Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Xoves, 2 de xuño de 2022 Páx. 32517

VI. Anuncios

b) Administración local

Mancomunidade Terras de Celanova

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

Mediante Acordo da Asemblea da Mancomunidade, do 25 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que a seguir se recollen:

Prazas conforme o previsto no artigo 2 da Lei 20/2021:

Persoal laboral:

Grupo de clasificación

Categoría laboral

Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

E

V

12

Auxiliar de axuda no fogar

Concurso-oposición

E

IV

2

Bombeiros

Concurso-oposición

E

IV

3

Chofer recollida de residuos/rozadora

Concurso-oposición

E

V

1

Mecánico

Concurso-oposición

Prazas conforme o previsto na disposición adicional sexta da Lei 20/2021:

Persoal laboral:

Grupo de clasificación

Categoría
laboral

Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

E

V

18

Auxiliar de axuda no fogar

Concurso

E

IV

8

Bombeiros

Concurso

E

IV

9

Chofer recollida de residuos/rozadora

Concurso

E

IV

1

Operario de planta de residuos

Concurso

E

V

2

Peón recollida de residuos/rozadora

Concurso

A2

II

6

Traballadores sociais

Concurso

A2

II

2

Educadores sociais

Concurso

A2

II

1

Psicopedagoga

Concurso

A2

II

1

Técnico en dietética e nutrición

Concurso

A2

II

1

Instrutor deportivo

Concurso

A2

II

1

Técnico de inserción laboral

Concurso

A2

II

1

Axente de emprego e desenvolvemento local

Concurso

A2

II

1

Relacións laborais

Concurso

A2

II

1

Técnico da Administración

Concurso

C2

IV

3

Auxiliar administrativo

Concurso

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal da Mancomunidade Terra de Celanova, no Boletín Oficial da provincia e no Diario Oficial de Galicia.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente recurso de reposición potestativo ante o presidente, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se poida considerar máis conveniente ao seu dereito.

Celanova, 26 de maio de 2022

Jaime Sousa Seara
Presidente da Mancomunidade Terras de Celanova