Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Mércores, 25 de maio de 2022 Páx. 31033

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

ANUNCIO do 9 de maio de 2022 polo que se notifica a resolución do recurso potestativo de reposición interposto contra a Resolución do 29 de maio de 2015 ditada no expediente de reposición da legalidade urbanística PON/59/2014-RP1.

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ditou, o 25 de abril de 2022, resolución pola que se desestima o recurso potestativo de reposición interposto contra a Resolución do 29 de maio de 2015, relativa ao expediente de reposición da legalidade urbanística PON/59/2014-RP1, ditada polo director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que confirma, en consecuencia, a resolución impugnada.

Ao non poderse realizar a notificación persoal daquela resolución ao interesado con documento nacional de identidade número 53173101E, mediante este anuncio, e ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselle ao interesado a devandita resolución por medio dun anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o acto non se publica na súa integridade, comunícaselle ao interesado que o texto íntegro da resolución que se notifica está ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sitas no Edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida.

Contra a devandita resolución, que é definitiva en vía administrativa, o interesado pode interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o xulgado do contencioso-administrativo en cuxa circunscrición se sitúe o inmoble afectado, conforme o disposto no artigo 14.1, regra terceira, da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Para que conste e lle sirva de notificación ao citado interesado, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido e asino este anuncio.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2022

Jacobo Hortas García
Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística