Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Mércores, 30 de marzo de 2022 Páx. 20639

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2022 pola que se convoca o concurso público para a elaboración de listas de agarda de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables de distintas áreas de coñecemento para o curso académico 2021/22.

Esta reitoría, en cumprimento do acordado pola Comisión de Organización Académica e Profesorado desta universidade nas sesións celebradas os días 21 de xaneiro e 2 de marzo de 2022, resolve convocar un concurso público para a elaboración de listas de agarda de persoal docente e investigador contratado interino en previsión de que resulte imprescindible cubrir necesidades docentes por razón de causas sobrevidas, urxentes e inaprazables nas áreas de coñecemento que se relacionan no anexo I.1, de conformidade coas seguintes bases da convocatoria:

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso réxese, ademais de polo disposto nas bases desta convocatoria, por:

– Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (en diante, LOU).

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP).

– Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario.

– Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro.

– Regulamento de selección de profesorado non permanente, aprobado polo Acordo do Consello de Goberno da USC do 7 de febreiro de 2020 (en diante, Regulamento).

– II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio).

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñen nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas seleccionadas non suporán en ningún caso, para quen obteña estes postos, un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da Universidade para asignarlles unhas tarefas docentes e investigadoras diferentes. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que se deberá desenvolver a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta, de acordo, en todo caso, co que estableza o convenio colectivo e demais normas de aplicación.

1.3. Cando os prazos a que fai referencia esta convocatoria se expresen en días, entenderase que estes son hábiles e excluiranse do cómputo os sábados, os domingos e os declarados festivos, segundo o disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos para estes efectos os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, e ampliarase en calquera caso en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

O mes de agosto será inhábil para a publicación de convocatorias e para a reunión das comisións de selección.

1.4. O prazo máximo para a resolución do concurso será de 3 meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral para poderen ser admitidas neste concurso:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, nos termos previstos no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

b) Estar en posesión da titulación e demais requisitos exixidos na convocatoria para cada tipo de praza.

c) Ter cumpridos os 16 anos de idade.

d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

e) Acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

f) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratar de acceder á mesma categoría profesional a que pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

g) Aboar as taxas previstas na base 3.5 dentro do prazo de presentación de solicitudes.

2.2. Requisitos de carácter específico.

Estar en posesión da titulación de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente, ou ben do título de doutor.

2.3. O cumprimento destes requisitos, tanto de carácter xeral como específico, agás o sinalado no punto 2.1.e), estará referido sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo.

No caso de acreditar titulacións estranxeiras homologadas ou recoñecidas, a credencial de homologación deberá posuírse, como data límite, no momento da sinatura do contrato; a persoa candidata pode ser admitida no proceso selectivo condicionalmente.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán formalizar a súa solicitude, xunto coa documentación correspondente, unicamente por medios electrónicos, a través da aplicación de probas selectivas do PDI (en diante, aplicación de concursos) á cal se pode acceder a través do seguinte enlace na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/114/ver.htm), para o que deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

No caso de que as persoas aspirantes desexen participar en máis dun concurso, deberán cumprimentar na aplicación de concursos unha solicitude para cada un deles. Neste suposto, o sistema ofrecerá a posibilidade de executar un duplicado da solicitude presentada neste aplicativo nun anterior concurso. A persoa aspirante deberá comprobar nesta nova solicitude a incorporación efectiva dos datos e méritos que se pretenden duplicar e alegar. A documentación acreditativa, en formato PDF, deberá engadirse unicamente no suposto de conter información distinta e/ou actualizada da achegada na solicitude de orixe.

De xeito excepcional para este procedemento, e unicamente as persoas de nacionalidades distintas da española, poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos.

A non presentación da solicitude a través dos procedementos e formularios descritos neste punto será causa de exclusión e non poderá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

3.2. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal e empregando o formato de arquivo PDF. As copias dixitalizadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do contrato de traballo, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houber lugar.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán xustificar esta circunstancia e poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e motivalo.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 18,40 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame:

1º. Aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2º. As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame:

1º. As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

2º. As persoas que figurasen como demandantes de emprego desde polo menos seis meses antes da data de publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude e incorporar no punto que corresponda da aplicación de concursos a copia en PDF da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non estar percibindo a prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar mediante o correspondente PDF dos certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego e incorporalos na epígrafe que corresponda.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas na aplicación de concursos e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios e sempre dentro do prazo de presentación de solicitudes:

1º. Pagamento presencial a través do impreso de autoliquidación. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2º. Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se lle dea acceso a través da aplicación informática.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollesen a unha exención ou bonificación e non o xustifiquen, serán excluídas do procedemento por non ter completado o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

En ningún caso a presentación e o pagamento da taxa suporá a substitución do trámite de presentación, no tempo e na forma, da solicitude.

3.6. Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse pór en contacto co Centro de Atención aos/as Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante a aplicación de concursos dentro dos prazos establecidos, e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables ao interesado que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede, terase en conta o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos.

Xunto coa solicitude, sempre a través da aplicación de concurso mencionada no punto 3.1, presentarase a documentación acreditativa de requisitos e méritos alegados no currículo. Os documentos acreditativos de requisitos e méritos deberán estar en formato PDF e emitidos en español, galego ou en calquera dos idiomas cooficiais das comunidades autónomas do Estado que así os recollan nos seus estatutos de autonomía. Os méritos dos puntos 3 e 4 do anexo II poderanse acreditar na lingua en que están publicados e tamén naquela lingua ou linguas de uso habitual na área de coñecemento da praza convocada a concurso.

4.1. Acreditación de requisitos de carácter xeral.

A documentación que en todo caso debe presentarse é a seguinte:

a) Copia dixitalizada en formato PDF do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato PDF do título universitario oficial que se requira para a categoría de profesor/a interino/a de substitución, segundo a praza da que se trate. No caso de ter realizado o depósito do título universitario oficial no último ano e non estar expedido, poderá presentarse a copia dixitalizada da certificación supletoria do título correspondente.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberán ser acreditados por algún dos seguintes procedementos:

1º. Títulos de grao e máster oficiais necesarios para exercer unha profesión regulada: resolución de homologación ditada polo ministerio competente na materia conforme ao Real decreto 967/2014, de 21 de novembro.

2º. Títulos de grao: resolución de equivalencia ditada polo ministerio competente na materia conforme a citada normativa.

3º. Títulos de doutor: declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

4º. Mediante calquera outro procedemento de acreditación que regulamentariamente se determine.

A credencial de homologación deberá posuírse, como data límite, no momento da sinatura do contrato, podendo o candidato ser admitido no proceso selectivo condicionalmente.

c) De acordo co indicado no punto 2.1.e), as persoas aspirantes deberán acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga3 ou equivalente.

A falta de acreditación documental deste requisito non será causa de exclusión. De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da toma de posesión, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo dun ano para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior ou a través dunha proba específica.

Non presentar os documentos especificados nos puntos 4.1.a) e b) será causa de exclusión, que deberá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

4.2. Acreditación de méritos e historial académico.

Os méritos deberán estar debidamente acreditados a través de copias dixitalizadas en formato PDF, relacionados individualmente e anexados no punto correspondente da aplicación de concursos, segundo o indicado no anexo III.

A non relación e acreditación dos méritos alegados segundo o indicado non determinará a exclusión da persoa aspirante ao concurso, pero impedirá o cómputo e valoración de tales méritos por parte da Comisión de Selección do concurso de que se trate.

Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada punto, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que dentro do dito prazo estean correctamente acreditados.

Non se admitirá ningunha documentación acreditativa de méritos unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, nin sequera no prazo de emenda de documentación a que se refire a base 5.2.

Co fin de garantir a igualdade de oportunidades, teranse en conta as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo, lactación e paternidade. Para estes efectos a persoa aspirante deberá incorporar no punto correspondente a documentación acreditativa destas situacións. O feito de non presentar a citada documentación acreditativa non será causa de exclusión, pero suporá que non se teña en conta a situación alegada.

Os períodos en que as persoas aspirantes permaneceran nalgunha das situacións citadas teranse en conta para os efectos de compensar ese período na valoración dos méritos correspondentes aos puntos 3 (Calidade docente) e 4 (Experiencia investigadora) do baremo recollido no anexo II.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm) unha resolución que aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos, coa indicación, de ser o caso, das causas de exclusión.

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor para repararen os defectos que motivaran a exclusión ou omisión da devandita listaxe. Se non o fan, serán excluídos definitivamente do proceso selectivo sen teren dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Co fin de emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión da listaxe, a persoa aspirante deberá realizar este trámite de subsanación a través da aplicación de concursos, formulando as alegacións pertinentes e incorporando, de ser o caso, e no punto que corresponda, a documentación requirida.

5.4. Rematado o prazo para reparar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado aprobará e publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderanse interpor os recursos oportunos.

5.5. A inclusión na listaxe definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a sinatura do correspondente contrato na categoría docente de que se trate. A posesión dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisións de selección e desenvolvemento dos concursos.

6.1. Os concursos obxecto desta convocatoria serán resoltos polas comisións relacionadas no anexo I.2 e celebraranse con carácter xeral no centro que se sinala no anexo I.1. Se por causas xustificadas o concurso non puidese celebrarse no centro previsto, a nova ubicación deberá publicarse no taboleiro electrónico cun mínimo de dous días de antelación con respecto á data prevista de celebración daquelas probas que requiran da presenza dos candidatos.

Estas comisións rexeranse polo disposto no Regulamento de selección de profesorado non permanente da USC.

6.2. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de dous meses desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

No acto de constitución, e antes de acceder á documentación achegada polos aspirantes, a Comisión de Selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para a superación de cada unha das fases do concurso.

6.3. O acto de constitución e a aprobación dos criterios de valoración poderá ser realizado de xeito presencial ou telemático.

7. Procedemento de selección.

7.1. Realización das probas.

Os concursos para a elaboración de listas de agarda constarán de dúas fases:

a) A primeira fase terá carácter eliminatorio e consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas. A Comisión de Selección deberá anunciar o inicio dos seus traballos a través do taboleiro electrónico. A Comisión de Selección valorará os currículos das persoas aspirantes aplicando os criterios que determine e de acordo cos baremos que correspondan á categoría, recollidos no anexo II desta convocatoria. Concluída a valoración dos currículos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico. A Comisión indicará a relación de aspirantes que pasan á segunda fase e fará pública a convocatoria para a realización do exercicio correspondente, que non poderá iniciarse antes de transcorridos dous días desde a convocatoria, agás renuncia expresa a este prazo das persoas aspirantes. A publicación incluirá a data, hora e lugar de celebración.

Esta primeira fase poderá desenvolverse de xeito presencial ou telemático.

b) A segunda fase terá tamén carácter eliminatorio e consistirá na presentación oral por parte do candidato, durante un tempo máximo de vinte minutos, dun proxecto de actividades docentes correspondente á materia que determine a convocatoria. O proxecto deberá corresponder, consonte o indicado no perfil da praza, a unha materia de formación básica ou obrigatoria das cursadas para a obtención dun título de grao impartido na USC, que tiveran docencia no curso académico en que se realice esta convocatoria. Inmediatamente antes do inicio da proba, a persoa candidata deberá entregar a cada un dos membros da Comisión de Selección un resumo ou esquema do seu proxecto cunha extensión máxima orientativa de 7.500 caracteres, espazos incluídos.

Para realizar a presentación, as persoas aspirantes poderán utilizar un proxector de vídeo e un ordenador. De precisar algún outro material de apoio ou ferramenta informática, deberán indicalo con antelación suficiente á persoa que ocupe a presidencia da Comisión.

Finalizada a presentación, a Comisión debaterá co candidato sobre o contido da súa exposición por un espazo máximo de trinta minutos. A Comisión valorará esta presentación tendo en conta os contidos e o dominio da materia, a claridade expositiva e a capacidade de resposta da persoa candidata ás cuestións que se lle formulen, e sempre de acordo co establecido nos baremos que figuran no anexo II.

Concluída a valoración dos proxectos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

Nesta segunda fase, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de celebración das probas deberá estar presente fisicamente, ademais dos candidatos, cando menos un membro da Comisión.

c) A cualificación final do proceso será a suma das puntuacións correspondentes ás dúas fases do concurso. Os resultados finais faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

7.2. A orde de actuación.

A orde de actuación das persoas aspirantes a prazas con probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra «T», de conformidade co establecido na Resolución do 28 de xaneiro de 2022, da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia (DOG do 4 de febreiro).

8. Proposta de listas de agarda.

8.1. No prazo máximo de tres días desde o seguinte á finalización da segunda fase, faranse públicas no taboleiro electrónico da Universidade as listas de agarda, ordenadas pola puntuación acadada no proceso polas persoas aspirantes.

8.2. Contra as propostas de listas de agarda, as persoas interesadas poderán interpoñer reclamación ante a Reitoría nun prazo de dez días contado desde o seguinte á publicación da devandita proposta. A admisión a trámite da reclamación non suspenderá a utilización da lista para contratación de profesorado por razóns sobrevidas, urxentes e inaprazables, salvo resolución motivada en contrario. As reclamacións serán instruídas por unha Comisión de Revisión, que estará presidida pola persoa titular da Reitoría ou da Vicerreitoría en que delegue.

As comisións de selección, en aplicación dos criterios establecidos, poderán deixar desertas as listas de agarda, formulando a correspondente proposta de non provisión, motivada no seu caso.

9. Resolucións reitorais de contratación, presentación de documentos e formalización dos contratos.

9.1. Producida a necesidade docente nunha das áreas do presente concurso, o Servizo de Persoal Docente e Investigador convocará a persoa candidata segundo a orde de prelación para que achegue copia compulsada (ou copia simple acompañada dos respectivos orixinais para o seu cotexo) daqueles documentos que avalen o cumprimento dos requisitos exixidos nesta convocatoria, así como a documentación necesaria para formalizar o contrato.

9.2. As persoas seleccionadas deberán asinar o contrato nun prazo máximo de tres días hábiles contados desde o día seguinte á publicación no taboleiro electrónico da USC da resolución pola que se autorice a contratación. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado pola Reitoría.

9.3. Antes de proceder á sinatura, as persoas seleccionadas deberán presentar a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos exixidos para acceder a cada tipo de praza nos termos previstos na LPACAP.

Estes documentos deberán presentarse:

• No Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, Colexio de San Xerome, Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Na Vicexerencia, Edificio Biblioteca Intercentros, Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.1.a) deberá axustarse ao seguinte:

a) Para as persoas aspirantes nacionais de España e dos demais estados membros da Unión Europea, doutros Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) ou da Confederación Suíza, será suficiente coa copia compulsada (ou simple xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) do DNI ou do documento acreditativo da nacionalidade. As persoas aspirantes nacionais dos restantes Estados deberán acreditar, ademais, que teñen recoñecida a autorización de traballo.

b) As persoas aspirantes cónxuxes de nacional español, nacional doutro Estado membro da Unión Europea ou nacional doutros Estados, cando así se estableza nun tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, deberán presentar, ademais do indicado no punto a), os documentos acreditativos do vínculo matrimonial e unha declaración xurada do seu cónxuxe de non estar separado de dereito del ou dela.

c) Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.d) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde. Tamén se poderá presentar, de ser o caso, informe emitido polo órgano equivalente en materia de saúde doutras comunidades autónomas do Estado.

Agás supostos de forza maior, quen non presente a documentación referida ou cando do seu exame se deduza que carece dos requisitos requiridos decaerá no seu dereito a desempeñar o posto para o que foi seleccionado, procedendo a Universidade a formalizar a contratación coa persoa proposta na seguinte posición.

9.4. Con carácter xeral, os contratos que se deriven desta convocatoria producirán efectos desde a data en que se asinen, agás que neles se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Tan só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.5. Cando nunha mesma data se autorice a contratación dunha persoa candidata para ocupar máis dunha praza, a sinatura dun dos contratos suporá a renuncia ao dereito a ser contratada nas outras prazas para as cales fose proposta. A sinatura do contrato suporá tamén a renuncia á praza que, de ser o caso, se estivese ocupando con anterioridade, salvo que ambos os postos resulten compatibles.

9.6. Consonte ao disposto nos artigos 3 ao 10 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, os contratos de profesor/a interino/a non serán compatibles con outra actividade no sector público, agás os casos establecidos para contratos a tempo parcial. A persoa interesada deberá manifestar no acto de sinatura do contrato que non desempeña ningún posto ou actividade no sector público nin realiza actividade privada incompatible.

No caso de que o candidato desempeñe un posto no ámbito privado susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade nesta universidade.

10. Características dos contratos.

10.1. Retribucións.

Os contratos que se formalicen en virtude desta convocatoria terán as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do II Convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración dos contratos.

Ata a reincorporación da persoa substituída ou ata o final do curso académico en que se produza a substitución. No caso de que a causa de substitución persista á finalización do curso académico, o contrato prorrogarase agás proposta en sentido contrario do departamento correspondente.

10.3. Vixencia das listas.

Con carácter xeral, as listas de agarda estarán vixentes nos dous cursos posteriores ao curso académico en que se xeraron.

11. Notificacións.

De conformidade co artigo 45.1.b) da LPACAP, as notificacións dos actos derivados desta convocatoria que requiran publicación realizaranse no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/). As notificacións electrónicas de carácter persoal realizaranse por comparecencia en sede electrónica. Se a persoa aspirante desexa recibir avisos das notificacións que a USC poña á súa disposición, é imprescindible que indique no punto de «Medios de aviso de notificación» do formulario o teléfono e enderezo electrónico.

12. Protección de datos.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html

Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado en canto non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da LPACAP.

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2022

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 30.4.2020; DOG do 11 de maio)
Ernesto González Seoane
Vicerreitor de Profesorado

ANEXO I.1

Relación de áreas de coñecemento para as cales se convoca a lista de agarda

Profesor/a interino/a de substitución.

Nº de concurso: L129/21-22.

Área de coñecemento: Antropoloxía Social.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L130/21-22.

Área de coñecemento: Dereito Romano.

Departamento: Dereito Común.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L131/21-22.

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L132/21-22.

Área de coñecemento: Filosofía Moral.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L133/21-22.

Área de coñecemento: Lóxica e Filosofía da Ciencia.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L134/21-22.

Área de coñecemento: Música.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L135/21-22.

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L136/21-22.

Área de coñecemento: Teoría da Literatura e Literatura Comparada.

Departamento: Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

Nº de concurso: L137/21-22.

Área de coñecemento: Teoría e Historia da Educación.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Localidade: Santiago de Compostela-Lugo.

ANEXO I.2

Relación de comisións de selección

Nº de concurso

L129/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Antropoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Campos, Xaquín Serxo

P01

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Freire Paz, Elena

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Herrero Pérez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Jiménez Esquinas, Guadalupe

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Falguera López, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sobrino Cerdeiriña, Alejandro

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Fernández Herrero, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Díaz Geada, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Soto, Luis Modesto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L130/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Dereito Romano

Comisión titular

Presidente

Gómez-Iglesias Casal, Ángel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Carballo Fidalgo, Marta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sixto da Silva, María Esperanza

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gónzalez Bustelo, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rebolledo Varela, Ángel Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Álvarez González, Santiago

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Nieto Alonso, Antonia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Trigo García, María Belén

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lete Achirica, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Iglesias Redondo, Julio Ignacio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L131/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Gewerc Barujel, Adriana

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Gómez, Silvia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Tilve, María Dolores

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Barreira Cerqueiras, Eva María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Teijeiro Boo, Yésica

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pernas Morado, Eulogio

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Trillo Alonso, José Felipe

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Iglesias Forneiro, María Lina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L132/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Filosofía Moral

Comisión titular

Presidente

García Soto, Luis Modesto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Horta Álvarez, Óscar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Herrero, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Blanco Echauri, Jesús Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Martínez Suárez, Yolanda

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Herrero Pérez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sobrino Cerdeiriña, Alejandro

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pereira Fariña, Martín

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Jiménez Esquinas, Guadalupe

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L133/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Lóxica e Filosofía da Ciencia

Comisión titular

Presidente

Sobrino Cerdeiriña, Alejandro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Falguera López, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

De Donato Rodríguez, Javier

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Herrero Pérez, María Nieves

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Soto, Luis Modesto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Freire Paz, Elena

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Horta Álvarez, Óscar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Parcero Oubiña, Óscar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Jiménez Esquinas, Guadalupe

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L134/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Música

Comisión titular

Presidente

Villanueva Abelairas, Carlos

P01

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Capelán Fernández, Montserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Garbayo Montabes, Francisco Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Calderón, Carme

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Moure Pazos, Iván

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

López Vázquez, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Vázquez Castro, Julio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sánchez Ameijeiras, Mª del Rocío

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Sánchez García, Jesús Ángel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Barral Rivadulla, Mª Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L135/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Comisión titular

Presidenta

Torres Maroño, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pardo Pérez, Juan Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sánchez Castaño, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mayo Pais, María Emma

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Baña Castro, Manoel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Lojo Seoane, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Dosil Díaz, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Mallo López, Sabela Carme

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Guisande Couñago, María Adelina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pereiro Rozas, Arturo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L136/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Teoría da Literatura e Literatura Comparada

Comisión titular

Presidente

Cabo Aseguinolaza, Fernando

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Gil González, Antonio Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vilariño Picos, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Longa Martínez, Víctor Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Codesido García, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Casas Vales, Arturo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Domínguez Prieto, César Pablo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Morán Cabanas, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Mosquera, Santiago

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pino Serrano, Mª Dolores Laura

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L137/21-22

Corpo

Contratado/a interino/a por substitución T3

Área de coñecemento

Teoría e Historia da Educación

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Martínez, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sotelino Losada, Alejandro

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vargas Callejas, Germán

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cambeiro Lourido, María del Carmen

T

Prof./a interino/a de subst. (vacante)

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gutiérrez Moar, Mª del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Touriñán López, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Caballo Villar, María Belén

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Caride Gómez, José Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Priegue Caamaño, Diana

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Longueira Matos, Silvana

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

ANEXO II

Baremo de prazas de profesorado interino de substitución e listas de agarda

Para cada punto dos baremos establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nese mesmo punto.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 20 puntos.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial, ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 10 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito 15 de setembro de 2011 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro). Neste punto só será valorada unha única titulación de grao e máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de xeito proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoración máxima de 10 puntos. No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 8 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (8 puntos), sobresaliente (6 puntos), notable (4 puntos), aprobado (2 punto). No caso de que o sistema de cualificación conste unicamente de dous graos a valoración será a seguinte: apto cum laude (8 puntos), apto (4 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación. A valoración máxima será de 35 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 25 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 2,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 1,25 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 1,8 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,9 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,9 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,45 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 2 puntos por curso, ata un máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1,5 puntos por curso, ata un máximo de 6 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1,5 puntos por curso, cun máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo candidato, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1. Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: ata 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 30 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, nas que se aplicará o disposto no punto 4.1.

4.1. Publicacións científicas: valoración máxima de 20 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de dez publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 2 puntos. Cando menos sete destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas: valoración máxima de 5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (ponencia convidada, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. A puntuación deberá asignarse tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal, internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións: valoración máxima de 1,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,5 puntos. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación: valoración máxima de 1,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,2 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia: valoración máxima de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia cun máximo de 0,8 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 0,5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 0,5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 0,5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en puntos anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3. Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, dirección ou codirección de traballos académicos e proxectos de fin de carreira, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 1 punto.

6.9. Título de especialista relacionado coa área obxecto do concurso (só no caso de áreas de coñecemento con disciplinas de contido clínico): 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO III

Procedemento de acreditación para a valoración dos méritos
e historial académico das persoas aspirantes

A documentación acreditativa dos méritos deberá reunir os requisitos establecidos no presente anexo e incorporarse ao punto correspondente da aplicación de concursos por medio de copia dixitalizada en formato PDF. No caso de que a documentación presentada para acreditar un mérito non sexa a axeitada ou non conteña a totalidade da información requirida, o mérito alegado non será obxecto de valoración por parte das comisións de selección, agás as excepcións sinaladas nalgunha das epígrafes.

As comisións de selección poderán admitir e valorar os méritos alegados polos candidatos sempre que, ao seu xuízo, os documentos presentados non ofrezan dúbidas sobre a súa autenticidade e permitan acreditar de xeito fidedigno os datos necesarios para a valoración do mérito concreto. De utilizaren esta facultade, as comisións de selección deberano facer constar na acta de valoración.

Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada punto, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que dentro do dito prazo estean correctamente acreditados.

Non obstante, aquelas persoas aspirantes que tiveran formalizado algunha solicitude de participación nos concursos de selección de profesorado non permanente, obxecto de tramitación na plataforma electrónica indicada no punto 3 das bases desta convocatoria (Solicitudes), disporán da posibilidade de executar un duplicado de solicitudes presentadas en anteriores convocatorias. No suposto de empregar esta opción, as persoas aspirantes deberán verificar e actualizar na nova solicitude, e de ser o caso, aqueles datos e acreditacións de méritos que sexan necesarias.

Cada mérito será obxecto de valoración nun único punto e non serán obxecto de valoración noutros puntos distintos do seleccionado pola persoa candidata no momento de formalizar a súa solicitude.

1. Rendemento académico.

Consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, en cuxo caso será necesario agregalos) para a obtención de datos correspondentes ás titulacións oficiais cursadas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos. No caso de titulacións acadadas nesta universidade con anterioridade a 2003, recoméndase a presentación das certificacións académicas.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente.

No punto correspondente da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán relacionar o mérito alegado e incorporar os documentos acreditativos en formato PDF que se sinalan.

De non acreditarse completamente o rendemento académico de conformidade coa documentación que se indica, puntuarase este punto como «aprobado».

1.1.1. Acreditación do expediente académico para a categoría de profesorado interino de substitución.

1.1.1.1. Titulacións cursadas consonte a plans de estudo do Sistema universitario español:

– Certificación académica dos estudos universitarios oficiais realizados en que consten as titulacións cursadas e as cualificacións recibidas en cada unha das materias.

Neste punto só será valorada unha única titulación de grao e de máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento.

No caso de que se incorpore como mérito o título de doutoramento, deberá acreditarse na certificación oficial os estudos e/ou títulos que deron acceso ao doutoramento.

Nos casos particulares en que o acceso á licenciatura, arquitectura ou enxeñaría superiores se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica deberase achegar, ademais, a correspondente certificación académica destes outros estudos cos mesmos requisitos indicados no parágrafo anterior.

Igualmente para o caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, deberanse achegar as certificacións académicas correspondentes e eses estudos.

Os estudos oficiais de máster deberán acreditarse a través dunha copia en PDF da correspondente certificación académica oficial de estudos.

No caso de que a persoa aspirante non estea en posesión do título universitario oficial de máster, poderá achegar unicamente a certificación académica oficial dos estudos conducentes ao título que se require para participar na convocatoria desta categoría.

1.1.1.2. Titulacións cursadas consonte a plans de estudo de universidades ou organismos estranxeiros:

– Certificación académica oficial da totalidade dos estudos universitarios que deron acceso aos estudos oficiais de doutoramento e nas que consten as titulacións cursadas e as cualificacións recibidas en cada unha das materias.

Os documentos acreditativos destes méritos deberán presentarse traducidos de xeito oficial a calquera das linguas citadas no primeiro parágrafo do punto 4 da convocatoria.

– Declaración de equivalencia da nota media dos expedientes académicos universitarios realizados en centros estranxeiros, de acordo cos modelos e procedementos establecidos polo Ministerio de Universidades.

1.2. Doutoramento.

As persoas aspirantes deberán incorporar, segundo o caso e no correspondente punto da aplicación de concursos, a seguinte documentación acreditativa en formato PDF:

1.2.1. Títulos expedidos consonte a plans de estudo de universidades do Sistema universitario español:

1º. Copia do título universitario oficial de doutor/a (anverso e reverso) ou copia da declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

2º. Certificación na que consten os estudos conducentes ao título universitario oficial dentro do correspondente programa de doutoramento, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida e, de ser o caso, a área e coñecemento na que se enmarcan os citados estudos.

Para os efectos do disposto neste punto poderá utilizarse para a acreditación dos datos necesarios para a valoración da tese de doutoramento a ficha correspondente da base de datos de teses doutorais (TESEO) do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do).

1.2.2. Títulos expedidos consonte a plans de estudo de universidades ou organismos estranxeiros:

1º. Copia do título universitario estranxeiro expedido pola autoridade competente.

2º. Copia do suplemento europeo ao título (SET) no caso de tratarse de títulos expedidos no Espazo Europeo de Educación Superior. No caso de non dispoñer deste documento, deberá acreditarse que o nivel do título de doutor se corresponde co nivel requirido no Sistema universitario español.

– Certificación ou documento equivalente, na que consten os estudos conducentes ao título universitario oficial dentro do correspondente programa de doutoramento, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida e, de ser o caso, a área de coñecemento na que se enmarcan os citados estudos.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento.

No punto correspondente da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán incorporar os documentos acreditativos en formato PDF que se sinalan a seguir.

1.3.1. Mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade.

– A mención de doutoramento internacional deberá acreditarse mediante a certificación correspondente.

– No caso de que o programa de doutoramento cursado tivese mención de calidade ou se tratase dun doutoramento europeo, esta circunstancia deberá ser acreditada mediante a certificación pertinente ou, de ser o caso, mediante a xustificación da súa publicación no BOE.

1.3.2. Premios.

– Certificación emitida polo órgano que o outorgou.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación.

Consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, en cuxo caso será necesario agregalos) para a obtención de datos correspondentes das actividades desta epígrafe desenvolvidas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos.

No caso dos méritos correspondentes ao punto 2.5 non terán que acreditalos as persoas aspirantes que realizaran colaboracións ou titorías clínicas na USC ao abeiro do disposto na disposición adicional primeira, punto 1 dos Estatutos da USC e tiveran o recoñecemento da actividade desenvolvida a través do nomeamento oficial correspondente.

Cada posto desempeñado deberá relacionarse nun ítem da aplicación de concursos e entre a data de inicio e de finalización desa actividade non deberá haber interrupcións. No caso de incorporar máis dunha actividade dentro do mesmo ítem, valorarase unicamente unha delas.

2.1. Postos docentes universitarios.

Neste punto valorase unicamente a actividade docente desenvolvida mediante unha relación suxeita a dereito administrativo funcionarial/estatutaria (con nomeamento de funcionario/a), ou suxeita ao dereito laboral (contratación laboral con administración pública ou con universidades privadas).

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/os formulario/s que consta/n no anexo IV.1.

2.1.1. Para postos desempeñados no ámbito das universidades públicas ou dos organismos públicos de investigación:

Deberá achegarse segundo o caso, a certificación da Secretaría Xeral da Universidade ou da autoridade/órgano superior equivalente do organismo público de investigación correspondente, onde consten os seguintes extremos:

1. Categoría docente/profesional de cada un dos postos ocupados e, de ser o caso, equivalencia ás figuras de profesorado universitario recollidas na Lei orgánica de universidades.

2. Data de inicio e de finalización da prestación do servizo en cada posto ocupado.

3. Réxime de dedicación en cada posto ocupado. Para o caso dos servizos docentes cuxa dedicación sexa distinta das recollidas no Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, deberanse acreditar as horas de docencia equivalentes.

4. Materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais nas que se imparten, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

No obstante, a citada certificación da Secretaría Xeral poderá ser substituída, para o caso do persoal que conte con vinculación laboral pola seguinte documentación:

1. Copia dos contratos laborais legalizados e dos documentos xustificativos do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral). Nesta documentación deberán constar os datos sinalados no punto anterior (data de inicio e fin, réxime de dedicación, etc.).

2 Certificación das materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais ás que pertencen, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

2.1.2. Para postos desempeñados no ámbito das universidades privadas, deberá achegarse a seguinte documentación:

2.1.2.1. Certificación da Secretaría Xeral da Universidade, onde consten:

1. Categoría profesional docente de cada un dos postos ocupados e, de ser o caso, equivalencia ás figuras de profesorado universitario recollidas na Lei orgánica de universidades.

2. Data de inicio e fin da prestación do servizo en cada posto ocupado.

3. Réxime de dedicación en cada posto ocupado. Para o caso do profesorado cuxa dedicación sexa distinta das recollidas no Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, deberanse acreditar as horas de docencia equivalentes.

4. Materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais ás que pertencen, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

2.1.2.2. Copia dos contratos laborais legalizados e dos documentos xustificativos do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación emitida polo centro ou institución receptora na que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola universidade ou entidade receptora no que se certifique o tipo de bolsa/contrato, a súa duración efectiva e a área de coñecemento á que se adscribe.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación emitida polo centro ou institución receptora na que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola universidade ou entidade receptora no que se certifique o tipo de bolsa/contrato, a súa duración efectiva e a área de coñecemento á que se adscribe.

2.4. Contratos de investigador pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación.

Copia do/dos contrato/s e certificación emitida pola institución na que realizou a actividade na que conste:

– Data de inicio e de finalización do contrato.

– Denominación ou obxecto do proxecto, contrato ou convenio en cuxo marco se realizou a contratación.

– Xornada laboral realizada.

– Categoría laboral para a que foi contratado/a.

– Funcións realizadas en cada contrato.

– Centro de traballo no que se realizou a actividade.

– Investigador/a principal da actividade.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola entidade receptora no que se certifiquen os datos sinalados.

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/os formulario/s que consta/n no anexo IV.2.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos Estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas.

Certificación expedida pola Universidade na que conste:

– Identificación do tipo de colaboración realizada (colaborador docente, titor clínico, titor ou colaborador profesional externo en prácticas).

– Datas de inicio e de finalización de cada actividade e curso académico no que se encadra.

– Materia e titulación oficial á que está adscrita a actividade.

– Nome da empresa ou institución na que presta servizos o colaborador e categoría profesional que ocupa.

– Convenio no que se enmarca a colaboración na actividade docente.

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/os formulario/s que consta/n no anexo IV.3.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas).

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que se acredite a participación realizada e a data.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

3. Calidade docente.

3.1. Participación en actividades de formación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade ou entidade organizadora en que consten a actividade realizada e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, ligazón á páxina correspondente.

No caso de publicacións impresas, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, da primeira e da última páxina do traballo. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, enlace á páxina correspondente ou pdf co índice e os créditos.

3.3. Estadías de formación docente.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

3.4. Participación en actividades de innovación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

4. Experiencia investigadora.

4.1. Publicacións científicas.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, ligazón á páxina correspondente.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, achegarase unha carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, en que se faga constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, ligazón a un repositorio dixital en que se encontre o texto ou ben pdf co texto íntegro ou, en todo caso, a portada, índice e créditos da editorial e primeira e última páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf coa copia do resumo ou da presentación.

4.3. Participación como investigador principal ou como investigador en proxectos de investigación competitivos.

Copia do documento oficial de concesión, así́ como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que ademais indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

4.4. Participación como investigador principal ou como investigador en convenios e contratos non competitivos con empresas ou institucións.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indique a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

4.5. Estadías de investigación.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que o acrediten.

5. Experiencia profesional.

En cada un dos puntos da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán relacionar e incorporar, segundo o caso, os documentos acreditativos en formato PDF que se sinalan a seguir:

1º. Traballadores por conta allea:

– Copia dixitalizada en formato PDF do contrato de traballo legalizado.

– Copia dixitalizada en formato PDF do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2º. Traballadores autónomos ou profesionais liberais:

– Copia dixitalizada en formato PDF da certificación do/dos períodos de alta na/nas actividade/s económica/s declarada/s da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ou certificado da situación do censo de actividades da AEAT, actualizada á data da convocatoria.

3º. Traballadores do sector público:

– Certificación dos servizos prestados na que se recolla a categoría profesional, o tipo de actividade realizada, a dedicación, a duración de cada contrato ou nomeamento.

Cada posto desempeñado deberá incorporarse nun ítem da aplicación de concursos e entre a data de inicio e de finalización desa actividade non deberá haber interrupcións. No caso de incorporar máis dunha actividade nun mesmo ítem, valorarase unicamente unha.

No caso de que o mérito non se acredite consonte ao recollido neste punto, non será obxecto de valoración. Unha mesma actividade ou contrato só poderá ser alegado e valorado como mérito dentro dunha das epígrafes que se recollen a seguir.

Ademais, para cada un dos puntos, terase en conta as seguintes particularidades:

5.1. Actividade profesional non universitaria.

Neste punto valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito profesional non universitario.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario.

Neste punto valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito profesional non universitario. Só será computable a ensinanza impartida na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

5.3. Actividade asistencial.

Neste punto valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito asistencial.

6. Outros méritos non valorables en puntos anteriores.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras:

– Certificación do organismo público ou privado recoñecido en que se acredite este coñecemento.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais:

Neste punto valoraranse outros títulos universitarios oficiais distintos dos incorporados noutros puntos. Acreditaranse a través da copia do título oficial e da certificación académica correspondente.

6.3. Outras titulacións e diplomas (grao de licenciatura, DEA, etc.).

Neste punto valoraranse outras titulacións e diplomas como o grao de licenciatura nas súas modalidades de exame ou traballo, o diploma de estudos avanzados, os títulos de especialidades médicas e/ou de ciencias da saúde (só no caso de non constituír un requisito de admisión), os títulos propios das universidades (máster propio ou cursos de especialización), entre outros.

Acreditaranse a través da copia do título ou diploma ou da certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os estudos realizados.

6.4. Experiencia en xestión universitaria:

– Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) no cal se acrediten as actividades de xestión realizadas e as datas de realización, e que poderá consultarse na seguinte ligazón: https://www.usc.es/es/servizos/sxopra/0700_Cargos-academicos.html

6.5. Outras actividades docentes non incluíbles en puntos anteriores.

Neste punto valoraranse actividades como a impartición de docencia en titulacións propias das universidades, a colaboración na docencia en materias de titulacións oficiais, entre outras.

Acreditaranse a través da certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os méritos alegados.

6.6. Outras actividades de investigación non incluíbles en puntos anteriores.

Neste punto valoraranse actividades como a dirección de publicacións científicas, participación en consellos de redacción e en comités científicos, organización de congresos e reunións científicas, entre outras.

Acreditaranse mediante certificación ou documentación acreditativa da realización do mérito alegado.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación non incluíbles en puntos anteriores.

Neste punto valoraranse actividades como conferencias, seminarios, comisariado ou organización de exposicións, elaboración de catálogos e folletos, entre outras.

Acreditaranse mediante certificación ou documentación acreditativa da realización do mérito alegado.

6.8. Habilitación ou acreditación para figuras e corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso.

Valorase neste punto a acreditación para figuras dos corpos docentes universitarios de catedrático de universidade e de profesor titular de universidade, e das categorías de profesor contratado doutor ou profesor axudante doutor, sempre que corresponda cunha categoría superior á da praza obxecto do concurso. Igualmente valorarase a habilitación para corpos docentes universitarios.

Acreditarase mediante copia da acreditación emitida pola ANACA ou da resolución da avaliación positiva da emitida pola ANACA ou axencia da Comunidade Autónoma correspondente. No caso da habilitación, deberá acreditarse mediante a correspondente certificación.

missing image file
missing image file
missing image file