Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 20 de abril de 2022 Páx. 24065

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 4 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas tramitadas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2022, para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR670C).

O día 20 de decembro de 2021, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 13 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación as persoas beneficiarias serán informadas de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 1, concorrencia non competitiva.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal:

Acorda a publicación do contido da Resolución do 28 de marzo de 2022, das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0, CP 2016 00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Estas axudas están recollidas no Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, e foron comunicadas por España á Comisión Europea e publicadas na páxina web da Comisión (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20 de outubro de 2015, coa clave SA.43021 (2015/XA).

A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención, a cal se corresponde coa medida 8.1 (establecemento e mantemento de superficies forestais), prioridade 5 do PDR 2014-2020.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As persoas beneficiarias das axudas concedidas, recollidas no anexo I, deberán:

1. Presentar cada ano (2022, 2023 e 2024) coa solicitude única da política agraria común (Orde anual pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control), a solicitude de pagamento e a xustificación dos traballos, xunto coa seguinte documentación, segundo o disposto no artigo 15 da devandita orde de axudas:

A. Os xustificantes de gasto (factura) e pagamento (xustificante de pagamento), de acordo co indicado no anexo VII da orde.

B. No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación de cesión do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo V desta orde. No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha CMVMC, o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar o certificado do/da secretario/a da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou expresamente o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente; no caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

C. Declaración de non ter concedidas ou solicitadas outras axudas ou, de telas, indicación de cales son.

2. A prima definitiva será a resultante da comprobación final realizada por funcionarios da consellería competente do medio rural. A raíz desa comprobación, deberase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente sempre que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Contra a resolución que se publica cabe interpor recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2022

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG nº 223, do 23 de novembro)
José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Lista de axudas concedidas

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150001/2022

*** 8104 **

CMVMC Santa Cruz de Lesón

11.985,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

11,51

3.683,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,78

312,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,51

3.683,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,78

312,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,51

3.683,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,78

312,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:68:0:0:10:1221:48

2019

0,78

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

15:68:0:0:10:1221:48

2019

11,45

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:68:0:0:10:1221:60

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150002/2022

*** 8076 **

CMVMC Lugar do Ézaro

10.560,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

8,80

3.520,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

8,80

3.520,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

8,80

3.520,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:34:0:0:29:891:2

2019

5,70

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

15:34:0:0:29:891:2

2019

1,03

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

3

15:34:0:0:29:891:2

2019

2,07

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150003/2022

*** 2237 **

CMVMC Nebra

16.305,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

15,26

4.883,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,38

552,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

15,26

4.883,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,38

552,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

15,26

4.883,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,38

552,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:72:0:0:21:377:1

2019

0,88

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia Vahl.)

2

15:72:0:0:21:377:1

2019

0,50

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

15:72:0:0:21:377:1

2019

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:72:0:0:21:377:1

2019

15,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150004/2022

*** 3483 **

CMVMC Sampaio, Tarás, S. Isidro, Conga, Igrexa, Armental, Rego da Horta, Batán, Cruceiro Novo do Trouxal, Foxo, Vilas e Entre Ríos

4.012,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,18

1.337,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,18

1.337,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,18

1.337,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:68:0:0:2:260:1

2019

4,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:68:0:0:2:260:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150005/2022

*** 2246 **

CMVMC Lugar A Igrexa

6.268,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,53

2.089,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,53

2.089,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,53

2.089,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:23:0:0:44:1524:4

2019

6,53

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150006/2022

*** 2544 **

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, O Rabado, O Toural e Traba

9.244,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,63

3.081,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,63

3.081,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,63

3.081,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:73:0:0:84:82:1

2019

1,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:73:0:0:84:79:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:73:0:0:84:81:1

2019

1,32

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:73:0:0:84:80:1

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:73:0:0:85:61:2

2019

0,99

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

15:73:0:0:85:56:1

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

15:73:0:0:73:89:1

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

15:73:0:0:73:89:2

2019

2,39

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

15:73:0:0:73:90:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

15:73:0:0:73:91:1

2019

2,98

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

15:73:0:0:73:91:2

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150007/2022

*** 2337 **

CMVMC Lariño

7.516,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,83

2.505,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,83

2.505,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,83

2.505,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:20:0:0:5:428:1

2018

7,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:20:0:0:5:488:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:20:0:0:5:491:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:20:0:0:5:493:1

2018

0,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150008/2022

*** 2337 **

CMVMC Lariño

4.396,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,58

1.465,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,58

1.465,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,58

1.465,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:20:0:0:5:487:1

2019

4,45

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:20:0:0:5:487:2

2019

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150009/2022

*** 2985 **

CMVMC Baroña

20.419,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

21,27

6.806,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

21,27

6.806,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

21,27

6.806,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:72:0:0:16:254:1

2017

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:72:0:0:16:261:1

2017

1,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:72:0:0:24:121:1

2017

4,39

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:72:0:0:16:260:1

2017

5,51

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:72:0:0:25:957:1

2017

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

15:72:0:0:25:60001:2

2017

0,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

15:72:0:0:16:254:2

2017

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

15:72:0:0:16:255:1

2017

2,42

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

15:72:0:0:24:121:3

2017

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

15:72:0:0:9:9000:188

2017

5,37

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

15:72:0:0:25:60001:1

2017

0,87

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150010/2022

*** 2828 **

CMVMC Veríns

6.528,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,80

2.176,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,80

2.176,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,80

2.176,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:40:0:0:5:724:1

2018

2,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:40:0:0:5:1115:3

2018

2,77

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:40:0:0:5:1870:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:40:0:0:5:1871:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:40:0:0:5:1872:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

15:40:0:0:5:1873:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

15:40:0:0:5:1874:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

15:40:0:0:5:1875:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

15:40:0:0:5:1876:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

15:40:0:0:5:1877:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

15:40:0:0:5:1878:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

15:40:0:0:5:1879:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

15:40:0:0:5:1880:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

15:40:0:0:5:1881:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

15:40:0:0:5:1882:1

2018

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

15:40:0:0:5:1883:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

15:40:0:0:5:1884:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

15:40:0:0:5:1885:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

15:40:0:0:5:1886:1

2018

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

15:40:0:0:5:1887:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

15:40:0:0:5:1888:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

15:40:0:0:5:1889:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

15:40:0:0:5:1890:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

15:40:0:0:5:1891:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

15:40:0:0:5:1892:1

2018

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

15:40:0:0:5:1893:1

2018

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

27

15:40:0:0:5:1894:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

28

15:40:0:0:5:1895:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

29

15:40:0:0:5:1896:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

30

15:40:0:0:5:1897:1

2018

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

31

15:40:0:0:5:1898:1

2018

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

15:40:0:0:5:2046:1

2018

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

33

15:40:0:0:5:2050:1

2018

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

34

15:40:0:0:5:2053:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

35

15:40:0:0:5:2055:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

36

15:40:0:0:5:2057:1

2018

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

37

15:40:0:0:5:2059:1

2018

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

38

15:40:0:0:5:2061:1

2018

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

39

15:40:0:0:5:2063:1

2018

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

40

15:40:0:0:5:2065:1

2018

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

41

15:40:0:0:5:2067:1

2018

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150011/2022

*** 2828 **

CMVMC Veríns

14.054,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,64

4.684,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,64

4.684,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,64

4.684,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:40:0:0:5:1115:1

2019

6,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:40:0:0:5:1115:6

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:40:0:0:5:2074:1

2019

7,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:40:0:0:5:2074:2

2019

1,26

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:40:0:0:5:2074:4

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150012/2022

*** 3397 **

CMVMC Campelo, Vilar e Cerqueiras

5.292,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,15

1.648,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,29

116,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,15

1.648,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,29

116,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,15

1.648,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,29

116,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

15:73:0:0:84:94:1

2018

4,73

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:73:0:0:84:94:1

2018

0,42

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:73:0:0:84:94:1

2018

0,29

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270001/2022

*** 3852 **

CMVMC Brañela

13.581,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

10,91

3.491,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,59

1.036,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

10,91

3.491,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,59

1.036,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

10,91

3.491,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,59

1.036,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:35:0:0:15:9:3

2019

0,30

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

27:35:0:0:30:38:6

2019

0,55

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

27:35:0:0:30:38:5

2019

0,72

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

4

27:35:0:0:30:38:3

2019

1,02

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

5

27:35:0:0:30:38:7

2019

1,96

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

27:35:0:0:30:38:1

2019

3,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

27:35:0:0:15:9:5

2019

5,94

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270002/2022

*** 2550 **

CMVMC Santalla de Moutis

9.561,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,96

3.187,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,96

3.187,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,96

3.187,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:35:0:0:62:9:1

2018

0,59

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:35:0:0:62:9:9

2018

0,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

27:35:0:0:62:9:9

2018

0,68

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

27:35:0:0:62:9:1

2018

8,65

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270003/2022

*** 0468 **

José Pérez López

2.476,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

1,68

537,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,72

288,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

1,68

537,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,72

288,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

1,68

537,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,72

288,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:118:389:1

2018

0,52

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

27:18:0:0:118:389:4

2018

0,20

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

27:18:0:0:116:133:8

2018

0,45

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

27:18:0:0:116:133:5

2018

0,69

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

27:18:0:0:116:133:7

2018

0,06

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

27:18:0:0:116:133:6

2018

0,48

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270004/2022

*** 2592 **

Consuelo Villar Llousas

6.403,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,67

2.134,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,67

2.134,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,67

2.134,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:48:481:1

2019

6,67

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270005/2022

*** 6119 **

Eustasio Coya Murias

3.456,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,05

656,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,24

496,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,05

656,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,24

496,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,05

656,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,24

496,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:2:35:1

2018

0,29

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:18:0:0:2:33:2

2018

0,26

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:18:0:0:2:33:1

2018

0,94

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:18:0:0:4:45:1

2018

0,56

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:18:0:0:4:52:1

2018

0,68

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

6

27:18:0:0:2:32:1

2018

0,56

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270006/2022

*** 2546 **

CMVMC Cortes

8.947,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,32

2.982,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,32

2.982,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,32

2.982,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:17:0:0:30:257:1

2018

2,97

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:17:0:0:30:256:1

2018

6,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270007/2022

*** 2406 **

Manuel Argul Fulgueiras

5.894,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,14

1.964,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,14

1.964,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,14

1.964,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:115:125:1

2019

6,14

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270008/2022

*** 7849 **

Lorenzo Fernández Fernández

2.284,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,38

761,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,38

761,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,38

761,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:340:188:1

2018

2,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270009/2022

*** 6773 **

Alfonso Álvarez Fernández

1.977,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,06

659,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,06

659,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,06

659,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:340:189:1

2018

2,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270010/2022

*** 2364 **

Raúl Niño Pasarín

1.276,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

1,33

425,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

1,33

425,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

1,33

425,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:98:193:15

2018

1,33

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270011/2022

*** 1166 **

Xosé María Campos González

2.448,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,55

816,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,55

816,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,55

816,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:63:97:1

2019

1,73

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:18:0:0:63:97:2

2019

0,82

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270012/2022

*** 1443 **

CMVMC Abeledo

7.872,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,20

2.624,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,20

2.624,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,20

2.624,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:1:0:0:70:130:1

2018

1,30

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:1:0:0:70:147:1

2018

1,10

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:1:0:0:70:131:1

2018

5,50

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

27:1:0:0:71:240:1

2018

0,30

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270014/2022

*** 2132 **

CMVMC Saa

17.625,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

18,36

5.875,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

18,36

5.875,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

18,36

5.875,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:47:0:0:72:1175:1

2018

7,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:47:0:0:84:361:1

2018

2,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:47:0:0:84:361:4

2018

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:47:0:0:72:1179:1

2018

1,60

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:47:0:0:72:1175:1

2018

6,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270015/2022

*** 0456 **

CMVMC Frexulfe

11.836,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,33

3.945,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,33

3.945,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,33

3.945,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:63:0:0:37:362:3

2018

3,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:63:0:0:37:322:1

2018

0,17

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:63:0:0:37:362:1

2018

9,16

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270016/2022

*** 2199 **

CMVMC A Cervela

3.801,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,96

1.267,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,96

1.267,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,96

1.267,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:24:0:0:2:1308:1

2019

3,96

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270017/2022

*** 4269 **

CMVMC A Eirexe, Cabezais, O Pacio e Vilouzán

23.500,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

24,48

7.833,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

24,48

7.833,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

24,48

7.833,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:26:0:0:18:492:2

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:26:0:0:18:903:1

2019

1,49

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

27:26:0:0:18:489:1

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

27:26:0:0:18:543:1

2019

0,10

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

27:26:0:0:18:541:1

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

27:26:0:0:18:542:1

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

27:26:0:0:18:490:1

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

27:26:0:0:18:544:1

2019

0,13

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

27:26:0:0:18:491:1

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

27:26:0:0:18:545:1

2019

0,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

27:26:0:0:18:540:1

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

27:26:0:0:18:901:1

2019

22,44

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

27:26:0:0:18:539:1

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

14

27:26:0:0:18:542:2

2019

0,10

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270018/2022

*** 4689 **

Sofor Santa Juliana, S.L.

7.303,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,92

1.574,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,15

860,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,92

1.574,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,15

860,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,92

1.574,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,15

860,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:240:565:1

2018

1,62

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:18:0:0:240:563:4

2018

3,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:18:0:0:287:507:1

2018

2,15

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270019/2022

*** 4689 **

Sofor Santa Juliana, S.L.

7.058,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,24

2.316,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,09

36,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,24

2.316,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,09

36,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,24

2.316,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,09

36,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:288:246:1

2019

5,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:18:0:0:288:246:1

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

27:18:0:0:287:508:1

2019

2,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:18:0:0:287:508:1

2019

0,09

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270020/2022

*** 1677 **

CMVMC Torbeo

33.475,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

34,87

11.158,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

34,87

11.158,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

34,87

11.158,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:52:0:0:25:441:8

2018

6,25

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:52:0:0:25:441:23

2018

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:52:0:0:25:757:1

2018

10,17

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

27:52:0:0:26:644:1

2018

9,26

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

27:52:0:0:26:719:1

2018

9,15

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270021/2022

*** 1677 **

CMVMC Torbeo

19.488,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

20,30

6.496,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

20,30

6.496,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

20,30

6.496,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:52:0:0:25:441:4

2019

0,32

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:52:0:0:25:441:4

2019

0,09

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

27:52:0:0:25:441:10

2019

0,11

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

27:52:0:0:25:441:10

2019

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

27:52:0:0:25:441:15

2019

0,07

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

27:52:0:0:25:441:15

2019

0,05

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

27:52:0:0:26:644:7

2019

0,06

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

27:52:0:0:26:644:7

2019

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

27:52:0:0:26:644:10

2019

1,15

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

27:52:0:0:26:644:10

2019

0,24

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

27:52:0:0:26:644:10

2019

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

27:52:0:0:26:644:12

2019

0,15

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

27:52:0:0:26:644:12

2019

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

14

27:52:0:0:26:644:16

2019

0,36

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

15

27:52:0:0:26:644:16

2019

0,98

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

16

27:52:0:0:26:644:16

2019

0,30

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

17

27:52:0:0:26:644:18

2019

0,28

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

18

27:52:0:0:26:644:18

2019

0,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

19

27:52:0:0:26:644:18

2019

0,03

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

20

27:52:0:0:26:644:20

2019

2,65

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

21

27:52:0:0:26:644:20

2019

3,97

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

22

27:52:0:0:26:644:20

2019

0,21

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

23

27:52:0:0:26:644:20

2019

0,02

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

24

27:52:0:0:26:644:30

2019

0,05

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

25

27:52:0:0:26:644:30

2019

0,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

26

27:52:0:0:26:790:1

2019

0,16

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

27

27:52:0:0:26:790:1

2019

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

28

27:52:0:0:26:813:1

2019

0,66

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

29

27:52:0:0:26:814:1

2019

0,43

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

30

27:52:0:0:26:814:1

2019

0,08

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

31

27:52:0:0:26:815:1

2019

0,24

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

32

27:52:0:0:26:815:1

2019

0,02

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

33

27:52:0:0:26:816:1

2019

0,25

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

34

27:52:0:0:26:816:1

2019

0,03

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

35

27:52:0:0:26:820:1

2019

0,09

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

36

27:52:0:0:26:820:1

2019

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

37

27:52:0:0:25:757:1

2019

5,54

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

38

27:52:0:0:25:757:1

2019

1,31

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270022/2022

*** 3250 **

CMVMC Cereixido

17.251,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

17,97

5.750,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

17,97

5.750,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

17,97

5.750,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:50:0:0:63:74:1

2018

17,60

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:50:0:0:63:74:1

2018

0,37

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270023/2022

*** 2718 **

CMVMC Cabanelas, A Pómez e Vilardonas

5.280,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,40

1.760,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,40

1.760,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,40

1.760,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:52:0:0:22:854:1

2019

3,56

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

27:52:0:0:22:854:1

2019

0,56

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

27:52:0:0:22:854:1

2019

0,28

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270025/2022

*** 1648 **

CMVMC A Campa do Val, Fisteus, A Goia, Vilaboa e Vilameá

10.944,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

11,40

3.648,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,40

3.648,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,40

3.648,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:50:0:0:61:171:6

2019

11,10

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:50:0:0:61:171:6

2019

0,30

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270026/2022

*** 2897 **

CMVMC Visuña e Céramo

10.056,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,95

2.544,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,02

808,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,95

2.544,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,02

808,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,95

2.544,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,02

808,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:17:0:0:13:278:2

2018

7,95

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:17:0:0:13:278:2

2018

2,02

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

27:17:0:0:13:278:2

2018

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270028/2022

*** 2169 **

CMVMC Castrolanzán

16.795,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

11,32

3.622,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,94

1.976,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,32

3.622,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,94

1.976,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,32

3.622,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,94

1.976,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:36:0:0:25:116:6

2019

5,37

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:36:0:0:25:116:6

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

27:36:0:0:25:116:14

2019

0,24

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:36:0:0:25:116:14

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

27:36:0:0:25:116:15

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

27:36:0:0:25:116:15

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:36:0:0:24:117:1

2019

1,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:36:0:0:24:117:1

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

9

27:36:0:0:7:148:1

2019

1,75

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

10

27:36:0:0:7:154:1

2019

3,19

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

11

27:36:0:0:7:70:1

2019

4,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270030/2022

*** 1227 **

CMVMC Brancio e Candelos

14.167,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,77

4.406,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,79

316,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,77

4.406,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,79

316,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

13,77

4.406,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,79

316,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:18:0:0:298:117:1

2019

5,52

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:18:0:0:298:117:1

2019

0,15

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

27:18:0:0:298:117:8

2019

1,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:18:0:0:298:117:9

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:18:0:0:298:120:1

2019

0,64

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:18:0:0:298:120:1

2019

0,13

B10 Carballo (Quercus robur L.)

7

27:18:0:0:298:120:2

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:18:0:0:299:23:15

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:18:0:0:299:23:17

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:18:0:0:299:23:17

2019

0,07

B10 Carballo (Quercus robur L.)

11

27:18:0:0:299:23:18

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:18:0:0:299:23:19

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:18:0:0:299:23:21

2019

2,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

27:18:0:0:299:23:21

2019

0,23

B10 Carballo (Quercus robur L.)

15

27:18:0:0:327:9:1

2019

1,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

27:18:0:0:327:9:1

2019

0,07

B10 Carballo (Quercus robur L.)

17

27:18:0:0:327:13:1

2019

1,60

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

27:18:0:0:327:13:1

2019

0,09

B10 Carballo (Quercus robur L.)

19

27:18:0:0:327:15:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

27:18:0:0:327:15:1

2019

0,02

B10 Carballo (Quercus robur L.)

21

27:18:0:0:328:151:9

2019

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

27:18:0:0:328:151:9

2019

0,03

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270031/2022

*** 1458 **

CMVMC Río do Porto

9.187,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,57

3.062,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,57

3.062,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,57

3.062,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:35:0:0:1:79:2

2019

0,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:35:0:0:2:40:2

2019

0,43

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:35:0:0:1:83:6

2019

1,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:35:0:0:1:84:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:35:0:0:1:73:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:35:0:0:1:78:3

2019

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:35:0:0:1:86:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:35:0:0:1:78:1

2019

0,56

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:35:0:0:1:78:2

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:35:0:0:1:80:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:35:0:0:1:79:3

2019

0,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:35:0:0:1:81:1

2019

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:35:0:0:1:82:1

2019

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

27:35:0:0:2:43:2

2019

0,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

27:35:0:0:2:42:3

2019

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

27:35:0:0:2:41:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

27:35:0:0:2:40:2

2019

0,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

27:35:0:0:2:40:2

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

27:35:0:0:1:83:6

2019

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

27:35:0:0:1:104:7

2019

4,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

27:35:0:0:1:72:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

27:35:0:0:2:43:2

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

27:35:0:0:2:42:3

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

27:35:0:0:1:104:7

2019

0,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

27:35:0:0:1:79:1

2019

0,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

27:35:0:0:1:78:4

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

27

27:35:0:0:1:104:7

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270032/2022

*** 2548 **

CMVMC Ouviaño

24.888,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

20,65

6.608,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,22

1.688,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

20,65

6.608,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,22

1.688,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

20,65

6.608,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,22

1.688,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:35:0:0:49:90:2

2018

1,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:35:0:0:49:91:3

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:35:0:0:45:35:1

2018

0,00

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

27:35:0:0:48:84:1

2018

0,30

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

27:35:0:0:49:90:6

2018

0,67

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

6

27:35:0:0:49:91:2

2018

0,00

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

7

27:35:0:0:47:96:2

2018

2,60

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

8

27:35:0:0:47:96:3

2018

0,65

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

9

27:35:0:0:45:34:2

2018

18,91

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:35:0:0:45:34:2

2018

0,40

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:35:0:0:45:29:3

2018

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:35:0:0:45:29:3

2018

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270033/2022

*** 2223 **

CMVMC Vilar de Lor

19.164,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

15,97

6.388,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

15,97

6.388,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

15,97

6.388,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:50:0:0:1:1400:2

2018

5,46

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

27:50:0:0:53:486:1

2018

1,28

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

27:50:0:0:2:686:1

2018

1,77

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

27:50:0:0:2:695:1

2018

6,63

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

27:50:0:0:2:695:4

2018

0,83

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270034/2022

*** 1191 **

CMVMC Pacios da Serra

14.412,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

12,01

4.804,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

12,01

4.804,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

12,01

4.804,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:50:0:0:10:337:1

2018

12,01

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270035/2022

*** 8864 **

Santiago Manuel Rodríguez Aguiar

2.649,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,76

883,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,76

883,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,76

883,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:9:0:0:41:780:1

2018

2,76

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270036/2022

*** 1287 **

CMVMC Novelúa

12.235,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,42

3.014,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,66

1.064,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,42

3.014,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,66

1.064,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,42

3.014,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,66

1.064,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:32:0:0:24:59:1

2018

0,76

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

27:32:0:0:24:59:1

2018

4,02

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:32:0:0:24:71:1

2018

0,89

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

27:32:0:0:24:71:4

2018

0,09

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

27:32:0:0:24:71:4

2018

0,11

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

27:32:0:0:24:71:1

2018

1,62

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

7

27:32:0:0:24:72:1

2018

0,14

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

8

27:32:0:0:24:72:1

2018

0,61

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

9

27:32:0:0:24:110:1

2018

0,92

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

10

27:32:0:0:24:110:1

2018

0,24

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

11

27:32:0:0:24:112:1

2018

0,96

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

12

27:32:0:0:24:112:1

2018

0,26

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

13

27:32:0:0:24:113:1

2018

1,18

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

14

27:32:0:0:24:113:1

2018

0,28

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270039/2022

*** 2645 **

CMVMC Santiago de Rubián

25.507,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

26,57

8.502,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

26,57

8.502,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

26,57

8.502,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:8:0:0:38:789:1

2018

10,91

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:8:0:0:38:789:1

2018

14,52

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:8:0:0:38:789:1

2018

1,14

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

27:8:0:0:38:789:1

2018

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270040/2022

*** 4980 **

Dolores Neira López

1.401,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

1,46

467,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

1,46

467,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

1,46

467,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:900:0:0:366:24:1

2019

1,46

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270041/2022

*** 2309 **

CMVMC Vilares

16.012,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

16,68

5.337,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,68

5.337,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

16,68

5.337,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:36:0:0:27:122:4

2018

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:36:0:0:27:460:1

2018

0,18

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:36:0:0:27:460:1

2018

9,51

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

27:36:0:0:29:364:2

2018

0,03

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

27:36:0:0:29:396:1

2018

0,68

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

27:36:0:0:29:396:13

2018

1,19

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

7

27:36:0:0:29:396:13

2018

4,17

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

8

27:36:0:0:29:396:13

2018

0,91

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270042/2022

*** 4895 **

Leandro Inocencio Quintas Saavedra

20.064,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

20,90

6.688,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

20,90

6.688,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

20,90

6.688,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:40:0:0:11:74:1

2018

20,90

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270043/2022

*** 1842 **

CMVMC Neiras

13.082,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,14

3.884,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,19

476,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,14

3.884,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,19

476,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,14

3.884,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,19

476,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:59:0:0:14:589:1

2019

0,43

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:59:0:0:14:589:1

2019

0,21

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

27:59:0:0:14:589:3

2019

1,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:59:0:0:14:589:3

2019

0,37

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

5

27:59:0:0:14:589:5

2019

0,28

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:59:0:0:14:589:5

2019

0,11

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

7

27:59:0:0:15:624:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:59:0:0:15:624:3

2019

0,99

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:59:0:0:15:624:3

2019

0,35

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

10

27:59:0:0:15:624:15

2019

1,47

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:59:0:0:15:624:19

2019

0,24

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:59:0:0:15:624:19

2019

4,67

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:59:0:0:15:624:19

2019

0,05

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

14

27:59:0:0:15:624:5

2019

0,10

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

15

27:59:0:0:15:624:5

2019

1,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

27:59:0:0:15:624:7

2019

0,77

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270045/2022

*** 1205 **

CMVMC San Xoán de Lagostelle

6.566,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,84

2.188,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,84

2.188,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,84

2.188,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:22:0:0:154:523:4

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:22:0:0:154:523:1

2018

3,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:22:0:0:152:959:5

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:22:0:0:152:959:1

2018

3,48

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:22:0:0:152:959:2

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270046/2022

*** 2615 **

CMVMC San Pedro de Baños e Os Palleiros

8.529,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,61

2.755,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,61

2.755,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,61

2.755,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:31:0:0:157:198:4

2018

8,61

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:31:0:0:157:198:4

2018

0,22

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270047/2022

*** 2420 **

CMVMC Vilarbuxán

11.656,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

11,73

3.753,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,33

132,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,73

3.753,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,33

132,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,73

3.753,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,33

132,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:8:0:0:38:867:1

2019

0,69

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:8:0:0:38:867:1

2019

0,06

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

27:8:0:0:38:867:4

2019

0,06

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

4

27:8:0:0:39:616:1

2019

2,56

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:8:0:0:39:616:4

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:8:0:0:39:616:5

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:8:0:0:39:616:6

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:8:0:0:39:616:7

2019

0,46

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:8:0:0:39:616:9

2019

0,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:8:0:0:39:627:1

2019

7,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:8:0:0:39:627:1

2019

0,13

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

12

27:8:0:0:39:629:1

2019

0,24

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:8:0:0:39:629:1

2019

0,02

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

14

27:8:0:0:39:629:2

2019

0,33

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

27:8:0:0:39:629:2

2019

0,03

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

16

27:8:0:0:39:631:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

27:8:0:0:39:631:1

2019

0,03

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270048/2022

*** 2212 **

CMVMC Vilamarín

10.560,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

11,00

3.520,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,00

3.520,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,00

3.520,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:31:0:0:115:28:3

2019

0,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:31:0:0:115:28:8

2019

1,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:31:0:0:115:28:14

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:31:0:0:115:28:16

2019

8,74

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:31:0:0:115:76:1

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270049/2022

*** 4339 **

CMVMC Tuimil

13.996,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,78

4.409,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,64

256,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,78

4.409,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,64

256,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

13,78

4.409,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,64

256,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:8:0:0:21:421:1

2019

9,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:8:0:0:21:421:2

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:8:0:0:21:421:5

2019

0,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:8:0:0:22:109:1

2019

2,36

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:8:0:0:22:109:2

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:8:0:0:22:109:3

2019

1,76

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:8:0:0:22:109:4

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:8:0:0:21:421:1

2019

0,23

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

9

27:8:0:0:21:421:5

2019

0,14

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

10

27:8:0:0:22:109:1

2019

0,21

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

11

27:8:0:0:22:109:3

2019

0,06

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270050/2022

*** 1690 **

CMVMC Barxa de Lor (parroquia da Pobra do B.) e Castí (lugar de Quintá de Lor. Quiroga)

6.525,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,71

2.147,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,07

28,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,71

2.147,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,07

28,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,71

2.147,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,07

28,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:47:0:0:41:703:1

2019

6,71

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:47:0:0:41:703:1

2019

0,07

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270051/2022

*** 2111 **

CMVMC Pena

4.248,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,54

1.416,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,54

1.416,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

3,54

1.416,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:11:0:0:19:740:2

2019

1,38

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

2

27:11:0:0:19:740:2

2019

1,09

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

27:11:0:0:19:740:2

2019

1,07

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270052/2022

*** 1360 **

CMVMC Lamaigrexa e lugares de Domiz e O Pereiro, da parroquia de Salcedo

10.339,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

10,77

3.446,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

10,77

3.446,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

10,77

3.446,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:47:0:0:80:351:1

2019

4,40

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:47:0:0:80:351:1

2019

6,37

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:47:0:0:80:347:9

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270053/2022

*** 1217 **

CMVMC Pena

11.664,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,15

3.888,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,15

3.888,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,15

3.888,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27:20:0:0:2:223:1

2019

5,27

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:20:0:0:20:5:2

2019

1,69

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:20:0:0:20:3:1

2019

5,19

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320002/2022

*** 1142 **

CMVMC San Vicente de Leira e A Ferrería

29.280,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

30,50

9.760,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

30,50

9.760,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

30,50

9.760,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:89:0:0:27:3748:1

2018

1,76

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:89:0:0:27:3765:1

2018

14,09

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:89:0:0:27:3767:1

2018

1,66

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:89:0:0:27:3768:1

2018

12,99

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320003/2022

*** 1534 **

CMVMC Bascois, Carballeda e Santa Cruz

19.432,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

17,13

5.481,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,49

996,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

17,13

5.481,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,49

996,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

17,13

5.481,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,49

996,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:42:347:1

2018

0,71

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:42:379:1

2018

4,92

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:42:379:1

2018

1,94

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:42:379:1

2018

2,49

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

5

32:18:0:0:42:380:2

2018

0,35

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:18:0:0:42:392:1

2018

1,23

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:18:0:0:42:393:1

2018

3,50

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:18:0:0:42:405:1

2018

4,48

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320004/2022

*** 2149 **

CMVMC Monteveloso

18.940,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

19,73

6.313,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

19,73

6.313,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

19,73

6.313,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:22:0:0:69:80:1

2018

7,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:22:0:0:69:79:1

2018

12,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320005/2022

*** 4066 **

CMVMC San Fiz

38.383,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

33,07

10.582,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,53

2.212,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

33,07

10.582,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,53

2.212,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

33,07

10.582,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,53

2.212,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:84:0:0:32:1129:1

2018

27,57

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:84:0:0:32:1129:1

2018

5,53

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

32:84:0:0:32:1129:1

2018

5,50

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

4

32:84:0:0:32:1125:2

2018

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320006/2022

*** 2230 **

CMVMC Vilanova

44.438,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

46,29

14.812,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

46,29

14.812,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

46,29

14.812,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:84:0:0:85:279:1

2018

11,91

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:84:0:0:85:279:1

2018

7,00

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

3

32:84:0:0:85:279:1

2018

27,38

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320007/2022

*** 1834 **

CMVMC Bouza, Pexeiros, Solbeira e Vilardemilo

39.052,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

40,68

13.017,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

40,68

13.017,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

40,68

13.017,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:120:466:2

2018

0,70

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

2

32:87:0:0:119:828:1

2018

2,02

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

3

32:87:0:0:119:828:1

2018

18,91

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:87:0:0:119:825:1

2018

0,00

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

5

32:87:0:0:119:825:1

2018

4,42

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:87:0:0:119:518:1

2018

3,91

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

7

32:87:0:0:119:820:1

2018

1,10

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

8

32:87:0:0:119:907:1

2018

0,00

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

9

32:87:0:0:119:907:1

2018

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:87:0:0:120:468:1

2018

3,10

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

11

32:87:0:0:120:469:1

2018

4,75

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

12

32:87:0:0:120:466:3

2018

1,76

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

13

32:87:0:0:119:514:1

2018

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

14

32:87:0:0:119:517:1

2018

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

15

32:87:0:0:120:217:1

2018

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

16

32:87:0:0:120:213:1

2018

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320008/2022

*** 2740 **

CMVMC Carracedo da Serra

37.017,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

38,56

12.339,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

38,56

12.339,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

38,56

12.339,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:35:0:0:24:306:1

2018

16,89

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:35:0:0:24:306:5

2018

0,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:35:0:0:24:306:15

2018

10,32

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:35:0:0:24:306:16

2018

6,84

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:35:0:0:24:306:17

2018

3,69

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:35:0:0:24:307:1

2018

0,78

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320009/2022

*** 1879 **

CMVMC Correchouso

28.636,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

29,83

9.545,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

29,83

9.545,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

29,83

9.545,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:40:0:0:119:160:1

2018

15,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:40:0:0:139:173:1

2018

0,63

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:40:0:0:139:173:2

2018

4,77

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:40:0:0:139:180:6

2018

0,12

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:40:0:0:139:187:1

2018

5,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:40:0:0:140:51:1

2018

2,83

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:40:0:0:141:150:1

2018

1,24

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320010/2022

*** 2724 **

CMVMC Sever

8.707,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,07

2.902,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,07

2.902,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,07

2.902,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:109:758:1

2019

8,32

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:87:0:0:109:758:1

2019

0,36

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:87:0:0:109:758:1

2019

0,39

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320011/2022

*** 2021 **

CMVMC Vilaseco da Serra

13.408,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,63

4.361,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,27

108,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,63

4.361,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,27

108,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

13,63

4.361,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,27

108,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:121:39:3

2019

0,71

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:87:0:0:121:34:2

2019

9,18

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:87:0:0:121:34:2

2019

0,23

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

4

32:87:0:0:121:34:5

2019

0,04

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

5

32:87:0:0:121:34:5

2019

0,99

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:87:0:0:121:34:6

2019

0,28

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:87:0:0:121:34:7

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:87:0:0:121:38:1

2019

0,05

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:87:0:0:121:37:1

2019

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:87:0:0:121:36:1

2019

0,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:87:0:0:121:34:1

2019

2,39

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320012/2022

*** 4066 **

CMVMC San Fiz

48.000,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:84:0:0:32:1129:1

2019

50,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320014/2022

*** 1991 **

CMVMC Herosa

37.660,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

39,23

12.553,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

39,23

12.553,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

39,23

12.553,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:35:0:0:31:357:1

2018

28,16

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:35:0:0:31:357:5

2018

4,12

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:35:0:0:31:365:1

2018

6,95

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320015/2022

*** 1827 **

CMVMC Servoi

15.696,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

16,35

5.232,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,35

5.232,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

16,35

5.232,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:22:0:0:82:331:1

2018

1,54

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:22:0:0:82:331:1

2018

1,06

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:22:0:0:78:110:1

2018

7,24

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:22:0:0:82:332:9

2018

6,40

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:22:0:0:82:333:1

2018

0,11

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320016/2022

*** 1815 **

CMVMC Castromil

9.283,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,67

3.094,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,67

3.094,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,67

3.094,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:49:0:0:14:2404:6

2019

6,57

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:49:0:0:14:2404:1

2019

3,10

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320017/2022

*** 1992 **

CMVMC Parroquia de Santa Mariña do Monte (Santa Mariña)

29.683,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

30,92

9.894,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

30,92

9.894,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

30,92

9.894,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:10:0:0:52:153:1

2019

13,28

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:10:0:0:52:174:1

2019

4,13

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:10:0:0:53:2:1

2019

2,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:10:0:0:52:151:1

2019

0,37

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:10:0:0:53:3:1

2019

2,90

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:10:0:0:53:3:1

2019

8,24

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320018/2022

*** 2230 **

CMVMC Vilanova

43.459,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

45,27

14.486,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

45,27

14.486,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

45,27

14.486,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:84:0:0:85:279:1

2019

38,71

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:84:0:0:86:240:1

2019

6,56

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320019/2022

*** 1969 **

CMVMC Pradocabalos

23.635,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

24,62

7.878,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

24,62

7.878,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

24,62

7.878,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:124:77:1

2019

16,23

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:87:0:0:124:77:10

2019

3,59

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:87:0:0:124:68:5

2019

0,12

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:87:0:0:136:438:2

2019

3,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:87:0:0:136:460:1

2019

0,93

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320020/2022

*** 1834 **

CMVMC Bouza, Pexeiros, Solbeira e Vilardemilo

29.136,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

30,35

9.712,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

30,35

9.712,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

30,35

9.712,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:119:829:1

2019

6,10

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:87:0:0:119:829:2

2019

0,26

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:87:0:0:119:829:3

2019

2,07

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:87:0:0:119:828:1

2019

20,16

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:87:0:0:119:837:1

2019

0,68

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:87:0:0:119:838:1

2019

1,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320021/2022

*** 3430 **

CMVMC Parroquia de Veigas de Camba

36.009,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,51

12.003,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,51

12.003,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

37,51

12.003,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:93:0:0:21:69:1

2018

30,12

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:93:0:0:21:70:1

2018

7,39

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320022/2022

*** 1747 **

CMVMC Vilar e Paredes

35.808,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,30

11.936,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,30

11.936,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

37,30

11.936,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:85:0:0:66:1148:1

2018

0,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:85:0:0:66:1148:1

2018

6,87

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:85:0:0:66:1212:1

2018

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:85:0:0:66:1212:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:85:0:0:67:469:1

2018

2,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:85:0:0:67:476:2

2018

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:85:0:0:67:1354:1

2018

1,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:85:0:0:68:195:1

2018

5,85

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:85:0:0:68:196:2

2018

13,45

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:85:0:0:68:196:2

2018

4,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:85:0:0:68:202:2

2018

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:85:0:0:68:203:1

2018

1,81

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320023/2022

*** 1550 **

CMVMC Parroquia de Santigoso (San Miguel)

