Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Venres, 6 de maio de 2022 Páx. 27295

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2022 pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo); para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo); para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo); para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo); para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo); para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo); e para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo).

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e co obxecto de avanzar en facer efectivo o dereito da cidadanía a relacionarse electronicamente coas administracións públicas e a conseguinte obriga destas de dotarse dos medios e sistemas necesarios para que ese dereito poida exercerse, cómpre incorporar unha tramitación electrónica á fase de elección de destino das persoas aspirantes que superaron un proceso selectivo convocado pola Dirección Xeral da Función Pública.

A resolución dítase por delegación, de conformidade co establecido na Orde do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública, publicada no DOG núm. 16, do 24 de xaneiro.

Unha vez finalizados os procesos selectivos arriba referenciados e, unha vez acreditado o cumprimento dos requisitos exixidos nestas por parte das persoas aspirantes co obxecto de adxudicarlles destinos provisionais ou definitivos, foron nomeadas como persoal funcionario de carreira en virtude das respectivas resolucións do 17 de decembro de 2020 (DOG núm. 4, do 8.1.2021) para o subgrupo A1; das respectivas resolucións do 21 de decembro de 2020 (DOG núm. 4, do 8.1.2021) para o subgrupo A2; da Resolución do 3 de novembro de 2020 (DOG núm. 225, do 6.11.2020) para o subgrupo C1; e das respectivas resolucións do 27 de novembro de 2020 (DOG núm. 245, do 4.12.2020) para o subgrupo C2; despois dos correspondentes actos de elección de destino provisional nos que se establece que «As persoas aspirantes que obteñan un destino provisional deberán optar ás prazas que se oferten na elección de destino definitivo». E, segundo a base IV.6 das respectivas convocatorias, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Ás persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñesen desempeñando con carácter definitivo, sempre que figure na relación de postos de traballo aberto ao subgrupo ao que accede da Administración xeral.

As persoas aspirantes que participaron no concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019 (DOG núm. 226, do 27.11.2019), e que foran adxudicatarios pola Resolución do 15 de febreiro de 2022 pola que se resolve o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019 (DOG núm. 34, do 18.2.2022) dun posto aberto ao subgrupo ao que accede da Administración xeral, adxudicaráselles destino definitivo no posto adxudicado no concurso ordinario no subgrupo ao que acceden no seu respectivo proceso selectivo.

Segundo. Publicar como anexo I a relación de persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos e que, segundo a base IV.6 das respectivas convocatorias, son convocadas á elección de destino definitivo, segundo a orde que, en aplicación das bases das respectivas convocatorias, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Terceiro. Os postos ofertados e os requisitos exixidos para a súa ocupación figuran como anexo II desta resolución. As persoas aspirantes elixirán as prazas ao subgrupo ao que acceden e de conformidade co indicado no anexo II desta resolución.

Cuarto. Para o acceso á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral da Función Pública remitirá ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a clave de acceso á aplicación de cada un dos procesos selectivos.

No prazo máximo de dous (2) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non recibise correctamente o seu usuario e clave, deberá poñerse en contacto co servizo informático da Dirección Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98 83, para que se lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde de prelación.

A elección de destinos deberá realizarse a través do sistema electrónico a que se poderá acceder a través da páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»–«Procesos selectivos».

Quinto. Para a selección de destinos as persoas aspirantes deberán acceder ao sistema electrónico e proceder da seguinte forma:

Unha vez que acceda ao seu expediente electrónico, a persoa aspirante deberá, en primeiro lugar, elixir entre as opcións «Renuncia», «Solicitude de excedencia» ou «Escoller posto».

1º. De elixir a opción «Renuncia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto no parágrafo cuarto. A persoa aspirante que exerza esta opción quedará excluída do proceso e decaerá no seu dereito a ser nomeada persoal funcionario de carreira do subgrupo ao que accede.

2º. De elixir a opción «Solicitude de excedencia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto no parágrafo cuarto, sempre que cumpra os requisitos exixidos no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

3º. De elixir a opción «Escoller posto», a persoa aspirante seleccionará, por orde de preferencia, os destinos que se ofertan. No suposto de que escolla un número de prazas inferior ao da posición que ocupa no proceso, as persoas aspirantes que cumpran os requisitos exixidos no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, poderán solicitar ser declaradas en excedencia por prestación de servizos no sector público, o que deberán de manifestar mediante a presentación dunha solicitude por escrito e no mesmo prazo previsto no parágrafo cuarto, á que deberán achegar a copia da última orde de prelación dos postos ofertados e seleccionados no sistema electrónico, debidamente asinada.

Sexto. Ás persoas aspirantes que non presenten a súa solicitude de elección no prazo sinalado, ou seleccionen un número de prazas inferior ao da posición que ocupan no proceso e non se lles adxudique ningún destino ou non presentase a súa solicitude no xeito previsto nesta resolución, seranlles adxudicados en destino definitivo os postos que lles correspondan atendendo á orde de publicación destes e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación dos postos ás aspirantes presentes ou representadas, entre os que quedasen sen adxudicar.

Sétimo. Todas as comunicacións que formulen as persoas aspirantes dirixiranse á Consellería de Facenda e Administración Pública, Dirección Xeral da Función Pública, Servizo de Selección (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela). Para isto, deberán empregar o modelo co código PR004A previsto na Orde do 4 de maio de 2017 que aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado, habilitado na sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal; ou ben presentará a documentación nas oficinas de Rexistro da Xunta de Galicia e nos demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Oitavo. Finalizado o prazo para a elección de destinos, a aplicación efectuará a adxudicación automática de destinos, en función do subgrupo ao que se accede e a orde de prelación acadada por cada persoa aspirante no seu proceso e atendendo á orde de preferencia na selección de destinos efectuada por esta.

A adxudicación definitiva de postos resolverase mediante resolución da consellería competente en materia de función pública e publicarase no DOG.

Noveno. Estará á disposición das persoas aspirantes información complementaria para a utilización da aplicación informática e a presentación das solicitudes de elección de destino, na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal

Décimo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2022

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I

Nº orde elección

Nº orde proceso selectivo

DNI

Apelidos e nome

Proceso selectivo

1

6

***6167**

Fernández Castro, María Ana de Jesús

A1 PI

2

7

***3428**

Losada Martínez, Manuel

A1 PI

3

8

***2377**

San Martín Zamacola, Joaquín María

A1 PI

4

9

***3255**

Somoza López, Rocío

A1 PI

5

11

***6043**

Bregua Cousillas, Alejandro

A1 PI

6

12

***1881**

Collazos López, Félix

A1 PI

7

13

***6087**

Blanco Blanco, María Isabel

A1 PI

8

15

***4750**

Fernández Pérez, Marina

A1 PI

9

1

***4579**

Fontenla Fontenla, Laura Inmaculada

A1 libre

10

3

***0566**

Torres Pose, María

A1 libre

11

4

***6155**

Íñigo Castro, Esperanza Macarena

A1 libre

12

5

***3921**

Vázquez López, Leticia

A1 libre

13

6

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

A1 libre

14

7

***6369**

Barros Fornos, María del Carmen

A1 libre

15

8

***9236**

Mojón Gómez, Lorena

A1 libre

16

9

***1018**

Suárez Salvado, Javier

A1 libre

17

10

***1311**

Cal Muñiz, Andrea

A1 libre

18

11

***8047**

Varela Loimil, Manuel

A1 libre

19

12

***1450**

Vázquez Almendáriz, Claudia

A1 libre

20

13

***1804**

Sandá Barbazán, Silvia Beatriz

A1 libre

21

14

***1386**

Mezquíriz Miguel, Laura

A1 libre

22

15

***6735**

Hawari Polo, Mariam

A1 libre

23

16

***0581**

Leira Paz, Cristina

A1 libre

24

17

***4990**

García Rozas, Laura

A1 libre

25

18

***5067**

Chao Vega, Inés

A1 libre

26

19

***1710**

Leiro López, María Soledad Aurora

A1 libre

27

20

***8545**

Carballal Paradela, María Dolores

A1 libre

28

21

***0878**

Bermúdez Aller, María Belén

A1 libre

29

22

***8210**

Veiga Novas, Noemí

A1 libre

30

23

***5489**

Somoza García, María Teresa

A1 libre

31

24

***3518**

Flores Fernández, Olalla

A1 libre

32

25

***7240**

Sanmiguel Santiso, Fátima

A1 libre

33

26

***6818**

Villadóniga Pita, Ana Isabel

A1 libre

34

27

***0733**

Araujo Otero, Laura

A1 libre

35

28

***5819**

Carrera López, Alejandro

A1 libre

36

29

***7683**

Pastur Romay, Manuel Efrén

A1 libre

37

30

***3760**

Bastida Rodríguez, Raquel

A1 libre

38

31

***2635**

Montero Senra, José Luis

A1 libre

39

32

***4620**

Ónega Falcón, Sofía

A1 libre

40

33

***0660**

Villaverde Piñeiro, Beatriz

A1 libre

41

35

***4817**

Villadóniga Gómez, Jesús

A1 libre

42

36

***9776**

Cañas Landín, María Teresa

A1 libre

43

37

***6347**

Rodríguez Torres, Ana María

A1 libre

44

25

***8571**

Castro Sanmartín, David

A2 PI

45

34

***9638**

Fernández Montoto, Felisindo

A2 PI

46

35

***9942**

Fariña Negreira, Isabel

A2 PI

47

41

***6736**

Martínez Costa, Luis Miguel

A2 PI

48

46

***3904**

Piñeiro Martínez, Elías

A2 PI

49

49

***6522**

Caamaño Domínguez, Paula

A2 PI

50

51

***1664**

Carballa Area, Jacobo

A2 PI

51

53

***7893**

Fraguela Corral, María del Mar

A2 PI

52

55

***8069**

Rodríguez Vivián, Francisco

A2 PI

53

57

***7002**

Guisande Vilas, Leila

A2 PI

54

63

***3768**

Ríos Mosquera, Paula

A2 PI

55

67

***3347**

Castelo Legarreta, Margarita

A2 PI

56

1

***4579**

Fontenla Fontenla, Laura Inmaculada

A2 libre

57

2

***1994**

Abuín Ratón, Pablo

A2 libre

58

3

***4062**

Hermida Hermida, Estefanía

A2 libre

59

4

***4765**

Sánchez Galache, Sabela

A2 libre

60

5

***9776**

Cañas Landín, María Teresa

A2 libre

61

6

***6369**

Barros Fornos, María del Carmen

A2 libre

62

8

***1311**

Cal Muñiz, Andrea

A2 libre

63

9

***4990**

García Rozas, Laura

A2 libre

64

10

***5489**

Somoza García, María Teresa

A2 libre

65

11

***6155**

Íñigo Castro, Esperanza Macarena

A2 libre

66

12

***7240**

Sanmiguel Santiso, Fátima

A2 libre

67

13

***3019**

Vázquez Caamaño, Ana

A2 libre

68

14

***0733**

Araujo Otero, Laura

A2 libre

69

15

***1018**

Suárez Salvado, Javier

A2 libre

70

16

***2635**

Montero Senra, José Luis

A2 libre

71

17

***7362**

Lorenzo Fernández, Elina

A2 libre

72

18

***9983**

Paz Montero, Francisco Javier

A2 libre

73

19

***9236**

Mojón Gómez, Lorena

A2 libre

74

20

***9119**

Paz García, Santiago

A2 libre

75

21

***7652**

Corral López, María

A2 libre

76

22

***6189**

Lestido Reboiras, María

A2 libre

77

23

***6460**

Gómez López, Diego

A2 libre

78

24

***1450**

Vázquez Almendáriz, Claudia

A2 libre

79

25

***8767**

Fernández Rodríguez, Pablo

A2 libre

80

26

***5819**

Carrera López, Alejandro

A2 libre

81

27

***8558**

González Pereira, Xenma Ara

A2 libre

82

6

***0588**

Noguerol Gómez, Javier

C1 PI

83

8

***9965**

Garrido Hidalgo, María Rosa

C1 PI

84

13

***2513**

Veiras Suárez, Silvia

C1 PI

85

17

***2619**

Eiras Nogueira, Ana Belén

C1 PI

86

23

***5446**

Pousa Castro, Mónica

C1 PI

87

40

***4529**

Pazos Cheda, María Pilar

C1 PI

88

48

***7117**

Rodríguez Castro, Manuel Ángel

C1 PI

89

55

***1704**

Vilariño González, Yolanda

C1 PI

90

58

***6910**

Lesta Souto, Luis

C1 PI

91

61

***8641**

Cobelo Casas, Evangelina Judit

C1 PI

92

68

***4382**

Vaamonde Fandiño, Rosa María

C1 PI

93

71

***2749**

Estévez Álvarez, María Inés

C1 PI

94

76

***8171**

Méndez Pérez, Patricia María

C1 PI

95

91

***9959**

Baceiredo Barrio, Nuria

C1 PI

96

94

***0352**

Italiani Morales, María Inmaculada

C1 PI

97

99

***9422**

Castro Vázquez, Ana María

C1 PI

98

100

***9487**

Taboada Ruiz, María Esther

C1 PI

99

108

***6955**

Touza Martínez, Ana

C1 PI

100

123

***6132**

Solleiro Rodríguez, Avelino

C1 PI

101

126

***8859**

González Álvarez, María

C1 PI

102

128

***3084**

Núñez Pol, Fernando

C1 PI

103

1

***0771**

Valero Fernández, Martín

C2 PI

104

2

***7053**

Carrera Carrera, Mª Teresa

C2 PI

105

3

***9170**

Crespo Arias, Alfredo

C2 PI

106

4

***4428**

González Muiños, Raquel

C2 PI

107

5

***7297**

Fernández Figueroa, María de la Paz

C2 PI

108

6

***0455**

García Fernández, Fernando Ramón

C2 PI

109

7

***5998**

Santos Ageitos, Raúl Manuel

C2 PI

110

9

***9161**

Varela Alonso, Eva María

C2 PI

111

10

***0037**

Mejías Sacaluga, Luisa

C2 PI

112

11

***5594**

Fernández Bello, Xoán Manuel

C2 PI

113

12

***1262**

Penela Novais, Manuel

C2 PI

114

13

***0113**

García Boquete, Lorena

C2 PI

115

14

***3620**

Montenegro Ballesteros, Juan Diego Manuel

C2 PI

116

15

***9207**

Fernández Rodríguez, Óscar

C2 PI

117

16

***1033**

Pérez Croas, Ana

C2 PI

118

17

***2458**

Aguirre Fernández, Óscar

C2 PI

119

18

***2771**

Piñeiro Blanco, Amalia

C2 PI

120

19

***1782**

Macías García, Francisco

C2 PI

121

20

***7413**

Ferreiro Pardo, Isabel

C2 PI

122

21

***9774**

Hernández Álvarez, María Avelina

C2 PI

123

22

***6568**

Mourille Díaz, Rubén

C2 PI

124

23

***7893**

Díaz Gómez, Silvia

C2 PI

125

24

***8780**

Mosquera Rodríguez, Eva

C2 PI

126

25

***2489**

Correa González, Marta María

C2 PI

127

26

***9451**

Pazos Porto, Carlos Manuel

C2 PI

128

27

***7781**

Yebra Brea, Ana María

C2 PI

129

28

***3729**

Pérez Gippini, María Eugenia

C2 PI

130

29

***0901**

Aguiar Doce, Pilar Sara

C2 PI

131

30

***2748**

Iglesias Santos, Eva

C2 PI

132

31

***6641**

Viñas Diz, Lucía

C2 PI

133

33

***5433**

Santos Paz, José Ramón

C2 PI

134

34

***4968**

Ónega Quintela, Carmen

C2 PI

135

35

***4004**

Buján González, Ana María

C2 PI

136

36

***7192**

Rodríguez Fachal, Miguel Ángel

C2 PI

137

37

***6993**

Calvete González, Ana Isabel

C2 PI

138

38

***9457**

Río Cambeiro, Concepción del

C2 PI

139

40

***4824**

Varela Rodríguez, David Pablo

C2 PI

140

41

***9543**

Alonso Lojo, José Luis

C2 PI

141

42

***4851**

Paradela Cuñarro, María de los Ángeles

C2 PI

142

43

***5985**

Pérez Vázquez, Patricia Jesús

C2 PI

143

44

***7343**

Gardón Sotelino, Susana Beatriz

C2 PI

144

45

***7538**

Abelenda Pose, Jorge Manuel

C2 PI

145

46

***6694**

Fernández Márquez, Manuel Alfredo

C2 PI

146

47

***3889**

Pereira Almuíña, María Paula

C2 PI

147

48

***7946**

Núñez Castelo, Rosa del Carmen

C2 PI

148

49

***9516**

Santiso Lareo, Manuela

C2 PI

149

50

***3420**

Reverter Gil, Luis

C2 PI

150

51

***1052**

Cruz Soage, Elena

C2 PI

151

52

***0902**

Soto Barreira, Vanessa

C2 PI

152

53

***1366**

Lema Lema, José Manuel

C2 PI

153

54

***4257**

Gallego Rouco, Marina

C2 PI

154

55

***6625**

Noya Fraga, Estrella Concepción

C2 PI

155

56

***4047**

Faro Cendón, Silvana Beatriz

C2 PI

156

57

***4807**

Gil Rodríguez, Manuel

C2 PI

157

1

***2532**

Pazo Costas, Montserrat

C2 libre

158

2

***8611**

Miguélez Canal, Luisa

C2 libre

159

3

***9132**

Rodríguez Manteiga, Luis

C2 libre

160

4

***7362**

Lorenzo Fernández, Elina

C2 libre

161

5

***5936**

Añel González, Yéssica

C2 libre

162

6

***4797**

Cendán Vázquez, Eva

C2 libre

163

7

***7957**

Areal Almeida, Natalia

C2 libre

164

8

***7734**

Domínguez Castro, María del Carmen

C2 libre

165

9

***3192**

Teijeiro Dorado, Juan José

C2 libre

166

10

***8767**

Fernández Vispo, Lara

C2 libre

167

11

***4495**

Rodríguez Fernández, Sergio

C2 libre

168

12

***5577**

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

C2 libre

169

13

***5761**

Salgueiro Rial, Patricia

C2 libre

170

14

***1926**

Colón Leira, Cristóbal

C2 libre

171

15

***8514**

Cendón Vázquez, Iván

C2 libre

172

16

***8908**

Cernadas Soto, Jesús Javier

C2 libre

173

17

***8039**

Rodríguez Ponte, Mónica María

C2 libre

174

18

***0351**

Vázquez Castro, María Almudena

C2 libre

175

20

***5071**

Iglesias Fernández, Camelia

C2 libre

176

21

***4707**

Rodríguez Pérez, María

C2 libre

177

22

***1622**

Rey Fernández, Marco

C2 libre

178

23

***8963**

Carbia Blanco, Martín

C2 libre

179

24

***7959**

García Rañales, José Manuel

C2 libre

180

25

***3911**

Bernárdez Barreiro, Iván

C2 libre

181

26

***3210**

Arraña Castro, Iria

C2 libre

182

27

***7290**

Vázquez Martínez, María

C2 libre

183

28

***4224**

Núñez Fernández, Sabela

C2 libre

184

29

***9654**

Lorenzo Cea, Elena María

C2 libre

185

30

***8387**

Lemos Cid, María José

C2 libre

186

31

***5406**

Míguez Iglesias, Ana María

C2 libre

187

32

***8094**

Fernández Limeres, Isabel

C2 libre

188

33

***7494**

Santos López, Francisco Manuel

C2 libre

189

34

***2399**

Salgado Iglesias, Jónathan

C2 libre

190

35

***0777**

Fernández Matías, Antonio

C2 libre

191

36

***2108**

Luque Romero, Elísabet Ana

C2 libre

192

37

***3005**

Domínguez Fariñas, Ana

C2 libre

193

38

***1808**

Lamela Gil, David

C2 libre

194

39

***3388**

Rodríguez Retorta, Saúl

C2 libre

195

40

***3514**

Eijo Otero, Sara

C2 libre

196

41

***5319**

Suárez Vázquez, Nerea

C2 libre

197

42

***7109**

Túñez Pérez, Carlos

C2 libre

198

43

***9727**

Rodríguez López, Ana

C2 libre

199

44

***6178**

Cordo Coto, Mónica

C2 libre

200

45

***8001**

Costas Fernández, José Manuel

C2 libre

201

46

***4056**

Cortón Iglesias, Noelia

C2 libre

202

47

***9446**

González Silva, Micael

C2 libre

203

48

***7726**

Fandiño Pazos, Sandra

C2 libre

204

49

***5428**

Blanco González, Martín

C2 libre

205

50

***0594**

Lago Antolín, Diana María

C2 libre

ANEXO II

Prazas ofertadas

Código

Nome

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Adscr.

Niv.

Titulación

Formación

Observacións

1

PRC993000015350010

Xefatura Sección de Coordinación Administrativa

PR

Edificio Administrativo (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

A1

25

Licenciado/a en Dereito

 

Horario especial

2

EDC991000015001503

Posto base subgrupo A1

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1

20

 

 

 

3

EIC991000015001005

Posto base subgrupo A1

EI

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1

20

 

 

 

4

MAC020000015770011

Posto base subgrupo A1

MA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

5

PEC991000015001011

Posto base subgrupo A1

PE

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1

20

 

 

 

6

SAS030000015770003

Posto base subgrupo A1

SA

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

7

SAC020000015770014

Posto base subgrupo A1

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

8

SAC991000032001010

Posto base subgrupo A1

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

 

 

9

PSC991000036560017

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

20

 

 

 

10

PSC991000036560018

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

20

 

 

 

11

EIC992090136560010

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de López Mora (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A1

20

 

 

 

12

PSC020000015770012

Posto base subgrupo A1

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

13

PSC020000015770013

Posto base subgrupo A1

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

Licenciado/a en Dereito

 

 

14

PSC991000015001017

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1

20

 

 

 

15

PSC991000032001012

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

16

MAC991000036001027

Posto base subgrupo A1

MA

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

20

 

 

Ocupado por persoal laboral indefinido non fixo

17

EIC992090115110011

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Boiro

Servizos periféricos

Boiro

A1

20

 

 

 

18

PSC070000015770013

Posto base subgrupo A1

PS

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

19

PSC991000027001018

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

20

Licenciado/a en Dereito

 

 

20

EDC991000032001504

Posto base subgrupo A1

ED

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

 

 

21

IVA100000015770048

Posto base subgrupo A1

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

22

PEC020000015770018

Posto base subgrupo A1

PE

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

Ocupado por persoal laboral fixo a extinguir

23

PSC991000036560410

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

A1

20

 

 

 

24

EIC992090136380010

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego do Porriño

Servizos periféricos

O Porriño

A1

20

 

 

 

25

EIC992090115190050

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Carballo

Servizos periféricos

Carballo

A1

20

 

 

 

26

EIC992090136440011

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Redondela

Servizos periféricos

Redondela

A1

20

 

 

 

27

EIC992090115110053

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Boiro

Servizos periféricos

Boiro

A1

20

 

 

 

28

PRC020000215770155

Tradutor/a

PR

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

25

Licenciado/a en Filoloxía Galega; Licenciado/a en Filoloxía Hispánica (Galaico-Portuguesa)

Experiencia mínima de dous anos en servizos oficiais de tradución (mérito).

 

29

EIC992000027650004

Técnico/a instrutor/a en Formación Ocupacional

EM

Centro de Formación Ocupacional (Viveiro)

Servizos periféricos

Viveiro

A1, A2

24

 

Permiso conducir B (R.I.)

Acordo seguimento da FP para o emprego. Horario especial

30

EIC991000032001275

Técnico/a instrutor/a en Formación Ocupacional

EM

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2

24

 

Permiso conducir B (R.I.)

Acordo seguimento da FP para o emprego. Horario especial

31

EIC992000032001034

Técnico/a instrutor/a en Formación Ocupacional

EM

Centro Integrado de Formación Profesional (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2

24

 

Permiso conducir B (R.I.)

Acordo seguimento da FP para o emprego. Horario especial

32

EIC991020127001015

Técnico/a conciliador/a

EM

Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC)-Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2

22

Licenciado/a en Dereito

 

 

33

EIC991020127001016

Técnico/a conciliador/a

EM

Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC)-Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2

22

Licenciado/a en Dereito

 

 

34

SAS050000315770008

Xefatura Sección Réxime Xurídico

SA

S. X. de Relacións Laborais e Réxime Xurídico

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

35

ED4020000215770044

Xefatura Sección de Prevención de Riscos Laborais

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2

25

 

Técnico de nivel superior de prevención de riscos laborais, especialidade seguridade do traballo (R.I.).

 

36

ED4020000215770066

Xefatura Sección de Réxime Xurídico

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

37

FCC040000315770011

Xefatura Sección I

FC

S. X. de Programación Financeira do Sector Público Autonómico e de Seguimento de Políticas de Gasto

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

38

FCC050000615770022

Xefatura Sección I

FC

Subdirección Xeral de Seguimento e Control dos Fondos Comunitarios

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

Lic./Grao en Económicas / Empresariais (mérito)

 

39

PXA110000215770080

Xefatura Sección de Apoio Técnico

PX

Xerencia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

40

PXA110000215770087

Xefatura Sección de Coord. Económica e Prot. Datos

PX

Xerencia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

41

EIA110000015770072

Xefatura Sección I

EI

Dirección da Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

42

EIA110000015770073

Xefatura Sección II

EI

Dirección da Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

43

MAO310000115770005

Xefatura Sección

MA

Departamento de Xestión Xurídico-Administrativa

Instituto de Estudos do Territorio (IET)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

44

ED5010000015770047

Xefatura Sección Programación e Cooperación Cultur

ED

Secretaría Xeral de Cultura

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

45

ED4020000215770004

Xefatura Sección Profes. Educ. Infantil e Primaria

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

46

ED4020000215770023

Xefatura Sección Cadros de Persoal

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

47

ED4020000215770005

Xefatura Sección de Xestión

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

48

ED4020000215770024

Xefatura Sección de Xestión de Substitucións

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

49

ED4010000015770016

Xefatura Sección de Apoio I

ED

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

50

MRA110000415770025

Xefatura Sección

MR

Área de Calidade Alimentaria

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

51

IVA100000215770035

Xefatura Sección de Tramitación II

IV

Área de Planificación, Innovación e Seguridade Viaria

Axencia Galega de Infraestruturas (Axi)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

52

IVA100000115770137

Xefatura Sección de Contratación II

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (Axi)

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

53

ED2010000015770104

Posto base subgrupo A2

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A2

16

 

 

 

54

PSC991000015001032

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

55

PSC991000027001030

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2

16

 

 

 

56

PSC991000015001035

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

57

PSC991000027001034

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A2

16

 

 

Ocupado laboral fixo

58

SAC991010115001070

Posto base subgrupo A2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

59

PSC991000015001030

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

60

EIC992090315001009

Posto base subgrupo A2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

61

EIC991000015001018

Posto base subgrupo A2

EM

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

62

PSC991000015001038

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

63

EIC992090315001008

Posto base subgrupo A2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

64

EIC992090127300004

Posto base subgrupo A2

EM

Oficina de Emprego de Monforte de Lemos

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

A2

16

 

 

 

65

EIC992090136060004

Posto base subgrupo A2

EM

Oficina de Emprego de Cambados

Servizos periféricos

Cambados

A2

16

 

 

 

66

EIC992090136540010

Posto base subgrupo A2

EM

Oficina de Emprego de Tui

Servizos periféricos

Tui

A2

16

 

 

 

67

PSC991000015001041

Posto base subgrupo A2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A2

16

 

 

 

68

IVC020000115770020

Xefatura Negociado Administrativo I

IV

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

69

MRC992004515760013

Xefatura Negociado (Santa Comba)

MR

Oficina de Santa Comba

Servizos periféricos

Santa Comba

A2, C1, C2

18

 

 

 

70

MRC992011232620014

Xefatura Negociado (A Pobra de Trives)

MR

Oficina da Pobra de Trives

Servizos periféricos

A Pobra de Trives

A2, C1, C2

18

 

 

 

71

FCC030000515770005

Xefatura Negociado

FC

S. X. de Coordinación e Relacións co Consello de Contas

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

72

FCC030001015770018

Xefatura Negociado

FC

Intervención Delegada da Presidencia, Consello da Cultura Galega e Consello Consultivo

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

73

FCC050000215770027

Xefatura Negociado

FC

S. X. de Entidades Financeiras e Corporacións Locais

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

74

FCC050000215770021

Xefatura Negociado

FC

S. X. de Entidades Financeiras e Corporacións Locais

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

75

EI5020000215770024

Xefatura Negociado II

EM

S. X. de Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

76

EI5020000215770017

Xefatura Negociado I

EM

S. X. de Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

77

EI5020000215770037

Xefatura Negociado V

EM

S. X. de Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

78

PXA110000215770091

Xefatura Negociado II

PX

Xerencia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

79

MAA010000015770044

Negociado Rexistro e Información

IV

Secretaría Xeral

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

80

IVA100000115770106

Xefatura Negociado de Xestión Económica II

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

81

PSC040000215770024

Xefatura Negociado Administrativo

PS

S. X. de Servizos Sociais Comunitarios e Xestión Económica

Dirección Xeral de Inclusión Social

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

82

SAS040000315770031

Xefatura Negociado II

SA

S. X. de Investimentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

83

EIC992090132090003

Xefatura Negociado I

EM

Oficina de Emprego do Barco de Valdeorras

Servizos periféricos

O Barco de Valdeorras

A2, C1, C2

18

 

 

 

84

EIC992090132090004

Xefatura Negociado II

EM

Oficina de Emprego do Barco de Valdeorras

Servizos periféricos

O Barco de Valdeorras

A2, C1, C2

18

 

 

 

85

EI5010000215770043

Xefatura Negociado VI

EM

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

86

EI5020000215770036

Xefatura Negociado IV

EM

S. X. de Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

87

MAK100000115770062

Xefatura Negociado Administrativo

MA

S. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

88

EIO210000215770010

Xefatura Negociado I

EM

S. X. Técnica e de Planificación

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

89

IVA100000315770064

Xefatura Negociado III

IV

Área de Deseño de Infraestruturas

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

90

PXA110000215770200

Xefatura Negociado

PX

Xerencia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

91

IVA100000315770062

Xefatura Negociado II

IV

Área de Deseño de Infraestruturas

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

92

IVA100000115770144

Xefatura Negociado III

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

A2, C1, C2

18

 

 

 

93

MRC992004215560010

Posto base subgrupo C1 (Noia)

MR

Oficina de Noia

Servizos periféricos

Noia

C1

14

 

 

 

94

MRC992001315580016

Posto base subgrupo C1 (Ordes)

MR

Oficina de Ordes

Servizos periféricos

Ordes

C1

14

 

 

 

95

MRC050010127001041

Posto base subgrupo C1

MR

Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (Lugo)

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Lugo

C1

14

 

 

 

96

EDC991000027001511

Posto base subgrupo C1

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

 

97

EDC995030127001015

Posto base subgrupo C1

ED

Arquivo Histórico Provincial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

Xornada mañá ou tarde

98

FCC030000015770004

Posto base grupo C1

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

99

EI5020000015770020

Posto base subgrupo C1

EM

D. X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

100

EI5020000015770022

Posto base subgrupo C1

EM

D. X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

101

EI5020000015770023

Posto base subgrupo C1

EM

D. X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

102

PSC991000015001062

Administrativo/a Información ao Cidadán

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

 

 

 

103

INO191000027001022

Posto base subgrupo C1 (Ins. Consumo)

EI

Xefatura Territorial Lugo

Instituto Galego de Consumo (servizos periféricos)

Lugo

C1

14

 

Experiencia en Inspección de Consumo (mérito)

Cando sexa vacante integrar na escala de Subinspección de Consumo

104

PXA110000215770100

Posto base subgrupo C1

PX

Xerencia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

105

IVA100000015770053

Posto base subgrupo C1

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

106

MAC991000027001029

Posto base subgrupo C1

MA

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

 

107

IVA191000027001022

Posto base subgrupo C1

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Lugo

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

Lugo

C1

14

 

 

 

108

IVA191000036001021

Posto base subgrupo C1

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

Pontevedra

C1

14

 

 

 

109

PEC020000015770023

Posto base subgrupo C1

PE

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

110

SAC020000015770021

Posto base subgrupo C1

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

Ocupado laboral fixo

111

SAC020000015770022

Administrativo/a Información ao Cidadán

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

112

PSC994080115001032

Posto base subgrupo C1

PS

Residencia de Maiores Torrente Ballester (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

 

 

 

113

PSC991000015001052

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

 

 

 

114

PSC991000015001054

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

 

 

 

115

PSC991000027001050

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

 

116

EIC992090227001025

Posto base subgrupo C1

EM

Oficina de Emprego de Lugo-Sur

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

 

117

EIC992090136540015

Posto base subgrupo C1

EM

Oficina de Emprego de Tui

Servizos periféricos

Tui

C1

14

 

 

 

118

EIC991000027001023

Posto base subgrupo C1

EM

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

 

119

EIA110000015770010

Posto base subgrupo C1

EI

Dirección da Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

120

IVA100000015770054

Posto base subgrupo C1

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

121

EIC991000027001024

Posto base subgrupo C1

EM

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

 

122

EIC991000027001025

Posto base subgrupo C1

EM

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

 

 

 

123

PSC020000015770031

Posto base subgrupo C1

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1

14

 

 

 

124

PSC993010136001055

Posto base subgrupo C1

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C1

14

 

 

 

125

MAO191000036001006

Posto base subgrupo C1

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/Áreas provinciais

Pontevedra

C1

14

 

 

 

126

MRC060000115770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MR

S. X. de Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

127

MRC050000315770003

Unidade de Apoio Administrativo

MR

S. X. de Industrias e Calidade Agroalimentaria

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

128

MRC050000215770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MR

S. X. de Explotacións Agrarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

129

ED2010000215770005

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Coordinación Económica e Contratación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

130

ED2010000515770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

Asesoría Xurídica de Cultura

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

131

ED5010000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Arquivos e Museos

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

132

ED5020000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Protección do Patrimonio Cultural

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

133

PX2010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PX

S. X. de Xestión e Coordinación de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

134

ED2010000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Coordinación Administrativa e Réxime Xurídico

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

135

ED2010000415770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Construcións e Equipamento

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

136

ED4010000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

137

ED4020000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Centros

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

138

ED4010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Innovación, Orientación e Formación dos RR.HH.

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

139

ED3010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

140

EIA110000215770002

Axudante de Administración

EI

Área de Programas

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

141

FCC020000815770003

Secretario/a asesor/a xurídico/a

FC

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

142

FCC030000115770003

Secretario/a subdtor. xeral Fiscaliz. e Control Interno

FC

S. X. de Fiscalización e Control Interno

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

143

FCC030001015770003

Secretario/a interventor/a delegado/a

FC

Intervención Delegada da Presidencia, Consello da Cultura Galega e Consello Consultivo

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

144

FCC030001215770003

Secretario/a interventor/a delegado/a

FC

Intervención Delegada da Consellería de Facenda

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

145

FCC030001615770003

Secretario/a interventor/a delegado/a

FC

Intervención Delegada da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

146

FCC050000315770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

FC

S. X. do Tesouro

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

147

FCC050000215770003

Secretario/a subdirector/a xeral

FC

S. X. de Entidades Financeiras e Corporacións Locais

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

148

PSC070000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S. X. de Programas para a Xuventude

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

149

EI5020000215770003

Axudante Administración

EM

S. X. de Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

150

EI5010000215770003

Axudante Administración

EM

Subd. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

151

INO110000015770003

Secretario/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

Coñecementos informática nivel usuario (mérito)

 

152

EI3010000115770003

Axudante Administración

EI

S. X. de Enerxía

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

153

EI3010000315770003

Axudante Administración

EI

S. X. de Administración Industrial

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

154

MAO110000315770002

Secretario/a director/a técnico

MA

Dirección Técnica de Xestión Patrimonial, Fianzas e Inspección

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

155

MAO110000415770002

Secretario/a director/a técnico/a

MA

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

156

MAO110000515770002

Secretario/a director/a técnico/a

MA

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

157

MAC030000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MA

S. X. de Coordinación Ambiental

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

158

PEC040000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PE

S. X. de Investigación e Apoio Científico-Técnico

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

159

PEC010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PE

Subdirección Xeral Gardacostas de Galicia

Gabinete conselleiro/a

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

160

PEC030000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PE

S. X. de Pesca e Mercados da Pesca

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

161

PRC020000115770002

Secretario/a asesor/a xurídico/a

PR

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

162

PX4010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PX

S. X. de Xestión Deportiva

Secretaría Xeral para o Deporte

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

163

PXA200000115770002

Secretario/a xerente

PR

Xerencia

Axencia Turismo de Galicia

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

Coñecementos informática nivel usuario (mérito)

 

164

PRC060000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S. X. de Planificación e Protección Civil

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

Horario especial

165

SAC020000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Réxime Xurídico e Administrativo

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

166

SAS030000315770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

167

SAC020000615770003

Secretario/a do/da asesor/a xurídico/a

SA

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

168

SAC030000015770043

Axudante de Administración

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

169

PSC050000315770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S. X. de Recursos Residenciais e de Atención Diúrna

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

170

PSC020000115770002

Secretario/a do/da vicesecretario/a xeral

PS

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

171

SAC020000515770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

172

SAS030000415770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Farmacia

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

173

SAC020000415770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

174

SAS030000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Avaliación Asistencial e Garantías

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

175

SAS030000115770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Planificación e Programación Asistencial

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

176

SAS040000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Orzamentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

177

SAS050000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Relacións Laborais e Réxime Xurídico

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

178

SAS050000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Xestión de Persoal e Réxime Retributivo

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

179

PRC030000115770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S. X. de Persoal da Administración de Xustiza

Dirección Xeral de Xustiza

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

180

EIO210000215770002

Axudante de Administración

EM

S. X. Técnica e de Planificación

Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

181

TRI010000015770023

Secretario/a do secretario/a do CGRL

EM

Consello Galego de Relacións Laborais

Consello Galego de Relacións Laborais

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

Coñecementos informática nivel usuario (mérito)

 

182

PSC020000415770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S. X. de Contratación e Control

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

183

EI5020000115770003

Axudante Administración

EM

S. X. de Orientación Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

184

MAC030000315770004

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MA

S. X. de Residuos

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

185

MAC030000415770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MA

S. X. de Meteoroloxía e Cambio Climático

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

186

MAC030000215770004

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MA

S. X. de Avaliación Ambiental

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

187

EI5020000315770003

Axudante Administración

EM

S. X. das Cualificacións

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

188

EI5010000315770003

Axudante Administración

EM

S. X. de Economía Social

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

189

PSC050000415770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S. X. de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

190

PX2010000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PX

S. X. de Enxeñaría e Planificación de Radio, Televisión e Multimedia

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

191

IVA100000115770003

Secretario/a xefe/a de Área

IV

Área de Contratación e Administración

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

192

PX4010000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PX

S. X. de Plans e Programas

Secretaría Xeral para o Deporte

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

193

FCC030001915770003

Secretario/a interventor/a delegado/a

FC

Intervención Delegada da Consellería de Política Social

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

194

PSC030000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S. X. de Demografía e Conciliación

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

195

MAK100000115770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MA

S. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

196

ED3010000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S. X. de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

197

SAS020000415770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Investigación, Docencia e Innovación

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

198

SAC020000115770002

Secretario/a do/da vicesecretario/a xeral

SA

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

199

IVA100000515770003

Secretario/a asesor/a xurídico/a

IV

Asesoría Xurídica

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

200

ED2010000115770003

Secretario/a do/da vicesecretario/a xeral

ED

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

201

MAO110000115770013

Axudante Admón. e Apoio ao Rexistro e Compulsas

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

202

SAS040000215770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S. X. de Compras e Servizos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

203

EIA210000115770005

Axudante Administración

EI

Xerencia

Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

Santiago de Compostela

C1, C2

16

 

 

 

204

EIC992090136170005

Axudante Administración

EM

Oficina de Emprego da Estrada

Servizos periféricos

A Estrada

C1, C2

16

 

 

 

205

EIC992090115190005

Axudante Administración

EM

Oficina de Emprego de Carballo

Servizos periféricos

Carballo

C1, C2

16

 

 

 

206

MRC060000115770011

Xefatura grupo

MR

S. X. de Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

207

MRC050000215770085

Xefatura grupo

MR

S. X. de Explotacións Agrarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

208

MRA112600315010009

Xefatura grupo

MR

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Abegondo

C1, C2

14

 

 

 

209

MRA113300336001010

Xefatura grupo

MR

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

210

MAC020000115770033

Xefatura de grupo

MA

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

211

MAC040000015770028

Xefatura de grupo

MA

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

212

MAC040000015770027

Xefatura de grupo

MA

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

213

MRC992003215310012

Xefatura grupo (Teixeiro)

MR

Oficina de Teixeiro

Servizos periféricos

Curtis

C1, C2

14

 

 

 

214

MRC992001215450011

Xefatura grupo (Melide)

MR

Oficina de Melide

Servizos periféricos

Melide

C1, C2

14

 

 

 

215

MRC992006227180010

Xefatura grupo (A Fonsagrada)

MR

Oficina da Fonsagrada

Servizos periféricos

A Fonsagrada

C1, C2

14

 

 

 

216

MRC992012532340010

Xefatura grupo (A Gudiña)

MR

Oficina da Gudiña

Servizos periféricos

A Gudiña

C1, C2

14

 

 

 

217

ED2010000215770071

Xefatura grupo

ED

S. X. de Coordinación Económica e Contratación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

218

ED2010000215770072

Xefatura grupo

ED

S. X. de Coordinación Económica e Contratación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

219

ED4020000115770026

Xefatura grupo

ED

S. X. de Centros

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

220

ED4020000215770058

Xefatura grupo

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

221

ED4010000015770036

Xefatura grupo

ED

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

222

ED3010000215770023

Xefatura grupo

ED

S. X. de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

Secretaría Xeral de Universidades

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

223

ED6010000115770016

Xefatura grupo

ED

S. X. de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

224

EDC991000027001099

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

 

225

EDC991000027001091

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

 

226

EDC991000027001101

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

 

227

EDC991000036001177

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

228

EDC991000036001161

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

229

EDC991000036001127

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

230

EDC991000036001172

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

231

EDC991000036001173

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

232

EDC991000036001041

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

233

EDC991000036001174

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

234

FCA200000415770026

Xefatura grupo

FC

Área de Recadación

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

235

FCA291000036001022

Xefatura grupo

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

236

FCA291000036001024

Xefatura grupo

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

237

FCA291000036001020

Xefatura grupo

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

238

EI2010000015770040

Xefatura grupo

EI

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

239

EI3010000315770019

Xefatura grupo

EI

S. X. de Administración Industrial

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

240

MAC020000215770012

Xefatura de grupo

MA

S. X. de Réxime Xurídico e de Coordinación Administrativa e da Planificación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

241

PRC991000027001056

Xefatura de grupo de Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

Horario especial

242

PXA200000315770027

Xefatura grupo I

PR

Dirección de Competitividade

Axencia Turismo de Galicia

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

243

SAS030000115770010

Operador/a Entrada de Datos

SA

S. X. de Planificación e Programación Asistencial

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

Ocupado laboral fixo

244

SAC991000536001007

Xefatura grupo

SA

Servizo de Control de Riscos Ambientais (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

245

SAC020000115770015

Xefatura grupo

SA

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

246

SAS040000115770043

Xefatura grupo

SA

S. X. de Orzamentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

247

SAS994000136560007

Xefatura de grupo

SA

Xerencia de Xestión Integrada de Vigo-Asesoría Xurídica

Servizos periféricos-Servizo Galego de Saúde

Vigo

C1, C2

14

 

 

Cando sexa vacante transformar en praza estatutaria na Xerencia de Xestión Integrada de Vigo

248

SAC991010127001047

Xefatura grupo

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

 

249

SAC991010127001055

Xefatura grupo

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

 

250

SAC991010127001060

Xefatura grupo

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

 

251

PSC070000015770070

Xefatura de grupo

PS

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

252

PRC991000027001057

Xefatura de grupo de Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

Horario especial

253

EI5020000115770029

Xefatura de grupo

EM

S. X. de Orientación Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

254

ED4020000215770031

Xefatura grupo

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

255

ED4020000115770025

Xefatura grupo

ED

S. X. de Centros

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

256

ED4020000215770033

Xefatura grupo

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

257

ED4010000015770037

Xefatura grupo

ED

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

258

EDC991000027001157

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1, C2

14

 

 

 

259

EDC991000036001115

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

260

EDC991000036001176

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1, C2

14

 

 

 

261

ED5010000215770004

Xefatura de grupo

ED

S. X. de Arquivos e Museos

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

262

PX1010000115770050

Xefe/a de grupo

PX

Secretaría Xeral da Presidencia

Secretaría Xeral da Presidencia

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

263

FCA200000015770022

Xefatura grupo

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

264

FCA200000015770023

Xefatura grupo

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1, C2

14

 

 

 

265

PRC020000515770080

Xefatura grupo de Prevención Riscos Laborais I

PR

S. X. de Coordinación de Servizos Transversais

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1, C2, AP

14

 

Nivel intermedio riscos laborais (R.I.)

 

266

EDC994010136260001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP do Carballal (Marín)

Servizos periféricos

Marín

C2

14

 

 

 

267

EDC994011315001001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP Sagrada Familia (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

 

 

 

268

EDC994020115090002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES As Mariñas (Betanzos)

Servizos periféricos

Betanzos

C2

14

 

 

 

269

EDC994020127001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES As Mercedes (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

 

 

270

EDC994020127300001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos)

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

C2

14

 

 

 

271

EDC994020136380002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Ribeira do Louro (O Porriño)

Servizos periféricos

O Porriño

C2

14

 

 

 

272

EDC994020136440001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Pedro Floriani (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

C2

14

 

 

 

273

EDC994020215770002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES San Clemente (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

14

 

 

 

274

EDC994020236560005

Auxiliar administrativo/a

ED

CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

 

 

275

EDC994020315001003

Auxiliar administrativo/a

ED

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

 

 

 

276

EDC994020336001005

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

 

 

 

277

EDC994030115300003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Universidade Laboral (Culleredo)

Servizos periféricos

Culleredo

C2

14

 

 

 

278

EDC994030127001003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Lucus Augusti (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

 

 

279

EDC994030127001004

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Lucus Augusti (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

 

 

280

EDC994030127100001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES da Terra Chá José Trapero (Castro de Rei)

Servizos periféricos

Castro de Rei

C2

14

 

 

 

281

EDC994030132700001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Cosme López Rodríguez (A Rúa)

Servizos periféricos

A Rúa

C2

14

 

 

 

282

EDC994030227130001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Marqués de Sargadelos (Cervo)

Servizos periféricos

Cervo

C2

14

 

 

 

283

EDC994030236440002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Mendiño (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

C2

14

 

 

 

284

EDC994030436590002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa)

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

14

 

 

 

285

EDC994030627001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Sanxillao (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

 

 

286

EDC994030736560002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Carlos Casares (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

 

 

287

EDC994030736560003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Carlos Casares (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

 

 

288

EDC994080115300009

Auxiliar administrativo/a

ED

Centro Residencial Docente (Culleredo)

Servizos periféricos

Culleredo

C2

14

 

 

 

289

EDC994031315001003

Auxiliar administrativo/a

ED

CIFP Paseo das Pontes (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

14

 

 

 

290

EDC994030215170003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Alfonso X O Sabio (Cambre)

Servizos periféricos

Cambre

C2

14

 

 

 

291

EDC994010115460006

Auxiliar administrativo/a

ED

CIP de Xanceda (Mesía)

Servizos periféricos

Mesía

C2

14

 

 

 

292

EDC994010115830006

Auxiliar administrativo/a

ED

CIP Pecalama (Tordoia)

Servizos periféricos

Tordoia

C2

14

 

 

 

293

EDC994010136390006

Auxiliar administrativo/a

ED

CIP Domingo Fontán (Portas)

Servizos periféricos

Portas

C2

14

 

 

 

294

EDC994020136170002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez (A Estrada)

Servizos periféricos

A Estrada

C2

14

 

 

 

295

EDC994030215170004

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Alfonso X O Sabio (Cambre)

Servizos periféricos

Cambre

C2

14

 

 

 

296

EDC994020127001003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES As Mercedes (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

 

 

297

EDC994020215770014

Auxiliar administrativo/a

ED

IES San Clemente (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

14

 

 

 

298

EDC994040115770001

Auxiliar administrativo/a

ED

Conservatorio Profesional de Música (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

14

 

 

 

299

EDC994030527001006

Auxiliar administrativo/a

ED

Centro Público de Educación e Promoción de Adultos Albeiros (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

 

 

300

EDC994030836001002

Auxiliar administrativo/a

ED

Centro Público de Educación e Promoción de Adultos (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

 

 

 

301

EDC994010136235001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP da Torre-Illa (A Illa de Arousa)

Servizos periféricos

A Illa de Arousa

C2

14

 

 

 

302

MRC991000015001051

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

303

MRC050000015770035

Posto base subgrupo C2

MR

D. X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

304

MRC991000015001040

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

305

MAC991000015001039

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

306

MRC991000015001041

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

307

MRC991000015001047

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

308

MRC991000015001060

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

309

MAC991000015001041

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

310

MRC991000015001058

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

311

MRC992005127001025

Posto base subgrupo C2

MR

Oficina de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

312

MRC991000027001043

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

313

MRC991000027001059

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

314

MRC991000027001045

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

315

MRC991000032001067

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

316

MAC991000036001064

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

317

MRC991000036001048

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

318

MAC991000036001041

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

319

MRC992002415170010

Posto base subgrupo C2 (Cambre)

MR

Oficina de Cambre

Servizos periféricos

Cambre

C2

12

 

 

 

320

MRC992002115190022

Posto base subgrupo C2 (Carballo)

MR

Oficina de Carballo

Servizos periféricos

Carballo

C2

12

 

 

 

321

MRC992004615550012

Posto base subgrupo C2 (Negreira)

MR

Oficina de Negreira

Servizos periféricos

Negreira

C2

12

 

 

 

322

MRC992003715600005

Posto base subgrupo C2 (Ortigueira)

MR

Oficina de Ortigueira

Servizos periféricos

Ortigueira

C2

12

 

 

 

323

MRC992007227190008

Posto base subgrupo C2 (Foz)

MR

Oficina de Foz

Servizos periféricos

Foz

C2

12

 

 

 

324

MRC995015032060008

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XV-A Limia

Servizos periféricos

Bande

C2

12

 

 

 

325

MRC995018136440005

Posto base subgrupo C2

MR

Comarca Forestal: Vigo

Servizos periféricos

Redondela

C2

12

 

 

 

326

MRC992013236510019

Posto base subgrupo C2 (Silleda)

MR

Oficina de Silleda

Servizos periféricos

Silleda

C2

12

 

 

 

327

MRC995019036001014

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XIX-Caldas-O Salnés

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

328

MRC050010215010007

Posto base subgrupo C2

MR

Laboratorio de Sanidade Animal (Mabegondo)

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Abegondo

C2

12

 

 

 

329

ED5010000015770008

Posto base subgrupo C2

ED

Secretaría Xeral de Cultura

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

330

ED5010000315770030

Posto base subgrupo C2

ED

Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC)

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

331

PX2010000015770005

Posto base subgrupo C2

PX

Secretaría Xeral de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

332

EDC991000015001522

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

333

EDC991000027001519

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

334

EDC991000027001520

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

335

PRC991000036001080

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

Horario especial

336

EDC995010115001012

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

Xornada mañá ou tarde

337

EDC995010115001013

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

Xornada mañá ou tarde

338

EDC995010115001015

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

Cando sexa vacante pasar a xornada de mañá ou tarde

339

EDC995010127001015

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

Xornada mañá ou tarde

340

EDC995020115001020

Posto base subgrupo C2

ED

Museo de Belas Artes da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

Xornada mañá ou tarde

341

EDC995030136001012

Posto base subgrupo C2

ED

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

Xornada mañá ou tarde

342

ED2010000015770022

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

343

ED2010000015770025

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

344

ED2010000015770026

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

345

ED2010000015770027

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

346

ED2010000015770028

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

347

ED4020000015770010

Auxiliar administrativo/a

ED

D. X. de Centros e Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

348

ED4020000015770003

Auxiliar administrativo/a

ED

D. X. de Centros e Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

349

EIA110000015770011

Posto base subgrupo C2

EI

Dirección da Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

350

EIA110000015770012

Posto base subgrupo C2

EI

Dirección da Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

351

ED6010000015770004

Posto base subgrupo C2

ED

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

352

EDC991000015001004

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

353

EDC991000015001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

354

EDC991000015001015

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

355

EDC991000015001021

Auxiliar administrativo

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

356

EDC991000015001022

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

357

EDC991000027001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

358

EDC991000027001004

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

359

EDC991000027001006

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

360

EDC991000027001008

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

361

EDC991000027001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

362

PRC991000027001061

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

Horario especial

363

EDC991000027001012

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

364

EDC991000027001013

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

365

EDC991000027001014

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

366

EDC991000036001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

367

EDC991000036001005

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

368

EDC991000036001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

369

EDC991000036001010

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

370

EDC991000036001012

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

371

EDC991000036001016

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

372

EDC991000036001017

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

373

EDC991000036001018

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

374

FCA010000015770016

Posto base subgrupo C2

FC

Instituto Galego de Estatística

Instituto Galego de Estatística

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

375

FCC030000015770010

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

376

FCC030000015770011

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

377

FCC030000015770012

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

378

FCA200000015770039

Auxiliar administrativo/a

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

379

FCA291000015001049

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

380

FCA291000015001050

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

381

FCA291000015001044

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

382

FCA291000015001029

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

383

FCA291000015001031

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

384

FCA291000015001033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

385

FCA291000015001034

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

386

FCC030003015001040

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Territorial A Coruña

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Coruña

C2

12

 

