Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Xoves, 16 de xuño de 2022 Páx. 34746

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Porqueira

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público, con carácter extraordinario, para o ano 2022.

Mediante a Resolución da Alcaldía, do 24 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal do Concello de Porqueira ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, coa seguinte relación de prazas:

Prazas estruturais desempeñadas por persoal laboral con vinculación temporal, incluídas na D.A. 6ª da Lei 20/2021.

Persoal laboral:

Grupo de clasificación

Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

Tipo de xornada

II

1

Traballador/a social

Concurso

Completa

II

1

Orientador/a laboral

Concurso

Completa

IV

1

Auxiliar administrativo/a

Concurso

Completa

VI

6

Auxiliar de axuda no fogar

Concurso

Completa

X

1

Limpador/a

Concurso

Completa

X

1

Operario/a de servizos varios

Concurso

Completa

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei reguladora das bases de réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal do Concello de Porqueira.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo ante a alcaldesa no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, ou á elección do interesado, no que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses. Se se opta por interpoñer recurso de reposición potestativo, non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que se resolva o primeiro.

Todo iso sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se puidese considerar máis conveniente ao seu dereito.

Porqueira, 24 de maio de 2022

Susana Vázquez Dorado
Alcaldesa