Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2022 Páx. 25989

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica auxiliar de informática.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica auxiliar de informática.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2022

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.2:

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Rodríguez Mauriz, Víctor Manuel

***9015**

85

Ruiz Indalecio, José Ignacio

***3054**

85

Acceso xeral:

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Alonso Castro, Miguel

***0791**

86, 87

Bermúdez Fernández, Saúl

***8014**

86, 87

Engster, Matías Leandro

***7748**

86

Fernández Le, Rosa

***8622**

87

Martínez de Mandojan, Mikel

***2688**

86

Pereira Alonso, Rogelio

***7251**

86, 87

Rodríguez Miranda, Adrián

***4695**

83

Rodríguez Noya, Ángel

***9211**

83

Cód.

Causa da exclusión

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego desde os 6 meses anteriores á convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego