Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30034

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 6 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) (PIA) do proxecto do parque eólico Carboeiro, nos concellos de Arteixo, A Laracha e Culleredo (A Coruña) (expediente IN408A 2019/013).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e a Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Green Capital Power, S.L. (CIF: B85945475).

Domicilio social: Torre Serrano, rúa Marqués de Villamagna, 3, andar 5, 28001 Madrid.

Enderezo para os efectos de notificacións: rúa Fernando Casas de Novoa, 35, bloque B, 2º andar, porta B, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Denominación do proxecto: parque eólico Carboeiro (IN408A 2019/013).

Concellos afectados: A Laracha, Arteixo, Culleredo.

Potencia máxima do parque: 36 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 8 × 4,5 MW.

Produción neta: 141.206 MWh/ano.

Orzamento de execución material: 34.422.063,56 €.

Prazo de execución: once (11) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico Carboeiro

A.D.E.

Pedrouzos

Vértice poligonal

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

P1

538.650,31

4.791.474,46

P2

539.494,72

4.792.492,66

P3

541.379,15

4.791.471,78

P4

541.119,02

4.791.038,72

P5

544.069,03

4.789.616,60

P6

544.505,71

4.788.016,42

P7

544.069,03

4.787.116,60

P8

543.289,67

4.787.455,94

P9

541.044,10

4.789.011,58

P10

540.270,63

4.790.686,72

Aeroxerador

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

CA01

539.143

4.791.734

CA02

539.682

4.791.680

CA03

540.158

4.791.529

CA04

540.629

4.791.479

CA05

541.585

4.789.305

CA06

542.526

4.789.293

CA07

543.161

4.789.418

CA08

543.578

4.789.293

Torre meteorolóxica

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

TM

540.730

4.791.107

Subestación (posición colectora PE Carboeiro)

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

P1

541.013,00

4.789.936,00

P2

541.041,84

4.789.874,43

P3

540.954,00

4.789.843,10

P4

540.945,05

4.789.862,00

P5

540939,55

4.789.875,05

P6

540.933,98

4.789.892,06

P7

540.930,06

4.789.908,25

Características das instalacións:

– Oito (8) aeroxeradores modelo Nordex N155/4.5 ou similar, de accionamento directo, tripá, control de ángulo de paso (pitch) activo, funcionamento con velocidade variable e de 4,5 MW de potencia unitaria. Os aeroxeradores CA01, CA02, CA03, CA04, CA07 terán unha altura de buxa de 164 metros con torre híbrida de formigón e estrutura de aceiro; os aeroxeradores CA05, CA06 e CA08 terán unha altura de buxa de 120 metros con torre de formigón. O diámetro do rotor é de 155 metros.

– Oito (8) centros de transformación, situados no interior de cada un dos aeroxeradores, en góndola de potencia unitaria 5.350 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV, coas súas correspondentes celas de distribución secundaria, blindadas de illamento SF6.

– Rede eléctrica soterrada de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora do parque de 30/132 kV, composta por 2 circuítos con condutores tipo RHZ1-2OL-Al 18/30 kV de seccións de 95-150-240-400 mm2 de aluminio.

– Rede de terras xeral de modo que as instalacións electromecánicas e subestación do parque eólico forman un conxunto equipotencial. Na rede de terras do parque eólico será con condutor de Cu-50 mm2 e a SET con Cu-95 mm2.

– Rede de comunicacións constituída por condutor de fibra óptica.

– Torre meteorolóxica de 164 m.

– A subestación Carboeiro 30/132 kV está formada por unha única barra de 30 kV conectada a un transformador de potencia 30/132 kV de 30/40 MVA ONAN/ONAF e unha posición de liña de 132 kV.

A subestación conta cun edificio de control para disposición de equipos de manobra e protección, así coma os equipos de control e xestión, sala de celas de MT, de liña, de medida, de protección de transformador e de servizos auxiliares, cunha cela de reserva para posibles ampliacións.

– A enerxía evacúase desde a subestación Carboeiro 30/132 kV, que se conecta a través dunha liña de 132 kV coa subestación colectora de Meirama 132/220 kV (IN408A 2018/27); esta liña e a SET colectora de Meirama non forman parte deste expediente. A dita SET Meirama está dotada de tres posicións de transformador, embarrado e posición de liña de 220 kV, da cal parte unha liña soterrada de simple circuíto que se conecta coa existente subestación Meirama 220 kV de REE.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (visado o 28.10.2021).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura nos anexos que se insiren neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (asinado o 21.10.2021).

3. O proxecto sectorial (visado o 28.10.2021).

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como en particular das persoas propietarias dos predios afectados que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo (no DOG ou no xornal).

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, número 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 17), de luns a venres das 9.00 ás 14.00 horas, así como na casa dos concellos da Laracha, Arteixo e Culleredo (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 6 de maio de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico de Carboeiro, concellos de Arteixo, A Laracha e Culleredo (A Coruña) (expediente IN408A 2019/13)

Nº de
predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero

Afeccións (m²)

Ocup.
temp. (m²)

Pleno dominio

Servidume de paso

Serv. de voo

Ref. catastral

Políg.

Parcela

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Arteixo

1

Nogareda Lorenzo, Jesús

15005A045000120000PQ

45

12

Pedra Guinchada

Matogueira

 

 

 

 

 

10,90

 

 

75,25

2

Cardilusan, S.L.

15005A045000810000PL

45

81

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

54,81

 

 

52,40

3

González Vázquez, Alejandro

15005A045002000000PB

45

200

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

88,00

 

 

25,72

4

Barreiro Bertucio, Manuela

15005A045001990000PB

45

199

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

97,60

 

 

45,25

5

Concello de Arteixo

15005A045090060000PL

45

9006

Viario do Cendón

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

39,15

 

 

17,56

6

Martínez Fernández, José

15005A045001980000PA

45

198

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

182,67

 

 

104,96

7

Maya, José

15005A045001970000PW

45

197

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

125,10

 

 

110,58

8

Hercules Club de Golf, S.A.

15005A045000790000PT

45

79

Rego da Braña

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

28,73

 

 

60,66

9

Carballeira Ramudo, Marcelino

15005A045002280000PA

45

228

Pedra Vicuda

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

20,64

10

Carballeira Ramudo, Marcelino

15005A045002270000PW

45

227

Pedra Vicuda

Matogueira

 

 

 

 

 

4,70

 

 

26,74

11

Souto Tasende, Encarnación

15005A045000760000PQ

45

76

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

25,05

 

 

31,06

12

Souto Tasende, María

15005A045000750000PG

45

75

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

18,37

 

 

32,48

13

Borrazas Rico, Francisco José

15005A045000740000PY

45

74

Rego de García

Prados

 

 

 

 

 

4,95

 

 

92,08

14

Rico Muñiz, María

15005A045000730000PB

45

73

Rego da Graña

Prados

 

 

 

 

 

48,54

 

 

61,15

15

Martínez Fernández, Alfredo Manuel

15005A045000720000PA

45

72

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

28,34

 

 

61,48

16

Bertucio Calvete, Manuela (herdeiros de)

15005A045000680000PW

45

68

Rego da Graña

Matogueira

 

 

 

 

 

112,17

 

 

58,04

17

Descoñecido

15005A045000670000PH

45

67

Rolanzos

Matogueira

 

 

 

 

 

84,20

 

 

86,43

18

García, Generoso

15005A045000660000PU

45

66

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

26,40

 

 

31,43

19

Martínez Palleiro, Eduardo José

15005A045000650000PZ

45

65

Rego da Graña

Matogueira

 

 

 

 

 

26,40

 

 

36,62

20

Rodríguez González, Manuel

15005A045000640000PS

45

64

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

19,32

 

 

42,35

21

Muñiz Lista, Gumersinda

15005A045000630000PE

45

63

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

19,71

 

 

46,04

22

Torres Veiga, Manuela

15005A045000620000PJ

45

62

Rego da Graña

Matogueira

 

 

 

 

 

5,83

 

 

29,70

23

García Queijeiro, Pedro

15005A045000610000PI

45

61

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

29,36

24

Rodríguez Gómez, Telmo

15005A045000590000PJ

45

59

Rego da Graña

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

23,07

25

Pallas Bermúdez, José Antonio

15005A045000580000PI

45

58

Rego da Graña

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

30,25

26

Ferreiro Rodríguez, Isabel

15005A045000560000PD

45

56

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

10,43

27

Concello de Arteixo

15005A045090070000PT

45

9007

Viario de Fuentesei

Vía de

comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

2.859,29

 

 

317,52

28

García Palleiro, Pedro

15005A044000420000PF

44

42

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

79,81

 

 

106,83

29

Vázquez Muñiz, Ramón

15005A044000410000PT

44

41

Lagoa

Prados

 

 

 

 

 

21,00

 

 

38,82

30

Regueira Riveiro, Carmen

15005A044005630000PI

44

563

Lagoa

Prados

 

 

 

 

 

8,82

 

 

10,84

31

Bao Añón, José Manuel

15005A044005640000PJ

44

564

Lagoa

Prados

 

 

 

 

 

7,94

 

 

10,82

32

Areosa Mallo, Manuel

15005A044000400000PL

44

40

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

54,26

 

 

58,64

33

Areosa Mallo, María

15005A044000390000PF

44

39

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

53,16

 

 

36,30

34

García Palleiro, Pedro

15005A044000380000PT

44

38

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

192,23

 

 

79,99

35

Piña Barros, Rogelio

15005A044000370000PL

44

37

Pedra Guinchada

Matogueira

 

 

 

 

 

197,38

 

 

88,15

36

Dubra García, Jesús

15005A044000350000PQ

44

35

Pedra Guinchada

Matogueira

CA01

1,20

198,06

 

 

330,04

 

1.683,84

111,54

37

García García, Ana María

15005A044006000000PZ

44

600

Pedra Vicuda

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

54,82

38

Palleiro, Ramón

15005A044000310000PA

44

31

Pedra Guinchada

Matogueira

 

 

 

 

 

115,46

 

 

77,00

39

Desantiago Pena, Sandra

15005A044000300000PW

44

30

Pedra Guinchada

Matogueira

CA01

 

1.021,36

 

 

3.077,27

 

 

2.019,48

40

Cardilusan, S.L.

15005A044000290000PB

44

29

Pedra Guinchada

Matogueira

CA01

 

1.644,60

 

 

803,47

 

 

341,33

41

Desantiago Pena, Sandra

15005A044000280000PA

44

28

Pedra Guinchada

Matogueira

CA01

 

513,88

 

 

87,97

 

592,72

251,97

42

Desantiago Pena, Sandra

15005A044000270000PW

44

27

Pedra Guinchada

Matogueira

CA01

 

 

 

 

134,07

 

157,38

59,26

43

Desantiago Pena, Sandra

15005A044000260000PH

44

26

Pedra Guinchada

Matogueira

 

 

 

 

 

32,11

 

 

24,95

44

Rodríguez Muñiz, Eva María

15005A044000330000PY

44

33

Pedra Guinchada

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

216,65

45

Barreiro Mañana, José Luis

15005A044000340000PG

44

34

Pedra Guinchada

Matogueira

CA01

86,42

962,16

 

 

 

 

402,57

418,17

46

Blanco Castro, María Luisa

15005A044006800000PL

44

680

Vilarchán

Matogueira

CA01

466,35

101,28

 

 

 

 

3.861,56

74,26

47

Cardilusan, S.L.

15005A044000760000PO

44

76

Espiño de Arriba

Matogueira

CA01

 

10,95

 

 

 

 

893,77

22,33

48

Varela Pardo, Máximo

15005A044000770000PK

44

77

Espiño de Arriba

Matogueira

CA01

18,56

226,48

 

 

 

299,32

5.431,20

298,73

49

Varela García, Manuel

15005A044000780000PR

44

78

Eira de Abaixo

Matogueira

CA01

 

 

 

 

 

655,64

 

320,57

50

Gómez Naya, Carmen

15005A044001010000PP

44

101

Espiño

Matogueira

 

 

 

 

 

 

50,43

 

23,38

51

Míguez Vázquez, Luis Pascual

15005A044007160000PR

44

716

Espiño

Matogueira

 

 

 

 

 

 

663,70

 

342,05

52

Descoñecido

15005A044000810000PR

44

81

Espiño de Arriba

Forestal

 

 

 

 

 

 

153,26

 

66,89

53

Gómez Rey, Roberto

15005A044000900000PS

44

90

Espiño de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

1.509,18

 

759,69

54

Viñán Barros, José Ramón

15005A044005030000PZ

44

503

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

154,71

161,98

 

153,16

55

López Méndez, Francisco

15005A044005040000PU

44

504

Vilarchán

Forestal

CA02

479,40

4.168,60

 

 

312,12

277,69

1.658,07

727,22

56

Paz Muñiz, Leonor

15005A044000950000PA

44

95

Vilarchán

Matogueira

CA02

 

 

 

 

 

 

615,53

 

57

Descoñecido

15005A044001920000PA

44

192

Vilarchán

Forestal

CA02

93,15

248,00

 

 

 

 

4.757,20

188,44

58

Martínez Martínez, Eugenio

15005A044005050000PH

44

505

Vilarchán

Matogueira

CA02

 

 

 

 

 

 

2.164,96

 

59

Martínez Martínez, Eugenio

15005A044005060000PW

44

506

Vilarchán

Matogueira

CA02

 

 

 

 

 

 

1.026,64

 

60

Vázquez de la Fuente, Carmen

15005A044005790000PP

44

579

Vilarchán

Matogueira

CA02

 

 

 

 

 

7,12

755,38

 

61

Lafuente Varela, Manuela

15005A044005070000PA

44

507

Vilarchán

Matogueira

CA02

 

 

 

 

 

 

2.367,88

 

62

Martínez Gómez, Carmen

15005A044005830000PL

44

583

Costilla

Matogueira

CA02

 

 

 

 

223,66

262,36

387,54

499,69

63

Lafuente Varela, Ángel

15005A044005020000PS

44

502

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

209,11

143,52

 

338,12

64

Buño López, Manuel

15005A044005000000PJ

44

500

Vilarchán

Forestal

 

 

 

 

 

797,14

875,54

 

748,98

65

Rodríguez González, Antonio

15005A044004990000PJ

44

499

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

245,88

232,58

 

 

66

Domato Baldomir, Ángela

15005A044005100000PA

44

510

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

939,26

426,37

 

189,42

67

Dosil Martínez, Fernando

15005A044005140000PQ

44

514

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

629,57

253,78

 

97,74

68

Balay Campos, Elvira

15005A044005120000PY

44

512

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

99,97

53,47

 

 

69

Rey Álvarez, Josefa

15005A044004970000PX

44

497

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

12,41

36,28

 

25,81

70

Leis Aran, Esmeralda

15005A044004980000PI

44

498

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

240,99

 

 

68,71

71

González Vázquez, Carolina

15005A044007220000PI

44

722

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

926,53

 

 

118,27

72

Virtureira Montes, Manuel

15005A044005160000PL

44

516

Vilarchán

Prados

CA03

78,24

2.223,26

 

 

2.534,71

1.937,34

4.025,17

482,77

73

González Vázquez, Carolina

15005A044000540000PE

44

54

Grande das Lagoas

Matogueira

 

 

 

 

 

306,21

 

 

114,25

74

Vázquez Zas, José

15005A044005580000PD

44

558

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

254,39

 

 

46,64

75

Descoñecido

15005A044005570000PR

44

557

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

136,89

 

 

55,90

76

De Loureda Martínez Blanco, Manuel

15005A044005200000PT

44

520

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

1.016,97

 

 

530,41

77

Concello de Arteixo

15005A044090120000PI

44

9012

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

396,24

 

 

49,92

78

Descoñecido

15005A044005560000PK

44

556

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

114,69

 

 

57,36

79

Vitureira Montes, Manuel

15005A044005950000PI

44

595

Vilarchán

Prados

 

 

 

 

 

696,88

 

 

156,20

80

Barreiro Barbeito, Primitivo

15005A044005460000PQ

44

546

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

66,27

 

 

27,43

81

Areosa Mallo, Manuel

15005A045000360000PW

45

36

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

25,35

 

 

171,68

82

Areosa Mallo, María

15005A045000370000PA

45

37

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

18,50

 

 

101,46

83

Concello de Arteixo

15005A044090050000PK

44

9005

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

5.317,83

 

 

366,25

84

Barreiro Barbeito, Primitivo

15005A044005470000PP

44

547

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

696,93

 

 

321,10

85

Descoñecido

15005A044005480000PL

44

548

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

62,43

 

 

49,83

86

Pombo Blanco, Consuelo

15005A044005490000PT

44

549

Carrancoba

Matogueira

 

 

 

 

 

90,32

 

 

59,75

87

Descoñecido

15005A044005500000PP

44

550

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

122,84

 

 

60,23

88

Maderas García de Presedo, S.L.

15005A045000930000PI

45

93

Fonte Seixosa

Forestal

 

 

 

 

 

705,71

 

 

782,29

89

Concello de Arteixo

15005A045090050000PP

45

9005

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

30,30

 

 

23,00

90

Buño López, Carmen

15005A049001840000PK

49

184

Seixosa

Prados

 

 

 

 

 

113,13

 

 

257,67

91

Maderas García de Presedo, S.L.

15005A049001430000PP

49

143

Vilarchán

Forestal

 

 

 

 

 

925,02

 

 

1.026,37

92

Concello de Arteixo

15005A049090010000PA

49

9001

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

2.398,34

 

 

357,92

93

Maderas García de Presedo, S.L.

15005A044005170000PT

44

517

Vilarchán

Forestal

CA03

 

 

 

 

2.286,67

1.312,34

588,51

1.901,17

94

Montero Boedo, María Isabel

15005A044005220000PM

44

522

Vilarchán

Matogueira

CA03

400,67

2.241,17

 

 

1.476,73

723,25

1.139,38

1.794,40

95

Montero Boedo, María Isabel

15005A044005130000PG

44

513

Vilarchán

Prados

 

 

 

 

 

145,20

139,14

 

 

96

Montero Boedo, María Isabel

15005A044006520000PO

44

652

Vilarchán

Matogueira

CA03

93,64

163,84

 

 

 

431,78

5.302,79

417,51

97

Montes Barros, Antonio

15005A044004610000PO

44

461

Carrancoba

Matogueira

CA03

 

 

 

 

 

 

1.335,57

 

98

Figueroa Golán, Aurelio

15005A044004890000PM

44

489

Carrancoba

Matogueira

CA03

 

 

 

 

 

 

420,83

 

99

Riveiro Golán, María

15005A044004930000PO

44

493

Vilarchán

Prados

 

 

 

 

 

 

57,35

 

67,06

100

Cabanas Grela, Ramón

15005A044006170000PO

44

617

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

 

755,60

 

349,48

101

Pardo Blanco, Perfecto

15005A044004920000PM

44

492

Carrancoba

Forestal

 

 

 

 

 

 

44,73

 

 

102

Descoñecido

15005A047001270000PT

47

127

Parceira

Matogueira

 

 

 

 

 

462,27

259,67

 

597,07

103

Queijeiro Vázquez, María Elisa

15005A047001260000PL

47

126

Parceira

Forestal

 

 

 

 

 

406,44

236,04

 

585,32

104

Queijeiro Vázquez, María Elisa

15005A047002300000PO

47

230

Carrancoba

Forestal

CA04

 

1.803,50

 

 

456,44

653,61

1.030,62

1.102,06

105

Pombo Naya, Antonio

15005A047002290000PR

47

229

Carrancoba

Forestal

CA04

572,55

2.678,81

 

 

 

411,30

11.563,15

116,64

106

Concello de Arteixo

15005A044090040000PO

44

9004

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

55,75

151,56

 

25,75

107

Concello de Arteixo

15005A047090010000PR

47

9001

Estrada a Vilarchán

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

129,25

114,21

 

166,80

108

Naya García, Carmen

15005A047001250000PP

47

125

Carrancoba

Forestal

CA04

 

 

 

 

 

 

763,24

 

109

Concello de Arteixo

15005A047090080000PZ

47

9008

Viario a Cancela

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

71,56

15,54

 

 

110

Concello de Arteixo

15005A048090030000PF

48

9003

Viario a Cancela

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

2,70

7,76

 

 

111

García Sánchez, María Concepción

15005A047001290000PM

47

129

Parceira

Matogueira

 

 

 

 

 

302,83

176,98

 

341,90

112

García Losada, Josefa

15005A047001300000PT

47

130

Parceira

Matogueira

 

 

 

 

 

358,87

155,88

 

55,18

113

Ferro Iglesias, Daniel

15005A047001310000PF

47

131

Parceira

Matogueira

 

 

 

 

 

564,70

256,99

 

21,66

114

Abeleira Alén, Dolores

15005A048000670000PG

48

67

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

75,46

201,48

 

 

115

García Liñares, Amable

15005A048000650000PB

48

65

Ribidera

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

76,87

167,28

 

 

116

Grela Abeleira, Manuel

15005A048000540000PJ

48

54

Cepillon

Forestal

 

 

 

 

 

386,96

548,27

 

 

117

Grela Loureiro, Alicia

15005A049001480000PO

49

148

Vilarchán

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

45,32

 

 

112,68

118

Mallo Queijeiro, Antonio

15005A049001190000PD

49

119

Vilarchán

Forestal

 

 

 

 

 

33,37

298,24

 

78,06

119

Riveiro Golán, Jesús

15005A049001130000PT

49

113

Pivideira

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

65,48

152,60

 

 

120

Concello de Arteixo

15005A049090040000PG

49

9004

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

28,01

27,17

 

 

121

Remuiñán Abelira, Manuela

15005A048000510000PD

48

51

Capillon

Matogueira

 

 

 

 

76,13

443,59

339,96

 

43,94

122

Grela Abeleira, Manuel

15005A048000640000PA

48

64

Capillon

Terras de cultivo

 

 

 

 

82,21

169,95

24,65

 

147,53

123

Regueira Riveiro, Eduardo

15005A048000500000PR

48

50

Capillon

Prados

 

 

 

 

 

99,95

 

 

67,64

124

Concello de Arteixo

15005A048090010000PL

48

9001

Viario da Rocha

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

889,71

 

 

7,39

125

Concello de Arteixo

15005A049090060000PP

49

9006

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

638,03

 

 

20,35

126

Caamaño García, Juan Carlos

15005A049000740000PB

49

74

Chousa

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

913,01

463,94

 

170,47

127

Grela Abeleira, Manuel

15005A049000730000PA

49

73

Coita

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

476,32

238,27

 

49,17

128

Montes Barros, Manuel

15005A049000720000PW

49

72

Coita

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

553,72

88,98

 

95,55

129

Brandon Golán, Adolfina

15005A049000700000PU

49

70

Coita

Matogueira

 

 

 

 

 

33,69

 

 

26,65

130

Lista Rocha, Francisco

15005A049000770000PQ

49

77

Coita

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

393,15

187,44

 

42,73

131

Varela Golán, Genera

15005A049000760000PG

49

76

Coita

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

0,49

42,79

 

 

132

Montes Barros, Ramón

15005A049000570000PD

49

57

Cortiña

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

1.009,26

436,00

 

148,67

133

Riveiro Golán, Isabel

15005A049000400000PW

49

40

Cortiña

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

533,61

364,84

 

70,99

134

Gómez Grela, María

15005A049001520000PK

49

152

Cortiña

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

320,08

148,07

 

58,99

135

Mallo Grela, Antonio

15005A049000190000PO

49

19

Pedras

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

81,46

 

 

62,40

136

Montes Grela, María Dolores

15005A049001490000PK

49

149

Sobre da Riba

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

173,35

133,29

 

21,87

137

Tasende Montes, Jesús

15005A049000390000PB

49

39

Prados da Moa

Prados

 

 

 

 

 

13,71

35,08

 

12,61

138

Tasende Montes, Jesús

15005A049000280000PJ

49

28

Moa

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

6,83

 

 

13,68

139

Suárez Barros, Manuel

15005A049000260000PX

49

26

Leira da Moa

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

56,92

 

 

70,40

140

Montes Grela, María Dolores

15005A049001700000PA

49

170

Moa

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

141,84

748,43

 

43,77

141

Lista Regueira, María Jesús

15005A049000180000PM

49

18

Lameiras-Chaquela

Matogueira

 

 

 

 

 

1.328,35

 

 

449,03

142

Concello de Arteixo

15005A049090050000PQ

49

9005

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

26,95

 

 

11,15

143

García Liñares, Amable

15005A050002450000PW

50

245

Revolta

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

531,25

 

 

235,54

144

Montes Barros, María

15005A050002440000PH

50

244

Candona

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

751,74

 

 

297,83

145

Concello de Arteixo

15005A050090050000PJ

50

9005

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

78,05

 

 

35,82

146

Varela Golán, Genera

15005A050002490000PG

50

249

Carboeiro

Prados

 

 

 

 

 

81,68

 

 

21,18

147

Montes Barros, Gerardo

15005A050002500000PB

50

250

Leira Grande

Prados

 

 

 

 

 

53,52

 

 

22,95

148

Suárez Barros, Manuel

15005A050002510000PY

50

251

Carboeiro

Prados

 

 

 

 

 

19,95

 

 

17,44

149

Descoñecido

15005A050006380000PT

50

638

Revolta

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

3,19

 

 

19,10

150

Grela Abeleira, Manuel

15005A050003710000PZ

50

371

Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

668,67

 

 

265,62

151

Núñez Pais, Domingo

15005A050003690000PU

50

369

Chousa de Abaixo

Forestal

 

 

 

 

 

542,77

 

 

219,83

152

García Liñares, Amable

15005A050003680000PZ

50

368

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

543,62

 

 

217,40

153

Núñez Pais, Domingo

15005A050003740000PW

50

374

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

235,47

 

 

99,08

154

Mallo Mallo, Carmen

15005A050003750000PA

50

375

Carboeiro

Forestal

 

 

 

 

 

146,69

 

 

60,19

155

Montes Grela, Rogelio

15005A050005900000PI

50

590

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

115,59

 

 

58,30

156

Montes Grela, Ramona

15005A050005830000PK

50

583

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

104,95

 

 

59,82

157

Concello de Arteixo

15005A050090070000PS

50

9007

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

21,62

 

 

20,53

158

Descoñecido

15005A050004140000PL

50

414

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

4,46

159

Caamaño García, Juan Carlos

15005A050004130000PP

50

413

Folgueira

Matogueira

 

 

 

 

 

118,14

 

 

40,77

160

Montes Grela, Jesusa

15005A050004120000PQ

50

412

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

174,48

 

 

76,29

161

Montes Grela, Rogelio

15005A050004110000PG

50

411

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

61,09

 

 

58,93

162

Montes Grela, Ramona

15005A050004100000PY

50

410

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

25,38

 

 

57,29

163

Montes Grela, Rogelio

15005A050004080000PG

50

408

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

40,03

164

Montes Grela, Rogelio

15005A050004090000PQ

50

409

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

132,89

 

 

64,87

165

Capeán Amor, Arsilia

15005A050006250000PU

50

625

Escarabilleira

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

19,87

166

Capeán Amor, Arsilia

15005A050006260000PH

50

626

Escarabilleira

Matogueira

 

 

 

 

 

326,31

 

 

161,29

167

Montes Grela, Ramona

15005A050004070000PY

50

407

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

99,70

168

Montes Grela, Rogelio

15005A050004060000PB

50

406

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

169

Pastoriza Budiño, María del Carmen

15005A050003890000PK

50

389

Chousa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

204,64

 

 

130,58

170

Concello de Arteixo

15005A050090250000PT

50

9025

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

1.719,70

 

 

487,12

171

Varela Rebón, Jaime Gabriel

15005A050016750000PT

50

1675

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

326,67

 

 

 

172

Varela Rebón, Jaime Gabriel

15005A050004050000PA

50

405

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

45,21

173

Pastoriza Budiño, María del Carmen

15005A050006990000PQ

50

699

Chousa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

617,37

 

 

333,22

174

Gómez Rodríguez, Jesús

15005A050016920000PS

50

1692

Carboeiro

Forestal

 

 

 

 

 

110,02

 

 

61,16

175

Míguez López, Manuel

15005A050005220000PX

50

522

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

19,23

176

Míguez Capeán, Adolfo

15005A050003400000PU

50

340

Regocheo

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

78,62

177

Pallas Míguez, José

15005A050005230000PI

50

523

Vilarchán

Forestal

 

 

 

 

 

13,32

 

 

86,99

178

Descoñecido

15005A050003390000PW

50

339

Vilarchán

Matogueira

 

 

 

 

 

1,47

 

 

61,39

179

Concello de Arteixo

15005A050090240000PL

50

9024

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

1.852,01

 

 

373,44

180

Cambón Buño, Amador

15005A050016910000PE

50

1691

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

1.095,36

 

 

529,05

183

Condeseiso Pérez, herdeiros de

15005A050003340000PE

50

334

Queixeiras

Matogueira

 

 

 

 

 

959,92

 

 

756,24

189

M. Pouso, S.L.

15005A050003300000PD

50

330

Chan do Cadabal

Matogueira

 

 

 

 

 

1,27

 

 

8,09

192

Descoñecido

15005A050004880000PD

50

488

Monte de Arboedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

15,67

193

Descoñecido

15005A050004870000PR

50

487

Monte de Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

36,76

210

CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A.

15005A050004790000PT

50

479

Albredo

Forestal

 

 

 

 

 

365,65

405,76

 

 

215

CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A.

15005A050005250000PE

50

525

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

245,15

53,36

 

14,62

216

Domínguez Velo, María Florentina

15005A050005550000PI

50

555

Arboedo

Matogueira

 

 

 

 

 

324,52

153,52

 

 

217

Domínguez Velo, José

15005A050004770000PP

50

477

Arboedo

Matogueira

 

 

 

 

 

216,67

50,38

 

26,80

218

Domínguez Velo, Benedicta

15005A050005560000PJ

50

556

Arboedo

Matogueira

 

 

 

 

 

145,37

43,17

 

23,65

219

Descoñecido

15005A050004760000PQ

50

476

Arboedo

Matogueira

CA07

 

 

 

 

1.420,00

458,43

411,76

114,21

220

Descoñecido

15005A050004750000PG

50

475

Arboedo

Matogueira

CA07

 

 

 

 

 

 

567,56

 

272

Arijón Padín, Ramón

15005A049000950000PJ

49

95

Marco de Anta

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

55,70

 

 

273

Descoñecido

15005A049001690000PY

49

169

Tras da Moa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

237,18

 

 

274

Descoñecido

15005A049000910000PR

49

91

Tras da Moa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

118,25

 

 

275

Montes Vitureira, María

15005A049001510000PO

49

151

Moa

Forestal

 

 

 

 

 

 

256,08

 

 

276

Montes Grela, Ramona

15005A049000850000PM

49

85

Tras da Moa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

88,53

 

 

277

Grela Abeleira, Manuel

15005A049000320000PE

49

32

Curro

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

477,00

 

 

278

Montes Grela, Rogelio

15005A049000310000PJ

49

31

Moa

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

194,27

 

 

279

Grela Abeleira, Manuel

15005A049001620000PS

49

162

Moa

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

67,57

 

 

280

Grela Abeleira, Pedro

15005A049000300000PI

49

30

Moa

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

172,15

 

 

281

Concello de Arteixo

15005A049090030000PY

49

9003

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

2.350,68

 

 

17,81

Concello da Laracha

181

Cambón Buño, Amador

15042A044000210000KJ

44

21

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

18,91

 

 

30,03

182

Descoñecido

15042A045000930000KI

45

93

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

548,12

 

 

302,84

184

Concello da Laracha

15042A044090090000KI

44

9009

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

2.786,73

 

 

331,41

185

García García, Miguel Ángel

15042A045000800000KP

45

80

Carboeiro

Matogueira

CA05

572,55

4.394,58

 

 

4.653,05

2.805,46

13.171,55

2.471,97

186

Casas Sánchez, José Antonio

15042A045000640000KS

45

64

Rego das herbas

Matogueira

CA05

 

 

 

 

 

 

305,45

 

187

Palleiro Landeira, Carmen (herdeiros de)

15042A045000410000KB

45

41

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

1.486,28

720,60

 

537,14

188

Vázquez Mallo, Celia

15042A045000400000KA

45

40

Chousa do Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

3.611,55

914,17

 

821,09

190

Xunta de Galicia

15042A047000720000KK

47

72

Monte de Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

297,85

 

 

157,89

191

Xunta de Galicia

15042A045000700000KH

45

70

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

2.897,66

1.576,53

 

661,72

194

Descoñecido

15042A047000820000KS

47

82

Monte de Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

18,51

 

 

108,44

195

Descoñecido

15042A047000830000KZ

47

83

Monte de Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

130,40

 

 

236,76

196

Concello da Laracha

15042A045090040000KQ

45

9004

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

844,64

 

 

13,77

197

Concello da Laracha

15042A047090040000KI

47

9004

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

901,42

 

 

15,19

198

Domínguez Gómez, Juan Carlos

15042A047000680000KO

47

68

Leira de Arriba

Prados

 

 

 

 

 

8,72

 

 

39,75

199

Xunta de Galicia

15042A047000480000KZ

47

48

Corbano

Prados

 

 

248,50

 

 

2.760,77

 

 

2.801,97

200

Xunta de Galicia

15042A046000220000KP

46

22

Carboeiro

Forestal

 

 

 

 

 

334,00

 

 

312,88

201

Concello da Laracha

15042A046090060000KA

46

9006

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

394,41

 

 

19,63

202

Concello da Laracha

15042A047090030000KX

47

9003

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

395,95

 

 

19,96

203

Xunta de Galicia

15042A047000730000KR

47

73

Monte de Arboedo

Forestal

CA06

572,55

4.460,81

 

 

8.702,87

2.109,54

13.168,96

16.629,76

204

Xunta de Galicia

15042A047000840000KU

47

84

Monte de Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

57,13

 

 

81,06

205

Xunta de Galicia

15042A047000850000KX

47

85

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

180,07

233,83

 

37,26

206

Xunta de Galicia

15042A047000900000KA

47

90

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

1.374,12

692,97

 

240,17

207

Xunta de Galicia

15042A047000910000KB

47

91

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

141,98

40,86

 

44,27

208

Xunta de Galicia

15042A047000920000KY

47

92

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

598,80

243,14

 

116,59

209

CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A.

15042A047000870000KA

47

87

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

2.342,07

654,42

 

416,05

211

CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A.

15042A047000880000KB

47

88

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

315,89

166,53

 

36,12

212

Xunta de Galicia

15042A047000690000KK

47

69

Corbano

Forestal

 

 

 

 

 

15,89

 

 

21,28

213

CCF 21 Negocios Inmobiliarios, S.A.

15042A047000890000KY

47

89

Arboedo

Forestal

 

 

 

 

 

122,62

31,37

 

 

225

García Lorenzo, Gerardo

15042A045000110000KG

45

11

Fieita

Forestal

 

 

 

 

 

 

5,17

 

 

226

Descoñecido

15042A045000120000KQ

45

12

Fieitar

Matogueira

 

 

 

 

 

 

458,02

 

450,27

227

Rodríguez Collazo, Jesús

15042A045000130000KP

45

13

Feital

Matogueira

 

 

 

 

 

 

437,12

 

 

228

Concello da Laracha

15042A045090010000KB

45

9001

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

 

12,19

 

6,31

229

Concello da Laracha

15042A044090010000KT

44

9001

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

 

11,58

 

5,80

230

Arcay Mallo, Evaristo (herdeiros de)

15042A044000480000KX

44

48

Feita

Forestal

 

 

 

 

 

 

418,02

 

 

231

Rodríguez Collazo, Jesús

15042A044000490000KI

44

49

Feital

Forestal

 

 

 

 

 

 

435,15

 

426,10

232

Amado García, Antonio

15042A043001630000KM

43

163

Fragas

Prados

 

 

 

 

 

 

933,91

 

636,13

233

Descoñecido

15042A043001140000KH

43

114

Maceira

Matogueira

 

 

 

 

 

 

160,60

 

91,94

234

García Suárez, Jesús

15042A043001150000KW

43

115

Castelo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

93,46

 

59,25

235

Cambón García, José Antonio

15042A043001620000KF

43

162

Gafas

Forestal

 

 

 

 

 

 

68,15

 

44,04

236

Boutureira Montes, Manuel

15042A043000150000KZ

43

15

Gafas

Prados

 

 

 

 

 

 

268,96

 

167,43

237

Concello da Laracha

15042A043090060000KS

43

9006

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

450,56

833,80

 

7,51

238

García Álvarez, Sofía

15042A043000140000KS

43

14

Fonte Besteiro

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

54,79

 

35,45

239

Varela Mallo, Francisca

15042A043001670000KD

43

167

Fonte Besteiro

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

92,99

 

58,01

240

Buño Caamaño, Jesusa

15042A043000120000KJ

43

12

Fonte Besteiro

Prados

 

 

 

 

 

 

20,97

 

35,83

241

Varela Mallo, Mercedes

15042A043000110000KI

43

11

Besteiros

Prados

 

 

 

 

 

 

229,23

 

125,34

242

Amado García, Antonio

15042A043000100000KX

43

10

Fonte Besteiro

Prados

 

 

 

 

 

 

293,97

 

190,27

243

Concello da Laracha

15042A043090090000KH

43

9009

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

 

22,85

 

15,30

244

García Lorenzo, Gerardo

15042A043000090000KJ

43

9

Extremadoiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

294,84

 

165,41

245

Capelán Otero, Pedro

15042A043001680000KX

43

168

Extremadoiro

Forestal

 

 

 

 

 

 

212,82

 

139,57

246

Concello da Laracha

15042A043090070000KZ

43

9007

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

 

12,67

 

8,36

247

Otero Amado, Pedro Jesús

15042A043000070000KX

43

7

Extremadoiro

Prados

 

 

 

 

 

35,83

228,88

 

118,25

248

Golán Arcay, María Crescencia

15042A043000060000KD

43

6

Tras da Portela

Matogueira

 

 

 

 

 

32,83

78,07

 

 

249

Golán Arcay, Élida

15042A043000050000KR

43

5

Chousa da Portela

Matogueira

 

 

 

 

 

14,00

111,92

 

 

250

Valera Valera, María Jesusa

15042A043000040000KK

43

4

Extremadoiro

Forestal

 

 

 

 

 

82,90

182,22

 

 

251

Valera Valera, María Jesusa

15042A043000030000KO

43

3

Extremadoiro

Matogueira

 

 

 

 

 

104,76

254,26

 

 

252

Arcay Mallo, Evaristo (herdeiros de)

15042A043000020000KM

43

2

Extremadoiro

Matogueira

 

 

 

 

 

52,47

99,55

 

 

253

Otero García, José Manuel

15042A044000010000KY

44

1

Fonte Besteiro

Forestal

 

 

 

3.189,04

 

457,66

 

 

2.597,36

255

Arcay Mallo, Evaristo (herdeiros de)

15042A043000010000KF

43

1

Extremadoiro

Matogueira

 

 

 

 

 

295,61

399,83

 

 

256

Concello da Laracha

15042A043090040000KJ

43

9004

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

16,60

24,31

 

 

257

Concello da Laracha

15042A044090020000KF

44

9002

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

567,08

 

 

15,68

258

Brandón Golán, María Francisca

15042A044000780000KR

44

78

Coto Dana

Matogueira

 

 

 

 

 

210,07

 

 

186,24

259

Concello da Laracha

15042A043090050000KE

43

9005

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

188,72

10,09

 

 

260

Concello de A Laracha

15042A036090100000KU

36

9010

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

60,08

26,65

 

11,20

261

Buño Caamaño, María

15042A036000580000KP

36

58

Monte de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

 

286,98

573,54

 

 

262

Concello da Laracha

15042A036090070000KU

36

9007

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

504,34

 

 

 

263

Rodríguez Buño, María Ángeles

15042A036000780000KZ

36

78

Monte de Atrás

Forestal

 

 

 

 

 

342,69

 

 

231,38

264

Capelán Otero, María Oliva

15042A036000760000KE

36

76

Chousa de Atrás

Forestal

 

 

 

 

 

1.081,59

569,47

 

225,69

265

Collazo Vázquez, Ramón

15042A036000600000KQ

36

60

Coto

Prados

 

 

 

 

 

271,13

307,23

 

14,38

266

Martínez Buño, Purificación

15042A036000670000KK

36

67

Coto

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

56,98

 

 

267

Concello da Laracha

15042A036090080000KH

36

9008

Viario sen nome

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

 

50,64

 

875,37

268

Lista Regueira, María Jesús

15042A036000870000KY

36

87

Marco de Anta

Forestal

 

 

 

 

 

 

618,26

 

 

269

Lista Regueira, María Jesús

15042A036000910000KG

36

91

Marco de Anta

Forestal

 

 

 

 

 

222,10

 

 

99,33

270

Montes Barros, Jesusa

15042A036000880000KG

36

88

Marco de Anta

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

111,18

 

 

271

Arijon Padín, Ramón

15042A036000830000KH

36

83

Marco de Anta

Terras de cultivo

 

 

 

 

 

 

243,54

 

 

Concello de Culleredo

214

Descoñecido

15031A053000780000OW

53

78

Carboeiro

Matogueira

CA07

572,55

2.225,55

 

 

2.143,55

772,51

12.625,84

1.400,98

221

Molina Torres, Carmen

15031A053002340000OZ

53

234

Alto Carboeiro

Prados

CA08

 

52,58

 

 

4.399,38

1.142,19

4.905,30

3.010,53

222

Morandeira Pando, José Manuel

15031A053000760000OU

53

76

Carboeiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

525,63

223

Pérez Rumbo, Victoria

15031A053000860000OQ

53

86

Carboeiro

Matogueira

CA08

 

 

 

 

 

 

744,87

 

224

Vázquez Mallo, Celia

15031A053001000000OX

53

100

Alto Carboeiro

Prados

CA08

572,55

1.614,29

 

 

265,07

524,04

10.305,70

231,16

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (serv. de voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.