 

 

387

FCA291000015001038

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

388

FCA291000015001040

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

389

FCA291000015001043

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

390

FCA291000015001047

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

391

FCA291000027001026

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Lugo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

 

 

 

392

FCA291000032001037

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

 

 

393

FCA291000032001025

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

 

 

394

FCA291000032001027

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

 

 

395

FCA291000032001029

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

 

 

396

FCA291000032001030

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

 

 

397

FCA291000032001032

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

 

 

398

FCA291000032001033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

 

 

399

FCC030003032001040

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Territorial Ourense

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Ourense

C2

12

 

 

 

400

FCC030003032001041

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Territorial Ourense

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Ourense

C2

12

 

 

 

401

FCA291000036001033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

 

 

402

FCA291000036001036

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

 

 

403

FCA291000036560043

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

 

 

404

FCA291000036560031

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

 

 

405

FCA291000036560032

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

 

 

406

FCA291000036560033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

 

 

407

FCC030003036560040

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Territorial Vigo

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Vigo

C2

12

 

 

 

408

PSC070000015770032

Posto base subgrupo C2

PS

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

409

PSC070020115770004

Posto base subgrupo C2

PS

Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

410

EI5020000015770031

Posto base subgrupo C2

EM

D. X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

411

PSC991000015001087

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

412

PSC991000015001088

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

413

PSC991000015001089

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

414

PSC991000015001072

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

415

PSC991000015001092

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

416

PSC991000015001093

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

417

PSC991000015001094

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

418

PSC991000027001075

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

419

PSC991000027001076

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

420

PSC991000027001077

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

421

PSC991000032001056

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

422

PSC991000032001058

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

423

PSC991000032001069

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

424

PSC991000036560075

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

425

PSC991000036560067

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

426

PSC991000036560068

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

427

EIC991000036560040

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

428

EIC991000036560043

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

429

PSC991000036560070

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

430

INO110000015770040

Auxiliar administrativo/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

431

INO110020015001032

Auxiliar administrativo/a

EI

Laboratorio de Consumo de Galicia (A Coruña)

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

A Coruña

C2

12

 

 

 

432

INO191000015001033

Auxiliar administrativo/a

EI

Xefatura Territorial A Coruña

Instituto Galego de Consumo (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

433

INO191000027001028

Auxiliar administrativo/a

EI

Xefatura Territorial Lugo

Instituto Galego de Consumo (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

 

 

 

434

INO192000036560022

Auxiliar administrativo/a

EI

Unidade de Consumo (Vigo)

Instituto Galego de Consumo (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

 

 

435

EI3010000015770025

Posto base subgrupo C2

EI

D. X. de Enerxía e Minas

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

436

EIC991000027001040

Posto base subgrupo C2

EI

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

437

EIC991000036001010

Posto base subgrupo C2

EI

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

438

MAO110000515770010

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

439

MAO110000515770012

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

440

MAO110000115770017

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

441

MAO110000315770005

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Patrimonial, Fianzas e Inspección

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

442

MAO110000115770015

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

443

MAO110000115770018

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

444

MAO191000015001025

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial A Coruña

IGVS/Áreas provinciais

A Coruña

C2

12

 

 

 

445

MAO191000015001014

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial A Coruña

IGVS/Áreas provinciais

A Coruña

C2

12

 

 

 

446

MAO191000027001020

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Lugo

IGVS/Áreas provinciais

Lugo

C2

12

 

 

 

447

MAO191000032001016

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Ourense

IGVS/Áreas provinciais

Ourense

C2

12

 

 

 

448

MAO191000032001017

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Ourense

IGVS/Áreas provinciais

Ourense

C2

12

 

 

 

449

MAO191000032001021

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Ourense

IGVS/Áreas provinciais

Ourense

C2

12

 

 

 

450

MAO191000036001017

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/Áreas provinciais

Pontevedra

C2

12

 

 

 

451

MAO191000036001018

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/Áreas provinciais

Pontevedra

C2

12

 

 

 

452

MAO191000032001011

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Ourense

IGVS/Áreas provinciais

Ourense

C2

12

 

 

 

453

MAO191000036001013

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/Áreas provinciais

Pontevedra

C2

12

 

 

 

454

MAO191000036001012

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/Áreas provinciais

Pontevedra

C2

12

 

 

 

455

MAA992000015770011

Auxiliar administrativo

IV

Demarcación Galicia-Centro (Santiago de Compostela)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

456

IVC020000015770040

Posto base subgrupo C2

IV

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

457

IVC020000015770041

Posto base subgrupo C2

IV

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

458

MAC991000015001040

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

459

MAC991000015001043

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

460

IVA191000015001036

Posto base subgrupo C2

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

461

MAC991000015001056

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

462

IVA191000036001027

Posto base subgrupo C2

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

 

 

463

PEC020000015770057

Posto base subgrupo C2

PE

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

464

PEC020000015770061

Posto base subgrupo C2

PE

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

465

PEC020000015770062

Posto base subgrupo C2

PE

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

466

PEC030000015770020

Posto base subgrupo C2

PE

D. X. de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

467

PEC030000015770015

Posto base subgrupo C2

PE

D. X. de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

468

PEC030000015770016

Posto base subgrupo C2

PE

D. X. de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

469

PEC040000015770012

Posto base subgrupo C2

PE

D. X. de Desenvolvemento Pesqueiro

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

470

PEC991000015001026

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

Ocupado laboral fixo

471

PEC991000015001027

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

472

PEC991000027650007

Auxiliar Información á Cidadanía

PE

Xefatura Territorial Lugo (Celeiro)

Servizos periféricos

Viveiro

C2

12

 

 

 

473

PEC991000027650009

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial Lugo (Celeiro)

Servizos periféricos

Viveiro

C2

12

 

 

 

474

PEC993000036590015

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

 

 

 

475

PEC993000036590017

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

 

 

 

476

PEC993000036590018

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

 

 

 

477

PEC994020136600036

Posto base subgrupo C2

PE

Centro de Investigacións Mariñas Corón-Vilanova de Arousa

Servizos periféricos

Vilanova de Arousa

C2

12

 

 

 

478

PRO100000015770004

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

479

PRC991000032001037

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

480

PX1010000328001003

Posto base subgrupo C2

PX

Secretaría Xeral da Presidencia (Casa de Galicia en Madrid)

Secretaría Xeral da Presidencia

Madrid

C2

12

 

 

 

481

PX4010000015770018

Posto base subgrupo C2

PX

Secretaría Xeral para o Deporte

Secretaría Xeral para o Deporte

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

482

PRC060000015770021

Posto base subgrupo C2

PR

D. X. de Emerxencias e Interior

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

483

EDC995000136560010

Posto base subgrupo C2

ED

Oficina Local de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

484

PRC991000015001029

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

485

PRV391000036001008

Posto base subgrupo C2

PR

Gabinete Territorial de Pontevedra

Gabinetes Xurídicos-Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Pontevedra

C2

12

 

 

 

486

SAC020000015770029

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

487

EI2010000015770055

Posto base subgrupo C2

EM

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

488

PSC991000015001108

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

489

EIC991000015001040

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

490

EIC991000015001041

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

491

PSC991000015001106

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

492

PSC991000027001084

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

493

EIC991000027001049

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

494

PRC991000027001059

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

Horario especial

495

PSC991000032001067

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

496

SAC991000032001023

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

497

SAC991000036001023

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

498

PSC991000036560086

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

499

PSC991000036560095

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

500

PSC991000036560096

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

501

PSC991000036560087

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

502

PSC991000036560099

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

503

PRC994000036560035

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Edificio Administrativo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

Horario especial

504

EIC991000036560037

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

505

EIC991000036560038

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

506

SAC991000015001032

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

507

PSC993010136001060

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

508

PSC993010136001061

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

509

PSC994080132230007

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia de Maiores (Castro Caldelas)

Servizos periféricos

Castro Caldelas

C2

12

 

 

 

510

SAC020000015770031

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

511

SAS040000015770015

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

Ocupado por persoal laboral fixo a extinguir

512

SAS040000015770020

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

513

SAS050000015770023

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

514

SAC991000215001022

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

515

SAC991000215001023

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

516

SAC991010115001085

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

517

SAC991010115001078

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

518

SAC991010127001070

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

519

SAC991000227001009

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

520

SAC991010127001074

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

521

SAC991000232001008

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

522

SAC991010132001058

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

523

SAC991010136560084

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

524

SAC991010136560090

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

525

SAC991010215770011

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

526

SAC991010215770013

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

527

SAC991010227300002

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Monforte de Lemos)

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

C2

12

 

 

 

528

SAC991010236001009

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

529

PRO200000136170011

Posto base subgrupo C2

PR

Secretaría Xeral

Academia Galega de Seguridade Pública

A Estrada

C2

12

 

 

 

530

PRO200000136170014

Posto base subgrupo C2

PR

Secretaría Xeral

Academia Galega de Seguridade Pública

A Estrada

C2

12

 

 

 

531

PRC040000015770007

Posto base subgrupo C2

PR

D. X. de Administración Local

Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

532

PRC040000015770010

Posto base subgrupo C2

PR

D. X. de Administración Local

Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

533

PRC991000015001020

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

534

PRC991000015001021

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

535

EI5010000015770032

Posto base subgrupo C2

EM

S. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

536

EI5010000015770034

Posto base subgrupo C2

EM

S. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

537

PRC060000015770015

Posto base subgrupo C2

PR

D. X. de Emerxencias e Interior

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

538

EIO291000015001022

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga na Coruña

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

A Coruña

C2

12

 

 

 

539

EIO291000015001024

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga na Coruña

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

A Coruña

C2

12

 

 

 

540

EIC991000015001048

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

541

PRC991000015001019

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

542

PRC991000015001025

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

543

PRC991000015001026

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

544

PSC991000015001074

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

545

PRC991000015001028

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

546

PRC991000027001014

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

547

PRC991000032001030

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

548

EIO291000032001013

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga en Ourense

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Ourense

C2

12

 

 

 

549

PRC991000032001032

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

550

PRC991000032001034

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

551

EIC991000032001025

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

552

PRC994000036560125

Posto base subgrupo C2

PR

Edificio Administrativo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

553

EIC991000036560049

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

554

EIC991000036560050

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

555

EIO291010136440031

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga en Pontevedra

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Redondela

C2

12

 

 

 

556

EIC991020115350011

Posto base subgrupo C2

EM

Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC)-Ferrol

Servizos periféricos

Ferrol

C2

12

 

 

 

557

EIC991020136001010

Posto base subgrupo C2

EM

Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC)-Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

558

PRC991000036001011

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

559

EI5020000015770033

Posto base subgrupo C2

EM

D. X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

560

EIC991000015001043

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

561

PSC991000027001070

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

562

PSC991000036560076

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

563

EIC992090115001014

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego A Coruña-Monelos

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

564

EIC992090315001013

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

565

EIC992090315001020

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

566

EIC992090115090003

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Betanzos

Servizos periféricos

Betanzos

C2

12

 

 

 

567

EIC992090215350021

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Esteiro

Servizos periféricos

Ferrol

C2

12

 

 

 

568

EIC992090215350022

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Esteiro

Servizos periféricos

Ferrol

C2

12

 

 

 

569

EIC992090115450003

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Melide

Servizos periféricos

Melide

C2

12

 

 

 

570

EIC992090227001032

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Lugo-Sur

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

571

EIC992090127560003

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Sarria

Servizos periféricos

Sarria

C2

12

 

 

 

572

EIC992090127640005

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Vilalba

Servizos periféricos

Vilalba

C2

12

 

 

 

573

EIC992090232001012

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego da Ponte (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

574

EIC992090136001016

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Pontevedra Concello

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

575

EIC992090136001018

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Pontevedra Concello

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

576

EIC992090136560020

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de López Mora (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

577

EIC992090136560022

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de López Mora (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

578

EIC992090236560012

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Sanjurjo Badía (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

579

EIC992090336560011

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego do Calvario (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

580

EIC991000036560044

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

581

ED2010000015770015

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

582

EDC991000027001016

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

583

EDC993000036560026

Auxiliar administrativo/a

ED

Inspección Educativa (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

584

MAO310000015770031

Posto base subgrupo C2

MA

Instituto de Estudos do Territorio

Instituto de Estudos do Territorio (IET)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

585

PEC991000015001028

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

586

MRA113000315010045

Posto base subgrupo C2

MR

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Mabegondo-A Coruña)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Abegondo

C2

12

 

 

 

587

MRC995018036380005

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XVIII-Vigo-Baixo Miño

Servizos periféricos

O Porriño

C2

12

 

 

 

588

EIC991000027001041

Posto base subgrupo C2

EI

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

589

EIC992090115450004

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Melide

Servizos periféricos

Melide

C2

12

 

 

 

590

PSC991000015001097

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

591

PSC991000036560078

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

592

PRC991000036001009

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

593

PSC991000027001080

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

594

PSC991000032001062

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

595

PSC991000036560064

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

596

ED2010000015770014

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

597

MAO191000036560010

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra (Vigo)

IGVS/Áreas provinciais

Vigo

C2

12

 

 

 

598

PRO100000015770023

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

599

PSC020000015770050

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

600

PSC050000015770059

Posto base subgrupo C2

PS

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

601

SAC991000036001024

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

602

SAC020000015770032

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

603

PX2010000015770009

Posto base subgrupo C2

PX

Secretaría Xeral de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

604

PRC994000036560026

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Edificio Administrativo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

Horario especial

605

PRC994000036560022

Posto base subgrupo C2 Rexistro e Información

PR

Edificio Administrativo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

Horario especial

606

IVA100000015770069

Posto base subgrupo C2

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

607

IVA100000015770063

Posto base subgrupo C2

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

608

PSC991000015001098

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

609

MRC992008327160015

Posto base subgrupo C2 (Chantada)

MR

Oficina de Chantada

Servizos periféricos

Chantada

C2

12

 

 

 

610

MRC992013236510020

Posto base subgrupo C2 (Silleda)

MR

Oficina de Silleda

Servizos periféricos

Silleda

C2

12

 

 

 

611

MRC992014336380018

Posto base subgrupo C2 (O Porriño)

MR

Oficina do Porriño

Servizos periféricos

O Porriño

C2

12

 

 

 

612

EDC991000027001018

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

613

PSC060020115770007

Posto base subgrupo C2

PS

Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

Xornada de tarde

614

PSC020000015770053

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

615

PSC991000015001075

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

616

EIC991000032001028

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

 

 

617

MAK100000015770071

Auxiliar administrativo/a

MA

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

618

MAC991000036001063

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

619

PX2010000015770007

Posto base subgrupo C2

PX

Secretaría Xeral de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

620

MAO110000615770014

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Fomento

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

621

MAO110000415770006

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

622

PSC020000015770065

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

623

PRV200000015770010

Posto base subgrupo C2

EM

Secretaría Xeral da Igualdade

Secretaría Xeral de Igualdade

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

624

PSC991000015001101

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

625

PSC991000027001086

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

626

PSC991000036560083

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

627

SAC991010236001017

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

628

SAC991010236001018

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

629

SAC991010127001077

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

630

SAC020000015770037

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta sanitaria)

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

631

PSC020000015770052

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

632

EI5010000015770030

Posto base subgrupo C2

EM

S. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

633

PSC991000015001078

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

634

EI5020090115770023

Posto base subgrupo C2

EM

Centro de Novas Tecnoloxías

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

635

PSC991000027001072

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

636

EIC992090227001030

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Lugo-Sur

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

637

EIC992090136080026

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Cangas

Servizos periféricos

Cangas

C2

12

 

 

 

638

PSC991000015001115

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

639

PSC991000027001088

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

640

MAK100000015770070

Auxiliar administrativo/a

MA

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

641

MAK100000015770079

Auxiliar administrativo/a

MA

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

642

MAK100000015770080

Auxiliar administrativo/a

MA

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

643

MRC991000036001057

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

644

PSC991000015001082

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

645

PSC991000015001085

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

646

PSC991000015001117

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

647

EIC991000015001051

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

648

PSC991000015001119

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

649

PSC991000015001121

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

650

PSC993010315770054

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

651

PSC991000036560106

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

652

PSC993010136001065

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

 

 

653

PRC991000027001021

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

 

 

654

PRC994000036560126

Posto base subgrupo C2

PR

Edificio Administrativo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

 

 

655

FCA291000015001026

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

656

FCA291000015001027

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C2

12

 

 

 

657

PSC991000015001080

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

 

 

658

PSC991000015001081

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

659

PSC993010315770055

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

Para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.)

 

660

SAC020000015770033

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

 

 

661

SAC020000515770020

Posto base subgrupo C2 (Tarxeta sanitaria)

SA

S. X. de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12