Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Mércores, 25 de maio de 2022 Páx. 30948

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 18 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira, sita nos concellos de Dozón, na provincia de Pontevedra, e O Irixo, Piñor e San Cristovo de Cea, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/15).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia; e no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións do proxecto da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira.

Pola Resolución do 29.7.2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, declarouse a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes á LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira (expediente IN408A 2021/15), de acordo co establecido no artigo 44.2 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

Vista a Sentenza nº 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e aínda que non adquiriu firmeza e está sendo obxecto de impugnación e discusión en vía de casación pola Xunta de Galicia, con base no principio de seguridade xurídica e por un criterio de precaución, sométese a información pública, durante un prazo de 30 días, o proxecto da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira, que se describe a seguir:

• Solicitante: Serra do Faro, S.L.; CIF: B32417776.

• Domicilio social: parque San Lázaro 7, 1º, 32003 Ourense.

• Denominación: LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira.

• Situación:

1. LAT 132 kV aero-subterránea SE Serra do Faro-SE Coto Frío: concellos de San Cristovo de Cea, Piñor, Dozón e O Irixo.

2. LAT 132 kV aérea SE Coto Frío-SE Valdepereira: concello do Irixo.

• Potencia que se evacuará:

1. LAT 132 kV aero-subterránea SE Serra do Faro-SE Coto Frío: 69 MW.

2. LAT 132 kV aérea SE Coto Frío-SE Valdepereira: 125,32 MW.

• Orzamento execución: 3.832.044 €.

• Localización: (coordenadas UTM, fuso 29 ETRS89).

1. LAT 132 kV aero-subterránea SE Serra do Faro-SE Coto Frío:

• Tramo aéreo:

UTM-X

UTM-Y

Orixe liña (SET PE Serra do Faro)

586.492

4.712.595

Fin de tramo (apoio T26): vértice V6

579.437

4.711.676

• Tramo subterráneo:

UTM-X

UTM-Y

Orixe (apoio T26): vértice V6

579.437

4.711.676

Fin (apoio T27): vértice V7

578.994

4.711.571

• Tramo aéreo:

UTM-X

UTM-Y

Orixe de tramo (apoio T27): vértice V7

578.994

4.711.571

Fin liña (SET PE Coto Frío)

576.325

4.710.792

2. LAT 132 kV aérea SE Coto Frío-SE Valdepereira:

UTM-X

UTM-Y

Orixe liña (SET PE Coto Frío)

576.315

4.710.785

Fin liña (SET PE Valdepeira)

569.533

4.708.823

• Características técnicas recollidas no proxecto:

1. LAT 132 kV aero-subterránea SE Serra do Faro-SE Coto Frío:

Liña eléctrica a 132 kV de evacuación dos parques eólicos Serra do Faro e Serra do Faro, ampliación II.

• Tramos aéreos:

Liña eléctrica aérea constituída por un circuíto trifásico cun condutor por fase, de 10,644 km de lonxitude, en condutor tipo LA 280, sobre 37 apoios metálicos de celosía, con orixe na subestación SE Serra do Faro e fin na SE Coto Frío.

• Tramo subterráneo:

Liña eléctrica subterránea constituída por un circuíto trifásico cun condutor por fase, de 0,500 km de lonxitude, en condutor tipo XLPE 1×630 mm2 Al con pantalla de 120 mm2 Cu, disposición en triángulos, en gabia baixo tubo formigonado e con orixe no apoio de transición aero-subterráneo T26 e fin no T27, que afecta os concellos de Piñor e Dozón.

2. LAT 132 kV aérea SE Coto Frío-SE Valdepereira:

Liña eléctrica aérea a 132 kV de evacuación dos parques eólicos Serra do Faro, Serra do Faro, ampliación II, Coto Frío e Coto da Mina, constituída por un circuíto trifásico con dous condutores por fase, de 7,679 km de lonxitude en condutor tipo LA 280, sobre 23 apoios metálicos de celosía e con orixe na subestación SE Coto Frío e fin na subestación SE Valdepereira.

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental das instalacións do proxecto da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (visado o 19.1.2021).

2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados (RBDA-abril 2022), que figura no anexo a este acordo.

3. O estudo de impacto ambiental (EIA) (febreiro 2022).

4. O proxecto de interese autonómico (asinado o 17.2.2021).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, para o coñecemento xeral e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Toda a documentación se poderá examinar na Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación en Ourense, na rúa Curros Enríquez, nº 1, 32003 Ourense, nos concellos afectados, e na seguinte ligazón web da consellería:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

Ourense, 18 de maio de 2022

Pablo Fernández Vila
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados pola LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira (IN408A 2021/15). Concellos de Dozón (Pontevedra) e O Irixo, Piñor e San Cristovo de Cea (Ourense)

ANEXO 1.2.

RBDA Concello de San Cristovo de Cea

Predio

Titularidade proposta

Datos catastrais parcela

Número apoio

Afeccións (m²)

Referencia catastral

Termo municipal

Polígono

Parcela

Lugar

Cultivo

Apoio

Servidume de voo e seguridade

Servidume de paso acceso apoios

Servidume
de paso subterránea

Ocupación temporal

1

Rodríguez González Emilio

32077A06600253

San Cristovo de Cea

066

00253

As Puzas

Matogueira

0

-

235,04

11,50

-

474,35

2

Fernández Paz Delia

32077A06600256

San Cristovo de Cea

066

00256

Cima do Abexeir

Matogueira

0

-

157,15

29,08

-

-

3

Álvarez Álvarez Manuel

32077A06600257

San Cristovo de Cea

066

00257

Cima do Abexeir

Matogueira

0

-

113,34

-

-

-

4

Gil Álvarez Juan

32077A06600224

San Cristovo de Cea

066

00224

Puzas

Matogueira

0

-

14,50

0,27

-

-

5

Freijedo Rodríguez Manuel

32077A06600225

San Cristovo de Cea

066

00225

Abisivo

Matogueira

0

-

417,04

-

-

66,46

6

Moure Otero Benito

32077A06600262

San Cristovo de Cea

066

00262

Puzas

Matogueira

0

-

147,60

-

-

-

7

Fernández Fernández Rosa

32077A06600266

San Cristovo de Cea

066

00266

Cima do Abexeir

Matogueira

2

-

-

29,76

-

-

8

Pérez Cibeira Rosa

32077A06700290

San Cristovo de Cea

067

00290

Coto Redondo

Matogueira

2

-

-

-

-

0,44

9

Gil Álvarez Juan

32077A06600267

San Cristovo de Cea

066

00267

Chouso Pisqueir

Matogueira

2

57,95

1.224,14

90,90

-

1.241,96

11

Freijedo Rodríguez Manuela e 7 mas

32077A06600286

San Cristovo de Cea

066

00286

Casa do Chouso

Matogueira

0

-

613,67

-

-

-

12

Vázquez Fernández Celia e María Nieves

32077A07700009

San Cristovo de Cea

077

00009

Da Riba das Cas

Matogueira

0

-

268,45

-

-

71,96

13

Vázquez González María Pilar

32077A07700011

San Cristovo de Cea

077

00011

Da Riba das Cas

Matogueira

0

-

172,75

-

-

-

14

Sorribas Garrido Juan

32077A07700016

San Cristovo de Cea

077

00016

Da Riba das Cas

Matogueira

3

4,34

113,82

-

-

203,17

15

Vázquez González María Pilar

32077A07700017

San Cristovo de Cea

077

00017

Da Riba das Cas

Matogueira

3

30,50

108,18

0,11

-

158,09

16

Martínez Rodríguez José Antonio

32077A07700019

San Cristovo de Cea

077

00019

Da Riba das Cas

Matogueira

0

-

90,18

15,38

-

138,53

17

Descoñecido

32077A07700020

San Cristovo de Cea

077

00020

Da Riba das Cas

Matogueira

0

-

99,70

-

-

191,02

18

Delia Fernández Paz

32077A07700036

San Cristovo de Cea

077

00036

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

1.935,43

-

-

887,80

19

González González Camilo

32077A07700035

San Cristovo de Cea

077

00035

Fonte do Medio

Matogueira

4

45,39

2.982,93

156,01

-

750,57

20

Fernández Gil Julio

32077A07700173

San Cristovo de Cea

077

00173

Val do Toxal

Matogueira

0

-

1.225,31

-

-

29,04

21

Martínez Rodríguez José Antonio

32077A07700176

San Cristovo de Cea

077

00176

Val do Toxal

Matogueira

0

-

435,32

-

-

-

22

Fernández Fernández Eduardo

32077A07700171

San Cristovo de Cea

077

00171

Val do Toxal

Matogueira

0

-

825,80

-

-

163,13

23

Martínez Rodríguez José Antonio

32077A07700170

San Cristovo de Cea

077

00170

Val do Toxal

Matogueira

0

-

621,66

-

-

141,77

24

Fernández Gil Julio

32077A07700169

San Cristovo de Cea

077

00169

Val do Toxal

Matogueira

0

-

471,94

2,98

-

117,73

25

González González Camilo

32077A07700165

San Cristovo de Cea

077

00165

Val do Toxal

Matogueira

5

25,36

253,81

114,33

-

65,21

26

García García María del Carmen

32077A07700164

San Cristovo de Cea

077

00164

Val do Toxal

Matogueira

5

7,32

145,79

29,69

-

675,88

27

González Moure Manuel

32077A07700178

San Cristovo de Cea

077

00178

Val do Toxal

Matogueira

0

-

285,28

-

-

-

28

González González Camilo

32077A07700182

San Cristovo de Cea

077

00182

Val do Toxal

Matogueira

0

-

1.098,94

-

-

-

29

Vázquez González María Pilar

32077A07700183

San Cristovo de Cea

077

00183

Val do Toxal

Matogueira

0

-

220,15

-

-

-

31

Martínez Fernández José Luis

32077A07700186

San Cristovo de Cea

077

00186

Val do Toxal

Matogueira

0

-

521,36

-

-

-

35

Veciños de Vilarello

32077A07800116

San Cristovo de Cea

078

00116

Penedo

Matogueira

0

-

418,83

-

-

149,42

36

García García María del Carmen

32077A07800141

San Cristovo de Cea

078

00141

Riba do Penedo

Matogueira

0

-

7,23

-

-

25,56

37

Vázquez González María Pilar

32077A07800143

San Cristovo de Cea

078

00143

Campo das Veigas

Matogueira

0

-

119,63

73,59

-

240,73

38

Fernández Gil Julio

32077A07700214

San Cristovo de Cea

077

00214

Puza da Guía

Matogueira

6

-

-

22,96

-

-

39

García Vázquez Manuel

32077A07800142

San Cristovo de Cea

078

00142

Riba do Penedo

Matogueira

6

67,78

553,97

5,92

-

781,50

40

Martínez Fernández Nieves Elisa

32077A07700866

San Cristovo de Cea

077

00866

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

29,22

-

-

41

García González María Carmen

32077A07700213

San Cristovo de Cea

077

00213

Puza da Guía

Matogueira

6

-

-

2,43

-

-

42

Fernández Gil Julio

32077A07700217

San Cristovo de Cea

077

00217

Cima Vari\A L.

Matogueira

6

-

-

53,23

-

-

43

Clementina Gil María

32077A07700867

San Cristovo de Cea

077

00867

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

14,42

-

-

44

Martínez Fernández Nieves Elisa

32077A07700216

San Cristovo de Cea

077

00216

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

78,20

-

-

45

García García María del Carmen

32077A07700872

San Cristovo de Cea

077

00872

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

21,83

-

-

46

González González Camilo

32077A07700871

San Cristovo de Cea

077

00871

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

18,49

-

-

47

Fernández Gil Julio

32077A07700870

San Cristovo de Cea

077

00870

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

16,97

-

-

48

Fernández Fernández Aurelio

32077A07800144

San Cristovo de Cea

078

00144

Campo das Veigas

Matogueira

0

-

384,65

323,64

-

317,04

49

González González Camilo

32077A07700868

San Cristovo de Cea

077

00868

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

23,44

-

-

50

Freijedo Rodríguez Manuela e 7 máis

32077A07700864

San Cristovo de Cea

077

00864

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

28,69

-

-

51

Freijedo Rodríguez Manuela e 7 máis

32077A07700188

San Cristovo de Cea

077

00188

Campo das Veigas

Matogueira

6

-

-

40,38

-

-

52

Fernández Conde Manuel e García García María del Carmen

32077A07800146

San Cristovo de Cea

078

00146

Campo das Veigas

Matogueira

0

-

1.977,50

-

-

-

53

García García María del Carmen

32077A07800147

San Cristovo de Cea

078

00147

Campo das Veigas

Matogueira

0

-

21,40

-

-

20,89

54

García García María del Carmen

32077A07800168

San Cristovo de Cea

078

00168

Rega Grande

Matogueira

7

54,79

1.738,91

45,05

-

910,89

55

García Fernández Aurelio

32077A07800167

San Cristovo de Cea

078

00167

Rega Grande

Matogueira

0

-

716,40

-

-

123,56

56

Cabo Álvarez José Manuel

32077A07800166

San Cristovo de Cea

078

00166

Rega Grande

Matogueira

7

-

-

-

-

0,93

58

Fernández Fernández Aurelio

32077A07800160

San Cristovo de Cea

078

00160

Rega Grande

Matogueira

0

-

702,58

0,52

-

172,77

59

Gil Gil Marina Clementina

32077A07800379

San Cristovo de Cea

078

00379

Rega Grande

Matogueira

0

-

11,43

-

-

-

60

García García María Carmen

32077A07800206

San Cristovo de Cea

078

00206

Rega Grande

Souto

0

-

229,71

-

-

-

61

Fernández García Juanito

32077A07800162

San Cristovo de Cea

078

00162

Gándara Vella

Matogueira

0

-

9,40

-

-

-

62

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800204

San Cristovo de Cea

078

00204

Rega Grande

Matogueira

0

-

134,70

-

-

-

63

Descoñecido

32077A07800202

San Cristovo de Cea

078

00202

Rega Grande

Matogueira

0

-

185,85

-

-

-

64

Gil Gil Marina Clementina

32077A07800201

San Cristovo de Cea

078

00201

Rega Grande

Matogueira

0

-

694,06

-

-

-

65

García González María Carmen

32077A07800199

San Cristovo de Cea

078

00199

Rega Grande

Matogueira

0

-

377,85

-

-

-

66

Díaz Pérez Pedro

32077A07800196

San Cristovo de Cea

078

00196

Rega Grande

Matogueira

0

-

396,29

22,21

-

93,93

67

Fernández García Juanito

32077A07800195

San Cristovo de Cea

078

00195

Rega Grande

Matogueira

0

-

142,42

12,27

-

180,67

68

García González María Carmen

32077A07800193

San Cristovo de Cea

078

00193

Rega Grande

Matogueira

0

-

111,07

20,34

-

176,24

69

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800192

San Cristovo de Cea

078

00192

Rega Grande

Matogueira

8

21,10

127,19

33,02

-

167,76

70

García Vázquez Manuel

32077A07800191

San Cristovo de Cea

078

00191

Rega Grande

Matogueira

8

27,94

128,17

6,88

-

172,00

71

Descoñecido

32077A07800190

San Cristovo de Cea

078

00190

Rega Grande

Matogueira

0

-

129,71

-

-

190,78

72

Otero Fernández Manuel

32077A07800189

San Cristovo de Cea

078

00189

Rega Grande

Matogueira

0

-

469,10

-

-

308,65

73

Fernández Fernández Preciosa

32077A07800185

San Cristovo de Cea

078

00185

Rozadas

Matogueira

8

-

-

-

-

1,34

74

García González José

32077A07800186

San Cristovo de Cea

078

00186

Rozadas

Matogueira

0

-

39,45

-

-

-

75

Díaz Pérez Pedro

32077A07800187

San Cristovo de Cea

078

00187

Pena do Lobo

Matogueira

0

-

672,10

-

-

121,80

76

Fernández García Juanito

32077A07800218

San Cristovo de Cea

078

00218

Rega Grande

Matogueira

0

-

77,68

-

-

-

77

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800227

San Cristovo de Cea

078

00227

Rozadas

Matogueira

0

-

732,81

-

-

-

79

Fernández Conde Manuel e García García María del Carmen

32077A07800231

San Cristovo de Cea

078

00231

Rozadas

Matogueira

0

-

24,89

-

-

-

80

Cabo Álvarez José Manuel

32077A07800228

San Cristovo de Cea

078

00228

Rozadas

Matogueira

0

-

620,53

-

-

-

81

Fernández Fernández Preciosa

32077A07800230

San Cristovo de Cea

078

00230

Rozadas

Matogueira

0

-

325,26

-

-

-

82

García García María Carmen

32077A07800229

San Cristovo de Cea

078

00229

Rozadas

Matogueira

0

-

735,65

-

-

-

83

Gil Gil Marina Clementina

32077A07800235

San Cristovo de Cea

078

00235

Rozadas

Matogueira

0

-

818,12

-

-

6,39

84

Descoñecido

32077A07800236

San Cristovo de Cea

078

00236

Rozadas

Matogueira

0

-

629,74

-

-

72,54

86

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800239

San Cristovo de Cea

078

00239

Rozadas

Matogueira

0

-

123,18

-

-

24,45

87

García Fernández Aurelio

32077A07800240

San Cristovo de Cea

078

00240

Rozadas

Matogueira

0

-

172,89

-

-

0,15

88

Fernández Fernández Eduardo

32077A07900156

San Cristovo de Cea

079

00156

Caracocha

Prados ou pradarías

0

-

1.521,94

-

-

148,78

89

García González María Carmen

32077A07900157

San Cristovo de Cea

079

00157

Caracocha

Carballeira

0

-

547,91

-

-

-

91

Fernández Fernández Preciosa

32077A07900153

San Cristovo de Cea

079

00153

Revolta

Prados ou pradarías

0

-

177,25

-

-

-

92

García García María Carmen

32077A07900158

San Cristovo de Cea

079

00158

Caracocha

Carballeira

0

-

5,06

-

-

-

93

García García María Carmen

32077A07900151

San Cristovo de Cea

079

00151

Revolta

Prados ou pradarías

0

-

1.544,96

-

-

-

94

Lorenzo Lorenzo Pepe

32077A07900152

San Cristovo de Cea

079

00152

Revolta

Carballeira

0

-

191,86

-

-

-

95

Descoñecido

32077A07900148

San Cristovo de Cea

079

00148

Prado Betar

Prados ou pradarías

0

-

221,30

-

-

-

96

Descoñecido

32077A07900149

San Cristovo de Cea

079

00149

Revolta

Matogueira

0

-

1.816,63

-

-

150,11

99

Otero Fernández Francisco

32077A07900051

San Cristovo de Cea

079

00051

Lovagueiras

Matogueira

0

-

314,49

-

-

-

101

Arbor Pedrouzo Amador

32077A07900053

San Cristovo de Cea

079

00053

Carqueixas

Matogueira

0

-

578,43

-

-

-

ANEXO 1.3.

RBDA Concello de Piñor

Predio

Titularidade proposta

Datos catastrais parcela

Número apoio

Afeccións (m²)

Referencia catastral

Termo municipal

Polígono

Parcela

Lugar

Cultivo

Apoio

Servidume de voo e seguridade

Servidume de paso acceso apoios

Servidume
de paso subterránea

Ocupación temporal

100

Fernández Diéguez Manuel

32062A05400086

Piñor

054

00086

Chouzo do Folo

Matogueira

9

-

-

426,02

-

-

102

Pérez Diéguez Manuel

32062A05400122

Piñor

054

00122

Chouzo de Felo

Matogueira

0

-

567,26

-

-

75,14

104

Gil Diéguez Manuel

32062A05400124

Piñor

054

00124

Chouso do Felo

Matogueira

10

-

-

-

-

40,12

108

Pérez Fernández María Sofía

32062A05200184

Piñor

052

00184

Ralde

Matogueira

0

-

42,30

-

-

-

109

Gil Diéguez Manuel

32062A05200164

Piñor

052

00164

Cuñas

Prados ou pradarías

12

57,95

692,07

533,64

-

819,27

112

Gil Diéguez Manuel

32062A05200170

Piñor

052

00170

Chousa da Elvira

Matogueira

0

-

1.156,56

-

-

41,58

113

Gil Diéguez Manuel

32062A05200353

Piñor

052

00353

Prado do Ambrosio

Prados ou pradarías

0

-

12,54

-

-

-

114

Descoñecido

32062A05200354

Piñor

052

00354

Cuñas

Prados ou pradarías

0

-

598,83

-

-

98,34

115

Otero Fernández Elías

32062A05200351

Piñor

052

00351

Zaladeiros

Prados ou pradarías

0

-

27,05

-

-

-

116

Gil Diéguez Manuel

32062A05200361

Piñor

052

00361

Cabo do Agro

Pastos

0

-

82,32

-

-

26,95

118

Gil Diéguez Manuel

32062A05200360

Piñor

052

00360

Cabo do Agro

Prados ou pradarías

0

-

1.017,90

-

-

27,20

121

Pérez Álvarez María del Carmén

32062A05900144

Piñor

059

00144

Fonte do Mouro

Matogueira

0

-

766,54

-

-

-

122

Pérez Álvarez María

32062A05900028

Piñor

059

00028

Chouso Novo

Carballeira

0

-

319,41

-

-

-

123

González Fernández Manuel

32062A05900046

Piñor

059

00046

As Cancelas

Matogueira

0

-

110,49

-

-

-

125

González Fernández Manuel

32062A05900034

Piñor

059

00034

Leira Erma

Matogueira

0

-

475,66

-

-

-

126

Pérez Álvarez María

32062A05900018

Piñor

059

00018

Chouso de Riba

Matogueira

15

79,44

3.336,21

540,33

-

1.444,97

127

Fernández González Modesto

32062A05900025

Piñor

059

00025

Fonte da Cobra

Matogueira

0

-

1.099,65

-

-

-

128

Otero Fernández Manuel

32062A05900023

Piñor

059

00023

Fonte da Cobra

Matogueira

0

-

913,43

-

-

-

129

Cervela Rodríguez Modesto

32062A05900175

Piñor

059

00175

Fonte Quintela

Matogueira

15

-

-

70,38

-

-

130

Fernández Fernández Cándido

32062A05900006

Piñor

059

00006

Porta Campos

Matogueira

16

79,44

1.059,72

420,26

-

1.222,06

132

González Fernández Manuel

32062A06300001

Piñor

063

00001

Fonte da Cobra

Carballeira

0

-

2.057,48

-

-

216,41

137

Gallego Lorenzo Camilo

32062A06100047

Piñor

061

00047

Granxa

Prados ou pradarías

0

-

2.489,72

-

-

161,38

139

Rodríguez Lorenzo Avelina

32062A06100050

Piñor

061

00050

Granxa

Matogueira

0

-

818,86

-

-

-

140

Lareo Facorro Manuela

32062A06100051

Piñor

061

00051

Granxa

Matogueira

0

-

1.083,81

-

-

-

141

Gallego Lois José

32062A06100052

Piñor

061

00052

Granxa

Matogueira

0

-

51,87

-

-

-

142

Fernández Rodríguez Jesús

32062A06100098

Piñor

061

00098

Coto do Mui O

Matogueira

0

-

142,57

-

-

84,92

143

González Paz Manuela

32062A06100092

Piñor

061

00092

Riba do Souti O

Matogueira

19

-

-

4,52

-

-

144

Descoñecido

32062A06100100

Piñor

061

00100

Coto do Mui O

Matogueira

19

49,42

202,23

333,24

-

293,19

185

Reboredo Álvarez Matilde

32062A06800127

Piñor

068

00127

Rega do Erial

Matogueira

0

-

-

-

131,13

17,72

189

Hermida Pérez Manuel

32062A06800126

Piñor

068

00126

Rega do Erial

Matogueira

0

-

-

-

6,79

3,49

196

Reboredo Fernández Modesto

32062A06800128

Piñor

068

00128

Rega do Erial

Matogueira

Arqueta2

1,31

-

-

318,98

87,84

204

Cervela González Albino

32062A06800120

Piñor

068

00120

Rega do Erial

Matogueira

0

-

-

-

50,05

10,12

206

Fariñas Guerra José Manuel

32062A06800131

Piñor

068

00131

Rega do Erial

Matogueira

0

-

-

-

35,12

186,81

209

Reboredo Diéguez Manuel

32062A06800134

Piñor

068

00134

Rega do Erial

Matogueira

0

-

-

-

-

5,21

210

Fariñas Guera José Manuel

32062A06800132

Piñor

068

00132

Rega do Erial

Matogueira

27

+Arqueta

58,45

3.164,55

45,15

102,72

912,26

213

Cervela González Albino

32062A06800135

Piñor

068

00135

Rega do Erial

Matogueira

28

-

-

132,42

-

-

214

Cervela González Albino

32062A06800063

Piñor

068

00063

Chouso

Matogueira

28

-

-

54,26

-

-

215

Reboredo Diéguez Manuel

32062A06800068

Piñor

068

00068

Chouso

Matogueira

0

-

68,52

143,51

-

361,38

216

Fariñas Fernández Carmen

32062A06800072

Piñor

068

00072

Chouso

Matogueira

0

-

648,74

-

-

0,21

217

Cervela González Albino

32062A06800073

Piñor

068

00073

Chouso

Matogueira

0

-

1.262,54

-

-

91,80

218

Cervela González Albino

32062A06800071

Piñor

068

00071

Chouso

Matogueira

0

-

640,61

-

-

180,11

219

Fernández Nogueira Élida Francisca

32062A06800060

Piñor

068

00060

Carril

Matogueira

0

-

166,95

-

-

-

221

Reboredo Fernández Modesto

32062A06800055

Piñor

068

00055

Chousi A

Matogueira

0

-

318,65

-

-

44,02

222

Cervela González Albino

32062A06800046

Piñor

068

00046

Rega

Matogueira

0

-

0,13

-

-

160,88

223

Fariñas Guerra José Manuel

32062A06800051

Piñor

068

00051

Rega

Matogueira

29

-

-

289,99

-

-

225

Herdeiros de Trigás Bautista

32062A06900100

Piñor

069

00100

Val do Trigo

Matogueira

0

-

848,57

-

-

115,05

227

Fernández Cibeira Pedro

32062A06900093

Piñor

069

00093

Val do Trigo

Matogueira

0

-

314,96

-

-

33,13

228

Cibeira Cibeira José

32062A06900102

Piñor

069

00102

Val do Trigo

Matogueira

0

-

568,45

-

-

-

230

Civeira Reboredo María Olga

32062A06900103

Piñor

069

00103

Val do Trigo

Matogueira

0

-

373,29

-

-

-

231

González Cibeira José

32062A06900099

Piñor

069

00099

Val do Trigo

Matogueira

0

-

287,70

-

-

-

232

Vázquez García Dolores

32062A06900096

Piñor

069

00096

Matogueira

0

-

8,17

-

-

-

233

Herdeiros de López Vilar Josefa

32062A06900098

Piñor

069

00098

Peón de Riba

Matogueira

0

-

184,93

-

-

-

234

Fernández Nogueira Élida Francisca

32062A06900104

Piñor

069

00104

Peón de Riba

Matogueira

0

-

588,05

-

-

-

235

Fernández Civeira Susana Sara

32062A06900105

Piñor

069

00105

Peón de Riba

Matogueira

0

-

601,12

-

-

-

236

Pérez Bernárdez Aurita

32062A06900106

Piñor

069

00106

Peón de Riba

Matogueira

0

-

468,63

-

-

2,65

237

Muñoz Manuel

32062A06900108

Piñor

069

00108

Peón de Riba

Matogueira

0

-

94,85

-

-

-

238

Reboredo Pérez María Isabel

32062A06900109

Piñor

069

00109

Peón de Riba

Matogueira

0

-

502,52

-

-

181,79

239

Nogueira Gallego María

32062A06900107

Piñor

069

00107

Leiro do Val

Matogueira

0

-

50,44

-

-

24,96

240

Cibeira Muñoz José

32062A06900110

Piñor

069

00110

Peón de Riba

Matogueira

0

-

460,53

29,02

-

299,62

241

Bernárdez Bernárdez Manuela

32062A06900111

Piñor

069

00111

Peón de Riba

Matogueira

30

63,32

546,33

51,89

-

434,20

242

Cibera Rodríguez Áurea

32062A06900112

Piñor

069

00112

Peón de Riba

Matogueira

0

-

543,55

-

-

529,68

243

Cibeira Muñoz Jose

32062A06900114

Piñor

069

00114

Peón de Riba

Matogueira

0

-

43,08

-

-

30,96

244

Civeira Reboredo María Olga

32062A06900115

Piñor

069

00115

Peón de Riba

Matogueira

0

-

0,20

-

-

-

245

Cibeira Cibeira José

32062A06900197

Piñor

069

00197

Rega das Moas

Matogueira

0

-

39,58

-

-

16,65

246

Dacal Reboredo Pedro

32062A06900320

Piñor

069

00320

Rega das Moas

Matogueira

0

-

1.017,31

-

-

-

247

Rodríguez Bernárdez Felicidad

32062A06900200

Piñor

069

00200

Rega das Moas

Matogueira

0

-

538,16

-

-

-

248

Fernández Dacal Dolores

32062A06900199

Piñor

069

00199

Rega das Moas

Matogueira

0

-

0,04

-

-

-

249

Civeira Fernández Esperanza

32062A06900319

Piñor

069

00319

Rega das Moas

Matogueira

0

-

298,09

-

-

-

250

Descoñecido

32062A06900201

Piñor

069

00201

Rega das Moas

Matogueira

0

-

242,44

-

-

44,91

252

Fernández Dacal Dolores

32062A06900090

Piñor

069

00090

Rega das Moas

Matogueira

31

45,39

646,26

16,85

-

842,31

253

Civeira Fernández Esperanza

32062A06900087

Piñor

069

00087

Rega das Moas

Matogueira

0

-

176,22

-

-

357,50

254

Fernández Civeira Susana Sara

32062A06900086

Piñor

069

00086

Rega das Moas

Matogueira

0

-

628,37

-

-

72,38

255

Cibeira Muñoz José

32062A06900085

Piñor

069

00085

Rega das Moas

Matogueira

0

-

150,21

-

-

77,02

256

Fernández Rodríguez Esther

32062A07000037

Piñor

070

00037

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

2,70

-

-

10,81

257

Cibeira Muñoz José

32062A07000038

Piñor

070

00038

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

411,30

-

-

112,85

258

Muñoz Bernárdez Adelina

32062A07000039

Piñor

070

00039

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

991,08

-

-

22,06

259

Fernández Rodríguez Eligia

32062A07000040

Piñor

070

00040

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

688,13

-

-

-

260

Fernández Dacal Dolores

32062A07000043

Piñor

070

00043

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

604,61

-

-

-

261

Civeira Reboredo María Olga

32062A07000047

Piñor

070

00047

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

519,09

-

-

-

262

Herdeiros de López Vilar Josefa

32062A07000049

Piñor

070

00049

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

496,57

-

-

-

263

Gil Crespo Manuel

32062A07000055

Piñor

070

00055

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

179,37

-

-

-

264

Janeiro Gonzalez María

32062A07000053

Piñor

070

00053

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

202,48

-

-

18,29

265

González Fernández Modesta

32062A07000054

Piñor

070

00054

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

548,76

-

-

458,79

266

Cervela González Albino

32062A07000058

Piñor

070

00058

Peón de Arriba

Matogueira

32

49,03

1.894,39

260,56

-

917,94

267

Rodríguez Lorenzo Pedro

32062A07000060

Piñor

070

00060

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

2,52

-

-

0,18

269

Reboredo Pérez Manuel

32062A07100082

Piñor

071

00082

Peón de Abaixo

Matogueira

0

-

156,27

14,80

-

276,35

270

López López Manuel

32062A07100078

Piñor

071

00078

Chousa Vales

Matogueira

0

-

82,90

-

-

74,95

271

Gil Crespo Severino

32062A07100085

Piñor

071

00085

Peón de Abaixo

Matogueira

33

-

-

20,42

-

-

272

Cibeira Cibeira Jose

32062A07100087

Piñor

071

00087

Peón de Abaixo

Matogueira

33

-

-

40,19

-

-

273

Lois Manuel

32062A07100080

Piñor

071

00080

Chousa Vales

Matogueira

0

-

386,73

-

-

382,51

274

Cibeira Rodríguez Jose

32062A07100093

Piñor

071

00093

Chousa Vales

Matogueira

0

-

1.060,99

-

-

-

275

Ledo Varela Juan Ismael

32062A07100169

Piñor

071

00169

Chousa de Luis

Matogueira

0

-

1.392,13

-

-

-

ANEXO 1.4.

RBDA Concello de Dozón

Predio

Titularidade proposta

Datos catastrais parcela

Número apoio

Afeccións (m²)

