Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Xoves, 5 de maio de 2022 Páx. 27086

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e a declaración de utilidade pública, en concreto, do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Cunca e Rodeira, emprazados nos concellos de Vila de Cruces, Silleda e Lalín da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/172).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: Green Capital Power, S.L.

Denominación do proxecto: solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Cunca e Rodeira.

Concellos afectados: Vila de Cruces, Silleda e Lalín (Pontevedra).

Orzamento total (execución material): 11.410.455,43 euros.

Obxecto: evacuar a enerxía xerada polos seguintes parques eólicos, proxectados e promovidos por Green Capital Power, S.L., non obxecto deste expediente:

• Parque eólico Cunca, de 22,5 MW, co nº de expediente (IN408A 2019/02-4).

• Parque eólico Rodeira, de 22 MW, co nº de expediente (IN408A 2019/04-4).

Así como a enerxía eléctrica xerada nos parques eólicos proxectados e promovidos por outros titulares (non obxecto deste expediente).

Alcance:

• LAT 132 kV PE Cunca-LAT 132 kV SET Rodeira/SET colectora Silleda.

• LAT 132 kV SET PE Rodeira-SET colectora Silleda.

• LAT 400 kV SET colectora Silleda-SET Silleda.

• Subestación colectora Silleda 132/400 kV.

Características técnicas recollidas no proxecto:

– LAT 132 kV SET PE Cunca-LAT 132 kV SET Rodeira/SET colectora Silleda.

Circuíto simple de condutor tipo LA-180 simplex, de 2,43 km, aproximadamente, sen incluír os vans destensados de aproximadamente 57,07 e 19,73 metros de conexión á SET PE Cunca e á LAT 132 kV SET PE Rodeira/ SET colectora Silleda respectivamente.

Orixe: SET PE Cunca (termo municipal de Vila de Cruces).

Final: apoio ROD-SIL 0 (termo municipal de Vila de Cruces).

– LAT 132 kV SET PE Rodeira-SET colectora Silleda.

A liña descorrerá desde a SET PE Rodeira á SET colectora Silleda, de 4,02 km, aproximadamente, sen incluír os vans destensados de aproximadamente 23,28 e 45 m de conexión á SET PE Rodeira e á SET colectora Silleda respectivamente.

• Tramo I.

Circuíto simple de condutor tipo LA-180 simplex, tratándose dun van destensado de 23,28 m da saída da subestación.

Orixe: SET PE Rodeira (termo municipal de Vila de Cruces).

Final: apoio ROD-SIL 0 (termo municipal de Vila de Cruces).

• Tramo II.

Circuíto simple de condutor tipo LA-180 simplex, de 1,96 km aproximadamente.

Orixe: apoio ROD-SIL 0 (termo municipal de Vila de Cruces).

Final: apoio ROD-SIL 9 (termo municipal de Lalín).

• Tramo III.

Circuíto simple de condutor tipo LA-455 dúplex, de 2,06 km aproximadamente, sen incluír o van destensado de conexión á subestación de aproximadamente 45 m.

Orixe: apoio ROD-SIL 9 (termo municipal de Lalín).

Final: SET colectora Silleda (termo municipal de Silleda).

– LAT 400 kV SET colectora Silleda-SET Silleda.

Circuíto simple de condutor tipo LA-455 dúplex, de 0,13 km aproximadamente, sen incluír os vans destensados de aproximadamente 26,32 e 77,27 m de conexión á SET Colectora Silleda e á SET Silleda respectivamente.

Orixe: SET colectora Silleda (termo municipal de Silleda).

Final: SET Silleda 400 kV (termo municipal de Silleda).

En todas as liñas anteriores, ademais do circuíto simple, do tipo indicado anteriormente, levará un cable de fibra óptica do tipo OPGW-48 para comunicacións, que fará tamén as funcións de cable de terra.

O tendido das liñas aéreas realizarase sobre apoios metálicos de celosía e son 29 o número de apoios proxectados.

– Subestación colectora Silleda 132/400 kV.

Estará situada no termo municipal de Silleda e ocupará unha superficie de 11.738,70 m². Constará dunha parte a intemperie, onde se instalará o aparellaxe eléctrico, e dun edificio de control.

SET colectora Silleda

SET colectora

X (ETRS89)

Y (ETRS89)

561.529

4.732.984

Envolvente SET colectora

A

561.547

4.733.025

B

561.655

4.732.925

C

561.600

4.732.865

D

561.522

4.732.938

E

561.502

4.732.977

Estará composta polos seguintes elementos:

• Unha (1) posición de liña de 132 kV, con tecnoloxía convencional, para a LAT 132 kV SET PE Rodeira-SET colectora Silleda (POS. L/SET Rodeira 132 kV).

• Unha (1) posición de liña de 132 kV, con tecnoloxía convencional, para a LAT 132 kV dos promotores Tasga e Enel (POS. L/Tasga e Enel 132 kV).

• Unha (1) posición de liña-transformador de 132 kV, con tecnoloxía convencional, para a LAT 132 kV do promotor Greenalia (POS. L/Greenalia 132 kV).

• Dúas (2) posicións de transformación 132/400 kV, de 200 MVA, con tecnoloxía convencional, para elevar a 400 kV a enerxía procedente dos parques eólicos existentes na zona dos promotores Green Capital Power (T-1), Tasga e Enel (T-2).

• Unha (1) posición de transformación 132/400 kV, de 205 MVA, con tecnoloxía convencional, para elevar a 400 kV a enerxía procedente dos parques eólicos existentes na zona do promotor Greenalia (T-3).

• Unha (1) posición de liña de 400 kV, con tecnoloxía convencional, para a LAT 400 kV SET colectora Silleda-SET Silleda.

Contará, ademais, cun transformador auxiliar de 100 kVA e un grupo electróxeno exterior de 100 kVA, así como os equipos necesarios para cuantificar a enerxía vertida e consumida a través da subestación á rede.

Para a alimentación dos servizos auxiliares da subestación colectora, instalarase un centro de transformación 20/0,4 kV que se alimentará a través dunha liña de 20 kV existente na zona propiedade de UDF Distribución Electricidad, S.A. O seu trazado descorre pola zona onde se está proxectando esta subestación polo que será necesario realizar un recuamento desta.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria os parques eólicos Monte Festeiros e Outeiro Grande e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 24 de novembro de 2021, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes á solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Cunca e Rodeira, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

Non obstante, vista a Sentenza núm. 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e aínda que esta non adquiriu firmeza e está sendo obxecto de impugnación e discusión en vía de casación pola Xunta de Galicia, con base no principio de seguridade xurídica e por un criterio de precaución, a información pública realizarase por un prazo de trinta (30) días.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico).

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

Atendendo ás medidas preventivas fronte ao coronavirus COVID-19, a consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 51.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (avenida Mª Victoria Moreno, 43-5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como nas dependencias dos concellos de Silleda (rúa Trasdeza 55, 36540 Silleda), Vila de Cruces (praza Juan Carlos I, s/n, 36590 Vila de Cruces) e Lalín (praza de Galicia, nº 1, 36500 Lalín).

Pontevedra, 6 de abril de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados pola LAAT solución conxunta PE Cunca e PE Rodeira

Tramo aéreo

Finca núm.

Propietario

Afección

Apellidos y nombre

Datos catastrales

Paraje

Uso

Apoyo

Vuelo

Vial de acceso

Ocup. temp. apoyo

Núm. (%)

Superficie
(m²)

Longitud
(m)

Sup.
total (m²)

Vuelo (m²)

Superficie
(m²)

Superficie
(m²)

Políg.

Parc.

Ayuntamiento de Vila de Cruces

1

Casal Parcero, María del Carmen

503

340

Chairas

Prados o praderas

CUN-ROD 1

23,52

1.256,40

468,90

528,71

2

Feijoo Deben, Dolores (herederos de)

503

341

Chairas

Prados o praderas

CUN-ROD 1

3,92

3

Rivadulla Quinteiro, Andrés
(herederos de)

503

342

Chairas

Prados o praderas

CUN-ROD 1 / CUN-ROD 2

5,52

4.005,84

191,22

451,27

4

Cacheda Salgado, Manuela

503

355

Quenlla

Prados o praderas

81,84

5

Vidueiros Álvarez, Claudio

503

357

Quenlla

Pinar maderable

1.117,14

6

Castiñeiro Feijo, Josefina

503

356

Quenlla

Pinar maderable

CUN-ROD 3

4,80

3.124,96

315,29

442,36

7

Castiñeiras Vila, José Antonio

503

385

Pobanza de Abaixo

Pinar maderable

65,61

8

González Calvo, Carmen Pilar (herederos de)

503

386

Pobanza de Abaixo

Pinar maderable

585,46

9

Agencia Gallega de Desarrollo Rural

503

387

Pobanza de Abaixo

Pinar maderable

1.214,37

10

González González, Manuel

503

388

Pobanza de Abaixo

Pinar maderable

611,54

11

Gómez Castro, Andrés

503

438

Serra

Pinar maderable

248,94

12

González Cao, Consuelo

González Cao, José Gregorio

González Cao, Hilda Margarita

503

439

Serra

Pinar maderable

CUN-ROD 4

3,17

2.234,76

247,96

420,84

13

Pallares Feijoo, María (herederos de)

503

406

Agra

Pinar maderable

653,50

14

Gómez Barral, Elena

503

407

Agra

Prados o praderas

1.534,28

15

Fernández Ramos, Inés
(herederos de)

503

408

Agra

Pinar maderable

1.750,55

16

Fernández Ramos, Inés
(herederos de)

503

403

Agra

Pinar maderable

819,46

113,97

17

Orza Montoto, Aurea

503

402

Agra

Prados o praderas

1.577,94

294,06

18

Sampayo Blanco, Esperanza

503

400

Agra

Prados o praderas

CUN-ROD 5

4,24

3.423,00

148,39

437,96

19

Vecinos de Outeiro Asociación de

503

399

Agra

Pinar maderable

1.766,49

20

Gómez Barral, Delia (herederos de)

504

594

San Miguel

Labor o labradío secano

19,18

21

Carril Penela, Nieves

504

595

San Miguel

Pinar maderable

1.303,42

22

Chorén Cajide, Otilia (herederos de)

504

606

San Miguel

Prados o praderas

1.060,69

23

Carril Salazar, María Carmen

504

605

San Miguel

Matorral

298,81

24

Carril Penela, Ramón (herederos de)

504

901

San Miguel

Matorral

444,98

25

Núñez Soto Higinio (herederos de)

504

604

San Miguel

Matorral

1.293,66

26

Cea Iglesias, Amable

504

607

San Miguel

Matorral

4.148,48

27

Gómez Castro, Andrés

504

608

San Miguel

Labor o labradío secano

85,68

28

Cea Chorén, Socorro (herederos de)

504

603

San Miguel

Prados o praderas

658,76

29

López Orza, Narciso

504

600

San Miguel

Prados o praderas

61,25

30

Soengas Seoane, María del Carmen

123

190

Coto Grande

Prados o praderas

92,43

31

Soengas Seoane, María del Carmen

123

188

Coto Grande

Matorral

302,52

32

Soengas Seoane, María del Carmen

123

189

Coto Grande

Prados o praderas

13,28

33

Soengas Seoane, María del Carmen

123

187

Foxo Lobo

Prados o praderas

CUN-ROD 6

4,93

5.915,24

502,45

408,85

34

Soengas Seoane, María del Carmen

123

186

Cerdeira

Labor o labradío secano

CUN-ROD 6

209,96

85,70

30,22

35

Soengas Seoane, María del Carmen

123

185

Foxo Lobo

Labor o labradío secano

1.148,54

114,78

36

Soengas Ramos, Antonio

123

184

Foxo Lobo

Matorral

1.126,45

77,64

37

Soengas Ramos, Antonio

123

183

Foxo Lobo

Matorral

1.095,29

66,85

38

Soengas Ramos, Antonio

123

182

Foxo Lobo

Matorral

163,88

61,84

39

Soengas Ramos, Antonio

123

181

Foxo Lobo

Matorral

53,63

40

Soengas Ramos, Antonio

123

180

Foxo Lobo

Matorral

87,65

41

Soengas Ramos, Antonio

504

601

San Miguel

Matorral

281,75

42

Soengas Ramos, Antonio

123

174

Foxo Lobo

Matorral

114,23

43

Soengas Ramos, Antonio

123

167

Saramago

Eucaliptos

1.694,30

44

Soengas Ramos, Antonio

123

166

Saramago

Eucaliptos

48,18

45

Soengas Ramos, Antonio

123

168

Saramago

Eucaliptos

2.125,09

46

Soengas Ramos, Antonio

123

160

Saramago

Eucaliptos

CUN-ROD 7

3,80

1.869,93

327,91

416,34

47

Varela Montoto Basilisa (herederos de)

123

161

Saramago

Eucaliptos

284,23

48

Soengas Ramos, Antonio

123

150

Croyeira

Eucaliptos

133,16

49

Soengas Ramos, Antonio

123

151

Saramago

Eucaliptos

14,48

50

Soengas Ramos, Antonio

123

152

Saramago

Eucaliptos

65,68

51

Soengas Ramos, Antonio

123

153

Saramago

Eucaliptos

43,60

52

Soengas Ramos, Antonio

123

157

Saramago

Eucaliptos

508,02

53

Castro Varela, José

501

13

Filgueira

Eucaliptos

1.759,64

54

Salgueiro Rodríguez, Marcelino

501

14

Filgueira

Labor o labradío secano

CUN-ROD 8

8,47

6.069,32

424,20

382,38

55

Leal Casal, Lourdes

501

17

Filgueira

Matorral

2.725,23

56

Gómez Leal, Ramón (herederos de)

501

18

Filgueira

Prados o praderas

296,51

57

González Vázquez, Pilar

501

21

Filgueira

Labor o labradío secano

CUN-ROD 9 / ROD-SIL 00

120,17

949,80

152,65

844,15

58

Gómez Leal, Ramón (herederos de)

501

23

Filgueira

Labor o labradío secano

1.989,02

59

Dopazo González, Aquilino

501

22

Filgueira

Labor o labradío secano

CUN-ROD 9 / ROD-SIL 00

1.856,57

336,82

60

Rodríguez Lamela, María Luisa

Sanmartín Montero, Juan

505

158

Cima da Aldea

Prados o praderas

1.622,25

311,11

61

Castro Varela, José

505

157

Sobre do Agro

Carballal

ROD-SIL 01 / ROD-SIL 02

6,74

6.286,27

429,20

861,96

62

Romeo Otero, Manuel

Río Castro, María Jesús

506

165

Fontallar

Prados o praderas

1.320,66

63

Castro Varela, Luis

506

167

Fontallar

Carballal

ROD-SIL 03

3,17

3.568,97

252,53

429,22

64

Castro Varela, Nélida

506

168

Fontallar

Labor o labradío secano

701,80

130,53

65

Iglesias Casal, Plácido (herederos de)

506

169

Fontallar

Prados o praderas

ROD-SIL 04

4,41

2.212,00

438,85

223,04

66

Fernández González, María Delia

Diéguez Montoto, Silverio

506

171

Fontallar

Prados o praderas

ROD-SIL 04

2.304,30

458,25

176,52

67

Cadahia Pérez, Antonio Manuel (herederos de)

506

172

Fontallar

Matorral

2.785,78

689,26

82

Agricola de Fontao, S.L.

122

34

Bastida

Pinar maderable

851,17

83

Froiz González, Celsa

122

36

Bastida

Pinar maderable

ROD-SIL 11

52,56

7.603,96

548,37

649,67

84

Montoto López, María

501

9

Revolta

Pinar maderable

 

 

 

2.025,55

 

 

 

85

Vázquez Montoto, María Lilia

501

8

Castelo

Pinar maderable

 

 

 

245,60

 

 

 

163

Torres Penela, Secundino
(herederos de)

503

398

Agra

Matorral

259,75

Ayuntamiento de Lalín

68

 Desconocido

506

60005

Senín

Matorral

 

 

 

9,42

 

1,63

 

69

Fernández Montoto, José

503

30

Senín

Matorral

 

 

 

869,31

 

166,53

 

70

Fernández Montoto Luisa
(herederos de)

503

31

Senín

Matorral

ROD-SIL 05

3,76

 

1.892,87

 

49,69

435,6

71

Lamela Otero, Francisco

503

25

Senín

Matorral

ROD-SIL 06

 

 

2.589,01

 

 

16,98

72

Montoto Montoto, Flora

503

23

Senín

Matorral

ROD-SIL 06

2,79

 

1.754,56

 

720,07

407,87

73

Montoto Palmou, Rosalía

503

13

Senín

Matorral

ROD-SIL 07

4,24

 

2.697,20

 

139,91

440,38

74

Montoto López, José

503

15

Senín

Labor o labradío secano

 

 

 

481,89

 

 

 

75

Lamela Otero, Francisco

503

14

Senín

Matorral

ROD-SIL 08

3,11

 

3.947,85

 

375,59

419,1

76

García Soto, José Manuel

503

47

Porto do Carrio

Prados o praderas

 

 

 

814,34

 

 

 

77

Lamela Otero, Francisco

503

46

Porto do Carrio

Matorral

 

 

 

1.030,48

 

 

 

78

Lamela Otero, Francisco

503

48

Porto do Carrio

Matorral

ROD-SIL 09

77,13

 

1.779,35

 

405,57

411,04

79

Ramos López, Jesús

503

50

Senín

Matorral

ROD-SIL 09

34,17

 

206,24

 

 

369,46

80

Fernández Penalta, María del Carmen

503

49

Senín

Matorral

 

 

 

1.249,77

 

 

 

81

Vázquez Fernández, Celsa

503

43

Porto do Carrio

Matorral

ROD-SIL 10

57,76

 

2.795,83

 

206,85

627,94

Ayuntamiento de Silleda

86

Fernández Rey, José

18

279

Auceira

Matorral

3.459,60

87

Fernández Rey, Jesús

18

280

Auceira

Matorral

3.109,18

88

Mosquera Blanco, María Adelina Isabel

18

281

Auceira

Matorral

959,27

89

Salgueiro González, Rogelio (herederos de)

18

282

Auceira

Matorral

677,06

90

Frade Suárez José Eliseo
(herederos de)

18

283

Auceira

Matorral

185,19

91

López García, José

18

262

Carballo da Serra

Matorral

ROD-SIL 12

16,48

2.392,27

75,18

521,45

92

Varela Fidalgo, Concepción Infante

18

435

Carballo da Serra

Matorral

ROD-SIL 12

1,29

93

Rios Temes, Manuela (herederos de)

18

434

Carballo da Serra

Prados o praderas

408,15

94

Temes Alonso, María del Carmen

18

433

Carballo da Serra

Prados o praderas

418,05

95

Cangas Conde, María Otilia

18

432

Carballo da Serra

Matorral

974,83

96

Salgueiro Prieto, José Ramón

18

769

Carballo da Serra

Pinar maderable

1.254,95

97

Iglesias Rey, Esther Jesusa

Salgueiro Iglesias, Concepción

18

431

Carballo da Serra

Pinar maderable

ROD-SIL 13

49,98

879,96

170,45

640,53

98

Salgueiro Marques, José Ramón

18

430

Carballo da Serra

Pinar maderable

 

 

 

453,14

 

162,19

 

99

En investigación

18

429

Carballo da Serra

Pinar maderable

 

 

 

476,23

 

180,16

 

100

Varela Fidalgo, Concepción Infante

18

428

Carballo da Serra

Pinar maderable

 

 

 

387,48

 

131,11

 

101

Sanmartín Fernández, Carmen Laura

Lamela Sanmartín, Francisco Bernardo

18

427

Carballo da Serra

Pinar maderable

 

 

 

172,21

 

60,57

 

