

4.773.807

Vimianzo

C009

492.966

4.773.272

Vimianzo

C010

493.383

4.773.003

Vimianzo

C011

494.079

4.772.624

Vimianzo

C012

493.162

4.772.137

Vimianzo

Parque eólico Monte Redondo

Torre meteorolóxica

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TM 1

494.697

4.775.395

Vimianzo

TM 2

492.632

4.773.485

Vimianzo

Parque eólico Monte Redondo

Vértices do perímetro da SET

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

01

494.424,16

4.772.994,13

Vimianzo

02

494.428,18

4.772.992,78

Vimianzo

03

494.423,63

4.772.979,00

Vimianzo

04

494.383,02

4.772.987,52

Vimianzo

05

494.390,19

4.773.021,74

Vimianzo

06

494.434,61

4.773.012,52

Vimianzo

Obxecto da actuación:

Trátase dunha modificación substancial do parque eólico en funcionamento Monte Redondo, que consiste basicamente no desmantelamento do actual parque (cunha potencia total de 49,5 MW repartida en 66 aeroxeradores de 750 kW cada un) e a execución dun novo. O fin principal é reducir o número actual de aeroxeradores ata 12 unidades, de maiores dimensións e potencia unitaria cada un deles, pero mantendo a mesma potencia total instalada no parque. Ademais, subirase a tensión do circuíto de media tensión do parque de 20 kV a 30 kV e executarase a adaptación e mellora da actual subestación transformadora (SET) do PE Monte Redondo.

Características técnicas das instalacións:

• Doce (12) aeroxeradores tripá, de 4,125 MW de potencia nominal unitaria, con velocidade e paso variables, altura ata a buxa de 119 m e un diámetro do rotor de 162 m.

• Doce (12) centros de transformación montados no interior das góndolas dos aeroxeradores, de illamento seco, potencia aparente unitaria 6.300 kVA e relación de transformación 0,72/30 kV.

• Dúas (2) torres meteorolóxicas de medición de 119 metros de altura.

• A rede eléctrica subterránea de media tensión (30 kV) do parque eólico ten como obxecto canalizar a enerxía xerada polas aeroturbinas ata a subestación transformadora do parque. Para isto, deséñanse 4 circuítos. O cable utilizado será o RHZ1- 2OL 18/30 kV H16 con condutor de aluminio, de diferentes seccións.

• As comunicacións realizaranse con cable de fibra óptica 8 fíos monomodo 9/125 μm.

• A rede de posta á terra deséñase como un sistema único para todo o parque eólico, incluídos os aeroxeradores.

• A posta á terra da rede de media tensión está constituída por un cable de cobre nu de sección 50 mm2 tendido ao longo da canalización de media tensión, enterrado a 1,10 m de profundidade na gabia.

• En canto á adaptación e mellora da SET do parque eólico, aproveitaranse a localización e a maioría da obra civil da actual subestación, tanto do parque de intemperie como do edificio de control da subestación, instalaranse os novos equipamentos e axustaranse as instalacións para estes. En concreto:

– Desmontarase e retirarase o actual transformador de potencia de relación de tensións 20/66 kV e instalarase un novo transformador elevador 30/66 kV.

– Desmontarase a aparellaxe de 66 kV actualmente instalada na explanada do parque de intemperie (agás as autoválvulas de entrada de liña instaladas sobre a propia estrutura do pórtico de saída de liña). A nova posición de 66 kV realizarase con tecnoloxía convencional (AIS) para todo o parque de intemperie, cunha posición de liña-transformador de 66/30 kV.

– A aparellaxe de 30 kV situarase no edificio da subestación e será de tecnoloxía baseada en celas metálicas prefabricadas de illamento en hexafluoruro de xofre (SF6).

• A nova subestación transformadora 30/66 kV do parque eólico estará composta por:

– Unha posición combinada de liña-transformador a 66 kV cos equipamentos necesarios de protección e medida exixidos pola compañía distribuidora.

– Catro posicións de liña a 30 kV.

– Unha posición de batería de condensadores a 30 kV.

– Unha posición de transformador de potencia a 30 kV e unha de transformador de servizos auxiliares.

– Unha posición de medida de tensión de barras de 30 kV.

– Un transformador de dous debandados, de potencia nominal 55 MVA ONAF, relación de transformación 66/32 kV e regulación en carga.

– Unha reactancia de posta á terra con seccionador en 30 kV, con limitación de corrente a 500 A, 30 segundos.

– Un transformador de servizos auxiliares 30/0,42-0,242 kV de 50 kVA.

– Un grupo electróxeno de 40 kVA en servizo continuo.

– Un grupo de baterías de condensadores de 10,5 MVAr.

• Os doce aeroxeradores verterán a súa enerxía á SET do parque eólico, desde onde a enerxía xerada se evacuará a través da actual liña eléctrica aérea de 66 kV e 2,1 km de lonxitude aproximada cara á subestación de Vimianzo 66 kV. Non se require ningunha actuación para esta LAT de conexión á rede de distribución.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

• Proxecto de modificación do parque eólico Monte Redondo en explotación (outubro 20-visado o 23.10.2021), que inclúe:

– Documento resumo.

– Proxecto técnico do desmantelamento do parque eólico Monte Redondo (Vimianzo, A Coruña) (xaneiro 20-visado o 23.10.2020).

- Anexo I: estudo de xestión de residuos.

- Anexo II: estudo de seguridade e saúde.

• Proxecto de execución da modificación do parque eólico Monte Redondo en explotación (outubro 20-visado o 23.10.2020).

– Documento núm. 5: estudo de seguridade e saúde.

• Modificado da subestación parque eólico Monte Redondo (xullo 20-visado o 23.10.2020).

– A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados (RBDA-agosto 21), que figura no anexo a este acordo.

– Planos individuais dos predios afectados (agosto 2021).

– O estudo de impacto ambiental (EIA) da modificación do parque eólico Monte Redondo en explotación (edición 05) (EIA) (xuño 21-asinado o 14.6.2021).

– O proxecto de interese autonómico (PIA) de modificación do parque eólico Monte Redondo en explotación (marzo 21-visado o 24.3.2021).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como no Concello de Vimianzo (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico-monte-redondo

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021 acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o proxecto de modificación do parque eólico Monte Redondo (expediente IN408A 2020/29), promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (B84160423), ao abeiro do establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, modificada pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, polo que a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu, o 27 de xullo de 2021, declarar a tramitación de urxencia deste proxecto.

A Coruña, 15 de marzo de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Monte Redondo
(expediente IN408A 2020/29) no concello de Vimianzo (A Coruña)

Parcela

Afeccións (m2)

Apelidos e nome

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servi. de paso

Ocupac.

temp.

Concello

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Vía

Torre met.

Gabia

Servi. voo

1

Albores Arjomil, Manuel
Albores Arjomil, Manuela

Vimianzo

39

142

Cortiñol

Matogueira

 

 

465

 

 

 

361

2

Santos Rodríguez, Mercedes Gumersinda

Vimianzo

39

101

Cortiñol

Piñeiral

 

 

30

 

 

 

30

3

Rodríguez Cambeiro, M. Carmen

Vimianzo

39

100

Cortiñol

Piñeiral

 

 

166

 

 

 

82

4

Rodríguez Cambeiro, Áurea Mercedes

Vimianzo

39

98

Cortiñol

Piñeiral

 

 

82

 

 

 

40

5

Rodríguez Cambeiro, M. Carmen

Vimianzo

39

97

Cortiñol

Piñeiral

 

 

55

 

 

 

44

6

Santos Caamaño, Manuel

Vimianzo

39

96

Cortiñol

Piñeiral

 

 

73

 

 

 

62

7

Talleres Lema Rodríguez, S.L.

Vimianzo

39

95

Cortiñol

Matogueira

 

 

413

 

 

 

318

8

Caolines de Vimianzo, S.L.

Vimianzo

39

111

Cortiñol

Piñeiral

 

 

59

 

 

 

 

9

Hermida Paz, Carmen

Vimianzo

39

126

Cortiñol

Piñeiral

 

 

65

 

 

 

 

10

Caamaño Costa, José

Vimianzo

40

392

Caxadas

Labradío

 

 

305

 

 

 

 

11

Calvo Andrade, José

Vimianzo

39

94

Cortiñol

Piñeiral

 

 

86

 

 

 

221

12

Hdros. de Alejandro López Costa
Rpte.: José López Olveira

Vimianzo

39

93

Cortiñol

Piñeiral

 

 

108

 

 

 

130

13

CMV de Ogas
Rpte.: Juan Castro Gándara

Vimianzo

40

10342

Arca

Matogueira

 

 

156

 

 

 

 

14

CMV de Ogas
Rpte.: Juan Castro Gándara

Vimianzo

40

457

Prado da Arca

Piñeiral

 

 

375

 

 

 

89

15

CMV de Ogas
Rpte.: Juan Castro Gándara

Vimianzo

40

439

Horta de Atrás

Piñeiral

 

 

80

 

 

 

299

17

CMV de Ogas
Rpte.: Juan Castro Gándara

Vimianzo

40

342

Arca

Matogueira

 

 

54

 

 

 

 

18

CMV de Ogas
Rpte.: Juan Castro Gándara

Vimianzo

40

437

Brañalva

Matogueira

 

 

12

 

 

 

 

19

CMV de Ogas
Rpte.: Juan Castro Gándara

Vimianzo

39

129

Monte Atrás Ogas

Eucaliptal

 

 

11.227

 

 

 

4.167

20

Soto Ogando, María

Vimianzo

39

25

Fonte dos Gatos

Matogueira

 

113

 

 

 

 

21

CMV de Ogas
Rpte.: Juan Castro Gándara

Vimianzo

39

2

Fontefría

Matogueira

 

 

16.429

 

 

 

3.685

22

Marcote Santos, Manuel

Vimianzo

32

1

Monte Santa

Matogueira

 

 

1.271

 

 

 

403

23

MVMC Montecelos
Rpte.: Manuel Mouzo Olveira

Vimianzo

30

1173

Pedra Ventana

Matogueira

742

11.775

7.566

 

630

20.198

3.888

24

Hdros. de José Celestino Romero Baña
Rpte.: María Lema González

Vimianzo

30

756

Prado de Victorio

Matogueira

 

 

1.167

 

103

 

1.004

25

Méndez Trillo, Faustino
Rpte.: Lucía Rodríguez Mouzo

Vimianzo

30

755

Prado de Victorio

Matogueira

 

 

692

 

 

 

153

26

Lema Serrano, José Manuel

Vimianzo

30

754

Prado de Victorio

Piñeiral

 

 

211

 

 

 

77

27

Arturo Lema, José

Vimianzo

30

750

Prado Carrofeito

Piñeiral

 

 

1.096

 

36

 

576

28

Pérez Lemus, José

Vimianzo

30

749

Prado Carrofeito

Matogueira

 

 

271

 

21

 

225

29

Alvores Martínez, Dosinda Mercedes

Vimianzo

30

748

Prado Carrofeito

Matogueira

 

 

887

 

54

2.200

243

30

Alvores Martínez, Dosinda Mercedes

Vimianzo

30

747

Prado Carrofeito

Matogueira

 

 

380

 

23

3.347

 

31

Alvores Martínez, Dosinda Mercedes

Vimianzo

30

746

Prado Carrofeito

Matogueira

240

741

78

 

5

1.817

 

34

Descoñecido

Vimianzo

30

730

Carro Feito de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

11

 

35

Alvite Mouzo, Manuel
Rpte.: Irmina Alvite Pérez

Vimianzo

30

745

Estivada de Pereira

Matogueira

 

398

 

 

 

334

 

36

Muebles González Cundíns, S.L.

Vimianzo

30

744

Estivada de Pereira

Matogueira

 

2.343

 

 

 

 

 

37

Gómez Olveira, Dolores

Vimianzo

30

743

Estivada de Pereira

Matogueira

 

21

 

 

 

 

 

38

CMVM de Cures-Mouzo
Rpte.: Jaime Oliveira Pérez

Vimianzo

15

59

Campo Monteiro

Eucaliptal

491

7.683

18.589

 

382

10.708

5.752

39

MVMC Gándara
Rpte.: Andrés Carballo Pérez

Vimianzo

39

1

Monte Faro

Matogueira

 

 

685

 

 

 

140

40

MVMC Gándara
Rpte.: Andrés Carballo Pérez

Vimianzo

15

517

Monte Faro

Matogueira

 

 

4.546

 

 

 

888

41

MVMC Gándara
Rpte.: Andrés Carballo Pérez

Vimianzo

15

260

Monte Faro

Matogueira

 

 

7.400

 

 

3.620

1.093

43

Vázquez Lema, Eulogio

Vimianzo

15

281

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

1

 

 

 

 

44

CMVM de Cures-Mouzo
Rpte.: Jaime Oliveira Pérez

Vimianzo

30

647

Estivada de Pereira

Piñeiral

982

9.302

21.779

100

1.713

25.649

25.668

45

CMVM de Cures-Mouzo
Rpte.: Jaime Oliveira Pérez

Vimianzo

18

1848

Pontella de Mouzo

Matogueira

491

13.182

12.366

 

377

14.072

11.695

46

MVMC Pasantes
Rpte.: José Antelo Cundíns

Vimianzo

15

557

Campo Monteiro

Matogueira

 

 

590

 

428

 

2.005

47

Carballo Alvarellos, Francisco

Vimianzo

15

259

Pedra da Xesta

Eucaliptal

 

 

2.158

 

 

 

206

48

Martínez Mouzo, Ricardo

Vimianzo

15

258

Gándaras de Calo

Piñeiral

 

 

168

 

 

 

48

49

MVMC Gándara
Rpte.: Andrés Carballo Pérez

Vimianzo

15

261

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

621

 

 

 

139

50

Arjomil Miñones, José

Vimianzo

15

275

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

948

 

 

 

159

51

Blanco Soneira, Manuel

Vimianzo

15

274

Cova dos Ladróns

Matogueira

 

 

476

 

 

 

94

52

Romero Cundíns, Carmen Elena

Vimianzo

15

273

Cova dos Ladróns

Matogueira

 

 

848

 

 

 

172

53

Gándara Valiña, Cándido

Vimianzo

15

286

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

2034

 

 

 

518

54

Gándara Valiña, Cándido

Vimianzo

15

287

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

918

 

 

 

210

55

MVMC Pasantes
Rpte.: José Antelo Cundíns

Vimianzo

15

272

Cova dos Ladróns

Matogueira

 

 

1.290

 

159

 

338

56

Carballo Alvarellos, Francisco

Vimianzo

15

271

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

979

 

152

 

821

57

Antelo Cundíns, José

Vimianzo

15

257

Cotillón

Eucaliptal

 

 

114

 

92

 

355

58

Blanco López, Delfina

Vimianzo

15

256

Cotillón

Eucaliptal

 

 

95

 

42

 

186

59

Antelo Cundíns, María

Vimianzo

15

255

Cotillón

Eucaliptal

 

 

206

 

38

 

165

60

López Carballo, Otilia

Vimianzo

15

254

Cotillón

Eucaliptal

 

 

544

 

46

 

296

61

Hdros. de José Ageitos Mouzo

Vimianzo

15

253

Cotillón

Eucaliptal

 

 

15

 

 

 

35

62

Rodríguez Antelo, Esperanza

Vimianzo

15

252

Cotillón

Eucaliptal

 

 

173

 

 

 

103

63

Cundíns Bello, Carmen

Vimianzo

15

251

Cotillón

Matogueira

 

 

206

 

 

 

32

64

Ence Energía y Celulosa, S.A.
MVMC Pasantes
Rpte.: José Antelo Cundíns

Vimianzo

15

567

Campo Monteiro

Matogueira

 

 

581

 

19

 

94

65

MVMC Pasantes
Rpte.: José Antelo Cundíns

Vimianzo

15

589

Campo Monteiro

Matogueira

 

 

1.408

 

 

 

677

66

Descoñecido

Vimianzo

15

4

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

102

 

13

 

390

67

Santos Alves, Carlinda

Vimianzo

15

270

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

3

 

 

 

33

68

Gándara Santos, Marcos

Vimianzo

15

269

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

11

 

 

 

31

69

Miñones Antelo, Manuel

Vimianzo

15

268

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

26

 

 

 

35

70

Santos Alves, Carlinda

Vimianzo

15

267

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

41

 

 

 

32

71

Miñones Antelo, Manuel

Vimianzo

15

266

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

50

 

 

 

34

72

Gándara Santos, Marcos

Vimianzo

15

265

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

49

 

 

 

36

73

Santos Alves, Generosa

Vimianzo

15

264

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

42

 

 

 

39

74

Santos Alves, Julio

Vimianzo

15

263

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

41

 

 

 

42

75

Santos Alves, Carlinda

Vimianzo

15

262

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

104

 

 

 

92

76

Castiñeira Oreiro, Carmen

Vimianzo

15

584

Cotillón

Eucaliptal

 

 

154

 

 

 

229

77

Antelo Cundíns, José

Vimianzo

16

222

Cova dos Ladróns

Piñeiral

 

 

437

 

241

 

1.110

78

CMVMC Toxa
Pte.: Perfecto Andrade Miñones

Vimianzo

16

240

Fiais

Matogueira

 

 

491

 

175

 

804

79

Ence Energía y Celulosa, S.A.

Vimianzo

15

243

Cova dos Ladróns

Matogueira

 

 

744

 

 

 

449

80

Vázquez Mouzo, José

Vimianzo

16

208

Cova dos Ladróns

Eucaliptal

 

 

48

 

 

 

 

81

Vázquez Mouzo, Cándido

Vimianzo

16

237

Cova dos Ladróns

Eucaliptal

 

 

65

 

 

 

 

82

Pérez Trillo, Esperanza

Vimianzo

16

207

Cova dos Ladróns

Eucaliptal

 

 

90

 

 

 

 

83

Lavandeira Gándara, Filomena

Vimianzo

16

181

Corneda

Matogueira

 

 

638

 

 

 

691

84

Lavandeira Anido, Dosinda

Vimianzo

16

182

Corneda

Matogueira

 

 

524

 

 

 

238

85

Pedreira Moreira, Manuel

Vimianzo

16

183

Corneda

Matogueira

 

 

2.160

 

70

2.326

908

86

Toja Lavandeira, Amparo

Vimianzo

16

180

Corneda

Matogueira

 

 

245

 

 

557

 

87

Cundíns García, Carmen

Vimianzo

16

179

Corneda

Matogueira

 

 

 

 

 

1.270

 

88

García González, Carmen

Vimianzo

16

184

Corneda

Matogueira

 

276

498

 

12

1.503

 

89

García González Victorio

Vimianzo

16

185

Corneda

Matogueira

357

610

134

 

13

919

 

90

Cundíns Gándara, Antonio

Vimianzo

16

187

Corneda

Matogueira

 

 

 

 

 

826

 

91

Castiñeira Oreiro, Carmen

Vimianzo

16

234

Corneda

Eucaliptal

1

1.197

 

 

 

248

 

92

Castiñeira Oreiro, Carmen

Vimianzo

16

186

Corneda

Matogueira

133

1.251

 

 

10

229

 

93

Albores García José

Vimianzo

16

178

Corneda

Matogueira

 

 

193

 

 

1.256

 

94

Pérez García, María

Vimianzo

16

177

Corneda

Matogueira

 

103

656

 

35

1.329

114

95

Cundíns García, Dolores

Vimianzo

16

174

Corneda

Eucaliptal

 

 

649

 

19

 

304

96

Cundíns García, Antonio

Vimianzo

16

176

Corneda

Matogueira

 

3.391

1.499

 

155

1.910

1.552

97

Olveira Pedreira, Modesto

Vimianzo

16

171

Penedos

Matogueira

 

44

 

 

 

 

 

98

Lavandeira Anido, Dosinda

Vimianzo

16

172

Penedos

Matogueira

 

650

 

 

 

 

 

99

Bermúdez Lema, Marcelino

Vimianzo

16

173

Penedos

Matogueira

 

96

 

 

 

 

 

100

Ence Energía y Celulosa, S.A.
CMVMC Toxa
Pte.: Perfecto Andrade Miñones

Vimianzo

16

230

Corneda

Eucaliptal

 

 

641

 

28

 

358

101

Descoñecido

Vimianzo

16

140

Penedos

Eucaliptal

 

 

 

 

 

24

 

102

Blanco Soneira, Manuel

Vimianzo

16

139

Penedos

Eucaliptal

 

 

2.766

 

87

606

605

103

Lema Oreiro, Manuel

Vimianzo

16

144

Penedos

Piñeiral

 

 

 

 

 

 

88

104

Albores García, José

Vimianzo

16

23

Penedos

Piñeiral

 

 

1

 

4

 

215

105

Blanco Soneira, Manuel

Vimianzo

16

138

Penedos

Matogueira

491

5.637

1.072

 

74

12.130

209

107

García Carballo, José Manuel

Vimianzo

18

1767

Penedos

Matogueira

 

2.039

 

 

 

1.473

 

108

Insua Lema, Vicente

Vimianzo

16

203

Cruz de San Vello

Piñeiral

 

 

3

 

 

 

 

109

Lema Corzón, Ricardo

Vimianzo

16

202

Cruz de San Vello

Piñeiral

 

 

24

 

 

 

 

110

Cundíns García, Antonio

Vimianzo

16

200

Cruz de San Vello

Piñeiral

 

 

 

 

78

 

588

111

Lema Corzón, Ricardo

Vimianzo

16

205

Canle da Rama

Matogueira

 

 

44

 

 

 

 

112

Vidal Barros, Flora

Vimianzo

16

204

Canle da Rama

Matogueira

 

 

 

 

94

 

697

113

Carril Pedreira, Delfín
Rpte.: Mª Flora Carril Valiña

Vimianzo

16

213

Peón da Roca

Matogueira

 

 

 

 

71

 

524

114

Olveira Pedreira, Elena

Vimianzo

16

210

Peón da Roca

Matogueira

 

 

 

 

3

 

43

115

Díaz Castiñeira, José

Vimianzo

16

214

Peón da Roca

Matogueira

 

 

 

 

14

 

107

116

CMVMC Toxa
Pte.: Perfecto Andrade Miñones

Vimianzo

16

215

Fiais

Matogueira

 

 

405

 

1.034

2.015

4.772

117

Ence Energía y Celulosa, S.A.

Vimianzo

15

64

Lavarqueiras

Eucaliptal

491

5.122

32

 

9

10.584

10

118

Castiñeira Oreiro, Francisco

Vimianzo

15

67

Lavarqueiras

Eucaliptal

 

 

 

 

 

790

 

119

Arjomil Castiñeira, José

Vimianzo

15

66

Lavarqueiras

Eucaliptal

 

42

 

 

 

695

 

120

Cundíns García, Antonio

Vimianzo

15

65

Lavarqueiras

Eucaliptal

 

234

 

 

 

507

 

121

Ence Energía y Celulosa, S.A.
CMVMC Toxa
Pte.: Perfecto Andrade Miñones

Vimianzo

16

232

Fiais

Matogueira

 

1.051

380

 

35

 

136

122

Ence Energía y Celulosa, S.A.

Vimianzo

15

2

Borrallas

Labradío

 

 

60

 

 

 

109

123

Ence Energía y Celulosa, S.A.

Vimianzo

16

216

Fiais

Matogueira

 

 

711

 

 

 

 

124

Ence Energía y Celulosa, S.A.

Vimianzo

16

131

Fiais

Matogueira

 

 

9.045

 

985

 

5.874

125

Lema Oreiro, Consuelo

Vimianzo

16

197

Cruz de San Vello

Matogueira

 

 

34

 

 

 

 

126

Rodríguez Lema, Manuel

Vimianzo

16

188

Cruz de San Vello

Matogueira

 

 

161

 

 

 

 

127

Ence Energía y Celulosa, S.A.
CMVMC Toxa
Pte.: Perfecto Andrade Miñones

Vimianzo

16

236

Corneda

Matogueira

 

 

650

 

 

 

660

128

Valiña Lavandeira, María

Vimianzo

16

165

Fiais

Matogueira

 

 

14

 

 

 

34

129

Valiña Lavandeira, Filomena

Vimianzo

16

164

Fiais

Matogueira

 

 

109

 

 

 

60

130

Valiña Lavandeira, Consuelo

Vimianzo

16

163

Fiais

Matogueira

 

 

108

 

 

 

54

131

Valiña Lavandeira, Antonio

Vimianzo

16

162

Fiais

Matogueira

 

 

83

 

 

 

66

132

Valiña Santos, Antonio

Vimianzo

16

161

Fiais

Matogueira

 

 

19

 

 

 

70

133

Valiña Lavandeira, Carmen

Vimianzo

16

160

Fiais

Matogueira

 

 

410

 