Referencia catastral

Termo municipal

Polígono

Parcela

Lugar

Cultivo

Apoio

Servidume de voo e seguridade

Servidume de paso acceso apoios

Servidume
de paso subterránea

Ocupación temporal

145

García Bardelas Celso

36016A02400319

Dozón

024

00319

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

1.162,09

-

-

39,90

147

García Rodríguez Florentina

36016A02400260

Dozón

024

00260

Toxa

Matogueira

0

-

234,12

-

-

-

148

Diocese de Lugo

36016A02400261

Dozón

024

00261

Toxa

Matogueira

0

-

402,06

-

-

268,55

149

Corredoira Fernández Avelina

36016A02400439

Dozón

024

00439

Os Retiros

Matogueira

0

-

404,96

-

-

-

151

Corna Clarola

36016A02400143

Dozón

024

00143

Fontelas

Matogueira

0

-

1.531,51

-

-

321,33

154

Presas Rodríguez Jesús

36016A02501254

Dozón

025

01254

Coruxas

Matogueira

0

-

378,48

-

-

113,24

155

Rodríguez Bernardez Felicidad

36016A02501238

Dozón

025

01238

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

254,65

42,52

-

-

156

Paz Crespo Modesto

36016A02501236

Dozón

025

01236

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

294,30

45,14

-

-

157

Rodríguez Pena Amadeo

36016A02501235

Dozón

025

01235

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

299,76

44,46

-

-

158

Cibeira Fernández Manuel

36016A02501233

Dozón

025

01233

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

394,21

55,19

-

107,12

160

Diocese de Lugo

36016A02501184

Dozón

025

01184

Tras do Chouso

Matogueira

0

-

183,56

-

-

78,23

161

Pérez López María Alicia

36016A02501183

Dozón

025

01183

Tras do Chouso

Matogueira

0

-

449,11

-

-

284,64

162

Cibeira González Manuel

36016A02501279

Dozón

025

01279

Cima do Chouso

Matogueira

0

-

74,60

-

-

69,51

163

Vázquez Fernández Andrés

36016A02501281

Dozón

025

01281

Cima do Chouso

Matogueira

0

-

382,67

-

-

-

166

Vázquez Fernández Julio

36016A02600199

Dozón

026

00199

Camiño Real

Matogueira

0

-

887,16

-

-

3,06

167

Paz González Manuel

36016A02501292

Dozón

025

01292

Cima do Chouso

Matogueira

23

-

-

0,10

-

-

168

Lorenzo Fernández María

36016A02600196

Dozón

026

00196

Camiño Real

Matogueira

23

49,03

824,64

387,30

-

899,81

169

Descoñecido

36016A02600133

Dozón

026

00133

Llano Choqueiros

Matogueira

24

-

-

3,46

-

-

170

Paz Sobrado Josefina

36016A02600087

Dozón

026

00087

Cima Rega

Matogueira

0

-

1.910,59

-

-

90,76

171

Presas Paz Manuel

36016A02600088

Dozón

026

00088

Cima Rega

Matogueira

0

-

544,73

-

-

59,32

173

Paz Sobrado Josefina

36016A02601123

Dozón

026

01123

Cima Rega

Matogueira

0

-

640,26

-

-

484,15

174

Presas Paz Manuel

36016A02601122

Dozón

026

01122

Cima Rega

Matogueira

25

49,03

812,47

38,99

-

504,68

175

Presas Paz Manuel

36016A02601121

Dozón

026

01121

Cima Rega

Matogueira

0

-

-

-

-

112,52

176

Presas Paz Manuel

36016A02700077

Dozón

027

00077

Tras Chouso

Matogueira

0

-

-

-

-

54,79

177

Paz Sobrado Josefina

36016A02700074

Dozón

027

00074

Cima Rega

Matogueira

0

-

-

-

29,09

14,89

178

Paz Sobrado Josefina

36016A02601112

Dozón

026

01112

Cima Rega

Matogueira

0

-

-

-

43,01

14,60

181

Paz Sobrado Josefina

36016A02600952

Dozón

026

00952

Queimada

Matogueira

0

-

-

-

103,47

51,87

182

Paz Veleiro Juan

36016A02700089

Dozón

027

00089

Campo Queimado

Matogueira

0

-

-

-

150,23

55,77

188

López García Antonio

36016A02800001

Dozón

028

00001

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

1,17

8,53

190

Rodríguez Pérez Antonio

36016A02800002

Dozón

028

00002

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

20,50

9,62

191

Reboredo González Dolores

36016A02800066

Dozón

028

00066

Cima Cos

Matogueira

0

-

-

-

6,86

3,92

192

Gutiérrez Reboredo Antonio Jesús

36016A02800005

Dozón

028

00005

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

9,34

5,06

193

Reboredo Vázquez José

36016A02800007

Dozón

028

00007

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

6,50

3,02

194

López Blanco José Manuel

36016A02800008

Dozón

028

00008

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

8,56

3,67

195

Vázquez Fernández Purificación

36016A02800010

Dozón

028

00010

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

8,20

3,73

197

Rosello Millos Antonio

36016A02800011

Dozón

028

00011

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

8,85

6,91

199

Vázquez Fernández Purificación

36016A02800014

Dozón

028

00014

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

3,67

8,37

200

Reboredo González María Teresa

36016A02800015

Dozón

028

00015

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

6,13

6,92

201

Reboredo Rodríguez Carmen

36016A02800018

Dozón

028

00018

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

3,24

5,97

202

Feijoo Vázquez Andrés

36016A02800019

Dozón

028

00019

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

0,93

9,65

203

López García Antonio

36016A02800023

Dozón

028

00023

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

0,29

5,10

205

Vázquez Fernández Manuel

36016A02800024

Dozón

028

00024

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

8,37

8,55

207

Otero Fernández José Luis

36016A02800305

Dozón

028

00305

Rega do Porco

Prados ou pradarías

0

-

-

-

-

104,62

208

Fernández Manchado Josefa

36016A02800030

Dozón

028

00030

Rega Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

7,33

211

Saborida Torreiro María Dulcina Remedios

36016A02800153

Dozón

028

00153

Fonte Lousada

Matogueira

28

-

-

0,36

-

-

212

Cervela González Albino

36016A02800156

Dozón

028

00156

Chousos Vellos

Prados ou pradarías

28

-

-

0,72

-

-

ANEXO 1.5.

RBDA Concello do Irixo

Predio

Titularidade proposta

Datos catastrais parcela

Número apoio

Afeccións (m²)

Referencia catastral

Termo municipal

Polígono

Parcela

Lugar

Cultivo

Apoio

Servidume de voo e seguridade

Servidume de paso acceso apoios

Servidume
de paso subterránea

Ocupación temporal

277

Lois Rodríguez Juan

32036A01000371

O Irixo

010

00371

Prado Salgueiro

Matogueira

0

-

17,05

-

-

106,88

278

Lois Manuel

32036A01000372

O Irixo

010

00372

Prado Salgueiro

Matogueira

0

-

39,19

-

-

249,52

279

Descoñecido

32036A01000377

O Irixo

010

00377

Prado Salgueiro

Matogueira

0

-

4,10

-

-

31,64

283

López Novoa José

32036A00901761

O Irixo

009

01761

Conde

Matogueira

37

157,92

9.226,32

175,58

-

2.639,28

284

Descoñecido

32036A00900021

O Irixo

009

00021

Porta Salgueiro

Matogueira

0

-

275,32

1,55

-

-

285

Álvarez Rodríguez Manuel

32036A01000544

O Irixo

010

00544

Tras das Chousas

Piñeiral madeireiro

39

-

-

20,11

-

-

287

Dalama Novoa Francisco

32036A00900133

O Irixo

009

00133

Entre Chousas

Matogueira

0

-

52,93

-

-

17,75

288

Novoa López Aurea

32036A00900128

O Irixo

009

00128

Entre Chousas

Matogueira

0

-

263,57

-

-

-

289

Descoñecido

32036A00900110

O Irixo

009

00110

Entre Chousas

Matogueira

0

-

58,07

-

-

-

290

Descoñecido

32036A00900109

O Irixo

009

00109

Porto Salgueiro

Matogueira

0

-

39,51

-

-

-

292

González Dacosta Manuel

32036A00800597

O Irixo

008

00597

Fonte

Matogueira

0

-

-

-

-

14,24

293

González Hermida Jose

32036A00800596

O Irixo

008

00596

Fonte

Matogueira

0

-

-

-

-

1,52

295

Descoñecido

32036A00800984

O Irixo

008

00984

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

407,37

67,94

-

412,11

296

Descoñecido

32036A00800980

O Irixo

008

00980

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

0,91

-

-

-

297

Nogueira Varela Juan

32036A00800978

O Irixo

008

00978

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

21,80

-

-

-

298

Trigas Rodríguez Concepción

32036A00800974

O Irixo

008

00974

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

404,44

41,86

-

29,41

299

López Nogueira Manuel Hermesindo

32036A00800972

O Irixo

008

00972

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

360,35

31,20

-

-

301

González García José

32036A00800964

O Irixo

008

00964

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

475,15

-

-

-

303

Nogueira Varela Juan

32036A00800963

O Irixo

008

00963

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

392,15

-

-

-

304

Fariñas Acevedo Manuel

32036A00800960

O Irixo

008

00960

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

677,04

-

-

-

305

López Hermida José Antonio

32036A00800744

O Irixo

008

00744

Penedos

Pastos

0

-

1,77

-

-

-

306

Descoñecido

32036A00800948

O Irixo

008

00948

Penedos

Matogueira

0

-

195,39

-

-

-

307

Nogueira Bernárdez Gumersindo

32036A00800944

O Irixo

008

00944

Penedos

Matogueira

0

-

197,60

-

-

-

308

Descoñecido

32036A00800939

O Irixo

008

00939

Penedos

Matogueira

0

-

109,38

-

-

-

309

Nogueira Taboada José Manuel

32036A00800927

O Irixo

008

00927

Campiña

Matogueira

0

-

292,26

-

-

-

310

Nogueira Varela Juan

32036A00800923

O Irixo

008

00923

Campiña

Matogueira

0

-

329,73

-

-

-

311

López Nogueira Manuel Hermesindo

32036A00800921

O Irixo

008

00921

Campiña

Matogueira

0

-

164,49

-

-

-

312

Nogueira Hermida José Antonio

32036A00800913

O Irixo

008

00913

Penedos

Pastos

0

-

0,05

-

-

-

313

López Nogueira Manuel Hermesindo

32036A00800919

O Irixo

008

00919

Campiña

Matogueira

0

-

74,40

-

-

-

314

Descoñecido

32036A00800904

O Irixo

008

00904

Campiña

Matogueira

0

-

147,12

29,11

-

250,93

315

Descoñecido

32036A00800903

O Irixo

008

00903

Campiña

Matogueira

42

79,44

304,73

3,57

-

375,51

316

González José

32036A00800902

O Irixo

008

00902

Campiña

Matogueira

0

-

178,28

-

-

256,63

317

Civeira Lois Encarnación

32036A00800900

O Irixo

008

00900

Alargos

Matogueira

0

-

-

-

-

0,99

318

Descoñecido

32036A00800899

O Irixo

008

00899

Campiña

Matogueira

0

-

78,01

-

-

-

320

González Dalama José

32036A00800894

O Irixo

008

00894

Campiña

Matogueira

0

-

139,83

-

-

-

321

Rodríguez Silvares José Luis

32036A00800892

O Irixo

008

00892

Campiña

Matogueira

0

-

154,13

-

-

-

322

Blanco González Dolores

32036A00800889

O Irixo

008

00889

Campiña

Matogueira

0

-

90,54

-

-

-

324

Dalama Novoa Manuel

32036A00801341

O Irixo

008

01341

Freixa

Matogueira

0

-

251,15

-

-

-

325

López Nogueira Manuel Hermesindo

32036A00801342

O Irixo

008

01342

Freixa

Matogueira

0

-

235,20

-

-

-

326

Blanco Silvares Pío

32036A00801336

O Irixo

008

01336

Chousa Vella

Matogueira

0

-

633,04

-

-

-

327

Hermida Covelo Julio

32036A00801345

O Irixo

008

01345

Freixa

Matogueira

0

-

7,86

-

-

-

328

Hermida Covelo Aurora

32036A00800846

O Irixo

008

00846

Chousa Nova

Matogueira

0

-

534,11

-

-

-

329

Hermida Covelo Julio

32036A00800843

O Irixo

008

00843

Chousa Nova

Matogueira

0

-

238,93

-

-

-

331

Hermida Covelo Julio

32036A00800847

O Irixo

008

00847

Chousa Nova

Matogueira

0

-

53,56

-

-

-

333

Hermida Covelo Julio

32036A00800797

O Irixo

008

00797

Pena do Val

Matogueira

0

-

502,89

-

-

16,04

335

López Hermida José Antonio

32036A00801496

O Irixo

008

01496

Estibalon

Matogueira

0

-

394,62

71,69

-

72,77

336

López Nogueira Manuel Hermesindo

32036A00801489

O Irixo

008

01489

Estibalon

Matogueira

43

-

-

28,30

-

-

337

Varela Hermida Esperanza

32036A00801499

O Irixo

008

01499

Estibalon

Matogueira

0

-

158,63

10,38

-

10,44

338

López Nogueira Manuel Hermesindo

32036A00801483

O Irixo

008

01483

Estibalon

Matogueira

0

-

761,79

-

-

229,21

339

Descoñecido

32036A00801538

O Irixo

008

01538

Chousas de Ujillo

Matogueira

0

-

1.018,61

-

-

-

340

Descoñecido

32036A00801537

O Irixo

008

01537

Chousas de Ujillo

Matogueira

0

-

1.782,27

-

-

-

342

Varela Hermida Esperanza

32036A00700897

O Irixo

007

00897

Chousa Nova

Matogueira

0

-

-

-

-

2,44

343

Descoñecido

32036A00700898

O Irixo

007

00898

Chousa Nova

Matogueira

0

-

175,09

-

-

446,82

344

García Pérez María Josefa

32036A00700899

O Irixo

007

00899

Chousa Nova

Matogueira

44

79,44

704,25

84,61

-

440,81

345

García Pérez María Josefa

32036A00700894

O Irixo

007

00894

Chousa Nova

Matogueira

0

-

-

-

-

18,67

346

Pérez González Emilio

32036A00700902

O Irixo

007

00902

O Val

Matogueira

0

-

99,31

-

-

194,43

347

Rodríguez González Concepción

32036A00700892

O Irixo

007

00892

Chousa Nova

Matogueira

0

-

575,11

-

-

-

352

Pérez González Emilio

32036A00700884

O Irixo

007

00884

Chousa do Sodas

Matogueira

0

-

326,53

-

-

-

353

Nogueira Bernárdez María Rosa

32036A00700888

O Irixo

007

00888

Chousa de Castro

Matogueira

0

-

217,13

-

-

-

355

López Hermida José Antonio

32036A00700887

O Irixo

007

00887

Chousa de Castro

Matogueira

0

-

300,63

-

-

-

357

Hermida López Manuel

32036A00700962

O Irixo

007

00962

A Pedreixa

Matogueira

0

-

0,77

-

-

-

358

Taboada Nogueira María

32036A00700862

O Irixo

007

00862

Chousa de Castro

Matogueira

0

-

978,15

-

-

-

360

López Hermida José Antonio

32036A00700858

O Irixo

007

00858

Chousa de Castro

Pastos

0

-

1.557,77

-

-

-

363

Nogueira Varela Juan

32036A00700854

O Irixo

007

00854

Chousa do Castro

Piñeiral madeireiro

0

-

229,59

-

-

-

364

Nogueira Penedo Hermesindo

32036A00700850

O Irixo

007

00850

Chousa do Castro

Piñeiral madeireiro

0

-

288,71

-

-

-

365

Pérez González Emilio

32036A00700702

O Irixo

007

00702

Agro dos Codesos

Pastos

0

-

23,18

33,22

-

88,57

366

López Hermida José Antonio

32036A00700701

O Irixo

007

00701

Agro dos Codesos

Pastos

0

-

5,53

8,41

-

22,12

367

Pérez González José

32036A00700687

O Irixo

007

00687

Agro dos Foxos

Matogueira

0

-

253,13

-

-

-

368

Adán Sánchez Gonzalo

32036A00700686

O Irixo

007

00686

Agro dos Toxos

Matogueira

0

-

190,23

-

-

-

369

Taboada Neira Jesús

32036A00700562

O Irixo

007

00562

A Laceira

Matogueira

46

73,32

379,26

13,51

-

265,18

370

Nogueira Taboada Jesús

32036A00701092

O Irixo

007

01092

A Laceira

Matogueira

0

-

2.463,08

48,62

-

506,46

373

Veciños de San Cosme

32036A00700236

O Irixo

007

00236

Comunal

Matogueira

47

53,99

6.571,01

142,64

-

1.610,94

374

Veciños do Outeiro

32036A00701098

O Irixo

007

01098

A Volta Redonda

Matogueira

0

-

13,53

-

-

-

375

Veciños do Outeiro

32036A00701159

O Irixo

007

01159

O Val

Matogueira

0

-

806,03

-

-

-

376

Pérez Prieto Jose

32036A00701160

O Irixo

007

01160

O Val

Matogueira

0

-

20,25

-

-

-

377

Hermida Diéguez María

32036A00701161

O Irixo

007

01161

O Val

Matogueira

0

-

43,96

-

-

-

378

Pajaro Fernández José Antonio

32036A00701162

O Irixo

007

01162

O Val

Matogueira

0

-

17,86

-

-

-

379

Taboada Neira Dolores

32036A00701165

O Irixo

007

01165

A Farra do Medio

Matogueira

0

-

1,58

-

-

-

380

Neira Covela Elisa

32036A00701166

O Irixo

007

01166

A Farra do Medio

Matogueira

0

-

56,48

-

-

-

381

Lamas Lamas Flora

32036A00701169

O Irixo

007

01169

A Farra do Medio

Matogueira

48

40,87

289,84

30,69

-

150,21

382

Lamas Lamas Isolina

32036A00701171

O Irixo

007

01171

A Farra do Medio

Matogueira

0

-

5,80

-

-

194,49

383

Hermida Nogueira Manuel

32036A00701172

O Irixo

007

01172

A Farra do Medio

Matogueira

0

-

-

-

-

57,32

385

Taboada Neira Teresa

32036A00500053

O Irixo

005

00053

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

549,65

-

-

-

386

Pajaro Cachafeiro José Andrés

32036A00500052

O Irixo

005

00052

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

148,66

-

-

-

387

Lamas Lamas Isolina

32036A00500051

O Irixo

005

00051

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

50,22

-

-

-

388

Descoñecido

32036A00500080

O Irixo

005

00080

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

0,21

-

-

-

389

Lema Vázquez Nélida

32036A00500079

O Irixo

005

00079

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

64,46

-

-

-

390

Lorenzo Rodríguez Manuel

32036A00500077

O Irixo

005

00077

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

322,59

-

-

-

391

López Pajaro Edelmira María

32036A00500076

O Irixo

005

00076

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

169,35

-

-

-

392

Cerdeira González Saladina

32036A00500074

O Irixo

005

00074

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

329,12

-

-

-

393

Descoñecido

32036A00500073

O Irixo

005

00073

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

428,77

-

-

-

394

Lorenzo Rodríguez Manuel

32036A00500071

O Irixo

005

00071

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

899,46

-

-

-

395

López Pajaro Rosalía Asunción

32036A00500069

O Irixo

005

00069

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

326,11

-

-

-

396

Descoñecido

32036A00500067

O Irixo

005

00067

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

304,88

-

-

-

397

Hermida Diéguez María

32036A00500098

O Irixo

005

00098

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

276,60

-

-

-

398

Taboada González José

32036A00500097

O Irixo

005

00097

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

480,92

-

-

-

399

Ferreiro Pérez María

32036A00500096

O Irixo

005

00096

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

219,82

-

-

-

400

Pérez Bernárdez Guillermo

32036A00500125

O Irixo

005

00125

Porta Labrada

Piñeiral madeireiro

0

-

837,60

-

-

-

401

Covelo Silvares Eduardo

32036A00500126

O Irixo

005

00126

Porta Labrada

Piñeiral madeireiro

0

-

18,59

-

-

-

402

Lamas Lamas Carmen

32036A00500123

O Irixo

005

00123

Porta Labrada

Piñeiral madeireiro

0

-

96,51

-

-

-

403

Descoñecido

32036A00500124

O Irixo

005

00124

Porta Labrada

Piñeiral madeireiro

0

-

778,07

-

-

-

404

Nogueira Iglesias Celia

32036A00500127

O Irixo

005

00127

Porta Labrada

Piñeiral madeireiro

0

-

292,73

-

-

-

406

Pereira Casais José Antonio

32036A00500120

O Irixo

005

00120

Porto Labrado

Pastos

0

-

16,99

-

-

-

407

Descoñecido

32036A00500119

O Irixo

005

00119

Porto Labrado

Matogueira

0

-

122,63

-

-

-

408

Sanchez Lois Rosa

32036A00500117

O Irixo

005

00117

Chouso Rodas

Matogueira

0

-

262,32

-

-

-

409

Nogueira Gonzalez José Antonio

32036A00500116

O Irixo

005

00116

Chouso Rodas

Matogueira

0

-

81,90

-

-

-

410

López Pajaro Edelmira María

32036A00500114

O Irixo

005

00114

Chouso Rodas

Matogueira

0

-

507,12

-

-

-

411

Nogueira Iglesias Celia

32036A00500111

O Irixo

005

00111

Porta Labrada

Matogueira

0

-

170,52

-

-

361,04

415

López Pajaro José Antonio

32036A03800490

O Irixo

038

00490

Campo dos Gallos

Prados o pradarías

0

-

36,42

-

-

-

416

Reboredo Villanueva Pura

32036A03801292

O Irixo

038

01292

Os Chopos

Matogueira

0

-

61,17

-

-

-

417

Descoñecido

32036A03801293

O Irixo

038

01293

Os Chopos

Matogueira

0

-

73,42

-

-

-

418

Covela María

32036A03801295

O Irixo

038

01295

Os Chopos

Matogueira

0

-

22,36

-

-

-

419

Des Pérez María

32036A03801297

O Irixo

038

01297

Os Chopos

Matogueira

0

-

35,98

-

-

-

420

Parada Taboada Eladio

32036A03801299

O Irixo

038

01299

Os Chopos

Matogueira

0

-

26,86

-

-

-

421

Covela Covela José

32036A03801300

O Irixo

038

01300

Os Chopos

Matogueira

0

-

17,15

-

-

-

424

Descoñecido

32036A07200184

O Irixo

072

00184

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

15,31

-

-

-

425

López Marnotes Delia

32036A07200181

O Irixo

072

00181

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

112,60

-

-

-

426

Pérez Varela Carmen

32036A07200180

O Irixo

072

00180

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

115,97

-

-

-

427

Marnotes Conde José

32036A07200178

O Irixo

072

00178

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

185,19

-

-

-

428

López Purificación

32036A07200177

O Irixo

072

00177

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

189,13

-

-

-

429

Penedo Des Francisco

32036A07200176

O Irixo

072

00176

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

171,65

-

-

-

430

Marnotes Penedo Francisco

32036A07200175

O Irixo

072

00175

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

186,12

-

-

-

431

López Álvarez Aurora

32036A07200174

O Irixo

072

00174

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

181,95

-

-

-

432

García Taboada Francisco

32036A07200171

O Irixo

072

00171

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

519,86

-

-

-

433

Parada Taboada Elisa

32036A07200170

O Irixo

072

00170

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

366,24

-

-

-

434

Des Pérez María

32036A07200117

O Irixo

072

00117

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

19,99

-

-

-

435

López Álvarez Aurora

32036A07200118

O Irixo

072

00118

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

38,95

-

-

-

436

Des Gonzalez Antonio

32036A07200168

O Irixo

072

00168

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

161,97

-

-

-

437

Pérez Varela Carmen

32036A07200119

O Irixo

072

00119

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

23,50

-

-

-

438

Taboada López Antonio

32036A07200120

O Irixo

072

00120

Feás

Matogueira

0

-

5,33

-

-

-

439

Descoñecido

32036A07200163

O Irixo

072

00163

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

185,85

-

-

-

441

Descoñecido

32036A07200162

O Irixo

072

00162

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

114,37

-

-

-

443

Covela Nogueira María Teresa

32036A07200157

O Irixo

072

00157

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

141,24

-

-

-

444

Descoñecido

32036A07200159

O Irixo

072

00159

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

0,44

-

-

-

445

Covela Presas Dolores

32036A07200156

O Irixo

072

00156

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

433,31

-

-

-

446

María

32036A07200158

O Irixo

072

00158

Campos de Feás

Matogueira

0

-

17,25

-

-

-

447

Descoñecido

32036A07200153

O Irixo

072

00153

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

132,00

-

-

-

448

López Álvarez Aurora

32036A07200152

O Irixo

072

00152

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

100,93

-

-

-

449

Covela Dobarro Francisco

32036A07200155

O Irixo

072

00155

Campos de Feás

Matogueira

0

-

108,91

-

-

-

450

Silvares Lousado Isolina

32036A07200154

O Irixo

072

00154

Feás

Matogueira

0

-

44,03

-

-

-

451

Moa López Severino

32036A07200150

O Irixo

072

00150

Feás

Matogueira

0

-

697,39

-

-

-

452

Descoñecido

32036A07200147

O Irixo

072

00147

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

108,69

-

-

-

453

Rodríguez Rodríguez María

32036A07200122

O Irixo

072

00122

Feás

Pastos

0

-

21,64

-

-

-

455

Moa Calvo Manuel

32036A07200146

O Irixo

072

00146

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

439,46

-

-

11,80

456

Moa López Dulcina

32036A07200145

O Irixo

072

00145

Feás

Matogueira

0

-

148,37

-

-

36,12

457

García Taboada Antonio

32036A07200142

O Irixo

072

00142

Chousa de Feás

Matogueira

56

6,11

248,13

-

-

149,23

458

López Des Manuel

32036A07200141

O Irixo

072

00141

Chousa de Feás

Matogueira

56

0,17

55,60

-

-

244,54

459

Lousado Amaro Isaac

32036A07200128

O Irixo

072

00128

Chousa

Pastos

0

-

155,42

184,44

-

154,58

460

Derbi Hr Carballiño

32036A07200134

O Irixo

072

00134

Malato

Matogueira

0

-

715,60

-

-

173,39

461

Moa López Dulcina

32036A07200133

O Irixo

072

00133

Malato

Matogueira

0

-

586,40

-

-

126,82

462

Campos Gil Elisa

32036A07200132

O Irixo

072

00132

Malato

Matogueira

0

-

156,82

-

-

-

464

CMVMC da Ermida

32036A07201261

O Irixo

072

01261

Chousa Nova

Matogueira

0

-

1.404,62

-

-

662,28

466

CMVMC da Ermida

32036A07000018

O Irixo

070

00018

Costa

Matogueira

57

71,45

2.436,93

478,13

-

1.537,11

467

Pajaro Silvares Alicia

32036A07000046

O Irixo

070

00046

Riba das Cortiñas

Matogueira

57

-

-

0,63

-

-

468

Rodríguez Lousado María

32036A07000035

O Irixo

070

00035

Naval

Matogueira

0

-

0,60

-

-

24,14

469

