Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 25 de abril de 2022 Páx. 24857

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2022 pola que se nomea profesorado do corpo docente universitario de profesor titular de universidade.

De conformidade coa proposta elevada polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante Resolución desta universidade do 1 de decembro de 2021 (BOE do 9 de decembro), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base novena da convocatoria,

Este reitoría, en uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e demais disposicións concordantes, resolve efectuar os nomeamentos das persoas que se relaciona no anexo.

Os citados nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días, contados desde o día seguinte ao da publicación de esta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, a persoa interesada poderá interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2022

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO


concurso

Nome

Apelidos

DNI

Corpo docente

Área de coñecemento

Departamento

Localidade

Código
praza

36T/21

Roberto

Bermúdez Pose

***0527**

Profesor/a titular de universidade

Anatomía e Anatomía Patolóxica Comparadas

Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias

Lugo

C01862

37T/21

Fernando Mª

Muñoz Guzón

***3146**

Profesor/a titular de universidade

Medicina e Cirurxía Animal

Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias

Lugo

C01863

38T/21

Francisco Javier

Diéguez Casalta

***9610**

Profesor/a titular de universidade

Produción Animal

Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias

Lugo

C01864

39T/21

Ignacio

García González

***1950**

Profesor/a titular de universidade

Botánica

Botánica

Lugo

C01865

40T/21

Ana Isabel

Rodríguez Vázquez

***3029**

Profesor/a titular de universidade

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

C01866

41T/21

Mª Begoña

Villar Cheda

***7361**

Profesor/a titular de universidade

Anatomía e Embrioloxía Humana

Ciencias Morfolóxicas

Santiago de Compostela

C01867

42T/21

Ana Isabel

Rodríguez Pérez

***6698**

Profesor/a titular de universidade

Anatomía e Embrioloxía Humana

Ciencias Morfolóxicas

Santiago de Compostela

C01868

43T/21

Jacobo

Limeres Posse

***1739**

Profesor/a titular de universidade

Estomatoloxía

Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Santiago de Compostela

C01869

44T/21

Mª Mercedes

Súarez Cunqueiro

***8777**

Profesor/a titular de universidade

Estomatoloxía

Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Santiago de Compostela

C01870

45T/21

Diana

Santiago Iglesias

***2794**

Profesor/a titular de universidade

Dereito Administrativo

Dereito Público e Teoría do Estado

Santiago de Compostela

C01871

46T/21

Vicente Antonio

Sanjurjo Rivo

***7525**

Profesor/a titular de universidade

Dereito Constitucional

Dereito Público e Teoría do Estado

Santiago de Compostela

C01872

47T/21

Carlos

Teijo García

***2312**

Profesor/a titular de universidade

Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais

Dereito Público e Teoría do Estado

Santiago de Compostela

C01873

48T/21

Blanca

Puig Mauriz

***9352**

Profesor/a titular de universidade

Didáctica das Ciencias Experimentais

Didácticas Aplicadas

Santiago de Compostela

C01874

49T/21

Mª Milagros

Vivel Búa

***1835**

Profesor/a titular de universidade

Economía Financeira e Contabilidade

Economía Financeira e Contabilidade

Santiago de Compostela

C01875

50T/21

David

Rodeiro Pazos

***1539**

Profesor/a titular de universidade

Economía Financeira e Contabilidade

Economía Financeira e Contabilidade

Santiago de Compostela

C01876

51T/21

Juan Carlos

Pichel Campos

***1562**

Profesor/a titular de universidade

Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Electrónica e Computación

Santiago de Compostela

C01877

52T/21

Manuel Felipe

Mucientes Molina

***1071**

Profesor/a titular de universidade

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Electrónica e Computación

Santiago de Compostela

C01878

53T/21

José Ramón

Ríos Viqueira

***0770**

Profesor/a titular de universidade

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Electrónica e Computación

Santiago de Compostela

C01879

54T/21

Javier José

Cancela Barrio

***2741**

Profesor/a titular de universidade

Enxeñaría Agroforestal

Enxeñaría Agroforestal

Lugo

C01880

55T/21

Diego

Gómez Díaz

***0324**

Profesor/a titular de universidade

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química

Santiago de Compostela

C01881

56T/21

Marta

Carballa Arcos

***6923**

Profesor/a titular de universidade

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química

Santiago de Compostela

C01882

57T/21

Héctor

Rodríguez Martínez

***9994**

Profesor/a titular de universidade

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química

Santiago de Compostela

C01883

58T/21

María Amaya

Franco Uría

***1232**

Profesor/a titular de universidade

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química

Santiago de Compostela

C01884

59T/21

Julio

González Díaz

***3267**

Profesor/a titular de universidade

Estatística e Investigación Operativa

Estatística, Análise Matemática e Optimización

Santiago de Compostela

C01886

60T/21

Noemi Stefania

Csaba

***7786**

Profesor/a titular de universidade

Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Santiago de Compostela

C01887

61T/21

María Dolores

Viña Castelao

***3732**

Profesor/a titular de universidade

Farmacoloxía

Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Santiago de Compostela

C01888

62T/21

José María

Anguita Jaén

***0246**

Profesor/a titular de universidade

Filoloxía Latina

Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana

Lugo

C01889

63T/21

Víctor

Pardo Castro

***7271**

Profesor/a titular de universidade

Electromagnetismo

Física Aplicada

Santiago de Compostela

C01890

64T/21

Ángel

Piñeiro Guillén

***9632**

Profesor/a titular de universidade

Física Aplicada

Física Aplicada

Lugo

C01891

65T/21

Xesús

Prieto Blanco

***0998**

Profesor/a titular de universidade

Óptica

Física Aplicada

Santiago de Compostela

C01892

66T/21

Justo

Arines Piferrer

***0628**

Profesor/a titular de universidade

Óptica

Física Aplicada

Santiago de Compostela

C01893

67T/21

Beatriz

Fernández Domínguez

***9508**

Profesor/a titular de universidade

Física Atómica, Molecular e Nuclear

Física de Partículas

Santiago de Compostela

C01894

68T/21

Silvia

Barbosa Fernández

***5494**

Profesor/a titular de universidade

Física da Materia Condensada

Física de Partículas

Santiago de Compostela

C01896

69T/21

Roberto

Bande Ramudo

***2281**

Profesor/a titular de universidade

Fundamentos da Análise Económica

Fundamentos da Análise Económica

Lugo

C01897

70T/21

Margarita

Barral Martínez

***6788**

Profesor/a titular de universidade

Historia Contemporánea

Historia

Santiago de Compostela

C01899

71T/21

Daniel

Lanero Taboas

***4339**

Profesor/a titular de universidade

Historia Contemporánea

Historia

Santiago de Compostela

C01900

72T/21

Xosé

Nogueira Otero

***6683**

Profesor/a titular de universidade

Historia da Arte

Historia da Arte

Santiago de Compostela

C01902

73T/21

María José

Alonso Veloso

***7664**

Profesor/a titular de universidade

Literatura Española

Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral

Santiago de Compostela

C01903

74T/21

José Carlos

Díaz Ramos

***4353**

Profesor/a titular de universidade

Xeometría e Topoloxía

Matemáticas

Santiago de Compostela

C01904

75T/21

Adolfo

Carballo Penela

***6267**

Profesor/a titular de universidade

Organización de Empresas

Organización de Empresas e Comercialización

Santiago de Compostela

C01905

76T/21

Pablo

Díaz Fernández

***1356**

Profesor/a titular de universidade

Sanidade Animal

Patoloxía Animal

Lugo

C01906

77T/21

Pablo César

Muñoz Carril

***9538**

Profesor/a titular de universidade

Didáctica e Organización Escolar

Pedagoxía e Didáctica

Lugo

C01907

78T/21

Rita

Gradaille Pernas

***9398**

Profesor/a titular de universidade

Teoría e Historia da Educación

Pedagoxía e Didáctica

Santiago de Compostela

C01908

79T/21

Diana

Priegue Caamaño

***3135**

Profesor/a titular de universidade

Teoría e Historia da Educación

Pedagoxía e Didáctica

Santiago de Compostela

C01909

80T/21

Ana

López Durán

***6422**

Profesor/a titular de universidade

Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico

Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía

Santiago de Compostela

C01910

81T/21

Paula

Pazo Álvarez

***4712**

Profesor/a titular de universidade

Psicobioloxía

Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía

Santiago de Compostela

C01911

82T/21

Santiago

Galdo Álvarez

***4641**

Profesor/a titular de universidade

Psicobioloxía

Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía

Santiago de Compostela

C01912

83T/21

Sonia

Doallo Pesado

***9624**

Profesor/a titular de universidade

Psicobioloxía

Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía

Santiago de Compostela

C01913

84T/21

David

Facal Mayo

***6050**

Profesor/a titular de universidade

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Santiago de Compostela

C01914

85T/21

Mª Adelina

Guisande Couñago

***9086**

Profesor/a titular de universidade

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Santiago de Compostela

C01915

86T/21

Raquel

Sendón García

***6666**

Profesor/a titular de universidade

Nutrición e Bromatoloxía

Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Santiago de Compostela

C01916

87T/21

José Manuel

Miranda López

***5683**

Profesor/a titular de universidade

Nutrición e Bromatoloxía

Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Lugo

C01917

88T/21

Mª del Rosario

Rodil Rodríguez

***8516**

Profesor/a titular de universidade

Química Analítica

Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Santiago de Compostela

C01918

89T/21

Moisés

Gulías Costa

***2739**

Profesor/a titular de universidade

Química Orgánica

Química Orgánica

Santiago de Compostela

C01919

90T/21

Félix Manuel

Freire Iribarne

***1195**

Profesor/a titular de universidade

Química Orgánica

Química Orgánica

Santiago de Compostela

C01920

93T/21

Mª José

Piñeira Mantiñán

***8913**

Profesor/a titular de universidade

Análise Xeográfica Rexional

Xeografía

Santiago de Compostela

C01923

94T/21

Manuel

Vera Rodríguez

***7933**

Profesor/a titular de universidade

Xenética

Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física

Lugo

C01924

95T/21

Andrés

Baselga Fraga

***3343**

Profesor/a titular de universidade

Zooloxía

Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física

Santiago de Compostela

C01925