102

Lamela Fernández, Santiago (herederos de)

18

426

Carballo da Serra

Pinar maderable

332,79

31,08

103

Conde Lamela, Juan Carlos

18

425

Carballo da Serra

Pinar maderable

200,97

104

Suárez Mato, María Aurora

18

423

Lamela

Pinar maderable

ROD-SIL 14

26,88

608,58

348,47

105

Yáñez García, Alberto

18

419

Lamela

Pinar maderable

ROD-SIL 14

8,53

217,23

38,53

165,43

106

En investigación

18

420

Lamela

Pinar maderable

ROD-SIL 14

267,12

59,33

84,1

107

Pérez Escafide, Francisco Sabino (herederos de)

18

422

Lamela

Pinar maderable

0,22

108

Pena Rodríguez, Albino

18

603

Mismos Penedos

Pinar maderable

99,69

3,39

109

Nercellas Rodríguez Antonio Albino

18

415

Penouzas

Pinar maderable

495,45

97,39

110

Rios Temes Manuela (herederos de)

18

414

Penouzas

Pinar maderable

415,56

78,39

111

Cabaleiro Fernández Luis

18

412

Penouzas

Pinar maderable

142,83

26,62

112

Fidalgo Mosquera Germán (herederos de)

18

411

Penouzas

Pinar maderable

301,16

55,98

113

Otero Diéguez, Aurea

18

409

Penouzas

Pinar maderable

303,54

59,87

114

Otero Diéguez, Francisco

18

408

Penouzas

Pinar maderable

199,56

53,09

115

Frade Suárez, María Nieves (herederos de)

18

407

Penouzos

Pinar maderable

81,01

5,88

116

Penela Frade, María Placeres

López Penela, María Cruz

18

403

Penouzas

Pinar maderable

53,55

117

Nercellas Rodríguez, Antonio Albino

18

397

Granxiña

Pinar maderable

8,35

118

Nercellas Rodríguez, Antonio Albino

18

604

Granxiña

Pinar maderable

ROD-SIL 15

431,77

111,92

178,05

119

Gómez López, José Manuel

Gómez López, Ramón

18

605

Penedo Redondo

Pinar maderable

ROD-SIL 15

49,98

985,09

115,59

236,64

120

Ares Castromil, Manuel

18

606

Penedo Redondo

Pinar maderable

ROD-SIL 15

1.287,70

403,09

185,09

121

López Penela, María Cruz

18

607

Penedo Redondo

Pinar maderable

351,26

122

Rozados Ares, María Carmen

18

608

Penedo Redondo

Pinar maderable

84,83

123

Mosquera Blanco, María Adelina Isabel

18

609

Penedo Redondo

Pinar maderable

2,62

124

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

504

368

Latas

Labor o labradío secano

633,11

125

Varela Pena, Bernardo

Cornado Fernández, Concepción (herederos de)

504

369

Latas

Labor o labradío secano

2.548,50

126

Breixo López, Manuel

504

392

Subfomelgo

Labor o labradío secano

ROD-SIL 16

76,25

42,21

127

Salgueiro Ferro, Clara

504

387

Subfomelgo

Labor o labradío secano

ROD-SIL 16

21,44

1.293,90

108,40

497,81

128

Collazo Martínez, Abel (herederos de)

504

386

Subfomelgo

Labor o labradío secano

45,89

83,07

129

Núñez Fidalgo, María Aurora (herederos de)

504

389

Subfomelgo

Labor o labradío secano

19,27

130

Gavieiro Fares, Ramón

504

388

Subfomelgo

Labor o labradío secano

158,93

131

Varela Pena, Bernardo

Cornado Fernández, Concepción (herederos de)

504

385

Latas

Labor o labradío secano

2.198,95

227,83

132

Fares Fidalgo, Avelina

504

384

Subfomelgo

Prados o praderas

91,79

145,30

133

Villanueva Varela, José

504

417

Serradeira

Prados o praderas

38,17

134

Varela Pena, Bernardo

504

416

Serradeira

Pinar maderable

2.122,92

135

Mato Frade, Ana Mercedes

17

117

Falmego

Prados o praderas

28,08

136

Villanueva Varela, José

17

115

Falmego

Prados o praderas

ROD-SIL 17

18,88

402,72

329,93

137

Villanueva Varela, José

504

421

Agro Arriba

Prados o praderas

ROD-SIL 17

57,51

1.051,69

108,26

373,45

138

Breijo Fidalgo, Erundina (herederos de)

504

423

Agro Arriba

Prados o praderas

SIL-SIL 01

3,87

19,42

139

Núñez Fidalgo, Ramón

17

110

Agro de Arriba

Pinar maderable

SIL-SIL 01

37,96

116,15

140

Ferro Cornado, María Josefa

Ferro Cornado, María Luz

17

109

Outeiriño

Pinar maderable

SIL-SIL 01

10,61

82,22

93,64

141

Varela Cornado, Esther

17

108

Outeiriño

Pinar maderable

SIL-SIL 01

71,84

352,49

63,74

254,87

142

Ferro Sánchez, Isolina (herederos de)

17

107

Outeiriño

Pinar maderable

SIL-SIL 01

93,49

55,26

81

143

Gavieiro Fares, Ramón

504

432

Carboeiro

Pinar maderable

SIL-SIL 02

7,29

125,96

172,42

144

Alonso Debesa, Amparo

17

105

Lomba

Pinar maderable

SIL-SIL 01

1.236,28

127,81

130,63

145

García Alonso, Manuel (herederos de)

17

104

Lomba

Pinar maderable

294,05

146

Torres Fernández, Matilde

17

102

Lomba

Pinar maderable

SIL-SIL 02

60,70

1.639,97

14,33

279,68

147

Alonso Pájaro, Anuncia

17

103

Lomba

Pinar maderable

SIL-SIL 02

14,45

399,83

101,57

251,1

148

Varela Cornado, Esther

17

34

Monte Darriba

Matorral

157,85

149

García Neira, Balbina

Ares Castiñeira, Antonio (herederos de)

García Neira, Dolores

García Alonso, Germán (herederos de)

García Alonso, Manuel (herederos)

García Alonso, Matilde (herederos)

Castromil Fares, Clarisa (herederos de)

17

35

Monte Darriba

Matorral

281,13

1,32

150

Ferro López, Francisco

17

36

Monte Darriba

Carballal

180,49

151

Montero García, María Elvira (herederos de)

17

37

Monte Darriba

Matorral

113,94

Afecciones tramo aéreo:

Superficie de expropiación de pleno dominio de los terrenos afectados:

Apoyo: expropiación total en metros cuadrados (m²).

Servidumbre de paso:

Viales de acceso: servidumbre de paso temporal de los viales por los que circularán los transportes durante la construcción de la línea, así como durante su etapa de mantenimiento, en metros cuadrados (m²).

Servidumbre de vuelo:

Vuelo: servidumbre de vuelo en metros lineales (ml) y metros cuadrados (m²).

Ocupación temporal apoyo: ocupación temporal de los terrenos de necesaria ocupación durante las obras, en metros cuadrados (m²).

Relación de bens e dereitos afectados pola SET colectora

Predio

Titular(es)

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aerox.

Afeccións (m²)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv. voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vieiro

Gabia

Ayuntamiento de Silleda

136

Villanueva Varela, José

17

115

Falmego

Prados o praderas

8,19

137

Villanueva Varela, José

504

421

Agro Arriba

Prados o praderas

2.265,37

138

Breijo Fidalgo, Erundina (herederos de)

504

423

Agro Arriba

Prados o praderas

7.340,27

78,48

139

Núñez Fidalgo, Ramón

17

110

Agro de Arriba

Pinar maderable

743,93

140

Ferro Cornado, María Josefa

17

109

Outeiriño

Pinar maderable

81,06

141

Varela Cornado, Esther

17

108

Outeiriño

Pinar maderable

127,68

142

Ferro Sánchez, Isolina (herederos de)

17

107

Outeiriño

Pinar maderable

22,05

143

Gavieiro Fares, Ramón

504

432

Carboeiro

Pinar maderable

8,78

144

Amparo Alonso Debesa, Amparo

17

105

Lomba

Pinar maderable

20,75

222,54

145

García Alonso, Manuel (herederos de)

17

104

Lomba

Pinar maderable

43,44

146

Torres Fernández, Matilde

17

102

Lomba

Pinar maderable

365,00

148

Varela Cornado, Esther

17

34

Monte Darriba

Matorral

175,42

149

García Neira, Balbina

Ares Castiñeira, Antonio (herederos de)

García Neira Dolores

García Alonso, Germán (herederos de)

García Alonso, Manuel (herederos de)

García Alonso, Matilde (herederos de)

Castromil Fares, Clarisa (herederos de)

17

35

Monte Darriba

Matorral

55,14

150

Ferro López, Francisco

17

36

Monte Darriba

Carballal

26,52

151

Montero García, María Elvira (herederos de)

17

37

Monte Darriba

Matorral

5,53

152

Mosquera Amigo, Manuel (herederos de)

17

114

Santa Cruz

Pinar maderable

2.425,68

153

Alonso Pájaro, Anuncia

17

113

Zarra Nova

Pinar maderabel

795,78

154

Ferro Sánchez, Isolina (herederos de)

17

112

Zarra Nova

Pinar maderabel

127,75

155

Varela Cornado, Esther

17

111

Zarra Nova

Pinar maderabel

236,86

156

de la Torre Alonso, José

504

422

Agro Arriba

Prados o praderas

3.348,68

157

Gavieiro Fares, Ramón

504

429

Carboeiro

Prados o praderas

317,16

158

Ares Castromil, Darío

17

106

Outeiriño

Pinar maderable

221,58

159

González Villanueva, María Sol

17

33

Monte Darriba

Matorral

49,37

160

Alonso Pájaro, Anuncia

17

32

Monte Darriba

Carballal

48,43

161

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

17

31

Carboeiro

Industrial

72,65

162

Ramos Penalta Hortensia

17

30

Lomba

Carballal

384,30

Afeccións en metros cadrados (m²):

Superficie de pleno dominio:

Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

Servidume de paso:

Vieiro: dereito de paso polos vieiros nos cales circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

Outras afeccións:

Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como acopio de materiais, montaxe de guindastres, acopio de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados pola LAAT solución conxunta PE Cunca e PE Rodeira

Tramo aéreo

Predio núm.

Propietario

Afección

Apelidos e nome

Datos
catastrais

Lugar

Uso

Apoio

Voo

Vieiro de acceso

Ocup. temp. apoio

Núm. (%)

Superficie
(m²)

Lonxitude
(m)

Sup.
total (m²)

Voo (m²)

Superficie
(m²)

Superficie
(m²)

Políg.

Parc.

Concello de Vila de Cruces

1

Casal Parcero, María del Carmen

503

340

Chairas

Prados ou pradarías

CUN-ROD 1

23,52

1.256,40

468,90

528,71

2

Feijoo Deben, Dolores (herdeiros de)

503

341

Chairas

Prados ou pradarías

CUN-ROD 1

3,92

3

Rivadulla Quinteiro, Andrés
(herdeiros de)

503

342

Chairas

Prados ou pradarías

CUN-ROD 1 / CUN-ROD 2

5,52

4.005,84

191,22

451,27

4

Cacheda Salgado, Manuela

503

355

Quenlla

Prados ou pradarías

81,84

5

Vidueiros Álvarez, Claudio

503

357

Quenlla

Piñeiral madeirable

1.117,14

6

Castiñeiro Feijo, Josefina

503

356

Quenlla

Piñeiral madeirable

CUN-ROD 3

4,80

3.124,96

315,29

442,36

7

Castiñeiras Vila, José Antonio

503

385

Pobanza de Abaixo

Piñeiral madeirable

65,61

8

González Calvo, Carmen Pilar (herdeiros de)

503

386

Pobanza de Abaixo

Piñeiral madeirable

585,46

9

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

503

387

Pobanza de Abaixo

Piñeiral madeirable

1.214,37

10

González González, Manuel

503

388

Pobanza de Abaixo

Piñeiral madeirable

611,54

11

Gómez Castro, Andrés

503

438

Serra

Piñeiral madeirable

248,94

12

González Cao, Consuelo

González Cao, José Gregorio

González Cao, Hilda Margarita

503

439

Serra

Piñeiral madeirable

CUN-ROD 4

3,17

2.234,76

247,96

420,84

13

Pallares Feijoo, María (herdeiros de)

503

406

Agra

Piñeiral madeirable

653,50

14

Gómez Barral, Elena

503

407

Agra

Prados ou pradarías

1.534,28

15

Fernández Ramos, Inés
(herdeiros de)

503

408

Agra

Piñeiral madeirable

1.750,55

16

Fernández Ramos, Inés
(herdeiros de)

503

403

Agra

Piñeiral madeirable

819,46

113,97

17

Orza Montoto, Áurea

503

402

Agra

Prados ou pradarías

1.577,94

294,06

18

Sampayo Blanco, Esperanza

503

400

Agra

Prados ou pradarías

CUN-ROD 5

4,24

3.423,00

148,39

437,96

19

Vecinos de Outeiro Asociación de

503

399

Agra

Piñeiral madeirable

1.766,49

20

Gómez Barral, Delia (herdeiros de)

504

594

San Miguel

Labor ou labradío secaño

19,18

21

Carril Penela, Nieves

504

595

San Miguel

Piñeiral madeirable

1.303,42

22

Chorén Cajide, Otilia (herdeiros de)

504

606

San Miguel

Prados ou pradarías

1.060,69

23

Carril Salazar, María Carmen

504

605

San Miguel

Matogueira

298,81

24

Carril Penela, Ramón (herdeiros de)

504

901

San Miguel

Matogueira

444,98

25

Núñez Soto Higinio (herdeiros de)

504

604

San Miguel

Matogueira

1.293,66

26

Cea Iglesias, Amable

504

607

San Miguel

Matogueira

4.148,48

27

Gómez Castro, Andrés

504

608

San Miguel

Labor ou labradío secaño

85,68

28

Cea Chorén, Socorro (herdeiros de)

504

603

San Miguel

Prados ou pradarías

658,76

29

López Orza, Narciso

504

600

San Miguel

Prados ou pradarías

61,25

30

Soengas Seoane, María del Carmen

123

190

Coto Grande

Prados ou pradarías

92,43

31

Soengas Seoane, María del Carmen

123

188

Coto Grande

Matogueira

302,52

32

Soengas Seoane, María del Carmen

123

189

Coto Grande

Prados ou pradarías

13,28

33

Soengas Seoane, María del Carmen

123

187

Foxo Lobo

Prados ou pradarías

CUN-ROD 6

4,93

5.915,24

502,45

408,85

34

Soengas Seoane, María del Carmen

123

186

Cerdeira

Labor ou labradío secaño

CUN-ROD 6

209,96

85,70

30,22

35

Soengas Seoane, María del Carmen

123

185

Foxo Lobo

Labor ou labradío secaño

1.148,54

114,78

36

Soengas Ramos, Antonio

123

184

Foxo Lobo

Matogueira

1.126,45

77,64

37

Soengas Ramos, Antonio

123

183

Foxo Lobo

Matogueira

1.095,29

66,85

38

Soengas Ramos, Antonio

123

182

Foxo Lobo

Matogueira

163,88

61,84

39

Soengas Ramos, Antonio

123

181

Foxo Lobo

Matogueira

53,63

40

Soengas Ramos, Antonio

123

180

Foxo Lobo

Matogueira

87,65

41

Soengas Ramos, Antonio

504

601

San Miguel

Matogueira

281,75

42

Soengas Ramos, Antonio

123

174

Foxo Lobo

Matogueira

114,23

43

Soengas Ramos, Antonio

123

167

Saramago

Eucaliptos

1.694,30

44

Soengas Ramos, Antonio

123

166

Saramago

Eucaliptos

48,18

45

Soengas Ramos, Antonio

123

168

Saramago

Eucaliptos

2.125,09

46

Soengas Ramos, Antonio

123

160

Saramago

Eucaliptos

CUN-ROD 7

3,80

1.869,93

327,91

416,34

47

Varela Montoto, Basilisa (herdeiros de)

123

161

Saramago

Eucaliptos

284,23

48

Soengas Ramos, Antonio

123

150

Croyeira

Eucaliptos

133,16

49

Soengas Ramos, Antonio

123

151

Saramago

Eucaliptos

14,48

50

Soengas Ramos, Antonio

123

152

Saramago

Eucaliptos

65,68

51

Soengas Ramos, Antonio

123

153

Saramago

Eucaliptos

43,60

52

Soengas Ramos, Antonio

123

157

Saramago

Eucaliptos

508,02

53

Castro Varela, José

501

13

Filgueira

Eucaliptos

1.759,64

54

Salgueiro Rodríguez, Marcelino

501

14

Filgueira

Labor ou labradío secaño

CUN-ROD 8

8,47

6.069,32

424,20

382,38

55

Leal Casal, Lourdes

501

17

Filgueira

Matogueira

2.725,23

56

Gómez Leal, Ramón (herdeiros de)

501

18

Filgueira

Prados ou pradarías

296,51

57

González Vázquez, Pilar

501

21

Filgueira

Labor ou labradío secaño

CUN-ROD 9 / ROD-SIL 00

120,17

949,80

152,65

844,15

58

Gómez Leal, Ramón (herdeiros de)

501

23

Filgueira

Labor ou labradío secaño

1.989,02

59

Dopazo González, Aquilino

501

22

Filgueira

Labor ou labradío secaño

CUN-ROD 9 / ROD-SIL 00

1.856,57

336,82

60

Rodríguez Lamela, María Luisa

Sanmartín Montero, Juan

505

158

Cima da Aldea

Prados ou pradarías

1.622,25

311,11

61

Castro Varela, José

505

157

Sobre do Agro

Carballal

ROD-SIL 01 / ROD-SIL 02

6,74

6.286,27

429,20

861,96

62

Romeo Otero, Manuel

Río Castro, María Jesús

506

165

Fontallar

Prados ou pradarías

1.320,66

63

Castro Varela, Luis

506

167

Fontallar

Carballal

ROD-SIL 03

3,17

3.568,97

252,53

429,22

64

Castro Varela, Nélida

506

168

Fontallar

Labor ou labradío secaño

701,80

130,53

65

Iglesias Casal, Plácido (herdeiros de)

506

169

Fontallar

Prados ou pradarías

ROD-SIL 04

4,41

2.212,00

438,85

223,04

66

Fernández González, María Delia

Diéguez Montoto, Silverio

506

171

Fontallar

Prados ou pradarías

ROD-SIL 04

2.304,30

458,25

176,52

67

Cadahia Pérez, Antonio Manuel (herdeiros de)

506

172

Fontallar

Matogueira

2.785,78

689,26

82

Agrícola de Fontao, S.L.

122

34

Bastida

Piñeiral madeirable

851,17

83

Froiz González, Celsa

122

36

Bastida

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 11

52,56

7.603,96

548,37

649,67

84

Montoto López, María

501

9

Revolta

Piñeiral madeirable

 

 

 

2.025,55

 

 

 

85

Vázquez Montoto, María Lilia

501

8

Castelo

Piñeiral madeirable

 

 

 

245,60

 

 

 

163

Torres Penela, Secundino
(herdeiros de)

503

398

Agra

Matogueira

259,75

Concello de Lalín

68

 Descoñecido

506

60005

Senín

Matogueira

 

 

 

9,42

 

1,63

 

69

Fernández Montoto, José

503

30

Senín

Matogueira

 

 

 

869,31

 

166,53

 

70

Fernández Montoto Luisa
(herdeiros de)

503

31

Senín

Matogueira

ROD-SIL 05

3,76

 

1.892,87

 

49,69

435,6

71

Lamela Otero, Francisco

503

25

Senín

Matogueira

ROD-SIL 06

 

 