41.385,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

43,11

13.795,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

43,11

13.795,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

43,11

13.795,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:10:0:0:42:1684:1

2019

7,77

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

2

32:10:0:0:42:1693:1

2019

10,00

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

3

32:10:0:0:42:1709:1

2019

25,34

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320025/2022

*** 1962 **

CMVMC Arzádegos

13.017,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,56

4.339,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,56

4.339,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

13,56

4.339,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:92:0:0:119:336:1

2018

1,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:92:0:0:119:431:2

2018

9,90

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:92:0:0:119:431:3

2018

2,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320026/2022

*** 2395 **

CMVMC A Alberguería

15.398,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

16,04

5.132,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,04

5.132,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

16,04

5.132,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:40:0:0:111:388:1

2019

16,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

32:40:0:0:111:395:2

2019

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320027/2022

*** 1729 **

CMVMC Fontefría

13.334,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,89

4.444,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,89

4.444,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

13,89

4.444,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:22:0:0:96:261:2

2019

5,16

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

2

32:22:0:0:96:280:1

2019

0,63

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

3

32:22:0:0:96:9011:1

2019

0,07

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

4

32:22:0:0:96:289:3

2019

3,44

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

5

32:22:0:0:96:289:4

2019

0,31

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

6

32:22:0:0:96:289:6

2019

4,28

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320030/2022

*** 3384 **

CMVMC A Ermida

11.908,71

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,40

3.969,57

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,40

3.969,57

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,40

3.969,57

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:36:0:0:38:341:1

2018

4,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:36:0:0:38:342:2

2018

7,70

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:36:0:0:38:342:1

2018

0,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320031/2022

*** 3819 **

CMVMC Surribas

24.652,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

25,68

8.217,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

25,68

8.217,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

25,68

8.217,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:36:0:0:62:2:1

2018

25,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:36:0:0:62:2:2

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:36:0:0:62:2:3

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:36:0:0:62:2:6

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320033/2022

*** 1623 **

CMVMC Sordos

18.835,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

19,62

6.278,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

19,62

6.278,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

19,62

6.278,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:7:0:0:57:168:1

2018

6,17

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

2

32:7:0:0:57:168:1

2018

0,30

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

3

32:7:0:0:57:168:1

2018

0,25

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

4

32:7:0:0:57:168:1

2018

0,24

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

5

32:7:0:0:57:168:1

2018

0,20

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

6

32:7:0:0:59:2:1

2018

3,20

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

7

32:7:0:0:59:2:4

2018

0,06

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

8

32:7:0:0:59:2:1

2018

1,74

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

9

32:7:0:0:59:2:1

2018

0,21

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

10

32:7:0:0:59:2:1

2018

0,06

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

11

32:7:0:0:59:2:4

2018

0,05

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

12

32:7:0:0:59:3:1

2018

0,05

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

13

32:7:0:0:59:3:1

2018

0,02

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

14

32:7:0:0:59:5:1

2018

0,01

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

15

32:7:0:0:59:5:1

2018

0,00

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

16

32:7:0:0:59:6:1

2018

3,47

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

17

32:7:0:0:59:6:1

2018

0,06

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

18

32:7:0:0:59:6:1

2018

0,00

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

19

32:7:0:0:59:6:1

2018

0,13

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

20

32:7:0:0:60:227:1

2018

0,28

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

21

32:7:0:0:60:227:1

2018

0,13

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

22

32:7:0:0:60:472:1

2018

1,26

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

23

32:7:0:0:60:472:1

2018

0,23

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

24

32:7:0:0:60:473:1

2018

0,79

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

25

32:7:0:0:60:473:1

2018

0,47

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

26

32:7:0:0:60:473:1

2018

0,18

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

27

32:7:0:0:60:473:1

2018

0,06

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320034/2022

*** 2606 **

CMVMC Vilela

2.928,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,05

976,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,05

976,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,05

976,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:7:0:0:60:467:1

2018

1,48

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:7:0:0:60:467:1

2018

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:7:0:0:60:467:1

2018

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:7:0:0:60:468:1

2018

0,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:7:0:0:60:468:1

2018

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:7:0:0:60:468:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:7:0:0:60:469:1

2018

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:7:0:0:60:469:1

2018

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:7:0:0:60:470:1

2018

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:7:0:0:60:470:1

2018

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:7:0:0:60:470:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320035/2022

*** 2417 **

CMVMC Fradelo

45.072,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

46,95

15.024,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

46,95

15.024,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

46,95

15.024,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:25:40:3

2019

1,47

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:87:0:0:26:2:1

2019

2,51

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:87:0:0:26:2:2

2019

2,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:87:0:0:26:35:1

2019

1,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:87:0:0:28:13:1

2019

1,75

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

32:87:0:0:28:14:1

2019

5,30

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

7

32:87:0:0:28:14:1

2019

0,10

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

8

32:87:0:0:28:14:1

2019

5,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:87:0:0:28:14:2

2019

2,93

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:87:0:0:28:14:3

2019

0,40

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

11

32:87:0:0:28:14:3

2019

4,45

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

12

32:87:0:0:28:14:3

2019

5,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:87:0:0:28:14:4

2019

0,15

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

14

32:87:0:0:28:31:1

2019

0,52

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:87:0:0:28:31:2

2019

0,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:87:0:0:31:142:2

2019

3,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:87:0:0:31:142:3

2019

0,45

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:87:0:0:31:142:6

2019

1,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:87:0:0:32:824:1

2019

7,77

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:87:0:0:32:828:5

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320036/2022

*** 1982 **

CMVMC Fumaces

10.845,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,81

3.139,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,19

476,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,81

3.139,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,19

476,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,81

3.139,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,19

476,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:72:0:0:164:416:1

2019

1,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:72:0:0:164:416:3

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:72:0:0:168:236:1

2019

2,81

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:72:0:0:169:25:1

2019

0,14

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

5

32:72:0:0:169:100:1

2019

0,00

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

6

32:72:0:0:169:102:1

2019

1,05

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

7

32:72:0:0:169:103:1

2019

1,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:72:0:0:171:325:1

2019

3,84

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:72:0:0:171:333:1

2019

1,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320037/2022

*** 2407 **

CMVMC Paredes do Pao

6.672,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,95

2.224,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,95

2.224,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,95

2.224,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:34:0:0:49:1110:1

2019

6,95

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:34:0:0:49:1110:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:34:0:0:49:1110:14

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320038/2022

*** 2336 **

CMVMC Os Baños e Lebosandaus

9.199,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,87

2.198,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,17

868,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,87

2.198,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,17

868,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,87

2.198,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,17

868,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:7:0:0:63:960:2

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:7:0:0:63:960:2

2019

1,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:7:0:0:78:264:1

2019

0,69

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

32:7:0:0:78:264:1

2019

1,24

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

32:7:0:0:78:264:1

2019

0,16

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

6

32:7:0:0:78:264:1

2019

0,08

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

7

32:7:0:0:78:264:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:7:0:0:78:264:1

2019

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:7:0:0:78:264:1

2019

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:7:0:0:78:264:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:7:0:0:78:266:1

2019

1,37

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:7:0:0:78:266:1

2019

1,67

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:7:0:0:78:266:1

2019

1,34

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:7:0:0:78:266:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:7:0:0:79:1:1

2019

1,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320039/2022

*** 4083 **

CMVMC Quintela e Buscalque

11.268,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,39

3.756,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,39

3.756,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

9,39

3.756,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:43:0:0:108:11:1

2019

1,75

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

2

32:43:0:0:108:11:1

2019

7,64

B22 Cerquiño (Quercus pyrenaica Will), carballo albariño (Quercus petraea (Matts) Liebl.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320040/2022

*** 3923 **

CMVMC Parroquias de Araúxo (San Martiño), Lobios (San Miguel) e San Paio de Araúxo (agás O Puxedo e Guende)

9.052,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,43

3.017,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,43

3.017,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,43

3.017,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:43:0:0:85:614:1

2018

0,66

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:43:0:0:85:20583:1

2018

3,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:43:0:0:85:574:1

2018

5,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320041/2022

*** 2669 **

CMVMC Fradalvite

8.208,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,55

2.736,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,55

2.736,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,55

2.736,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,70

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,97

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:42:0:0:44:112:1

2019

2,28

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,39

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:42:0:0:44:112:1

2019

1,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,61

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:42:0:0:44:112:1

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:42:0:0:45:484:1

2019

0,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:42:0:0:45:484:1

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

32:7:0:0:70:275:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

32:7:0:0:70:275:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

32:7:0:0:70:275:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

32:7:0:0:70:275:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320042/2022

*** 3231 **

CMVMC Parroquia de Desteriz (San Miguel)

4.828,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,03

1.609,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,03

1.609,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,03

1.609,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:57:0:0:8:1440:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:57:0:0:8:1534:2

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:57:0:0:8:1534:5

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:57:0:0:8:1534:5

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:57:0:0:8:1664:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:57:0:0:8:1665:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:57:0:0:8:1665:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:57:0:0:8:1666:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:57:0:0:8:1667:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:57:0:0:8:1668:1

2019

0,42

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:57:0:0:8:1669:1

2019

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:57:0:0:8:1670:1

2019

0,32

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:57:0:0:8:1671:1

2019

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:57:0:0:8:1672:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:57:0:0:8:1672:1

2019

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:57:0:0:8:1672:1

2019

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:57:0:0:8:1673:1

2019

0,49

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:57:0:0:8:1674:1

2019

0,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:57:0:0:8:1675:2

2019

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:57:0:0:8:1675:2

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:57:0:0:8:1675:2

2019

0,89

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:57:0:0:8:1676:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

32:57:0:0:8:1683:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

32:57:0:0:8:1684:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

32:57:0:0:8:1687:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

32:57:0:0:8:1688:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

27

32:57:0:0:8:1689:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

28

32:57:0:0:8:1690:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

29

32:57:0:0:8:1691:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

30

32:57:0:0:8:1692:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

31

32:57:0:0:8:1693:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

32:57:0:0:8:1694:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

33

32:57:0:0:8:1728:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

34

32:57:0:0:8:1729:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

35

32:57:0:0:8:1730:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

36

32:57:0:0:8:1731:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

37

32:57:0:0:8:1731:1

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

38

32:57:0:0:8:1732:2

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

39

32:57:0:0:8:1733:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

40

32:57:0:0:8:1733:1

2019

0,26

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

41

32:57:0:0:8:1734:2

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

42

32:57:0:0:8:1739:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

43

32:57:0:0:8:1749:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

44

32:57:0:0:8:1749:1

2019

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

45

32:57:0:0:8:1750:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

46

32:57:0:0:8:1750:1

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

47

32:57:0:0:8:1751:1

2019

0,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

48

32:57:0:0:8:1752:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

49

32:57:0:0:8:1757:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

50

32:57:0:0:8:1934:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

51

32:57:0:0:8:1936:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320044/2022

*** 1305 **

CMVMC Moreiras e Trelle

7.680,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,00

2.560,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,00

2.560,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,00

2.560,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:9:0:0:53:98:5

2019

3,86

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

32:82:0:0:2:92:3

2019

0,27

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

32:82:0:0:4:54:2

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:82:0:0:5:443:1

2019

2,56

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:82:0:0:5:444:1

2019

0,64

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:82:0:0:5:447:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:82:0:0:5:449:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:82:0:0:5:451:1

2019

0,44

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:82:0:0:5:452:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:82:0:0:5:453:1

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320045/2022

*** 2042 **

CMVMC San Martiño dos Peros

5.808,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,05

1.936,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,05

1.936,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,05

1.936,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:6:0:0:4:1036:1

2019

6,05

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320046/2022

*** 3326 **

CMVMC Parroquias de Casoio (San Xulián), A Portela do Trigal (Santa Ana), Pusmazán (San Mateo), Riodolas (Santa María) e Soutadoiro (Santa Isabel)

47.596,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

42,88

13.721,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,36

2.144,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

42,88

13.721,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,36

2.144,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

42,88

13.721,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,36

2.144,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1992:1

2018

42,88

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:46:1992:1

2018

5,36

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320047/2022

*** 3326 **

CMVMC Parroquias de Casoio (San Xulián), A Portela do Trigal (Santa Ana), Pusmazán (San Mateo), Riodolas (Santa María) e Soutadoiro (Santa Isabel)

41.479,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,82

12.102,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,31

1.724,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,82

12.102,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,31

1.724,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

37,82

12.102,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,31

1.724,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1992:1

2019

37,82

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:46:1992:1

2019

4,31

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320048/2022

*** 3570 **

CMVMC Frixe

9.698,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,39

3.004,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,57

228,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,39

3.004,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,57

228,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,39

3.004,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,57

228,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:36:0:0:73:358:1

2019

0,05

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

32:36:0:0:73:358:1

2019

1,76

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:36:0:0:73:359:1

2019

5,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:36:0:0:73:359:8

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:36:0:0:73:360:1

2019

0,29

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

32:36:0:0:73:360:1

2019

2,34

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:36:0:0:73:361:1

2019

0,20

B10 Carballo (Quercus robur L.)

8

32:36:0:0:73:361:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:36:0:0:73:449:1

2019

0,03

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320049/2022

*** 1963 **

CMVMC Chaguazoso

11.280,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,40

3.760,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,40

3.760,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

9,40

3.760,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:49:0:0:40:363:1

2018

0,80

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

32:49:0:0:40:364:1

2018

0,80

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

32:49:0:0:40:383:1

2018

7,80

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320050/2022

*** 1963 **

CMVMC Chaguazoso

11.100,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,25

3.700,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,25

3.700,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

9,25

3.700,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:49:0:0:41:117:1

2019

0,10

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

32:49:0:0:41:176:1

2019

9,15

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320051/2022

*** 4975 **

CMVMC Augalevada, Doniz, Muntián e Aúlfe

30.508,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

31,78

10.169,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

31,78

10.169,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

31,78

10.169,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:21:0:0:191:179:1

2019

0,70

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:21:0:0:191:180:1

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:21:0:0:191:181:2

2019

0,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:21:0:0:192:6:1

2019

12,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:21:0:0:193:141:1

2019

7,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:21:0:0:193:142:1

2019

4,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:21:0:0:202:730:1

2019

7,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320052/2022

*** 4181 **

CMVMC San Mamede de Hedrada

8.956,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,33

2.985,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,33

2.985,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,33

2.985,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:93:0:0:25:2964:1

2018

6,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:93:0:0:25:2965:1

2018

3,29

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320053/2022

*** 2289 **

CMVMC San Tomé

8.476,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,83

2.825,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,83

2.825,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,83

2.825,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:21:0:0:111:1:1

2019

5,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:21:0:0:111:1:29

2019

2,97

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320054/2022

***2022 **

CMVMC A Bouza

14.719,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,62

4.358,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,37

548,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,62

4.358,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,37

548,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

13,62

4.358,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,37

548,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:12:0:0:29:395:2

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:12:0:0:29:395:4

2019

13,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:12:0:0:29:395:4

2019

1,36

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

4

32:12:0:0:29:395:5

2019

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:12:0:0:29:395:5

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

6

32:12:0:0:29:395:6

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320055/2022

*** 3207 **

CMVMC A Ponte-Irixo, Irixo de Arriba e Vila

13.588,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,08

3.865,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,66

664,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,08

3.865,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,66

664,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,08

3.865,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,66

664,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:36:0:0:38:492:1

2018

11,54

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:36:0:0:38:515:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:36:0:0:38:517:1

2018

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:36:0:0:38:516:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:36:0:0:38:519:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:36:0:0:38:755:1

2018

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:36:0:0:38:756:1

2018

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:36:0:0:38:754:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:36:0:0:38:520:1

2018

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:36:0:0:38:521:1

2018

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:36:0:0:38:757:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:36:0:0:38:492:1

2018

0,49

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

13

32:36:0:0:38:492:1

2018

1,17

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

14

32:36:0:0:38:518:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320056/2022

*** 3018 **

CMVMC Serois

11.808,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,30

3.936,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,30

3.936,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,30

3.936,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:17:0:0:18:1493:1

2018

0,80

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

2

32:17:0:0:18:1493:1

2018

3,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:17:0:0:18:1493:4

2018

5,05

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

4

32:17:0:0:18:1493:4

2018

2,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:17:0:0:18:1494:2

2018

0,85

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320057/2022

*** 2490 **

CMVMC Muradás

11.683,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,17

3.894,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,17

3.894,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,17

3.894,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:12:0:0:7:1:1

2019

2,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:12:0:0:7:1:5

2019

0,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:12:0:0:7:1:3

2019

0,46

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:12:0:0:7:3:2

2019

2,72

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:12:0:0:7:3:1

2019

1,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:12:0:0:6:40:3

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:12:0:0:6:40:1

2019

3,41

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:12:0:0:6:42:1

2019

1,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320059/2022

*** 2731 **

CMVMC Pazos e Biduedo

30.422,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

30,19

9.660,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,20

480,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

30,19

9.660,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,20

480,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

30,19

9.660,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,20

480,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:77:0:0:92:447:3

2018

11,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:77:0:0:92:447:1

2018

4,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:77:0:0:92:483:1

2018

3,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:77:0:0:92:712:1

2018

11,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:77:0:0:92:998:1

2018

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:77:0:0:92:447:3

2018

0,96

B1 Ameneiro (Almus glutinosa (L.) Gaertn)

7

32:77:0:0:92:447:1

2018

0,24

B1 Ameneiro (Almus glutinosa (L.) Gaertn)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320060/2022

*** 2175 **

CMVMC Congostro

11.990,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,49

3.996,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,49

3.996,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,49

3.996,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:68:0:0:64:10:1

2019

11,58

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:68:0:0:64:10:5

2019

0,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:68:0:0:64:10:6

2019

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:68:0:0:64:10:7

2019

0,81

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320061/2022

*** 1876 **

CMVMC O Canizo

14.025,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,61

4.675,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,61

4.675,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,61

4.675,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:35:0:0:21:561:1

2019

6,45

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:35:0:0:21:561:2

2019

3,85

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:35:0:0:21:561:7

2019

3,59

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:35:0:0:21:561:4

2019

0,55

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:35:0:0:21:561:6

2019

0,17

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320062/2022

*** 3360 **

CMVMC Meaus

21.302,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,84

4.748,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,84

4.748,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,84

4.748,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:6:0:0:24:281:4

2019

4,92

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:6:0:0:24:281:6

2019

0,66

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:6:0:0:24:281:6

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

4

32:6:0:0:24:281:8

2019

1,85

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:6:0:0:24:281:8

2019

0,23

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

32:6:0:0:25:246:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:6:0:0:25:506:1

2019

1,55

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:6:0:0:25:506:1

2019

3,27

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

9

32:6:0:0:25:507:1

2019

0,59

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:6:0:0:25:507:1

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

11

32:6:0:0:26:394:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:6:0:0:26:606:2

2019

0,30

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

32:6:0:0:26:606:2

2019

0,12

B10 Carballo (Quercus robur L.)

14

32:6:0:0:26:607:1

2019

4,97

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:6:0:0:26:607:1

2019

0,03

B10 Carballo (Quercus robur L.)

16

32:6:0:0:26:607:1

2019

2,23

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320063/2022

*** 4488 **

CMVMC Fornelos de Filloás e Fradelo

46.128,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

48,05

15.376,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

48,05

15.376,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

48,05

15.376,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:127:11:1

2018

5,42

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:87:0:0:129:80:1

2018

27,32

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:87:0:0:130:204:1

2018

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:87:0:0:130:205:1

2018

8,28

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:87:0:0:130:222:1

2018

7,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320064/2022

*** 4488 **

CMVMC Fornelos de Filloás e Fradelo

42.679,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

38,02

12.166,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,15

2.060,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

38,02

12.166,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,15

2.060,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

38,02

12.166,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,15

2.060,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:87:0:0:127:12:1

2019

33,59

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:87:0:0:127:12:1

2019

0,70

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

32:87:0:0:127:12:1

2019

3,21

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

4

32:87:0:0:127:11:1

2019

4,43

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:87:0:0:127:12:1

2019

1,24

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320067/2022

*** 2015 **

CMVMC Tourón

4.632,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,86

1.544,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,86

1.544,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

3,86

1.544,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:47:0:0:40:881:1

2018

3,66

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

32:47:0:0:40:4325:1

2018

0,06

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

32:47:0:0:40:4326:1

2018

0,14

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320068/2022

*** 1877 **

CMVMC Parroquia de Bande (San Pedro)

3.216,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,35

1.072,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,35

1.072,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,35

1.072,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:7:0:0:3:48:1

2018

3,28

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

2

32:7:0:0:3:48:2

2018

0,07

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320070/2022

*** 1648 **

CMVMC Rebordechao

3.292,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,18

1.017,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,20

80,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,18

1.017,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,20

80,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,18

1.017,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,20

80,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:90:0:0:17:47:1

2019

3,09

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

2

32:90:0:0:17:47:8

2019

0,09

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

3

32:90:0:0:17:47:8

2019

0,20

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320072/2022

*** 2662 **

CMVMC Toro

36.009,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,51

12.003,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,51

12.003,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

37,51

12.003,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:40:0:0:142:14:3

2018

20,48

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:40:0:0:142:15:2

2018

2,18

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:40:0:0:54:477:5

2018

4,78

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:40:0:0:54:542:1

2018

9,55

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:40:0:0:54:543:3

2018

0,52

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320073/2022

*** 2662 **

CMVMC Toro

25.488,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

26,55

8.496,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

26,55

8.496,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

26,55

8.496,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32:40:0:0:124:246:1

2019

2,45

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:40:0:0:124:253:1

2019

3,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:40:0:0:124:60:3

2019

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:40:0:0:139:180:1

2019

4,18

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:40:0:0:139:180:6

2019

12,31

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:40:0:0:139:183:1

2019

4,39

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360001/2022

*** 1611 **

CMVMC Bugarín

4.780,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,98

1.593,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,98

1.593,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,98

1.593,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:42:0:0:110:191:1

2019

4,98

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360002/2022

*** 2700 **

CMVMC Acevedo

5.692,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,93

1.897,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,93

1.897,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,93

1.897,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:18:0:0:107:345:6

2018

5,93

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360003/2022

*** 1748 **

CMVMC Liñares e Mámoa

19.192,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

19,68

6.297,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,25

100,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

19,68

6.297,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,25

100,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

19,68

6.297,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,25

100,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:11:0:0:30:868:1

2018

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

36:11:0:0:30:868:1

2018

0,12

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

36:18:0:0:62:1119:1

2018

3,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:18:0:0:63:287:1

2018

15,56

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

36:18:0:0:63:287:1

2018

0,13

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

6

36:18:0:0:66:377:1

2018

0,32

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360004/2022

*** 4795 **

CMVMC Magdalena (parroquia)

23.911,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,57

4.662,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

8,27

3.308,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,57

4.662,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

8,27

3.308,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,57

4.662,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

8,27

3.308,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:18:0:0:53:81:1

2018

5,94

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

36:18:0:0:53:81:1

2018

0,63

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

36:18:0:0:53:84:1

2018

1,41

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

36:18:0:0:53:84:1

2018

0,16

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

5

36:18:0:0:54:536:1

2018

7,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

36:18:0:0:54:536:1

2018

7,34

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

7

36:18:0:0:54:888:4

2018

0,14

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360005/2022

*** 4795 **

CMVMC Magdalena (parroquia)

9.208,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,78

2.489,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,45

580,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,78

2.489,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,45

580,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,78

2.489,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,45

580,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:18:0:0:54:536:1

2019

6,55

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:18:0:0:54:536:1

2019

1,23

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

36:18:0:0:54:536:1

2019

0,61

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

4

36:18:0:0:54:536:1

2019

0,84

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360006/2022

*** 0348 **

CMVMC San Cibrán de Ribarteme

4.620,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,85

1.540,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,85

1.540,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

3,85

1.540,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:34:0:0:112:2:1

2019

0,46

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

36:34:0:0:112:2:1

2019

0,70

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

36:34:0:0:112:97:1

2019

0,41

B10 Carballo (Quercus robur L.)

4

36:34:0:0:112:97:1

2019

1,19

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

36:34:0:0:112:97:1

2019

0,29

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

6

36:34:0:0:112:103:1

2019

0,71

B10 Carballo (Quercus robur L.)

7

36:34:0:0:112:103:1

2019

0,09

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360007/2022

*** 1632 **

CMVMC Tomonde

13.593,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,16

4.531,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,16

4.531,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,16

4.531,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:11:0:0:31:219:2

2019

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

36:11:0:0:31:219:3

2019

0,25

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

36:11:0:0:31:227:1

2019

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

36:11:0:0:31:227:2

2019

4,56

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

36:11:0:0:31:237:1

2019

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

36:11:0:0:31:237:2

2019

5,54

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

7

36:11:0:0:31:1141:1

2019

2,22

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

8

36:11:0:0:32:3191:2

2019

1,50

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360008/2022

*** 3713 **

CMVMC Ventosela

10.872,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,06

3.624,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,06

3.624,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

9,06

3.624,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:18:0:0:54:444:1

2019

0,61

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

36:18:0:0:54:444:1

2019

3,29

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

36:18:0:0:54:445:2

2019

0,03

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

4

36:18:0:0:54:435:2

2019

0,15

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

36:18:0:0:54:435:1

2019

0,78

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

6

36:18:0:0:54:443:1

2019

0,31

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

7

36:18:0:0:54:191:1

2019

2,51

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

8

36:18:0:0:54:191:1

2019

0,69

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

9

36:18:0:0:54:444:1

2019

0,60

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

10

36:18:0:0:254:441:1

2019

0,09

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360009/2022

*** 2551 **

CMVMC Aián, Val, Trascastro

8.841,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,21

2.947,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,21

2.947,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,21

2.947,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:20:0:10:504:211:9

2019

0,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:20:0:10:504:211:6

2019

1,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:20:0:10:504:211:4

2019

1,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:20:0:10:504:211:2

2019

2,93

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:20:0:10:504:211:1

2019

3,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360011/2022

*** 3610 **

CMVMC Godóns

6.902,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,19

2.300,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,19

2.300,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,19

2.300,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:13:0:0:82:7:8

2018

4,40

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:13:0:0:82:7:13

2018

0,74

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:13:0:0:82:7:31

2018

2,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360012/2022

*** 1408 **

CMVMC Meirol

6.172,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,13

1.961,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,24

96,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,13

1.961,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,24

96,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,13

1.961,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,24

96,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:30:0:0:10:30:1

2019

5,96

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:30:0:0:10:30:1

2019

0,24

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia Vahl.)

3

36:30:0:0:10:30:6

2019

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360015/2022

*** 2479 **

CMVMC Antas

38.704,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

33,23

10.633,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,67

2.268,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

33,23

10.633,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,67

2.268,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

33,23

10.633,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,67

2.268,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:25:0:0:11:499:8

2019

4,91

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:11:499:8

2019

0,42

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

36:25:0:0:11:499:6

2019

8,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:25:0:0:11:499:6

2019

4,99

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

36:25:0:0:34:1:1

2019

0,82

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:25:0:0:34:1:1

2019

0,26

B10 Carballo (Quercus robur L.)

7

36:25:0:0:8:898:1

2019

0,91

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:25:0:0:8:778:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

36:25:0:0:10:519:1

2019

12,98

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

36:25:0:0:10:516:1

2019

4,87

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360016/2022

*** 1346 **

CMVMC Carracedo

8.968,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,98

2.233,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,89

756,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,98

2.233,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,89

756,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,98

2.233,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,89

756,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:5:0:0:53:1:1

2019

0,54

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

36:5:0:0:53:1:1

2019

2,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:5:0:0:53:15:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:5:0:0:53:16:1

2019

0,00

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

5

36:5:0:0:53:16:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:5:0:0:53:18:1

2019

0,00

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

7

36:5:0:0:53:25:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:5:0:0:53:26:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

9

36:5:0:0:53:26:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

36:5:0:0:53:27:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

36:5:0:0:53:29:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

36:5:0:0:53:30:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

36:5:0:0:53:32:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

36:5:0:0:53:33:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

36:5:0:0:53:35:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

36:5:0:0:53:89:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

17

36:5:0:0:53:90:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

18

36:5:0:0:53:91:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

19

36:5:0:0:53:91:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

36:5:0:0:53:92:1

2019

0,00

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

21

36:5:0:0:53:92:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

22

36:5:0:0:53:92:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

36:5:0:0:53:93:1

2019

0,02

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

24

36:5:0:0:53:94:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

25

36:5:0:0:53:94:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

36:5:0:0:53:1:1

2019

0,58

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

27

36:5:0:0:53:1:1

2019

3,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

28

36:5:0:0:53:24:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

29

36:5:0:0:53:25:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

30

36:5:0:0:53:63:1

2019

0,03

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

31

36:5:0:0:53:63:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

36:5:0:0:53:100:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

33

36:5:0:0:53:101:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

34

36:5:0:0:53:102:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

35

36:5:0:0:53:103:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

36

36:5:0:0:53:104:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

37

36:5:0:0:53:116:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

38

36:5:0:0:53:117:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

39

36:5:0:0:53:118:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

40

36:5:0:0:53:119:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

41

36:5:0:0:53:120:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

42

36:5:0:0:53:121:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

43

36:5:0:0:53:122:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

44

36:5:0:0:53:123:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

45

36:5:0:0:53:124:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

46

36:5:0:0:53:130:1

2019

0,00

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

47

36:5:0:0:53:131:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

48

36:5:0:0:53:131:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

49

36:5:0:0:53:132:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

50

36:5:0:0:53:132:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

52

36:5:0:0:53:133:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

53

36:5:0:0:53:134:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

54

36:5:0:0:53:145:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

55

36:5:0:0:53:145:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

56

36:5:0:0:53:1:1

2019

0,35

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

57

36:5:0:0:53:1:1

2019

1,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

58

36:5:0:0:53:206:1

2019

0,05

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

59

36:5:0:0:53:206:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

60

36:5:0:0:53:207:1

2019

0,01

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

61

36:5:0:0:53:207:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

63

36:5:0:0:53:208:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

65

36:5:0:0:53:209:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

66

36:5:0:0:53:210:1

2019

0,02

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

67

36:5:0:0:53:210:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

68

36:5:0:0:53:211:1

2019

0,03

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

70

36:5:0:0:53:212:1

2019

0,03

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

71

36:5:0:0:53:213:1

2019

0,01

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

72

36:5:0:0:53:222:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

73

36:5:0:0:53:223:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

74

36:5:0:0:53:478:1

2019

0,01

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

75

36:5:0:0:53:480:1

2019

0,08

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

76

36:5:0:0:53:480:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360017/2022

*** 1564 **

CMVMC Covelo

5.656,68

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.885,56

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.885,56

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.885,56

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:25:0:0:23:577:1

2018

5,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:23:577:4

2018

0,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360020/2022

*** 3218 **

CMVMC Barcia

5.760,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.920,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:25:0:0:28:467:1

2019

6,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360021/2022

*** 3020 **

CMVMC Campo

16.800,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

14,00

5.600,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

14,00

5.600,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

14,00

5.600,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:13:0:0:276:112:1

2019

7,50

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

36:13:0:0:276:112:7

2019

0,71

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

36:13:0:0:111:321:1

2019

2,44

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

36:13:0:0:111:321:2

2019

3,35

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360022/2022

*** 1312 **

CMVMC Santo André de Xeve

4.356,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,63

1.452,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,63

1.452,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

3,63

1.452,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:900:0:0:258:238:6

2019

2,84

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

2

36:900:0:0:259:1:5

2019

0,79

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360024/2022

*** 3086 **

CMVMC Xesta

13.226,37

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,41

3.971,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

437,59

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,41

3.971,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

437,59

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,41

3.971,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

437,59

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:25:0:0:10:516:1

2019

7,82

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:8:920:1

2019

1,10

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

36:19:0:0:30:108:1

2019

2,57

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:25:0:0:7:900:1

2019

2,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360025/2022

*** 1019 **

CMVMC Sabaxáns

5.708,52

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,77

1.821,88

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,23

80,96

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,77

1.821,88

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,23

80,96

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,77

1.821,88

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,23

80,96

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:30:0:0:83:2:1

2018

4,60

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:30:0:0:83:2:1

2018

0,17

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

3

36:30:0:0:83:2:11

2018

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:30:0:0:83:2:11

2018

0,06

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

5

36:30:0:0:83:2:18

2018

0,94

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:30:0:0:83:2:18

2018

0,00

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

7

36:30:0:0:83:3:7

2018

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360026/2022

*** 1320 **

CMVMC Redonde

6.864,08

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,88

1.241,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,67

1.035,64

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,88

1.241,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,67

1.068,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,88

1.241,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,67

1.035,64

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:7:0:0:29:248:3

2018

0,87

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

36:7:0:0:29:249:1

2018

3,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:7:0:0:29:249:1

2018

1,80

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360028/2022

*** 1012 **

CMVMC Loureiro

14.752,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,33

1.705,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

8,03

3.212,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,33

1.705,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

8,03

3.212,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,33

1.705,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

8,03

3.212,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:12:0:0:20:559:4

2019

0,61

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

36:12:0:0:20:559:4

2019

5,74

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

36:12:0:0:20:559:4

2019

2,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:12:0:0:20:559:7

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

36:12:0:0:20:559:7

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:12:0:0:20:560:4

2019

0,29

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

7

36:12:0:0:20:560:4

2019

1,03

B10 Carballo (Quercus robur L.)

8

36:12:0:0:20:560:4

2019

1,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

36:12:0:0:20:560:7

2019

0,36

B10 Carballo (Quercus robur L.)

10

36:12:0:0:20:560:7

2019

0,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360029/2022

*** 1861 **

CMVMC Lourido

7.668,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,40

2.048,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,27

508,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,40

2.048,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,27

508,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,40

2.048,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,27

508,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:11:0:0:61:208:12

2018

0,73

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

36:11:0:0:61:208:12

2018

3,13

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

36:11:0:0:65:393:1

2018

2,34

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

36:11:0:0:65:393:1

2018

0,36

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

5

36:11:0:0:66:582:4

2018

0,18

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

6

36:11:0:0:66:582:4

2018

0,93

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360030/2022

*** 0754 **

CMVMC Moa

6.768,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,05

2.256,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,05

2.256,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,05

2.256,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:24:0:0:295:1050:37

2018

1,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:24:0:0:295:1050:37

2018

1,32

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:24:0:0:295:1050:37

2018

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:24:0:0:295:1050:37

2018

1,73

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:24:0:0:295:1050:37

2018

2,69

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360033/2022

*** 1221 **

CMVMC Vilaboa

4.344,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,62

1.448,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,62

1.448,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

3,62

1.448,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:58:0:0:38:196:1

2018

0,61

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

36:58:0:0:38:371:1

2018

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

36:58:0:0:44:394:1

2018

3,01

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360034/2022

*** 1095 **

CMVMC Santa Eulalia de Batalláns

43.526,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

45,34

14.508,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

45,34

14.508,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

45,34

14.508,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:34:0:0:140:22:1

2019

26,79

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:34:0:0:140:36:1

2019

18,55

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:34:0:0:140:36:1

2019

0,00

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360035/2022

*** 1704 **

CMVMC Piñeiro

17.808,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

18,55

5.936,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

18,55

5.936,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

18,55

5.936,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:13:0:0:76:297:1

2018

10,92

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:13:0:0:76:298:1

2018

7,63

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:13:0:0:276:20110:3

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360036/2022

*** 1765 **

CMVMC Seixas

23.932,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

24,93

7.977,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

24,93

7.977,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

24,93

7.977,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:16:0:0:253:407:1

2018

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

36:16:0:0:253:408:1

2018

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

36:16:0:0:253:465:1

2018

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

36:16:0:0:253:509:1

2018

0,56

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:16:0:0:253:612:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:16:0:0:253:613:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:16:0:0:253:673:14

2018

13,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:16:0:0:253:782:3

2018

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

9

36:16:0:0:253:869:2

2018

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

10

36:16:0:0:253:888:1

2018

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

36:16:0:0:253:902:1

2018

4,97

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

12

36:16:0:0:253:902:1

2018

5,94

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

36:24:0:0:269:934:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360037/2022

*** 2077 **

CMVMC Zobra

6.384,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,65

2.128,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,65

2.128,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,65

2.128,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:24:0:0:291:23:7

2019

2,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:24:0:0:293:911:40

2019

3,96

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:24:0:0:293:911:26

2019

0,64

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360038/2022

*** 5083 **

CMVMC Bermés, Rego do Prado, Lamela, O Regado, Orxás, Riádigos, Campo e Camiño Real

13.668,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

11,39

4.556,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

11,39

4.556,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

11,39

4.556,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:24:0:0:194:106:1

2019

0,07

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

2

36:24:0:0:194:106:1

2019

0,02

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

36:24:0:0:194:80012:1

2019

1,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

4

36:24:0:0:194:80012:1

2019

0,64

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

36:24:0:0:194:80021:1

2019

0,54

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

6

36:24:0:0:194:80021:1

2019

0,29

B10 Carballo (Quercus robur L.)

7

36:24:0:0:194:1181:18

2019

2,03

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

8

36:24:0:0:194:1187:1

2019

6,06

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

9

36:24:0:0:194:1181:1

2019

0,50

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

10

36:24:0:0:194:1181:1

2019

0,23

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360039/2022

*** 1233 **

CMVMC Laxoso

3.772,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,93

1.257,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,93

1.257,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,93

1.257,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:43:0:0:6:38:1

2018

3,77

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:43:0:0:6:38:4

2018

0,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360041/2022

*** 0590 **

CMVMC Gargamala

5.508,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,59

1.836,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,59

1.836,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,59

1.836,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:30:0:0:83:59:1

2018

2,20

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

36:30:0:0:83:60:1

2018

2,39

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360042/2022

*** 1020 **

CMVMC Ventín

8.798,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2022

Especies do anexo I (coníferas)

2,44

780,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,38

2.152,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,44

780,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,38

2.152,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,44

780,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,38

2.152,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36:19:0:0:17:574:1

2018

0,06

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

36:19:0:0:26:410:1

2018

2,49

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

36:19:0:0:26:405:1

2018

2,44

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:19:0:0:26:405:1

2018

2,83

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Anexo II

Lista de axudas desestimadas

Expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo desestimación

19270013/2022

***2012**

CMVMC Enciñeira

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19270024/2022

***1117**

CMVMC Santo Estevo do Castro, San Fiz e San Martiño de Amarante

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19270027/2022

***1126**

CMVMC Anllo-Santo Estevo

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19270029/2022

***2169**

CMVMC Castrolanzán

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19270037/2022

***1979**

MVMC Santa Cristina e Xaneiras

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19270038/2022

***1936**

Proforgal, S.L.

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19270044/2022

***2296**

CMVMC Casela e Parada

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento (artigo 12.3)

19270054/2022

***2852**

CMVMC Vilarello da Igrexa e Vilarello do Río

Falta documentación imprescindible para a súa tramitación; non presentou tres ofertas válidas de diferentes provedores (artigo 7.2)

19320001/2022

***2012**

CMVMC Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19320013/2022

***2012**

Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19320024/2022

***1962**

CMVMC Arzádegos

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19320032/2022

***2324**

CMVMC Parroquia de Orega (San Xoán)

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento.Falta certificado do acordo tomado en asemblea xeral (artigo 12.3)

19320058/2022

***2216**

CMVMC Carzoá

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento (artigo 12.3)

19320071/2022

***2023**

CMVMC Espiño

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento (artigo 12.3)

19320074/2022

***1985**

CMVMC Sandín

Por petición propia do beneficiario

19360010/2022

***1102**

CMVMC Santiago de Oliveira

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19360013/2022

***2192**

CMVMC Prado

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19360014/2022

***1109**

CMVMC Paradela de Bemil

Falta documentación imprescindible para a súa tramitación; non presentou tres ofertas válidas de diferentes provedores (artigo 7.2)

19360018/2022

***0276**

CMVMC Santa María de Sacos

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19360019/2022

***0276**

CMVMC Santa María de Sacos

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19360023/2022

***109742**

CMVMC Viascón

Falta documentación imprescindible para a súa tramitación; non presentou tres ofertas válidas de diferentes provedores (artigo 7.2)

19360027/2022

***1058**

CMVMC Santa María de Xeve

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19360031/2022

***0754**

CMVMC Moa

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19360032/2022

***1841**

CMVMC A Lama

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

19360040/2022

***1752**

CMVMC Guillade

Falta documentación imprescindible para a súa tramitación; non presentou tres ofertas válidas de diferentes provedores (artigo 7.2)

19320066/2022

***9604**

Tomás Blanco Carrera

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.3)

19320028/2022

***2395**

CMVMC Parroquia de Bangueses (San Miguel)

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.3)

19320029/2022

***2395**

CMVMC Parroquia de Bangueses (San Miguel)

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.3)

19320043/2022

***3311**

CMVMC O Tellado e Viña

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.3)

19320065/2022

***2417**

CMVMC Parroquia de Vilar de Cerreda (Santa Baia)

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.3)

19320069/2022

***2417**

CMVMC Laioso e Carballo

Incumprimento de obrigas tributarias (artigo 3.3)