Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 19 de abril de 2022 Páx. 23862

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 5 de abril de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Maragouto, nos concellos de Outes e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2017/21).

O 3 de decembro de 2020 publicouse no DOG número 244 e en La Voz de Galicia, nas edicións Barbanza-Muros e Noia, xornal de maior circulación da provincia afectada, o Acordo do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (PS) do proxecto do parque eólico Maragouto, nos concellos de Outes e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2017/21).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Green Capital Power, S.L. (B85945475).

Domicilio social: r/ Marqués de Villamagna, nº 3, 5º, Torre Serrano, 28001 Madrid.

Denominación do proxecto: parque eólico Maragouto.

Concellos afectados: Outes e Mazaricos.

Potencia para instalar: 34,65 MW.

Número de aeroxeradores para instalar: 10 × 3,465 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta: 107.533 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 44.245.409,60 €.

Obxecto da información pública:

A solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica para as instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

2. Plano xeral parcelario e planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, isto faise público para o coñecemento xeral, así como en particular dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, número 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como nos concellos de Outes e Mazaricos (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/dup-pe/parque-eolico-maragouto

A Coruña, 5 de abril de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Maragouto,
nos concellos de Outes e Mazaricos (A Coruña)

(Exp. IN408A 2017/21)

Relación de bens e dereitos afectados P.E. Maragouto

Nº de
predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero

Afeccións (m2)

Ocupación temporal (m2)

Pleno dominio

Serv. de paso

Serv. voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Outes

1

Piñeiro Baña, Juan Jesús

6

87

Tras do Ramal

MA

M02

133,04

191,56

15,78

3.882,79

95,23

2

Pérez González, José

6

19

Prado de Baixo

MB

M02

214,97

619,53

409,92

2.184,67

3

Núñez Romero, Manuel (herdeiros de)

6

120

Cadaveiras

P-MA

M02

65,37

4.554,13

4.549,33

2.452,32

2.376,65

1.087,66

4

Gallardo González, José (herdeiros de)

6

97

Cova do Barro

P

71,98

118,08

5

Concello de Outes

6

9005

Camiño a Valadares

VT

361,98

6

Gallardo González, José (herdeiros de)

6

110

Cova do Barro

MB

54,62

128,96

7

Gallardo González, José (herdeiros de)

6

333

Canle

MB

1.331,79

197,17

8

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

507

33

Insua

MB

26,88

32,15

9

Concello de Outes

507

9007

Camiño Branca Lonca

VT

73,71

10

Concello de Outes

6

9006

Camiño a Pedra

do Mouro

VT

266,75

11

Núñez Modelo, José Miguel

6

116

Canle

MB

389,90

86,80

12

Velas Romero, Jesús (herdeiros de)

6

118

Canle

MB

690,49

211,11

128,10

13

Gómez Vilas, Balbina e Josefa

6

121

Penedo Mosqueiro

MB-MA

M03

413,37

5.020,58

157,64

1.348,85

7.607,29

401,08

14

Gallardo González, Jesús

6

60

Pallagueira Vella

MA

M03

822,65

15

Rodríguez Martínez, Dolores

507

49

Pedra do Mouro

MB-MA

457,51

16

Garca Casais, Manuel

507

35

Pedra do Mouro

MA

387,93

58,18

100,02

17

Caamaño Baña, María

507

36

Pedra do Mouro

MA

486,21

41,17

181,61

18

Caamaño Baña, Carlos

507

37

Pedra do Mouro

MA

417,96

37,41

169,83

19

Piñeiro Riomayor, Candelaria

507

38

Pedra do Mouro

MA

334,01

31,33

144,62

20

Moledo Romero, Inés

507

39

Pedra do Mouro

MA

209,60

19,09

95,65

21

Moledo Romero, María Isabel

507

40

Pedra do Mouro

MA

269,31

29,89

120,48

22

Suárez Martelo, José

507

45

Pedra do Mouro

MB-MA

561,34

23

Concello de Outes

507

9006

Camiño Pedra do Mouro

VT

3.144,92

24

Sendón Vilariño, Secundino

507

34

Pedra do Mouro

MB-MA

1.091,75

363,55

26

Noya Lago, Julia

6

115

Canle

MA

34,81

27,40

27

Moledo Gómez, Josefa

6

114

Canle

MB

474,06

221,64

28

Concello de Outes

6

9012

Camiño Pedra do Mouro

VT

55,76

29

Moreira Suárez, Fernando

507

32

Insua

MB

1.701,66

521,39

30

Moreira Suárez, Fernando

507

31

Insua

MA

117,34

97,52

31

Pais Baña, Claudino

507

30

Insua

MA

12,00

12,33

32

Pais Baña, Claudino

507

29

Insua

P-MB

222,25

59,28

55,06

33

Castelo Moledo, Victorino

507

28

Insua

P-MB-MA

1.045,69

2.627,81

34

Gómez Franco, Fernando

507

44

Pedra do Mouro

MA

922,31

361,32

35

Consell. de Medio Ambiente, Augas de Galicia

507

9017

Rego

VT

15,32

36

Consell. de Medio Ambiente, Augas de Galicia

507

9015

Rego do Vao

VT

34,17

37

De las Nieves Vilariño, María

507

27

Marsillán

MB

6,47

261,20

46,54

38

Martínez García, María Dolores

507

26

Marsillán

MA

99,04

39

Novo Arcos, María

507

24

Marsillán

MA

298,49

879,17

46,52

40

Pais Pais, Domingo

507

23

Marsillán

P

M07

39,78

3.127,84

234,90

307,56

3.402,58

1.996,00

41

Núñez Pais, Manuel Ventura

507

20

Marsillán

P

M07

373,59

1.885,84

2.039,02

1.364,33

3.913,14

348,19

55

Gómez Franco, Fernando

507

41

Pedra do Mouro

MA

289,25

25,01

150,13

56

Gómez Franco, Fernando

507

42

Pedra do Mouro

MA

596,27

147,47

1.106,33

499,73

57

Gómez Franco, Fernando

507

43

Pedra do Mouro

MA

M04

306,32

1.149,59

969,07

772,29

3.825,95

404,14

61

Rodríguez Martínez, María del Carmen

507

48

Pedra do Mouro

MA

M04

107,05

4.815,56

1.010,04

2.493,77

1.313,18

62

Consell. de Medio Ambiente, Augas de Galicia

507

9014

Rego do Vao

VT

0,21

63

Concello de Outes

507

9008

Camiño da Cancela

VT

1.909,93

64

Atán Rodríguez, Álvaro

507

6

Braña do Muíño

MA

3,41

10,50

65

González Pais, María Dominga

507

9

Corno do Cervo

P

M07

773,63

75,99

336,22

66

Concello de Outes

507

19

Corno do Cervo

MB

89,96

60,64

67

Arcos Agra, Digna

507

18

Corno do Cervo

MB

1.000,23

235,38

691,60

68

Noya Suárez, Elena

507

17

Corno do Cervo

P

48,87

49,89

69

Dosil García, Serafina

507

16

Corno do Cervo

P

308,66

262,31

70

Arcos García, Josefina

507

15

Corno do Cervo

P

122,32

93,55

71

Concello de Outes

507

9002

Estrada de Terelle

VT

8.485,28

73

Castelo Castro, José María

507

94

Riba dos Berbeiros

P-MA

540,76

1.171,09

519,35

74

Rodríguez Domínguez, José

507

101

Riba dos Berbeiros

MB-MA

446,63

863,87

526,49

84,69

75

Concello de Outes

507

9012

Camiño

VT

M10-11

1.058,31

171,60

12.083,72

76

Arcos Lestón, Josefina

507

191

Pedra das Cuncas

MA

67,20

70,32

77

Bouzas País, Nelida

507

188

Pedra das Cuncas

MB

18,78

23,39

78

Noya Cuns, María Isabel

507

25

Marsillán

MA

352,26

520,37

79

Bouzas País, María del Carmen

507

187

Pedra das Cuncas

MB

15,67

20,54

80

Gómez Franco, Fernando

507

10129

Lomba dos Muíños

P

38,47

100,63

81

Carreira Agra, Miguel

507

185

Pedra das Cuncas

MB

130,75

184,15

82

Agra Cambeiro, María Magdalena

507

184

Pedra das Cuncas

MB

21,64

26,90

83

García Tuñas, María

507

183

Pedra das Cuncas

MB

7,16

10,00

84

Martínez País, José (herdeiros)

507

182

Pedra das Cuncas

MB

12,26

16,00

85

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

507

181

Pedra das Cuncas

MB

84,56

67,35

86

Romero Suárez, Eugenia

507

175

Pedra das Cuncas

MA

37,68

67,12

87

Martínez Outón, Manuel

507

174

Pedra das Cuncas

MA

40,57

60,18

88

Outón Romay, Josefa (herdeiros de)

507

173

Pedra das Cuncas

MA

36,00

51,72

89

Santiago Núñez, José Miguel

507

93

Riba dos Berbeiros

MB-MA

7.298,22

33,71

15,93

90

Silva Rodríguez, Manuela

507

92

Riba dos Berbeiros

MB-MA

2.765,39

114,30

4,49

91

García Domínguez, María (herdeiros de)

507

172

Pedra das Cuncas

MB

124,22

6,02

92

Moledo Freire, María Verónica e outra

507

170

Pedra das Cuncas

MA

1.308,48

158,17

93

Vázquez Moledo

507

171

Pedra das Cuncas

MB

M11

27,37

217,47

173,81

94

Concello de Outes

507

9024

Rego

VT

176,28

95

García Baña, María

507

177

Pedra das Cuncas

MA

M11

291,80

96

Martelo Núñez, Dolores

507

189

Pedra das Cuncas

MB-MA

73,44

93,41

Martelo Núñez, Josefa

Martelo Núñez, Elena

Martelo Núñez, Manuel

97

Bouzas Pais, Dominga

507

186

Pedra das Cuncas

MB

24,85

38,46

98

Pais Novo, José María

507

163

Prados da Braña

P

M11

8,32

100

Moledo Gómez, Manuel

507

164

Prados da Braña

MB

M11

1,03

1.228,12

8,27

102

Castro Núñez, María

507

169

Prados da Braña

P-MB

M11

419,40

664,32

1.274,76

14,78

30,86

103

Gómez Gosende, Dominga Carmen

507

203

Prado Novo

P-MB

1.070,98

57,73

263,80

104

Núñez Pais, Domingo

507

202

Prado Novo

MB

507,09

217,36

105

Silva Rodríguez, Manuel

507

176

Pedra das Cuncas

MB

M11

1.950,78

8,54

2.533,98

327,91

106

Suárez Agra, Dominga (herdeiros de)

507

198

Prado Novo

MA

339,40

107

Gosende García, Dominga (herdeiros de)

507

194

Prado Novo

MA

526,86

108

Gómez Gosende, Josefa (herdeiros de)

507

192

Prado Novo

P

1.228,15

61,71

109

Moledo Piñeiro, José

507

165

Prados da Braña

MB

M11

413,37

741,62

26,18

208,20

3.218,27

120,63

110

Moledo Piñeiro, José

507

166

Prados da Braña

MB

M11

1.382,56

240,40

977,40

111

Camaño González, Manuel

507

193

Prado Novo

MB

62,66

827,54

24,66

112

Cabreira Bouza, Marcelino

507

195

Prado Novo

MB

144,93

84,61

113

Camaño Camaño, María

507

196

Prado Novo

MB

416,97

243,55

114

Castelo Martínez, Rosa María

507

206

O Bosque

MB

37,32

121,28

115

Domínguez Castro, María

507

200

Prado Novo

MA

1.615,32

356,93

116

Caamaño Gosende, María del Carmen

507

316

As Brañas

MA

327,50

744,75

31,71

117

Descoñecido por Catastro

507

204

O Bosque

MB

62,68

147,38

118

Caamaño Gosende, Dominga

507

317

As Brañas

MB-MA

180,85

963,63

119

Novo Arcos, José Manuel

507

201

Prado Novo

P

41,87

163,26

120

Catelo Abelleira, José Manuel

507

205

O Bosque

MB

17,18

69,46

121

García Caamaño, Fátima María

507

199

Prado Novo

P

384,04

422,99

122

Caamaño Moledo, María del Carmen

507

197

Prado Novo

P

51,99

87,19

30,59

123

Noya Camaño, Herminda

507

208

O Bosque

MA

119,98

27,56

124

García Santiago, María Dolores

507

211

O Bosque

MB

71,72

180,05

125

Descoñecido por Catastro

507

212

Fonte Rebordelos

MB

1,84

14,74

126

Gosende Castelo, María Guadalupe e outros

507

209

O Bosque

P-MB-MA

M10

658,48

0,05

593,36

1.546,67

719,73

127

Novo Arcos, José Manuel

507

318

Penedo

MB

M10

1.166,77

834,91

689,66

359,10

128

González Pais, María Dominga

501

94

Sinagoga de Arriba

MB

134,89

46,05

129

Gosende Castelo, María Guadalupe e outros

507

324

Penedo

MB-MA

M10

0,28

2.840,56

13,80

130

Gómez Castro, José (herdeiros de)

501

93

Sinagoga de Arriba

P

319,90

21,02

131

García Santos, Javiel Manuel

501

92

Sinagoga de Arriba

MA

203,85

123,06

132

Suárez Agra, Josefa (herdeiros de)

501

91

Sinagoga de Arriba

MA

28,64

16,65

133

Romero Autón, Manuel

501

90

Sinagoga de Abaixo

MB

83,75

57,92

134

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

501

89

Sinagoga de Abaixo

MA

199,05

127,27

135

Concello de Outes

501

9048

Pista de Sinagoga

VT

5.497,75

136

Santiago Baña, Manuel

501

88

Sinagoga de Abaixo

P

146,69

213,21

137

Santiago Baña, Manuel

501

87

Sinagoga de Abaixo

P

50,07

94,58

138

Santiago Baña, Manuel

501

86

Sinagoga de Abaixo

P

47,78

139,80

139

Concello de Outes

501

9044

Pista a Lovos

VT

161,47

140

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

501

85

Brañas das Táboas

P

241,46

264,78

141

Lourido Sendón, Delfina (herdeiros de)

501

84

Braño

MB-MA

437,94

262,37

142

Senrra Beiro, Dominga (herdeiros de)

501

103

Arró das Brañas

P-MA

636,98

257,13

143

Noya Pérez, José Marcos

501

102

Arró das Brañas

MA

431,45

188,42

144

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

501

105

As Pedras

MB

150,72

145

Concello de Outes

501

9009

Estrada a Sendón

VT

815,61

146

Concello de Outes

501

9039

Estrada de Guimarei

VT

151,80

147

Beiro Senrra, Dominga (herdeiros de)

501

197

Cardos

P

790,82

148

García Suárez, Dolores

501

200

Pontellas

P

626,23

4.327,39

149

Concello de Outes

501

9037

Pista de Pontellas

VT

3.689,70

150

García Suárez, Dolores

501

199

Pista de Pontellas

P

408,86

3.171,22

151

País Baña, Domingo

501

202

Braña dos Pois

P

47,78

36,09

152

País Baña, Domingo

501

201

Fonte Pedriña

P

1.965,42

530,81

153

Concello de Outes

501

9026

Estrada Terelle a Valla

VT

42,33

154

Concello de Outes

507

9009

Pista de Pontellas

VT

510,18

155

Nieto Núñez, José

507

139

Lomba dos Muíños

P

320,35

143,87

156

Concello de Outes

507

9010

Camiño Lombo Muíño

VT

6,09

157

Concello de Outes

501

9058

Camiño

VT

5,32

158

García Beiro, Áurea

501

101

Prado do Cabalo

MB-MA

216,77

518,87

159

Sendón Rodríguez, Ventura

507

137

Lomba dos Muíños

MB-MA

129,63

178,95

160

Vilariño Camaño, Inocente (herdeiros de)

507

136

Lomba dos Muíños

MA

30,77

0,79

161

Vilariño Beiro, María de las Nieves

507

135

Lomba dos Muíños

MA

117,35

162

Romero García, Pedro Manuel

507

134

Lomba dos Muíños

MA

386,76

81,80

163

Pérez Tuñas, Carlos

507

131

Lomba dos Muíños

P-MB

293,78

8,47

164

Almallo Sendón, Benita (herdeiros de)

507

130

Lomba dos Muíños

MA

148,34

75,46

165

Castro Gómez, Domingo (herdeiros de)

507

20129

Lomba dos Muíños

MA

97,67

155,01

166

Consell. de Medio. Ambiente, Augas de Galicia

507

9018

Rego

VT

13,42

167

Concello de Outes

507

9016

Rego do Vao

VT

6,87

168

Castelo Vilariño, Adelina

507

128

O Berbeo

MB-MA

31,04

148,26

102,19

169

Santos Vilariño, Amable

507

127

O Berbeo

MB-MA

178,31

447,88

641,34

170

González Almayo, José

507

126

O Berbeo

MA

421,81

120,94

171

Concello de Outes

507

9011

Camiño

VT

224,25

172

Noya País, José María (herdeiros de)

507

98

Riba dos Berbeiros

MA

14,53

79,20

173

Núñez Moledo, José Miguel

6

336

Canle

MA

23,86

174

Moledo Novo, Carmen

507

105

Riba dos Berbeiros

MB

296,50

197,01

175

Castro Núñez, Dominga (herdeiros de)

507

106

Riba dos Berbeiros

MB

142,87

90,14

176

Castro Núñez, Dominga (herdeiros de)

507

107

Riba dos Berbeiros

MB

76,70

53,25

177

Sendón Baña, Manuela

507

108

Riba dos Berbeiros

MB

148,43

126,30

178

Camaño Domínguez, Manuel

507

111

Riba dos Berbeiros

P

343,86

156,72

179

Camaño Gosende, María del Carmen

507

112

Riba dos Berbeiros

MB

877,61

363,72

180

Concello de Outes

501

9049

Camiño Sinagoga

VT

179,08

181

Camaño Gosende, María del Carmen

501

95

Sinagoga de Arriba

MB

240,43

218,86

182

Cambeiro Domínguez, Josefa (herdeiros de)

501

96

Sinagoga de Arriba

MB

425,24

339,81

183

Cambeiro Domínguez, Josefa (herdeiros de)

501

97

Sinagoga de Arriba

MB

159,30

102,82

184

País Noya, Manuel (herdeiros de)

501

98

Sinagoga de Arriba

P

28,50

334,42

185

Conde Lema, Manuel

501

99

Braño

MB

0,91

162,44

186

Senrra Beiro, Dominga (herdeiros de)

501

100

Porreira

MA

11,84

137,04

187

Castelo Vilariño, María

501

106

Riba da Revolta

MA

81,51

252,26

188

Concello de Outes

507

9022

Rego

VT

53,77

189

Concello de Outes

507

319

Penedo

MB-MA

M10

413,37

4.080,97

436,15

2.892,15

135,77

Concello de Mazaricos

25

Santiago Núñez, María del Carmen

157

96

Presas

MB

M06

140,64

42

Concello de Mazaricos

157

84

Presas

MB-MA

114,98

486,66

43

Sieira Noia, Francisco

157

81

Presas

MB

37,94

88,62

44

Rodríguez Lourido, Segundo (herdeiros de)

157

82

Presas

MB

674,30

193,34

0,25

45

González Baña, Rosalía (herdeiros de)

157

87

Presas

MB

448,69

60,70

156,09

46

Otero, M. Ramón (herdeiros de)

157

88

Presas

MB

300,67

95,24

38,01

47

Núñez Pais, Manuel

157

89

Presas

MB

M06

125,54

408,52

137,99

189,31

134,61

48

Sande M., Ángel

157

90

Presas

MB

M06

1.119,60

53,10

199,34

778,14

68,13

49

Pérez Bouzas, Manuel

157

91

Presas

P

M06

1.458,72

131,86

619,68

51,26

50

Moledo Gosende, Ana

157

92

Presas

P

M06

1.084,62

88,60

554,66

28,86

51

Núñez Pais, Manuel

157

93

Presas

P

M06

265,09

824,18

96,63

781,99

30,49

52

García Lago, Estrella

157

97

Presas

MB

M06

148,28

367,22

216,90

2.489,50

112,61

53

García Lago, Estrella

157

95

Presas

MB

M06

199,46

54

González Baña, Rosalía (herdeiros de)

157

98

Presas

P

M06

2.417,48

58

Rodríguez Sande, Domingo (herdeiros de)

157

99

Val de Area

MB

M06

714,32

59

García Tuñas, Bernardino

157

86

Presas

MA

38,61

44,76

60

Jesús Moledo, M. (herdeiros de)

157

85

Presas

MB-MA

1.331,99

9,09

263,71

Lenda de uso:

• MB: monte baixo.

• MA: monte alto.

• P: pradeira.

• VT: vía de comunicación.

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros polos que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.