 

 

165

134

Insua Lema, Vicente

Vimianzo

16

159

Fiais

Matogueira

 

 

25

 

 

 

28

135

Arjomil Castiñeira, Ángel

Vimianzo

16

124

Surrecoste

Labradío

 

 

176

 

 

 

402

136

Castiñeira Oreiro, Carmen

Vimianzo

16

125

Surrecoste

Matogueira

 

120

 

 

 

8.202

23

137

Lavandeira Toja, Eduardo

Vimianzo

16

115

Surrecoste

Piñeiral

211

4.768

2.637

 

119

4.782

1.620

138

Mouzo Lavandeira, Antonio

Vimianzo

16

130

Surrecoste

Piñeiral

280

2.461

5

 

97

1.998

773

139

Blanco Soneira, Manuel

Vimianzo

16

129

Borrallas

Piñeiral

 

 

 

 

48

 

359

140

Ence Energía y Celulosa, S.A.
MVM A Valiña

Vimianzo

16

233

Fiais

Eucaliptal

 

 

4.870

 

 

 

472

141

Ence Energía y Celulosa, S.A.
MVM A Valiña

Vimianzo

15

548

Brañiñas

Matogueira

 

 

385

 

 

 

79

142

Ence Energía y Celulosa, S.A.

Vimianzo

15

1

Borrallas

Eucaliptal

 

 

2.938

 

 

 

699

143

Duarte Alvite, Manuel

Vimianzo

16

133

Campo Monteiro

Matogueira

 

 

1

 

 

 

8

144

Blanco Mouzo, Alejandro

Vimianzo

16

132

Capo da Areosa

Matogueira

 

 

26

 

 

 

84

145

Martínez Oreiro, Mª Modesta

Vimianzo

16

128

Borrallas

Piñeiral

 

 

 

 

107

 

980

146

Suárez González, Manuel

Vimianzo

16

127

Borrallas

Piñeiral

 

 

 

 

 

 

9

147

CMVMC Bribes
Pte.: Ramón Barrientos Barrientos

Vimianzo

16

122

Borrallas

Piñeiral

 

 

182

 

79

 

7.520

148

Soto Santos, Andrés

Vimianzo

16

126

Borrallas

Matogueira

 

 

 

 

 

 

3.083

149

Ence Energía y Celulosa, S.A.

Vimianzo

16

12

Borrallas

Piñeiral

 

 

4.157

 

229

 

7.970

150

CMVMC Bribes
Pte.: Ramón Barrientos Barrientos

Vimianzo

16

15

Campo da Area

Piñeiral

491

2.239

8.062

 

310

7.231

4.266

151

Pedreira Moreira, Manuel

Vimianzo

16

226

Monte Maior

Piñeiral

 

5.139

36

 

 

1.989

12

152

Hdros. de Flora Vidal Barros
Rpte.: M. Isabel Aguiar Vidal

Vimianzo

16

16

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

30

4.835

55

154

Oanes López, Manuel

Vimianzo

17

343

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

 

1

 

155

Mourelle Ordóñez, Juan

Vimianzo

17

342

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

 

76

 

156

Pose Bermúdez, Manuel

Vimianzo

17

341

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

 

125

 

157

Pose Bermúdez, José

Vimianzo

17

340

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

 

114

 

158

Villar Bermúdez, Cándido e outros

Vimianzo

17

339

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

 

14

 

159

Vecino Valiña, Manuel

Vimianzo

17

338

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

7

 

62

160

Cundíns Vilar, Vicente

Vimianzo

17

337

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

15

 

110

161

Miñones Lema, Áurea

Vimianzo

17

336

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

11

 

83

162

Hdros. de Ovidio Bermúdez Torrado
Rpte.: Marta Bermúdez Ferreiro

Vimianzo

17

335

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

9

 

72

163

Vilar Lema, Carmen Dolores

Vimianzo

17

334

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

10

 

76

164

Grillo Andújar, José

Vimianzo

17

333

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

9

 

71

165

Trillo Ogando, M. Consuelo

Vimianzo

17

332

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

8

 

59

166

Soto Fernández, José

Vimianzo

17

331

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

41

167

Rodríguez Lema, Manuel

Vimianzo

17

330

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

38

168

Lavandeira Pérez, José

Vimianzo

17

329

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

38

169

Monterroso Pereiro, Irene Carmen

Vimianzo

17

328

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

34

170

Pose Vázquez, Purificación

Vimianzo

17

327

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

35

171

Soto Fernández, José

Vimianzo

17

326

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

39

172

Costa Rey, María

Vimianzo

17

325

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

4

 

29

173

Ferreiro Ramos, Consuelo
Rpte.: Ovidio Amado Ferreiro

Vimianzo

17

324

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

39

174

Mouzo Torrado, Dolores

Vimianzo

17

323

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

34

175

Miñones Lema, Áurea

Vimianzo

17

322

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

6

 

43

176

Pose Feal, Juan

Vimianzo

17

321

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

6

 

48

177

Soto Fernández, José

Vimianzo

17

320

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

6

 

42

178

Costa Castiñeira, Juan José

Vimianzo

17

319

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

5

 

38

179

Vecino Valiña, Manuel

Vimianzo

17

318

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

6

 

42

180

Soto Fernández, José

Vimianzo

17

317

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

10

 

75

181

Cundíns Bello, José

Vimianzo

17

316

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

9

 

65

182

Ferreiro Ramos, Consuelo
Rpte.: Ovidio Amado Ferreiro

Vimianzo

17

315

Monte Maior

Matogueira

 

 

 

 

97

 

726

183

Miñones Lema, Francisco e outros

Vimianzo

17

292

Portela Borrallas

Matogueira

 

 

 

 

171

 

1.281

184

Vázquez Santos, Carmen Esperanza

Vimianzo

16

14

Borrallas

Piñeiral

 

 

 

 

 

 

288

185

Soto Oreiro, Estrella

Vimianzo

16

13

Fieiteira

Piñeiral

 

 

835

108

198

 

1.263

186

Pose Feal, Carmen

Vimianzo

17

267

Canle das Roxas

Matogueira

 

 

 

 

38

 

301

187

Martínez Oreiro, Mª Modesta

Vimianzo

16

6

Fieiteira

Piñeiral

 

 

185

36

112

 

613

188

Soto Oreiro, Carmen

Vimianzo

16

7

Fieiteira

Piñeiral

 

 

420

 

 

 

119

189

Martínez Oreiro, Mª Modesta

Vimianzo

16

8

Fieiteira

Piñeiral

 

 

680

 

 

 

95

190

Castiñeira García, Manuel
Castiñeira García, Genaro

Vimianzo

16

4

Fieiteira

Matogueira

 

 

1.455

 

195

 

1.347

191

Carril Pedreira, Delfín
Rpte.: Mª Flora Carril Valiña

Vimianzo

16

1

Fieiteira

Matogueira

 

1.480

600

 

149

196

793

192

García Castiñeira, Manuel
García Castiñeira, Genaro

Vimianzo

18

1866

Pión

Matogueira

491

5.927

 

 

20

8.064

 

193

García Castiñeira, Manuel
García Castiñeira, Genaro

Vimianzo

18

1862

Pión

Matogueira

 

 

 

 

 

3.427

 

194

Concello de Vimianzo

Vimianzo

18

1918

Monte Alberto

Piñeiral

 

 

 

 

 

67

 

195

Mouzo Vaiña, M. Gloria

Vimianzo

17

236

Peón

Matogueira

 

 

 

 

 

534

 

196

Villar Bermúdez, Cándido e outros

Vimianzo

17

237

Peón

Matogueira

 

 

 

 

 

1.507

 

197

Rial Andrade, M. Rosalía

Vimianzo

17

238

Peón

Matogueira

 

 

 

 

 

635

 

213

Concello de Vimianzo

Vimianzo

15

9007

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

11

 

 

214

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9004

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

19

 

 

215

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9005

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

3

 

 

216

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9006

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

23

 

 

217

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9009

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

6

 

 

218

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9008

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

13

 

 

219

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9007

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

3

 

 

220

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9003

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

6

 

 

221

Concello de Vimianzo

Vimianzo

16

9001

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

8

 

 

222

Concello de Vimianzo

Vimianzo

17

9011

Camiño

VT Vía com. dom. púb.

 

 

 

 

3

 

 

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como amoreamento de materiais, montaxe de guindastres, amoreamento de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.