Rodríguez Lousado José

32036A07000039

O Irixo

070

00039

Naval

Matogueira

0

-

133,81

-

-

81,59

470

López Conde Pedro

32036A07000038

O Irixo

070

00038

Naval

Matogueira

0

-

154,99

-

-

37,17

471

López Conde Pedro

32036A07000036

O Irixo

070

00036

Naval

Matogueira

0

-

63,05

-

-

30,51

472

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A07000040

O Irixo

070

00040

Naval

Matogueira

0

-

31,01

-

-

14,23

473

Moa Prieto Elisabeth

32036A07000041

O Irixo

070

00041

Naval

Matogueira

0

-

11,46

-

-

0,38

474

Lousado Amaro Isaac

32036A07000037

O Irixo

070

00037

Naval

Matogueira

0

-

1.024,70

-

-

104,27

475

Rodríguez Lousado María

32036A07000042

O Irixo

070

00042

Naval

Matogueira

0

-

0,04

-

-

-

476

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A07000032

O Irixo

070

00032

Naval

Matogueira

0

-

16,20

-

-

-

477

Silvares Silvares Baito

32036A06900360

O Irixo

069

00360

Tango

Matogueira

0

-

3,38

-

-

-

478

Rodríguez Picos Flora

32036A07000031

O Irixo

070

00031

Naval

Matogueira

0

-

35,84

-

-

-

479

Silvares Silvares Baito

32036A06900359

O Irixo

069

00359

Tango

Matogueira

0

-

102,37

-

-

-

480

López Lousado Sergio

32036A07000030

O Irixo

070

00030

Naval

Matogueira

0

-

53,72

-

-

-

481

Lousado Conde Gerardo

32036A06900358

O Irixo

069

00358

Tango

Matogueira

0

-

105,89

-

-

-

482

Lousado Conde Gerardo

32036A06900357

O Irixo

069

00357

Tango

Matogueira

0

-

7,01

-

-

-

483

Silvares Lousado Isolina

32036A06900353

O Irixo

069

00353

Tango

Matogueira

0

-

96,93

-

-

-

486

Ramos Darriba José

32036A06900352

O Irixo

069

00352

Tango

Matogueira

0

-

138,98

-

-

-

487

Lousado Conde Pedro

32036A07000028

O Irixo

070

00028

Naval

Matogueira

0

-

31,64

-

-

-

488

López Lousado Sergio

32036A07000025

O Irixo

070

00025

Naval

Matogueira

0

-

27,61

-

-

-

489

López Conde Pedro

32036A06900350

O Irixo

069

00350

Chopos

Matogueira

0

-

1.392,67

-

-

-

491

López Conde Pedro

32036A06900285

O Irixo

069

00285

Campo

Pastos

0

-

352,99

-

-

-

492

López Conde Pedro

32036A06900284

O Irixo

069

00284

Campo

Pastos

0

-

658,74

-

-

-

493

Silvares Lousado Fidel

32036A06900286

O Irixo

069

00286

Sucampo

Pastos

0

-

226,05

-

-

-

494

Rodríguez López Preciosa

32036A06900287

O Irixo

069

00287

Sucampo

Pastos

0

-

20,06

-

-

-

495

Moa Calvo Manuel

32036A06900288

O Irixo

069

00288

Sucampo

Pastos

0

-

16,01

-

-

-

496

Rodríguez Lousado María

32036A06900289

O Irixo

069

00289

Sucampo

Pastos

0

-

6,82

-

-

-

497

Silvares Lousado Nélida

32036A06900290

O Irixo

069

00290

Sucampo

Pastos

0

-

1,76

-

-

-

498

Silvares Lousado Fidel

32036A06900283

O Irixo

069

00283

Campo

Pastos

0

-

531,04

-

-

-

500

Lousado Amaro Isaac

32036A06900280

O Irixo

069

00280

Campo

Pastos

0

-

158,99

-

-

-

501

Lousado Amaro Isaac

32036A06900293

O Irixo

069

00293

Sucampo

Pastos

0

-

2,54

-

-

-

502

López Lousado Sergio

32036A06900294

O Irixo

069

00294

Sucampo

Pastos

0

-

4,61

-

-

-

503

Moa Prieto Natalia

32036A06900278

O Irixo

069

00278

Campo

Pastos

0

-

198,07

-

-

-

504

Rodríguez Rodríguez María

32036A06900295

O Irixo

069

00295

Sucampo

Pastos

0

-

6,47

-

-

-

505

Rodríguez López Preciosa

32036A06900277

O Irixo

069

00277

Campo

Pastos

0

-

213,10

-

-

-

506

Moa Calvo Manuel

32036A06900296

O Irixo

069

00296

Sucampo

Pastos

0

-

14,02

-

-

-

507

López Conde Pedro

32036A06900276

O Irixo

069

00276

Campo

Pastos

0

-

225,61

-

-

-

508

Lousado Amaro Isaac

32036A06900297

O Irixo

069

00297

Sucampo

Pastos

0

-

11,09

-

-

-

509

Rodríguez Lousado José

32036A06900275

O Irixo

069

00275

Campo

Pastos

0

-

159,73

-

-

-

510

López Lousado Sergio

32036A06900274

O Irixo

069

00274

Campo

Pastos

0

-

151,03

-

-

-

511

López Lousado Sergio

32036A06900299

O Irixo

069

00299

Sucampo

Pastos

0

-

32,07

-

-

-

512

Moa Prieto Elisabeth

32036A06900273

O Irixo

069

00273

Campo

Pastos

0

-

254,08

-

-

-

516

López Lousado Sergio

32036A06900301

O Irixo

069

00301

Chopiño

Pastos

0

-

307,12

-

-

467,70

517

Lousado Amaro Isaac

32036A06900268

O Irixo

069

00268

Horta Grande de A.

Pastos

58

-

-

252,04

-

169,68

518

Rodríguez Picos Flora

32036A06900302

O Irixo

069

00302

Chopiño

Matogueira

58

72,64

304,45

26,86

-

478,20

519

López Lousado Sergio

32036A06900266

O Irixo

069

00266

Horta Grande de A.

Pastos

0

-

-

-

-

105,63

520

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A06900303

O Irixo

069

00303

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

230,38

-

-

192,74

522

Rodríguez Lousado Sira

32036A06900304

O Irixo

069

00304

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

98,88

-

-

-

523

Moa Calvo Manuel

32036A06900305

O Irixo

069

00305

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

109,91

-

-

-

524

Silvares Lousado Fidel

32036A06900306

O Irixo

069

00306

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

88,73

-

-

-

529

Lousado Amaro Isaac

32036A06900137

O Irixo

069

00137

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

81,70

-

-

-

533

Moa Calvo Manuel

32036A06900231

O Irixo

069

00231

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

0,06

-

-

-

535

Moa Calvo Manuel

32036A06900139

O Irixo

069

00139

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

69,24

-

-

-

536

Rodríguez Lousado Sira

32036A06900140

O Irixo

069

00140

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

97,62

-

-

-

538

López Conde Pedro

32036A06900141

O Irixo

069

00141

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

82,70

-

-

-

539

López Lousado Sergio

32036A06900131

O Irixo

069

00131

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

0,01

-

-

-

540

López Lousado Sergio

32036A06900142

O Irixo

069

00142

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

284,59

-

-

-

541

Lousado Amaro Isaac

32036A06900129

O Irixo

069

00129

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

3,21

-

-

-

542

López Conde Pedro

32036A06900128

O Irixo

069

00128

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

9,11

-

-

-

544

López Conde Pedro

32036A06900143

O Irixo

069

00143

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

73,93

-

-

-

545

Silvares Lousado Fidel

32036A06900126

O Irixo

069

00126

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

5,52

-

-

-

546

Silvares Lousado Fidel

32036A06900144

O Irixo

069

00144

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

91,85

-

-

-

547

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A06900145

O Irixo

069

00145

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

121,87

-

-

-

548

Moa Calvo Manuel

32036A06900124

O Irixo

069

00124

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

5,35

-

-

-

549

Silvares Lousado Nélida

32036A06900123

O Irixo

069

00123

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

10,45

-

-

-

550

Moa Prieto Natalia

32036A06900122

O Irixo

069

00122

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

9,45

-

-

-

551

Rodríguez Picos Flora

32036A06900147

O Irixo

069

00147

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

135,47

-

-

-

552

López Lousado Sergio

32036A06900148

O Irixo

069

00148

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

18,65

-

-

-

553

Rodríguez Lousado José

32036A06900120

O Irixo

069

00120

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

9,95

-

-

-

554

Moa Calvo Manuel

32036A06900149

O Irixo

069

00149

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

127,63

-

-

-

555

Silvares Lousado Nélida

32036A06900151

O Irixo

069

00151

Chousiño do Liñar

Matogueira

0

-

5,84

-

-

-

556

López Lousado Sergio

32036A06900119

O Irixo

069

00119

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

12,40

-

-

-

557

Lousado Amaro Isaac

32036A06900118

O Irixo

069

00118

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

12,15

-

-

-

558

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A06900116

O Irixo

069

00116

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

8,33

-

-

-

559

Moa Calvo Manuel

32036A06900115

O Irixo

069

00115

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

6,22

-

-

-

560

Rodríguez López Preciosa

32036A06900114

O Irixo

069

00114

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

4,29

-

-

-

561

Moa Calvo Manuel

32036A06900112

O Irixo

069

00112

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

0,01

-

-

-

563

Dobarro Silvares Edelmiro

32036A06900150

O Irixo

069

00150

Chousiño do Liñar

Matogueira

0

-

930,62

-

-

-

565

López Conde Antonio

32036A06900095

O Irixo

069

00095

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

56,11

-

-

-

566

Moa Prieto Elisabeth

32036A06900094

O Irixo

069

00094

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

4,15

-

-

-

569

Veciños da Ermida

32036A06900012

O Irixo

069

00012

Veiga

Matogueira

59

168,25

5.608,10

1.073,43

-

2.846,65