2.589,01

 

 

16,98

72

Montoto Montoto, Flora

503

23

Senín

Matogueira

ROD-SIL 06

2,79

 

1.754,56

 

720,07

407,87

73

Montoto Palmou, Rosalía

503

13

Senín

Matogueira

ROD-SIL 07

4,24

 

2.697,20

 

139,91

440,38

74

Montoto López, José

503

15

Senín

Labor ou labradío secaño

 

 

 

481,89

 

 

 

75

Lamela Otero, Francisco

503

14

Senín

Matogueira

ROD-SIL 08

3,11

 

3.947,85

 

375,59

419,1

76

García Soto, José Manuel

503

47

Porto do Carrio

Prados ou pradarías

 

 

 

814,34

 

 

 

77

Lamela Otero, Francisco

503

46

Porto do Carrio

Matogueira

 

 

 

1.030,48

 

 

 

78

Lamela Otero, Francisco

503

48

Porto do Carrio

Matogueira

ROD-SIL 09

77,13

 

1.779,35

 

405,57

411,04

79

Ramos López, Jesús

503

50

Senín

Matogueira

ROD-SIL 09

34,17

 

206,24

 

 

369,46

80

Fernández Penalta, María del Carmen

503

49

Senín

Matogueira

 

 

 

1.249,77

 

 

 

81

Vázquez Fernández, Celsa

503

43

Porto do Carrio

Matogueira

ROD-SIL 10

57,76

 

2.795,83

 

206,85

627,94

Concello de Silleda

86

Fernández Rey, José

18

279

Auceira

Matogueira

3.459,60

87

Fernández Rey, Jesús

18

280

Auceira

Matogueira

3.109,18

88

Mosquera Blanco, María Adelina Isabel

18

281

Auceira

Matogueira

959,27

89

Salgueiro González, Rogelio (herdeiros de)

18

282

Auceira

Matogueira

677,06

90

Frade Suárez José Eliseo
(herdeiros de)

18

283

Auceira

Matogueira

185,19

91

López García, José

18

262

Carballo da Serra

Matogueira

ROD-SIL 12

16,48

2.392,27

75,18

521,45

92

Varela Fidalgo, Concepción Infante

18

435

Carballo da Serra

Matogueira

ROD-SIL 12

1,29

93

Ríos Temes, Manuela (herdeiros de)

18

434

Carballo da Serra

Prados ou pradarías

408,15

94

Temes Alonso, María del Carmen

18

433

Carballo da Serra

Prados ou pradarías

418,05

95

Cangas Conde, María Otilia

18

432

Carballo da Serra

Matogueira

974,83

96

Salgueiro Prieto, José Ramón

18

769

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

1.254,95

97

Iglesias Rey, Esther Jesusa

Salgueiro Iglesias, Concepción

18

431

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 13

49,98

879,96

170,45

640,53

98

Salgueiro Marqués, José Ramón

18

430

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

 

 

 

453,14

 

162,19

 

99

En investigación

18

429

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

 

 

 

476,23

 

180,16

 

100

Varela Fidalgo, Concepción Infante

18

428

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

 

 

 

387,48

 

131,11

 

101

Sanmartín Fernández, Carmen Laura

Lamela Sanmartín, Francisco Bernardo

18

427

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

 

 

 

172,21

 

60,57

 

102

Lamela Fernández, Santiago (herdeiros de)

18

426

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

332,79

31,08

103

Conde Lamela, Juan Carlos

18

425

Carballo da Serra

Piñeiral madeirable

200,97

104

Suárez Mato, María Aurora

18

423

Lamela

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 14

26,88

608,58

348,47

105

Yáñez García, Alberto

18

419

Lamela

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 14

8,53

217,23

38,53

165,43

106

En investigación

18

420

Lamela

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 14

267,12

59,33

84,1

107

Pérez Escafide, Francisco Sabino (herdeiros de)

18

422

Lamela

Piñeiral madeirable

0,22

108

Pena Rodríguez, Albino

18

603

Mismos Penedos

Piñeiral madeirable

99,69

3,39

109

Nercellas Rodríguez, Antonio Albino

18

415

Penouzas

Piñeiral madeirable

495,45

97,39

110

Ríos Temes, Manuela (herdeiros de)

18

414

Penouzas

Piñeiral madeirable

415,56

78,39

111

Cabaleiro Fernández, Luis

18

412

Penouzas

Piñeiral madeirable

142,83

26,62

112

Fidalgo Mosquera, Germán (herdeiros de)

18

411

Penouzas

Piñeiral madeirable

301,16

55,98

113

Otero Diéguez, Áurea

18

409

Penouzas

Piñeiral madeirable

303,54

59,87

114

Otero Diéguez, Francisco

18

408

Penouzas

Piñeiral madeirable

199,56

53,09

115

Frade Suárez, María Nieves (herdeiros de)

18

407

Penouzos

Piñeiral madeirable

81,01

5,88

116

Penela Frade, María Placeres

López Penela, María Cruz

18

403

Penouzas

Piñeiral madeirable

53,55

117

Nercellas Rodríguez, Antonio Albino

18

397

Granxiña

Piñeiral madeirable

8,35

118

Nercellas Rodríguez, Antonio Albino

18

604

Granxiña

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 15

431,77

111,92

178,05

119

Gómez López, José Manuel

Gómez López, Ramón

18

605

Penedo Redondo

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 15

49,98

985,09

115,59

236,64

120

Ares Castromil, Manuel

18

606

Penedo Redondo

Piñeiral madeirable

ROD-SIL 15

1.287,70

403,09

185,09

121

López Penela, María Cruz

18

607

Penedo Redondo

Piñeiral madeirable

351,26

122

Rozados Ares, María Carmen

18

608

Penedo Redondo

Piñeiral madeirable

84,83

123

Mosquera Blanco, María Adelina Isabel

18

609

Penedo Redondo

Piñeiral madeirable

2,62

124

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

504

368

Latas

Labor ou labradío secaño

633,11

125

Varela Pena, Bernardo

Cornado Fernández, Concepción (herdeiros de)

504

369

Latas

Labor ou labradío secaño

2.548,50

126

Breixo López, Manuel

504

392

Subfomelgo

Labor ou labradío secaño

ROD-SIL 16

76,25

42,21

127

Salgueiro Ferro, Clara

504

387

Subfomelgo

Labor ou labradío secaño

ROD-SIL 16

21,44

1.293,90

108,40

497,81

128

Collazo Martínez, Abel (herdeiros de)

504

386

Subfomelgo

Labor ou labradío secaño

45,89

83,07

129

Núñez Fidalgo, María Aurora (herdeiros de)

504

389

Subfomelgo

Labor ou labradío secaño

19,27

130

Gavieiro Fares, Ramón

504

388

Subfomelgo

Labor ou labradío secaño

158,93

131

Varela Pena, Bernardo

Cornado Fernández, Concepción (herdeiros de)

504

385

Latas

Labor ou labradío secaño

2.198,95

227,83

132

Fares Fidalgo, Avelina

504

384

Subfomelgo

Prados ou pradarías

91,79

145,30

133

Villanueva Varela, José

504

417

Serradeira

Prados ou pradarías

38,17

134

Varela Pena, Bernardo

504

416

Serradeira

Piñeiral madeirable

2.122,92

135

Mato Frade, Ana Mercedes

17

117

Falmego

Prados ou pradarías

28,08

136

Villanueva Varela, José

17

115

Falmego

Prados ou pradarías

ROD-SIL 17

18,88

402,72

329,93

137

Villanueva Varela, José

504

421

Agro Arriba

Prados ou pradarías

ROD-SIL 17

57,51

1.051,69

108,26

373,45

138

Breijo Fidalgo, Erundina (herdeiros de)

504

423

Agro Arriba

Prados ou pradarías

SIL-SIL 01

3,87

19,42

139

Núñez Fidalgo, Ramón

17

110

Agro de Arriba

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 01

37,96

116,15

140

Ferro Cornado, María Josefa

Ferro Cornado, María Luz

17

109

Outeiriño

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 01

10,61

82,22

93,64

141

Varela Cornado, Esther

17

108

Outeiriño

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 01

71,84

352,49

63,74

254,87

142

Ferro Sánchez, Isolina (herdeiros de)

17

107

Outeiriño

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 01

93,49

55,26

81

143

Gavieiro Fares, Ramón

504

432

Carboeiro

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 02

7,29

125,96

172,42

144

Alonso Debesa, Amparo

17

105

Lomba

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 01

1.236,28

127,81

130,63

145

García Alonso, Manuel (herdeiros de)

17

104

Lomba

Piñeiral madeirable

294,05

146

Torres Fernández, Matilde

17

102

Lomba

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 02

60,70

1.639,97

14,33

279,68

147

Alonso Pájaro, Anuncia

17

103

Lomba

Piñeiral madeirable

SIL-SIL 02

14,45

399,83

101,57

251,1

148

Varela Cornado, Esther

17

34

Monte Darriba

Matogueira

157,85

149

García Neira, Balbina

Ares Castiñeira, Antonio (herdeiros de)

García Neira, Dolores

García Alonso, Germán (herdeiros de)

García Alonso, Manuel (herdeiros)

García Alonso, Matilde (herdeiros)

Castromil Fares, Clarisa (herdeiros de)

17

35

Monte Darriba

Matogueira

281,13

1,32

150

Ferro López, Francisco

17

36

Monte Darriba

Carballal

180,49

151

Montero García, María Elvira (herdeiros de)

17

37

Monte Darriba

Matogueira

113,94

Afeccións tramo aéreo:

Superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados:

Apoio: expropiación total en metros cadrados (m²).

Servidume de paso:

Vieiro de acceso: servidume de paso temporal dos vieiros polos que circularán os transportes durante a construción da liña, así como durante a súa etapa de mantemento, en metros cadrados (m²).

Servidume de voo:

Voo: servidume de voo en metros lineais (ml) e metros cadrados (m²).

Ocupación temporal apoio: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras, en metros cadrados (m²).

Relación de bens e dereitos afectados pola SET colectora

Predio

Titular/es

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aerox.

Afeccións (m²)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv. voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Silleda

136

Villanueva Varela, José

17

115

Falmego

Prados ou pradarías

8,19

137

Villanueva Varela, José

504

421

Agro Arriba

Prados ou pradarías

2.265,37

138

Breijo Fidalgo, Erundina (herdeiros de)

504

423

Agro Arriba

Prados ou pradarías

7.340,27

78,48

139

Núñez Fidalgo, Ramón

17

110

Agro de Arriba

Piñeiral madeirable

743,93

140

Ferro Cornado, María Josefa

17

109

Outeiriño

Piñeiral madeirable

81,06

141

Varela Cornado, Esther

17

108

Outeiriño

Piñeiral madeirable

127,68

142

Ferro Sánchez, Isolina (herdeiros de)

17

107

Outeiriño

Piñeiral madeirable

22,05

143

Gavieiro Fares, Ramón

504

432

Carboeiro

Piñeiral madeirable

8,78

144

Alonso Debesa, Amparo

17

105

Lomba

Piñeiral madeirable

20,75

222,54

145

García Alonso, Manuel (herdeiros de)

17

104

Lomba

Piñeiral madeirable

43,44

146

Torres Fernández, Matilde

17

102

Lomba

Piñeiral madeirable

365,00

148

Varela Cornado, Esther

17

34

Monte Darriba

Matogueira

175,42

149

García Neira, Balbina

Ares Castiñeira, Antonio (herdeiros de)

García Neira, Dolores

García Alonso, Germán (herdeiros de)

García Alonso, Manuel (herdeiros de)

García Alonso, Matilde (herdeiros de)

Castromil Fares, Clarisa (herdeiros de)

17

35

Monte Darriba

Matogueira

55,14

150

Ferro López, Francisco

17

36

Monte Darriba

Carballal

26,52

151

Montero García, María Elvira (herdeiros de)

17

37

Monte Darriba

Matogueira

5,53

152

Mosquera Amigo, Manuel (herdeiros de)

17

114

Santa Cruz

Piñeiral madeirable

2.425,68

153

Alonso Pájaro, Anuncia

17

113

Zarra Nova

Pinar madeirable

795,78

154

Ferro Sánchez, Isolina (herdeiros de)

17

112

Zarra Nova

Pinar madeirable

127,75

155

Varela Cornado, Esther

17

111

Zarra Nova

Pinar madeirable

236,86

156

De la Torre Alonso, José

504

422

Agro Arriba

Prados ou pradarías

3.348,68

157

Gavieiro Fares, Ramón

504

429

Carboeiro

Prados ou pradarías

317,16

158

Ares Castromil, Darío

17

106

Outeiriño

Piñeiral madeirable

221,58

159

González Villanueva, María Sol

17

33

Monte Darriba

Matogueira

49,37

160

Alonso Pájaro, Anuncia

17

32

Monte Darriba

Carballal

48,43

161

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

17

31

Carboeiro

Industrial

72,65

162

Ramos Penalta, Hortensia

17

30

Lomba

Carballal

384,30

Afeccións en metros cadrados (m²):

Superficie de pleno dominio:

Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

Servidume de paso:

Vieiro: dereito de paso polos vieiros nos cales circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

Outras afeccións:

Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como acopio de materiais, montaxe de guindastres, acopio de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.