Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 109 Mércores, 8 de xuño de 2022 Páx. 33654

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 10 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR6505B) (Diario Oficial de Galicia número 15, do 24 de xaneiro).

O día 24 de xaneiro de 2022, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 15 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación, os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 9.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do Programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015, sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

A publicación do contido da Resolución do 10 de maio de 2022 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209, e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014 e cumpre co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, no cal se inclúe a medida 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro, e modificado, por última vez, mediante a Decisión de execución da Comisión C (2021) 4527 final, do 17 de xuño.

A orde estableceu como actuacións subvencionables as seguintes:

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais de piñeiro do país (Pinus pinaster), piñeiro insigne (Pinus radiata) e piñeiro negral (Pinus nigra) de idade inferior a 25 anos e con defoliación inferior ao 75 %.

O anexo I relaciona a lista daquelas axudas solicitadas que foron concedidas, no anexo II preséntanse aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas de desestimación e no anexo III indícanse os criterios de priorización das solicitudes segundo o artigo 9 da orde. Estas listas atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As persoas beneficiarias das axudas concedidas recollidas no anexo I deberán:

1. Presentar, por escrito, antes do 31 de agosto de 2022, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento e, xunto coa seguinte documentación, deberán achegar, segundo o disposto no artigo 18, punto 3, da devandita orde de axudas:

a) Xustificantes de gasto (facturas) e pagamento. As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e de pagamento indícanse no anexo X. Nos xustificantes de gasto deberá figurar o número de rexistro do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).

b) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos coas unidades desgregadas por parcelas e traballos como na resolución de aprobación.

c) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas por código de parcela de acordo coa desagregación dos traballos aprobados na resolución de concesión vixente.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos na anexo XII.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e da súa procedencia, e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). E, no caso de non telos, declaración expresa do beneficiario de non telos.

d) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar, coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características ca o ficheiro que figura no anexo IX.

e) Só no caso das CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, lémbrase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

f) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VII da orde.

No caso de que o cedente do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:

– Certificado do secretario da comunidade no cal indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente a asinar a devandita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, só no caso de que se opoña a súa consulta.

2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos de solicitude do pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3. O titular comprométese a manter a masa, incluído o cartel informativo, conforme as condicións de comprobación da axuda, e a conservala durante un mínimo de cinco anos.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2022

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe das solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (medida Feader 8.3, código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209).

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22150002/2022

***4673**

Sociedade de Montes Sostibles de Cuns, S.L. (Sofor 005)

1.190,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:57:0:0:29:509:1

Negreira

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:57:0:0:29:510:1

Negreira

0,19

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,19

80,00

15,20

12,16

Total:

12,16

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:57:0:0:29:511:1

Negreira

0,23

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,23

80,00

18,40

14,72

Total:

14,72

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:57:0:0:29:512:1

Negreira

0,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,16

80,00

12,80

10,24

Total:

10,24

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:57:0:0:29:513:1

Negreira

0,22

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,22

80,00

17,60

14,08

Total:

14,08

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:57:0:0:29:514:1

Negreira

0,24

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,24

80,00

19,20

15,36

Total:

15,36

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:57:0:0:29:515:1

Negreira

0,37

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,37

80,00

29,60

23,68

Total:

23,68

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:57:0:0:29:516:1

Negreira

0,17

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,17

80,00

13,60

10,88

Total:

10,88

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:57:0:0:29:517:1

Negreira

0,14

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,14

80,00

11,20

8,96

Total:

8,96

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:57:0:0:29:734:1

Negreira

0,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,16

80,00

12,80

10,24

Total:

10,24

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:57:0:0:29:502:1

Negreira

0,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

12,00

9,60

Total:

9,60

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:57:0:0:29:503:1

Negreira

0,21

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,21

80,00

16,80

13,44

Total:

13,44

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:57:0:0:29:504:1

Negreira

0,12

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,12

80,00

9,60

7,68

Total:

7,68

Traballos parcela nº 14


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:57:0:0:29:506:1

Negreira

0,22

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,22

80,00

17,60

14,08

Total:

14,08

Traballos parcela nº 15


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:57:0:0:29:507:1

Negreira

0,23

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,23

80,00

18,40

14,72

Total:

14,72

Traballos parcela nº 16


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:57:0:0:29:600:1

Negreira

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 17


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:57:0:0:29:457:1

Negreira

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 18


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

15:57:0:0:29:459:1

Negreira

0,12

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,12

80,00

9,60

7,68

Total:

7,68

Traballos parcela nº 19


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

15:57:0:0:29:461:1

Negreira

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 20


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

20

15:57:0:0:29:455:1

Negreira

0,23

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,23

80,00

18,40

14,72

Total:

14,72

Traballos parcela nº 21


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

15:57:0:0:29:453:1

Negreira

0,14

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,14

80,00

11,20

8,96

Total:

8,96

Traballos parcela nº 22


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

15:57:0:0:29:465:1

Negreira

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 23


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

15:57:0:0:29:467:1

Negreira

0,14

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,14

80,00

11,20

8,96

Total:

8,96

Traballos parcela nº 24


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

24

15:57:0:0:29:469:1

Negreira

0,18

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,18

80,00

14,40

11,52

Total:

11,52

Traballos parcela nº 25


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

25

15:57:0:0:29:471:1

Negreira

0,22

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,22

80,00

17,60

14,08

Total:

14,08

Traballos parcela nº 26


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

26

15:57:0:0:29:481:1

Negreira

0,17

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,17

80,00

13,60

10,88

Total:

10,88

Traballos parcela nº 27


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

27

15:57:0:0:29:479:1

Negreira

0,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

12,00

9,60

Total:

9,60

Traballos parcela nº 28


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

28

15:57:0:0:29:500:1

Negreira

0,20

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,20

80,00

16,00

12,80

Total:

12,80

Traballos parcela nº 29


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

29

15:57:0:0:29:650:1

Negreira

0,13

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,13

80,00

10,40

8,32

Total:

8,32

Traballos parcela nº 30


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

30

15:57:0:0:29:652:1

Negreira

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 31


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

31

15:57:0:0:29:487:1

Negreira

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 32


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

32

15:57:0:0:29:489:1

Negreira

0,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

12,00

9,60

Total:

9,60

Traballos parcela nº 33


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

33

15:57:0:0:29:491:1

Negreira

0,18

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,18

80,00

14,40

11,52

Total:

11,52

Traballos parcela nº 34


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

34

15:57:0:0:29:493:1

Negreira

0,09

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,09

80,00

7,20

5,76

Total:

5,76

Traballos parcela nº 35


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

35

15:57:0:0:29:495:1

Negreira

0,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Traballos parcela nº 36


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

36

15:57:0:0:29:456:1

Negreira

0,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,16

80,00

12,80

10,24

Total:

10,24

Traballos parcela nº 37


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

37

15:57:0:0:29:458:1

Negreira

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 38


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

38

15:57:0:0:29:460:1

Negreira

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 39


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

39

15:57:0:0:29:462:1

Negreira

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 40


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

40

15:57:0:0:29:454:1

Negreira

0,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

12,00

9,60

Total:

9,60

Traballos parcela nº 41


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

41

15:57:0:0:29:466:1

Negreira

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 42


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

42

15:57:0:0:29:468:1

Negreira

0,19

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,19

80,00

15,20

12,16

Total:

12,16

Traballos parcela nº 43


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

43

15:57:0:0:29:470:1

Negreira

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 44


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

44

15:57:0:0:29:472:1

Negreira

0,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Traballos parcela nº 45


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

45

15:57:0:0:29:480:1

Negreira

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 46


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

46

15:57:0:0:29:482:1

Negreira

0,17

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,17

80,00

13,60

10,88

Total:

10,88

Traballos parcela nº 47


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

47

15:57:0:0:29:649:1

Negreira

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 48


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

48

15:57:0:0:29:651:1

Negreira

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 49


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

49

15:57:0:0:29:488:1

Negreira

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 50


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

50

15:57:0:0:29:490:1

Negreira

0,13

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,13

80,00

10,40

8,32

Total:

8,32

Traballos parcela nº 51


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

51

15:57:0:0:29:492:1

Negreira

0,17

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,17

80,00

13,60

10,88

Total:

10,88

Traballos parcela nº 52


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

52

15:57:0:0:29:494:1

Negreira

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 53


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

53

15:57:0:0:29:496:1

Negreira

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 54


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

54

15:57:0:0:29:497:2

Negreira

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 55


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

55

15:57:0:0:29:497:1

Negreira

0,12

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,12

80,00

9,60

7,68

Total:

7,68

Traballos parcela nº 56


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

56

15:57:0:0:29:60004:1

Negreira

0,09

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,74

80,00

59,20

47,36

Total:

47,36

Traballos parcela nº 57


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

57

15:57:0:0:29:60004:2

Negreira

0,13

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,13

80,00

10,40

8,32

Total:

8,32

Traballos parcela nº 58


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

58

15:57:0:0:29:662:1

Negreira

0,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,16

80,00

12,80

10,24

Total:

10,24

Traballos parcela nº 59


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

59

15:57:0:0:29:661:1

Negreira

0,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Traballos parcela nº 60


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

60

15:57:0:0:29:10665:1

Negreira

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 61


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

61

15:57:0:0:29:665:1

Negreira

0,44

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,44

80,00

35,20

28,16

Total:

28,16

Traballos parcela nº 62


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

62

15:57:0:0:29:666:1

Negreira

0,59

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,59

80,00

47,20

37,76

Total:

37,76

Traballos parcela nº 63


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

63

15:57:0:0:29:667:2

Negreira

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 64


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

64

15:57:0:0:29:60004:2

Negreira

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 65


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

65

15:57:0:0:29:60004:4

Negreira

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 66


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

66

15:57:0:0:29:60004:3

Negreira

0,21

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,21

80,00

16,80

13,44

Total:

13,44

Traballos parcela nº 67


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

67

15:57:0:0:29:60004:4

Negreira

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 68


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

68

15:57:0:0:29:60004:3

Negreira

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 69


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

69

15:63:0:0:42:22:1

Outes

0,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Traballos parcela nº 70


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

70

15:63:0:0:42:7:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 71


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

71

15:63:0:0:42:691:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 72


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

72

15:63:0:0:42:692:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 73


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

73

15:63:0:0:42:74:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 74


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

74

15:63:0:0:42:90:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 75


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

75

15:63:0:0:42:41:1

Outes

0,13

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,13

80,00

10,40

8,32

Total:

8,32

Traballos parcela nº 76


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

76

15:63:0:0:42:42:1

Outes

0,14

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,14

80,00

11,20

8,96

Total:

8,96

Traballos parcela nº 77


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

77

15:63:0:0:42:43:2

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 78


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

78

15:63:0:0:42:44:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 79


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

79

15:63:0:0:42:53:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 80


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

80

15:63:0:0:42:55:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 81


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

81

15:63:0:0:42:75:1

Outes

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 82


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

82

15:63:0:0:42:74:1

Outes

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 83


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

83

15:63:0:0:42:89:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 84


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

84

15:63:0:0:42:90:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 85


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

85

15:63:0:0:42:55:1

Outes

0,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,16

80,00

12,80

10,24

Total:

10,24

Traballos parcela nº 86


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

86

15:63:0:0:42:73:1

Outes

0,24

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,24

80,00

19,20

15,36

Total:

15,36

Traballos parcela nº 87


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

87

15:63:0:0:42:74:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 88


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

88

15:63:0:0:42:90:1

Outes

0,13

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,13

80,00

10,40

8,32

Total:

8,32

Traballos parcela nº 89


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

89

15:63:0:0:42:43:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 90


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

90

15:63:0:0:42:43:2

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 91


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

91

15:63:0:0:42:44:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 92


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

92

15:63:0:0:42:53:1

Outes

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 93


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

93

15:63:0:0:42:54:1

Outes

0,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Traballos parcela nº 94


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

94

15:63:0:0:42:55:1

Outes

0,24

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,24

80,00

19,20

15,36

Total:

15,36

Traballos parcela nº 95


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

95

15:63:0:0:42:55:2

Outes

0,14

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,14

80,00

11,20

8,96

Total:

8,96

Traballos parcela nº 96


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

96

15:63:0:0:42:121:1

Outes

0,19

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,19

80,00

15,20

12,16

Total:

12,16

Traballos parcela nº 97


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

97

15:63:0:0:42:122:1

Outes

0,28

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,28

80,00

22,40

17,92

Total:

17,92

Traballos parcela nº 98


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

98

15:63:0:0:42:138:1

Outes

0,20

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,20

80,00

16,00

12,80

Total:

12,80

Traballos parcela nº 99


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

99

15:63:0:0:42:139:1

Outes

0,30

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,30

80,00

24,00

19,20

Total:

19,20

Traballos parcela nº 100


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

100

15:63:0:0:42:140:1

Outes

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 101


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

101

15:63:0:0:42:123:1

Outes

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 102


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

102

15:63:0:0:42:134:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 103


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

103

15:63:0:0:42:136:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 104


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

104

15:63:0:0:42:137:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 105


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

105

15:63:0:0:42:698:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 106


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

106

15:63:0:0:42:694:1

Outes

0,09

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,09

80,00

7,20

5,76

Total:

5,76

Traballos parcela nº 107


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

107

15:63:0:0:42:695:1

Outes

0,12

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,12

80,00

9,60

7,68

Total:

7,68

Traballos parcela nº 108


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

108

15:63:0:0:42:696:1

Outes

0,27

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,27

80,00

21,60

17,28

Total:

17,28

Traballos parcela nº 109


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

109

15:63:0:0:42:697:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 110


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

110

15:63:0:0:42:702:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 111


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

111

15:63:0:0:42:703:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 112


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

112

15:63:0:0:42:706:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 113


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

113

15:63:0:0:42:192:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 114


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

114

15:63:0:0:42:197:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 115


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

115

15:63:0:0:42:224:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 116


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

116

15:63:0:0:42:245:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 117


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

117

15:63:0:0:42:240:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 118


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

118

15:63:0:0:42:715:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 119


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

119

15:63:0:0:42:716:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 120


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

120

15:63:0:0:42:717:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 121


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

121

15:63:0:0:42:246:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 122


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

122

15:63:0:0:42:239:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 123


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

123

15:63:0:0:42:227:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 124


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

124

15:63:0:0:42:191:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 125


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

125

15:63:0:0:42:198:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 126


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

126

15:63:0:0:42:238:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 127


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

127

15:63:0:0:42:249:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 128


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

128

15:63:0:0:42:228:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 129


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

129

15:63:0:0:42:190:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 130


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

130

15:63:0:0:42:199:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 131


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

131

15:63:0:0:42:238:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 132


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

132

15:63:0:0:42:249:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 133


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

133

15:63:0:0:42:228:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 134


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

134

15:63:0:0:42:746:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 135


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

135

15:63:0:0:42:744:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 136


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

136

15:63:0:0:42:745:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 137


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

137

15:63:0:0:42:829:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 138


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

138

15:63:0:0:42:831:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 139


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

139

15:63:0:0:42:830:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 140


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

140

15:63:0:0:42:190:1

Outes

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 141


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

141

15:63:0:0:42:199:1

Outes

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 142


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

142

15:63:0:0:42:835:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 143


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

143

15:63:0:0:42:836:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 144


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

144

15:63:0:0:42:127:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 145


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

145

15:63:0:0:42:85:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 146


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

146

15:63:0:0:42:47:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 147


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

147

15:63:0:0:42:50:1

Outes

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 148


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

148

15:63:0:0:42:40:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 149


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

149

15:63:0:0:42:21:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 150


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

150

15:63:0:0:42:8:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 151


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

151

15:63:0:0:42:2:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 152


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

152

15:63:0:0:42:19:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 153


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

153

15:63:0:0:42:11:1

Outes

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 154


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

154

15:63:0:0:42:189:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 155


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

155

15:63:0:0:42:200:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 156


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

156

15:63:0:0:42:21:1

Outes

0,09

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,09

80,00

7,20

5,76

Total:

5,76

Traballos parcela nº 157


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

157

15:63:0:0:42:739:1

Outes

0,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Traballos parcela nº 158


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

158

15:63:0:0:42:4:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 159


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

159

15:63:0:0:42:8:1

Outes

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 160


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

160

15:63:0:0:42:738:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 161


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

161

15:63:0:0:42:3:1

Outes

0,22

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,22

80,00

17,60

14,08

Total:

14,08

Traballos parcela nº 162


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

162

15:63:0:0:42:20:1

Outes

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 163


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

163

15:63:0:0:42:9:1

Outes

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 164


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

164

15:63:0:0:42:10:1

Outes

0,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,16

80,00

12,80

10,24

Total:

10,24

Traballos parcela nº 165


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

165

15:63:0:0:42:40:1

Outes

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 166


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

166

15:63:0:0:42:45:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 167


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

167

15:63:0:0:42:126:1

Outes

0,09

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,09

80,00

7,20

5,76

Total:

5,76

Traballos parcela nº 168


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

168

15:63:0:0:42:86:1

Outes

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 169


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

169

15:63:0:0:42:46:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 170


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

170

15:63:0:0:42:51:1

Outes

0,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,16

80,00

12,80

10,24

Total:

10,24

Traballos parcela nº 171


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

171

15:63:0:0:42:79:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 172


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

172

15:63:0:0:42:125:1

Outes

0,14

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,14

80,00

11,20

8,96

Total:

8,96

Traballos parcela nº 173


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

173

15:63:0:0:42:87:1

Outes

0,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,05

80,00

4,00

3,20

Total:

3,20

Traballos parcela nº 174


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

174

15:63:0:0:42:45:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 175


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

175

15:63:0:0:42:52:1

Outes

0,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

12,00

9,60

Total:

9,60

Traballos parcela nº 176


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

176

15:63:0:0:42:77:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 177


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

177

15:63:0:0:42:78:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 178


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

178

15:63:0:0:42:45:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 179


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

179

15:63:0:0:42:52:1

Outes

0,12

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,12

80,00

9,60

7,68

Total:

7,68

Traballos parcela nº 180


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

180

15:63:0:0:42:125:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 181


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

181

15:63:0:0:42:77:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 182


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

182

15:63:0:0:42:87:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 183


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

183

15:63:0:0:42:124:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 184


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

184

15:63:0:0:41:56:1

Outes

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 185


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

185

15:63:0:0:41:59:1

Outes

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 186


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

186

15:63:0:0:41:2638:1

Outes

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 187


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

187

15:63:0:0:41:60:1

Outes

0,37

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,37

80,00

29,60

23,68

Total:

23,68

Traballos parcela nº 188


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

188

15:63:0:0:42:701:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 189


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

189

15:63:0:0:42:702:1

Outes

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 190


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

190

15:63:0:0:42:703:1

Outes

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 191


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

191

15:63:0:0:42:704:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 192


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

192

15:63:0:0:42:705:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 193


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

193

15:63:0:0:42:706:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 194


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

194

15:63:0:0:42:577:1

Outes

0,21

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,21

80,00

16,80

13,44

Total:

13,44

Traballos parcela nº 195


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

195

15:63:0:0:42:578:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 196


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

196

15:63:0:0:42:576:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 197


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

197

15:63:0:0:42:577:1

Outes

0,26

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,26

80,00

20,80

16,64

Total:

16,64

Traballos parcela nº 198


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

198

15:63:0:0:42:579:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 199


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

199

15:63:0:0:42:581:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 200


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

200

15:63:0:0:42:578:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 201


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

201

15:63:0:0:42:575:1

Outes

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 202


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

202

15:63:0:0:42:576:1

Outes

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 203


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

203

15:63:0:0:42:582:1

Outes

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22150003/2022

***4042**

CMVMC Grañas do Sor

1.825,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:45:0:0:35:391:1

Mañón

1,48

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,48

80,00

118,40

94,72

Total:

94,72

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:45:0:0:35:391:6

Mañón

15,44

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

15,44

80,00

1.235,20

988,16

Total:

988,16

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:45:0:0:35:394:1

Mañón

1,52

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,52

80,00

121,60

97,28

Total:

97,28

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:45:0:0:35:394:4

Mañón

5,48

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

5,48

80,00

438,40

350,72

Total:

350,72

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:45:0:0:35:394:5

Mañón

0,66

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,66

80,00

52,80

42,24

Total:

42,24

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:45:0:0:35:394:7

Mañón

1,32

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,32

80,00

105,60

84,48

Total:

84,48

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:45:0:0:35:394:8

Mañón

0,27

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,27

80,00

21,60

17,28

Total:

17,28

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:45:0:0:35:394:16

Mañón

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:45:0:0:40:214:1

Mañón

0,39

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,39

80,00

31,20

24,96

Total:

24,96

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:45:0:0:40:214:4

Mañón

1,85

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,85

80,00

148,00

118,40

Total:

118,40

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:45:0:0:40:215:3

Mañón

0,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,03

80,00

2,40

1,92

Total:

1,92

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:45:0:0:40:9003:1

Mañón

0,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22270001/2022

***4044**

Comunidade de Bens González Soto

1.272,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:63:0:0:1:110:1

O Valadouro

1,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,07

80,00

85,60

68,48

Total:

68,48

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:63:0:0:1:91:1

O Valadouro

0,12

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

9,60

7,68

Total:

7,68

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:63:0:0:1:91:1

O Valadouro

0,19

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,19

80,00

15,20

12,16

Total:

12,16

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:63:0:0:1:91:1

O Valadouro

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:63:0:0:1:79:1

O Valadouro

1,34

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,34

80,00

107,20

85,76

Total:

85,76

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

27:63:0:0:1:79:1

O Valadouro

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

27:63:0:0:1:78:1

O Valadouro

0,25

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,25

80,00

20,00

16,00

Total:

16,00

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

27:63:0:0:1:92:1

O Valadouro

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

27:63:0:0:1:92:1

O Valadouro

4,86

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

4,86

80,00

388,80

311,04

Total:

311,04

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

27:63:0:0:1:92:1

O Valadouro

0,27

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,27

80,00

21,60

17,28

Total:

17,28

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

27:63:0:0:1:83:1

O Valadouro

2,98

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,98

80,00

238,40

190,72

Total:

190,72

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

27:63:0:0:1:82:1

O Valadouro

2,44

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,44

80,00

195,20

156,16

Total:

156,16

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

27:63:0:0:1:82:1

O Valadouro

1,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,16

80,00

92,80

74,24

Total:

74,24

Traballos parcela nº 14


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

27:63:0:0:1:82:1

O Valadouro

4,39

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

4,39

80,00

351,20

280,96

Total:

280,96

Traballos parcela nº 15


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

27:63:0:0:1:79:1

O Valadouro

0,22

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,22

80,00

17,60

14,08

Total:

14,08

Traballos parcela nº 16


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

27:63:0:0:1:78:1

O Valadouro

0,45

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,45

80,00

36,00

28,80

Total:

38,80

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22270002/2022

***5103**

Belén González Soto

1.726,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:67:0:0:25:1306:1

Viveiro

4,66

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

4,66

80,00

372,80

298,24

Total:

298,24

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:67:0:0:25:896:1

Viveiro

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:67:0:0:26:1457:1

Viveiro

11,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

11,01

80,00

880,80

704,64

Total:

704,64

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:67:0:0:26:1457:4

Viveiro

1,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,03

80,00

82,40

65,92

Total:

65,92

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

27:67:0:0:26:1465:3

Viveiro

1,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,01

80,00

80,80

64,64

Total:

64,64

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

27:67:0:0:26:1465:2

Viveiro

0,97

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,97

80,00

77,60

62,08

Total:

62,08

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

27:67:0:0:26:1465:1

Viveiro

0,69

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,69

80,00

55,20

44,16

Total:

44,16

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

27:67:0:0:26:2628:1

Viveiro

4,38

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

4,38

80,00

350,40

280,32

Total:

280,32

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

27:67:0:0:26:2628:3

Viveiro

1,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,10

80,00

88,00

70,40

Total:

70,40

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

27:67:0:0:26:2628:4

Viveiro

2,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,04

80,00

163,20

130,56

Total:

130,56

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22270003/2022

***1789**

CMVMC de Adai

973,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:900:0:0:287:6:14

Lugo

15,21

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

15,21

80,00

1.216,80

973,44

Total:

973,44

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22270004/2022

***2558**

CMVMC de Vilachá

1.505,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:36:0:0:3:25:1

Baralla

12,66

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

12,66

80,00

1.012,80

810,24

Total:

810,24

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:36:0:0:11:49:2

Baralla

10,86

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

10,86

80,00

868,80

695,04

Total:

695,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22270005/2022

***1578**

CMVMC de Outeiro

888,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:900:0:0:305:227:1

Lugo

0,38

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,38

80,00

30,40

24,32

Total:

24,32

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:900:0:0:305:247:1

Lugo

0,95

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,95

80,00

76,00

60,80

Total:

60,80

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:900:0:0:307:98:1

Lugo

4,45

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

4,45

80,00

356,00

284,80

Total:

284,80

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:900:0:0:307:99:1

Lugo

7,46

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

7,46

80,00

596,80

477,44

Total:

477,44

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

27:900:0:0:307:101:1

Lugo

0,64

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,64

80,00

51,20

40,96

Total:

40,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

22270009/2022

***3065**

Monte de Trabada SAT nº 1233 XUGA

6.869,12

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:61:0:18:1:3:1

Trabada

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:61:0:18:1:5:1

Trabada

0,12

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,12

80,00

9,60

7,68

Total:

7,68

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:61:0:18:1:7:1

Trabada

0,10

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,10

80,00

8,00

6,40

Total:

6,40

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:61:0:18:1:8:1

Trabada

0,28

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,28

80,00

22,40

17,92

Total:

17,92

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

27:61:0:18:1:10:1

Trabada

0,28

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,28

80,00

22,40

17,92

Total:

17,92

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

27:61:0:18:1:11:1

Trabada

2,23

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,23

80,00

178,40

142,72

Total:

142,72

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

27:61:0:18:1:14:1

Trabada

1,73

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,73

80,00

138,40

110,72

Total:

110,72

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

27:61:0:18:1:15:1

Trabada

2,26

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,26

80,00

180,80

144,64

Total:

144,64

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

27:61:0:18:1:16:1

Trabada

0,02

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

27:61:0:18:1:17:1

Trabada

1,32

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,32

80,00

105,60

84,48

Total:

84,48

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

27:61:0:18:1:17:1

Trabada

0,92

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,92

80,00

73,60

58,88

Total:

58,88

Traballos parcela nº 14


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

27:61:0:18:1:18:1

Trabada

1,18

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,18

80,00

94,40

75,52

Total:

75,52

Traballos parcela nº 15


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

27:61:0:18:1:18:1

Trabada

0,04

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,04

80,00

3,20

2,56

Total:

2,56

Traballos parcela nº 16


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

27:61:0:18:1:19:1

Trabada

3,19

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

3,19

80,00

255,20

204,16

Total:

204,16

Traballos parcela nº 17


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

27:61:0:18:1:88:1

Trabada

1,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,15

80,00

92,00

73,60

Total:

73,60

Traballos parcela nº 18


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

27:61:0:18:1:88:1

Trabada

0,23

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,23

80,00

18,40

14,72

Total:

14,72

Traballos parcela nº 19


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

27:61:0:18:1:90:1

Trabada

1,27

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,27

80,00

101,60

81,28

Total:

81,28

Traballos parcela nº 21


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

27:61:0:18:2:94:1

Trabada

2,38

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,38

80,00

190,40

152,32

Total:

152,32

Traballos parcela nº 22


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

27:61:0:18:2:95:1

Trabada

1,70

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,70

80,00

136,00

108,80

Total:

108,80

Traballos parcela nº 23


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

27:61:0:18:2:96:1

Trabada

3,05

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

3,05

80,00

244,00

195,20

Total:

195,20

Traballos parcela nº 24


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

24

27:61:0:18:2:97:1

Trabada

1,29

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,29

80,00

103,20

82,56

Total:

82,56

Traballos parcela nº 25


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

25

27:61:0:18:2:98:1

Trabada

1,47

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,47

80,00

117,60

94,08

Total:

94,08

Traballos parcela nº 26


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

26

27:61:0:18:2:99:1

Trabada

0,29

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,29

80,00

23,20

18,56

Total:

18,56

Traballos parcela nº 30


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

30

27:61:0:18:2:134:1

Trabada

0,33

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,33

80,00

26,40

21,12

Total:

21,12

Traballos parcela nº 31


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

31

27:61:0:18:2:135:1

Trabada

1,96

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,96

80,00

156,80

125,44

Total:

125,44

Traballos parcela nº 32


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

32

27:61:0:18:2:136:1

Trabada

1,38

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,38

80,00

110,40

88,32

Total:

88,32

Traballos parcela nº 33


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

33

27:61:0:18:2:137:1

Trabada

1,55

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,55

80,00

124,00

99,20

Total:

99,20

Traballos parcela nº 34


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

34

27:61:0:18:2:178:1

Trabada

6,21

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

6,21

80,00

496,80

397,44

Total:

397,44

Traballos parcela nº 35


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

35

27:61:0:18:2:179:1

Trabada

1,32

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,32

80,00

105,60

84,48

Total:

84,48

Traballos parcela nº 36


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

36

27:61:0:18:2:180:1

Trabada

0,42

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,42

80,00

33,60

26,88

Total:

26,88

Traballos parcela nº 37


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

37

27:61:0:18:2:181:1

Trabada

0,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

12,00

9,60

Total:

9,60

Traballos parcela nº 38


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

38

27:61:0:18:2:183:1

Trabada

0,62

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,62

80,00

49,60

39,68

Total:

39,68

Traballos parcela nº 39


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

39

27:61:0:18:2:184:1

Trabada

0,20

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,20

80,00

16,00

12,80

Total:

12,80

Traballos parcela nº 40


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

40

27:61:0:18:2:185:1

Trabada

0,30

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,30

80,00

24,00

19,20

Total:

19,20

Traballos parcela nº 41


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

41

27:61:0:18:2:186:1

Trabada

2,34

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,34

80,00

187,20

149,76

Total:

149,76

Traballos parcela nº 42


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

42

27:61:0:18:2:187:1

Trabada

1,73

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,73

80,00

138,40

110,72

Total:

110,72

Traballos parcela nº 43


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

43

27:61:0:18:2:188:1

Trabada

1,47

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,47

80,00

117,60

94,08

Total:

94,08

Traballos parcela nº 44


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

44

27:61:0:18:2:190:1

Trabada

3,16

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

3,16

80,00

252,80

202,24

Total:

202,24

Traballos parcela nº 45


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

45

27:61:0:18:2:191:1

Trabada

2,30

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,30

80,00

184,00

147,20

Total:

147,20

Traballos parcela nº 46


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

46

27:61:0:18:2:192:1

Trabada

1,40

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,40

80,00

112,00

89,60

Total:

89,60

Traballos parcela nº 47


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

47

27:61:0:18:2:193:1

Trabada

1,19

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,29

80,00

95,20

76,16

Total:

76,16

Traballos parcela nº 48


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

48

27:61:0:18:2:194:1

Trabada

1,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,06

80,00

84,80

67,84

Total:

67,84

Traballos parcela nº 49


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

49

27:61:0:18:2:195:1

Trabada

2,80

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,80

80,00

224,00

179,20

Total:

179,20

Traballos parcela nº 50


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

50

27:61:0:18:2:196:1

Trabada

0,15

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,15

80,00

12,00

9,60

Total:

9,60

Traballos parcela nº 51


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

51

27:61:0:18:2:197:1

Trabada

0,24

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,24

80,00

19,20

15,36

Total:

15,36

Traballos parcela nº 53


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

53

27:61:0:18:2:199:1

Trabada

1,95

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,95

80,00

156,00

124,80

Total:

124,80

Traballos parcela nº 54


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

54

27:61:0:18:2:10182:1

Trabada

0,61

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,61

80,00

48,80

39,04

Total:

39,04

Traballos parcela nº 55


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

55

27:61:0:18:2:20182:1

Trabada

0,76

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,76

80,00

60,80

48,64

Total:

48,64

Traballos parcela nº 56


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

56

27:61:0:18:2:30182:1

Trabada

0,76

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,76

80,00

60,80

48,64

Total:

48,64

Traballos parcela nº 57


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

57

27:61:0:18:3:240:1

Trabada

1,03

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,03

80,00

82,40

65,92

Total:

65,92

Traballos parcela nº 58


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

58

27:61:0:18:3:240:1

Trabada

0,23

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,23

80,00

18,40

14,72

Total:

14,72

Traballos parcela nº 59


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

59

27:61:0:18:3:241:1

Trabada

1,38

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,38

80,00

110,40

88,32

Total:

88,32

Traballos parcela nº 60


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

60

27:61:0:18:3:244:1

Trabada

1,64

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,64

80,00

131,20

104,96

Total:

104,96

Traballos parcela nº 61


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

61

27:61:0:18:3:245:1

Trabada

1,99

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,99

80,00

159,20

127,36

Total:

127,36

Traballos parcela nº 62


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

62

27:61:0:18:5:379:1

Trabada

0,57

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,57

80,00

45,60

36,48

Total:

36,48

Traballos parcela nº 63


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

63

27:61:0:18:5:380:1

Trabada

0,14

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,14

80,00

11,20

8,96

Total:

8,96

Traballos parcela nº 64


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

64

27:61:0:18:5:381:1

Trabada

0,25

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,25

80,00

20,00

16,00

Total:

16,00

Traballos parcela nº 65


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

65

27:61:0:18:5:382:1

Trabada

0,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,11

80,00

8,80

7,04

Total:

7,04

Traballos parcela nº 66


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

66

27:61:0:18:5:383:1

Trabada

1,45

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,45

80,00

116,00

92,80

Total:

92,80

Traballos parcela nº 67


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

67

27:61:0:18:5:384:1

Trabada

0,87

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,87

80,00

69,60

55,68

Total:

55,68

Traballos parcela nº 68


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

68

27:61:0:18:5:385:1

Trabada

0,06

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,06

80,00

4,80

3,84

Total:

3,84

Traballos parcela nº 69


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

69

27:61:0:18:6:440:1

Trabada

1,27

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,27

80,00

101,60

81,28

Total:

82,28

Traballos parcela nº 70


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

70

27:61:0:18:6:440:1

Trabada

0,01

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,01

80,00

0,80

0,64

Total:

0,64

Traballos parcela nº 71


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

71

27:61:0:18:6:442:1

Trabada

1,89

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,89

80,00

151,20

120,96

Total:

120,96

Traballos parcela nº 72


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

72

27:61:0:18:6:443:1

Trabada

0,41

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,41

80,00

32,80

26,24

Total:

26,24

Traballos parcela nº 73


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

73

27:61:0:18:6:443:1

Trabada

0,22

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,22

80,00

17,60

14,08

Total:

14,08

Traballos parcela nº 74


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

74

27:61:0:18:6:445:1

Trabada

1,42

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,42

80,00

113,60

90,88

Total:

90,88

Traballos parcela nº 75


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

75

27:61:0:18:6:448:1

Trabada

10,80

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

10,80

80,00

864,00

691,20

Total:

691,20

Traballos parcela nº 76


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

76

27:61:0:18:7:450:1

Trabada

1,07

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

1,07

80,00

85,60

68,48

Total:

68,48

Traballos parcela nº 77


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

77

27:61:0:18:7:451:1

Trabada

11,70

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

11,70

80,00

936,00

748,80

Total:

748,80

Traballos parcela nº 78


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

78

27:61:0:18:7:453:1

Trabada

0,73

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,73

80,00

58,40

46,72

Total:

46,72

Traballos parcela nº 79


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

79

27:61:0:18:7:454:1

Trabada

0,30

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,30

80,00

24,00

19,20

Total:

19,20

Traballos parcela nº 80


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

80

27:61:0:18:7:455:1

Trabada

0,98

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,98

80,00

78,40

62,72

Total:

62,72

Traballos parcela nº 81


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

81

27:61:0:18:7:456:1

Trabada

0,37

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,37

80,00

29,60

23,68

Total:

23,68

Traballos parcela nº 82


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

82

27:61:0:18:7:457:1

Trabada

0,08

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 83


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

83

27:61:0:18:7:458:1

Trabada

0,39

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,39

80,00

31,20

24,96

Total:

24,96

Traballos parcela nº 84


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

84

27:61:0:18:7:459:1

Trabada

0,98

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

0,98

80,00

78,40

62,72

Total:

62,72

Traballos parcela nº 85


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

85

27:61:0:18:7:460:1

Trabada

2,11

Tratamentos preventivos dos danos producidos por enfermidades fúnxicas en masas estables de piñeirais

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

MX1

Aplicación de óxido cuproso 75 % [WG] p/p

2,11

80,00

168,80

135,04

Total:

135,04

ANEXO II

Axudas desestimadas e indicación das causas da desestimación

Expediente

NIF/CIF

Solicitante

Motivo da desestimación

22150001/2022

***0115**

Manuel Pallas Castro

Non cumpre os requisitos da orde

22150004/2022

***0054**

Financiera Maderera, S.A.

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

22150005/2022

***6548**

CMVMC de Cures e Mouzo

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

22270006/2022

***0412**

CMVMC de Labrada

Incumpre o artigo 2.1.f). Por afección en áreas de especial interese paisaxístico

22270007/2022

***1345**

CMVMC de Devesa

Incumpre o artigo 16.2. Diferenza entre os datos achegados e o resultado da inspección, supera o 30 %

22270008/2022

***4308**

Payma Andi, S.L.

Incumpre o artigo 2.1.f). Ten toda a superficie, agás 0,88 ha, afectadas por patrimonio

22270010/2022

***1391**

CMVMC de Carballo

Por petición propia do beneficiario

ANEXO III

Orde de prioridade segundo o tipo de beneficiario

Posto de priorización

Expediente

NIF/CIF

Solicitante

Motivo da non inclusión na

aprobación

Puntos de priorización

Importe da aprobación

1

22270009/2022

***3065**

Monte de Trabada SAT nº 1233 XUGA

65,00

6.869,12

2

22150003/2022

***4042**

CMVMC de Grañas do Sor

65,00

1.825,28

3

22270004/2022

***2558**

CMVMC de Vilachá

65,00

1.505,28

4

22150002/2022

***4673**

Sociedade de Montes Sostibles de Cuns, S.L. (Sofor 005)

65,00

1.190,4

5

22270003/2022

***1789**

CMVMC de Adai

65,00

973,44

6

22270005/2022

***1578**

CMVMC de Outeiro

60,00

888,32

7

22270001/2022

***4244**

Comunidade de Bens González Soto

40,00

1.272,96

8

22270002/2022

***5103**

González Soto, Belén

38,98

1.726,08