Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Martes, 7 de xuño de 2022 Páx. 33367

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para o 2021.

Primeiro. A Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para o 2021, establece no seu artigo 6 que a concesión das subvencións previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario e, de conformidade co artigo 25.7 da citada orde, de ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, publicarase no Diario Oficial de Galicia o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas mediante resolución da persoa titular do centro directivo competente, na actualidade a Secretaría Xeral de Apoio Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia).

Segundo. A Orde do 22 de febreiro de 2021 establece no seu artigo 10.2 que as subvencións se resolverán por orde de rexistro de entrada das solicitudes presentadas, non obstante, naqueles supostos en que se requirise aos solicitantes a emenda de erros ou omisións na solicitude ou documentación presentada, entenderase por rexistro de entrada da solicitude presentada a data en que tal requirimento estivese correctamente atendido.

Terceiro. A Orde do 21 de febreiro de 2021 establece no seu artigo 6.1.a) que o Programa I se financiará cos seguintes créditos:

Aplicación orzamentaria 11.04.322C.470.11 cun crédito de 12.000.000 €.

Terceiro. A Orde do 21 de febreiro de 2021 establece no seu artigo 6.1.a) para o Programa I Hostalaría un orzamento de 12.000.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 11.04.322C.470.11 no código de proxecto 2021 00098.

En virtude do anterior, a persoa titular da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do esgotamento do crédito con cargo á aplicación orzamentaria 11.04.322C.470.11, ao abeiro do Programa I Hostalaría en que a derradeira solicitude que se puido conceder antes do esgotamento de crédito foi a TR500C-2021-00011681-00, presentada na sede electrónica nos termos recollidos no artigo 7 da convocatoria, o día 28 de febreiro de 2021 ás 18.49 horas

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2022

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Apoio ao Emprego,
Traballo Autónomo e Economía Social