Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Xoves, 7 de abril de 2022 Páx. 22287

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade das entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2022.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e dando cumprimento ao artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Dar publicidade á resolución de adxudicación das axudas concedidas pola Consellería do Medio Rural ao abeiro da Orde do 9 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2022, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2022

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 9 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR536A).

b) Aplicación orzamentaria: 14.04.713C.781.1.

Crédito orzamentario: 200.000,00 €.

c) Finalidade:

– O aumento da rendibilidade das explotacións gandeiras galegas, da súa viabilidade e do nivel de vida dos gandeiros.

– A modernización do sector gandeiro galego en materia de xenética, sanidade e produción animal.

– A mellora da eficiencia dos sistemas produtivos agrarios e das calidades nas súas producións.

– A optimización na utilización das oportunidades e recursos dispoñibles.

d) Destinatarios:

As organizacións ou asociacións de gandeiros recoñecidas pola Comunidade Autónoma de Galicia, para o fomento das razas autóctonas galegas.

e) Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación de conformidade co establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Tamén poderá interpoñer directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.

f) Beneficiarios e importe concedido:

Nº expediente

Entidade

NIF

Contía

LIXEN/2022/15/0001

Puraga-Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza Galega

G27334168

20.000,00 €

LIXEN/2022/27/0001

Asoporcel-Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta

G27243500

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0001

Asovega-Asociación de Criadores da Raza Ovella Galega

G32267296

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0002

Avimos-Asociación de Avicultores de Raza Galiña de Mos

G32278251

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0003

Cachega-Asociación de Criadores da Raza Bovina Cachena

G32253619

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0004

Caldega-Asociación de Criadores da Raza Bovina Caldelá

G32253593

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0005

Capriga-Asociación de Criadores da Raza Cabra Galega

G32413668

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0006

Frieirega-Asociación de Criadores da Raza Bovina Frieiresa

G32253627

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0007

Limiaga-Asociación de Criadores da Raza Bovina Limiá

G32253585

20.000,00 €

LIXEN/2022/32/0008

Vianega-Asociación de Criadores da Raza Bovina Vianesa

G32253601

20.000,00 €